× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 27—A Time of Trial Before Us

PRÓBÁK ELŐTTÁLLUNK

A season of great trial is before us. It becomes us now to use all our capabilities and gifts in advancing the work of God. The powers the Lord has given us are to be used to build up, not to tear down. Those who are ignorantly deceived are not to remain in this condition. The Lord says to His messengers: Go to them and declare unto them what I have said, whether they will hear, or whether they will forbear. {9T 227.2}

Nagy megpróbáltatás áll előttünk. Itt az ideje, hogy képességeinket és tehetségünket Isten művének fejlesztésére fordítsuk Az Úrtól nyert erőnket ne rombolásra, hanem építésre használjuk. Akiket tudtukon kívül csal az ördög, ne maradjanak meg jelen állapotukban. Az Úr így szól hírnökeihez: Menjetek el hozzájuk, s mondjátok meg nekik, amit mondtam, akár meghallgatják, akár nem! {9T 227.2}   

The time is right upon us when persecution will come to those who proclaim the truth. The outlook is not flattering; but, notwithstanding this, let us not give up our efforts to save those ready to perish, for whose ransom the Prince of heaven offered up His precious life. When one means fails, try another. Our efforts must not be dead and lifeless. As long as life is spared, let us work for God. In all ages of the church God's appointed messengers have exposed themselves to reproach and persecution for the truth's sake. But wherever God's people may be forced to go, even though, like the beloved disciple, they are banished to desert islands, Christ will know where they are and will strengthen and bless them, filling them with peace and joy. {9T 227.3}

Közvetlen előttünk az idő, mikor az igazság hirdetőit üldözni fogják. A kilátás nem kecsegtető, ennek dacára se hagyjuk abba a halálukon levők megmentésére tett erőfeszítéseinket. Akiknek nem sikerül, próbálkozzatok másképp. Igyekezetünk ne legyen halott, élettelen. Amíg életünk meg van kímélve, dolgozzunk Istenért. Isten megbízott hírnökei az egyház minden időszakában szemrehányásnak és üldöztetésnek tették ki magukat az igazságért. De bárhová is kell Isten népének elmenni, még ha száműzik is őket a puszta szigeteire, mint a szeretett tanítványt, Krisztus tudni fogja, hol vannak, erőt és áldást küld nekik, békével és örömmel tölti be őket. {9T 227.3}   

Soon there is to be trouble all over the world. It becomes everyone to seek to know God. We have no time to delay. With earnestness and fervor the message must be given: “Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money; come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price.” Isaiah 55:1. “Thus saith the Lord, Keep ye judgment, and do justice: for My salvation is near to come, and My righteousness to be revealed. Blessed is the man that doeth this, and the Son of man that layeth hold on it; that keepeth the Sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil.” Isaiah 56:1, 2. {9T 228.1}

Rövidesen bajok törnek a világra mindenfelé. Jól teszi mindenki, ha igyekszik megismerni Istent. Nincs vesztegetni való időnk. Lelkiismeretesen és buzgón hirdessük az üzenetet: „Oh, mindnyájan, akik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, akiknek nincsen pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.” (Ézsaiás 55:1.) Így szól az Úr: „Őrizzétek meg a jogosságot és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék. Boldog ember, aki ezt cselekszi, az emberfia, aki ahhoz ragaszkodik. Aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen.” (Ézsaiás 56:1,2.) {9T 228.1}   

God's love for His church is infinite. His care over His heritage is unceasing. He suffers no affliction to come upon the church but such as is essential for her purification, her present and eternal good. He will purify His church even as He purified the temple at the beginning and close of His ministry on earth. All that He brings upon the church in test and trial comes that His people may gain deeper piety and more strength to carry the triumphs of the cross to all parts of the world. He has a work for all to do. There must be constant enlargement and progress. The work must extend from city to city, from country to country, and from nation to nation, moving continually onward and upward, established, strengthened, and settled. {9T 228.2}

Isten gyülekezete iránti szeretete végtelen. Szüntelen gondoskodik örökségéről. Nem tűri, hogy szenvedés élje gyülekezetét, csak amely elengedhetetlenül szükséges, jelen és örök javához. Meg fogja tisztítani gyülekezetét, amint földi templomát megtisztította, földi szolgálata kezdetén és végén. Amit próba és vizsgaként gyülekezetére hoz, azzal a céllal teszi, hogy népe mélyebb jámborságot nyerjen, s több erőt, elvinni a kereszt diadalát a világ minden tájára. Mindnyájunkra munkát szabott ki. E munkának városról városra, országról országra, és nemzetről nemzetre kell terjednie. Ez a növekedés ne torpanjon meg! Haladjon mindig csak előre és fölfelé, megalapozottan, megerősödötten, megszilárdultan. {9T 228.2}   

***** {9T 228}

***** {9T 228}   

“The Word was made flesh, and dwelt among us, ... full of grace and truth.” But those whom Christ came to save, would have none of Him. “He came unto His own, and His own received Him not.” John 1:14, 11. Yielding themselves to Satan's control, they rejected the Messiah and sought opportunity to put Him to death. {9T 228.3}

