× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 14—Words of Counsel to Ministers

TANÁCSOK LELKÉSZEINKNEK

Sanitarium, California, {9T 137}

{9T 137}   

November 3, 1901 {9T 137}

1901. november 3. {9T 137}   

To a Worker of Long Experience in New York City— {9T 137}

Egy igen tapasztalt munkásnak New Yorkban. {9T 137}   

As I have considered the situation in New York, a great burden has come upon my soul. In the night season matters have been presented to me in this light: New York will be worked; openings will be found in parts of the city in which there are no churches, where the truth will find standing room. There is a vast amount of work to be done in proclaiming the truth for this time to those who are dead in trespasses and sins. Most startling messages will be borne by men of God's appointment, messages of a character to warn the people, to arouse them. And while some will be provoked by the warning and led to resist light and evidence, we are to see from this that we are giving the testing message for this time. {9T 137.1}

Mikor elgondolkoztam a new yorki helyzeten, súlyos felelősségérzet szállt lelkemre. Az Úr éjjel a következőképp tárta elém az ügyet: New Yorkot meg fogjuk művelni. Ajtók nyílnak majd meg előttünk a város azon részeiben, ahol nincsenek gyülekezetek, s ahol az igazság majd otthonra talál. Rengeteg munkába fog kerülni, ha a jelen igazságot hirdetik a törvénytaposásban és bűneikben halottaknak Isten megbízottainak a legmegrázóbb üzeneteket kell hordozni; figyelmeztető üzenetet, mely fölrázza az embereket. Lesz, akit fölingerel a figyelmeztetés, s arra vezet, hogy ellenálljon a világosságnak és bizonyítékainak. Ebből tudhatjuk, hogy a jelen vizsgáló üzenetét hirdetjük. {9T 137.1}   

Messages will be given out of the usual order. The judgments of God are in the land. While city missions must be established where colporteurs, Bible workers, and practical medical missionaries may be trained to reach certain classes, we must also have, in our cities, consecrated evangelists through whom a message is to be borne so decidedly as to startle the hearers. {9T 137.2}

Üzeneteink szokatlanok lesznek. Isten büntetései már a földet járják. Városi hittérítő állomásokat kell létrehoznunk, ahol könyvevangélistákat, bibliamunkásokat és gyakorlati egészségügyi lélekmentőket képezhetünk ki egyes rétegek elérésére. Ezen kívül nagyvárosainkban ott kell tevékenykedniük a megszentelt életű örömhírhirdetőknek is, akiken keresztül olyan megrázó üzenetet kell hirdetnünk, mely fölrázza az embereket. {9T 137.2}   

“Bring forth the blind people that have eyes, and the deaf that have ears. Let all the nations be gathered together, and let the people be assembled: who among them can declare this, and show us former things? Let them bring forth their witnesses, that they may be justified: or let them hear, and say, It is truth. Ye are My witnesses, saith the Lord, and My servant whom I have chosen: that ye may know and believe Me, and understand that I am He: before Me there was no God formed, neither shall there be after Me. I, even I, am the Lord; and beside Me there is no savior. I have declared, and have saved, and I have showed, when there was no strange God among you: therefore ye are My witnesses, saith the Lord, that I am God. Yea, before the day was I am He; and there is none that can deliver out of My hand: I will work, and who shall let it?” Isaiah 43:8-13. {9T 137.3}

„Hozd ki a vak népet, a melynek szemei vannak, és a süketeket, akiknek füleik vannak! Minden népek gyűljenek egybe, és seregeljenek össze a népségek: ki hirdethet közülök ilyet? Vagy a régieket tudassák velünk, állítsák elő tanúikat, hogy igazuk legyen, hogy ezek hallván, ezt mondják: Igaz. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr; és szolgám, a kit elválasztottam, hogy megtudjátok és higgyetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz! Én, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító! Én hirdettem, és megtartottam, és megjelentettem, és nem volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Mostantól fogva is én az leszek, és nincs, aki az én kezemből kimentsen; cselekszem, és ki változtatja azt meg?” (Ézsaiás 43:8–13.) {9T 137.3}   

“I will bring the blind by a way that they knew not; I will lead them in paths that they have not known: I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. They shall be turned back, they shall be greatly ashamed, that trust in graven images, that say to the molten images, Ye are our gods. Hear, ye deaf; and look, ye blind, that ye may see. Who is blind, but My servant? or deaf, as My messenger that I sent? who is blind as he that is perfect, and blind as the Lord's servant? Seeing many things, but thou observest not; opening the ears, but he heareth not. The Lord is well pleased for His righteousness’ sake; He will magnify the law, and make it honorable.” Isaiah 42:16-21. {9T 138.1}

„A vakokat oly úton vezetem, a melyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, a melyeket nem tudnak; előttök a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velök, és őket el nem hagyom. Meghátrálnak, és mélyen megszégyenülnek, a kik a bálványban bíznak, a kik ezt mondják az öntött képnek: Ti vagytok a mi isteneink! Oh, ti süketek, halljatok, és ti vakok, lássatok! Kicsoda vak, ha nem az én szolgám? És olyan süket, mint az én követem, a kit elbocsátok? Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem vetted eszedbe; füle nyitva, de nem hall. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé.” (Ésaiás 42:16–21.) {9T 138.1}   

The work outlined in these scriptures is the work before us. The terms “My servant,” “Israel,” “the Lord's servant,” mean anyone that the Lord may select and appoint to do a certain work. He makes them ministers of His will, though some who are selected may be as ignorant of His will as was Nebuchadnezzar. {9T 138.2}

A Szentírásban itt leirt föladat áll most előttünk. Szolgám, Izráel, az Úr szolgája kifejezések bárkit jelentenek, akit az Úr ki tud választani, és meg tud bízni bizonyos munkával. Akaratának szolgáivá teszi őket, noha némelyik kiválasztottnak annyi fogalma sem lesz Isten akaratáról, mint Nabukodonozornak. {9T 138.2}   

God will work for those of His people who will submit themselves to the working of the Holy Spirit. He pledges His glory for the success of the Messiah and His kingdom. “Thus saith God the Lord, He that created the heavens, and stretched them out; He that spread forth the earth, and that which cometh out of it; He that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein: I the Lord have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles; to open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house.” {9T 138.3}

Isten tevékenykedni fog népe közül azokért, akik alávetik magukat a Szentlélek munkálásának. Az Úr segítséget ígér a fölkent országának sikere érdekében. „Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak: Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. {9T 138.3}   

