× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

Chapter 14—Power of the Truth

Az igazság hatalma

The word of God was preached by His ministers in early days “in demonstration of the Spirit and of power.” The hearts of men were stirred by the proclamation of the gospel. Why is it that the preaching of the truth has now so little power to move the people? Is God less willing to bestow His blessing upon the laborers in His cause in this age than in the apostles’ day? {5T 157.2}

A korai időkben Isten szolgái a Lélek és az erő bizonyosságával hirdették az igét, az örömhír hallása pedig lángra lobbantotta az emberek szívét. Miért van az, hogy az igazság ma mégis olyan kevéssé hat az emberekre? Talán Isten lenne kevésbé hajlandó, hogy napjaink igehirdetőire árassza áldását, mint az apostolok korában tette? {5T 157.2}   

The warning which we bear to the world must prove to them a savor of life unto life or of death unto death. And will the Lord send forth His servants to proclaim this fearfully solemn message and withhold from them His Holy Spirit? Shall frail, erring men, without special grace and power from God, dare to stand between the living and the dead to speak the words of everlasting life? Our Lord is rich in grace, mighty in power; He will abundantly bestow these gifts upon all who come to Him in faith. He is more willing to give the Holy Spirit to them that ask Him than are parents to give good gifts to their children. The reason why the precious, important truth for this time is not powerful to save is that we do not work in faith. {5T 157.3}

A világgal közölt figyelmeztetésnek életre keltő illattá kell válnia, vagy halál leheletévé. Talán ma úgy küldi el szolgáit az Úr ennek a félelmetesen komoly üzenetnek a terjesztésére, hogy visszatartja tőlük a Szentlelket? A gyönge, tévelygő embernek kell talán összeszednie bátorságát, s Istentől jövő különleges kegyelem és erő nélkül kiállnia az emberek elé, hogy az örök élet szavait szólja? Urunk gazdag a kegyelemben és hatalmas erejű, bőkezűen adja ezeket az ajándékokat mindazoknak, akik hittel fordulnak hozzá. Szívesebben adja Szentlelkét, ha kérik tőle, mint ahogyan a szülők adnak jó ajándékokat a gyermekeiknek. A jelen becses és fontos igazsága azért nem elég a lélekmentés munkájához, mert nem hittel dolgozunk. {5T 157.3}   

We should pray as earnestly for the descent of the Holy Spirit as the disciples prayed on the day of Pentecost. If they needed it at that time, we need it more today. Moral darkness, like a funeral pall, covers the earth. All manner of false doctrines, heresies, and satanic deceptions are misleading the minds of men. Without the Spirit and power of God it will be in vain that we labor to present the truth. {5T 158.1}

Nekünk is ugyanolyan komolyan kell könyörögnünk a Szentlélekért, mint a tanítványok tették pünkösd napján. Ha nekik szükségük volt a Szentlélekre, akkor mi még inkább rászorulunk a segítségére. Sötétség borítja ma a Földet, akár egy szemfedő. A hamis tanok sokféle változata, tévtanítások és ördögi csalások vezetik félre az embereket. Isten Lelke és hatalma nélkül hiába is fáradozunk az igazság terjesztéséért. {5T 158.1}   

It is by contemplating Christ, by exercising faith in Him, by experiencing for ourselves His saving grace, that we are qualified to present Him to the world. If we have learned of Him, Jesus will be our theme; His love, burning upon the altar of our hearts, will reach the hearts of the people. The truth will be presented, not as a cold, lifeless theory, but in the demonstration of the Spirit. {5T 158.2}

Az tesz képessé bennünket Krisztus hirdetésére, ha Őróla elmélkedünk, gyakoroljuk a hitünket, és saját magunk tapasztaljuk megmentő kegyelmét. Ha Tőle tanulunk, Ő lesz a beszédtémánk, és a szívünkben élő szeretet meg fogja érinteni az emberek szívét. Akkor majd nem hideg, élettelen elméletként hirdetjük az igazságot, hanem a Lélek bizonysága segítségével. {5T 158.2}   