„Az Ige testté lett, és lakozék közöttünk… aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.” De akiket megmenteni jött, hallani se akartak róla. „Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt." (1János 1:14, 11.) Átadták magukat a Sátán ellenőrzésének, Isten fölkentjét elvetették, és keresték az alkalmat, hogy megölhessék. {9T 228.3}   

Satan and his angels determined to make Christ's death as humiliating as possible. They filled the hearts of the Jewish leaders with feelings of bitter hatred against the Saviour. Controlled by the enemy, priests and rulers stirred the multitude to take part against the Son of God. Aside from Pilate's declaration of His innocence, no one spoke a word in His favor. And even Pilate, knowing His innocence, gave Him over to the abuse of men under the control of Satan. {9T 229.1}

Sátán és angyalai eltökélték, hogy a lehető legmegalázóbbá teszik Krisztus halálát. A zsidó vezetők szívét a Megváltó keserű gyűlöletével töltötték meg. Az ellenség irányításával a papok és fejedelmek fölbőszítették a sokaságot Isten Fia ellen. Pilátus, megállapítása ellenére – hogy Jézus ártatlan – átadta őt a Sátán irányítása alatt álló emberek túlkapásainak. {9T 229.1}   

Similar events will take place in the near future. Men will exalt and rigidly enforce laws that are in direct opposition to the law of God. Though zealous in enforcing their own commandments, they will turn away from a plain “Thus saith the Lord.” Exalting a spurious rest day, they will seek to force men to dishonor the law of Jehovah, the transcript of His character. Though innocent of wrongdoing, the servants of God will be given over to suffer humiliation and abuse at the hands of those who, inspired by Satan, are filled with envy and religious bigotry. {9T 229.2}

Hasonló események játszódnak le a közeljövőben. Magas polcra emelnek, és mereven rákényszerítenek majd az emberekre Isten törvényével homlokegyenest szemben álló törvényeket. Noha buzgón kikényszerítik az engedelmességet a maguk emberi törvényei iránt, a világos „így szól az Úr”-tól elfordulnak majd. Hamis pihenőnapot dicsőítenek meg, s igyekezni fognak arra kényszeríteni az embereket, hogy meggyalázzák az Úr törvényét, mely Isten jellemét fejezi ki. Isten szolgáit, noha ártatlanul, megaláztatásoknak és túlkapásoknak teszik ki azok, akik Sátán sugallatára telve vannak rosszakarattal és szenteskedéssel. {9T 229.2}   

***** {9T 229}

***** {9T 229}   

Religious powers, allied to heaven by profession, and claiming to have the characteristics of a lamb, will show by their acts that they have the heart of a dragon and that they are instigated and controlled by Satan. The time is coming when God's people will feel the hand of persecution because they keep holy the seventh day. Satan has caused the change of the Sabbath in the hope of carrying out his purpose for the defeat of God's plans. He seeks to make the commands of God of less force in the world than human laws. The man of sin, who thought to change times and laws, and who has always oppressed the people of God, will cause laws to be made enforcing the observance of the first day of the week. But God's people are to stand firm for Him. And the Lord will work in their behalf, showing plainly that He is the God of gods. {9T 229.3}

Vallásos hatalmak, akik azt állítják, hogy a menny szövetségesei, hogy a Bárány lelkülete lakik bennük, tetteikkel bebizonyítják, hogy szívük sárkányszív és Sátán bujtogatja és irányítja őket. Közeleg az idő, amikor Isten népe magára nehezedni érzi az üldözés kezét, mert a hetedik napot szentelik meg. Holott Sátán változtatta meg a szombatot, annak reményében, hogy végrehajtja szándékát – meghiúsítja Isten tervét. Arra tör, hogy az emberek törvényét Isten törvényénél erősebbé tegye. A bűn embere, aki véli, hogy megváltoztatja az időt és törvényeket, s aki Isten népét mindig elnyomta, oly törvényeket hoz létre, mely a hét első napjának megünneplését kényszeríti ki. Isten népének ennek ellenére is szilárdan Istene mellett kell kiállni. S az Úr a tettek mezejére lép majd értük, s félreérthetetlenül bebizonyítja, hogy ő az istenek Istene. {9T 229.3}   

***** {9T 230}

***** {9T 230}   

The Lord has said: “Verily My Sabbaths ye shall keep: for it is a sign between Me and you throughout your generations.” Exodus 31:13. None should disobey His command in order to escape persecution. But let all consider the words of Christ: “When they persecute you in this city, flee ye into another.” Matthew 10:23. If it can be avoided, do not put yourselves into the power of men who are worked by the spirit of antichrist. Everything that we can do should be done that those who are willing to suffer for the truth's sake may be saved from oppression and cruelty. {9T 230.1}