“Who among you will give ear to this? who will hearken and hear for the time to come?” Verses 5-7, 23. {9T 139.1}

Ki veszi ezt közületek fülébe? Aki figyelne és hallgatna ezután!” (Ézsaiás 42:5–7,23.) {9T 139.1}   

The people of God who have had light and knowledge have not carried out the high and holy purposes of God. They have not advanced from victory to victory, adding new territory, lifting up the standard in the cities and their suburbs. Great spiritual blindness has been shown by those who have had great light flashed upon them by the Lord, but who have not advanced in the light to greater and still greater light. Church members have not been encouraged to use spiritual nerve and muscle in the work of advancement. They should be made to understand that ministers cannot work out their salvation by hovering over them. It is thus that they are made weaklings when they ought to be strong men. {9T 139.2}

Isten népe, noha övé a világosság és tudás, mégsem teljesíti Isten magasztos és szent szándékát. Nem tör előre győzelemről győzelemre, új területeket foglalva el, kibontva a zászlót a nagyvárosokban, és külvárosaikban. Akikre az Úr nagy világosságot villantott, de akik mégsem nyomultak előre a nagy világosságban nagyobb, és még nagyobb világosságra, nagy lelki vakságról tesznek tanúságot. Nem buzdítják a gyülekezet tagjait, hogy az előrehaladás érdekében megfeszítsék lelki idegeiket és izmaikat. Értessük meg velük, hogy lelkészeik nem munkálhatják a tagok üdvösségét, ha körülöttük lebzselnek. Pontosan ettől lesznek gyöngék, pedig erősnek kellene lenniük. {9T 139.2}   

In every church young men and young women should be selected to bear responsibilities. Let them make every effort to qualify themselves to help those who know not the truth. God calls for earnest, whole-souled workers. The humble and contrite will learn by personal experience that beside Him there is no savior. {9T 139.3}

A gyülekezetekben fiatal férfiakat és nőket kell választani felelősség hordozására. A fiatalok kövessenek el mindent, hogy kiképezzék magukat azok megsegítésére, akik még nem ismerik az igazságot. Isten buzgó, ép lelkű munkásokat hív. Az alázatos, töredelmes hívők személyes tapasztalatból megértik, hogy Jézuson kívül nincs megmentő. {9T 139.3}   

Bible truth must be preached and practiced. Every ray of light given is to shine forth with clear, distinct brightness. The truth is to go forth as a lamp that burneth. There are hundreds of God's servants who must respond to this call and take the field as earnest, soul-saving workers, coming up to the help of the Lord, to the help of the Lord against the mighty. God calls for live men, men who are filled with the vivifying influence of His Spirit, men who see God as the Supreme Ruler and receive from Him abundant proof of the fulfillment of His promises, men who are not lukewarm, but hot and fervent with His love. {9T 140.1}

A Biblia igazságát hirdetnünk és gyakorolnunk kell. Minden egyes sugarat fölismerhető tündökléssel kell szerte ragyogtatnunk. Az igazságnak égő lámpásként kell szétsugároznia. Isten szolgái százai feleljenek erre a hívásra, s buzgó lélekmentő munkásként lépjenek be Isten mezőire. Siessenek az Úr segítségére, az Úr segítségére a hatalmasok ellen. Isten élő embereket hív, akiket megtöltött Lelkének életre keltő ereje, akik Istent ismerik el legfőbb tekintélynek, és ígéretei beteljesedésének bőséges bizonyítékában részesülnek. Nem langymeleg embereket, hanem akiket Isten szeretete tüzel. {9T 140.1}   

Should all the labor that has been expended on the churches during the past twenty years be again expended upon them, it would fail, as it has failed in the past, of making the members self-denying, cross-bearing followers of Christ. Many have been overfed with spiritual food, while in the world thousands are perishing for the bread of life. Church members must work; they must educate themselves, striving to reach the high standard set before them. This the Lord will help them to reach if they will co-operate with Him. If they keep their own souls in the love of the truth they will not hold the ministers back from presenting the truth in new fields. {9T 140.2}

Ha újra annyi munkát fordítunk a gyülekezetekre, mint az elmúlt húsz év folyamán, az újra kárba fog veszni, amint a múltban kárba veszett – nem tette a tagokat Krisztus igénytelen, keresztet hordozó követőivé. Sokakat túltápláltak a lelki eledellel, míg a világban ezrek pusztulnak el az élet kenyerének hiánya miatt. A gyülekezet tagjai munkálkodjanak; neveljék magukat. Törekedjenek elérni az eléjük állított magasztos mértéket. Az Úr segíteni fog ebben, ha készek együttműködni vele. Ha megtartják lelküket az igazság szeretetében, akkor nem kötik le az igehirdetőket, akik így új területeken hirdethetik az igazságot. {9T 140.2}   

The large cities should have been worked just as soon as the churches received the light, but many have carried no burden for souls, and Satan, finding them susceptible to his temptations, has spoiled their experience. God asks His people to repent, to be converted, and to return to their first love, which they have lost by their failure to follow in the footsteps of the self-sacrificing Redeemer. {9T 140.3}

Amikor világosságban részesültünk, a nagyvárosokat azonnal művelés alá kellett volna vennünk. Ám sokan nem tartják magukat felelősnek a lelkekért. Ezért Sátán, fogékonynak találva őket a kísértésekre, tönkretette lelki életüket. Isten bűnbánatra szólítja népét; arra, hogy térjen meg, térjen vissza az első szeretethez, melyet elvesztett, mert nem követte az önfeláldozó Üdvözítő lábnyomát. {9T 140.3}   

In Courage And Simplicity

Bátran és őszinte, egyszerű szívvel

The time has come to make decided efforts in places where the truth has not yet been proclaimed. How shall the Lord's work be done? In every place that is entered, a solid foundation is to be laid for permanent work. The Lord's methods are to be followed. It is not for you to be intimidated by outward appearances, however forbidding they may be. It is for you to carry forward the work as the Lord has said it should be carried. Preach the word, and the Lord by His Holy Spirit will send conviction to the minds of the hearers. The word is: “And they went forth, and preached everywhere, the Lord working with them, and confirming the word with signs following.” Mark 16:20. {9T 141.1}