Many of our ministers in their discourses dwell too largely upon theory and not enough on practical godliness. They have an intellectual knowledge of the truth, but their hearts are untouched with the genuine fervor of the love of Christ. Many have gained by the study of our publications a knowledge of the arguments that sustain the truth, but they have not become Bible students for themselves. They are not constantly seeking for a deeper and more thorough knowledge of the plan of salvation as revealed in the Scriptures. While preaching to others, they are becoming dwarfs in religious growth. They do not often go before God to plead for His Spirit and grace that they may rightly present Christ to the world. {5T 158.3}

Sok igehirdetőnk prédikációjában túl sok szó esik az elméletről, de kevés a gyakorlati istenfélelemről. Bár jártasak az igazság elméletében, mégsem érintette meg szívüket Krisztus szeretetének valódi buzgalma. Sokan elsajátították ugyan kiadványainkból az igazságot támogató érveket, de ők maguk nem kutatják a Bibliát. Nem keresik szüntelenül a megváltás tervének mélyebb és alaposabb ismeretét, amint azt a Szentírás kijelenti. Míg másokat tanítanak, ők nem növekednek a hitben. Nem járulnak sűrűn és rendszeresen Isten elé, hogy esedezzenek Lelkéért és kegyelméért, hogy helyesen hirdessék Krisztust a világnak. {5T 158.3}   

Human strength is weakness, human wisdom is folly. Our success does not depend on our talents or learning, but on our living connection with God. The truth is shorn of its power when preached by men who are seeking to display their own learning and ability. Such men display also that they know very little of experimental religion, that they are unsanctified in heart and life and are filled with vain conceit. They do not learn of Jesus. They cannot present to others a Saviour with whom they themselves are not acquainted. Their own hearts are not softened and subdued by a vivid sense of the great sacrifice which Christ has made to save perishing man. They do not feel that it is a privilege to deny self and to suffer for His dear sake. Some exalt self, and talk of self; they prepare sermons and write articles to call the attention of the people to the minister, fearing that he will not receive due honor. Had there been more lifting up of Jesus and less extolling the minister, more praise rendered to the Author of truth and less to its messengers, we would occupy a more favorable position before God than we do today. {5T 158.4}

Az ember ereje gyöngeség, bölcsessége pedig balgaság csupán. Eredményeink nem tehetségünktől vagy műveltségünktől függnek, hanem az Istennel fenntartott életerős kapcsolatunktól. Az igazság erejét veszíti, ha olyan emberek hirdetik, akik a saját műveltségüket és képességeiket igyekeznek fitogtatni. Az ilyenek egyúttal azt is elárulják, hogy járatlanok a tapasztalaton alapuló hitben, megszenteletlen a szívük és életük, s telve vannak hiúsággal, önteltséggel. Nem Jézustól tanulnak. Hogyan is hirdethetnék az Üdvözítőt, ha nem ismerik? Szívüket nem lágyította meg, nem csillapította le annak megismerése, hogy Krisztus mekkora áldozatot hozott a pusztuló ember megmentéséért. Nem tartják kiváltságnak az alázatot, s azt, hogy szenvedjenek Őérte. Némelyek saját énjüket emelik magas polcra, önmagukról beszélnek, igehirdetéseket és tanulmányokat írnak, hogy magukra tereljék a figyelmet, attól tartva, hogy nem kapják meg a nekik járó tisztességet. Ha Jézust magasztaltuk volna többet, és kevesebbet a lelkészeket, ha többet dicsőítettük volna az igazság szerzőjét s kevesebbet a hírnökeit, akkor ma nem kellene szégyenkeznünk Isten előtt. {5T 158.4}   

The plan of salvation is not presented in its simplicity for the reason that few ministers know what simple faith is. An intellectual knowledge of the truth is not enough; we must know its power upon our own hearts and lives. Ministers need to come to Christ as little children. Seek Jesus, brethren, confess your sins, plead with God day and night, until you know that for Christ's sake you are pardoned and accepted. Then will you love much because you have been forgiven much. Then you can point others to Christ as a sin-pardoning Redeemer. Then you can present the truth from the fullness of a heart that feels its sanctifying power. I fear for you, my brethren. I counsel you to tarry at Jerusalem, as did the early disciples, until, like them, you receive the baptism of the Holy Spirit. Never feel at liberty to go into the desk until you have by faith grasped the arm of your strength. {5T 159.1}

