× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 10—Conditions in the Cities

NAGYVÁROSI ÁLLAPOTOK

There is coming rapidly and surely an almost universal guilt upon the inhabitants of the cities because of the steady increase of determined wickedness. We are living in the midst of an “epidemic of crime” at which thoughtful, God-fearing men everywhere stand aghast. The corruption that prevails is beyond the power of the human pen to describe. Every day brings fresh revelations of political strife, bribery, and fraud; every day brings its heartsickening record of violence and lawlessness, of indifference to human suffering; of brutal, fiendish destruction of human life. Every day testifies to the increase of insanity, murder, and suicide. {9T 89.2}

A nagyvárosi lakosság körében csaknem általánosan növekszik az eltökélt gonoszság. Gyorsan és biztosan közeledik a csaknem általános bűnözés. Bűntények járványa közepette élünk, amire a gondolkodó, Istenfélő emberek mindenhol megdöbbenten tekintenek. Ember tolla le nem írhatja az uralkodó romlottságot. Minden nap meghozza a maga leleplezéseit hatalmi küzdelemről, megvesztegetésről, szélhámosságról. Minden nap az erőszakoskodásokról, törvénytelenségről, az emberek szenvedése iránti közönyről, az emberi élet pokolian állati pusztításáról szóló undorító jelentésekkel teljes. Minden múló nap a téboly, gyilkosság és öngyilkosság növekedésének a tanúja. {9T 89.2}   

The cities of today are fast becoming like Sodom and Gomorrah. Holidays are numerous; the whirl of excitement and pleasure attracts thousands from the sober duties of life. The exciting sports—theatergoing, horse racing, gambling, liquor drinking and reveling—stimulate every passion to activity. {9T 89.3}

A mai nagyvárosok gyors léptekkel Szodomához és Gomorához válnak hasonlóvá. Szaporodnak a munkaszüneti napok. Az izgalmak és élvezetek forgataga ezreket von el az élet józan kötelességeitől. Az izgató szórakozások – színház, lóversenyek, fogadások, szeszes italok, dorbézolás – minden érzéket fölkorbácsolnak. {9T 89.3}   

The youth are swept away by the popular current. Those who learn to love amusement for its own sake open the door to a flood of temptations. They give themselves up to social gaiety and thoughtless mirth. They are led on from one form of dissipation to another, until they lose both the desire and the capacity for a life of usefulness. Their religious aspirations are chilled; their spiritual life is darkened. All the nobler faculties of the soul, all that link man with the spiritual world, are debased. {9T 90.1}

A népszerű áramlat magával sodorja a fiatalokat. Akik a szórakozásnak önmagáért való szeretetére szoktak, a kísértések árja előtt nyitják meg a kapukat. Átadják magukat a társas vidámságnak, a gondtalan, üres nevetgélésnek. Egyik kicsapongás a másikhoz vezet, míg el nem veszítik a hasznos élet utáni vágyat és képességet. Vallásos törekvéseik kihűlnek. Lelki életük sötétségbe borul. Megromlanak a lélek nemesebb hajlamai, és minden vágy az iránt, ami az embert a lelki világhoz köti. {9T 90.1}   

Through the working of trusts and the results of labor unions and strikes, the conditions of life in the cities are constantly becoming more and more difficult. {9T 90.2}

Az ipari és kereskedelmi érdekszövetségekkel s a szakszervezetek és munkabeszüntetések következtében a nagyvárosi állapotok egyre súlyosabbá válnak. {9T 90.2}   

The intense passion for money getting, the thirst for display, the luxury and extravagance—all are forces that, with the great mass of mankind, are turning the mind from life's true purpose. They are opening the door to a thousand evils. Many, absorbed in their interest in worldly treasures, become insensible to the claims of God and the needs of their fellow men. They regard their wealth as a means of glorifying self. They add house to house and land to land; they fill their homes with luxury, while all about them are human beings in misery and crime, in disease and death. {9T 90.3}

A pénzszerzés határtalan szeretete, a fitogtatás, fényűzés és kérkedés szomja olyan erők, melyek elfordítják a tömegeket az élet igazi céljától. Ezerféle gonoszság előtt nyitják meg az ajtót. Akiket a világi kincsek utáni vágy köt le, érzéketlenné válnak Isten követelményei és embertársaik szenvedései iránt. Gazdagságukat énjük dicsőítésére való eszköznek tekintik. Házat, ház után, földet, föld után vásárolnak össze. Fényűzéssel töltik meg otthonaikat, míg körülöttük emberek élnek gyötrelemben és bűnben, betegségben és halálban. {9T 90.3}   

