× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 2—Called to Be Witnesses

ISTEN TANÚINAK ELHÍVATVA

In a special sense Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. On them is shining wonderful light from the word of God. They have been given a work of the most solemn import—the proclamation of the first, second, and third angels’ messages. There is no other work of so great importance. They are to allow nothing else to absorb their attention. {9T 19.1}

Isten különös értelemben őrállókul és világosság hordozóiul helyezte a világba a hetedik napi adventistákat. Rájuk bízta a pusztuló világnak szóló utolsó figyelmeztetést. Isten szavából rájuk ragyog a csodálatos világosság. Rájuk bízta a legünnepélyesebb, legfontosabb föladatot, az első, második és harmadik angyal üzenetének hirdetését. Nincs más, ami ilyen nagyfontosságú lenne. Nem engedhetik meg, hogy más kösse le figyelmüket. {9T 19.1}   

The most solemn truths ever entrusted to mortals have been given us to proclaim to the world. The proclamation of these truths is to be our work. The world is to be warned, and God's people are to be true to the trust committed to them. They are not to engage in speculation, neither are they to enter into business enterprises with unbelievers; for this would hinder them in their God-given work. {9T 19.2}

A halandókra valaha is bízott legünnepélyesebb igazságot adta nekünk, hogy hirdessük a világnak. A mi föladatunk ezeknek az igazságoknak a hirdetése. Figyelmeztessük a világot, s Isten népe legyen hű a rá bízott föladathoz. Ne foglalkozzunk föltevésekkel, és ne fogjunk össze hitetlenekkel üzleti vállalkozásokban, mert ez hátráltatna minket Isten-adta munkánkban. {9T 19.2}   

Christ says of His people: “Ye are the light of the world.” Matthew 5:14. It is not a small matter that the counsels and plans of God have been so clearly opened to us. It is a wonderful privilege to be able to understand the will of God as revealed in the sure word of prophecy. This places on us a heavy responsibility. God expects us to impart to others the knowledge that He has given us. It is His purpose that divine and human instrumentalities shall unite in the proclamation of the warning message. {9T 19.3}

Krisztus mondja népéről: „Ti vagytok a világ világossága.” (Máté 5:14.) Nem kis dolog, hogy Isten szándéka és terve oly világosan megnyílt előttünk. Csodálatos előjog, hogy megérthetjük Isten akaratát, amint azt a biztos prófétai beszéd kijelenti. Az Úr súlyos felelősséget hárít ránk. Elvárja, hogy a nékünk adott a tudást továbbadjuk másoknak is. Szándéka az, hogy a figyelmeztető üzenet hirdetésében az isteni és emberi eszközök összefogjanak. {9T 19.3}   

So far as his opportunities extend, everyone who has received the light of truth is under the same responsibility as was the prophet of Israel to whom came the word: “Son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel; therefore thou shalt hear the word at My mouth, and warn them from Me. When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die; if thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity; but his blood will I require at thine hand. Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it; if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul.” Ezekiel 33:7-9. {9T 19.4}

Ameddig lehetőségei érnek, az igazság világossága minden befogadóját ugyanolyan felelősség terheli, mint Izráel prófétáját, akihez ez az ige szólt: „És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz számból, megintsed őket az én nevemben. Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen, halálnak halálával halsz•meg; és te nem szólándasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról: az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. De ha megintetted a hitetlent az ő útja felől, hogy térjen meg róla, de nem tért meg útjáról, ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.” (Ezékiel 33:7–9.) {9T 19.4}   

Are we to wait until the fulfillment of the prophecies of the end before we say anything concerning them? Of what value will our words be then? Shall we wait until God's judgments fall upon the transgressor before we tell him how to avoid them? Where is our faith in the word of God? Must we see things foretold come to pass before we will believe what He has said? In clear, distinct rays light has come to us, showing us that the great day of the Lord is near at hand, “even at the doors.” Let us read and understand before it is too late. {9T 20.1}

