× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 6—The Work in Europe

LÉLEKMENTÉS EURÓPÁBAN

St. Helena, California, {8T 38}

St. Helena, Kalifornia, {8T 38}   

December 7, 1902 {8T 38}

1902. december 7. {8T 38}   

To My Brethren in Europe {8T 38}

Európai testvéreimhez {8T 38}   

I have words to speak to you. The time has come for much to be accomplished in Europe. A large work, such as has been done in America, can be done in Europe. Let sanitariums be established, let hygienic restaurants be started. Let the light of present truth shine forth from the press. Let the work of translating our books go forward. I have been shown that in the European countries lights will be kindled in many places. {8T 38.1}

Szavam van hozzátok. Eljött az idő, hogy Európában jó eredmé-nyeket érjünk el. Ott is olyan nagy munkát végezhetünk el, mint Amerikában. Alapítsatok kórházakat, nyissatok egészséges éttermeket. Sajtóinkból hadd ragyogjon a jelen igazság világossága. Könyveink fordítása haladjon előre. Az Úr megmutatta nekem, hogy az európai országokban sokfelé fények gyulladnak ki. {8T 38.1}   

There are many places where the Lord's work has not a proper showing. Help is needed in Italy, in France, in Scotland, and in many other countries. A larger work should be done in these places. Laborers are needed. There is talent among God's people in Europe, and the Lord desires this talent to be employed in establishing all through Great Britain and the continent, centers from which the light of His truth may shine forth. {8T 38.2}

Az Úr munkája több helyen gyöngén indult meg. Segítségre szorulnak Olaszországban, Franciaországban, Skóciában és sok más országban. Számos területen nagyobb méretű munkát kellene végeznünk. Munkásokra van szükség. Isten európai népe között sok tehetség akad, s az Úr azt kívánja, hogy olyan központok létrehozására használjuk föl a tehetségeket Angliában és Európában, melyekből szerteragyoghat majd az igazság világossága. {8T 38.2}   

There is a work to be done in Scandinavia. God is just as willing to work through Scandinavian believers as through American believers. {8T 38.3}

Munka vár ránk Skandináviában. Isten ugyanolyan szívesen dolgozik skandináv, mint amerikai hívőkön át. {8T 38.3}   

My brethren, bind up with the Lord God of hosts. Let Him be your fear, and let Him be your dread. The time has come for His work to be enlarged. Troublous times are before us, but if we stand together in Christian fellowship, none striving for supremacy, God will work mightily for us. {8T 38.4}

Testvéreim, fogjatok össze a Seregek Urával. Őt féljétek, és Őt rettegjétek. Eljött a munka kiterjesztésének ideje. Nyugtalan napok előtt állunk, de ha keresztény testvériségben fogunk össze, ha senki sem tör az elsőbbségre, Isten hatalmasan fog munkálkodni általunk. {8T 38.4}   

Let us be hopeful and courageous. Despondency in God's service is sinful and unreasonable. He knows our every necessity. He has all power. He can bestow upon His servants the measure of efficiency that their need demands. His infinite love and compassion never weary. With the majesty of omnipotence He unites the gentleness and care of a tender shepherd. We need have no fear that He will not fulfill His promises. He is eternal truth. Never will He change the covenant that He has made with those that love Him. His promises to His church stand fast forever. He will make her an eternal excellence, a joy of many generations. {8T 38.5}

Legyünk bizakodók, legyünk bátrak. Bűnös és ésszerűtlen is, ha Isten munkájában elkeseredünk. Az Úr ismeri valamennyi szükségletünket. Isten hatalmas. Olyan eredményességet ruházhat szolgáira, amilyet a szükség megkíván. Végtelen szeretete és szánalma sohase változik. Mindenható fönségével a gyöngéd pásztor szelídségét és gondoskodását elegyíti. Nem kell attól félnünk, hogy nem váltja be ígéreteit. Isten az örök igazság. Soha meg nem változtatja szövetségét, melyet az őt szeretőkkel kötött. Gyülekezetnek adott ígéretei szilárdan állnak mindörökké. Örökkévaló ékességgé és gyönyörűségessé teszi azt a nemzedékről nemzedékre. {8T 38.5}   

