Chapter 4—Methods of Teaching

4. fejezet

Parental Government to Be a Study.— The work of the parent is seldom done as it should be.... Parents, have you studied parental government that you may wisely train the will and impulse of your children? Teach the young tendrils to entwine about God for support. It is not enough that you say, Do this, or, Do that, and then become utterly regardless and forgetful of what you have required, and the children are not careful to do your commands. Prepare the way for your child to obey your commands cheerfully; teach the tendrils to cling to Jesus.... Teach them to ask the Lord to help them in the little things of life; to be wide awake to see the small duties which need to be done; to be helpful in the home. If you do not educate them, there is one who will, for Satan is watching his opportunity to sow the seeds of tares in the heart.1Manuscript 5, 1896. {CG 31.1}

A szülői irányítás legyen tanulmányotok tárgya — A szülők munkája ritkán olyan, amilyennek lennie kellene... Szülők, tanulmányoztátok-e, hogyan kell bölcsen vezetnetek gyermekeitek akaratát és ösztöneit? Hajlítsátok a fiatal vesszőszálakat, hogy Istenbe kapaszkodjanak. Nem elég azt mondani: csináld ezt, tedd azt, s aztán megfeledkezni arról, hogy mit követeltetek, hogy a gyermekek elvégezték-e a rájuk bízott feladatot, vagy sem. Készítsetek utat gyermekeitek számára, hogy örömmel teljesítsék parancsaitokat; irányítsátok a szőlővesszőket, hogy Jézusba kapaszkodjanak... Tanítsátok őket arra, hogy az Úr segítségét kérjék, éberek legyenek meglátni az élet apró dolgaiban rejlő kötelességeket, amelyek elvégzésre várnak, és segítőkészek legyenek otthon. Ha ti nem nevelitek őket, valaki más fogja ezt megtenni. Sátán csak a lehetőségre vár, hogy elszórja szívükben gyomnövényeinek magvát. {CG 31.1}   

Approach Task With Restful Spirit and Loving Heart—My sister, has God entrusted you with the responsibilities of a mother? ... You need to learn right methods and acquire tact for the training of your little ones, that they may keep the way of the Lord. You need to seek constantly the highest culture of mind and soul, that you may bring to the education and training of your children a restful spirit, a loving heart; that you may imbue them with pure aspirations, and cultivate in them a love for things honest and pure and holy. As a humble child of God, learn in the school of Christ; seek constantly to improve your powers, that you may do the most perfect, thorough work at home, by both precept and example.2The Review and Herald, September 15, 1891. {CG 31.2}

Nyugodt lelkülettel és szerető szívvel végezni a feladatot — Nővérem, anyasággal járó kötelezettségekkel bízott meg az Úr... Meg kell tanulnod a megfelelő nevelési módszerek alkalmazását és tapintatra kell szert tenned, ha azt akarod, hogy kicsinyeid megtartsák az Úr útját. Kitartóan törekedj arra, hogy a lehető legmagasabb lelki és szellemi műveltséggel rendelkezz, hogy nyugodt lelkülettel és szerető szívvel oktathasd és nevelhesd gyermekeidet, tiszta törekvéseket plántálhass beléjük, s ápolhasd bennük a szeretetet a tiszta és szent dolgok iránt. Tanulj alázatos gyermekként Krisztus iskolájában; kitartóan képezd erőidet, hogy a legtökéletesebb, legalaposabb munkát végezhesd otthonodban, mind példamutatásod, mind tanításod által. {CG 31.2}   

The Effect of a Quiet, Gentle Manner—Few realize the effect of a mild, firm manner, even in the care of an infant. The fretful, impatient mother or nurse creates peevishness in the child in her arms, whereas a gentle manner tends to quiet the nerves of the little one.3Pacific Health Journal, January, 1890. {CG 32.1}