Várjuk meg, míg a vég jövendölései mind betelnek, mielőtt szólnánk róluk? Mit ér már majd akkor a szavunk? Várjunk, míg Isten csapásai a vétkesekre sújtanak, mielőtt megmondanánk, miként kerülhetnék el azokat? Hol van a mi Isten szavába vetett hitünk? Szemünkkel kell meggyőződjünk a jövendölt dolgok beteljesedéséről, mielőtt elhinnénk, amit Isten mondott? A világosság érthető sugarakban jön hozzánk. Tudomásunkra adja, hogy az Úr nagy napja a küszöbön áll, sőt, az ajtóban. Olvassuk el és értsük meg, míg nem késő. {9T 20.1}   

We are to be consecrated channels, through which the heavenly life is to flow to others. The Holy Spirit is to animate and pervade the whole church, purifying and cementing hearts. Those who have been buried with Christ in baptism are to rise to newness of life, giving a living representation of the life of Christ. Upon us is laid a sacred charge. The commission has been given us: “Go ye therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always even unto the end of the world.” Matthew 28:19, 20, margin. You are dedicated to the work of making known the gospel of salvation. Heaven's perfection is to be your power. {9T 20.2}

Legyünk megszentelt eszközök, melyeken át másokhoz árad a mennyei fény. A Szentléleknek életre kell kelteni, s átjárni az egész gyülekezetet; megtisztítani és egybeforrasztani a szíveket. Akiket a keresztségkor Krisztussal eltemettek, azoknak új életre kell föltámadni, Krisztus életének élő mintájává válni. Ez a szent felelősség ránk hárul. Mi kaptuk a megbízást: „Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam néktek: és imé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:19,20.) Az Úr arra szentelt benneteket, hogy közismertté tegyétek a megváltás örömhírét. A menny tökéletessége legyen erőtök. {9T 20.2}   

A Holy Life

Istenfélő élet

It is not only by preaching the truth, not only by distributing literature, that we are to witness for God. Let us remember that a Christlike life is the most powerful argument that can be advanced in favor of Christianity, and that a cheap Christian character works more harm in the world than the character of a worldling. Not all the books written can serve the purpose of a holy life. Men will believe, not what the minister preaches, but what the church lives. Too often the influence of the sermon preached from the pulpit is counteracted by the sermon preached in the lives of those who claim to be advocates of truth. {9T 21.1}

Ne csak az igazság hirdetésével, könyveink terjesztésével legyünk Isten tanúi. A krisztusi élet a legnyomósabb érv, melyet fölhozhatunk a kereszténység mellett. Másrészt az értéktelen keresztény jellem nagyobb kárt tesz a földön, mint a világi jellem. Az összes könyv sem tölti be az istenfélő élet szerepét. Az embereket nem az győzi meg, amit a lelkész hirdet, hanem a gyülekezet élete. A szószékről elhangzó beszédet gyakran ellensúlyozza azok életének beszéde, akik az igazság védelmezőinek mondják magukat. {9T 21.1}   

It is the purpose of God to glorify Himself in His people before the world. He expects those who bear the name of Christ to represent Him in thought, word, and deed. Their thoughts are to be pure and their words noble and uplifting, drawing those around them nearer the Saviour. The religion of Christ is to be interwoven with all that they do and say. Their every business transaction is to be fragrant with the presence of God. {9T 21.2}

Isten szándéka az, hogy népében fölmagasztalja magát a világ előtt. Krisztus elvárja nevének viselőitől, hogy gondolatukkal, szavukkal és tettükkel őt képviseljék. Gondolataik legyenek tiszták, szavaik nemesek és fölemelők, hogy ismerőseiket közelebb vonzzák Krisztushoz. Krisztus vallását vigyék mindenbe, amit tesznek és mondanak. Anyagi ügyeik illatozzanak Isten jelenlététől. {9T 21.2}   

Sin is a hateful thing. It marred the moral beauty of a large number of the angels. It entered our world and well-nigh obliterated the moral image of God in man. But in His great love, God provided a way whereby man might regain the position from which he fell in yielding to the tempter. Christ came to stand at the head of humanity, to work out in our behalf a perfect character. Those who receive Him are born again. {9T 21.3}

Gyűlöletes a bűn. Megrontotta sok-sok angyal erkölcsi szépségét. Betört világunkba, és az emberből csaknem kitörölte Isten erkölcsi mását. Isten azonban nagy szeretetével utat nyitott, mely által az ember visszanyerheti előző állapotát, amelyből a kísértőnek engedve kiesett. Krisztus eljött, hogy az emberiség élére álljon, s tökéletes jellemet alakítson értünk, a javunkra. Akik befogadják őt, újjászületnek. {9T 21.3}   