Elérkezett az idő, amikor határozott művelés alá kell vennünk a helyeket, ahol még nem hirdettük az igazságot. Hogyan végezzük az Úr munkáját? Ahová behatolunk, fektessünk le szilárd alapokat az állandó munkához. Kövessük az Úr módszereit. Ne ijedjetek meg a látszattól, bármilyen félelmetesnek tűnjék is. A ti dolgotok fejleszteni a művet, amint az Úr mondta, hogy fejlesztenünk kell. Hirdessétek az igét, s a Szentlélek meggyőzi a hallgatók értelmét. „Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, s megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik.” {9T 141.1}   

Many workers are to act their part, doing house-to-house work and giving Bible readings in families. They are to show their growth in grace by submission to the will of Christ. Thus they will gain a rich experience. As in faith they receive, believe, and obey Christ's word, the efficiency of the Holy Spirit will be seen in their lifework. There will be seen an intensity of earnest effort. There will be cherished a faith that works by love and purifies the soul. The fruits of the Spirit will be seen in the life. {9T 141.2}

Sok munkás végezze kötelességét, házról-házra járva, biblia-fölolvasásokat tartva a családokban. Azzal bizonyítsák kegyességben való növekedésüket, hogy alávetik magukat Krisztus akaratának. Így gazdag tapasztalatokra tesznek szert. Mikor bizalommal befogadják, hisznek és engedelmeskednek Krisztus szavának, buzgó igyekezetük ereje láthatóvá válik. Ápolni fogják a hitet, mely szeretetből munkálkodik, s megtisztítja a lelket. Előtűnnek életükben a Lélek gyümölcsei. {9T 141.2}   

Christ is the Light of the world. Those who follow Him do not walk in darkness, but have the light of life. John declares of Christ: “As many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name.” John 1:12. Behold Christ. Beholding Him brings heart and mind and character into conformity to the will of God. {9T 141.3}

Krisztus a világ világossága. Követei nem járnak a sötétségben, mert övék az élet világossága. János kijelenti Krisztusról: „Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek; azoknak, akik az ő nevében hisznek.” (János 1:12.) Ne vegyétek le szemeteket Krisztusról. Krisztus szemlélése Isten akaratával hozza összhangba szívünket, értelmünket és jellemünket. {9T 141.3}   

There is need of all the instruction that our missions can give. Continue in your work in the power of the same Spirit that led in its establishment. By opening the Scriptures, by praying, by exercising faith, educate the people in the way of the Lord; and there will be built up a church founded on the Rock, Christ Jesus. {9T 141.4}

A világ rászorul mindarra a tanításra, melyet lélekmentőink közölni tudnak. Ugyanazon Lélek erejével folytassátok a munkát, aki a megalapítást vezette. Nyissátok meg a Szentírást, imádkozzatok, s gyakoroljátok a hitet. Így neveljétek az embereket az Úr útjára. Az így épülő gyülekezet a sziklán – Jézus Krisztuson alapszik. {9T 141.4}   

The work must be carried forward in the simplicity of truth. God says: “I have words of encouragement for you.” The Lord has in our large cities many precious souls who have not bowed the knee to Baal, and He has those who have worshiped Baal ignorantly. On these the light of truth is to shine, that they may see Christ as the way, the truth, and the life. {9T 142.1}

Fejlesszük a művet az igazság egyszerűségével. Isten mondja: „Bátorító szavam van hozzátok!” Városainkban sok, az Úr szemében értékes ember él, akik nem hajtanak térdet a Baál előtt, csak tudatlanságból imádják azt. Ezek előtt föl kell ragyogjon az igazság fénye, hogy úgy lássák Krisztust, mint aki az út, az igazság és az élet. {9T 142.1}   

Carry forward your work in humility. Never rise above the simplicity of the gospel of Christ. Not in the art of display, but in lifting up Christ, the sin-pardoning Redeemer, will you find success in winning souls. As you work for God in humility and lowliness of heart, He will manifest Himself to you. {9T 142.2}

Folytassátok a munkát alázatosan. Soha ne emelkedjetek Krisztus örömhírének egyszerűsége, őszinte odaadása fölé. Nem a fitogtatás művészetével, hanem Krisztus, a bűnbocsátó Megváltó dicsőségével találjátok meg a sikert a lelkek megnyeréséhez. Amint szelíden és alázatos szívvel Istenért fáradoztok, az Úr ki fogja nyilatkoztatni magát előttetek. {9T 142.2}   

By the use of charts, symbols, and representations of various kinds the minister can make the truth stand out clearly and distinctly. This is a help, and in harmony with the word of God; but when the worker makes his labors so expensive that others are unable to secure from the treasury sufficient means to support them in the field, he is not working in harmony with God's plan. The work in the large cities is to be done after Christ's order, not after the order of a theatrical performance. It is not a theatrical performance that glorifies God, but the presentation of the truth in the love of Christ. {9T 142.3}

Képek, szemléltető ábrák, és vázlatok segítségével a lelkészek világosan, és fölismerhetően domboríthatják ki az igazságot. Isten szavával összhangban álló segédeszközök ezek. De amikor valamily munkás úgy megdrágítja munkáját, hogy a többiek nem részesülhetnek elég támogatásban a kincstárból munkájuk eltartására, akkor az nem áll összhangban Isten elgondolásával. Városi tevékenységünk folyjon Krisztus rendje szerint, ne színházi előadások mintájára. Nem a színháziaskodás dicsőíti meg Istent, hanem az igazság Krisztus szeretetével való hirdetése. {9T 142.3}   

Do not divest the truth of its dignity and impressiveness by preliminaries that are more after the order of the world than after the order of heaven. Let your hearers understand that you hold meetings, not to charm their senses with music and other things, but to preach the truth in all its solemnity, that it may come to them as a warning, arousing them from their deathlike sleep of self-indulgence. It is the naked truth that like a sharp, two-edged sword cuts both ways. It is this that will arouse those who are dead in trespasses and sins. {9T 142.4}

Ne forgassátok ki az igazságot méltóságából, és lenyűgöző voltából olyan előjátékokkal, melyek sokkal inkább a föld, mint a menny rendje szerintiek. Értessétek meg hallgatóitokkal, hogy összejöveteleink célja nem érzékeik zenével s mással való elkábítása, hanem az igazság teljes komolyságával való hirdetése, hogy figyelmeztetésül érjen hozzájuk, fölrázza őket az önkényeztetés halálszerű álmából. A puszta igazság éles kétélű kardként mindkét irányban vág. Ez rázza fel a törvénytelenségben és bűnökben holtakat. {9T 142.4}   

