× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 35—To the Workers in Southern California

DÉL KALIFORNIAI MUNKÁSAINKHOZ

[Published first in Special Testimonies, Series B, No. 10, Jehovah is Our King.] {9T 277}

Először a Különleges bizonyságtételekben adták ki; a H sorozat 1A számában: Az Úr a mi királyunk. {9T 277}   

This morning I cannot rest. My mind is troubled over the situation in Southern California. God has given to every man his work, but there are some who are not prayerfully considering their individual responsibility. {9T 277.1}

Ma reggel nem találom helyemet. Nyugtalanít a dél kaliforniai helyzet. Isten mindenkinek kiszabta munkáját. Mégis vannak, akik nem mérlegelik imádkozó szívvel személyes felelősségüket. {9T 277.1}   

When a worker is selected for an office, that office of itself does not bring to him power of capability that he did not have before. A high position does not give to the character Christian virtues. The man who supposes that his individual mind is capable of planning and devising for all branches of the work reveals a great lack of wisdom. No one human mind is capable of carrying the many and varied responsibilities of a conference embracing thousands of people and many branches of work. {9T 277.2}

Amikor valakit tisztség betöltésére választanak, maga a beosztás nem hozza magával a képesség olyan erejét, mellyel addig nem rendelkezett. Az állás nem hozza magával a keresztény jellem erényeit. Aki föltételezi, hogy maga képes az összes munkaág tervezésére és , kigondolására, az a bölcsesség nagy hiányáról tesz tanúságot. Senki se bírja egyedül hordozni az egyházterület számos és sokoldalú felelősségét, mely emberek ezreit, s a munka számos ágát öleli föl. {9T 277.2}   

But a greater danger than this has been revealed to me in the feeling that has been growing among our workers that ministers and other laborers in the cause should depend upon the mind of certain leading workers to define their duties. One man's mind and judgment are not to be considered capable of controlling and molding a conference. The individual and the church have responsibilities of their own. God has given to every man some talent or talents to use and improve. In using these talents he increases his capability to serve. God has given to each individual judgment, and this gift He wants His workers to use and improve. The president of a conference must not consider that his individual judgment is to control the judgment of all. {9T 277.3}

De még ennél is nagyobb veszélyt tártak fél előttem. Azt az ügy munkásai körében terjedő fölfogást, hogy a lelkészeknek, munkásoknak kötelességeik meghatározása végett vezetőkre kell támaszkodni. Nem szabad egyetlen ember értelmét és ítélőképességét alkalmasnak tartani arra, hogy az egész egyházterületet ellenőrizze és alakítsa. Az egyénnek és a gyülekezetnek is megvan a felelőssége. Isten mindenkinek adott tehetséget, s ezt használni és fejleszteni kell. Az ember a talentumok használatával növeli rátermettségét a szolgálatra. Isten mindenkinek adott ítélőképességet s azt munkásai használják és fejlesszék azt. A terület vezetője ne képzelje, hogy az ő egyéni nézetének kell uralkodni mindenki véleményén. {9T 277.3}   

In no conference should propositions be rushed through without time being taken by the brethren to weigh carefully all sides of the question. Because the president of a conference suggested certain plans, it has sometimes been considered unnecessary to consult the Lord about them. Thus propositions have been accepted that were not for the spiritual benefit of the believers and that involved far more than was apparent at the first casual consideration. Such movements are not in the order of God. Many, very many matters have been taken up and carried by vote, that have involved far more than was anticipated and far more than those who voted would have been willing to assent to had they taken time to consider the question from all sides. {9T 278.1}

Az egyházterületeken nem szabad sietve elfogadni a javaslatokat anélkül, hogy a testvéreknek időt adnánk, hogy gondosan mérlegelhessék a kérdés minden oldalát. Mivel a területi titkár javasolt tervet, olykor szükségtelennek tartják, hogy megkérdezzék az Urat. Javaslatokat fogadnak el így, melyek nem szolgálják a hívők lelki jólétét, és melyek sokkal szélesebb területre hatottak ki, mint az első pillantásra kiderült volna. Az ilyen javaslatok nem Isten rendje szerint valók. Sok, nagyon sok ügyet fölvetettek, és szavazással elfogadtak, melyek sokkal fontosabbak, mint föltételezték, és sokkal többet öleltek föl, mint amihez a szavazók hajlandók lettek volna hozzájárulni, ha idejük lett volna megfontolni a kérdés minden oldalát. {9T 278.1}   