Christ saw humanity, through the working of the mighty growth of sin, possessed by the prince of the power of the air and putting forth gigantic strength in exploits of evil. He saw also that a mightier power was to meet and conquer Satan. “Now is the judgment of this world,” He said, “now shall the prince of this world be cast out.” John 12:31. He saw that if human beings believed on Him, they would be given power against the host of fallen angels, whose name is legion. Christ strengthened His soul with the thought that, by the wonderful sacrifice which He was about to make, the prince of this world was to be cast out and men and women placed where, through the grace of God, they could regain what they had lost. {9T 21.4}

Krisztus látta az embert a bűn óriási kinövésein át, a levegő hatalmassága fejedelmétől megszállottan, s hatalmas erőt fejtve ki a bűn kiaknázására. Azt is látta, hogy Sátánnál hatalmasabb erő száll szembe vele, s legyőzi őt. „Ítélet van most a világon” mondta, „most vetik ki a világ fejedelmét.” (János 12:31.) Látta, hogy ha az emberek hisznek benne, hatalomban részesülnek a bukott angyalok ellen, kiknek neve légió. Krisztus lelkét megacélozta a tudat, hogy a hallatlan áldozat, melynek hozatalára készült, kiveti a világ fejedelmét. Így az emberek olyan helyzetbe kerülnek, hogy Isten kegyelméből visszanyerhetik, amit elveszítettek. {9T 21.4}   

The life that Christ lived in this world, men and women can live through His power and under His instruction. In their conflict with Satan they may have all the help that He had. They may be more than conquerors through Him who loved them and gave Himself for them. {9T 22.1}

Az ő hatalma által és utasításai alapján emberek élhetik azt az életet, melyet Krisztus élt a földön. Sátánnal való küzdelmükben ugyanazt a segítséget kaphatják, melyet Krisztus kapott. Mert szerette őket, mert odaadta magát értük, általa hódítóknál hatalmasabbak lehetnek. {9T 22.1}   

The lives of professing Christians who do not live the Christ life are a mockery to religion. Everyone whose name is registered on the church roll is under obligation to represent Christ by revealing the inward adorning of a meek and quiet spirit. They are to be His witnesses, making known the advantages of walking and working as Christ has given them example. The truth for this time is to appear in its power in the lives of those who believe it, and is to be imparted to the world. Believers are to represent in their lives its power to sanctify and ennoble. {9T 22.2}

A nem Krisztus életét élő hitvalló keresztények élete gúnyolja a vallást. Aki a gyülekezet névsorában szerepel, az kötelezettség alatt áll, hogy Krisztust képviselje; hogy a szelíd és békés természet benső szépségét szemléltesse. Váljanak Krisztus tanúivá, hogy ismertté tegyék a Krisztussal járás és munkálkodás áldásait, miként arra példát mutatott nekik. A jelen igazság hatalmasan jelenjék meg azok életében, akik hisznek benne, s adják azt tovább a világnak. A hívők élete az igazság megszentelő, nemesítő hatalmát hivatott képviselni. {9T 22.2}   

Christ's Representatives

Krisztus képviselői

The inhabitants of the heavenly universe expect the followers of Christ to shine as lights in the world. They are to show forth the power of the grace that Christ died to give men. God expects those who profess to be Christians to reveal in their lives the highest development of Christianity. They are recognized representatives of Christ, and they are to show that Christianity is a reality. They are to be men of faith, men of courage, whole-souled men, who, without questioning, trust in God and His promises. {9T 22.3}

A mennyei mindenség lakói elvárják Krisztus követőitől, hogy a világ világosságaként ragyogjanak. Bizonyítsák be a kegyelem hatalmát, melyért Krisztus meghalt, hogy az embereknek adhassa azt. Isten elvárja a hitvalló keresztényektől, akik szeretik Jézust, hogy életükkel mutassák meg a kereszténység legmagasabb fejlettségi fokát. Krisztus elismert képviselői ők, s mutassák meg, hogy a kereszténység élő valóság. Legyenek hívő, bátor, ép lelkű emberek, akik föltétlenül hisznek Istenben és ígéreteiben. {9T 22.3}   

