× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

Chapter 18—Moving to Battle Creek

A Battle Creekbe költözködők

Our Saviour represents Himself as a man taking his journey into a far country, who left his house in charge of chosen servants, giving to every man his work. Every Christian has something to do in the service of his Master. We are not to seek our own ease or convenience, but rather to make the upbuilding of Christ's kingdom our first consideration. Unselfish efforts to help and bless our fellow men will not only evince our love for Jesus, but will keep us near Him in dependence and faith, and our own souls will be constantly growing in grace and in a knowledge of the truth. {5T 182.1}

Üdvözítőnk ahhoz az emberhez hasonlítja magát, aki messzi országba utazott s választott szolgákra bízta a házát, megszabva mindegyikőjük kötelességét. Minden keresztényre kötelesség vár a Mester szolgálatában. Nem szabad a saját kényelmünket keresnünk, hanem Krisztus országának felépítését tegyük a legfőbb szemponttá. Önzetlen igyekezetünk, hogy segítsük embertársainkat és áldásukra legyünk, nemcsak Jézus iránti szeretetünket bizonyítja, hanem a közelében tart minket, Tőle való függésünk tudatában és hitben, s a mi lelkünk is szüntelenül növekedik a kegyelemben és az igazság ismeretében. {5T 182.1}   

God has scattered His children in various communities that the light of truth may be kept shining amid the moral darkness that enshrouds the earth. The deeper the darkness around us, the greater the need that our light should shine for God. We may be placed in circumstances of great difficulty and trial, but this does not prove that we are not in the very position assigned us by Providence. Among the Christians at Rome in Paul's day the apostle mentions them “that are of Caesar's household.” Nowhere could the moral atmosphere be more unfavorable to Christianity than at that Roman court under the cruel and profligate Nero. Yet those who had, while in the emperor's service, accepted Christ did not feel at liberty, after their conversion, to leave their post of duty. In the face of seductive temptations, fierce opposition, and appalling dangers they were faithful witnesses for Christ. {5T 182.2}

Isten különböző közösségekbe szórta szét gyermekeit, hogy az igazság világossága ragyogjon a világot elnyelő erkölcsi sötétség közepette. Minél sűrűbb körülöttünk a sötétség, annál fontosabb, hogy világítsunk. Talán igen nehéz és próbára tevő körülmények közé kerülünk, ez azonban még nem bizonyíték arra, hogy nem pontosan ott élünk, ahová a gondviselés szánt minket. Pál megemlíti az ő napjaiban Rómában élő keresztények közt a császár házából valókat. Sehol sem lehetetett az erkölcsi légkör annyira kedvezőtlen a kereszténység szempontjából, mint a római udvarban, a kegyetlen és kicsapongó Néró uralkodása alatt. Mégis, akik a császár szolgálatában elfogadták Krisztust, nem tartották joguknak, hogy elhagyják kötelességük őrhelyét, s a csábító kísértések, tüzes ellenállás és minden képzeletet felülmúló veszélyek dacára mégis Krisztus hű tanúi voltak. {5T 182.2}   

Whoever will rely wholly upon divine grace may make his life a constant testimony for the truth. No one is so situated that he cannot be a true and faithful Christian. However great the obstacles, all who are determined to obey God will find the way opening as they go forward. {5T 182.3}

Aki teljesen Isten kegyelmére támaszkodik, az az igazság mellett szóló szüntelen bizonyságtevéssé teheti az életét. Senki nem él olyan helyzetben, hogy ne lehetne igaz, hű keresztény. Bármekkorák is az akadályok, akik eltökélik, hogy Istennek fognak engedelmeskedni, azok majd észreveszik, hogy amint előrehaladnak, úgy nyílik meg előttük az út. {5T 182.3}   

Those who maintain their fidelity to God in the midst of opposing influences are gaining an experience of the highest value. Their strength increases with every obstacle surmounted, every temptation overcome. This fact is often overlooked. When a person has received the truth, mistaken friends fear to expose him to any test or trial, and they immediately endeavor to secure for him an easier position. He goes to some place where all are in harmony with him. But is his spiritual strength increased thereby? In many cases not. He comes to have as little real stamina as a hothouse plant. He ceases to watch; his faith becomes weak; he is neither growing in grace himself nor aiding others. {5T 183.1}