By every species of oppression and extortion, men are piling up colossal fortunes, while the cries of starving humanity are coming up before God. There are multitudes struggling with poverty, compelled to labor hard for small wages, unable to secure the barest necessities of life. Toil and deprivation, with no hope of better things, make their burden heavy. When pain and sickness are added, the burden is almost unbearable. Care-worn and oppressed, they know not where to turn for relief. {9T 90.4}

Az elnyomás és zsarolás minden válfajával óriási vagyonokat halmoznak föl, míg az éhezők kiáltása Isten elé jut. Sokaságok küzdenek a nyomorral, csekélyke fizetésért kénytelenek keményen dolgozni, s képtelenek megszerezni az élet legelengedhetetlenebb kellékeit. A küszködés, a nélkülözés a jobb élet kilátásának hiánya súlyosbítják terhüket. Mikor ráadásul szenvedés és betegség köszönt be, terhük csaknem elviselhetetlenné válik. Elcsigázottak, elnyomottak, nem tudják hová forduljanak enyhülésért. {9T 90.4}   

The Scriptures describe the condition of the world just before Christ's second coming. James the apostle pictures the greed and oppression that will prevail. He says: “Go to now, ye rich men.... Ye have heaped treasure together for the last days. Behold, the hire of the laborers who have reaped down your fields, which is of you kept back by fraud, crieth: and the cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of Sabaoth. Ye have lived in pleasure on the earth, and been wanton; ye have nourished your hearts, as in a day of slaughter. Ye have condemned and killed the just; and he doth not resist you.” James 5:1-6. {9T 91.1}

A Szentírás ecseteli a világ közvetlen Krisztus második eljövetele előtti állapotát. Jakab apostol vázolja az uralkodóvá váló kapzsiságot és elnyomást: „Rajta, ti gazdagok... Még az utolsó napokban is kincseket gyűjtöttetek magatoknak. Lám a munkabér, amelyet a földjeiteket learató munkásoktól visszatartottatok, az égre kiált, s az aratók jajszava a seregek Urának fülébe jut. Ti a földön bőségben éltetek és dőzsöltetek, de a learatás napjára hizlaltátok szíveteket. Elítéltétek és megöltétek az igazat s ő nem állott ellen néktek.” (Jakab 5:1–6.) {9T 91.1}   

This is a picture of what exists today. “Judgment is turned away backward, and justice standeth afar off: for truth is fallen in the street, and equity cannot enter. Yea, truth faileth; and he that departeth from evil maketh himself a prey.” Isaiah 59:14, 15. {9T 91.2}

A mai állapotokat tükrözi ez a szöveg: „Ki szorul nálunk a jog, s az igazságosságnak is meg kell hátrálnia. Összerogy az őszinteség az utcán, és az egyenesség nem leli a helyét. Feledésbe ment az igazság, és aki kerüli a rosszat, azt kirabolják. Az Úr látta ezt és megneheztelt azért, mert nincs többé jog.” (Ézsaiás 59:14, 15.) {9T 91.2}   

Even the church, which should be the pillar and ground of the truth, is found encouraging a selfish love of pleasure. When money is raised for religious purposes, to what means do many churches resort? To bazaars, suppers, fancy fairs, even to lotteries and like devices. Often the place set apart for God's worship is desecrated by feasting and drinking, buying, selling, and merrymaking. Respect for the house of God and reverence for His worship are lessened in the minds of the youth. The barriers of self-restraint are weakened. Selfishness, appetite, the love of display, are appealed to, and they strengthen as they are indulged. {9T 91.3}

Az egyház is, melynek pedig az igazság oszlopának és területének kellene lennie, az élvezetek önző szeretetére biztat. Sok gyülekezet milyen eszközökhöz folyamodik, mikor vallásos célokra gyűjt pénzt? Jótékony célú kiárusításokhoz, vacsorákhoz, sorsoláshoz és hasonló fortélyokhoz. Az istentiszteletre fönntartott helyeket lakomák, ivászatok, eladások, kiárusítások és mulatozások szentségtelenítik meg. A fiatalok kevésbé tisztelik Isten házát s imádását. Meggyöngülnek az önuralom korlátjai. Serkentik az erős vágyakat, az önzést s mikor ezeknek utat engednek, csak még inkább erőre kapnak bennük. {9T 91.3}   