All who would enter the city of God must during their earthly life set forth Christ in their dealings. It is this that constitutes them the messengers of Christ, His witnesses. They are to bear a plain, decided testimony against all evil practices, pointing sinners to the Lamb of God, who taketh away the sin of the world. He gives to all who receive Him, power to become the sons of God. Regeneration is the only path by which we can enter the city of God. It is narrow, and the gate by which we enter is strait; but along it we are to lead men and women and children, teaching them that, in order to be saved, they must have a new heart and a new spirit. The old, hereditary traits of character must be overcome. The natural desires of the soul must be changed. All deception, all falsifying, all evilspeaking, must be put away. The new life, which makes men and women Christlike, is to be lived. {9T 23.1}

Aki be szeretne jutni Isten városába, az Krisztust mutassa be viselkedésével. Ez teszi őt Krisztus küldöttévé, Krisztus tanújává. Hordozzon világos, határozott bizonyságtételt minden gonosz szokás ellen, irányítsa a bűnösöket Isten Bárányához, aki elveszi a világ bűnét. Akik befogadják őt, azoknak erőt ad, hogy Isten fiaivá váljanak. Az újjászületés az egyedüli ösvény, melyen Isten városába juthatunk. Az ösvény keskeny, a kapu szoros, mégis ezen kell vezetnünk férfiakat, nőket és gyermekeket. Tanítsuk őket, hogy ha meg akarnak menekülni, új szívre és új lélekre kell szert tenniük. A régi, örökölt jellemvonásokat győzzék le. Változtassák meg a lélek bűnös hajlamait. Vessenek el minden csalást, minden hamisságot, minden gonosz beszédet. Éljenek új életet. Ez teszi őket krisztusivá. {9T 23.1}   

Steadfast Adherence to the Truth

Állhatatos ragaszkodás az igazsághoz

There must be no pretense in the lives of those who have so sacred and solemn a message as we have been called to bear. The world is watching Seventh-day Adventists because it knows something of their profession of faith and of their high standard, and when it sees those who do not live up to their profession, it points at them with scorn. {9T 23.2}

Ne legyen színlelés azok életében, akikre olyan szent és ünnepélyes üzenetet bíztak, mint ránk. A világ figyeli a hetediknapi adventistákat, mert tud valamit hitvallásukról, s magas követelményeikről. De mikor azt látják, hogy nem ütik meg hitvallásuk mértékét, gúnyolódva mutogatnak rájuk. {9T 23.2}   

Those who love Jesus will bring all in their lives into harmony with His will. They have chosen to be on the Lord's side, and their lives are to stand out in vivid contrast with the lives of worldlings. The tempter will come to them with his blandishments and bribes, saying: “All this will I give thee if thou wilt worship me.” But they know that he has nothing worth receiving, and they refuse to yield to his temptations. Through the grace of God they are enabled to keep their purity of principle unsullied. Holy angels are close beside them, and Christ is revealed in their steadfast adherence to the truth. They are Christ's minutemen, bearing, as true witnesses, a decided testimony in favor of the truth. They show that there is a spiritual power that can enable men and women not to swerve an inch from truth and justice for all the gifts that men can bestow. Such ones, wherever they may be, will be honored of heaven because they have conformed their lives to the will of God, caring not what sacrifices they are called upon to make. {9T 23.3}

Akik szeretik Jézust, az ő akaratával hozzák összhangba életük minden ügyét. Az Úr oldalát választották, s életük legyen szembeszökő ellentéte a világi emberek életének. A kísértő eljön hozzájuk hízelgéseivel és megvesztegetéseivel, mondván: „Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.” De a hívők tudják, hogy a kísértőnek nincs semmije, amit érdemes lenne elfogadni, ezért nem engednek a kísértésnek. Isten kegyelméből romlatlanul tudják megtartani elveik tisztaságát. Szent angyalok állnak szorosan mellettük, s az igazsághoz való állhatatos ragaszkodásuk által Krisztus válik láthatóvá. Krisztus katonái ők, hordozzák hát határozott, hű tanúként az igazság melletti bizonyságtételüket. Az ilyenek bebizonyítják, hogy van lelki hatalom, mely férfiakat és nőket képesít, hogy egyetlen lépéssel se tántorodjanak el az igaztól és igazságostól. A világ minden kincséért sem. Az ilyeneket, bárhol legyenek, a menny megtiszteltetésben részesíti, mert Isten akaratához szabják életüket, s nem bánják, bármilyen áldozatokat is kell hozniuk. {9T 23.3}   