A nyugodt, szelíd bánásmód hatása — Kevesen tulajdonítanak jelentőséget a szelíd, de határozott nevelési módszer jó hatásának - akár már a csecsemőgondozásban is. Az ingerlékeny anya vagy gondozónő ingerültté teszi a karjaiban levő gyermeket, míg a szelíd bánásmód lecsendesíti a kicsi nyugtalanságát. {CG 32.1}   

Theories Are to Be Tested—The study of books will be of little benefit, unless the ideas gained can be carried out in practical life. And yet the most valuable suggestions of others should not be adopted without thought and discrimination. They may not be equally adapted to the circumstances of every mother, or to the peculiar disposition or temperament of each child in the family. Let the mother study with care the experience of others, note the difference between their methods and her own, and carefully test those that appear to be of real value.4The Signs of the Times, February 9, 1882. {CG 32.2}

Megvizsgálni az elméleteket — A könyvek tanulmányozásának nem sok haszna van, ha nem valósíthatók meg a belőlük nyert ötletek a gyakorlatban. A mások szerint legértékesebb javaslatokat sem szabad gondolkodás és válogatás nélkül elfogadni, mert nem biztos, hogy egyformán alkalmazhatók minden anya helyzetében és minden gyermek vérmérsékletére. Az anya tanulmányozza alaposan mások tapasztalatait, jegyezze a különbségeket azok és a saját módszerei között, majd próbálja ki a gyakorlatban óvatosan azokat, amelyek valóban értékesnek ígérkeznek. {CG 32.2}   

Methods Employed in Ancient Times.—From the earliest times the faithful in Israel had given much attention to the matter of education. The Lord had directed that the children, even from babyhood, should be taught of His goodness and His greatness, especially as revealed in His law and shown in the history of Israel. Through song and prayer, and lessons from the Scriptures, adapted to the opening mind, fathers and mothers were to instruct their children that the law of God is an expression of His character, and that as they received the principles of the law into the heart, the image of God was traced on mind and soul. In both the school and the home, much of the teaching was oral, but the youth also learned to read the Hebrew writings; and the parchment rolls of the Old Testament Scriptures were open to their study.5Fundamentals of Christian Education, 442. {CG 32.3}

Ősidőkben alkalmazott módszerek — Izráel hűségesei már a legrégibb időkben nagy figyelmet szenteltek a nevelésnek. Az Úr utasítása volt, hogy a gyermekek már csecsemőkoruktól kezdve taníttassanak az Ő jóságára és hatalmára, amint az törvényében és Izráel történelmében megnyilvánul. Az énekeken, imákon és a Szentírás tanításain keresztül a szülők gyermekeik nyiladozó elméjéhez alkalmazkodva oktatták őket arra, hogy Isten törvénye az Ő jellemének kinyilatkoztatása, s hogy amiképpen befogadják a törvény alapelveit a szívükbe, úgy rajzolódik ki Isten képmása értelmükben és lelkükben. Az iskolában és otthon is többnyire szóban folyt a tanítás, de a fiatalok megtanulták a héber iratok olvasását is, és az ótestamentumi bibliai pergamentekercsek nyitva álltak számukra a tanulmányozásra. {CG 32.3}   

Teach With Kindliness and Affection—It is the special work of fathers and mothers to teach their children with kindliness and affection. They are to show that as parents they are the ones to hold the lines, to govern, and not to be governed by their children. They are to teach that obedience is required of them.6Letter 104, 1897. {CG 33.1}

Kedvességgel és szeretettel — Az apák és anyák különleges feladata, hogy kedvességgel és szeretettel oktassák gyermekeiket. Meg kell mutatniuk, hogy mint szülők, ők irányítanak, s nem a gyermekek vezetik őket. Engedelmességet kell követelniük gyermekeiktől. {CG 33.1}   

The restless spirit naturally inclines to mischief; the active mind, if left unoccupied with better things, will give heed to that which Satan may suggest. The children need ... to be instructed, to be guided in safe paths, to be kept from vice, to be won by kindness, and be confirmed in well-doing.7Letter 28, 1890. {CG 33.2}