Akik az ellenkező áramlatok dacára is ragaszkodnak az Isten iránti hűséghez, azok a lehető legértékesebb tapasztalatra tesznek szert. Minden leküzdött akadállyal, minden legyőzött kísértéssel csak nő az erejük. Gyakran elhanyagoljuk ezt a tényt. Amikor valaki elfogadta az igazságot, helytelenül gondolkodó barátai félnek kitenni őt bármilyen próbának, s azonnal könnyebb helyzetet igyekeznek biztosítani neki. Ezért olyan helyre költözik, ahol mindenki egyetért vele. Növekszik-e ettől a lelkiereje? Sok esetben nem. Csak annyi igazi szívósság lesz benne, mint a melegházi növényekben. Abbahagyja a virrasztást, elgyöngül a hite, maga sem növekszik a kegyességben és másokat sem segít. {5T 183.1}   

Do any shrink from maintaining the truth in the midst of unbelief and opposition? I ask them to call to mind the believers in Nero's household; consider the depravity and persecution which they encountered, and gather from their example a lesson of courage, fortitude, and faith. {5T 183.2}

Ha valaki visszariad attól, hogy a hitetlenség és ellenkezés közepette szálljon síkra az igazságért, arra kérem, gondoljon a Néró házában élő hívőkre, gondoljon a romlottságra és üldözésre, amellyel nekik kellett szembenézni, s példájukból merítsen erőt, bátorságot és hitet. {5T 183.2}   

It may at times be advisable for those who are young in the faith to be withdrawn from great temptations or opposition and to be placed where they can enjoy the care and counsel of experienced Christians. But it should be ever kept before their minds that the Christian life is a constant warfare; that the indulgence of sloth or indolence will be fatal to success. {5T 183.3}

Előfordulhat, hogy a hitben ifjaknak tanácsos lenne visszahúzódni a súlyos kísértéstől és ellenkezéstől, s oda költözni, ahol tapasztalt keresztények gondoskodásának és tanácsának örvendhetnének. Mégse hagyjuk, hogy elfeledjék: a keresztény élet szüntelen hadviselés, s a lustaságba vagy tétlenségbe merülés végzetes lesz eredményességük szempontjából. {5T 183.3}   

We should not, after accepting the truth, unite with those who oppose it, nor in any manner place ourselves where it will be difficult for us to live out our faith. But should anyone while thus situated receive the truth, he should weigh the matter carefully before leaving his position. It may be the design of Providence that his influence and example shall bring others to the knowledge of the truth. {5T 183.4}

Miután elfogadtuk az igazságot, nem lenne szabad összefognunk olyanokkal, akik ellenzik azt, sem bármilyen módon olyan helyzetbe hozni magunkat, ahol nehéz lesz hitünk szerint élnünk. De ha valaki ilyen körülmények között élve fogadja el az igazságot, gondosan mérlegelje helyzetét, mielőtt elhagyná lakó- vagy munkahelyét. Lehet, hogy az a gondviselés célja, hogy tekintélyével és példamutatásával ott terjessze az igazságot. {5T 183.4}   

Many are connected in family relations with opposers of the faith. These believers are often subjected to great trials, but by divine grace they may glorify God by obedience to the truth. {5T 184.1}

Sokak hitét a családtagjaik ellenzik. Ezek a hívők gyakran súlyos próbáknak vannak kitéve, de ha engedelmeskednek az igazságnak, az isteni kegyelem által megdicsőíthetik Istent. {5T 184.1}   

As servants of Christ we should be faithful in the position where God sees that we can render most efficient service. If opportunities of greater usefulness are presented to us, we should accept them at the Master's bidding, and His approving smile will be upon us. But we should fear to leave our appointed work unless the Lord clearly indicates our duty to serve Him in another field. {5T 184.2}

Nekünk, Isten szolgáinak ott kell hűségeseknek lennünk, ahol Isten belátása szerint a legfontosabb szolgálatot végezhetjük el. Ha nagyobb hasznavehetőségre kínálkozik lehetőség, fogadjuk el azt a Mester felszólítására, akkor jóváhagyó mosolya kíséri majd utunkat. Mégis óvakodjunk attól, hogy elhagyjuk kijelölt helyünket, hacsak az Úr félreérthetetlenül nem jelzi, hogy kötelességünk más területen szolgálni Őt. {5T 184.2}   

Different qualifications are needed for different departments of the work. The carpenter is not fitted to work at the anvil, nor the blacksmith to use the plane. The merchant would be out of place beside the sickbed, and the doctor in the counting room. Those who become weary with the work which God has committed to them, and place themselves in positions where they cannot or will not work, will be accounted slothful servants. “To every man his work.” Not one is excused. {5T 184.3}

