× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 16—The Result of Reformation

A MEGÚJULÁS EREDMÉNYE

St. Helena, California, {8T 87}

St. Helena, Kalifornia, {8T 87}   

September 26, 1901 {8T 87}

1901. szept. 26. {8T 87}   

Dear Brother Daniells, {8T 87}

Kedves Daniells testvér, {8T 87}   

Yesterday morning I read your letter, in which you express your ardent desire to see a strong corps of workers sent to India and China and other Oriental countries. Last night instruction was given me that at present our principal efforts are not to be made especially for China or other fields similar to China. We first have a work to do at home. All our institutions—our sanitariums, publishing houses, and schools—are to reach a higher standard. Then the workers sent to foreign fields will reach a higher standard. They will be more earnest, more spiritual, and their labors will be more effective. {8T 87.1}

tegnap olvastam leveledet, melyben kife-jezted hő vágyadat, hogy erős munkáscsoportot küldjünk Indiába, Kínába s más keleti országokba. Az éjjel utasítást kaptam, hogy ne legyen Kína vagy Kínához hasonló mezők megművelése most fő célunk. Először itthon kell kifejtenünk erőnket. Intézményeinknek: kórházainknak, kiadóinknak és iskoláinknak magasabb szintet kell elérniük. Akkor a külföldre küldött munkások is magasabb szinten állnak majd. Komolyabbak, lelkiebbek, igyekezeteik pedig eredményesebbek lesznek. {8T 87.1}   

Years ago the Lord gave me special directions that buildings should be erected in various places in America, Europe, and other lands for the publication of literature containing the light of present truth. He gave instruction that every effort should be made to send forth to the world from the press the messages of invitation and warning. Some will be reached by our literature who would not be reached in any other way. From our books and papers bright beams of light are to shine forth to enlighten the world in regard to present truth. {8T 87.2}

Évekkel ezelőtt az Úr különleges utasításokat adott, hogy Amerikában, Európában és másutt emeljünk épületeket a jelen igazság irodalmának kiadására. Utasított, hogy kövessünk el mindent, hogy a nyomdákból küldjük szerte a világnak a hívó és figyelmeztető üzenetet. Lesz, akit irodalmunk elér, pedig sehogy másképp el nem érhetnénk. A világosság fényes sugarainak kell ragyognia könyveinkből és folyóiratainkból, fölvilágosítva a világot a jelen igazságról. {8T 87.2}   

Workers who are not benefited by the advantages they receive in connection with the cause of God should not be brought into our offices of publication. Neither should matter of an objectionable character be introduced into these institutions, for by so doing the sacred truth of God is placed on a level with common matters. And when outside work is brought in, a correspondingly large number of workers must be employed. This brings care and perplexity. {8T 87.3}

A kiadóhivatalokban ne alkalmazzuk azokat, akiknek nem válnának javára az Isten ügyében való tevékenység előnyei. Ne vállaljuk kifogásolható anyag nyomtatását, mert ezzel a közönséges dolgokkal hozzuk egy szintre Isten ügyét. S mikor külső munkát vállalunk, ne alkalmazzunk túl sok embert. Ez csak gondot és zavart okoz. {8T 87.3}   

I have been shown that mistakes are being made in our publishing houses. There is a constant increase of expensive machinery for the doing of commercial work. A large amount of work has been brought in that has no relation to the work which in faith and love is to be accomplished for the salvation of human beings. Time and talent have been used in doing a class of work that has brought no glory to God. Much effort has been put forth in lines that do nothing to spread a knowledge of the truth. {8T 88.1}

Az Úr tudtomra adta, hogy kiadóink hibákat követnek el. A külső munkák miatt állandóan növelik a költséges gépek számát. Sok olyan anyagot hoztak így be, melynek semmi köze ahhoz, amit hittel és szeretettel végzünk az emberek megmentéséért. Időt és tehetséget használunk fel olyan munkára, mely nem hoz dicsőséget Istenre. Sok erőt pazarolunk el az igazság terjesztéséért mit sem tevő dolgokra. {8T 88.1}   

It is high time that consideration be given to this matter. This mistake must be corrected. It is not wisdom to use money to establish enterprises that consume without producing. It is said that more room is needed in the publishing houses. But there is ample room in them, and when the right thing is done, it will be seen that there is sufficient room. {8T 88.2}