A nyugtalan lélek, természetéből fakadóan rosszra indít. Ha az értelem nincs jobb dolgokkal elfoglalva, azokra figyel, amiket Sátán sugall. A gyermekek számára nélkülözhetetlen az irányítás, a biztonságos ösvényen való terelgetés, a bűntől való visszatartás. Kedvességünkkel megnyerhetjük szívüket és megerősíthetjük őket a jó cselekedetekben. {CG 33.2}   

Fathers and mothers, you have a solemn work to do. The eternal salvation of your children depends upon your course of action. How will you successfully educate your children? Not by scolding, for it will do no good. Talk to your children as if you had confidence in their intelligence. Deal with them kindly, tenderly, lovingly. Tell them what God would have them do. Tell them that God would have them educated and trained to be laborers together with Him. When you act your part, you can trust the Lord to act His part.8Manuscript 33:3, 1909. {CG 33.3}

Apák és anyák, ünnepélyes feladat van rátok bízva! Gyermekeitek örökkévaló üdvössége múlik a ti viselkedéseteken. Hogyan nevelhetitek sikeresen gyermekeiteket? Nem szidással, mert az nem vezet eredményre. Beszéljetek gyermekeitekkel úgy, mint akik bíznak az ő értelmükben. Foglalkozzatok velük kedvesen, gyengéden, szeretettel. Mondjátok meg nekik: Isten azt szeretné, hogy jól neveltek és műveltek legyenek és az Ő munkatársaivá váljanak. Ha elvégzitek a munka rátok eső részét, bízhattok az Úrban, hogy Ő is elvégzi a magáét. {CG 33.3}   

Take Time to Reason—Every mother should take time to reason with her children, to correct their errors, and patiently teach them the right way.9Testimonies For The Church 1:390. {CG 33.4}

Szánjatok időt az elmélkedésre! — Minden anyának időt kell szánnia arra, hogy együtt elmélkedjen gyermekeivel, kijavítsa hibáikat és türelemmel tanítsa őket a helyes útra. {CG 33.4}   

Vary the Manner of Instruction—The greatest care should be taken in the education of youth, to vary the manner of instruction so as to call forth the high and noble powers of the mind.... There are very few who realize the most essential wants of the mind, and how to direct the developing intellect, the growing thoughts and feelings of youth.10Counsels to Parents, Teachers, and Students, 73. {CG 33.5}

Változtatni kell a nevelési módszeren — A legnagyobb gondossággal kell oktatni a fiatalokat, és a módszereken úgy változtatni, hogy fejlesszék az értelem nemes erőit... Csak kevesen ismerik az elme legfontosabb szükségleteit, s hogy miként kell irányítani a fejlődő értelmet, gondolkodást és a fiatalok érzéseit. {CG 33.5}   

Teach the First Lessons in the Out-of-doors—Mothers, let the little ones play in the open air; let them listen to the songs of the birds and learn the love of God as expressed in His beautiful works. Teach them simple lessons from the book of nature and the things about them; and as their minds expand, lessons from books may be added and firmly fixed in their memory.11Counsels to Parents, Teachers, and Students, 146. {CG 34.1}

Az első tanítások: a szabad ég alatt — Engedjétek kicsinyeiteket a szabad ég alatt játszadozni; hadd hallhassák a madarak énekét és ismerjék meg Isten szeretetét az Ő csodálatos munkáinak megnyilatkozásából! Adjatok nekik egyszerű tanításokat a természet könyvéből; és ahogy bővülnek az ismereteik, a később könyvekből tanult leckék ezekhez kapcsolódva mélyen rögződnek majd az emlékezetükben. {CG 34.1}   

The cultivation of the soil is good work for children and youth. It brings them into direct contact with nature and nature's God. And that they may have this advantage, there should be, as far as possible, in connection with our schools, large flower gardens and extensive lands for cultivation. {CG 34.2}