From age to age the Lord has made known the manner of His working. When a crisis has come, He has revealed Himself and has interposed to hinder the working out of Satan's plans. With nations, with families, and with individuals He has often permitted matters to come to a crisis, that His interference might become marked. Then He has made it manifest that there is a God in Israel who will maintain His law and vindicate His people. {9T 91.4}

Az Úr időről időre az emberek tudomására hozta módszerét. Mikor beállt a válság, kinyilatkoztatta magát s közbelépett, hogy meghiúsítsa Sátán terveit. A nemzetek, családok és egyének életében gyakran megengedte a válság bekövetkezését, hogy közbelépése szembeszökő legyen. S akkor nyilvánvalóvá tette, hogy van Isten Izráelben, aki fönntartja törvényét és igazolja népét. {9T 91.4}   

In the antediluvian world human agencies brought in all manner of devisings and ingenious practices to make of no effect the law of Jehovah. They cast aside His authority because it interfered with their schemes. As in the days before the Flood, so now the time is right upon us when the Lord must reveal His omnipotent power. In this time of prevailing iniquity we may know that the last great crisis is at hand. When defiance against God's law is almost universal, when His people are oppressed and afflicted by their fellow men, the Lord will interpose. {9T 92.1}

Az özönvíz előtti világban az emberek mindenféle fortélyt és találékony szokást vezettek be, hogy hatálytalanná tegyék az Úr törvényét. Félretették tekintélyét, mert akadályozta terveiket. Akár az özönvíz előtti napokban, ma is sarkunkra hág az idő, amikor az Úr kénytelen lesz kinyilatkoztatni mindenható hatalmát. A bűn uralmának mai korában is tudhatjuk, hogy küszöbön áll az utolsó válság. Mikor az Isten törvényével való dacolás csaknem általánossá válik, amikor Isten népét elnyomják és bántalmazzák, az Úr közbe fog lépni. {9T 92.1}   

Satan is not asleep; he is wide awake to make of no effect the sure word of prophecy. With skill and deceptive power he is working to counterwork the expressed will of God, made plain in His word. For years Satan has been gaining control of human minds through subtle sophistries that he has devised to take the place of the truth. In this time of peril, rightdoers, in the fear of God, will glorify His name by repeating the words of David: “It is time for Thee, Lord, to work: for they have made void Thy law.” Psalm 119:126. {9T 92.2}

Sátán nem alszik. Nagyon is ébren van, hogy hatástalanná tegye a biztos prófétai beszédet. Hozzáértéssel és fortélyos hatalommal igyekszik ellensúlyozni Istennek az ő igéjében világosan kifejezett akaratát. Az emberek értelmében Sátán évek óta lépésről-lépésre tért hódít. Ellenőrzése alá hajtja őket ravasz álokoskodásokkal, melyeket az igazság kiszorítására eszelt ki. A veszélynek ezen idején az erényesek istenfélelmükben dicsőíteni fogják az Úr nevét, elismerve Dávid szavait: „Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották törvényeidet.” (Zsoltár 119:126.) {9T 92.2}   

The Judgments of God on our Cities

Isten büntetései nagyvárosainkon

While at Loma Linda, California, April 16, 1906, there passed before me a most wonderful representation. During a vision of the night, I stood on an eminence, from which I could see houses shaken like a reed in the wind. Buildings, great and small, were falling to the ground. Pleasure resorts, theaters, hotels, and the homes of the wealthy were shaken and shattered. Many lives were blotted out of existence, and the air was filled with the shrieks of the injured and the terrified. {9T 92.3}

1906 áprilisában Loma Lindán a legcsodálatraméltóbb jelenet vonult el előttem. Éjszakai látásban magaslaton álltam. Házakat láttam rázkódni, mint megannyi szélfútta nádszálat. Nagy és kis épületek zuhantak a földre. Szórakozóhelyek, színházak, szállodák, a gazdagok otthonai rázkódtak meg s dőltek össze. Sokan életüket vesztették. A levegőt a sérültek és rémültek sikolya töltötte be. {9T 92.3}   

