× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 24—The Color Line

FAJI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS

I have some things to say in regard to the colored people of the Southern States of America and the relation that we should sustain to them. So long were they under the curse of slavery that it is a difficult problem to know how they should now be treated. {9T 213.1}

Mondanivalóm van Amerika déli tagállamainak színeseivel kapcsolatban, s arról, hogy miként viselkedjünk velük szemben. A színesek oly sokáig álltak a rabszolgaság átka alatt, hogy nehéz meghatározni, hogyan is bánjunk velük. {9T 213.1}   

When God's workers allow His Spirit to work upon their minds, much will be accomplished in the saving of souls. The Lord is our helper. He will guide us in all matters if we will trust in Him. One thing is certain: We must have faith in God—faith that He will arrange matters in a way that will enable us to work successfully. No one ever trusted God in vain. He will never disappoint those who put their trust in Him. {9T 213.2}

Mikor Isten munkásai hagyják, hogy Isten lelke munkálkodjon értelmükön, komoly eredményeket érhetünk el a lélekmentés terén. Az Úr a segítőnk. Ha benne bízunk, mindenben irányítani fog. Egy bizonyos. Hinnünk kell Istenben, hinnünk, hogy úgy intézi a dolgokat, hogy eredményesen fáradozhassunk. Még soha senki sem bízott Istenben hiába. Az Úr sosem hagyja csalatkozni a benne bízókat. {9T 213.2}   

We are to avoid entering into contention over the problem of the color line. If this question is much agitated, difficulties will arise that will consume much precious time to adjust. We cannot lay down a definite line to be followed in dealing with this subject. In different places and under varying circumstances, the subject will need to be handled differently. In the South, where race prejudice is so strong, we could do nothing in presenting the truth were we to deal with the color line question as we can deal with it in some places in the North. The white workers in the South will have to move in a way that will enable them to gain access to the white people. {9T 213.3}

Kerüljük el a faji megkülönböztetéssel kapcsolatos vitákat. Ha sokat bolygatjátok a kérdést, nehézségek támadnak, melyek helyrehozása sok értékes időbe kerül. Nem fektethetünk le merev szabályokat, melyeket e kérdésben követnünk kell. Más-más helyeken, más-más körülmények között másképp kell bánnunk a kérdéssel. Délen, ahol igen éles a faji megkülönböztetés, teljesen elvágnánk az utat az igazság hirdetése előtt, ha úgy bánnánk a faji megkülönböztetés kérdésével, mint észak némely területén. Délen a fehér munkások úgy kell tevékenykedjenek, hogy ne vágják el magukat a fehérektől. {9T 213.3}   

It is Satan's plan to call minds to the study of the color line. If his suggestions are heeded, there will be diversity of opinion and great confusion. No one is capable of clearly defining the proper position of the colored people. Men may advance theories, but I assure you that it will not do for us to follow human theories. So far as possible the color line question should be allowed to rest. {9T 213.4}

Sátán terve az, hogy a faji megkülönböztetés kérdésével kösse le a figyelmet. Ha engedünk sugallatainak, ütköző vélemények és nagy zűrzavar lesz a következmény. Senki sem tudja meghatározni a színesek pontos helyzetét. Az emberek elméletekkel állhatnak elő, de biztosíthatlak benneteket, hogy rosszul tennénk, ha emberi elméleteket követnénk. Amennyiben csak lehetséges, hagyjuk békén a faji megkülönböztetés kérdését. {9T 213.4}   

The cities of the South are to be worked, and for this work the best talent is to be secured, and that without delay. Let white workers labor for the white people, proclaiming the message of present truth in its simplicity. They will find openings through which they may reach the higher class. Every opportunity for reaching this class is to be improved. {9T 214.1}

Műveljük meg a déli nagyvárosokat. Ehhez biztosítsuk a legjobb tehetségeket, mégpedig azonnal. A fehér munkások fáradozzanak a fehérekért, hirdessék a jelen igazság üzenetét annak egyszerűségében. Lehetőségeket találnak majd, hogy elérjék a felsőbb rétegeket. Az ezek elérésére nyíló minden lehetőséget használjunk ki. {9T 214.1}   

