× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 17—The Loma Linda College of Evangelists

LOMA LINDAI LÉLEKMENTŐKÉPZŐ

[Manuscript read before the delegates at the General Conference, Washington, D.C., June 1, 1909.] {9T 173}

{9T 173}   

While attending the General Conference of 1905, at Washington, D. C., I received a letter from J. A. Burden describing a property he had found about four miles from Redlands. As I read his letter I was impressed that this was one of the places I had seen in vision, and I immediately telegraphed him to secure the property without delay. Later, when I visited the property, I recognized it as one of the places I had seen nearly two years before in vision. How thankful I am to the Lord our God for this place! {9T 173.1}

Amikor 1905-ben, Washingtonban a Világtanács ülésén vettem részt, levelek kaptam, mely Redlans-tól négy mérföldre fekvő ingatlant írt le. A levél olvasása közben szembe jutott, hogy látásban láttam ezt a helyet. Azonnal táviratoztam neki, hogy késedelem nélkül foglalja le az ingatlant. Később, mikor odautaztam, ráismertem, hogy ez a két évvel azelőtt látomásban látott helyek egyike. Milyen hálás vagyok az Úrnak a helyért! {9T 173.1}   

One of the chief advantages of Loma Linda is the pleasing variety of charming scenery on every side. The extensive view of valley and mountain is magnificent. But more important than magnificent scenery and beautiful buildings and spacious grounds is the close proximity of this institution to a densely populated district and the opportunity thus afforded of communicating to many, many people a knowledge of the third angel's message. We are to have clear spiritual discernment, else we shall fail of discerning the opening providences of God that are preparing the way for us to enlighten the world. {9T 173.2}

Loma Linda egyik legfőbb előnye az elragadó kilátás kellemes változatossága. Nagyszerű a völgy és hegy távolba nyúló képe. De a gyönyörű kilátásnál, a szép épületeknél és a tágas kerteknél is fontosabb, hogy az intézmény nincs távol a sűrűn lakott környéktől, s a lehetőség, hogy sok-sok emberhez eljuttassuk a harmadik angyal üzenetét. Rendelkezzünk világos lelki látással, hogy fölismerjük Isten gondviselésének kedvező alkalmát, mellyel előkészíti előttünk az utat, hogy fölvilágosítsuk a világot. {9T 173.2}   

With the possession of this place comes the weighty responsibility of making the work of the institution educational in character. Loma Linda is to be not only a sanitarium, but an educational center. A school is to be established here for the training of gospel medical missionary evangelists. Much is involved in this work, and it is very essential that a right beginning be made. The Lord has a special work to be done in this field. He instructed me to call on Elder and Mrs. Haskell to help us in getting properly started a work similar to that which they had carried on at Avondale. Laborers of experience have consented to unite with the forces at Loma Linda to develop the school that must be carried on there. As they go forward in faith, the Lord will go before them, preparing the way. {9T 173.3}

A hely birtoklásával együtt jár a súlyos felelősség, hogy, nevelő jellegűvé tegyük az intézményt. Loma Lindának nemcsak kórházzá, hanem a nevelés központjává kell válnia. Iskolákat kell alapítanunk itt, ahol orvosi lélekmentő örömhírterjesztőket képezhetünk. A munka sok mindent magában foglal, s ezért is fontos, hogy a helyes lépésekkel indítsuk útjára. Az Úr különleges munkát akar végezni e területen. Utasított, hogy menjek el Haskell vénhez és feleségéhez, segítsek helyesen beindítani a munkát, az Avondale-i tevékenységükhöz hasonlóan. Tapasztalt munkások vállalkoztak erejük egyesítésére Loma Lindán, hogy létrehozzák a szükséges iskolát. Amint hittel haladnak előre, az Úr előttük jár, s elkészíti az utat. {9T 173.3}   

In regard to the school I would say: Make it especially strong in the education of nurses and physicians. In medical missionary schools many workers are to be qualified with the ability of physicians to labor as medical missionary evangelists. This training, the Lord has specified, is in harmony with the principles underlying true higher education. We hear a great deal about the higher education. The highest education is to follow in the footsteps of Christ, patterning after the example He gave when He was in the world. We cannot gain an education higher than this, for this class of training will make men laborers together with God. {9T 174.1}

Az iskolára vonatkozólag azt mondanám, hogy tegyétek különösen alkalmassá az ápolók és orvosok képzésére. Az egészségügyi hittérítők iskoláiban sok munkást kell kiképeznünk, hogy orvosi képesítésükkel egészségügyi lélekmentő örömhírterjesztővé váljanak. Ezt a kiképzést az Úr határozta meg, s összhangban áll a valódi magasabb műveltség alapjait képező elvekkel. A legmagasabb műveltség nem más, mint Krisztus lábnyomának követése. Arról a példáról vegyünk mintát, melyet földön jártakor ő állított elénk. Nincs ennél magasabb képesítés, mert ez Isten munkatársaivá teszi az embert. {9T 174.1}   