We cannot at this time afford to be careless or negligent in the work of God. We must seek the Lord earnestly every day if we would be prepared for the experiences that come to us. Our hearts are to be cleansed from every feeling of superiority, and the living principles of the truth are to be planted in the soul. Young and aged and middle-aged should now be practicing the virtues of Christ's character. They should daily be making spiritual development, that they may become vessels unto honor in the Master's service. {9T 278.2}

Nem engedhetjük most meg magunknak, hogy Isten munkájában felületesek és hanyagok legyünk. Ha föl akarunk készülni a közelgő eseményekre, keressük komolyan az Urat minden nap. Tisztítsuk meg szívünket a fennsőbbség mindennemű érzésétől, s ültessük lelkünkbe az igazság élő elveit. Gyakorolja most minden fiatal, öreg és középkorú a keresztény jellem erényeit. Naponta fejlődjenek lelkileg, hogy a Mester szolgálatának tisztességes edényeivé válhassanak. {9T 278.2}   

“And it came to pass, that, as He was praying in a certain place, when He ceased, one of His disciples said unto Him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.” Luke 11:1. The prayer that Christ gave to His disciples in answer to this request is not made in high-flown language, but expresses in simple words the necessities of the soul. It is short and deals directly with the daily needs. {9T 278.3}

„És lőn, mikor imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképen János is tanította az ő tanítványait.” (Lukács 11:1.) Az ima, melyet e kérésre Krisztus tanítványainak adott, nem fellengzős nyelven szólt, hanem egyszerű szavakkal fejezi ki a lélek szükségleteit. Röviden és közvetlenül foglalkozik a mindennapi szükségletekkel. {9T 278.3}   

Every soul has the privilege of stating to the Lord his own special necessities and to offer his individual thanksgiving for the blessings that he daily receives. But the many long and spiritless, faithless prayers that are offered to God, instead of being a joy to Him, are a burden. We need, oh, so much! clean, converted hearts. We need to have our faith strengthened. “Ask, and it shall be given you,” the Saviour promised; “seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.” Matthew 7:7. We need to educate ourselves to trust in this word and to bring the light and grace of Christ into all our works. We need to take hold of Christ and to retain our hold of Him until we know that the power of His transforming grace is manifested in us. We must have faith in Christ if we would reflect the divine character. {9T 278.4}

Minden lélek előjoga, hogy az Úr elé tárja egyéni szükségleteit, s fölajánlja háláját a naponta nyert áldásokért. Másrészt a sok hosszú, lélektelen, hűtlen ima, melyet Istennek fölajánlanak, ahelyett, hogy örömére szolgálna, terhére van Istennek. Szükségünk van, ó mily igen szükségünk van a tiszta, megtért szívre! Szükségünk van hitünk megerősítésére. „Kérjetek és adnak néktek – ígérte az Üdvözítő –, keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.” (Máté 7:7.) Neveljük rá magunkat, hogy bízunk e szóban, s minden tevékenységünkbe vigyük bele Krisztus világosságát és kegyét. Ragadjuk meg Krisztust, s ne engedjük el őt, míg biztosak nem vagyunk, hogy megnyilvánul bennünk átalakító kegyelme. Ha tükrözni akarjuk Isten jellemét, hinnünk kell Krisztusban. {9T 278.4}   

Christ clothed His divinity with humanity and lived a life of prayer and self-denial, and of daily battle with temptation, that He might help those who today are assailed by temptation. He is our efficiency and power. He desires that, through the appropriation of His grace, humanity shall become partakers of the divine nature and thus escape the corruption that is in the world through lust. The word of God in the Old and New Testaments, if faithfully studied and received into the life, will give spiritual wisdom and life. This word is to be sacredly cherished. Faith in the word of God and in the power of Christ to transform the life will enable the believer to work His works and to live a life of rejoicing in the Lord. {9T 279.1}