Let colored laborers do what they can to keep abreast, working earnestly for their own people. I thank God that among the colored believers there are men of talent who can work efficiently for their own people, presenting the truth in clear lines. There are many colored people of precious talent who will be converted to the truth if our colored ministers are wise in devising ways of training teachers for the schools and other laborers for the field. {9T 214.2}

A színes munkások tegyék meg, amit tudnak, hogy ne maradjanak le, dolgozzanak lelkiismeretesen népükért. Hálát adok Istennek, hogy a színes hívők között akadnak tehetséges emberek, akik eredményesen tevékenykednek népükért – világosan tudják hirdetni az igazságot. Sok értékes tehetséggel bíró színes van, akik majd megtérnek, ha színes igehirdetőink bölcs terveket fektetnek le, hogy tanítókat képezzenek az iskolák számára s más munkaterületekre. {9T 214.2}   

The colored people should not urge that they be placed on an equality with white people. The relation of the two races has been a matter hard to deal with, and I fear that it will ever remain a most perplexing problem. So far as possible, everything that would stir up the race prejudice of the white people should be avoided. There is danger of closing the door so that our white laborers will not be able to work in some places in the South. {9T 214.3}

A színesek ne sürgessék, hogy a fehérekkel egyenrangúvá tegyék őket. Kemény dió a két faj viszonya. Sajnos mindig is a leg zavarba ejtőbb kérdés fog maradni. Amennyiben lehetséges, kerüljünk el mindent, ami föltüzelné a fehérek faji előítéletét. Az a veszély fenyeget, hogy bezárjuk az ajtót, s fehér munkásainknak lehetetlenné válik, hogy dél egyes területein munkálkodjanak. {9T 214.3}   

I know that if we attempt to meet the ideas and preferences of some of the colored people, we shall find our way blocked completely. The work of proclaiming the truth for this time is not to be hindered by an effort to adjust the position of the Negro race. Should we attempt to do this we should find that barriers like mountains would be raised to hinder the work that God desires to have done. If we move quietly and judiciously, laboring in the way that God has marked out, both white and colored people will be benefited by our labors. {9T 214.4}

Tudom, hogy ha eleget akarunk tenni némelyik színes bőrű elgondolásainak és kedvének, utunkat teljesen eltorlaszoltnak találjuk. A jelen igazság hirdetését ne hátráltassuk azzal, hogy erőfeszítéseinket a feketék helyzetének megváltoztatására fordítjuk. Ha ezt próbáljuk tenni, észrevesszük, hogy égbe nyúló akadályokat gördítenek elénk, hogy hátráltassák a munkát, melyet Isten el kíván végeztetni velünk. Ha csöndesen, józanul, az Isten által kijelölt úton dolgozunk, tevékenységünk mind a fehérek, mind a feketék áldására lesz. {9T 214.4}   

The time has not come for us to work as if there were no prejudice. Christ said: “Be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.” Matthew 10:16. If you see that by doing certain things which you have a perfect right to do, you hinder the advancement of God's work, refrain from doing those things. Do nothing that will close the minds of others against the truth. There is a world to save, and we shall gain nothing by cutting loose from those we are trying to help. All things may be lawful, but all things are not expedient. {9T 215.1}

Nem jött el még az ideje, hogy úgy dolgozzunk, mintha az előítélet nem létezne. Krisztus mondta: „Legyetek okosok, mint a kígyók és ártalmatlanok, mint a galambok.” (Máté: 10:16) Ha látjátok, hogy bizonyos dolgok – bár méltán jogot formálhattok azokhoz – hátráltatják Isten munkáját, tartózkodjatok tőlük. Semmit se tegyetek, ami bezárná az emberek értelmét az igazság előtt. Egész világ vár megmentésre, s mit sem nyerünk, ha elvágjuk magunkat azoktól, akiket meg akarunk menteni. Minden szabad, de nem minden célravezető. {9T 215.1}   

The wise course is the best. As laborers together with God, we are to work in the way that will enable us to accomplish the most for Him. Let none go to extremes. We need wisdom from above; for we have a difficult problem to solve. If rash moves are made now, great mischief will be done. The matter is to be presented in such a way that the truly converted colored people will cling to the truth for Christ's sake, refusing to renounce one principle of sound Bible doctrine because they may think that the very best course is not being pursued toward the Negro race. {9T 215.2}