A World-Wide Message

Világméretű üzenet

The light that God has given His people is not to be shut up within the churches that already know the truth. It is to be shed abroad into the dark places of the earth. Those who walk in the light as Christ is in the light will co-operate with the Saviour by revealing to others what He has revealed to them. It is God's purpose that the truth for this time shall be made known to every kindred and nation and tongue and people. In the world today men and women are absorbed in the search for worldly gain and worldly pleasure. There are thousands upon thousands who give no time or thought to the salvation of the soul. The time has come when the message of Christ's soon coming is to sound throughout the world. {9T 24.1}

Az Isten által népének adott világosságot nem szabad a gyülekezetre korlátoznunk, mely már ismeri azt, hanem szét kell vetítenünk a világ sötét helyeire. Akik a világosságban élnek, amint Krisztus is a világosságban van, együttműködnek az Üdvözítővel – mások előtt is feltárják, amit előttük már megnyitott az Úr. Isten szándéka, hogy minden törzs, nemzet, nyelv és nép tudomására hozza a jelen igazságot. Az embereket ma a világi haszon és világi élvezetek keresése köti le. Ezrek és ezrek nem szakítanak időt, hogy lelkük megmentésével gondoljanak. Eljött az idő, amikor Krisztus közeli eljövetele üzenetének az egész világon föl kell harsannia. {9T 24.1}   

Unmistakable evidences point to the nearness of the end. The warning is to be given in certain tones. The way must be prepared for the coming of the Prince of Peace in the clouds of heaven. There is much to be done in the cities that have not yet heard the truth for this time. We are not to establish institutions to rival in size and splendor the institutions of the world; but in the name of the Lord, with the untiring perseverance and unflagging zeal that Christ brought into His labors, we are to carry forward the work of the Lord. {9T 25.1}

Félreérthetetlen bizonyítékok utalnak a vég közeledtére. Hirdessük határozott hangon a figyelmeztetést. Készítsük elő az utat a béke fejedelmének eljövetelére. Sok tennivaló vár ránk a városokban, ahol még nem hallottak a jelen igazságról. Nem szabad úgy létrehoznunk intézményeket, hogy méretben és nagyszerűségben a világ intézményeivel vetekedjenek, hanem vigyük előre az Úr munkáját az Úr nevében olyan fáradhatatlan kitartással és lobogó lelkesedéssel, aminőt Krisztus vitt munkájába. {9T 25.1}   

As a people we greatly need to humble our hearts before God, pleading His forgiveness for our neglect to fulfill the gospel commission. We have made large centers in a few places, leaving unworked many important cities. Let us now take up the work appointed us and proclaim the message that is to arouse men and women to a sense of their danger. If every Seventh-day Adventist had done the work laid upon him, the number of believers would now be much larger than it is. In all the cities of America there would be those who had been led to heed the message to obey the Law of God. {9T 25.2}

Népünknek nagy szüksége van szívük Isten előtti megalázására, s hogy bocsánatért könyörögjünk az evangélium küldetésének betöltésében való hanyagságunkért. Nagy központokat hoztunk létre alig pár helyen, míg sok fontos várost érintetlenül hagytunk. Lássunk most a ránk bízott föladathoz, s hirdessük az üzenetet, mely a veszély tudatára hívatott ébreszteni a férfiakat és nőket. Ha minden hetediknapi adventista elvégezte volna a rábízott munkát, a hívők száma ma sokkal nagyobb lenne. Amerika minden városában lennének, akiket rávezettünk arra, hogy Isten törvényének való engedelmességgel fogadjanak szót az üzenetnek. {9T 25.2}   

In some places the message regarding the observance of the Sabbath has been set forth with clearness and power, while other places have been left without warning. Will not those who know the truth awake to the responsibilities resting upon them? My brethren, you cannot afford to bury yourselves in worldly enterprises or interests. You cannot afford to neglect the commission given you by the Saviour. {9T 25.3}