Nem a maga egyszerűségében hirdetjük a megváltás tervét, mert csak kevés igehirdetőnk tudja, mi is az egyszerű hit. Nem elég, ha elméletben ismerjük az igazságot. Feltétlenül tapasztalnunk kell a hatalmát szívünkön és életünkön. A lelkészek kisgyermekek módjára jöjjenek Krisztushoz! Keressétek Jézust, testvéreim! Valljátok be bűneiteket, könyörögjetek Istenhez éjjel és nappal, míg meg nem bizonyosodtok, hogy Krisztus érdemeiért megbocsátott és elfogadott titeket! Akkor majd nagyon fogtok szeretni, mert sokat bocsátottak meg nektek. Akkor majd Krisztushoz mint bűnbocsátó Megváltóhoz tudjátok hívni az embereket. Akkor majd szívetek teljességéből tudjátok hirdetni az igazságot, mert magatokon érzitek megszentelő erejét. Testvéreim, féltelek benneteket! Azt tanácsolom nektek, maradjatok Jeruzsálemben, mint az első tanítványok, amíg csak nem részesültök a Szentlélek keresztségében. Sohase tartsátok megengedhetőnek, hogy a szószékre lépjetek, amíg hit által meg nem ragadtátok Segítségetek erős karját. {5T 159.1}   

If we have the spirit of Christ we shall work as He worked; we shall catch the very ideas of the Man of Nazareth and present them to the people. If, in the place of formal professors and unconverted ministers, we were indeed followers of Christ we would present the truth with such meekness and fervor, and would so exemplify it in our lives, that the world would not be continually questioning whether we believe what we profess. The message borne in the love of Christ, with the worth of souls constantly before us, would win even from worldlings the decision: “They are like Jesus.” {5T 159.2}

Ha Krisztus lelkülete él bennünk, úgy dolgozunk majd, amint Ő dolgozott, s a názáreti gondolatait tárjuk az emberek elé. Ha a névleges hitvallók és meg nem tért lelkészek helyett valóban Krisztus követői lennénk, akkor szelíden és lelkesen hirdetnénk az igazságot, megvalósítanánk életünkben, s a világ nem kételkedne, hogy hisszük-e, amit hirdetünk. A Krisztus szeretetével közölt üzenet nyomán, ha nem veszítenénk szem elől az emberek értékét, még a világiak is úgy látnák, hogy olyanok vagyunk, mint Jézus. {5T 159.2}   

If we desire to reform others we must ourselves practice the principles which we would enforce upon them. Words, however good, will be powerless if contradicted by the daily life. Ministers of Christ, I admonish you: “Take heed unto thyself, and unto the doctrine.” Do not excuse sins in yourselves which you reprove in others. If you preach on meekness and love, let these graces be exemplified in your own life. If you urge others to be kind, courteous, and attentive at home, let your own example give force to your admonitions. As you have received greater light than others, so is your responsibility increased. You will be beaten with many stripes if you neglect to do your Master's will. {5T 160.1}

Ha másokat akarunk jó útra téríteni, előbb nekünk kell gyakorolni azokat az elveket, amelyeket nekik hirdetünk. A szavak, bármilyen találóak is, hatástalanul peregnek le, ha mindennapi életünk meghazudtolja őket. Krisztus igehirdetői, intelek titeket! „Ügyeljetek magatokra és a tanításra.” (I. Tim. 4:16) Ne mentegessétek magatokban a bűnt, amit másban kárhoztattok! Ha szelídségről és szeretetről beszéltek, életetekkel mutassatok rá példát. Ha másokat buzdíttok a szeretet teljességére, nagylelkűségre és a családi életben való figyelmességre, akkor példamutatásotok adjon súlyt intéseiteknek. Mivel nagyobb világosságban részesültetek, mint mások, megnövekedett a felelősségetek is. {5T 160.1}   