A földművelés nagyon alkalmas munka a gyermekek és fiatalok számára, mert közvetlen kapcsolatba hozza őket a természettel és a természet Urával. Hogy tanulóinknak kedvező feltételeket biztosíthassunk, amennyire ez megvalósítható, legyenek iskoláink közelében megművelésre alkalmas, terjedelmes földterületek és virágoskertek. {CG 34.2}   

An education amid such surroundings is in accordance with the directions which God has given for the instruction of youth.... {CG 34.3}

Az ilyen környezetben folyó nevelés összhangban van az isteni utasításokkal, amelyeket a fiatalok tanításához adott… {CG 34.3}   

To the nervous child or youth, who finds lessons from books exhausting and hard to remember, it will be especially valuable. There is health and happiness for him in the study of nature; and the impressions made will not fade out of his mind, for they will be associated with objects that are continually before his eyes.12Counsels to Parents, Teachers, and Students, 186, 187. {CG 34.4}

Különösen nagy értéket jelent azoknak a gyermekeknek és fiataloknak, akik nyugtalanok, akiket a könyvekből való tanulás fáraszt, és nehezen tudják megjegyezni az olvasottakat. Számukra egészség és boldogság rejlik a természet tanulmányozásában; s ezek a benyomások nem halványodnak el elméjükben, mert elfoglaltságuk tárgyai állandóan a szemük előtt vannak. {CG 34.4}   

Make Lessons Short and Interesting—When parents thoroughly act their part, giving them line upon line, and precept upon precept, making their lessons short and interesting, and teaching them not only by precept but by example, the Lord will work with their efforts and make them efficient teachers.13The Signs of the Times, August 13, 1896. {CG 34.5}

Taníts röviden, érdekesen! — Ha a szülők hűségesen elvégzik a rájuk eső részt, parancsra új parancsot, szabályra új szabályt adva, s tanításaikat röviddé és érdekessé teszik - nemcsak az elméletben, hanem a gyakorlatban is megvalósítva azokat -, az Úr együtt munkálkodik majd erőfeszítéseikkel, és eredményes tanítókká teszi őket. {CG 34.5}   

“Say It Simply; Say It Often.”—Those who instruct children should avoid tedious remarks. Short remarks and to the point will have a happy influence. If much is to be said, make up for briefness by frequency. A few words of interest, now and then, will be more beneficial than to have it all at once. Long speeches burden the small minds of children. Too much talk will lead them to loathe even spiritual instruction, just as overeating burdens the stomach and lessens the appetite, leading even to a loathing of food. The minds of the people may be glutted with too much speechifying.14Testimonies For The Church 2:420. {CG 34.6}

Mondd egyszerűen, ismételd gyakran! — Azoknak, akik gyermekeket oktatnak, kerülniük kell az unalmas eszmefuttatásokat. Legyenek rövidek és lényegre törőek. Ha sok a mondanivaló, osszátok fel inkább többszöri, rövid elmondásra... A kevés, de érdekes szó sokkal hatásosabb lesz, mint az egész egyszerre. A hoszszú prédikációk megterhelik a gyermekek értelmét. A túl sok beszéd egyenesen a lelki tanítás meggyűlöléséhez vezet, ugyanúgy, mint ahogyan a túl sok evés a gyomrot megterhelve az ételtől való megundorodáshoz. Az ember értelme könnyen telítődik a sok szónoklattal. {CG 34.6}   

Encourage Independent Thinking—While the children and youth gain a knowledge of facts from teachers and textbooks, let them learn to draw lessons and discern truth for themselves. In their gardening, question them as to what they learn from the care of their plants. As they look on a beautiful landscape, ask them why God clothed the fields and woods with such lovely and varied hues. Why was not all colored a somber brown? When they gather the flowers, lead them to think why He spared us the beauty of these wanderers from Eden. Teach them to notice the evidences of everywhere manifest in nature of God's thought for us, the wonderful adaptation of all things to our need and happiness.15Education, 119. {CG 35.1}