Néhány helyen világosan hirdettük a szombattartás üzenetét, más helyeket viszont figyelmeztetés nélkül hagytunk. Az igazság ismerői felelősségükre ébrednek-e? Testvéreim, nem engedhetitek meg magatoknak, hogy világi vállalkozásokba és érdekekbe temetkezzetek. Nem hanyagolhatjátok el a megbízást, melyet az Úr rátok hárított. {9T 25.3}   

Everything in the universe calls upon those who know the truth to consecrate themselves unreservedly to the proclamation of the truth as it has been made known to them in the third angel's message. That which we see and hear calls us to our duty. The working of satanic agencies calls every Christian to stand in his lot. {9T 25.4}

A mindenségen minden arra szólítja az igazság ismerőit, hogy fönntartás nélkül szenteljék magukat az igazság hirdetésének, melyet a harmadik. angyali üzenet hozott tudomásunkra. Amit látunk, amit hallunk, mindaz kötelességeink végzésére szólít. A sátáni eszközök tevékenysége minden keresztényt fölhív, hogy álljon őrhelyére. {9T 25.4}   

The Kind of Workers Needed

Milyen munkásokra van szükség?

The work given us is a great and important one, and in it are needed wise, unselfish men, men who understand what it means to give themselves to unselfish effort to save souls. But there is no need for the service of men who are lukewarm, for such men Christ cannot use. Men and women are needed whose hearts are touched with human suffering and whose lives give evidence that they are receiving and imparting light and life and grace. {9T 26.1}

Nagy is, fontos is a ránk bízott munka. Önzetlen, bölcs embereket kíván, akik megértik, mit jelent önzetlen igyekezettel fáradozni a lelkek megmentéséért. Langymeleg emberekre viszont nincs szükség, mert Krisztus nem veheti hasznukat. Olyan férfiak és nők kellenek ide, akiknek szívét megérinti a szenvedés, s kiknek élete bizonyítja, hogy világosságot, életet és kegyelmet nyernek és továbbítanak. {9T 26.1}   

The people of God are to come close to Christ in self-denial and sacrifice, their one aim being to give the message of mercy to all the world. Some will work in one way and some in another, as the Lord shall call and lead them. But they are all to strive together, seeking to make the work a perfect whole. With pen and voice they are to labor for Him. The printed word of truth is to be translated into different languages and carried to the ends of the earth. {9T 26.2}

Isten népének Krisztushoz kell közelednie az önmegtagadásban és áldozatkészségben. Az legyen egyetlen céljuk, hogy hirdessék a kegyelem üzenetét. Lesznek, akik emígy fáradoznak, s lesznek, akik másként: amint az Úr vezeti és irányítja őket. Mégis együtt kell dolgozniuk, hogy tökéletes egésszé tegyék a munkát. Fáradozzanak az Úrért tollal és szóval. Az igazság nyomtatott szavát fordítsuk le különböző nyelvekre, s vigyük el a világ végéig. {9T 26.2}   

My heart is often burdened because so many who might work are doing nothing. They are the sport of Satan's temptations. Every church member who has a knowledge of the truth is expected to work while the day lasts; for the night cometh, wherein no man can work. Erelong we shall understand what that night means. The Spirit of God is being grieved away from the earth. The nations are angry with one another. Widespread preparations are being made for war. The night is at hand. Let the church arouse and go forth to do her appointed work. Every believer, educated or uneducated, can bear the message. {9T 26.3}

Szívem gyakran nehéz, mert sokan munkálkodhatnának, mégsem tesznek semmit, mivel a Sátán kísértésének játékszerei. Az igazságot ismerő minden gyülekezeti tag munkálkodjék, míg nappal van, mert eljön az éj, amikor senki sem munkálkodhatik. Nemsokára megértjük, mit jelent az éjszaka. Isten Lelkét elüldözi a szomorúság a földrő1. A nemzetek haragusznak egymásra. Mindenfelé háborús készülődések folynak. Küszöbön az éj. A gyülekezet ébredjen föl, s lásson kijelölt munkájához. Minden művelt és műveletlen gyülekezeti tag hirdetni tudja az igazságot. {9T 26.3}   