Legjobb az előrelátás. Nekünk, Isten munkatársainak, úgy kell fáradoznunk, amiképp a legtöbbet tehetünk Istenünkért. Senki se menjen el a végletekig. Fölülről származó bölcsességre van szükségünk, mert fogas kérdést kell megoldanunk. Ha most meggondolatlan lépéseket teszünk, súlyos kárt okozunk vele. Úgy kell bemutatnunk a munkát, hogy az igazán megtért színesek Krisztus kedvéért ragaszkodjanak az Igazsághoz. A Biblia megbízható tanításának egyetlen elvét se legyenek hajlandók elvetni, mivel azt gondolhatják, hogy nem a lehető legjobb úton közelíthetjük meg a feketéket. {9T 215.2}   

We must sit as learners at the feet of Christ, that He may teach us the will of God and that we may know how to work for the white people and the colored people in the Southern field. We are to do as the Spirit of the Lord shall dictate, and agitate the subject of the color line as little as possible. We must use every energy to present the closing gospel message to all classes in the South. As we are led and controlled by the Spirit of God we shall find that this question will adjust itself in the minds of our people. {9T 215.3}

Üljünk Krisztus lábához, hogy megtaníthasson Isten akaratára és megtudjuk, hogyan dolgozzunk a déli területeken a fehérekért és a színesekért. Azt tegyük, amit az Úr lelke mond, s amennyire csak tudjuk, hagyjuk békén a faji megkülönböztetés kérdését. Minden erőnket arra használjuk, hogy az országunk déli részén élő mindkét csoportnak hirdessük az evangélium záró üzenetét. Mikor Isten Lelke vezet és ellenőriz minket, látni fogjuk, hogy a kérdés megoldásra talál népünk értelmében. {9T 215.3}   

Let us individually seek the Lord. Let those whose religious experience in the past has been only a surface work, draw near to God. Repent, repent, and be converted, that your sins may be blotted out. {9T 216.1}

Keressük egyénenként az Urat. Akinek felületes a lelki élete, húzódon közelebb Istenhez. Bánjátok meg bűneiteket. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. {9T 216.1}   

When we are prepared to take hold of the work in earnest we shall be better able than we are now to deal with the questions involved in this work. Let every believer do his best to prepare the way for the gospel missionary work that is to be done. But let no one enter into controversy. It is Satan's object to keep Christians occupied in controversies among themselves. He knows that if they do not watch, the day of the Lord will come on them as a thief in the night. We have no time now to give place to the spirit of the enemy and to cherish prejudices that confuse the judgment and lead us away from Christ. {9T 216.2}

Mikor készek vagyunk derekasan nekilátni a munkának, eredményesebben szembe tudunk nézni az ezzel kapcsolatos kérdésekkel. A hívők tegyenek meg minden tőlük telhetőt, hogy egyengessék az utat az elvégzésre váró evangéliumi lélekmentés előtt. De senki se bocsátkozzék vitába. Sátán célja, hogy egymás közötti vitákkal kösse le a keresztényeket. Tudja, hogy ha nem éberek, az Úr napja éjjeli tolvajként találja őket. Nincs időnk, hogy az ellenség lelkületének szorítsunk helyet, s előítéleteket melengessünk, melyek megzavarják ítélőképességünket és elvezetnek Krisztustól. {9T 216.2}   

It will take money and earnest, persevering effort to do that which needs to be done among the colored people. Every man needs now to stand in his lot and place, confessing and forsaking his sins, and working in harmony with his brethren. God's workers are to be of one mind and one heart, praying for the impartation of the Spirit and believing that God will fulfill His word. {9T 216.3}

Pénzbe és lelkiismeretes, lankadatlan erőfeszítésbe fog kerülni elvégezni a színesek között ránk váró föladatot. Mindenki álljon helyére, vallja be, s vesse el bűneit, és tevékenykedjék testvéreivel összhangban. Isten munkásainak legyen egy a szíve és értelme. Esedezzenek a Lélek kitöltéséért, s higgyék, hogy Isten teljesíteni fogja adott szavát. {9T 216.3}   