Önálló gondolkodásra ösztönözni — Miközben a gyermekek és fiatalok tárgyi ismereteket szereznek tanítóiktól és a tankönyvekből, engedjétek nekik levonni a tanulságokat és felismerni az igazságot a maguk számára. Amikor kertészkednek, kérdezzétek meg őket, mit tanultak a növények gondozása közben! Amikor egy szép tájat látnak, kérdezzétek meg tőlük, hogy miért ruházta fel Isten az erdőket és mezőket oly gyönyörű és változatos színárnyalatokkal? Miért nem színezett mindent komor sötétbarnára? Amikor virágot szednek, ébresszétek fel bennük azt a gondolatot, hogy miért őrizte meg Isten számunkra az Éden e vándorainak szépségét? Tanítsátok meg őket arra, hogy észrevegyék Isten róluk való gondoskodásának bizonyítékait, melyek a természetben mindenütt megnyilvánulnak! Mert minden dolog csodálatosan alkalmazkodik szükségleteinkhez, és boldogságunkat szolgálja. {CG 35.1}   

Direct Childhood Activity—Parents need not feel that it is necessary to repress the activity of their children, but they are to understand that it is essential to guide and train them in right and proper directions. These active impulses are like the vines, that, if untrained, will run over every stump and brush, and fasten their tendrils upon low supports. If the vines are not trained about some proper support, they waste their energies to no purpose. So it is with children. Their activities must be trained in the right direction. Give their hands and minds something to do that will advance them in physical and mental attainments.16The Signs of the Times, August 13, 1896. {CG 35.2}

Irányítani a gyermekkori élénkséget — A szülők ne gondolják, hogy kötelességük elfojtani gyermekeik elevenségét, csak értsék meg: mindenképpen helyes irányba kell azokat terelni, megfelelő neveléssel. Ezek az élénk ösztönök olyanok, mint a gondozatlan szőlővessző, ami túlfut az ágon, és kacsaival gyenge támasztékba kapaszkodik. Ha a szőlőtövek nem megfelelő támogatással nőnek, csak a semmibe vész energiájuk. Ugyanígy van ez a gyermekeknél is: erőiket helyes irányba kell terelni, olyan elfoglaltságot adva kezeiknek és elméjüknek, ami fejleszti testi és szellemi képességeiket. {CG 35.2}   

Teach Helpfulness at an Early Age—Very early the lesson of helpfulness should be taught the child. As soon as strength and reasoning power are sufficiently developed, he should be given duties to perform in the home. He should be encouraged in trying to help father and mother, encouraged to deny and to control himself, to put others’ happiness and convenience before his own, to watch for opportunities to cheer and assist brothers and sisters and playmates, and to show kindness to the aged, the sick, and the unfortunate. The more fully the spirit of true ministry pervades the home, the more fully it will be developed in the lives of the children. They will learn to find joy in service and sacrifice for the good of others.17The Ministry of Healing, 401. {CG 36.1}

Segítőkészségre tanítás a korai években — Már egészen kicsi korban szolgálatkészségre kell tanítani a gyermeket. Mihelyt elég fejlett testileg és szellemileg, bízzuk meg otthoni feladatokkal. Ösztönözzük arra, hogy igyekezzen szüleinek segíteni; buzdítsuk önmegtagadásra és önuralomra; arra, hogy mások boldogságát és kényelmét fontosabbnak tartsa, mint a sajátját; lesse az alkalmat, amikor örömet szerezhet és segíthet testvéreinek és játszótársainak, s fejezze ki kedvességét az öregek, betegek és szenvedők iránt! Minél inkább áthatja az otthont az igazi szolgálat légköre, annál jobban kifejlődik ez a lelkület a gyermekek életében. Megtanulnak örömet találni a másokért való szolgálatban és áldozathozatalban. {CG 36.1}   

Parents, help your children to do the will of God by being faithful in the performance of the duties which really belong to them as members of the family. This will give them a most valuable experience. It will teach them that they are not to center their thoughts upon themselves, to do their own pleasure, or to amuse themselves. Patiently educate them to act their part in the family circle.18The Review and Herald, November 17, 1896. {CG 36.2}