Az Úr mondja: „Az én szombatjaimat bizony megtartsátok, mert jel ez én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre.” (2Mózes 31:13) Senki se hágja át Isten törvényét, hogy elkerülje az üldözést. Mindenki fontolja meg Krisztus szavait. „Mikor az egyik városban üldöznek, fussatok a másikba.” Ha el tudjátok kerülni, ne adjátok magatokat olyan emberek hatalmába, akiket az ellenkrisztus lelkülete irányít. Kövessünk el mindent, hogy megmentsük az elnyomástól és kegyetlenségtől azokat, akik készek szenvedni az igazságért. {9T 230.1}   

Christ is our example. The determination of antichrist to carry out the rebellion he began in heaven will continue to work in the children of disobedience. Their envy and hatred against those who obey the fourth commandment will wax more and more bitter. But the people of God are not to hide their banner. They are not to ignore the commandments of God and, in order to have an easy time, go with the multitude to do evil. {9T 230.2}

Krisztus a példaképünk. Az ellenkrisztus eltökélte, hogy a mennyben elkezdett lázadását mindvégig folytatja. Ő fog munkálkodni az engedetlenség gyermekeiben. Egyre keserűbbé válik majd a rosszakarat és gyűlölet a negyedik parancsnak engedelmeskedők iránt. Isten népének mégsem szabad semmibe venni Isten parancsolatait, s a könnyebbségért a sokasággal tartani a gonosz cselekedetben. {9T 230.2}   

The Lord encourages all who seek Him with the whole heart. He gives them His Holy Spirit, the manifestation of His presence and favor. But those who forsake God in order to save their lives will be forsaken by Him. In seeking to save their lives by yielding the truth, they will lose eternal life. {9T 230.3}

Az Úr támogatja azokat, akik teljes szívvel keresik őt. Részesíti őket Szentlelkében, velük lesz, s jóindulatot tanúsít irántuk. Ám akik elhagyják Istent, hogy életüket mentsék, azokat elhagyja. Ha az igazság föladása árán mentik életüket, elveszítik az örök életet. {9T 230.3}   

The night of trial is nearly spent. Satan is bringing in his masterly power because he knoweth that his time is short. The chastisement of God is upon the world to call all who know the truth to hide in the cleft of the Rock and view the glory of God. The truth must not be muffled now. Plain statements must be made. Unvarnished truth must be spoken, in leaflets and pamphlets, and these must be scattered like the leaves of autumn. {9T 230.4}

A próba éjszakája már majdnem elmúlt. Sátán beveti mesteri hatalmát, mert tudja, hogy rövid ideje van. Isten fenyítéke már a világon van, hogy fölhívja az igazság Ismerőit, rejtőzzenek a szikla hasadékába s szemléljék Isten dicsőségét. Nem szabad most elhallgatnunk az igazságot. Tegyünk világos kijelentéseket. Szóljuk a puszta igazságot iratainkban, és szórjuk szét ezeket őszi falevelekként. {9T 230.4}   

***** {9T 231}

***** {9T 231}   

The remnant church will be brought into great trial and distress. Those who keep the commandments of God and the faith of Jesus will feel the ire of the dragon and his hosts. Satan numbers the world as his subjects, he has gained control of the apostate churches; but here is a little company that are resisting his supremacy. If he could blot them from the earth, his triumph would be complete. As he influenced the heathen nations to destroy Israel, so in the near future he will stir up the wicked powers of earth to destroy the people of God. All will be required to render obedience to human edicts in violation of the divine law. Those who will be true to God and to duty will be menaced, denounced, and proscribed. They will be betrayed “both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends.” Luke 21:16. [Testimonies for the Church 5:472, 473.] {9T 231.1}

A maradék egyház súlyos vizsgára és nyomorúságba kerül. Akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, magukon fogják érezni a sárkány és seregeinek dühét. Sátán a maga alattvalóinak tekinti a világot, s a hitehagyott egyházakban magához ragadja a hatalmat. De ez a maroknyi csoport szembeszegül felsőbbségének. Ha el tudná törölni őket a föld színéről, diadala teljes lenne. Amint a pogány nemzeteket bujtogatta, hogy pusztítsák el Izráelt, úgy fogja a közeljövőben fölkavarni a föld gonosz erőit, hogy irtsák ki Isten népét. Mindenkitől megkövetelik majd, hogy Isten törvényeit áthágó emberi rendeleteknek engedelmeskedjenek. Akik hűek maradnak Istenhez és kötelességükhöz, azokat „szüleik, testvéreik, rokonaik és barátaik” fogják elárulni. (Lukács 21: 16.) (5Bizonyságtételek 472-473.) {9T 231.1}   

***** {9T 231}

***** {9T 231}   

“Hearken unto Me, ye that know righteousness, the people in whose heart is My law; fear ye not the reproach of men, neither be ye afraid of their revilings. For the moth shall eat them up like a garment, and the worm shall eat them like wool;” “but My salvation shall be forever, and My righteousness shall not be abolished.” Isaiah 51:7, 8, 6. {9T 231.2}

„Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem! Ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek!” „Mert mint a ruhát, moly emészti meg őket, és mint a gyapjat, féreg eszi meg őket, és igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre!” (Ézsaiás 51:7,6.) {9T 231.2}