Eternity stretches before us. The curtain is about to be lifted. What are we thinking of, that we cling to our selfish love of ease, while all around us souls are perishing? Have our hearts become utterly callous? Can we not see and understand that we have a work to do in behalf of others? My brethren and sisters, are you among those who, having eyes, see not, and having ears, hear not? Is it in vain that God has given you a knowledge of His will? Is it in vain that He has sent you warning after warning of the nearness of the end? Do you believe the declarations of His word concerning what is coming upon the world? Do you believe that God's judgments are hanging over the inhabitants of the earth? How, then, can you sit at ease, careless and indifferent? {9T 26.4}

Előttünk az örökkévalóság. A függöny hamarosan felgördül. Mire gondolunk, hogy ragaszkodunk önző kényelemszeretetünkhöz, míg körülöttünk lelkek pusztulnak el? Teljesen érzéketlenné vált volna a szívünk? Nem látjuk, nem értjük meg, hogy másokért kell fáradoznunk? Testvéreim, azok közül valók vagytok, akiknek van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak? Hát hiába adta nektek Isten az ő akaratának ismeretét? Hiába küldött figyelmeztetést figyelmeztetés után, hogy közel a vég? Hiszitek-e igéjének kijelentéseit, hogy mi következik a világra? Hiszitek-e, hogy Isten büntetései függnek a világ lakosai fölött? Hogyan tudtok hát kényelmesen, gondtalanul és közömbösen ülni? {9T 26.4}   

Every day that passes brings us nearer the end. Does it bring us also near to God? Are we watching unto prayer? Those with whom we associate day by day need our help, our guidance. They may be in such a condition of mind that a word in season will be sent home by the Holy Spirit as a nail in a sure place. Tomorrow some of these souls may be where we can never reach them again. What is our influence over these fellow travelers? What effort do we make to win them to Christ? {9T 27.1}

Minden múló nap közelebb hozza a véget. Közelebb visz-e minket Istenhez? Virrasztunk és imádkozunk-e? Akikkel nap-nap után érintkezünk, segítségünkre, és irányításunkra szorulnak. Elméjük olyan állapotban lehet, hogy az alkalmas időben kiejtett szót a Szentlélek beütheti, mint a biztos helyre vert szöget. Holnapra e lelkek egyike-másika már olyan helyen lehet, ahol soha többé el nem érhetjük. Milyen hatással vagyunk e velünk utazókra? Milyen erőfeszítéseket teszünk, hogy megnyerjük őket Krisztusnak? {9T 27.1}   

Time is short, and our forces must be organized to do a larger work. Laborers are needed who comprehend the greatness of the work and who will engage in it, not for the wages they receive, but from a realization of the nearness of the end. The time demands greater efficiency and deeper consecration. Oh, I am so full of this subject that I cry to God: “Raise up and send forth messengers filled with a sense of their responsibility, messengers in whose hearts self-idolatry, which lies at the foundation of all sin, has been crucified.” {9T 27.2}

Az idő rövid, nagyobb méretű munka végzésére kell tehát szerveznünk erőnket. Munkásokra van szükség, akik megértik a föladat nagyságát, s akik nekivágnak, nem a fizetésért, hanem mert tudják, hogy közel a vég. Az idő nagyobb eredményességet és mélyebb megszentelődést követel. Ó, úgy telve vagyok e tárggyal, hogy Istenhez kiáltok: „Küldj hírnököket, akiket megtölt a felelősségérzet, kiknek szívében megfeszítve áll, minden bűn alapja – az önimádat.” {9T 27.2}   

An Impressive Scene

Mély benyomást keltőjelenet

In the visions of the night a very impressive scene passed before me. I saw an immense ball of fire fall among some beautiful mansions, causing their instant destruction. I heard someone say: “We knew that the judgments of God were coming upon the earth, but we did not know that they would come so soon.” Others, with agonized voices, said: “You knew! Why then did you not tell us? We did not know.” On every side I heard similar words of reproach spoken. {9T 28.1}

Éjszakai látomásban mély benyomást keltő jelenet vonult el előttem. Hatalmas tűzgolyót láttam elragadó kastélyok közé zuhanni, melyeket azonnal megsemmisített. Valaki megszólalt: „Tudtuk, hogy Isten csapásai a földre jönnek, de nem tudtuk, hogy ilyen hamar.” Mások fájdalmasan kiáltották: „Tudtátok? Miért nem mondtátok meg nekünk? Mi nem tudtuk.” Hasonló szemrehányások hallatszottak mindenfelől. {9T 28.1}   

