× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

Chapter 17—Diligence in Business

Szorgalom

“Seest thou a man diligent in his business? he shall stand before kings; he shall not stand before mean men.” “He becometh poor that dealeth with a slack hand: but the hand of the diligent maketh rich.” “Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honor preferring one another; not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord.” {5T 178.1}

„Láttál-e dolgában szorgalmas embert? A királyok előtt áll majd, nem marad meg az alsórendűek között… Szegénnyé lesz, aki rest kézzel cselekszik, a gyors munkások keze pedig meggazdagít.” (Péld. 22:29; 10:4) „Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek gyöngédek, tiszteletadás dolgában legyetek előzékenyek, igyekezetetekben ne lankadjatok, legyetek buzgó lelkűek; az Úr az, akinek szolgáltok.” (Rm. 12:10–11) {5T 178.1}   

The many admonitions to diligence found in both the Old and the New Testament plainly indicate the intimate relation existing between our habits of life and our religious feelings and practices. The human mind and body are so constituted that plenty of exercise is necessary in order to a proper development of all the faculties. While many are too much engaged in worldly business, others go to the opposite extreme and do not labor sufficiently to support themselves or those dependent upon them. Brother ----- is one of this class. While he occupies the position of house band to his family he is not this in reality. The heaviest responsibilities and burdens he allows to rest upon his wife, while he indulges in careless indolence or busies himself about small matters that tell little for the support of his family. He will sit for hours and chat with his sons or his neighbors upon matters of no great consequence. He takes things easy and enjoys himself while the wife and mother does the work which must be done to prepare food to eat and clothes to wear. {5T 178.2}

A szorgalomra intő számos íráshely mind az Ó-, mind az Újszövetségben világosan jelzi a szoros összefüggést szokásaink, vallásos meggyőződésünk és cselekedeteink között. Ahhoz, hogy képességeink helyesen fejlődjenek, gondolkodásunk és testünk megköveteli a bőséges foglalkoztatást. Egyesek túlságosan lekötik magukat a világ dolgaival, mások pedig az ellenkező végletbe esnek: nem dolgoznak eleget ahhoz, hogy eltartsák magukat és hozzátartozóikat. Ez utóbbiak egyike B. testvér. Bár a családfő szerepét tölti be, valójában mégsem az. Feleségére hárítja a legsúlyosabb terheket és felelősségeket, magának pedig nemtörődöm hanyagságot enged meg, esetleg olyan jelentéktelen apróságokkal tölti idejét, amelyek édeskevéssel járulnak hozzá családja eltartásához. Órákig üldögél fiaival vagy szomszédaival, jelentéktelen dolgokról fecsegve. Míg ő az időt fecsérli és szórakozik, a feleség és anya végzi el az étkezéshez és ruházkodáshoz szükséges munkát. {5T 178.2}   

This brother is a poor man and always will be a burden to society unless he asserts his God-given privilege and becomes a man. Anyone can find work of some kind to do if he really desires it; but if he is careless and inattentive, the positions which he might have secured he will find filled by those who had greater activity and business tact. {5T 178.3}

Szegény ez a testvér, és mindig is a társadalom terhe marad, hacsak el nem fogadja istenadta kiváltságát és férfiúvá nem lesz. Bárki találhat munkát, aki igazán keres, de ha figyelmetlen és nemtörődöm, azok kapkodják el orra elől az állásokat, akik szorgalmasabbak, figyelmesebbek, és fejlettebb az üzleti érzékük. {5T 178.3}   

God never designed that you, my brother, should be in the position of poverty that you are now in. Why did He give you that physical frame? You are just as responsible for your physical powers as your brethren are for their means. Some of these would today be gainers could they exchange their property for your physical strength. But if placed in your position, they would, by a diligent use of both mental and physical powers, soon be above want and owe no man anything. It is not because God owes you a grudge that circumstances appear to be against you, but because you do not use the strength He has given you. He did not intend that your powers should rust by inaction, but that they should strengthen by use. {5T 178.4}

Testvérem, Istennek soha nem az volt a terve, hogy olyan szegénységben élj, mint jelenleg. Miért adta a testedet? Felelősség terhel fizikai erőd felhasználásáért. Sokan nyernének vele, ha elcserélhetnék veled testi erejüket. Ha cserélnének veled, akkor szellemi és fizikai energiáik felhasználásával rövidesen ki is verekednék magukat az ínségből, és nem tartoznának senkinek semmivel. A körülmények nem azért látszanak összejátszani ellened, mert Isten neheztel rád valamiért, hanem mert nem használod ki a kapott erőt. Nem az szándéka, hogy a tétlenség miatt megfogyatkozzanak képességeid, hanem hogy a használat során megerősödjenek. {5T 178.4}   

The religion you profess makes it as much your duty to employ your time during the six working days as to attend church on the Sabbath. You are not diligent in business. You let hours, days, and even weeks pass without accomplishing anything. The very best sermon you could preach to the world would be to show a decided reformation in your life, and provide for your own family. Says the apostle: “If any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.” {5T 179.1}