The destroying angels of God were at work. One touch, and buildings, so thoroughly constructed that men regarded them as secure against every danger, quickly became heaps of rubbish. There was no assurance of safety in any place. I did not feel in any special peril, but the awfulness of the scenes that passed before me I cannot find words to describe. It seemed that the forbearance of God was exhausted and that the Judgment day had come. {9T 93.1}

Isten pusztító angyalai. tevékenykedtek. Egyetlen érintés, és romhalmazzá váltak az épületek, melyeket oly erőssé építettek, hogy kizártnak tartottak mindennemű veszedelmet. Sehol sem volt biztonság. Nem éreztem veszélynek kitéve magamat, de az előttem lejátszódó jelenet oly rettenetes volt, hogy nem tudom szavakkal kifejezni. Olybá tűnt, mintha Isten türelme véget ért volna, mintha csak az ítélet napja érkezett volna el. {9T 93.1}   

The angel that stood at my side then instructed me that but few have any conception of the wickedness existing in our world today, and especially the wickedness in the large cities. He declared that the Lord has appointed a time when He will visit transgressors in wrath for persistent disregard of His law. {9T 93.2}

A mellettem álló angyal elmondta, hogy alig akad, akinek világos fogalma lenne a világon burjánzó gonoszságról, különösen a nagyvárosokban. Kijelentette, hogy az Úr időpontot jelölt ki, mikor meglátogatja a vétkezőket, amiért konokul semmibe veszik törvényét. {9T 93.2}   

Terrible as was the representation that passed before me, that which impressed itself most vividly upon my mind was the instruction given in connection with it. The angel that stood by my side declared that God's supreme rulership and the sacredness of His law must be revealed to those who persistently refused to render obedience to the King of kings. Those who choose to remain disloyal must be visited in mercy with judgments, in order that, if possible, they may be aroused to a realization of the sinfulness of their course. {9T 93.3}

Borzalmas volt az előttem lejátszódó jelenet, mégis az angyal utasítása vésődött be legélénkebben emlékezetembe. Kijelentette, hogy hirdetnünk kell Isten legfelsőbb kormányzóságát és törvényeinek szentségét azoknak, akik oly következetesen visszautasítják a királyok királya iránti engedelmességet. Akik azt választják, hogy hűtlenek maradnak, azokat kegyelemből csapásokkal kénytelen meglátogatni, hogy ha lehet, bűnös voltuk fölismerésére döbbentse őket. {9T 93.3}   

Throughout the following day I pondered the scenes that had passed before me and the instruction that had been given. During the afternoon we journeyed to Glendale, near Los Angeles; and the following night I was again instructed regarding the holiness and binding claims of the Ten Commandments and the supremacy of God above all earthly rulers. {9T 93.4}

Másnap eltűnődtem a látott jeleneteken s a hozzájuk fűzött magyarázaton. Délután Glendale-be, Los Angeles közelébe utaztunk, s éjjel az Úr ismét fölhívta figyelmemet Isten törvényének szent és kötelező voltára, s Istennek a világ uralkodói fölötti felsőbbségére. {9T 93.4}   

I seemed to be in an assembly, setting before the people the requirements of God's law. I read the scriptures regarding the institution of the Sabbath in Eden at the close of the creation week, and regarding the giving of the law at Sinai; and then declared that the Sabbath is to be observed “for a perpetual covenant” as a sign between God and His people forever, that they may know that they are sanctified by the Lord, their Creator. {9T 94.1}

Mintha összejövetelen lettem volna, a hallgatóság elé tártam Isten törvényének követelményeit. A Szentírásból olvastam föl, a szombat beiktatását az Édenben a teremtés hetének végén, és a törvényadásról a Sínai-hegynél, majd kijelentettem, hogy örök szövetségül kell megtartanunk a szombatot, örök jelként Isten és ember között, hogy megtudják, hogy az Úr, az ő teremtőjük, szenteli meg őket. {9T 94.1}   

Then I further dwelt upon the supreme rulership of God above all earthly rulers. His law is to be the standard of action. Men are forbidden to pervert their senses by intemperance or by yielding their minds to satanic influences, for this makes impossible the keeping of God's law. While the divine Ruler bears long with perversity, He is not deceived and will not always keep silence. His supremacy, His authority as Ruler of the universe, must finally be acknowledged and the just claims of His law vindicated. {9T 94.2}