A munka különféle területein más-más képzettség szükséges. Az ácsot nem arra képezték, hogy az üllő mellett dolgozzék, a kovács a gyaluval nem tud bánni, a kereskedő nem lenne jó helyen a betegágy mellett, sem az orvos a pénztárnál. Akik belefáradnak abba a munkába, amelyet Isten bízott rájuk, s olyan helyet választanak, ahol nem tudnak vagy nem akarnak dolgozni, akkor lusta szolgáknak tekinti majd őket. Ki-ki végezze a saját feladatát, ez alól senki sem kivétel. {5T 184.3}   

Our duty to act as missionaries for God in the very position where He has placed us has been greatly overlooked by us as a people. Many are eagerly turning from present duties and opportunities to some wider field; many imagine that in some other position they would find it less difficult to obey the truth. Our larger churches are looked upon as enjoying great advantages, and there is among our people a growing tendency to leave their special post of duty and move to Battle Creek or to the vicinity of some other large church. This practice not only threatens the prosperity and even the life of our smaller churches, but it is preventing us from doing the very work which God has given us to do, and is destroying our spirituality and usefulness as a people. {5T 184.4}

Az a kötelességünk, hogy pontosan ott legyünk Isten képviselői, ahova Ő helyezett minket. Népünk ezt nem vette figyelembe. Sokan gyorsan hátat fordítanak kötelességeiknek és lehetőségeik széles mezejének. Azt képzelik, hogy másutt könnyebben követhetnék az igazságot. Azt hiszik, hogy népesebb gyülekezeteink tagjai komolyabb kiváltságokat élveznek. Egyre terjed népünk közt a hajlandóság, hogy elhagyják kötelességük őrhelyét, és Battle Creekbe vagy más népes gyülekezet közelébe költözzenek. Ez nemcsak kisebb gyülekezeteink virágzását, sőt létét fenyegeti, hanem megakadályozza, hogy pontosan azt a kötelességet végezzük, amelyet Isten bízott ránk. Elpusztítja népünk lelkiségét és hasznavehetőségét. Testvéreink csaknem az összes michigani gyülekezetünkből, sőt még más államokból is Battle Creekbe tömörülnek. {5T 184.4}   

From nearly all our churches in Michigan, and, to some extent, from other states, our brethren and sisters have been crowding into Battle Creek. Many of them were efficient helpers in smaller churches, and their removal has greatly weakened those little companies; in some cases the church has thus been completely disorganized. {5T 184.5}

Sokan azelőtt kisebb gyülekezetek erősségei voltak, s elköltözésük igen meggyöngítette ezeket a kis csoportokat, némely esetben pedig teljesen szétesett a gyülekezet. {5T 184.5}   

Have those who moved to Battle Creek proved a help to the church? As the matter was presented before me, I looked to see who were bearing a living testimony for God, who were feeling a burden for the youth, who were visiting from house to house, praying with families and laboring for their spiritual interests. I saw that this work had been neglected. On coming to this large church, many feel that they have no part to act. Hence they fold their hands and shun all responsibility and effort. {5T 185.1}

Az a kérdés, hogy a Battle Creekbe költözött testvéreink segítségnek bizonyultak-e ott? Amikor elém tárták a helyzetet, látni akartam, hogy ki tesz életerős bizonyságot Istenért, ki tartja magát felelősnek a fiatalságért, ki látogat házról házra, imádkozva a családokkal, fáradozva lelki jólétükért? De csak azt láttam, hogy elhanyagolják ezeket a kötelességeket. Miután ideköltöznek a zsúfolt gyülekezethez, sokan azt tartják, hogy itt semmilyen feladat nem hárul rájuk. Karba teszik a kezüket és kitérnek minden felelősség és kötelezettség elől. {5T 185.1}   

There are some who come here merely to secure financial benefit. This class are a heavy burden to the church. They are cumberers of the ground, their unproductive boughs shutting from other trees the glory of heaven's sunlight. {5T 185.2}

Akadnak olyanok, akik kizárólag anyagi előnyökért költöznek ide. Az ilyenek súlyos terhet jelentenek a gyülekezet számára. A föld terhei ők, meddő ágak csak, a többi fa elől zárják el a dicső mennyei napsütést. {5T 185.2}   

It is not pleasing to God that so many of our ministers should settle at Battle Creek. If their families were scattered in different parts of the field, they might be far more useful. It is true that the minister spends but a short time at home, yet there are many places where that time would be of far greater benefit to the cause of God. {5T 185.3}