To have the higher education is to have a living connection with Christ. The Saviour took the unlearned fishermen from their boats and their fishing nets and connected them with Himself as He traveled from place to place, teaching the people and ministering to their needs. Sitting down on a rock or on some elevated place, He would gather His disciples about Him and give them instruction, and, before long, hundreds of people would be listening to His words. There are many men and women who suppose that they know all that is worth knowing, when they greatly need to sit humbly at the feet of Jesus and learn of Him who gave His life that He might redeem a fallen world. We all need Christ—the One who left the royal courts, laying off His kingly robe and crown and His majesty in the heavens, and clothing Himself with humanity. The Son of God came as a little babe, that He might understand the experiences of humanity and know how to deal with them. He knows the wants of the children. In the days of His earthly ministry He would not allow them to be forbidden to come to Him. Send them not away, He said to His disciples, “for of such is the kingdom of heaven.” {9T 174.2}

A magasabb műveltség nem más, mint élő összeköttetés Krisztussal. Az üdvözítő elhívta a tanulatlan halászokat, magához kapcsolta őket, s mikor helyről-helyre járt, tanította az embereket, s enyhített bajaikon. Sziklára vagy valamely más alkalmas helyre leült, maga köré gyűjtötte tanítványait, s tanította őket. Rövid időn belül emberek százai hallgatták szavait. Sok férfi és nő azt hiszi, hogy mindent tud, amit tudni érdemes, pedig óriási szükségük van alázatosan leülni Jézus lábához, s tőle tanulni, aki életét adta a bukott világ megváltásáért Mindnyájunknak szükségünk van Krisztusra. Arra, aki elhagyta a menny királyi udvarait, levetette királyi palástját, koronáját, mennyei fölségét, s emberi testbe öltözött. Isten Fia csecsemőként jött, hogy megértse az emberi életet s tudja, hogyan bánjék velünk. Ismeri a gyermekek szükségleteit. Földi szolgálatának napjaiban nem engedte, hogy eltiltsák tőle a gyermekeket. „Ne küldjétek el őket”, mondta tanítványainak, „mert ilyeneké a mennyek országa”. {9T 174.2}   

In the work of the school maintain simplicity. No argument is so powerful as is success founded on simplicity. You may attain success in the education of students as medical missionaries without a medical school that can qualify physicians to compete with the physicians of the world. Let the students be given a practical education. The less dependent you are upon worldly methods of education, the better it will be for the students. Special instruction should be given in the art of treating the sick without the use of poisonous drugs and in harmony with the light that God has given. In the treatment of the sick, poisonous drugs need not be used. Students should come forth from the school without having sacrificed the principles of health reform or their love for God and righteousness. {9T 175.1}

Az iskola tevékenységében tartsátok fönn az egyszerűséget, az őszinte odaadást. Nincsen erősebb érv az egyszerűségen alapuló sikernél. Sikeresek lehettek az egészségügyi lélekmentő-képzésben olyan orvosokat képző orvosi egyetem nélkül, akik a világi orvosokkal kelhetnek versenyre. Nyújtsatok a hallgatóknak gyakorlati képzést. Minél kevésbé támaszkodtok a nevelés világi módszereire, annál előnyösebb lesz a hallgatók helyzete. Nyújtsatok különleges utasításokat a gyógykezelés olyan művelése terén, mely nem használja a mérgező, mellékhatásos gyógyszereket, s összhangban áll az Istentől nyert világossággal. A betegek kezelésénél nincs szükség a mérgező kábítószerekre. A hallgatók úgy kerüljenek ki az iskolákról, hogy ne kelljen föladniuk az egészségügyi megújulás elveit, sem az Isten és igazság szeretetét. {9T 175.1}   

The education that meets the world's standard is to be less and less valued by those who are seeking for efficiency in carrying the medical missionary work in connection with the work of the third angel's message. They are to be educated from the standpoint of conscience, and, as they conscientiously and faithfully follow right methods in their treatment of the sick, these methods will come to be recognized as preferable to the methods to which many have become accustomed, which demand the use of poisonous drugs. {9T 175.2}

Akik hatékonyságra törekednek, hogy az orvosi hittérítést kéz a kézben végezzék a harmadik angyal üzenetének hirdetésével, egyre kevésbé fogják értékelni a világ szintjének megfelelő nevelést. Neveljük őket a lelkiismeret szempontjai szerint. Ha lelkiismeretesen és hűségesen követik a kezelés helyes módszereit, jobbnak fogják találni ezeket, mint a szokásos, mérgező kábítószerek használatát igénylő kezelést. {9T 175.2}   