He who gave His life to save men and women from idolatry and self-indulgence left an example to be followed by all who take up the work of presenting the gospel to others. God's servants in this age have been given most solemn truths to proclaim, and their actions and methods and plans must correspond to the importance of their message. If you are presenting the word in Christ's way, your audience will be deeply impressed with the truths you teach. The conviction will come to them that this is the word of the living God. {9T 143.1}

Aki életét adta, hogy embereket mentsen meg a bálványimádástól, és önkényeztetéstől, olyan példát hagyott hátra, melyet mindannak követnie kell, aki az igazság hirdetését végzi. Isten szolgái ma a legünnepélyesebb igazságban részesültek, hogy hirdessék azt. Tetteik, módszereik és terveik álljanak hát összhangban üzenetük fontosságával. Ha úgy képviseled az igét, mint Krisztus, a tanított igazságok nagy hatással lesznek hallgatóságodra, s kialakul bennük a meggyőződés, hogy ez az élő Isten szava. {9T 143.1}   

Formality In Worship

Külsőségesség az istentiszteleten

In their efforts to reach the people, the Lord's messengers are not to follow the ways of the world. In the meetings that are held, they are not to depend on worldly singers and theatrical display to awaken an interest. How can those who have no interest in the word of God, who have never read His word with a sincere desire to understand its truths, be expected to sing with the spirit and the understanding? How can their hearts be in harmony with the words of sacred song? How can the heavenly choir join in music that is only a form? {9T 143.2}

Isten szolgái ne kövessék a világ útjait az emberek elérésében. Összejöveteleinken ne támaszkodjanak világias énekesekre és színházias fitogtatásra, hogy az érdeklődést fölkeltsék. Hogyan várhatjuk el azoktól, akiket nem érdekel Isten szava, akik sosem olvasták Isten igéjét azzal az őszinte kívánsággal, hogy megértsék igazságait, hogy lelkesen és megértőn énekeljenek? Hogyan is állhatna szívük összhangban a szent énekkel? A mennyei énekkar miként csatlakozhatna a zenéhez, mely formaság csupán? {9T 143.2}   

The evil of formal worship cannot be too strongly depicted, but no words can properly set forth the deep blessedness of genuine worship. When human beings sing with the spirit and the understanding, heavenly musicians take up the strain and join in the song of thanksgiving. He who has bestowed upon us all the gifts that enable us to be workers together with God, expects His servants to cultivate their voices so that they can speak and sing in a way that all can understand. It is not loud singing that is needed, but clear intonation, correct pronunciation, and distinct utterance. Let all take time to cultivate the voice so that God's praise can be sung in clear, soft tones, not with harshness and shrillness that offend the ear. The ability to sing is the gift of God; let it be used to His glory. {9T 143.3}

Nem hangoztathatjuk eléggé az alakias istentisztelet káros voltát, mert nincs olyan szó, mely megfelelően kifejezhetné az igaz istentisztelet áldásosságát. Amikor az emberek lélekből és értelemmel énekelnek, mennyei zenészek veszik át a dallamot, csatlakoznak a hálaadó énekhez. Aki megajándékozott minket a tehetséggel, mely képesít Isten munkatársaivá lennünk, elvárja szolgáitól hangjuk művelését, hogy közérthetőn tudjanak beszélni és énekelni. Nem harsogó éneklés való ide, hanem világos dallam, helyes kiejtés, s érthető szavak. Mindenki szakítson időt hangja művelésére, hogy tisztán és lágyan dicsőíthesse Istent, ne pedig harsogva, rikoltón és fülrepesztőn. Az éneklés képessége Isten ajándéka – használjuk azt Isten dicsőségére. {9T 143.3}   

In the meetings held let a number be chosen to take part in the song service. And let the singing be accompanied with musical instruments skillfully handled. We are not to oppose the use of instrumental music in our work. This part of the service is to be carefully conducted, for it is the praise of God in song. {9T 144.1}

Összejöveteleinkre válasszunk ki néhány testvért, akik majd énekkel dicsérik az Urat. Kísérjük az énekeket hozzáértőn játszott hangszerekkel. Ne tiltsuk ki a hangszereket munkánkból. Vezessük gondosan a szolgálatnak ezt az ágát, mert Isten dicsérete ez, énekléssel. {9T 144.1}   

The singing is not always to be done by a few. As often as possible, let the entire congregation join. {9T 144.2}

Ám ne mindig csak néhányan énekeljenek. Amikor csak lehetséges, énekeljen az egész gyülekezet. {9T 144.2}   

Unity In Diversity

Egység a sokféleségben

In our efforts in behalf of the multitudes dwelling in cities, we must try to do thorough service. The work in a large center of population is greater than one man can successfully handle. God has different ways of working, and He has different workmen to whom He entrusts varied gifts. {9T 144.3}

A városi tömegekért folyó szolgálatban végezzünk alapos munkát. A népes központokban a munka sokrétűbb, hogysem egyetlen ember sikeresen végezhetné. Isten többféle úton munkálkodik, s különböző munkásai vannak, akikre más-más tehetséget bízott. {9T 144.3}   

One worker may be a ready speaker; another a ready writer; another may have the gift of sincere, earnest, fervent prayer; another the gift of singing; another may have special power to explain the word of God with clearness. And each gift is to become a power for God because He works with the laborer. To one God gives the word of wisdom, to another knowledge, to another faith; but all are to work under the same Head. The diversity of gifts leads to a diversity of operations, but “it is the same God which worketh all in all.” 1 Corinthians 12:6. {9T 144.4}

Lehet az egyik jó szónok, a másik meg ügyesen kezelheti a tollat. Van, aki azt az ajándékot kapta, hogy őszintén, komolyan és buzgón tud imádkozni. Megint más ajándék a kellemes hang, s van, akinek az az erős oldala, hogy világosan tudja fejtegetni Isten igéjét. Vessünk latba Istenért minden ajándékot, mert ő fáradozik együtt a munkással. Van, akinek bölcs szót tesz ajkára, a másiknak tudást, a harmadiknak hitet ad. Mégis mindnyájuknak ugyanazon fő vezetésével kell fáradozni. Az ajándékok sokfélesége sokrétű tevékenységre vezet: „Különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.” (1 Korintus 12:6.) {9T 144.4}   