Nagyon is eljött az ideje, hogy alaposan szemügyre vegyük e kérdést. Hozzuk helyre a hibát. Nem bölcs pénzt költenünk olyan vállalkozások létrehozására, melyek fogyasztanak, de nem termelnek. Azt mondják, több helyre van szüksége kiadóinknak. Pedig elég a hely. Ha a jó munkát végezzük, rájövünk, hogy bőven van hely. {8T 88.2}   

Far less commercial work should be received into our offices of publication, and not a line of matter containing Satan's sentiments should be received. The introduction of such matter destroys all sense of the sacredness of the institution. The whole institution is cheapened. There is always danger, when the common is mingled with the sacred, that the common will be allowed to take the place of the sacred. {8T 88.3}

Kiadóinknak sokkal kevesebb munkát kellene vállalniuk, s egyetlen sort se abból, ami a Sátán gondolatait fejezi ki. Az ilyen anyag elpusztítja az intézmény szentségének tudatát. A kiadó közönségessé válik. Mindig is veszélyes keverni a szentet a közönségessel, mert a közönséges foglalja el a szent helyét. {8T 88.3}   

How does the Lord regard the using of the presses in His institutions to print the errors of the enemy? When objectionable matter is mingled with sacred matter coming from the presses, His blessing cannot rest upon the work done. Said the divine Teacher: “What have you gained by bringing in this outside work? It has brought you much vexation of spirit; and the workers have had to hurry and rush to get the matter finished in the specified time. This has occasioned confusion and strife. Harsh words have been spoken, and an unpleasant spirit has been brought into the office. The financial gain in no way compares with the loss which has come through rushing and driving and scolding and fretting.” {8T 88.4}

Mint tekinti az Úr, ha intézményeink nyomdáit az ellenség tévelygéseinek kiadására használjuk? Mikor a sajtóból áradó szent dolgokhoz kifogásolható anyag keveredik, Isten áldása nem nyu-godhat meg a munkán. Az isteni tanító mondta: „Mit nyertek a külső munkával? Sok nyugtalanságot hoz lelketekbe. A mukásoknak kapkodni kell, hogy határidőre készen legyen a munka. Komisz szavak hangzanak el, nyomasztó a légkör. Az anyagi nyereség elenyésző a veszteséghez képest, melyet a kapkodás, szidás és idegeskedés okoz.” {8T 88.4}   

May the Lord help His people to see that this is not wisdom and that far more is lost than is gained. If less machinery and fewer workers had been brought together in one place while other portions of the vineyard were destitute of facilities; if more money had been spent in making plants in various places, God would have been better pleased. It is not sanctified ambition that has led to the investment of so much money in one place. It is a mistake for our brethren to run so many presses for the printing of merely secular matter. We are fast approaching the end. The printing and circulation of the books and papers that contain the truth for this time are to be our work. {8T 89.1}

Segítsen belátni az Úr, hogy ez nem bölcs dolog. Sokkal nagyobb a kár, mint a haszon. Istennek jobban tetszene, ha kevesebb gépet és munkát hoznátok össze egy helyre, míg a szőlő más területein súlyos a felszereléshiány. Az is Istennek tetsző lenne, ha számos más helyen költenénk berendezésekre. Megszenteletlen nagyravágyás vezetett arra, hogy sok pénzt ruháztatok be egyetlen helyen. Testvéreim, hibát követtek el, mikor sok gépet járattok csupán világi anyag nyomtatására. Gyorsan közeledünk a véghez. A jelen igazságot tartalmazó könyvek és folyóiratok nyomása és forgalomba hozatala, ez legyen feladatunk. {8T 89.1}   

There is a marked neglect of the cautions and warnings that have been given from time to time. When there is a seeking of the Lord and a confession of sin, when the needed reformation takes place, united zeal and earnestness will be shown in restoring what has been withheld. The Lord will manifest His pardoning love, and means will come to cancel the debts on our institutions. {8T 89.2}

Nagyon elhanyagoljátok az óvásokat és figyelmeztetéseket. Majd ha keresitek az Urat, ha bűnbánatot tartotok, mikor bekövetkezik a szükséges jóra változás, akkor egyesült lelkesedés és buzgalom tör elő helyrehozni a mulasztottakat. Az Úr majd nyilvánvalóvá teszi megbocsátó szeretetét, és javakat rendel ki intézményeink adósságainak rendezésére. {8T 89.2}