A vallás, amelynek követőjeként tartod számon magadat, ugyanúgy megköveteli, hogy hat napot munkára fordíts, mint azt, hogy szombatonként gyülekezetbe járj. Lusta vagy. Órákat, napokat, sőt heteket hagysz elfolyni ujjaid között anélkül, hogy bármit is elvégeznél. A legjobb igehirdetés lenne a világ előtt, ha alaposan átrendeznéd életedet és eltartanád a családodat. Az apostol ezt mondja: „Aki pedig övéinek, főleg háza népének nem viseli gondját, megtagadta hitét, s rosszabb a hitetlennél.” (I. Tim. 5:8) {5T 179.1}   

You bring a reproach upon the cause by locating in a place, where you indulge indolence for a time and then are obliged to run in debt for provision for your family. These your honest debts you are not always particular to pay, but, instead, move to another place. This is defrauding your neighbor. The world has a right to expect strict integrity in those who profess to be Bible Christians. By one man's indifference in regard to paying his just dues, all our people are in danger of being regarded as unreliable. {5T 179.2}

Isten ügyére hozol szégyent, ha megtűröd magadban a semmittevést és ha adósságok halmozásával süllyeszted egyre mélyebbre családodat. Ezeket az adósságokat nem mindig törleszted le, hanem máshová költözöl. Felebarátaid megkárosítása ez. A világ jogosan várja el, hogy a bibliai kereszténységet vallók szigorúan becsületesek legyenek. Ha egyetlen hívő félvállról veszi kötelessége teljesítését, egész népünket tartják majd megbízhatatlannak. {5T 179.2}   

“Whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them.” This refers to those who labor with their hands as well as to those who have gifts to bestow. God has given you strength and skill, but you have not used them. {5T 179.3}

„Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.” (Mt. 7:12) Egyaránt vonatkozik ez a kétkezi munkásokra, és azokra is, akiknek módjukban áll ajándékokat osztogatni. Isten erőt és ügyességet adott neked, mégsem használod ki azt. {5T 179.3}   

Your strength is sufficient to abundantly support your family. Rise in the morning, even while the stars are shining, if need be. Lay your plans to do something, and then accomplish it. Redeem every pledge unless sickness lays you prostrate. Better deny yourself food and sleep than be guilty of keeping from others their just dues. {5T 180.1}

Elég erős vagy, hogy családodról bőségesen gondoskodj: ha szükséges, kelj fel még napkelte előtt, tervezd meg a teendőket, és vidd véghez terveidet. Tégy eleget minden ígéretednek, hacsak betegség nem sújt. Jobb, ha megtagadod magadtól a betevő falatot és az alvást, mint hogy másoknak adós maradj. {5T 180.1}   

The hill of progress is not to be climbed without effort. No one need expect to be carried along to the prize, either in religious or secular matters, independently of his own exertions. The race is not always to the swift, nor the battle to the strong, yet he that dealeth with a slack hand will become poor. The persevering and industrious are not only happy themselves, but they contribute largely to the happiness of others. Competency and comfort are not ordinarily attained except at the price of earnest industry. Pharaoh showed his appreciation of this trait of character when he said to Joseph: If thou knowest any men of activity among them [Joseph's brethren], then make them rulers over my cattle.” {5T 180.2}

Erőfeszítés nélkül nem mászhatod meg a fejlődés hegyét. Senki ne várja, hogy ingyen jut a díjhoz, erőfeszítéseitől függetlenül, akár világi, akár vallási dolgokban. Nem mindig a gyors nyeri meg a versenyt, sem az erős a csatát, de aki renyhe kézzel él, elszegényedik. A szorgosak és igyekvők nemcsak magukat boldogítják, de nagyban hozzájárulnak mások boldogságához is. A rendezett anyagi helyzetet és kényelmet rendszerint csak szorgos munka árán érjük el. A fáraó e jellemvonás iránti megbecsülését fejezte ki, amikor ezt mondta Józsefnek: „Ha pedig tudod, hogy vannak köztük (fivéreid között) arra termett emberek, tedd azokat jószágaim gondviselőivé.” (I. Móz. 47:6) {5T 180.2}   

There is no excuse for Brother -----, unless love of ease and inability to plan and set himself to work is an excuse. The best course for him now to pursue is to go from home and work under someone who shall plan for him. He has so long been a careless, indolent master over himself that he accomplishes but little, and his example before his children is bad. They have his stamp of character. They let mother bear the burdens. When asked to do anything, they will do it; but they do not cultivate, as all children should, the faculty of seeing what needs to be done and doing it without being told. {5T 180.3}

Nincs mentség B. testvér viselkedésére, hacsak a könnyű élet szeretete és a tervezés és munka iránti hajlandóság hiánya mentségnek nem tekinthetők. A legjobb, amit most tehet, hogy elmegy otthonról és olyan valaki keze alatt dolgozik, aki majd tervez helyette. Nemtörődömségében, renyheségében olyan sokáig volt a maga ura, hogy alig vitt véghez valamit. Azonkívül rossz példával járt gyermekei előtt, akik az ő jellemének lenyomatát viselik, s ők is anyjukra hagyják a terhek hordozását. Megteszik ugyan, amire kérik őket, de nem táplálják magukban azt a készséget, amelyet pedig minden gyermeknek kellene: észrevenni, mi a tennivaló, és kérés nélkül segíteni. {5T 180.3}   

