× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

Chapter 84—The Mysteries of the Bible a Proof of its Inspiration

A Biblia titkai ihletettségét bizonyítják

“Canst thou by searching find out God? canst thou find out the Almighty unto perfection? It is as high as heaven; what canst thou do? deeper than hell; what canst thou know?” “My thoughts are not your thoughts, neither are your ways My ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways, and My thoughts than your thoughts.” “I am God, and there is none like Me, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done.” It is impossible for the finite minds of men to fully comprehend the character or the works of the Infinite One. To the keenest intellect, to the most powerful and highly educated mind, that holy Being must ever remain clothed in mystery. {5T 698.2}

„Fel tudod talán fogni Istennek mélységét, mindenható Urad tökéletességét? Magasabb az égnél – mit teszel annak láttán? Alvilágnál mélyebb – és a te tudásod?” (Jób 11:7–8) „Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr. – Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” (Ésa. 55:8–9) „Isten vagyok, és nincs senki hozzám hasonló. Kezdettől fogva kijelentettem a jövendőt, és előre megmondtam, amik meg sem történtek még.” (Ésa. 46:10) Az ember véges értelme képtelen felfogni a végtelen Isten jellemét és tevékenységét. A legélesebb és legképzettebb elme előtt is titokba burkolózott a szent lény. {5T 698.2}   

The apostle Paul exclaims: “O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are His judgments, and His ways past finding out!” But though “clouds and darkness are round about Him: righteousness and judgment are the foundation of His throne.” [Revised Version.] We can so far comprehend His dealing with us, and the motives by which He is actuated, that we may discern boundless love and mercy united to infinite power. We can understand as much of His purposes as it is for our good to know; and beyond this we must still trust the might of the Omnipotent, the love and wisdom of the Father and Sovereign of all. {5T 699.1}

Pál apostol felkiált: „Mekkora a mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának? Milyen megfoghatatlanok szándékai, mily kifürkészhetetlenek útjai!” (Rm. 11:33) Bár „felhő és homály van körülötte; trónjának támasza jog és igazság” (Zsolt. 97:2). Annyira meg tudjuk érteni bánásmódját és indítékait, hogy felismerhetjük a végtelen szeretetnek és a könyörületnek a végtelen hatalommal való párosulását. Szándékából megértünk annyit, amennyi javunkra válik. Ami ezen túl van, azzal kapcsolatban meg kell bíznunk a Mindenható hatalmában, mindenek Atyjának és Uralkodójának szeretetében és bölcsességében. {5T 699.1}   

The word of God, like the character of its divine Author, presents mysteries which can never be fully comprehended by finite beings. It directs our minds to the Creator, who dwelleth “in the light which no man can approach unto.” It presents to us His purposes, which embrace all the ages of human history, and which will reach their fulfillment only in the endless cycles of eternity. It calls our attention to subjects of infinite depth and importance relating to the government of God and the destiny of man. {5T 699.2}

Isten Igéje, akárcsak szerzőjének jelleme, titokzatos dolgokat is foglal magában, amelyeket véges lények sohasem értenek meg teljesen. Az Ige a teremtő Istenre irányítja gondolatainkat, aki „megközelíthetetlen világosságban lakik” (I. Tim. 6:16). Az Írás bemutatja Isten szándékait, melyek felölelik az emberek történelmének valamennyi korszakát, s amelyek csak az örökkévalóságban érik el beteljesedésüket. Az Isten kormányzásával és az ember sorsával összefüggő végtelen mélységű és fontosságú ismeretekre tereli figyelmünket. {5T 699.2}   

The entrance of sin into the world, the incarnation of Christ, regeneration, the resurrection, and many other subjects presented in the Bible, are mysteries too deep for the human mind to explain or even to fully comprehend. But God has given us in the Scriptures sufficient evidence of their divine character, and we are not to doubt His word because we cannot understand all the mysteries of His providence. {5T 699.3}

Titok a bűn világba jötte, Krisztus testtélétele, az újjászületés, a feltámadás, és sok más bibliai tárgy, amelyek túl mélyek ahhoz, hogy az emberi gondolkodás teljesen felfoghassa. Isten elég bizonyítékot szolgáltatott a Szentírásban, hogy meggyőződhessünk annak isteni eredetéről. Nem szabad kételkednünk az igében azért, mert nem értjük meg Isten gondviselésének minden titkát. {5T 699.3}   