The Lord desires His chosen servants to learn how to unite together in harmonious effort. It may seem to some that the contrast between their gifts and the gifts of a fellow laborer is too great to allow them to unite in harmonious effort; but when they remember that there are varied minds to be reached, and that some will reject the truth as it is presented by one laborer, only to open their hearts to God's truth as it is presented in a different manner by another laborer, they will hopefully endeavor to labor together in unity. Their talents, however diverse, may all be under the control of the same Spirit. In every word and act, kindness and love will be revealed; and as each worker fills his appointed place faithfully, the prayer of Christ for the unity of His followers will be answered, and the world will know that these are His disciples. {9T 145.1}

Az Úr azt kívánja választott szolgáitól, hogy tanuljanak meg összhangban dolgozni egymással. Néhányan azt gondolhatják, hogy a maguk és mások tehetségei közötti ellentét kizárja az összecsendülő igyekezet lehetőségét. De amikor megértik, hogy sokféle gondolkodású embert kell elérni – lesz, aki elveti az egyik munkás módszerével hirdetett igazságot, de mikor másik munkás más módszerrel hirdeti, megnyitja szívét Isten igazsága előtt – akkor nagyobb bizalommal fognak egységben dolgozni. Bármennyire különbözők is képességeik, ugyanazon Lélek ellenőrzése alatt állhatnak. Szavaikkal, tettükkel gyöngédségről és szeretetről tanúskodhatnak. Mikor minden munkás hűségesen betölti kijelölt helyét, akkor meghallgatásra talál Krisztusnak követői egységéért elmondott imája, s a világ tudni fogja, hogy ők a Krisztus tanítványai. {9T 145.1}   

In loving sympathy and confidence God's workers are to unite with one another. He who says or does anything that tends to separate the members of Christ's church is counterworking the Lord's purpose. Wrangling and dissension in the church, the encouragement of suspicion and unbelief, are dishonoring to Christ. God desires His servants to cultivate Christian affection for one another. True religion unites hearts not only with Christ, but with one another in a most tender union. When we know what it means to be thus united with Christ and with our brethren, a fragrant influence will attend our work wherever we go. {9T 145.2}

Isten munkásai fogjanak össze szeretetteljes egyetértéssel és bizalommal. Aki bármit mond vagy tesz, ami elválaszthatná Krisztus gyülekezetének tagjait, az Úr szándéka ellen cselekszik. Civódás, viszály a gyülekezetben, a gyanú és kétely serkentése meggyalázzák Krisztust. Isten azt kívánja, hogy szolgái ápoljanak krisztusi szeretetet egymás iránt. Az igaz vallásosság nemcsak Krisztussal egyesíti a szívet a leggyöngédebb egységben, hanem egymással is. Mikor tudjuk, mit jelent így Krisztussal és testvéreinkkel egységben lenni, jó illatú hatás fogja kísérni munkánkat, bárhová megyünk. {9T 145.2}   

The workers in the large cities must act their several parts, making every effort to bring about the best results. They are to talk faith and to act in such a way as to impress the people. They are not to narrow the work down to their own particular ideas. In the past too much of this has been done by us as a people, and it has been a drawback to the success of the work. Let us remember that the Lord has different ways of working, that He has different workmen to whom He entrusts different gifts. We are to see His purpose in the sending of certain men to certain places. {9T 145.3}

A városi munkások végezzék a rájuk eső különböző kötelességeket, tegyenek meg mindent a lehető legjobb eredményekért. Beszéljenek a hitről, s úgy viselkedjenek, hogy hassanak az emberekre. Ne szűkítsék le a munkát elgondolásaik méreteire. A múltban túl sok effélét láttunk népünk körében, ami fékezte a munka sikerét Ne feledjük, hegy az Úr különböző utakon végzi a munkát, és különféle munkásai vannak, akikre más-más ajándékot bízott. Igyekezzünk fölismerni szándékát, hogy miért küldött egyes helyekre bizonyos embereket. {9T 145.3}   

A little longer will the voice of mercy be heard; a little longer will be given the gracious invitation:“If any man thirst, let him come unto Me, and drink.” John 7:37. God sends His warning message to the cities everywhere. Let the messengers whom He sends work so harmoniously that all will take knowledge that they have learned of Jesus. {9T 146.1}

A könyörület hangja egy ideig még hallatszani fog. Kis ideig még hangzik a kegyelmes meghívás: „Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék.” (János 7:37.) Isten minden városba elküldi figyelmeztető üzenetét. Kiküldött munkásai tevékenykedjenek olyan egyetértéssel, hogy mindenki lássa, hogy Jézustól tanultak. {9T 146.1}   

In The Meekness Of Christ

Krisztus szelídségével

No human being is to seek to bind other human beings to himself as if he were to control them, telling them to do this and forbidding them to do that, commanding, dictating, acting like an officer over a company of soldiers. This is the way the priests and rulers did in Christ's day, but it is not the right way. After the truth has made the impression upon hearts, and men and women have accepted its teachings, they are to be treated as the property of Christ, not as the property of man. In fastening minds to yourself, you lead them to disconnect from the source of their wisdom and sufficiency. Their dependence must be wholly in God; only thus can they grow in grace. {9T 146.2}

Senki se igyekezzék magához láncolni másokat, mintha ellenőrizni akarná őket, előírva nekik, mit tegyenek s mit ne, parancsolgatva, utasításokat osztogatva, mint katonatiszt az egysége előtt. Így tettek a papok és fejedelmek Krisztus idején, de ez nem a helyes út. Miután az igazság belevéste magát valaki szívébe, s elfogadta tanításait, már mint Krisztus, és ne ember tulajdonával bánjunk velük. Ha magadhoz kötöd valaki értelmét, arra készteted, hogy elszakadjon a bölcsesség és eredményesség forrásától. Teljesen Istentől kell függniük, csakis így növekedhetnek a kegyességben. {9T 146.2}   

However large may be a man's claim to knowledge and wisdom, unless he is under the teaching of the Holy Spirit he is exceedingly ignorant of spiritual things. He needs to realize his danger and his inefficiency, and to place entire dependence upon the One who alone is able to keep the souls committed to His trust, able to imbue them with His Spirit, and to fill them with unselfish love for one another, thus enabling them to bear witness that God has sent His Son into the world to save sinners. Those who are truly converted will press together in Christian unity. Let there be no division in the church of God, no unwise authority exercised over those who accept the truth. The meekness of Christ is to appear in all that is said and done. {9T 146.3}

