× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 33—A Distribution of Responsibility

A FELELŐSSÉG MEGOSZLÁSA

[Manuscript read before the delegates at the General Conference, Washington, D.C., May 30, 1909.] {9T 262}

A kéziratot 1909 május 30-án olvasták föl a világtanács küldöttei előtt Washingtonban. {9T 262}   

God would have His people an understanding people. He has so arranged matters that chosen men shall go as delegates to our conferences. These men are to be tried and proved. They are to be trustworthy men. The choosing of delegates to attend our conferences is an important matter. These men are to lay the plans that shall be followed in the advancement of the work; and therefore they are to be men of understanding, able to reason from cause to effect. {9T 262.1}

Isten azt akarja, hogy népe értelmes legyen. Azt rendelte, hogy értekezleteinkre választott küldöttek jöjjenek össze. Ezek az emberek kipróbáltak, beváltak és megbízhatók legyenek. Az értekezletek küldötteinek kiválasztása fontos ügy, ők fektetik le a mű fejlesztésének terveit, ezért értelmes emberek legyenek, akik látják az összefüggést az ok és az okozat között. {9T 262.1}   

“And it came to pass on the morrow, that Moses sat to judge the people: and the people stood by Moses from the morning unto the evening. And when Moses’ father-in-law saw all that he did to the people, he said, What is this thing that thou doest to the people? why sittest thou thyself alone, and all the people stand by thee from morning unto even? And Moses said unto his father-in-law, Because the people come unto me to inquire of God: when they have a matter, they come unto me; and I judge between one and another, and I do make them know the statutes of God, and His laws. And Moses’ father-in-law said unto him, The thing that thou doest is not good. Thou wilt surely wear away, both thou, and this people that is with thee: for this thing is too heavy for thee; thou art not able to perform it thyself alone. Hearken now unto my voice, I will give thee counsel, and God shall be with thee: Be thou for the people to Godward, that thou mayest bring the causes unto God: and thou shalt teach them ordinances and laws, and shalt show them the way wherein they must walk, and the work that they must do. Moreover thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness; and place such over them, to be rulers of thousands, and rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens: and let them judge the people at all seasons: and it shall be, that every great matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge: so shall it be easier for thyself, and they shall bear the burden with thee. {9T 262.2}

„Leüle Mózes törvényt tenni a népnek; a nép pedig áll Mózes előtt reggeltől estig. S a mikor látja vala Mózes ipa mind azt, a mit ő a néppel cselekedék, monda: Mi dolog az, amit te a néppel cselekszel; miért ülsz te egymagad, mind az egész nép pedig előtted áll reggeltől estig? És monda Mózes az ő ipának: Mert a nép Isten akaratát tudakolni jön hozzám. Ha ügyök-bajok van. én hozzám jőnek és törvényt teszek az ember között és felebarátja között és tudtára adom az Isten végezéseit és törvényeit. Mózes ipa pedig monda néki: Nem jó az, a mit cselekszel. Felettébb kifáradsz te is, ez a nép is, a mely veled van; mert erőd felett való dolog ez, nem végezheted azt egymagad. Most azért hallgass szavamra, tanácsot adok néked és az Isten veled lesz. Te légy a nép szószólója Isten előtt, és te vidd az ügyeket Isten eleibe. És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre és add tudtokra az utat, a melyen járniok kell és a tenni valót, a melyet tenniök kell. És szemelj ki magad az egész nép közül derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést és tedd közöttük elöljárókká, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké. Ezek tegyenek ítéletet a népnek minden időben, úgy hogy minden nagyobb ügyet elődbe hozzanak, minden csekélyebb dologban pedig ők ítéljenek; így könnyítve lesz rajtad, ha azt veled együtt hordozzák. {9T 262.2}   

“If thou shalt do this thing, and God command thee so, then thou shalt be able to endure, and all this people shall also go to their place in peace. {9T 263.1}

Ha ezt cselekszed és az Isten is parancsolja néked: megállhatsz és az egész nép is helyére jut békességben. {9T 263.1}   

“So Moses hearkened to the voice of his father-in-law, and did all that he had said. And Moses chose able men out of all Israel, and made them heads over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. And they judged the people at all seasons: the hard causes they brought unto Moses, but every small matter they judged themselves.” Exodus 18:13-26. {9T 263.2}

És hallgata Mózes az ő ipa szavára és mindazt megtevé, amit mondott vala. És választa Mózes az egész Izráelből derék férfiakat és a nép fejeivé tevé őket, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké, és tizedesekké. És ítélik a népet minden időben; a nehéz dolgokat Mózes elé viszik, minden kisebb dologban pedig ők ítélnek.” (2Mózes 18:13–26) {9T 263.2}   

