December 1, 1903

1903. december 1.

Who Will Do It?
Ki teszi meg?

EGW {BTS December 1, 1903}

EGW {BTS December 1, 1903}   

Mrs. E. G. White {BTS December 1, 1903}

E. G. White {BTS December 1, 1903}   

It is not additional evidence that we need, but the impression of the truth that we already understand made deep and thorough by a faithful impartation of it to others. Every one is first to attend to his own individual case. Then he is to act in perfect unity with his brethren. The hearts of the believers are to be as the heart of Christ. Every pulse is to beat in harmony with the heart of Christ. We are to be one with Christ, and one with each other, that the world may believe that God has sent His Son into the world. {BTS December 1, 1903, par. 1}

Nem további bizonyítékokra van szükségünk, hanem a már megértett igazság mélyebb és alaposabb hatására, amint abban hűségesen részesítünk másokat is. Elsőként mindenki saját, személyes ügyére vigyáz. Ezután cselekedjen tökéletes összhangban testvéreivel. A hívők szíve legyen olyan, mint Krisztus szíve. Legyünk egyek Krisztussal és egyek egymással, hogy világ elhiggye, hogy Isten elküldte az Ő Fiát a világra. {BTS December 1, 1903, par. 1}   

We are living in a time when men are dead in trespasses and sins. Dead men cannot realize anything. Let us bear a testimony that is in accordance with the truth we believe. Let us be united in cooperation as a living whole. The dry bones need to be breathed upon by the Holy Spirit of God, that they may come into action, as by a resurrection from the dead. {BTS December 1, 1903, par. 2}

Olyan időket élünk, amikor az emberek halottak a vétkeik és bűneik miatt. A holt ember mit sem ért. Tegyünk bizonyságot, mely összhangban van az igazsággal, amiben hiszünk. Egyesüljünk a munkában, mint egy élő egész. A megszáradt csontoknak Isten Szentlelkének leheletére van szükségük, hogy működésbe léphessenek, úgy, mint a halálból való feltámadás által. {BTS December 1, 1903, par. 2}   

It is not because of niggardliness on the part of God that there is a dearth of the Holy Spirit in our churches. This dearth, the churches alone can change. God says to His people, “Arouse and create an interest in holy things.” Where is our faith? Wherein do we sustain a proper relation to Jesus Christ? Do we follow Him in self-denial and stability? Do we talk the truth with the understanding? When God pours out His Spirit upon the churches, they will bear fruit to His glory. The sword of the Spirit, newly edged with power, will cut both ways. {BTS December 1, 1903, par. 3}

Nem Isten szűkmarkúsága az oka annak, hogy gyülekezeteink nélkülözik a Szentlelket. Ezen az ínségen egyedül a gyülekezetek tudnak változtatni. Isten így szól népéhez: “Kelj fel, és ébressz érdeklődést a szent dolgok iránt.” Hol van a hitünk? Miben áll a Krisztussal való helyes kapcsolatunk fenntartása? Követjük-e Őt az önmegtagadásban és szilárdságban? Az igazságról beszélünk az értelmesekkel? Amikor Isten kiárasztja Lelkét a gyülekezetekre, akkor majd gyümölcsöt teremnek az Ő dicsőségére. A Lélek kardja, hatalommal újraélesítve vág majd, mindkét irányba. {BTS December 1, 1903, par. 3}   

In God's vineyard there is earnest work to be done. The third angel's message is to be proclaimed with a loud voice all over the land. Every vestige of business that breeds dishonesty, every thread of selfishness, is to be swept away by the latter rain. All idolatry is to be consumed. Let every altar be thrown down, save the one that sanctifies the gift and the giver,—the cross of Calvary. {BTS December 1, 1903, par. 4}

Isten szőlőskertjében komoly munkára van szükség. A harmadik angyal üzenetének hangos szóval kell hirdettetnie az egész földön. A késői esőnek el kell sodornia az önzés minden szálát és minden olyan tevékenységet, amely tisztességtelenséget szül. Minden bálványimádásnak pusztulnia kell. Minden oltárt le kell rontani, kivéve azt az egyet, amely megszenteli mind az ajándékot, mind azt, aki adja - a Kálvária keresztjét. {BTS December 1, 1903, par. 4}   

New territory is to be added to God's kingdom. New tracts of moral vineyard are to be cultivated as the garden of the Lord. The honor of the law of God is to be vindicated before the unfallen worlds, before the heavenly universe, and before the fallen world. The bitterest persecution will come, but when Zion arises, and puts on her beautiful garments, she will shine forth in the beauty of holiness. God designs us to have more life and more power, because the glory of God has risen upon the church. If the truth is received, unsightly barrenness will not continue to exist. Christ's word is eternal life to the receiver. {BTS December 1, 1903, par. 5}

Kapcsolódjon új tartomány Isten királyságához. Műveljük az erkölcsi szőlőskert új területeit az Úr kertjében. Isten törvénye becsületének igazoltatnia kell az el nem bukott világok előtt, a mennyei univerzum és az elbukott világ előtt. A legelkeseredettebb üldöztetés jön, ám amint Sion felkél, és felölti szépséges ruháját, a szentség szépségében fog ragyogni. Isten terve az, hogy mind több életet és mind több erőt nyerjünk, mivel az Ő dicsősége feltámadt az egyházon. Ha befogadjuk az igazságot, akkor megszűnik a csúf meddőség. Krisztus szava örök élet az elfogadónak. {BTS December 1, 1903, par. 5}   

The work of the Holy Spirit is to convince the world of sin, of righteousness and of judgment. The world can only be warned by seeing those who believe the truth sanctified through the truth, acting upon high and holy principles, showing in a high, elevated sense, the line of demarcation between those who keep the commandments of God, and those who trample them under their feet. The sanctification of the Spirit signalizes the difference between those who have the seal of God, and those who keep a spurious rest-day. When the test comes, it will be clearly shown what the mark of the beast is. It is the keeping of Sunday. Those who after having heard the truth, continue to regard this day as holy, bear the signature of the man of sin, who thought to change times and laws. {BTS December 1, 1903, par. 6}

A Szentlélek munkája abban áll, hogy meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A világot figyelmeztetése csak akkor lehetséges, ha azok, akik hisznek az igazságban, megszentelődnek általa, magasztos és szent alapelvek alapján cselekszenek, bemutatva egy magas, emelkedett értelemben a választóvonalat azok között, akik megtartják Isten parancsolatait és akik lábbal tiporják azt. A Lélek megszentelése megmutatja a különbséget az Isten pecsétjét viselők és a hamis nyugalomnap megtartói közt. Amikor a próba eljön, világosan meglátszik majd, mi a fenevad bélyege. Ez a vasárnapünneplés. Azok, akik miután hallották az igazságot, továbbra is megszentelik ezt a napot, a bűn emberének jelét viselik, aki véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. {BTS December 1, 1903, par. 6}