The portions of Holy Writ presenting these great themes are not to be passed by as of no use to man. All that God has seen fit to make known we are to accept upon the authority of His word. Only a bare statement of facts may be given, with no explanation as to why or how; but though we cannot comprehend it we should rest content that it is true, because God has said it. All the difficulty lies in the weakness and narrowness of the human mind. {5T 699.4}

Ne tekintsük haszontalanoknak a Szentírás fenséges témákat leíró részeit. Szavának tekintélye miatt fogadjuk el mindazt, amit Isten jónak látott a tudomásunkra hozni. Néhol csak ténymegállapításokat olvasunk, minden magyarázat nélkül. Bár nem értjük, miért és hogyan, bizonyosak lehetünk benne, hogy igazak, mert Isten állítja. A nehézség kizárólag az ember gondolkodásának korlátaiban rejlik. {5T 699.4}   

The apostle Peter says that there are in Scripture “things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest ... unto their own destruction.” The difficulties of Scripture have been urged by skeptics as an argument against the Bible; but so far from this, they constitute a strong evidence of its divine inspiration. If it contained no account of God but that which we could easily comprehend; if His greatness and majesty could be grasped by finite minds, then the Bible would not bear the unmistakable credentials of divine authority. The very grandeur and mystery of the themes presented should inspire faith in it as the word of God. {5T 700.1}

Péter azt mondja, hogy az írásokban „akad némi nehezen érthető, amit tudatlanok és hitben ingadozók vesztükre fordítanak el” (II. Pt. 3:16). A kételkedő bölcselet művelői fegyvert kovácsolnak a Szentírás nehezen érthető részeiből, pedig ezek a részek pontosan az ellenkezőjét bizonyítják: a Biblia isteni ihletettségének határozott bizonyítékai. Ha nem tartalmazna olyan beszámolót Istentől, amelyet nehezen értünk meg, ha véges gondolkodásunk könnyedén felfogná az Úr nagyságát és fenségét, akkor a Biblia nem hordozná magában szerzője, Isten félreérthetetlen igazolását. Az elénk tárt igazságok nagyszerűségének és titokzatosságának hitet kellene gerjesztenie Isten Igéje iránt.őszinte keresőjében, aki minél többet kutat a Bibliában, annál inkább meggyőződik arról, hogy az Írás az élő Isten szava. Az emberi okfejtés meghajlik az isteni kijelentés fensége előtt. Akik Isten tekintélye következtében elfogadják a két élő tanút, azokat az Úr a legnagyobb világossággal áldja meg. {5T 700.1}   

The Bible unfolds truth with a simplicity and a perfect adaptation to the needs and longings of the human heart, that has astonished and charmed the most highly cultivated minds, while it enables the humble and uncultured to discern the way of salvation. And yet these simply stated truths lay hold upon subjects so elevated, so far-reaching, so infinitely beyond the power of human comprehension, that we can accept them only because God has declared them. Thus the plan of redemption is laid open to us so that every soul may see the steps he is to take in repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ, in order to be saved in God's appointed way; yet beneath these truths, so easily understood, lie mysteries which are the hiding of His glory—mysteries which overpower the mind in its research, yet inspire the sincere seeker for truth with reverence and faith. The more he searches the Bible, the deeper is his conviction that it is the word of the living God, and human reason bows before the majesty of divine revelation. {5T 700.2}

A Biblia az ember szívének szükségleteivel és sóvárgásaival tökéletes összhangban tárja fel az igazságot, ami megdöbbentette és lenyűgözte a legcsiszoltabb elméket. Ugyanakkor az egyszerű embereknek és a műveletleneknek is lehetővé teszi, hogy felismerjék a megváltás útját. S ezek az egyszerűen leírt igazságok mégis annyira fenséges, olyan messzemenő, az emberi felfogást oly végtelenül meghaladó ismereteket ragadnak meg, hogy csak azért tudjuk azokat elfogadni, mert Isten kijelentései. {5T 700.2}   

Those are blessed with clearest light who are willing thus to accept the living oracles upon the authority of God. If asked to explain certain statements, they can only answer: “It is so presented in the Scriptures.” They are obliged to acknowledge that they cannot explain the operation of divine power or the manifestation of divine wisdom. It is as the Lord intended it should be, that we find ourselves compelled to accept some things solely by faith. To acknowledge this, is only to admit that the finite mind is inadequate to grasp the infinite; that man, with his limited, human knowledge, cannot understand the purposes of Omniscience. {5T 700.3}