Study the forty-first chapter of Isaiah, and strive to understand it in all its significance. God declares: “I will open rivers in high places, and fountains in the midst of the valleys: I will make the wilderness a pool of water, and the dry land springs of water. I will plant in the wilderness the cedar, the shittah tree, and the myrtle, and the oil tree; I will set in the desert the fir tree, and the pine, and the box tree together: that they may see, and know, and consider, and understand together, that the hand of the Lord hath done this, and the Holy One of Israel hath created it.” Isaiah 41:18-20. {8T 39.1}

Tanulmányozzátok Ésaiás 41. fejezetét, s törekedjetek megérteni a jelentőségét. Isten kijelenti: „Kopasz hegyeken folyókat nyitok és rónák közepén forrásokat; a pusztát vizek tavává teszem és az aszú földet vizek forrásaivá. A pusztában cédrust; akácot növelek és mirtuszt és olajfát, palántálok a kietlenben ciprust, platánt, sudarcédrussal együtt. Hogy lássák, és megtudják, eszükbe vegyék és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izráel Szentje teremtette ezt.” (Ésaiás 41:18–20) {8T 39.1}   

He who has chosen Christ has joined himself to a power that no array of human wisdom or strength can overthrow. “Fear thou not; for I am with thee,” He declares; “be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of My righteousness.” “I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.” Verses 10, 13. {8T 39.2}

Aki Krisztust választotta, olyan hatalomhoz csatlakozott, melyet emberi bölcsesség és emberi erő csatasorba állítása meg nem dönthet. Kijelenti: „Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, megsegítelek, és fölkarol győzedelmes jobbom. Mert én, az Úr, a te Istened, én ragadtam meg jobbodat. Én szólok hozzád így: Ne félj! Én megsegítelek.” (10, 13. vers) {8T 39.2}   

“To whom then will ye liken Me, or shall I be equal? saith the Holy One. Lift up your eyes on high, and behold who hath created these things, that bringeth out their host by number: He calleth them all by names by the greatness of His might, for that He is strong in power; not one faileth. Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, My way is hid from the Lord, and my judgment is passed over from my God? Hast thou not known? hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? there is no searching of His understanding. He giveth power to the faint; and to them that have no might He increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall: but they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.” Isaiah 40:25-31. {8T 39.3}

„Kihez hasonlítotok hát engem, hogy hasonló volnék? –szól a Szent. Emeljétek fel a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. Miért mondod Jákob, és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, a ki teremté a föld határait? Nem fárad, és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége! Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el!” (Ésaiás 40:25–31) {8T 39.3}   

***** {8T 40}

***** {8T 40}   

The light of truth is to shine to the ends of the earth. Greater and still greater light is beaming with celestial brightness from the Redeemer's face upon His representatives, to be diffused through the darkness of a benighted world. As laborers together with Him, let us pray for the sanctification of His Spirit, that we may shine more and more brightly. {8T 40.1}

Az igazság világosságnak el kell ragyognia a föld végéig. A Megváltó arcáról a mennyei tündöklés egyre nagyobb világossága sugárzik képviselőire, hogy széttükrözhessék azt az éjbe merült világ sötétségébe. Imádkozzunk, hogy az Úr Lelke szenteljen meg minket, hogy mint munkatársai, egyre fényesebben ragyoghassunk. {8T 40.1}   

***** {8T 40}

***** {8T 40}   

The light of truth for this time is now shining upon the cabinets of Kings. The attention of statesmen is being called to the Bible,—the statute book of the nations,—and they are comparing their national laws with its statutes. As representatives for Christ we have no time to lose. Our efforts are not to be confined to a few places where the light has become so abundant that it is not appreciated. The gospel message is to be proclaimed to all nations and kindreds and tongues and peoples. {8T 40.2}

A mai időkre szóló igazság most beragyog a királyok termeibe. Fölhívja az államférfiak figyelmét a Bibliára, a nemzetek törvény-könyvére, ők pedig összehasonlítják nemzetük törvényeit a Biblia törvényeivel. Nekünk, Krisztus képviselőinek, nincs vesztegetni való időnk. Nem szabad kevés helyre korlátoznunk erőfeszítésünket, ahol már olyan bőven árad a világosság, hogy nem becsülik meg. Hirdetnünk kell az örömhír üzenetét minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek. {8T 40.2}