Szülők, segítsetek gyermekeiteknek, hogy Isten akaratát cselekedjék, hűségesen elvégezve azokat a kötelességeket, amelyek kimondottan rájuk mint családtagokra hárulnak! Ez a legértékesebb tapasztalataik közé tartozik. Megtanítja őket, hogy ne saját magukra gondoljanak elsősorban, ne a vágyaikra és saját szórakozásukra. Türelmesen neveljétek őket arra, hogy kivegyék részüket a családi élet terheiből. {CG 36.2}   

Fashion Character by Little Attentions, Often Repeated—Parents, in the training of your children, study the lessons that God has given in nature. If you would train a pink, or rose, or lily, how would you do it? Ask the gardener by what process he makes every branch and leaf to flourish so beautifully, and to develop in symmetry and loveliness. He will tell you that it was by no rude touch, no violent effort; for this would only break the delicate stems. It was by little attentions, often repeated. He moistened the soil and protected the growing plants from the fierce blasts and from the scorching sun, and God caused them to flourish and to blossom into loveliness. In dealing with your children, follow the method of the gardener. By gentle touches, by loving ministrations, seek to fashion their characters after the pattern of the character of Christ.19The Desire of Ages, 516. {CG 36.3}

Ismételt, apró figyelmességek által fejlesszük a jellemet! — Gyermekeitek nevelésekor tanulmányozzátok a természetben rejlő isteni leckéket! Hogyan nemesítenétek a szegfűt, rózsát vagy liliomot? Kérdezzétek meg a kertészt, mit tesz azért, hogy minden ág és levél olyan gyönyörűen zsendül, szépen és arányosan növekszik? El fogja mondani, hogy ezt nem lehet durván csinálni, mert az erőszak csak letörné a gyönge hajtásokat. Gyakran ismételt, apró figyelmességekre van szükség. Öntözte a talajt, védte a fejlődő növényeket a vad szélrohamoktól, a perzselő naptól, Isten pedig megadta nekik, hogy szépen kiviruljanak s kedvességben pompázzanak. Gyermekeitekkel a kertész módszere szerint bánjatok! Gyengéd érintéssel, szerető szolgálattal törekedjetek jellemüket Krisztus jellemének mintájára alakítani. {CG 36.3}   

Give Attention to Little Things—What a great mistake is made in the education of children and youth, in favoring, indulging, and petting them! They become selfish and inefficient, and lack energy in the little things of life. They are not trained to acquire strength of character by the performance of everyday duties, lowly though they may be.... {CG 37.1}

Figyeljetek a csekély dolgokra is! — Mekkora hibát követnek el a gyermekek és fiatalok nevelésében a kivételezéssel, kényeztetéssel és dédelgetéssel! Így önzővé és haszontalanná válnak; hiányozni fog belőlük az élet apró feladataihoz szükséges tetterő, és jellemük nem szilárdul meg az egyszerű, mindennapi kötelességek teljesítése által... {CG 37.1}   

No one is qualified for great and important work, unless he has been faithful in the performance of little duties. It is by degrees that the character is formed, and that the soul is trained to put forth effort and energy proportionate to the task which is to be accomplished.20Testimonies For The Church 3:46, 47. {CG 37.2}

Senki sem lehet alkalmas nagy horderejű munka elvégzésére anélkül, hogy ne lenne hűséges az apró kötelességek teljesítésében. A jellem és lélek formálódása fokozatosan megy végbe, és arányban áll a feladatok elvégzésébe fektetett erőfeszítésekkel. {CG 37.2}   

Talented Children Require Greater Care—We should imprint upon our children's minds that they are not their own, to go, and to come, and dress, and act, as they please.... If they possess personal attractions and rare natural abilities, greater care should be taken in their education, lest these endowments be turned to a curse, and are so used as to disqualify them for the sober realities of this life, and, through flattery and vanity and love of display, unfit them for the better life.21The Signs of the Times, December 9, 1875. {CG 37.3}