Krisztus emberi formával takarta el Istenségét, s élte az ima, a lemondás és a kísértésekkel vívott mindennapos életet, hogy segíthesse azokat, akiket ma kísértések támadnak. Ő hatékonyságunk és erőnk. Azt kívánja, hogy kegyét elnyerve az ember az isteni természet részesévé válhasson, s elmeneküljön a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Isten Ó- és Újszövetségbe foglalt szava, ha hűségesen tanulmányozzuk; s befogadjuk életünkbe, lelki bölcsességet és életet ad. Ápoljuk kegyesen az igét. Ha a hívő hisz Isten szavában és Krisztus átalakító hatalmában, akkor képes lesz arra, hogy végezze Isten munkáját, és élje az Úrban örvendezés életét. {9T 279.1}   

Again and again I have been instructed to say to our people: Let your faith and trust be in God. Do not depend on any erring man to define your duty. It is your privilege to say: “I will declare Thy name unto my brethren: in the midst of the congregation will I praise Thee. Ye that fear the Lord, praise Him; all ye the seed of Jacob, glorify Him; and fear Him, all ye the seed of Israel. For He hath not despised nor abhorred the affliction of the afflicted; neither hath He hid His face from him; but when he cried unto Him, He heard. My praise shall be of Thee: ... I will pay my vows before them that fear Him. The meek shall eat and be satisfied: they shall praise the Lord that seek Him: your heart shall live forever.” Psalm 22:22-26. {9T 279.2}

Az Úr újra, meg újra utasított, hogy ezt mondjam népünknek: Hitetek és bizalmatok Istenben legyen. Ne támaszkodjatok senki tévelygő emberre, hogy megszabja kötelességeteket Előjogotok így szólni: „Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt! Jákob minden ivadékai dicsőítsétek őt, és féljétek őt Izráel minden magzata! Mert nem veti meg és nem utálja meg a szegény nyomorúságát; és nem rejti el az ő orcáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja. Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom azok előtt, akik félik őt. Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Éljen szívetek örökké!” (Zsoltár 22:23–27.) {9T 279.2}   

These scriptures are right to the point. Every church member should understand that God is the one to whom to look for an understanding of individual duty. It is right that brethren counsel together; but when men arrange just what their brethren shall do, let them answer that they have chosen the Lord as their counselor. Those who will humbly seek Him will find His grace sufficient. But when one man allows another to step in between him and the duty that God has pointed out to him, giving to man his confidence and accepting him as guide, then he steps from the true platform to a false and dangerous one. Such a man, instead of growing and developing, will lose his spirituality. {9T 280.1}

E szöveg egyenesen a dolgok velejére tapint. Minden gyülekezeti tag értse meg, hogy kötelességét megtudakolni Istenhez kell forduljon. Helyes, ha a testvérek tanácskoznak, de ha valaki előírja nekik, hogy mit tegyenek, azt kell felelniük, hogy az Urat választották tanácsadójukul. Akik alázatosan keresik őt, elégnek találják az ő kegyelmét. De mikor valaki megengedi, hogy másik ember lépjen közé, és a kötelessége közé, melyet Isten mutatott neki, aki emberre bízza magát, ha embert fogad el irányítójául, akkor az igazi alapról hamis és veszélyes alapra lép. Az ilyen ember, ahelyett, hogy növekedne és fejlődne, el fogja veszíteni lelkiségét. {9T 280.1}   

There is no power in any man to remedy the defective character. Individually our hope and trust must be in One who is more than human. We need ever to remember that help has been laid on One who is mighty. The Lord has provided the needed help for every soul who will accept it. {9T 280.2}

Senki emberfiának nincs hatalma, hogy helyrehozza a jellem gyöngeségeit. Helyezzük reményünket és bizalmunkat egyénenként abba, aki több az embernél. Sosem szabad elfelejtenünk, hogy a hatalmas Istentől várjunk segítséget. Isten minden lélek rendelkezésére bocsátja a segítséget, aki ezt elfogadja. {9T 280.2}   

Sanitarium, California, {9T 280}

Kórház, Kalifornia, {9T 280}   

October 3, 1907. {9T 280}

1907. október 3. {9T 280}