Majd azon időztem, hogy az Úr a legfőbb uralkodó. A föld összes uralkodója fölött áll. Az ő törvénye legyen tetteink mértéke. Az embernek nem szabad megrontani érzékeit mértéktelenséggel vagy értelmének Sátán befolyása iránti behódolásával, mert ez lehetetlenné teszi, hogy megtartsa Isten törvényeit. S bár Isten, az uralkodó, hosszan tűri a romlottságot, mégsem lehet félrevezetni, s nem hallgat örökre. Végül el kell ismernünk a mindenség uralkodójának felsőbbségét és tekintélyét, s igazolnunk törvényének jogos követelményeit. {9T 94.2}   

Much more instruction regarding the long-sufferance of God and the necessity of arousing transgressors to a realization of their perilous position in His sight was repeated to the people, as received from my instructor. {9T 94.3}

Sokáig beszéltem még Isten hosszútűréséről s annak szükségességéről, hogy a vétkezőket rádöbbentsük Isten szemében veszélyes helyzetükre, amint azt oktatómtól hallottam. {9T 94.3}   

On April 18, two days after the scene of falling buildings had passed before me, I went to fill an appointment in the Carr Street Church, Los Angeles. As we neared the church we heard the newsboys crying: “San Francisco destroyed by an earthquake!” With a heavy heart I read the first hastily printed news of the terrible disaster. {9T 94.4}

Április tizennyolcadikán, két nappal az után, hogy az összeomló épületek jelenete elvonult előttem, előbbi megállapodásnak eleget téve, elutaztam Los Angelesbe. Amikor utunk céljához, a Carr utcai gyülekezethez közeledtünk, újságárus kiáltását hallottuk: „Földrengés pusztította el San Franciskót!” Nehéz szívvel olvastam a borzalmas szerencsétlenségről kiadott különszámot. {9T 94.4}   

Two weeks later, on our homeward journey, we passed through San Francisco and, hiring a carriage, spent an hour and a half in viewing the destruction wrought in that great city. Buildings that were thought to be proof against disaster were lying in ruins. In some instances buildings were partially sunken in the ground. The city presented a most dreadful picture of the inefficiency of human ingenuity to frame fireproof and earthquake-proof structures. {9T 94.5}

Két héttel később hazafelé utaztunkban, San Franciskón mentünk át. Kocsit béreltünk, s másfél órát töltöttünk a pusztulás megtekintésével. Olyan épületek hevertek romokban, melyeket minden veszedelem ellen biztonságosnak tartottak. Néhány épület részben elsüllyedt. A város az emberi találékonyság csődjének legfélelmetesebb képét mutatta. Nem tudnak tűz és földrengés biztos épületeket emelni. {9T 94.5}   

Through His prophet Zephaniah the Lord specifies the judgments that He will bring upon evildoers: {9T 95.1}

Az Úr Sofóniás próféta által nevezi meg a büntetéseket, melyeket a gonoszság cselekvőire fog hozni: {9T 95.1}   

“I will utterly consume all things from off the land, saith the Lord. I will consume man and beast; I will consume the fowls of the heaven, and the fishes of the sea, and the stumbling blocks with the wicked; and I will cut off man from off the land, saith the Lord.” {9T 95.2}

„Bizony, elpusztítok mindent a föld színéről – mondja az Úr. Elpusztítok embert, állatot, elpusztítom az ég madarait, a tenger halait, elbuktatom a gonoszokat, eltörlöm az embert a föld színéről – mondja az Úr.” {9T 95.2}   

“And it shall come to pass in the day of the Lord's sacrifice, that I will punish the princes, and the king's children, and all such as are clothed with strange apparel. In the same day also will I punish all those that leap on the threshold, which fill their masters’ houses with violence and deceit.... {9T 95.3}

„Az Úr áldozatának napján meglátogatom a vezetőket, a király háznépét, azokat, akik idegen ruhába öltöznek. Meglátogatom azon a napon mind, akik átlépik a küszöböt, akik Uruk házát erőszakkal és csalással töltik tele.” {9T 95.3}   