A Lesson from Christ's Labors

Krisztus munkájának egyik tanulsága

On one occasion, while Christ was in the midst of His work of teaching and healing, one of the company assembled about Him said: “Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me.” Luke 12:13. {9T 216.4}

Egy alkalommal, mikor Krisztus tanító és gyógyító munkáját végezte, a tömeg közül valaki hozzálépett s így szólt: „Mester, szólj testvéremnek, ossza meg velem az örökséget.” (Lukács 12:13.) {9T 216.4}   

This man had witnessed Christ's wonderful works. He had been astonished at the clearness of His comprehension, His superior judgment, and the fairness with which He viewed the cases brought to Him. He heard Christ's stirring appeals and His solemn denunciations of the scribes and Pharisees. If words of such command could be spoken to this brother, he would not dare to refuse the aggrieved man his portion. He solicited Christ's influence on his side. “Speak to my brother,” he said, “that he divide the inheritance with me.” {9T 216.5}

Az ember tanúja volt Krisztus csodálatos tetteinek. Megdöbbentette Krisztus világos fölfogása, felsőbb ítélőképessége s az igazságosság, mellyel az elébe hozott eseteket tekintette. Hallotta Krisztus megrázó fölhívásait, azt, hogy súlyosan elítélte a vallásos vezetőket. Ha Krisztus ilyen parancsolón szólna testvéréhez, nem merné visszatartani a megkárosított örökségét. A maga oldalára kívánta megnyerni Krisztus tekintélyét: „szólj testvéremnek, ossza meg velem az örökséget.” {9T 216.5}   

The Holy Spirit was pleading with this man to become an heir of the inheritance that is incorruptible and undefiled, and that fadeth not away. He had seen evidence of the power of Christ. Now the opportunity was his to speak to the Great Teacher, to express the desire uppermost in his heart. But like the man with the muckrake in Bunyan's allegory, his eyes were fixed on the earth. He saw not the crown above his head. Like Simon Magus he valued the gift of God as a means of worldly gain. {9T 217.1}

A Szentlélek kérlelte ezt az embert, hogy váljék a romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökség örökösévé. Látta Krisztus hatalmának bizonyítékát. Most nyílt alkalma beszélni a nagy tanítóval, hogy kifejezze szívének legfőbb kívánságát. De – akár Bunyan képletes történetében a trágyát gereblyéző ember – szeme a földhöz ragadt. Nem látta a feje fölött lebegő koronát. Akár Simon mágus, Isten ajándékát a világi nyereség eszközének tekintette. {9T 217.1}   

The Saviour's mission on earth was fast drawing to a close. Only a few months remained for Him to complete what He came to do in establishing the kingdom of His grace. Yet human greed would have turned Him from His work to take up the dispute over a piece of land. But Jesus was not to be diverted from His mission. His answer was: “Man, who made Me a judge or a divider over you?” Luke 12:14. {9T 217.2}

Az Üdvözítő földi küldetése végéhez közeledett. Csak néhány hónap volt hátra, hogy befejezze, amiért jött – megalapítsa kegyelmének országát. Az emberi kapzsiság mégis el szerette volna téríteni munkájától, hogy darabka földért szálljon vitába. De Jézus nem hagyta, hogy eltereljék küldetésétől. Ezt felelte: „Ember, ki tett engem bíróvá vagy végrehajtóvá köztetek?” (Lukács 12:14.) {9T 217.2}   

Christ gave the man plainly to understand that this was not His work. He was striving to save souls. He was not to be turned aside from this to take up the duties of a civil magistrate. {9T 217.3}

Krisztus világosan megértette vele, hogy nem ez a föladata. Minden erejével lelkeket igyekezett menteni. Nem engedte, hogy eltereljék, s földi bíró kötelességeit hárítsák rá. {9T 217.3}   

How often today labor is forced upon the church that should never be allowed to enter the work of the gospel ministry! {9T 217.4}

Manapság sokszor kényszerítenek olyasmit a gyülekezetre, aminek sohasem lett volna szabad megengednünk, hogy betegye lábát az örömhír szolgálatába. {9T 217.4}   