Így tárja fel előttünk a megváltás tervét, hogy minden ember lássa, milyen lépéseket kell megtennie bűnbánatban Isten és hitben Krisztus felé ahhoz, hogy megmeneküljön az Isten rendelte úton. E könnyen érthető igazságok mögött mégis olyan titkok húzódnak meg, amelyek elrejtik Isten dicsőségét. Titkok, melyek túlszárnyalják a kutató elmét, mégis tiszteletet keltenek az igazság {5T 700.3}   

Because they cannot fathom all its mysteries, the skeptic and the infidel reject God's word; and not all who profess to believe the Bible are secure from temptation on this point. Says the apostle: “Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.” Minds that have been educated to criticize, to doubt and cavil because they cannot search into the purposes of God, will “fall after the same example of unbelief.” It is right to study closely the teaching of the Bible, and to search into “the deep things of God,” so far as they are revealed in Scripture. While “the secret things belong unto the Lord our God,” “those things which are revealed belong unto us and to our children.” But it is Satan's work to pervert the investigative powers of the mind. A certain pride is mingled with the consideration of Bible truth, so that men feel defeated and impatient if they cannot explain every portion of Scripture to their satisfaction. It is too humiliating to them to acknowledge that they do not understand the inspired words. They are unwilling to wait patiently until God shall see fit to reveal the truth to them. They feel that their unaided human wisdom is sufficient to enable them to comprehend the Scripture; and failing to do this, they virtually deny its authority. It is true that many theories and doctrines popularly supposed to be the teaching of the Bible have no foundation in Scripture and, indeed, are contrary to the whole tenor of inspiration. These things have been a cause of doubt and perplexity to many minds. They are not, however, chargeable to God's word, but to man's perversion of it. But the difficulties in the Bible do not reflect upon the wisdom of God; they will not cause the ruin of any who would not have been destroyed if no such difficulties had existed. Had there been no mysteries in the Bible for them to question, the same minds would, through their own lack of spiritual discernment, have found cause of stumbling in the plainest utterances of God. {5T 701.1}

{5T 701.1}   

Men who imagine themselves endowed with mental powers of so high an order that they can find an explanation of all the ways and works of God, are seeking to exalt human wisdom to an equality with the divine and to glorify man as God. They are only repeating that which Satan declared to Eve in Eden: “Ye shall be as gods.” Satan fell because of his ambition to be equal with God. He desired to enter into the divine counsels and purposes, from which he was excluded by his own inability, as a created being, to comprehend the wisdom of the Infinite One. It was this ambitious pride that led to his rebellion, and by the same means he seeks to cause the ruin of man. {5T 702.1}

{5T 702.1}   

There are mysteries in the plan of redemption—the humiliation of the Son of God, that He might be found in fashion as a man, the wonderful love and condescension of the Father in yielding up His Son—that are to the heavenly angels subjects of continual amazement. The apostle Peter, speaking of the revelations given to the prophets of “the sufferings of Christ, and the glory that should follow,” says that these are things which “the angels desire to look into.” And these will be the study of the redeemed through eternal ages. As they contemplate the work of God in creation and redemption, new truth will continually unfold to the wondering and delighted mind. As they learn more and more of the wisdom, the love, and the power of God, their minds will be constantly expanding, and their joy will continually increase. {5T 702.2}

{5T 702.2}   

If it were possible for created beings to attain to a full understanding of God and His works, then, having reached this point, there would be for them no further discovery of truth, no growth in knowledge, no further development of mind or heart. God would no longer be supreme; and men, having reached the limit of knowledge and attainment, would cease to advance. Let us thank God that it is not so. God is infinite; in Him are “all the treasures of wisdom and knowledge.” And to all eternity men may be ever searching, ever learning, and yet they can never exhaust the treasures of His wisdom, His goodness, and His power. {5T 703.1}

{5T 703.1}   

God intends that, even in this life, truth shall be ever unfolding to His people. There is only one way in which this knowledge can be obtained. We can attain to an understanding of God's word only through the illumination of that Spirit by which the word was given. “The things of God knoweth no man, but the Spirit of God;” “for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.” And the Saviour's promise to His followers was: “When He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth.... For He shall receive of Mine, and shall show it unto you.” {5T 703.2}