A tehetséges gyermekek nagyobb óvatosságot igényelnek — Gyermekeink elméjébe kell vésnünk, hogy nem jöhetnek-mehetnek, öltözködhetnek és cselekedhetnek a saját tetszésük szerint... Ha vonzó külsővel vagy kivételes képességekkel rendelkeznek, nevelésükre még nagyobb gondot kell fordítani, nehogy ezek az adottságok átokká váljanak számukra. Rosszul használva e tálentumokat, képtelenné válhatnak arra, hogy józanul viselkedjenek, s a hízelgés, a hiúság és a kérkedés szeretete miatt alkalmatlanná válnak egy jobb életre. {CG 37.3}   

Refrain From Undue Notice or Flattery—Give children but little notice. Let them learn to amuse themselves. Do not put them on exhibition before visitors as prodigies of wit or wisdom, but leave them as far as possible to the simplicity of their childhood. One great reason why so many children are forward, bold, and impertinent is they are noticed and praised too much, and their smart, sharp sayings repeated in their hearing. Endeavor not to censure unduly, nor to overwhelm with praise and flattery. Satan will all too soon sow evil seed in their young hearts, and you should not aid him in his work.22The Signs of the Times, February 9, 1882. {CG 37.4}

Óvakodni kell a kényeztetéstől — Ne szenteljetek túlzott figyelmet a gyermekeknek, hanem hagyjátok, hogy megtanulják elfoglalni magukat! Ne állítsátok őket a figyelem középpontjába, ne mutogassátok a látogatók előtt mint csodás tehetségeket vagy jó eszűeket, hanem amennyire csak lehetséges, hagyjátok meg őket gyermeki egyszerűségükben. Manapság sok gyermek törtető és szemtelen, s ennek az egyik fő oka, hogy túl sokat dicsérgetik őket, okos mondásaikat gyakran emlegetik a fülük hallatára. Igyekezzetek keveset feddeni, ugyanakkor ne árasszátok el őket dicsérettel és kényeztetéssel! Sátán mindkét esetben hamar elveti gonosz magvait a fiatal szívekben, s nektek nem szabad ehhez táptalajt adni. {CG 37.4}   

Read to Your Children—Fathers and mothers, obtain all the help you can from the study of our books and publications. Take time to read to your children.... Form a home reading circle, in which every member of the family shall lay aside the busy cares of the day, and unite in study. Especially will the youth who have been accustomed to reading novels and cheap storybooks receive benefit from joining in the evening family study.23Counsels to Parents, Teachers, and Students, 138. {CG 38.1}

Olvassatok gyermekeiteknek! — Ragadjatok meg minden segítséget, amit csak tudtok, könyveink és kiadványaink tanulmányozásából. Szánjatok időt rá, és olvassatok gyermekeiteknek! Alakítsatok otthoni olvasókört, amelyben a családtagok társulhatnak egymással az olvasásban, napi elfoglaltságaikat és gondjaikat félretéve. A fiataloknak, akik megszokták az olcsó kisregények és a ponyvairodalom olvasását, különösen nagy előnyére válik az esti családi tanulásban való részvétel. {CG 38.1}   

“Train,” Not “Tell”—To parents is committed the great work of educating and training their children for the future, immortal life. Many fathers and mothers seem to think that if they feed and clothe their little ones, and educate them according to the standard of the world, they have done their duty. They are too much occupied with business or pleasure to make the education of their children the study of their lives. They do not seek to train them so that they will employ their talents for the honor of their Redeemer. Solomon did not say, “Tell a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.” But, “Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.”24The Review and Herald, June 24, 1890. {CG 38.2}