In the first chapter of Acts, also, instruction is given regarding the choosing of men to bear responsibilities in the church. The apostasy of Judas had left one place vacant in the ranks of the apostles, and it was necessary that another be chosen to take this place. Speaking of this, Peter said: {9T 263.3}

Apostolok cselekedete első fejezetében is utasításokat találunk azok választására, akik a gyülekezetben a felelősséget hordozzák. Júdás árulása rést hagyott az apostolok soraiban, így szükségessé vált, hogy helyére mást válasszanak. Erről mondja Péter: {9T 263.3}   

“Wherefore of these men which have companied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John, unto that same day that He was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of His resurrection. And they appointed two, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias. And they prayed, and said, Thou, Lord, which knowest the hearts of all men, show whether of these two Thou hast chosen, that he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. And they gave forth their lots; and the lot fell upon Matthias; and he was numbered with the eleven apostles.” Acts 1:21-26. {9T 263.4}

„Szükség azért, hogy a férfiak közül, akik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt-kelt a János keresztségétől kezdve mind a mai napig, melyen fölviteték tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mivelünk egyetemben. Allatának azért elő kettőt, Józsefet, ki hivatik Barnabásnak, kinek mellékneve Justus vala, és Mátyást. És imádkozván, mondának: Te, Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a kettő közül egyiket, a kit kiválasztottál, hogy elnyelje az osztályrészét e szolgálatnak és apostolságnak, melytől eltévelyedék Júdás, hogy az ő helyére jusson. Sorsot vetének azért reájok, és esék a sors Mátyásra, és a tizenegy apostol közé számláltaték.” (Cselekedetek 1:21–26) {9T 263.4}   

From these scriptures we learn that the Lord has certain men to fill certain positions. God will teach His people to move carefully and to make wise choice of men who will not betray sacred trusts. If in Christ's day the believers needed to be guarded in their choice of men for positions of responsibility, we who are living in this time certainly need to move with great discretion. We are to present every case before God and in earnest prayer ask Him to choose for us. {9T 264.1}

A szövegekből tudhatjuk, hogy az Úr bizonyos állások betöltésére bizonyos embereket tartogat. Isten megtanítja népét meggondoltan és bölcsen olyanokat választani, akik nem árulják el a szent bizalmat. Ha Krisztus idején a hívőknek megfontoltan kellett személyeket a felelős állásokra kiválasztaniuk, akkor nekünk is bizonyára nagy körültekintéssel kell cselekednünk. Isten elé kell vinnünk minden ügyet, s buzgó imával kérnünk, hogy ő válasszon. {9T 264.1}   

The Lord God of heaven has chosen experienced men to bear responsibilities in His cause. These men are to have special influence. If all are accorded the power given to these chosen men, a halt will have to be called. Those who are chosen to bear burdens in the work of God are not to be rash or self-confident or selfish. Never is their example or influence to strengthen evil. The Lord has not given men or women liberty to advance ideas that will bring commonness into His work, removing the sacredness that should ever surround it. God's work is to become increasingly sacred to His people. In every way we are to magnify the exalted character of the truth. Those who have been set as guardians of the work of God in our institutions are ever to make the will and way of God prominent. The health of the general work depends upon the faithfulness of the men appointed to carry out the will of God in the churches. {9T 264.2}

A menny Ura tapasztalt embereket választ ügye felelősségének hordozására. E férfiak különleges befolyással kell bírjanak. Ha mindenkinek megadjuk ezt a kiválasztottakra ruházott hatalmat, akkor megálljt kell kiáltsunk. Akiket Isten munkájában terhek viselésére választunk, ne legyenek meggondolatlanok, elbizakodottak vagy önzők. Példájuk vagy tekintélyük sose erősítse a gonoszt. Az Úr sosem engedte meg, hogy közönségeset hozzanak munkájába, eltávolítva a szentséget, melynek azt mindenkor körül kell venni. Isten munkájának egyre szentebbé kell válni népünk szemében. Mindenképp növelnünk kell az igazság magasztos jellegét. Akiket intézményeinkben Isten műve őrizőivé tettünk, azoknak mindig Isten akaratát és útját kell a főhelyre tenni. Az egész munka jóléte azok hűségétől függ, akiket megbíztunk, hogy a gyülekezetekben Isten akaratát teljesítsék. {9T 264.2}   

Men must be placed in charge who will obtain an enlarged experience, not in the things of self, but in the things of God, an enlarged knowledge of the character of Christ. The more they know of Christ, the more faithfully they represent Him to the world. They are to listen to His voice and give heed to His words. {9T 265.1}