Again and again Christ had been asked to decide legal and political questions. But He refused to interfere in temporal matters. He knew that in the political world there were iniquitous proceedings and great tyranny. But His only exposure of these was the proclamation of Bible truth. To the great multitudes that thronged His steps He presented the pure, holy principles of the law of God and spoke of the blessing found in obeying these principles. With authority from on high He enforced the importance of justice and mercy. But He refused to become entangled in personal disputes. {9T 218.1}

Krisztust újra meg újra felkérték, hogy bírósági vagy országlás-kérdésekben döntsön, de ő visszautasította, hogy világi ügyekbe avatkozzék. Tudta, hogy a hatalmi körökben igazságtalan eljárások burjánoztak, és nagy zsarnokság. Ám ezeket csak egyetlen úton leplezte le – hirdette a Biblia igazságát. Az őt követő nagy sokaságnak kifejtette Isten törvényeinek tisztaságát és szent elveit, s az ezeknek az elveknek való engedelmességben lelhető áldásról beszélt. Fölülről jött tekintéllyel érvényt szerzett az igazságosság és könyörület fontosságának. Személyes vitákba nem volt hajlandó bocsátkozni. {9T 218.1}   

Christ stood in our world as the Head of the great spiritual kingdom that He came to our world to establish -the kingdom of righteousness. His teaching made plain the ennobling, sanctifying principles that govern this kingdom. He showed that justice and mercy and love are the controlling powers in Jehovah's kingdom. {9T 218.2}

Krisztus a nagy lelki ország fejeként állt – melyet megalapítani a földre jött – az igaz tettek országa fejeként. Tanítása érthetővé tette az országát kormányzó nemesítő és megszentelő elveket. Megértette az emberekkel, hogy az Úr országában a méltányosság, a könyörület és a szeretet tartják a kormánykereket. {9T 218.2}   

A Time of Preparation

AZ ELŐKÉSZÜLET IDEJE

We are living in the great antitypical day of atonement. We must individually seek God. This is a personal work. Let us draw near to God, allowing nothing to come into our efforts that would misrepresent the truth for this time. Let everyone confess, not his brother's sin, but his own sin. Let him humble his heart before God and become so filled with the Holy Spirit that his life will show that he has been born again. We read: “As many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name.” John 1:12. {9T 218.3}

Az engesztelő-elfedező szolgálat főfontosságú, tényleges napját éljük. Keressük tehát Istent egyénenként. Ez személyes föladat. Húzódjunk közel Istenhez. Semmit se engedjünk tevékenységünkbe, ami hamis színben tüntetné föl a jelen igazságot. Mindenki vallja be, nem testvére, hanem a maga bűnét. Alázza meg szívét Isten előtt, s teljék meg annyira a Szentlélekkel, hogy életéből meglássék, hogy újjászületett. Ezt olvassuk: „Mindannak, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen. Annak, aki hisz benne.” (János 1:12.) {9T 218.3}   

The gospel of Christ is to be lived, practiced in the daily life. The servants of God are to be cleansed from all coldness, all selfishness. Simplicity, meekness, lowliness are of great value in the work of God. Try to unite the workers in confidence and love. If you cannot do this, be right yourselves, and leave the rest with God. Labor in faith and prayer. Select Christian youth, and train them to be, not workers with hearts like iron, but workers who are willing to harmonize. {9T 218.4}

Mindennapi életünkben éljük és gyakoroljuk Krisztus örömüzenetét. Isten szolgái tisztuljanak meg mindennemű hidegségtől, minden önzéstől. Isten munkájában nagy érték az egyszerűség, szelídség és alázatos-szívűség. Igyekezzetek bizalomban és szeretetben egyesíteni a munkásokat. Ha el tudjátok ezt érni, ti magatok legyetek igazak, a többit pedig bízzátok Istenre. Tevékenykedjetek hittel és imával. Válasszatok ki keresztény fiatalokat, és tanítsátok őket, hogy munkásokká legyenek. Ám ne legyenek kőszívűek, hanem akik összhangban kívánnak élni. {9T 218.4}   