Bármilyen nagynak is tartja az ember a tudását és bölcsességét, ha nem követi a Szentlélek tanítását, a lelki dolgokban igen-igen tudatlan lesz. Föl kell ismernie a fenyegető veszedelmet. El kell ismernie eredménytelenségét. Teljesen attól függjön, aki egyedül képes megtartani a rábízott lelket, egyedül átitatni őt Lelkével, s megtölteni az egymás iránti önzetlen szeretettel. Ezzel képessé teszi őket a tanúskodásra, hogy Isten azért küldte Fiát a világra, hogy bűnösöket mentsen meg. Az igazán megtértek keresztény egységbe fognak tömörülni. Isten egyházában ne legyen széthúzás. Senki se gyakoroljon balgán parancsnokságot az igazság elfogadói fölött. Krisztus szelídsége legyen látható mindenben, amit mondanak és tesznek. {9T 146.3}   

Christ is the foundation of every true church. We have His unalterable promise that His presence and protection will be given to His faithful ones who walk in His counsel. To the end of time Christ is to be first. He is the source of life and strength, of righteousness and holiness. And He is all this to those who wear His yoke and learn of Him how to be meek and lowly. {9T 147.1}

Minden igaz gyülekezetnek Krisztus az alapja. Miénk megváltoztathatatlan ígérete, hogy jelenlétében és védelmében részesíti hűségeseit, akik tanácsa szerint járnak. Legyen Krisztus a legelső az idők végéig. Ő az élet és az erő, az igazságos tettek és a szentség forrása. S ő mindez azok számára, akik igáját viselik, és szelídséget s alázatos-szívűséget tanulnak tőle. {9T 147.1}   

The duty and delight of all service is to uplift Christ before the people. This is the end of all true labor. Let Christ appear; let self be hidden behind Him. This is self-sacrifice that is of worth. Such self-sacrifice God accepts. Thus saith the high and lofty One that inhabiteth eternity, whose name is Holy; I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones.” Isaiah 57:15. {9T 147.2}

Mindennemű szolgálat föladata és öröme, hogy Krisztust dicsőítjük meg az emberek előtt. Ez minden igaz fáradozás végcélja. Rejtsük énünket Krisztus mögé s hagyjuk őt az előtérbe lépni. Ez az értékes önfeláldozás. Az ilyen önfeláldozást Isten elfogadja. „Mert így szól a magasságos és felséges, a ki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.” (Ézsaiás 57: 15. ) {9T 147.2}   

Meeting Opposition

Ha ellenállásba ütközünk

Often, as you seek to present the truth, opposition will be aroused; but if you seek to meet the opposition with argument you will only multiply it, and that you cannot afford to do. Hold to the affirmative. Angels of God are watching you, and they understand how to impress those whose opposition you refuse to meet with argument. Dwell not on the negative points of questions that arise, but gather to your minds affirmative truths, and fasten them there by much study and earnest prayer and heart consecration. Keep your lamps trimmed and burning, and let bright rays shine forth, that men, beholding your good works, may be led to glorify your Father which is in heaven. {9T 147.3}

Ha hirdetni akarjátok az igazságot, gyakran ellenállást váltotok ki. De ha érvekkel akartok szembeszállni az ellenzésnek, csak olajt öntötök a tűzre, amit nem engedhettek meg magatoknak. Ragaszkodjatok ahhoz, amit mondotok. Isten angyalai figyelnek. Ők tudják, miként kell hatni azokra, akik ellenzésére ti nem vagytok hajlandók vitákkal felelni. Ne időzzetek a fölmerülő kérdések visszás oldalain, hanem csoportosítsátok elmétekben az igenlő igazságokat, és sok tanulással, buzgó imával és szívetek megszentelésével rögzítsétek azokat. Tartsátok lámpásotokat rendben és égve; s hagyjátok a ragyogó sugarakat elővilágítani, hogy jótetteitek látványával késztessétek az embereket mennyei Atyátok dicsőítésére. {9T 147.3}   

If Christ had not held to the affirmative in the wilderness of temptation, He would have lost all that He desired to gain. Christ's way is the best way to meet our opponents. We strengthen their arguments when we repeat what they say. Keep always to the affirmative. It may be that the very man who is opposing you will carry your words home and be converted to the sensible truth that has reached his understanding. {9T 148.1}

Ha a kísértés pusztájában Krisztus nem az ige állításához ragaszkodott volna, mindent elveszített volna, amit megnyerni kívánt. Krisztus útja, az ellenségnek való ellenállás legjobb útja. Ha elismételjük ellenségeink állításait, ezzel csak megerősítjük azokat. Mindig maradjatok az állítások terén. Lehet, hogy éppen az viszi haza magával szavaidat, aki ellened áll, s megtér az értelmébe behatolt ésszerű igazsághoz. {9T 148.1}   

I have often said to our brethren: “Your opponents will make statements about your work that are false. Do not repeat their statements; but hold to your assertions of the living truth, and angels of God will open the way before you. We have a great work to carry forward, and we must carry it in a sensible way. Let us never get excited or allow evil feelings to arise. Christ did not do this, and He is our example in all things. For the work given us to do we need much more of heavenly, sanctified, humble wisdom, and much less of self. We need to lay hold firmly on divine power.” {9T 148.2}

Gyakran mondom testvéreinknek: „Ellenségeitek valótlanságokat fognak terjeszteni munkátokról. Ne ismételjétek el kijelentéseiket, hanem ragaszkodjatok az élő igazság bizonyításához. Isten angyalai utat nyitnak előttetek. Nagy munkát kell végeznünk, s végezzük azt értelmesen. Sose heveskedjünk, sose engedjük fölszínre törni a gonosz gondolatokat. Krisztus sohasem tette ezt, s ő a példaképünk mindenben. A ránk bízott föladat végzéséhez sokkal több kell a mennyei, megszentelt, alázatos bölcsességből, és sokkal kevesebb énünkből. Ragadjuk meg szilárdan az isteni erőt.” {9T 148.2}   

Those who have departed from the faith will come to our congregations to divert our attention from the work that God would have done. You cannot afford to turn your ears from the truth to fables. Do not stop to try to convert the one who is speaking words of reproach against your work; but let it be seen that you are inspired by the Spirit of Jesus Christ, and angels of God will put into your lips words that will reach the hearts of the opposers. If these men persist in pressing their way in, those who are of a sensible mind in the congregation will understand that yours is the higher standard. So speak that it will be known that Jesus Christ is speaking through you. {9T 148.3}