Istennek nem tetszik, hogy túl sok igehirdetőnk telepedik le Battle Creekben. Ha családjaik szétszórtan élnének különböző tájakon, akkor sokkal hasznosabbak lennének. Igaz, a lelkészek csak kevés időt töltenek otthon, mégis számos olyan helység akad, ahol ez a kevés idő sokkal inkább Isten ügyének hasznára válna. {5T 185.3}   

The Lord says to many at Battle Creek: What doest thou here? What account can you render for leaving your appointed work and becoming a hindrance rather than a help to the church? {5T 185.4}

Az Úr így szól sok Battle Creek-ihez: Mit keresel itt? Hogyan tudsz majd elszámolni azzal, hogy otthagytad kötelességedet, és inkább hátramozdító, mint segítség lettél a gyülekezetben? {5T 185.4}   

Brethren, I entreat you to compare your own spiritual state as it now is with what it was when you were actively engaged in the cause of Christ. While helping and encouraging the church you were gaining a useful experience and keeping your own souls in the love of God. As you have ceased to work for others, has not your own love grown cold and your zeal languid? And how is it with your children? Are they more firmly established in the truth and more devoted to God than before coming to this large church? {5T 185.5}

Testvéreim, kérve kérlek, vessétek össze lelketek mai állapotát azzal, amilyen akkor volt, amikor tevékenyen részt vettetek a Krisztusért végzett munkában! Amíg segítettétek és bátorítottátok a gyülekezetet, hasznos tapasztalatokban gazdagodtatok és Isten szeretetében tartottátok meg lelketeket. De amikor megszüntetek másokért fáradozni, elhidegült a szeretetetek, ellankadt a buzgóságotok. És mi történik gyermekeitekkel? Megalapozottabbak-e most az igazságban, odaadóbbak-e Isten iránt, mint mielőtt a népes gyülekezetbe jöttek volna? {5T 185.5}   

The influence exerted by some who have long been connected with the work of God is fatal to spirituality and devotion. These gospel-hardened youth have surrounded themselves with an atmosphere of worldliness, irreverence, and infidelity. Dare you risk the effect of such associations upon your children? It would be better for them never to obtain an education than to acquire it at the sacrifice of principle and the blessing of God. {5T 186.1}

Némelyeket, akik régóta a gyülekezetben dolgoznak, olyan légkör vesz körül, amely végzetes a lelkiségre és odaadásra. Az evangéliummal szemben megkeményedett fiatalokat pedig a világiasság, a tiszteletlenség és hitetlenség légköre övezi. Kockáztatni meritek-e az efféle barátság gyermekeitekre tett hatását? Jobb lenne, ha sohasem járnának az iskolánkba, mint ha az elveik és Isten áldásának feladása árán teszik ezt. {5T 186.1}   

Among the youth who come to Battle Creek there are some who maintain their fidelity to God in the midst of temptation, but the number is small. Many who come here with confidence in the truth, in the Bible, and in religion have been led astray by irreligious associates and have returned to their homes doubting every truth which we as a people hold dear. {5T 186.2}

A Battle Creekbe érkező fiatalok közt akad néhány, akik a kísértések közepette is hűek maradnak Istenhez, számuk azonban elenyésző. Sokakat, akik az igazság, a Biblia és a vallás iránti bizalommal költöztek ide, vallástalan társaik félrevittek, s úgy mentek haza, hogy kételkednek minden igazságban, amelyet népünk becsesnek tart. {5T 186.2}   

Let all our brethren who contemplate removing to Battle Creek, or sending their children here, consider the matter well before taking this step. Unless the forces at this great center are keeping the fort, unless the faith and devotion of the church are proportioned to her privileges and opportunities, this is the most dangerous position which you can choose. I have seen the condition of this church as angels look upon it. There is a spiritual deception upon both the people and the watchmen. They maintain the forms of religion, but lack the abiding principles of righteousness. Unless there is a decided change, a marked transformation in this church, the school here should be removed to some other locality. {5T 186.3}

Minden testvérünk, aki azt latolgatja, hogy Battle Creekbe költözzék, vagy a gyermekeit akarja odaküldeni, jól fontolja meg, mielőtt megtenné ezt a lépést. Ha e nagyobb központ erői nem védik meg az erődöt, s amíg a gyülekezet hite és odaadása nem áll arányban kiváltságainkkal és lehetőségeinkkel, addig ez a legveszedelmesebb hely, amelyet választhatsz. Olyan bepillantást nyertem ennek a gyülekezetnek az állapotába, ahogyan az angyalok látják. Lelki tévelygés telepedett mind a tagokra, mind az őrállókra. Fenntartják ugyan a vallás külsőségeit, de hiányoznak belőlük az igaz tettekhez szükséges megingathatatlan elvek. Ha nem következik be határozott változás, máshova kell helyeznünk az iskolát. {5T 186.3}   