We should not at this time seek to compete with worldly medical schools. Should we do this, our chances of success would be small. We are not now prepared to carry out successfully the work of establishing large medical institutions of learning. Moreover, should we follow the world's methods of medical practice, exacting the large fees that worldly physicians demand for their services, we would work away from Christ's plan for our ministry to the sick. {9T 175.3}

Ne keljünk versenyre az orvosi egyetemekkel. Hisz nem sok reményünk lenne a sikerre. Nem vagyunk fölkészülve, hogy jól hozzuk létre a tanulás nagy orvosi intézményeit. Továbbá, ha a világ orvosi módszereit követnénk, a világi orvosokhoz hasonlóan nagy kezelési költséget kellene fölszámolnunk, s így Krisztus betegápolás tervével ellenkező irányban haladnánk. {9T 175.3}   

There should be at our sanitariums intelligent men and women who can instruct in Christ's methods of ministry. Under the instruction of competent, consecrated teachers the youth may become partakers of the divine nature and learn how to escape the corruption that is in the world through lust. I have been instructed that we should have many more women who can deal especially with the diseases of women, many more lady nurses who will treat the sick in a simple way without the use of drugs. {9T 176.1}

Toborozzunk kórházainkba értelmes férfiakat és nőket, akik a szolgálat krisztusi módszereit tanítják. Ha rátermett, megszentelt tanítók oktatják őket, a fiatalok az isteni természet részeseivé válhatnak. Megtanulhatják, miként kerüljék el a romlottságot, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Utasítást kaptam, hogy sokkal több nőt kellene alkalmaznunk a női betegségek gyógyítására, és női ápolókat, akik a betegeket egyszerűen, az erős gyógyszerek használata nélkül tudják kezelni. {9T 176.1}   

It is not in harmony with the instruction given at Sinai that gentlemen physicians should do the work of midwives. The Bible speaks of women at childbirth being attended by women, and thus it ought always to be. Women should be educated and trained to act skillfully as midwives and physicians to their sex. This is the Lord's plan. Let us educate ladies to become intelligent in the work of treating the diseases of their sex. We ought to have a school where women can be educated by women physicians to do the best possible work in treating the diseases of women. Among us as a people the medical work should stand at its highest. {9T 176.2}

A Sinainál adott utasítással nincs összhangban, hogy a szülésznők munkáját férfi orvosok végezzék. A Biblia arról ír, hogy asszonyok szolgálják a gyermekágyas asszonyokat, s ennek mindig így kellene lennie. Képezzünk ki nőket szakképzett szülésznőkké, és nemük orvosaivá. Ez az Úr terve. Tanítsunk meg nőket, hogy értelmesen kezeljék nemük betegségeit. Iskolákat kellene alapítanunk, ahol női orvosok tanítják a nőket a női betegségek kezelésének legjobb módszereire. Népünk körében a gyógyítás álljon a legmagasabb színvonalon. {9T 176.2}   

In Loma Linda we have an advantageous center for the carrying on of various missionary enterprises. We can see that it was in the providence of God that this sanitarium was placed in the possession of our people. We should appreciate Loma Linda as a place which the Lord foresaw we should need and which He gave us. There is a very precious work to be done in connection with the interests of the sanitarium and the school at Loma Linda, and this will be done, when we all work to that end, moving unitedly in God's order. {9T 176.3}

Lorna Lindán kedvező hellyel rendelkezünk a különböző lélekmentő vállalkozások fejlesztésére. Láthatjuk, hogy Isten gondviselése adta népünknek ezt a kórházat. Becsüljük meg, mint amit az Úr azért adott, mert előre látta, hogy szükségünk lesz rá. Értékes munka vár ránk, melyet a loma lindai kórházért és iskoláért kell végeznünk. Ezt akkor tesszük helyesen, ha Isten parancsa szerint fáradozunk e célért, s együtt menetelünk. {9T 176.3}   

At Loma Linda many can be educated to work as missionaries in the cause of health and temperance. Teachers are to be prepared for many lines of work. Schools are to be established in places where as yet no efforts have been made. Missionaries are to go to other states where little work has been done. The work of promulgating the principles of health reform must be accomplished. God help us as a people to be wise. {9T 177.1}

Az egészségügy és mértékletesség számos lélekmentőjét képezhetjük ki Loma Lindán. Képezzünk ki tanítókat a munka számos területére. Ahol még nincs iskolánk, alapítanunk kell. Küldjünk hittérítőket más államokba, ahol még alig indult meg a munka. Végezzük az egészségügyi megújulás elveinek terjesztését. Segítsen minket Isten, hogy bölcs nép lehessünk. {9T 177.1}   