In great distress I awoke. I went to sleep again, and I seemed to be in a large gathering. One of authority was addressing the company, before whom was spread out a map of the world. He said that the map pictured God's vineyard, which must be cultivated. As light from heaven shone upon anyone, that one was to reflect the light to others. Lights were to be kindled in many places, and from these lights still other lights were to be kindled. {9T 28.2}

Szorongó szívvel ébredtem. Újra elaludtam, s mintha nagy embercsoportban lettem volna. Tekintélyes valaki beszélt hozzánk. Világtérkép hevert előtte. Azt mondta, hogy a térkép Isten megművelésre váró szőlőskertjét ábrázolja. Ha a mennyből bárkire világosság sugárzik, a fényt tovább kell tükröznie másokra. Világosságot kell gyújtanunk sok helyen, s ezekből újabb fényeknek kell kigyúlniuk. {9T 28.2}   

The words were repeated: “Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden underfoot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.” Matthew 5:13-16. {9T 28.3}

Elismételte a szavakat: „Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei Atyátokat.” (Máté 5:13–16.) {9T 28.3}   

I saw jets of light shining from cities and villages, and from the high places and the low places of the earth. God's word was obeyed, and as a result there were memorials for Him in every city and village. His truth was proclaimed throughout the world. {9T 28.4}

Sugárkévéket láttam ragyogni sok városból, faluból, a föld magas és alacsony helyeiről. Engedelmeskedtek Isten szavának, s az eredmény az lett, hogy minden városban és faluban emlékművet állítottak neki. Igazságát az egész világon hirdették. {9T 28.4}   

Then this map was removed and another put in its place. On it light was shining from a few places only. The rest of the world was in darkness, with only a glimmer of light here and there. Our Instructor said: “This darkness is the result of men's following their own course. They have cherished hereditary and cultivated tendencies to evil. They have made questioning and faultfinding and accusing the chief business of their lives. Their hearts are not right with God. They have hidden their light under a bushel.” {9T 29.1}

Félretette a térképet, s másikat terített helyébe. A második térképen alig néhány helyen fénylett a világosság. A világ többi része sötét volt, csak itt-ott derengett néhány fénypont. Tanítónk megszólalt: „Az a sötétség oka, hogy az emberek saját útjukat követik. A gonoszság öröklött s beléjük nevelt hajlamait melengetik. Életük főügyévé tették a kétségessé tevést, hibakeresést és vádaskodást. Szívük nem áll helyes kapcsolatban Istennel. Véka alá rejtették világosságukat.” {9T 29.1}   

If every soldier of Christ had done his duty, if every watchman on the walls of Zion had given the trumpet a certain sound, the world might ere this have heard the message of warning. But the work is years behind. While men have slept, Satan has stolen a march upon us. {9T 29.2}

Ha Krisztus minden katonája megtette volna kötelességét, ha Sion falának minden őrállója határozott hangot hallatott volna harsonáján, a világ már meghallotta volna a figyelmeztető üzenetet. De a munka évekkel lemaradt. Míg a hívők alszanak, Sátán elébük vág. {9T 29.2}   

***** {9T 29}

***** {9T 29}   

Putting our trust in God, we are to move steadily forward, doing His work with unselfishness, in humble dependence upon Him, committing ourselves and our present and future to His wise providence, holding the beginning of our confidence firm unto the end, remembering that it is not because of our worthiness that we receive the blessings of heaven, but because of the worthiness of Christ, and our acceptance, through faith in Him, of God's abounding grace. {9T 29.3}

Egyenletesen törjünk előre, Istenbe vetve bizalmunkat. Isten munkáját végezzük önzetlenül, alázatosan tőle függve. Bízzuk magunkat, jelenünket és jövőnket bölcs gondviselésére. A kezdettől táplált szilárd bizalmunkban mindvégig állhatatosan tartsunk ki. Ne feledjük, hogy nem a magunk, hanem a Krisztus érdemeiért részesülünk a menny áldásaiban; és mert Krisztusba vetett hitünkkel elfogadjuk Isten bőséges kegyelmét. {9T 29.3}