{5T 703.2}   

God desires man to exercise his reasoning powers; and the study of the Bible will strengthen and elevate the mind as no other study can do. It is the best mental as well as spiritual exercise for the human mind. Yet we are to beware of deifying reason, which is subject to the weakness and infirmity of humanity. If we would not have the Scriptures clouded to our understanding, so that the plainest truths shall not be comprehended, we must have the simplicity and faith of a little child, ready to learn, and beseeching the aid of the Holy Spirit. A sense of the power and wisdom of God, and of our inability to comprehend His greatness, should inspire us with humility, and we should open His word, as we would enter His presence, with holy awe. When we come to the Bible, reason must acknowledge an authority superior to itself, and heart and intellect must bow to the great I AM. {5T 703.3}

{5T 703.3}   

We shall advance in true spiritual knowledge only as we realize our own littleness and our entire dependence upon God; but all who come to the Bible with a teachable and prayerful spirit, to study its utterances as the word of God, will receive divine enlightenment. There are many things apparently difficult or obscure which God will make plain and simple to those who thus seek an understanding of them. {5T 704.1}

{5T 704.1}   

It is sometimes the case that men of intellectual ability, improved by education and culture, fail to comprehend certain passages of Scripture, while others who are uneducated, whose understanding seems weak and whose minds are undisciplined, will grasp the meaning, finding strength and comfort in that which the former declare to be mysterious or pass by as unimportant. Why is this? It has been explained to me that the latter class do not rely upon their own understanding. They go to the Source of light, the One who has inspired the Scriptures, and with humility of heart ask God for wisdom, and they receive it. There are mines of truth yet to be discovered by the earnest seeker. Christ represented the truth as treasure hid in a field. It does not lie right upon the surface; we must dig for it. But our success in finding it does not depend so much on our intellectual ability as on our humility of heart and the faith which will lay hold upon divine aid. {5T 704.2}

{5T 704.2}   

Without the guidance of the Holy Spirit we shall be continually liable to wrest the Scriptures or to misinterpret them. There is much reading of the Bible that is without profit and in many cases is a positive injury. When the word of God is opened without reverence and without prayer; when the thoughts and affections are not fixed upon God or in harmony with His will, the mind is clouded with doubt; and in the very study of the Bible, skepticism strengthens. The enemy takes control of the thoughts, and he suggests interpretations that are not correct. {5T 704.3}

{5T 704.3}   

Whenever men are not seeking, in word and deed, to be in harmony with God, then, however learned they may be, they are liable to err in their understanding of Scripture, and it is not safe to trust to their explanations. When we are truly seeking to do God's will, the Holy Spirit takes the precepts of His word and makes them the principles of the life, writing them on the tablets of the soul. And it is only those who are following the light already given that can hope to receive the further illumination of the Spirit. This is plainly stated in the words of Christ: “If any man will do His will, he shall know of the doctrine.” {5T 705.1}

{5T 705.1}   

Those who look to the Scriptures to find discrepancies have not spiritual insight. With distorted vision they will see many causes for doubt and unbelief in things that are really plain and simple. But to those who take God's word with reverence, seeking to learn His will that they may obey it, all is changed. They are filled with awe and wonder as they contemplate the purity and exalted excellence of the truths revealed. Like attracts like. Like appreciates like. Holiness allies itself with holiness, faith with faith. To the humble heart and the sincere, inquiring mind the Bible is full of light and knowledge. Those who come to the Scriptures in this spirit are brought into fellowship with prophets and apostles. Their spirit assimilates to that of Christ, and they long to become one with Him. {5T 705.2}

{5T 705.2}   

Many feel that a responsibility rests upon them to explain every seeming difficulty in the Bible in order to meet the cavils of skeptics and infidels. But in trying to explain that which they but imperfectly understand, they are in danger of confusing the minds of others in reference to points that are clear and easy to be understood. This is not our work. Nor should we lament that these difficulties exist, but accept them as permitted by the wisdom of God. It is our duty to receive His word, which is plain on every point essential to the salvation of the soul, and practice its principles in our life, teaching them to others both by precept and example. Thus it will be evident to the world that we have a connection with God and implicit confidence in His word. A life of godliness, a daily example of integrity, meekness, and unselfish love, will be a living exemplification of the teaching of God's word, and it will be an argument in favor of the Bible which few will be able to resist. This will prove the most effectual check to the prevailing tendency to skepticism and infidelity. {5T 705.3}

{5T 705.3}   

By faith we should look to the hereafter and grasp the pledge of God of a growth of intellect, the human faculties uniting with the divine, and every power of the soul being brought into direct contact with the Source of light. We may rejoice that all that has perplexed us in the providences of God will then be made plain; things hard to be understood will find an explanation; and where our finite minds discovered only confusion and broken purposes, we shall see the most perfect and beautiful harmony. Says the apostle Paul: “Now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.” {5T 706.1}