I pray that the Lord will change the hearts of those who, unless they receive more grace, will enter into temptation. I pray that He will soften and subdue every heart. We need to live in close fellowship with God, that we may love one another as Christ has loved us. It is by this that the world is to know that we are His disciples. Let there be no self-exaltation. If the workers will humble their hearts before God, the blessing will come. They will all the while be receiving fresh, new ideas, and there will be a wonderful revival of gospel medical missionary work. {9T 219.1}

Kérem az Urat, hogy változtassa meg azok szívét, akik, ha nem tesznek szert nagyobb kegyességre, kísértésbe fognak esni. Könyörgök, hogy lágyítson meg és csillapítson le minden szívet. Éljünk közeli kapcsolatban Istennel, hogy szeretni tudjuk egymást, miként Krisztus szeret bennünket. Ebből kell megtudni a világnak, hogy Krisztus tanítványai vagyunk. Senki se magasztalja magát. Ha a munkások megalázzák szívüket Isten előtt, nem marad el az áldás. Szüntelenül friss, új gondolatokat nyernek, s az evangélium egészségügyi lélekmentése csodálatosan újjá fog éledni. {9T 219.1}   

The great work before us all, as Christians, is to extend Christ's kingdom as rapidly as possible, in accordance with the divine commission. The gospel is to advance from conquest to conquest, from victory to victory. The greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, and they shall take the kingdom and possess the kingdom forever and ever. {9T 219.2}

Előttünk, keresztények előtt az a föladat áll, hogy növeljük Krisztus országát, amilyen gyorsan csak lehetséges, az isteni megbízatásnak megfelelően. Az evangéliumnak hódításról hódításra, győzelemről győzelemre kell haladnia. Az egész ég alatt lévő országok nagyságát átadják a magasságos szentjei népének, és ők átveszik és birtokolni fogják az országot örökkön örökké. {9T 219.2}   

The Warfare Before Us

AZ ELŐTTÜNKÁLLÓ KÜZDELEM

God's servants are to put on every piece of the Christian armor. We are not wrestling simply with human foes. God calls upon every Christian to enter the warfare and fight under His leadership, depending for success on the grace and help of Heaven. {9T 219.3}

Isten szolgái öltsék magukra a keresztény fegyverzet minden darabját. Nem csupán ember ellen küzdünk Isten fölszólít minden keresztényt, hogy lépjen a hadviselésbe, küzdjön vezetése alatt, s függjön a menny kegyelmétől és segítségétől a sikerért. {9T 219.3}   

We are to go forward in the strength of the Mighty One. Never are we to yield to Satan's attacks. Why should not we, as Christian warriors, stand against principalities and powers, and against the rulers of the darkness of this world? God calls upon us to press forward, using the gifts entrusted to us. Satan will place temptation before us. He will try to overcome us by stratagem. But in the strength of God we are to stand firm as a rock to principle. {9T 219.4}

Törjünk előre hatalmas Urunk erejével. Soha meg ne hátráljunk a Sátán támadásai előtt. Mi, keresztény harcosok, miért ne állnánk a fejedelemségek és hatalmasságok, a sötét világ kormányzói ellen? Isten fölszólít, hogy küzdjük magunkat előre, fölhasználva a ránk bízott képességeket. A Sátán kísértéseket hoz utunkba. Hadicsellel próbál fölénk kerekedni. De Isten ereje által legyünk sziklaszilárdak elveinkhez. {9T 219.4}   

In this warfare there is no release. Satan's agents never pause in their work of destruction. Those who are in Christ's service must watch every outpost. Our object is to save perishing souls from ruin. This is a work of infinite greatness, and man cannot hope to obtain success in it unless he unites with the divine Worker. {9T 220.1}

Ebben a harcban nincs szabadságolás. Sátán eszközei sosem tartanak szünetet a pusztításban. A Krisztus szolgálatát végzők kísérjenek figyelemmel minden őrhelyet. Célunk az, hogy pusztuló lelkeket mentsünk meg a romlásból. Ez végtelenül nagyszerű munka, s az ember nem remélhet sikert benne, ha nem fog össze Istennel. {9T 220.1}   