“And it shall come to pass at that time, that I will search Jerusalem with candles, and punish the men that are settled on their lees: that say in their heart, The Lord will not do good, neither will He do evil. Therefore their goods shall become a booty, and their houses a desolation: they shall also build houses, but not inhabit them; and they shall plant vineyards, but not drink the wine thereof. {9T 95.4}

„Abban az időben lámpással átkutatom majd Jeruzsálemet, s megbüntetem az embereket, akik poshadnak, mint a bor seprője. Akik azt mondják szívükben: Az Úr nem tehet sem jót, sem rosszat. Akkor majd prédává lesz kincsük, házuk meg pusztasággá. Házat építettek? Nem fogják lakni! Szőlőt ültettek? Nem fogják inni borát! {9T 95.4}   

“The great day of the Lord is near, it is near, and hasteth greatly, even the voice of the day of the Lord: the mighty man shall cry there bitterly. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness, a day of the trumpet and alarm against the fenced cities, and against the high towers. And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord: and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath; but the whole land shall be devoured by the fire of His jealousy: for He shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land.” Zephaniah 1:2, 3, 8-18. {9T 95.5}

Közel van már az Úr napja, közel bizony, hamarosan elérkezik. Mily szörnyű kiáltozás az Úr napján! Mintha harcos hallatná csatakiáltását. Az a nap a haragnak napja, a szorongatásnak és a gyötrelemnek napja, a pusztításnak és a fosztogatásnak napja, a sötétségnek és a homálynak napja, a felhőknek és a komor fellegeknek a napja. Olyan nap, melyen harsog a kürt és felhangzik a csatakiáltás a megerősített városok és a magas bástyák ellen. Veszedelmet hozok az emberekre, botorkálnak majd, mint a vakok (mert vétkeztek az Úr ellen). Vérük kiloccsan, mintha por volna – holttestük, mint a szemét. Ezüstjük, aranyuk nem mentheti meg őket. Az Úr haragjának napján, féltékenysége tüzében elpusztul az egész föld, mert megsemmisíti, kiirtja a föld minden lakóját.” (Sofóniás 1:2; 3:8–18.) {9T 95.5}   

God cannot forbear much longer. Already His judgments are beginning to fall on some places, and soon His signal displeasure will be felt in other places. {9T 96.1}

Isten nem tűrhet sokkal tovább. Büntetései néhol már sújtani kezdenek, s az emberek rövidesen megérzik kifejezett nemtetszését. {9T 96.1}   

There will be a series of events revealing that God is master of the situation. The truth will be proclaimed in clear, unmistakable language. As a people we must prepare the way of the Lord under the overruling guidance of the Holy Spirit. The gospel is to be given in its purity. The stream of living water is to deepen and widen in its course. In all fields, nigh and afar off, men will be called from the plow and from the more common commercial business vocations that largely occupy the mind, and will be educated in connection with men of experience. As they learn to labor effectively they will proclaim the truth with power. Through most wonderful workings of divine providence, mountains of difficulty will be removed and cast into the sea. The message that means so much to the dwellers upon the earth will be heard and understood. Men will know what is truth. Onward and still onward the work will advance until the whole earth shall have been warned, and then shall the end come. {9T 96.2}

Olyan eseménysor következik, mely nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten a helyzet ura. Az igazság világosan és félreérthetetlenül hirdetve lesz. Népünknek elő kell készítenie az Úr útját. A Szentlélek irányítása mellett színtisztán kell hirdetnünk az örömhírt. Az élő víz patakmedrének mélyülnie és szélesednie kell. Mindenfelé, közel és távol, Isten embereket fog elhívni az eke szarva mellől, az üzleti foglalkozásnak a gondolkozás javarészét lekötő közönségesebb ágaitól, s tapasztalt munkások mellett részesíti őket nevelésben. Miután megtanultak eredményesen munkálkodni, hatalommal hirdetik majd az igazságot. Az isteni gondviselés csodálatos tevékenysége a nehézségek hegyeit mozdítja el, és a tengerbe veti. A föld lakói számára oly értékes üzenet hallatszani fog, és meg is értik. Az emberek megtudják, hogy mi az igazság. A munka előre halad majd, amíg az egész világot be nem tölti a figyelmeztetés. S akkor jő el a vég. {9T 96.2}