A woman does herself and her family a serious wrong when she does her work and theirs too—when she brings the wood and water, and even takes the ax to prepare the wood, while her husband and sons sit about the fire having a social, easy time. God never designed that wives and mothers should be slaves to their families. Many a mother is overburdened with care while her children are not educated to share the domestic burdens. As the result, she grows old and dies prematurely, leaving her children just when a mother is most needed to guide their inexperienced feet. Who is to blame? {5T 180.4}

Komoly hibát követ el önmaga és családja ellen az az asszony, aki nemcsak a saját munkáját végzi el, hanem a család többi tagjáét is. Vizet és fát hord, de még a fejszét is forgatja, míg a férje és fiai a tűzhely körül beszélgetnek és henyélnek. Nem Isten terve, hogy a feleség és az anya a család rabszolgája legyen. Sok anya túlterhelt, mert nem neveli gyermekeit a házimunkák megosztására. Időnap előtt megöregszik és meghal, akkor hagyva ott gyermekeit, amikor legnagyobb szükség lenne botladozó lépteik irányítására. Ki a felelős ezért? {5T 180.4}   

Husbands should do all they can to save the wife care and keep her spirit cheerful. Never should idleness be fostered or permitted in children, for it soon becomes a habit. When not engaged in useful employment, the faculties either depreciate or become active in an evil work. {5T 181.1}

A férj kövessen el mindent, hogy könnyítse felesége terheit és felüdítse lelkét. Ne bátorítsák a gyermekek tétlenségét, sőt el se tűrjék, mert ez hamar rossz szokássá válik. Ha hosszabb időn át nem dolgoztatjuk tagjainkat, nem használjuk képességeinket, akkor vagy elsorvadnak, vagy a gonoszságban válnak tevékennyé. {5T 181.1}   

What you need, my brother, is active exercise. Every feature of your countenance, every faculty of your mind, is indicative of this. You do not love hard work nor to earn your bread by the sweat of your brow. But this is God's ordained plan in the economy of life. {5T 181.2}

Cselekvő igyekezetre van szükséged, testvérem. Húzódozol a nehéz munkától, nem akarod a kenyeredet arcod verítékével megkeresni, pedig ez Isten utasítása. {5T 181.2}   

You fail to carry through what you undertake. You have not disciplined yourself to regularity. System is everything. Do but one thing at a time, and do that well, finishing it before you begin a second piece of work. You should have regular hours for rising, for praying, and for eating. Many waste hours of precious time in bed because it gratifies the natural inclination and to do otherwise requires an exertion. One hour wasted in the morning is lost never to be recovered. Says the wise man: “I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of understanding; and, lo, it was all grown over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Then I saw, and considered it well: I looked upon it, and received instruction. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep: so shall thy poverty come as one that traveleth; and thy want as an armed man.” {5T 181.3}

Amihez hozzáfogsz, félbehagyod. Nem neveled magadat rendszeretővé, pedig rend a lelke mindennek. Ne fogj egyszerre több munkába, hanem amit elkezdtél, jól végezd el, s fejezd be, mielőtt másba kezdenél. Kelj fel, imádkozz és reggelizz rendes időben. Sokan értékes órákat pazarolnak el ágyban fekve, mert jólesik, mert nem kerül erőfeszítésbe. Az elpazarolt reggeli órákat nem hozod be. Azt mondja a bölcs: „Lusta ember földje mellett jártam és ostoba ember szőlőjénél. Már teljesen fölverte a gaz, az egész felszínét bozót borította, és romokban hevert a kőkerítés. Jól megnéztem, aztán eltöprengtem rajta, és ezt a tanulságot szűrtem le belőle: Csak egy kicsit aludj, csak egy kicsit szunnyadj még, csak egy kicsit pihentesd karodat, akkor a szegénység, mint az útonálló, és a nélkülözés, mint a pajzsos férfiú, rád tör.” (Péld. 24:30–34) {5T 181.3}   

Those who make any pretensions to godliness should adorn the doctrine they profess and not give occasion for the truth to be reviled through their inconsiderate course of action. “Owe no man anything,” says the apostle. You ought now, my brother, to take hold earnestly to correct your habits of indolence, redeeming the time. Let the world see that the truth has wrought a reformation in your life. {5T 181.4}

Aki egy kicsit is istenfélőnek tartja magát, annak ékesítenie kell a hitét, nem pedig arra adni alkalmat, hogy meggondolatlan tettei miatt leszólják azt. „Ne tartozzatok senkinek semmivel” – mondja az apostol (Rm. 13:8). Testvérem, most kellene megragadnod az alkalmat, és lustaságodat lerázva jóvá tenned mulasztásaidat. Hadd lássa a világ, hogy az igazság új életet lehelt beléd. {5T 181.4}   

***** {5T 182}

***** {5T 182}