A hitünkből kiváltak el fognak jönni gyülekezeteinkbe, hogy eltereljék a figyelmet a munkáról, melyet Isten el akar végeztetni velünk. Nem engedhetitek meg magatoknak, hogy az igazságtól a dajkamesékhez fordítsátok fületeket. Ne állj meg, megtéríteni igyekezve azokat, akik szemrehányó szavakkal illetik munkádat, hanem mutasd meg, hogy Jézus Krisztus Lelke ihlet téged. Akkor Isten angyalai olyan szavakat adnak szádba, melyek behatolnak elleneitek szívébe. Ha nem állnak el szándékuktól, hanem továbbra is közétek jönnek, a gyülekezet bölcsebb tagjai megértik, hogy magasztosabb mérték a tiétek. Úgy szóljatok, hogy kivilágoljék, hogy Jézus szól belőletek. {9T 148.3}   

The Need of Earnest, Whole-Souled Labor

Teljes szívvel végzett, buzgó igyekezetet

If our ministers realized how soon the inhabitants of the world are to be arraigned before the judgment seat of God, to answer for the deeds done in the body, how earnestly they would work together with God to present the truth! How untiringly they would labor to advance God's cause in the world, proclaiming in word and deed: “The end of all things is at hand.” 1 Peter 4:7. {9T 149.1}

Ha lelkészeink tudnák, hogy a világ lakosainak milyen hamar Isten ítélő trónja elé kell állni, számot adni földi életük tetteiről; mennyivel buzgóbban dolgoznának együtt Istennel az igazság hirdetése területén. Mily fáradhatatlanul törekednének fejleszteni Isten ügyét a világban szóval és tettel hirdetve: „Közel van mindennek a vége.” (l Péter 4:7.) {9T 149.1}   

“Prepare to meet thy God” is the message we are everywhere to proclaim. The trumpet is to give a certain sound. Clearly and distinctly the warning is to ring out: “Babylon the great is fallen, is fallen.... Come out of her, My people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.” Revelation 18:2-4. The words of this scripture are to be fulfilled. Soon the last test is to come to all the inhabitants of the earth. At that time prompt decisions will be made. Those who have been convicted under the presentation of the word will range themselves under the blood-stained banner of Prince Immanuel. They will see and understand as never before they have missed many opportunities for doing the good they ought to have done. They will realize that they have not worked as zealously as they should, to seek and save the lost, to snatch them, as it were, out of the fire. {9T 149.2}

Készülj találkozni Isteneddel – ezt az üzenetet hirdessük mindenfelé. Harsonánk hallasson határozott hangot. Világosan és félreérthetetlenül csendüljön a figyelmeztetés: „Leomlott, leomlott a nagy Babilon... fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és ne kapjatok csapásaiból.” (Jelenés 18:2,4.) Az ige szavainak be kell teljesedni. Rövidesen az utolsó vizsgálat éri utol a föld lakóit. Akkor majd gyors elhatározások születnek. Akiket a világ elítél, azok Immánuel fejedelem véráztatta zászlaja alá gyülekeznek. Látni fogják és meg is értik, mint soha azelőtt, hogy sok lehetőséget mulasztottak el a jócselekedetek terén, amit végezniük kellett volna. Rájönnek, hogy nem tevékenykedtek olyan lelkesen, mint kellett volna, hogy megkeressék és megmentsék az elveszettet, mintegy kiragadják őket a tűzből. {9T 149.2}   

God's servants are to be “not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord.” Listlessness and inefficiency are not piety. When we realize that we are working for God we shall have a higher sense than we have ever had before of the sacredness of spiritual service. This realization will put life and vigilance and persevering energy into the discharge of every duty. {9T 150.1}

Isten szolgái „igyekezetükben ne lankadjanak, legyenek buzgó lelkűek: az Úr az, akinek szolgálnak.” A fásultság és eredménytelenség nem istenfélelem. Mikor megértjük, hogy Istenért fáradozunk, akkor magasztosabb fogalmunk lesz a lelki szolgálat szentségéről. A fölismerés életet, éberséget és kitartást lehel minden kötelességünk végzésébe. {9T 150.1}   

Religion, pure, undefiled religion, is intensely practical. Nothing but earnest, wholehearted labor will avail in the saving of souls. We are to make our everyday duties acts of devotion, constantly increasing in usefulness, because we see our work in the light of eternity. {9T 150.2}

A vallás, a színtiszta, romlatlan vallás végtelenül gyakorlatias. A lélekmentésnél csak a komoly, teljes szívvel végzett fáradozás értékes. Mindennapi kötelességünket tegyük az odaadás tetteivé, mely szüntelen növeli hasznavehetőségünket, mivel az örökkévalóság fényében látjuk munkánkat. {9T 150.2}   

Our work has been marked out for us by our heavenly Father. We are to take our Bibles and go forth to warn the world. We are to be God's helping hands in saving souls—channels through which His love is day by day to flow to the perishing. The realization of the great work in which he has the privilege of taking part, ennobles and sanctifies the true worker. He is filled with the faith that works by love and purifies the soul. Nothing is drudgery to the one who submits to the will of God. Doing it unto the Lord” is a thought that throws a charm over whatever work God gives him to do. {9T 150.3}

Mennyei Atyánk jelölte ki föladatunkat. Vegyük Bibliánkat s menjünk, figyelmeztessük a világot. Legyünk Isten lelkeket mentő, segítő keze. Legyünk közvetítő közegek, melyeken át Isten szeretete áramlik napról-napra a pusztulókhoz. Az igaz munkást megnemesíti és megszenteli a nagy föladat fölismerése, melyben kiváltsága részt venni. Tele van hittel, mely szeretetből munkálkodik s megtisztítja a lelket. Aki aláveti magát Isten akaratának, annak semmi se keserves föladat. Az a gondolat édesíti meg az Isten-rábízta munkákat, hogy az Úrért teszi. {9T 150.3}   

Carry on all your work on strictly religious principles. Let your earnest inquiry be: What can I do to please the Master?” Visit places where the believers need encouragement and help. At every step ask: Is this the way of the Lord? Am I, in spirit, in word, in action, in harmony with His will?” If you labor for God with an eye single to His glory, your work will bear the divine mold, and you will be carrying out the Lord's purposes. {9T 150.4}

Minden munkátokat végezzétek szigorúan vallásos elvek szerint. Legyen ez komoly kérdésetek: Mit tehetnék, hogy megörvendeztessem a Mestert. Látogassátok meg a helyeket, ahol a hívek bátorításra és segítségre szorulnak. Minden lépésnél vessétek föl a kérdést: Ez-e az Úr útja? Lelkületem, szavaim és tetteim összhangban állnak-e akaratával? Ha kizárólag Isten dicsőségéért fáradozol, munkád magán viseli Isten keze nyomát; az Úr szándékát valósítod meg. {9T 150.4}   