From eternity Christ has been man's Redeemer. Ever since the Fall there has come to those uniting with Him in His great work the word: “Be not weary in well-doing.” 2 Thessalonians 3:13. Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord.” 1 Corinthians 15:58. {9T 220.2}

Az örökkévalóság óta Krisztus az ember megváltója. Akik a bukás óta összefogtak vele főfontosságú munkájában, azoknak mindig szól az ige „Ne fáradjatok bele a jócselekedetekbe.” (2Tesszalonika 3:13.) „Legyetek állhatatosak. és rendíthetetlenek… fáradjatok az Úr ügyéért szüntelen.” (lKorintus 15:58.) {9T 220.2}   

The Christian is encouraged to show patient perseverance in carrying forward the work of the gospel ministry in connection with the medical missionary work. As he gains an experience in genuine religion, he obtains a spiritual knowledge that makes character. {9T 220.3}

Krisztus buzdítja a keresztényt, hogy az egészségügyi hittérítéssel karöltve, türelmes kitartással fejlessze az evangéliumi örömüzenet igeszolgálatát. Amint tapasztalatokra tesz szert a valódi vallásosságban, olyan lelki tudást nyer, mely építi jellemét. {9T 220.3}   

The life of a true Christian is one continuous round of service. “We are laborers together with God.” Every day brings to the one in God's service duties proportionate to his powers. His usefulness increases as, under the guidance of a supreme Power, he performs these duties. The fulfillment of one duty makes us better prepared to take up another. Those who have a true sense of what is to be done will place themselves in the direct light of the word of God, in union with His other working forces. Every day, clothed with the whole armor, he will go forth into the battle. With prayer and watchfulness and perseverance he will labor, determined that the close of his lifework shall not find him unprepared, not having done all that he could for the salvation of perishing souls. {9T 220.4}

Az igaz keresztény élete egyetlen folytonos szolgálat, Istennek vagyunk munkatársai. Aki Isten szolgálatában áll, az minden nap erejéhez mért kötelességére virrad. Amikor e kötelességeket végzi, hasznavehetősége növekedik a legfölsőbb hatalom irányítása alatt. Az egyik kötelesség betöltése fölkészültebbé teszi a következőkre. Aki helyesen fogja föl kötelességét, az Isten szavának közvetlen világosságába helyezi magát, s összhangban él Isten többi munkásaival. A teljes fegyverzetet hordozva, mindennap csatába indul. Imával, ébren és kitartóan tevékenykedik. Eltökéli, hogy élete munkájának vége nem éri készületlenül, nem éri utol úgy, hogy nem tett volna meg mindent a halálukon lévők megmentéséért. {9T 220.4}   

If Christians were to act in concert, moving forward as one, under the direction of one Power, for the accomplishment of one purpose, they would move the world. {9T 221.1}

Ha a keresztények egyesült erővel cselekednének, ha egy emberként törnének előre, egyetlen hatalom irányítása alatt, megmozdítanák a világot. {9T 221.1}   

***** {9T 221}

***** {9T 221}   

The principles that should actuate us as workers in God's cause are laid down by the apostle Paul. He says: “We are laborers together with God.” 1 Corinthians 3:9. “Whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men.” Colossians 3:23. And Peter exhorts the believers: “As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ.” 1 Peter 4:10, 11. {9T 221.2}

Pál apostol fektette le az elveket, melyeknek minket, Isten ügyének munkásait, tüzelni kell. Ezt mondja: ”Istennek vagyunk munkatársai” (1Korintus 3:9) „Bármit tesztek, lélekkel tegyétek, az Úrnak teszitek, nem embereknek.” (Kolossé 8:23) S Péter figyelmezteti a hívőket: „Szolgáljatok egymásnak a kegyelmi ajándékkal, amit ki-ki nyert, mint Isten kegyelmének hű közvetítői. Ha valaki beszél, mintegy Isten szavával szóljon: ha valaki szolgál, tegye azzal az erővel, amit Isten juttat, hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsőüljön az Isten.” (1Péter 4:10, 11.) {9T 221.2}   