I feel a deep interest that careful study shall be given to the needs of our institutions at Loma Linda and that right moves shall be made. In the carrying forward of the work at this place, men of talent and decided spirituality are needed. The best teachers are to be employed in the educational work, men and women who will walk circumspectly, depending wholly upon the Lord. If the teachers in medical lines will stand in their place in the fear of God, we shall see a good work done. With Christ as our educator we may reach a high standard in the knowledge of the true science of healing. {9T 177.2}

Szívem mélyéből remélem, hogy körültekintőn megfontoljuk, mire van szüksége Loma Linda intézményeinek, így helyesen intézkedjünk. Tehetséges, és igazán lelki emberekre van szükség, hogy fejleszthessük itt a munkát. A nevelés végzésére alkalmazzuk a legjobb tanítókat – körültekintő férfiakat és nőket, akik teljesen az Úrra bízzák magukat. Ha az orvosi tantárgyak tanítói Isten félelmében állnak helyükön, jó eredményt fogunk elérni. Ha Krisztus a tanítónk, a gyógyítás tudományának magas szintjét érhetjük el. {9T 177.2}   

That which is of the most importance is that the students be taught how to represent aright the principles of health reform. Teach them to pursue this line of study faithfully, combined with other essential lines of education. The grace of Jesus Christ will give wisdom to all who follow the Lord's plan of true education. Let the students follow closely the example of the One who purchased the human race with the costly price of His own life. Let them appeal to the Saviour and depend upon Him as the One who heals all manner of diseases. The Lord would have the workers make special efforts to point the sick and suffering to the Great Physician who made the human body. {9T 177.3}

Az az egyik legfontosabb föladat, hogy megtanítsuk a hallgatókat az egészségügyi megújulás elveinek helyes képviseletére. Neveljük őket, hogy hűségesen végezzék tanulmányaik erre vonatkozó részét, a többi fontos tárggyal együtt. Krisztus kegyelme mindenkinek bölcsességet ad, aki követi az Úrnak az igazi nevelésre vonatkozó tervét. A tanulók kövessék szorosan annak példáját, aki életének drága árán váltotta meg az emberiséget. Esedezzenek a Megváltóhoz, s függjenek tőle, aki meggyógyít minden betegséget. Az. Úr kívánsága, hogy irányítsátok a betegeket és a szenvedőket a nagy orvoshoz, aki az emberi testet alkotta. {9T 177.3}   

It is well that our training schools for Christian workers should be established near to our health institutions, that the students may be educated in the principles of healthful living. Institutions that send forth workers who are able to give a reason for their faith, and who have a faith which works by love and purifies the soul, are of great value. I have clear instruction that, wherever it is possible, schools should be established near to our sanitariums, that each institution may be a help and strength to the other. He who created man has an interest in those who suffer. He has directed in the establishment of our sanitariums and in the building up of our schools close to our sanitariums, that they may become efficient mediums in training men and women for the work of ministering to suffering humanity. {9T 178.1}

Helyes, ha a keresztény munkások iskoláit egészségügyi intézményeink közelében alapítjuk. Így a hallgatókat megtaníthatjuk az egészséges életmód elveire. Nagyon értékesek az intézmények, melyek olyan munkásokat küldenek szét, akik meg tudják indokolni hitüket, akiknek hite szeretetből munkálkodik, s megtisztítja a lelket. Világos utasításokat kaptam, hogy ahol lehet, helyezzük iskoláinkat kórházaink közelébe, s a kétféle intézmény kölcsönösen támogassa, és erősítse egymást. Aki az embert teremtette, szívén viseli a szenvedőket. Ö irányította a kórházak alapítását, s iskoláink kórházak közelébe építését, hogy hatékony eszközzé váljanak olyan férfiak és nők képzésére, akik majd a szenvedő emberiséget szolgálják. {9T 178.1}   

Let Seventh-day Adventist medical workers remember that the Lord God omnipotent reigneth. Christ was the greatest physician that ever trod this sin-cursed earth. The Lord would have His people come to Him for their power of healing. He will baptize them with His Holy Spirit and fit them for a service that will make them a blessing in restoring the spiritual and physical health of those who need healing. {9T 178.2}

A hetediknapi adventisták ne feledjék, hogy az Úr, mindenható Istenünk uralkodik. Krisztus a legnagyobb gyógyító, aki valaha járt e bűnátkozta földön. Az Úr elvárja, hogy népe hozzá forduljon gyógyító erőért. Szentlelkével megkereszteli, s olyan szolgálatra neveli a munkásokat, mely áldássá teszi őket a gyógyulásra szorulók testi és lelki egészségének helyreállításában. {9T 178.2}