Olyanokat helyezzünk vezető állásba, akik növekvő lelki életet, Krisztus jellemének növekvő megtapasztalását érték el, nem az én, hanem Isten dolgaiban. Minél többet tudnak Krisztusról, annál hűségesebben képviseljék őt a világ előtt. Hallgassanak Krisztus hangjára s engedelmeskedjenek szavának. {9T 265.1}   

A Warning

Figyelmeztetés

Then began He to upbraid the cities wherein most of His mighty works were done, because they repented not: Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you. {9T 265.2}

„Ekkor elkezdé szemökre hányni ama városoknak, melyekben legtöbb csodái lőnek, hogy nem tértek meg: Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! Mert ha Tirusban és Sidonban történnek vala azok a csodák, melyek bennetek lőnek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban. De mondom néktek: Tirusnak és Sidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néktek. {9T 265.2}   

“And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee. {9T 265.3}

Te is Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Sodomában történnek vala azok a csodák, melyek te benned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna. De mondom néktek, hogy Sodoma földének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néked. {9T 265.3}   

“At that time Jesus answered and said, I thank Thee, O Father, Lord of heaven and earth, because Thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father: for so it seemed good in Thy sight. All things are delivered unto Me of My Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal Him. {9T 265.4}

Abban az időben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni. {9T 265.4}   

“Come unto Me, all ye that labor and are heavy-laden, and I will give you rest. Take My yoke upon you, and learn of Me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. For My yoke is easy, and My burden is light.” Matthew 11:20-30. {9T 265.5}

Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” (Máté 11:20–30.) {9T 265.5}   

It is always safe to be meek and lowly and tenderhearted, but at the same time we are to be as firm as a rock to the teachings of Christ. His words of instruction are to be strictly heeded. Not one word is to be lost sight of. The truth will abide forever. We are not to place our trust in any lie or pretense. Those who do this will find that it has been done at the loss of eternal life. We are now to make straight paths for our feet, lest the lame be turned out of the way. When the lame are turned from safe paths, who is accountable but those who have misled them? They have set at nought the counsel of the One whose words are life eternal, for the works of deception originating with the father of lies. {9T 266.1}

Szelídnek, alázatosnak és gyöngédszívűnek lenni mindig biztonságos, ugyanakkor ragaszkodjunk sziklaszilárdan Krisztus tanításaihoz; kövessük szigorúan utasításait; szót se tévesszünk szem elől. Az igazság örökre megmarad. Ne vessük bizalmunkat semmi hazugságba, semmi színlelésbe. Akik ezt teszik, rájönnek, hogy elvesztették örök életüket. Egyengessük el lábunk előtt az ösvényt, nehogy a sánta letévedjen róla. Ha a sánták letérnek a biztos ösvényről, azok felelősek, akik félrevezették őket. Semmibe veszik annak tanácsát, kinek szava örök élet, mert az ámítás a hazugság atyjától származik. {9T 266.1}   

I have words for all who may suppose that they are safe in obtaining their education in Battle Creek. The Lord has blotted out two of our largest institutions that were established in Battle Creek, and has given warning after warning, even as Christ gave warning to Bethsaida and Capernaum. There is a necessity of giving earnest attention to every word that proceedeth out of the mouth of God. There can be no sinless departure from the words of Christ. The Saviour urges the erring ones to repent. Those who humble their hearts and confess their sins will be pardoned. Their transgressions will be forgiven. But the man who thinks that should he confess his sins he would show weakness, will not find pardon, will not see Christ as his Redeemer, but will go on and on in transgression, making blunder after blunder and adding sin to sin. What will such a one do in the day that the books are opened and every man is judged according to the things written in the books? {9T 266.2}

Szavam van mindenkihez, aki azt hiszi, hogy ha Battle Creeken nyert neveltetést, biztonságban van. Az Úr megsemmisítette két legnagyobb battle creeki intézményünket, s figyelmeztetést figyelmeztetés után küldött, amint Bethesdát és Kapemaumot figyelmeztette. Szenteljünk figyelmet minden szónak, mely Isten szájából származik. Nem térhetünk el Krisztus szavától anélkül, hogy ne vétkeznénk. Az Üdvözítő sürgeti a tévelygőket, hogy tartsanak bűnbánatot. Akik megalázzák szívüket, s bevallják bűneiket, bocsánatot nyernek. Az Úr megbocsátja vétkeiket. De aki azt gondolja, hogy gyöngeséget árulna el, ha bevallaná bűneit, nem nyer bűnbocsánatot. Nem tekinti Krisztust megmentőjének, hanem folytatja vétkét, botlást botlásra halmoz, bűnt bűnhöz fűz. Mit tesz az ilyen, amikor könyveket nyitnak meg, s mindenkit a könyvekben írtak szerint ítélnek meg! {9T 266.2}   