Satan's snares are laid for us as verily as they were laid for the children of Israel just prior to their entrance into the land of Canaan. We are repeating the history of that people. Lightness, vanity, love of ease and pleasure, selfishness, and impurity are increasing among us. There is need now of men who are firm and fearless in declaring the whole counsel of God; men who will not sleep as do others, but watch and be sober. Knowing as I do the great lack of holiness and power with our ministers, I am deeply pained to see the efforts for self-exaltation. If they could but see Jesus as He is, and themselves as they are, so weak, so inefficient, so unlike their Master, they would say: If my name may be written in the obscurest part of the book of life, it is enough for me, so unworthy am I of His notice. {5T 160.2}

Sátán ugyanolyan bizonyosan elénk fekteti csapdáit, mint Izrael gyermekeivel tette, mielőtt bevonultak volna Kánaán földjére. Ennek a népnek a történelmét ismételjük meg. Növekedik közöttünk a felelőtlen léhaság, a hiúság, a könnyű élet utáni vágy, az élvezetek szeretete, az önzés és a tisztátalanság. Olyan férfiakra van most szükség, akik határozottan és bátran hirdetik Isten egész üzenetét, akik nem alszanak, hanem virrasztanak, és józanok. Tudom, hogy fájón hiányzik lelkészeinkből a szentség és az erő, s nagyon rosszulesik látnom, hogy önmagukat igyekeznek dicsőíteni. Ha igaz valójában látnák Jézust, saját magukat pedig olyan gyengének, erőtlennek, Mesterük ellentétének, mint amilyenek valójában, akkor így szólnának: Ha be lehetne írni nevemet az élet könyvének legeldugottabb sarkába, az is elég lenne, annyira méltatlan vagyok a figyelmére. {5T 160.2}   

It is your work to study and to imitate the Pattern. Was Christ self-denying? so must you be. Was He meek and lowly? so must you be. Was He zealous in the work of saving souls? so must you be. Did He labor to promote the glory of His Father? so must you. Did He often seek help from God? so must you. Was Christ patient? so will you be patient. As Christ forgave His enemies, so will you forgive. {5T 160.3}

A ti feladatotok is, hogy tanulmányozzátok és kövessétek a példát, Jézust. Szerény és egyszerű volt Krisztus? Ti is legyetek azok! Szelíd volt és alázatos szívű? Legyetek ti is azok! Buzgó volt a lélekmentésben? Legyetek ti is buzgók! Atyja dicsőségének növelésén fáradozott? Fáradozzatok ti is ezért! Gyakran kérte Isten segítségét? Kérjétek ti is! Türelmes volt? Legyetek hát türelmesek! Amint Krisztus megbocsátott ellenségeinek, úgy bocsássatok meg ti is! {5T 160.3}   

It is not so much the religion of the pulpit as the religion of the family that reveals our real character. The minister's wife, his children, and those who are employed as helpers in his family are best qualified to judge of his piety. A good man will be a blessing to his household. Wife, children, and helpers will all be the better for his religion. {5T 161.1}

Nem annyira a szószék, mint a családi élet hirdeti valódi jellemünket. Felesége, gyermekei és háztartási alkalmazottai tudják legjobban megítélni a lelkész lelki jámborságát. Az istenfélő ember áldás a családjának. Felesége, gyermekei és alkalmazottai mindnyájan jobbak lesznek hite által. {5T 161.1}   

Brethren, carry Christ into the family, carry Him into the pulpit, carry Him with you wherever you go. Then you need not urge upon others the necessity of appreciating the ministry, for you will bear the heavenly credentials which will prove to all that you are servants of Christ. Carry Jesus with you in your hours of solitude. Remember that He was often in prayer, and His life was constantly sustained by fresh inspirations of the Holy Spirit. Let your thoughts, your inner life, be such that you will not be ashamed to meet its record in the day of God. {5T 161.2}

Testvéreim, hívjátok Krisztust a családotokba, a szószékre, hívjátok magatokkal, bárhova is mentek. Akkor nem kell majd az embereknek bizonygatnotok, hogy meg kell becsülni a lelkészi hivatást. Mennyei megbízólevelet hordoztok majd, amely bizonyítja, hogy Krisztus szolgái vagytok. Hívjátok magatokkal Jézust magányotokba! Ne feledjétek, hogy Ő gyakran imádkozott, s szüntelenül a Szentlélek új és új ihletése támogatta Őt. Legyenek olyanok a gondolataitok, a belső életetek, hogy ne kelljen szégyenkeznetek, ha Isten napján az ezekről szóló feljegyzésekkel találjátok szembe magatokat. {5T 161.2}   