***** {9T 221}

***** {9T 221}   

There are great laws that govern the world of nature, and spiritual things are controlled by principles equally certain. The means for an end must be employed, if the desired results are to be attained. God has appointed to every man his work according to his ability. It is by education and practice that persons are to be qualified to meet any emergency which may arise; and wise planning is needed to place each one in his proper sphere, that he may obtain an experience that will fit him to bear responsibility. {9T 221.3}

A természet világát csodálatos törvények szabályozzák. Ugyanígy a lelki dolgokat is biztos elvek igazgatják. Ha el akarjuk érni a kívánt eredményt, eszközöket kell latba vetnünk. Isten mindenkinek képességei szerint jelölte ki föladatát. A tanulás és gyakorlat tesznek szakemberré, hogy szembenézhessünk minden elképzelhető kényszerhelyzettel. S bölcs tervezés kell ahhoz, hogy mindenkit a megfelelő környezetbe helyezzünk, hogy olyan tapasztalatra tegyenek szert, mely alkalmassá teszi őket e felelősség hordozására. {9T 221.3}   

God wants us to help one another by a manifestation of sympathy and unselfish love. There are those who have inherited peculiar tempers and dispositions. They may be hard to deal with; but are we faultless? They are not to be discouraged. Their errors are not to be made common property. Christ pities and helps those who err in judgment. He has suffered death for every man, and because of this He has a touching and profound interest in every man. {9T 222.1}

Isten azt akarja, hogy segítsük egymást az együttérzés és önzetlen szeretet megnyilvánulásaival. Vannak, akik furcsa vérmérsékletet és természetet örököltek. Lehet, hogy nehéz természetű emberek, de nekünk talán nincs hibánk? Ne csüggesszétek el őket. Ne kürtöljük világgá tévedéseiket. Krisztus szánja és segíti azokat, akik tévesen ítélik meg a dolgokat. Ő minden emberért meghalt, ezért minden embert kimondhatatlanul és mélységesen szívén visel. {9T 222.1}   

A man may be trying to serve God, but temptations from within and from without assail him. Satan and his angels urge and coax him to transgress. Perhaps he falls a prey to their temptings. How then do his brethren treat him? Do they speak harsh, cutting words, driving him further from the Saviour? What a sad sight for Christ and the angels to behold! {9T 222.2}

Igyekezhet valaki Istent szolgálni, de külső és belső kísértések kereszttüze ostromolja. Sátán és angyalai sürgetik és csalogatják, hogy vétkezzék. Talán áldozatul is esik kísértéseiknek. Hogyan bánnak vele testvérei? Kemény éles szavakat szólnak hozzá, még messzebbre űzik a Megváltótól? Mily szomorú látványt szolgáltatnak az ilyenek Krisztus és az angyalok számára: {9T 222.2}   

Let us remember that we are struggling and falling, failing in speech and action to represent Christ, falling and rising again, despairing and hoping. Let us beware of dealing unkindly with those who, like ourselves, are subjects of temptation and who, like ourselves also, are the objects of Christ's unfailing love. {9T 222.3}

Ne feledjük, hogy viaskodunk és elesünk. Képtelennek bizonyulunk Krisztust képviselni szavainkkal és tetteinkkel. Fölbukunk, és újra föltápászkodunk. Kétségbe esünk, majd újra remélünk. Óvakodjunk, nehogy ridegen bánjunk azokkal, akik, akárcsak mi, kísértések céltáblái, s akik, akárcsak mi, Krisztus kifogyhatatlan szeretetének tárgyai. {9T 222.3}   

***** {9T 222}

***** {9T 222}   

God deals with men as responsible beings. He will work by His Spirit through the mind He has put in man if man will only give Him a chance to work and will recognize His dealings. He designs that each shall use his mind and conscience for himself. He does not intend that one man shall become the shadow of another, uttering only another's sentiments. {9T 222.4}

Isten mint felelős lényekkel bánik az emberekkel. Szent Lelke által munkálkodni akar tőle kapott értelmünkön, ha nem álljuk el útját és fölismerjük tevékenységét. Isten terve, hogy mindenki önállóan használja értelmét és lelkiismeretét. Nem szándéka, hogy bárki bárkinek az árnyékává váljon, s csak mások gondolatait szólja. {9T 222.4}