Ne csak „mondd”, hanem „oktasd”! — A szülőkre van bízva a nevelés és oktatás nagyszerű munkája, gyermekeik felkészítése az örök életre. Sok szülő azt gondolja, hogy ha táplálja s ruházza kicsinyeit, s a világ színvonalának megfelelően neveli őket, ezzel már megtette kötelességét. Túlságosan elfoglaltak üzleti ügyeikkel és szórakozásaikkal ahhoz, hogy nevelni tudnák gyermekeiket. Nem arra tanítják őket, hogy képességeiket Megváltójuk dicsőségére használják. Salamon nem azt mondta, hogy mondd el a gyermeknek az utat, amin járnia kell, hanem: „Oktasd a gyermeket az útra, amin járnia kell, és mikor megvénhedik sem tér el attól.” (Péld. 22:6) {CG 38.2}   

Educate for Self-control—No work ever undertaken by man requires greater care and skill than the proper training and education of youth and children. There are no influences so potent as those which surround us in our early years.... The nature of man is threefold, and the training enjoined by Solomon comprehends the right development of the physical, intellectual, and moral powers. To perform this work aright, parents and teachers must themselves understand “the way the child should go.” This embraces more than a knowledge of books or the learning of the schools. It comprehends the practice of temperance, brotherly kindness, and godliness; the discharge of our duty to ourselves, to our neighbors, and to God. {CG 39.1}

Önuralomra nevelés — Ember soha nem vállalhat nagyobb gondosságot és gyakorlatot követelő munkát, mint a gyermekek és fiatalok irányítása és nevelése. Semminek nincs olyan erős befolyása életünkben, mint a korai éveinkben bennünket körülvevő dolgoknak. Az emberi természet háromrétű, s a Salamon adta nevelési útmutató magában foglalja mindhármat - a testi, szellemi és erkölcsi erők helyes fejlődését. Hogy ezt a munkát megfelelően elvégezhessék, a szülőknek és tanítóknak maguknak is meg kell érteniük az „utat, amin a gyermeknek járnia kell”. Ez többet foglal magában, mint csupán könyvek tudományát vagy iskolai oktatást. Tartalmazza a mértékletesség gyakorlását, a testvéri szeretetet és kedvességet, az istenfélelmet, a kötelességeink teljesítését magunk, felebarátaink és Isten iránt. {CG 39.1}   

The training of children must be conducted on a different principle from that which governs the training of irrational animals. The brute has only to be accustomed to submit to its master, but the child must be taught to control himself. The will must be trained to obey the dictates of reason and conscience. A child may be so disciplined as to have, like the beast, no will of its own, his individuality being lost in that of his teacher. Such training is unwise, and its effect disastrous. Children thus educated will be deficient in firmness and decision. They are not taught to act from principle; the reasoning powers are not strengthened by exercise. So far as possible, every child should be trained to self-reliance. By calling into exercise the various faculties, he will learn where he is strongest, and in what he is deficient. A wise instructor will give special attention to the development of the weaker traits, that the child may form a well-balanced, harmonious character.25Fundamentals of Christian Education, 57. {CG 39.2}

A gyermekek nevelését más elveknek kell irányítaniuk, mint az oktalan állatok idomítását. Az erőszak csak rászoktat a mesternek való engedelmességre, de a gyermeknek meg kell tanulnia uralkodni magán. Az akaratot alá kell rendelni annak, amit az ész és a lelkiismeret diktál. Egy gyermek lehet annyira fegyelmezett, hogy az állathoz hasonlóan nincs saját akarata, de így egyénisége beleolvad tanítójáéba. Az ilyen nevelés esztelen, és hatása végzetes, mert a gyermekből hiányozni fog a határozottság, s képtelen lesz az önálló döntésre. Gondolkodása, mivel nem aktivizálja, nem fejlődik, s nem tanulja meg, hogy elvből cselekedjen. Amennyire csak lehetséges, önállóságra kell nevelni minden gyermeket. A különböző képességek gyakorlása közben rájön majd, melyek az erősségei, és mi az, amiben hiányosságai vannak. Az igazán bölcs tanító különleges figyelmet fordít a gyengébb vonások fejlesztésére, hogy a gyermek kiegyensúlyozott, harmonikus jellemet alakíthasson ki. {CG 39.2}