The fifth chapter of Revelation needs to be closely studied. It is of great importance to those who shall act a part in the work of God for these last days. There are some who are deceived. They do not realize what is coming on the earth. Those who have permitted their minds to become beclouded in regard to what constitutes sin are fearfully deceived. Unless they make a decided change they will be found wanting when God pronounces judgment upon the children of men. They have transgressed the law and broken the everlasting covenant, and they will receive according to their works. {9T 267.1}

Tanulmányozzuk gondosan Jelenések ötödik fejezetét. Igen fontos ez azok számára, akik az utolsó időkben Isten munkájában vesznek részt. Vannak, akik tévelyegnek, nem veszik eszükbe, hogy mi vár a földre. Félelmesen tévednek, akik hagyták, hogy értelmük elködösüljön, s nem tudják, mi a bűnük. Ha határozottan meg nem változnak, híjával találtatnak, amikor Isten kihirdeti ítéletét az emberek gyermekei fölött. Áthágták a törvényt, megtörték az örök szövetséget, s cselekedetük szerint jutalmazzák majd őket. {9T 267.1}   

“And I beheld when he had opened the sixth seal, and, lo, there was a great earthquake; and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood; and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together; and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains; and said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of Him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb: for the great day of His wrath is come; and who shall be able to stand?” Revelation 6:12-17. {9T 267.2}

„Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér; És az ég csillagai a földre hullának, miképen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték. És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba; és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, a ki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: Mert e1jött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” (Jelenések 6:12–17.) {9T 267.2}   

“After this I beheld, and, lo, a great multitude, which no man could number, of all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands; and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God which sitteth upon the throne, and unto the Lamb.... These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore are they before the throne of God, and serve Him day and night in His temple: and He that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters: and God shall wipe away all tears from their eyes.” Revelation 7:9-17. {9T 267.3}

„Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezükben pálmaágak; és kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé! Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és a ki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettök. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájok, sem semmi hőség: Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemükről minden könnyet.” (Jelenések 7:9–17) {9T 267.3}   

In these scriptures two parties are brought to view. One party permitted themselves to be deceived and took sides with those with whom the Lord has a controversy. They misinterpreted the messages sent them and clothed themselves in robes of self-righteousness. Sin was not sinful in their eyes. They taught falsehood as truth, and by them many souls were led astray. {9T 268.1}

A két szöveg két csoportot állít elénk. Az egyik hagyta, hogy félrevezessék, s azok mellé állt, akikkel az Úr vitába száll. Félremagyarázták a hozzájuk küldött üzeneteket, s az önhittség ruháiba öltöztek. Előttük a bún nem volt gonosz. Igazságként hamisságot tanítottak, és sokakat félrevezettek. {9T 268.1}   

We need now to take heed to ourselves. Warnings have been given. Can we not see the fulfillment of the predictions made by Christ and recorded in the twenty-first chapter of Luke? How many are studying the words of Christ? How many are deceiving their own souls and cheating themselves out of the blessings that others might secure if they would believe and obey? Probation still lingers, and it is our privilege to lay hold of the hope set before us in the gospel. Let us repent and be converted and forsake our sins, that they may be blotted out. “Heaven and earth shall pass away: but My words shall not pass away. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.” Luke 21:33-36. {9T 268.2}

Most ügyeljünk magunkra. Figyelmeztetések hangzottak el. Nem látjuk Krisztus jövendöléseinek beteljesedését, melyeket Lukács 21. fejezete ír le? Hányan tanulmányozzák Krisztus szavait? Hányan csalják meg lelküket s fosztják meg magukat az áldásoktól, melyeket, ha hinnének és engedelmeskednének, biztosítanának maguknak? A próbaidő még tart, s előjogunk, hogy megragadjuk az evangélium örömüzenete által elénk tárta reménységet. Tartsunk bűnbánatot, térjünk meg, hagyjuk el bűneinket, hogy eltörölhessék azokat. „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjai miatt, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap: Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltóvá tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!” (Lukács 21:33–36) {9T 268.2}   

Shall the warnings given by Christ be passed by unheeded? Shall we not make diligent work for repentance now, while Mercy's gracious voice is still heard? {9T 269.1}

Elmegyünk-e Krisztus figyelmeztetései mellett, anélkül, hogy figyelembe vennénk azokat? Lássunk szorgalmasan a bűnbánathoz, míg hallatszik a könyörület kegyelmes szava, {9T 269.1}   

“Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up. Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is that servant, whom his Lord when he cometh shall find so doing. Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods. But and if that evil servant shall say in his heart, My Lord delayeth his coming; and shall begin to smite his fellow servants, and to eat and drink with the drunken; the Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites there shall be weeping and gnashing of teeth.” Matthew 24:42-51. {9T 269.2}

„Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi öt Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt; És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene: Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára jutatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.” (Máté 24:42–51) {9T 269.2}