Had the youth who have lived here for years improved their privileges, several who are now skeptics would have devoted themselves to the work of the ministry. But they have considered it an evidence of intellectual superiority to doubt the truth and have been proud of their independence in cherishing infidelity. They have done despite to the Spirit of grace and have trampled upon the blood of Christ. {5T 186.4}

Ha az évek óta itt élő fiatalok kihasználták volna lehetőségeiket, többen, akik ma kételkednek, a lelkészi hivatásra szentelték volna magukat. De ők a szellemi fölény bizonyítékának tekintik, ha kételkednek az igazságban, s még büszkék is „független” gondolkodásukra, büszkén melengetik a hitetlenséget. Megvetik a könyörület Lelkét, és lábbal tapossák Krisztus vérét. {5T 186.4}   

Where are the missionaries who should be raised up at the heart of the work? From twenty to fifty should be sent out from Battle Creek every year to carry the truth to those who sit in darkness. But piety is at so low an ebb, the spirit of devotion is so weak, worldliness and selfishness so prevalent, that the moral atmosphere begets a lethargy fatal to missionary zeal. {5T 187.1}

Hol vannak a misszionáriusok, akiknek a gyülekezet szívéből kellene kiindulniuk? Évente húsz, harminc, negyven, ötven fiatalt kellene kiküldenünk Battle Creekből, hogy elvigyék az igazságot a sötétben veszteglőkhöz. Az istenfélelem azonban annyira sekélyessé, a világiasság és az önzés annyira uralkodóvá vált, hogy az ottani légkör végzetes kábultságban tartja a benne élőket. {5T 187.1}   

We need not go to foreign lands to become missionaries for God. All around us are fields “white already to harvest,” and whoever will may gather “fruit unto life eternal.” God calls upon many in Battle Creek who are dying of spiritual sloth to go where their labor is needed in His cause. Move out of Battle Creek, even if it requires a pecuniary sacrifice. Go somewhere to be a blessing to others. Go where you can strengthen some weak church. Put to use the powers which God has given you. {5T 187.2}

Nem kell messzi országokba költöznünk ahhoz, hogy Isten bizonyságtevői lehessünk. Körülöttünk mindenfelé megérett már a mező az aratásra, aki akar, begyűjtheti a gabonát az örök életre. Isten felszólít sok Battle Creek-i testvért, akik ma a lelki lustaság miatt haldokolnak, hogy költözzenek oda, ahol munkásokra van szüksége. Költözzetek el, még ha ez anyagi áldozatot jelent is. Menjetek máshová, ahol lelki áldássá válhattok. Menjetek oda, ahol gyenge gyülekezetet erősíthettek meg. Ne hagyjátok tétlenül heverni az Istentől kapott képességeiteket! {5T 187.2}   

Shake off your spiritual lethargy. Work with all your might to save your own souls and the souls of others. It is no time now to cry, “Peace and safety.” It is not silver-tongued orators that are needed to give this message. The truth in all its pointed severity must be spoken. Men of action are needed—men who will labor with earnest, ceaseless energy for the purifying of the church and the warning of the world. {5T 187.3}

Rázzátok le magatokról a lelki bódultságot! Összpontosítsátok minden erőtöket arra, hogy megmenthessétek a magatok és mások lelkét is. Most nem annak van az ideje, hogy békét és biztonságot kiálthatnánk. Az üzenet hirdetéshez nem aranyszájú szónokokra van szükség. Az igazságnak meg kell szólalnia, minden éles szigorával együtt. Tettrekész munkások kellenek, akik lelkiismeretesen, fáradhatatlanul hajlandók tevékenykedni mind a gyülekezet megtisztításán, mind a világ figyelmeztetésén. {5T 187.3}   

A great work is to be accomplished; broader plans must be laid; a voice must go forth to arouse the nations. Men whose faith is weak and wavering are not the ones to carry forward the work at this important crisis. We need the courage of heroes and the faith of martyrs. {5T 187.4}

Nagyszabású feladatot kell végrehajtanunk, kiáltanunk kell, hogy kiáltásunk felrázza az embereket. Akiknek gyenge és ingadozó a hitük, azok nem alkalmasak a munkára ebben a sorsdöntő időben. Hősök bátorságára és vértanúk hitére van most szükségünk. {5T 187.4}