In your study of the word of God, penetrate deeper and still deeper beneath the surface. Lay hold by faith on divine power and sound the depths of inspiration. Bring into your ministry the power of God, remembering that the Lord is behind you. Let His love shine through all you do and say. Let the truth, the precious, simple truth of the word of God, shine out in full brightness. Humble self before God. Christ will be your efficiency. He has appointed you as rulers over His household, to give meat in due season. Christ's laborers are very near His heart of love. He desires to perfect His household through the perfection of His ministers. {9T 151.1}

Mikor Isten szavát tanulmányozzátok, hatoljatok be mélyebben, s még mélyebben a fölszín alá. Ragadjátok meg hittel az isteni hatalmat, s mérjétek le az ihletés mélységeit. Lelkész szolgálatotokba vigyétek bele Isten erejét, s ne feledjétek, hogy az Úr áll mögöttetek. Hagyjátok átragyogni szeretetét mindenen, amit tesztek vagy szóltok. Engedjétek teljes erejével tündökölni az igazságot, Isten szavának értékes, egyszerű igazságát. Alázzátok meg magatokat Isten előtt. Krisztus lesz eredményességetek záloga. Házának fölügyelőivé tett titeket, hogy kellő időben etessétek őket. Krisztus munkásai nagyon közel állnak az Úr szerető szívéhez. Azzal kívánja tökéletesíteni háza népét, hogy lelkipásztorait tökéletesíti. {9T 151.1}   

***** {9T 151}

***** {9T 151}   

Christ is the sympathetic, compassionate Redeemer. In His sustaining power, men and women become strong to resist evil. As the convicted sinner looks at sin, it becomes to him exceeding sinful. He wonders that he did not come to Christ before. He sees that his faults must be overcome and that his appetites and passions must be subjected to God's will, that he must be a partaker of the divine nature, having overcome the corruption that is in the world through lust. Having repented of his transgression of God's law, he strives earnestly to overcome sin. He seeks to reveal the power of Christ's grace, and he is brought into personal touch with the Saviour. Constantly he keeps Christ before him. Praying, believing, receiving the blessings he needs, he comes nearer and nearer to God's standard for him. {9T 151.2}

Krisztus a szeretetteljes, könyörületes Fönntartó hatalma segítségével férfiak és nők válhatnak erőssé, hogy ellenálljanak a kísértéseknek. Amint az elítélt bűnös a bűnre tekint, a bűn igen nagy gonoszság lesz szemében. Csodálkozni fog, miért nem jött hamarább Jézushoz. Belátja, hogy le kell győznie hibáit, Isten akaratának alávetni étvágyát és indulatait. Fölül kell kerekednie a romlottságon, mely a bűnös kívánság által uralkodik e világon. Miután megbánta, hogy lábbal taposta Isten törvényét, komolyan törekszik legyőzni a bűnt. Igyekezni fog nyilvánvalóvá tenni Krisztus kegyelmét, és személyes kapcsolatra lép az üdvözítővel. Szüntelen Krisztust tartja szeme előtt. Imádkozik, hisz, s elnyeri az áldásokat, melyekre szüksége van. Így egyre inkább megközelíti az Isten által fölállított mértéket. {9T 151.2}   

New virtues are revealed in his character as he denies self and lifts the cross, following where Christ leads the way. He loves the Lord Jesus with his whole heart, and Christ becomes his wisdom, his righteousness, his sanctification, and his redemption. {9T 151.3}

Mikor megtagadja magát, fölveszi keresztjét, s követi Krisztust amerre megy, jellemében új erények tűnnek majd elő. Teljes szívvel fogja szeretni az Úr Jézust, s Krisztus lesz bölcsessége, igazságos tettei, megszentelődése és megváltása. {9T 151.3}   

Christ is our example, our inspiration, our exceeding great reward. “Ye are God's husbandry, ye are God's building.” 1 Corinthians 3:9. God is the Master Builder, but man has a part to act. He is to co-operate with God. “We are laborers together with God.” Verse 9. Never forget the words: “together with God.” “Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure.” Philippians 2:12, 13. The miracle-working power of Christ's grace is revealed in the creation in man of a new heart, a higher life, a holier enthusiasm. God says: A new heart also will I give you.” Ezekiel 36:26. Is not this, the renewal of man, the greatest miracle that can be performed? What cannot the human agent do who by faith takes hold of the divine power? {9T 152.1}

Krisztus a példaképünk, ihletésünk és felette nagy jutalmunk. „Isten szántóföldje, Isten épülete vagyunk.” (1Korintus 3:9.) Isten a mesterépítész, de az emberek is tegye meg a magáét. Működjék együtt Istennel. „Istennek vagyunk munkatársai.” Sohse veszítsd szem elől e szavakat: Istennel együtt munkatársak vagyunk. „Félve, remegve munkáljátok üdvösségeteket. Hiszen Isten maga műveli bennetek jóakarata szerint mind a szándékot, mind a véghezvitelt jókedvéből.” (Filippi 2:12,13.) Krisztus csodatévő hatalma nyilvánul meg az új szívű, magasztosabb életű és szentebb lelkesedésű ember megalkotásában. Isten mondja: „Új szívet adok néktek.” Az ember megújítása, nem ez-e a legnagyobb csoda, mely valaha történhet? Mire ne lenne ereje annak, aki hittel megragadja Isten erejét? {9T 152.1}   

***** {9T 152}

***** {9T 152}   

Remember that in working with Christ as your personal Saviour lies your strength and your victory. This is the part all are to act. Christ is the way, the truth, and the life. He declares: “Without Me ye can do nothing.” John 15:5. And the repentant, believing soul responds: I can do all things through Christ which strengtheneth me.” Philippians 4:13. To those who do this comes the assurance: As many as received Him, to them gave He power to become the sons of God.” John 1:12. {9T 152.2}

Ne feledjétek, hogy abban rejlik erőtök, ha együtt dolgoztok Krisztussal, személyes Üdvözítőtökkel. Ezt a részt kell mindenkinek megtenni. Krisztus az út, az igazság és az élet. Kijelenti: „Nélkülem mit sem cselekedhettek.” (János 15:5.) S a bűnbánó lélek válaszol: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” (Filippi 4:13.) Akik ezt teszik, azoknak szól az ígéret: „Aki befogadja, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen.” (János 1:12.) {9T 152.2}