December 1, 1907

1907. december 1.

Wonderful Love
Csodálatos szeretet

EGW {BTS December 1, 1907}

EGW {BTS December 1, 1907}   

Mrs. E. G. White {BTS December 1, 1907}

E. G. White {BTS December 1, 1907}   

The working out of the great plan of redemption, as manifest in the history of this world, is not only to man, but to angels, a revelation of the Father. Here is seen the work of Satan in the degradation and ruin of the race by sin, and, on the other hand, the work of God in man's recovery and uplifting through the grace of Christ. Every soul that develops a righteous character and withstands the power of the wicked one is a testimony to the falsehood of Satan's charges against divine government. Through the eternal ages the exaltation of the redeemed will be a testimony to God's love and mercy. This is set forth in the touching and beautiful words of the apostle Paul. He says that “we are a spectacle unto the world, to angels, and to men.” 1 Corinthians 4:9. “God who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, ... that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace, in his kindness toward us, through Christ Jesus.” Ephesians 2:4-7. {BTS December 1, 1907, par. 1}

A megváltás hatalmas tervének megvalósulása, amint az e világ történelmében testet ölt, nem csak az emberek, de az angyalok számára is az Atya kinyilatkoztatása. Meglátható benne Sátán munkája, amint a bűn által lealacsonyítja és romba dönti az emberi fajt, másrészt Isten műve, amint helyreállítja és felemeli az embert Krisztus kegyelme által. Minden lélek, aki igazságos jellemet fejleszt és ellenáll a gonosz hatalmának, bizonyítja Sátán Isten kormányzata elleni vádjainak hazug voltát. A megváltottak dicsősége örökkévaló korokon át Isten szeretetének és kegyelmének bizonysága lesz. Pál megható és szépséges szavakkal tárja fel ezt, mikor így szól: "látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek" (1Kor 4:9). „Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, ... hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban” (Ef 2:4-7). {BTS December 1, 1907, par. 1}   

And the apostle declares, “to make all men see what is the fellowship of the mystery, ... to the intent that now unto the principalities and powers in the heavenly places might be made known through the church, the manifold wisdom of God.” Ephesians 3:10 R. V. {BTS December 1, 1907, par. 2}

Az apostol kijelenti „hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, ... hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége” (Ef 3:9-10). {BTS December 1, 1907, par. 2}   

Through the eternal ages the offensive character of sin will be seen in what it cost the Father and the Son, in the humiliation, suffering, and death of Christ. All the worlds will behold in Him a living testimony to the malignity of sin; for in His divine form He bears the marks of the curse. He is in the midst of the throne as a Lamb that has been slain. {BTS December 1, 1907, par. 3}

A bűn visszataszító természete örökkévaló korszakokon át látható lesz abban, hogy milyen sokba került mindez az Atyának és a Fiúnak, Krisztus megaláztatásában, szenvedésében és halálában. A világok mind szemlélik majd Őbenne a bűn veszedelmes voltának bizonyságát; mert isteni formájában is hordozza az átok jegyeit. Úgy ül a trónon, mint a megöletett Bárány. {BTS December 1, 1907, par. 3}   

Not only man but angels will ascribe honor and glory to the Redeemer, for even they are secure only through the sufferings of the Son of God. It is through the efficacy of the cross that the inhabitants of unfallen worlds have been guarded from apostasy. It is this that has effectually unveiled the deceptions of Satan and refuted his claims. Not only those that are washed by the blood of Christ, but also the holy angels, are drawn to him by his crowning act of giving his life for the sins of the world. God's dealing with the rebellion of Satan is justified before the universe. The justice and mercy of God are fully vindicated, so that, through all eternity, rebellion will never again arise. Such is the import of His own words when for the last time teaching in the temple He said, looking forward to His approaching sacrifice, “Now is the judgment of this world; now shall the prince of this world be cast out. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me.” Will draw all unto me—not only earth, but heaven; for of him “the whole family in heaven and earth is named.” Ephesians 3:15. {BTS December 1, 1907, par. 4}

Nem pusztán az ember, de az angyalok is a Megváltónak adnak tiszteletet és dicsőséget, mivel még ők maguk is csak Isten Fiának szenvedései által lehetnek biztonságban. A kereszt hatóereje az, mely által az el nem bukott világok lakói védelmet élveznek a hitehagyással szemben. Ez az, ami hathatósan leleplezte Sátán csalásait és megcáfolta jogigényeit. Krisztus nem csak a vére által megmosottakat, hanem a szent angyalokat is közelebb vonta magához mindent megkoronázó tettével, mikor életét adta a világ bűneiért. Isten eljárása Sátán lázadásával szemben igazolódott az egész világegyetem előtt. Isten igazsága és kegyelme teljes mértékű igazolást nyert, úgy, hogy soha többé nem robban ki lázadás. Ilyen nagy jelentősége van a szavaknak, melyeket akkor szólt, amikor utoljára tanított a templomban. Közeledő áldozatára előre tekintve így szólt: „Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme: És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok.” Mindeneket magamhoz vonzok - nem csak a földet, de a mennyet is; hiszen „Róla neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön” (Ef 3:15). {BTS December 1, 1907, par. 4}   

Thus God has “made known unto us the mystery of his will, according to the good pleasure which he hath purposed in himself; that ... he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him.” Ephesians 1:9, 10. {BTS December 1, 1907, par. 5}

Isten így ismertette meg velünk „az Ő akaratának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, ... hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak, Őbenne” (Ef 1:9-11). {BTS December 1, 1907, par. 5}