Heaven is not closed against the fervent prayers of the righteous. Elijah was a man subject to like passions as we are, yet the Lord heard and in a most striking manner answered his petitions. The only reason for our lack of power with God is to be found in ourselves. If the inner life of many who profess the truth were presented before them, they would not claim to be Christians. They are not growing in grace. A hurried prayer is offered now and then, but there is no real communion with God. {5T 161.3}

A menny nem zárkózik el az igazak buzgó imája elől. Illés ugyanolyan szenvedélyeknek, kísértéseknek volt kitéve, mint mi. Az Úr mégis meghallgatta, s a lehető legmegrázóbban felelt könyörgéseire. Az egyetlen ok, amiért olyan kevés az erőnk, az bennünk, magunkban található. Ha valóban feltárnánk belső életünket, akkor nem mondanánk magunkat többé kereszténynek. Nem növekedünk a kegyességben. Egyszer-másszor elkapkodva imádkozunk is, de nincs valódi kapcsolatunk Istennel. {5T 161.3}   

We must be much in prayer if we would make progress in the divine life. When the message of truth was first proclaimed, how much we prayed. How often was the voice of intercession heard in the chamber, in the barn, in the orchard, or the grove. Frequently we spent hours in earnest prayer, two or three together claiming the promise; often the sound of weeping was heard and then the voice of thanksgiving and the song of praise. Now the day of God is nearer than when we first believed, and we should be more earnest, more zealous, and fervent than in those early days. Our perils are greater now than then. Souls are more hardened. We need now to be imbued with the spirit of Christ, and we should not rest until we receive it. {5T 161.4}

Ha fejlődni akarunk a hívő életben, akkor sok időt kell imádkozva töltenünk. Amikor először hirdettük az igazságot, milyen sokat imádkoztunk! Hányszor hangzott a könyörgés a szobákban, a csűrökben, a gyümölcsösben, a lugasban. Gyakorta órákat töltöttünk imában, ketten-hárman hivatkozva az ígéretekre. Gyakran hallatszott zokogás, majd hálaadás és dicsőítő ének. Ma még közelebb van Isten napja, mint amikor hinni kezdtünk, ezért komolyabbnak, buzgóbbnak, lelkesebbnek kellene lennünk, mint azokban a korai időkben. Fenyegetőbbek a veszedelmek is, mint akkor. Keményebb lett az emberek szíve. Ezért feltétlenül Krisztus lelkének kell átitatnia bennünket, s nem szabad addig nyugodnunk, amíg meg nem kapjuk. {5T 161.4}   

Brethren and sisters, have you forgotten that your prayers should go out, like sharp sickles, with the laborers in the great harvest field? As young men go forth to preach the truth, you should have seasons of prayer for them. Pray that God will connect them with Himself and give them wisdom, grace, and knowledge. Pray that they may be guarded from the snares of Satan and kept pure in thought and holy in heart. I entreat you who fear the Lord to waste no time in unprofitable talk or in needless labor to gratify pride or to indulge the appetite. Let the time thus gained be spent in wrestling with God for your ministers. Hold up their hands as did Aaron and Hur the hands of Moses. {5T 162.1}

Testvéreim, elfelejtettétek, hogy imáitoknak éles sarlóként kellene együtt járniuk a munkásokkal az aratás nagy búzamezején? Amikor ifjak indulnak el hirdetni az igazságot, imaórákat kellene tartanotok értük. Imádkozzatok, hogy Isten kösse őket magához, adjon nekik bölcsességet, kegyességet, és tudást! Imádkozzatok, hogy őrizze meg őket Sátán csapdáitól, tartsa meg ártatlannak a gondolataikat és szentnek a szívüket! Kérlek titeket, akik félitek az Urat, ne pazaroljátok időtöket haszontalan beszédre és fölösleges munkára, csak hogy büszkeségeteket kielégítsétek! Az így megtakarított időt töltsétek Istennel, küzdve a lelkészeitekért. Erősítsétek karjukat, mint Áron és Hur Mózesét. {5T 162.1}   

***** {5T 162}

***** {5T 162}