{5T 706.1}   

Peter exhorts his brethren to “grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ.” Whenever the people of God are growing in grace, they will be constantly obtaining a clearer understanding of His word. They will discern new light and beauty in its sacred truths. This has been true in the history of the church in all ages, and thus it will continue to the end. But as real spiritual life declines, it has ever been the tendency to cease to advance in the knowledge of the truth. Men rest satisfied with the light already received from God's word and discourage any further investigation of the Scriptures. They become conservative and seek to avoid discussion. {5T 706.2}

{5T 706.2}   

The fact that there is no controversy or agitation among God's people should not be regarded as conclusive evidence that they are holding fast to sound doctrine. There is reason to fear that they may not be clearly discriminating between truth and error. When no new questions are started by investigation of the Scriptures, when no difference of opinion arises which will set men to searching the Bible for themselves to make sure that they have the truth, there will be many now, as in ancient times, who will hold to tradition and worship they know not what. {5T 707.1}

{5T 707.1}   

I have been shown that many who profess to have a knowledge of present truth know not what they believe. They do not understand the evidences of their faith. They have no just appreciation of the work for the present time. When the time of trial shall come, there are men now preaching to others who will find, upon examining the positions they hold, that there are many things for which they can give no satisfactory reason. Until thus tested they knew not their great ignorance. And there are many in the church who take it for granted that they understand what they believe; but, until controversy arises, they do not know their own weakness. When separated from those of like faith and compelled to stand singly and alone to explain their belief, they will be surprised to see how confused are their ideas of what they had accepted as truth. Certain it is that there has been among us a departure from the living God and a turning to men, putting human in place of divine wisdom. {5T 707.2}

{5T 707.2}   

God will arouse His people; if other means fail, heresies will come in among them, which will sift them, separating the chaff from the wheat. The Lord calls upon all who believe His word to awake out of sleep. Precious light has come, appropriate for this time. It is Bible truth, showing the perils that are right upon us. This light should lead us to a diligent study of the Scriptures and a most critical examination of the positions which we hold. God would have all the bearings and positions of truth thoroughly and perseveringly searched, with prayer and fasting. Believers are not to rest in suppositions and ill-defined ideas of what constitutes truth. Their faith must be firmly founded upon the word of God so that when the testing time shall come and they are brought before councils to answer for their faith they may be able to give a reason for the hope that is in them, with meekness and fear. {5T 707.3}

{5T 707.3}   

Agitate, agitate, agitate. The subjects which we present to the world must be to us a living reality. It is important that in defending the doctrines which we consider fundamental articles of faith we should never allow ourselves to employ arguments that are not wholly sound. These may avail to silence an opposer, but they do not honor the truth. We should present sound arguments, that will not only silence our opponents, but will bear the closest and most searching scrutiny. With those who have educated themselves as debaters there is great danger that they will not handle the word of God with fairness. In meeting an opponent it should be our earnest effort to present subjects in such a manner as to awaken conviction in his mind, instead of seeking merely to give confidence to the believer. {5T 708.1}

{5T 708.1}   

Whatever may be man's intellectual advancement, let him not for a moment think that there is no need of thorough and continuous searching of the Scriptures for greater light. As a people we are called individually to be students of prophecy. We must watch with earnestness that we may discern any ray of light which God shall present to us. We are to catch the first gleamings of truth; and through prayerful study clearer light may be obtained, which can be brought before others. {5T 708.2}

{5T 708.2}   

When God's people are at ease and satisfied with their present enlightenment, we may be sure that He will not favor them. It is His will that they should be ever moving forward to receive the increased and ever-increasing light which is shining for them. The present attitude of the church is not pleasing to God. There has come in a self-confidence that has led them to feel no necessity for more truth and greater light. We are living at a time when Satan is at work on the right hand and on the left, before and behind us; and yet as a people we are asleep. God wills that a voice shall be heard arousing His people to action. {5T 708.3}

{5T 708.3}   

Instead of opening the soul to receive rays of light from heaven, some have been working in an opposite direction. Both through the press and from the pulpit have been presented views in regard to the inspiration of the Bible which have not the sanction of the Spirit or the word of God. Certain it is that no man or set of men should undertake to advance theories upon a subject of so great importance, without a plain “Thus saith the Lord” to sustain them. And when men, compassed with human infirmities, affected in a greater or less degree by surrounding influences, and having hereditary and cultivated tendencies which are far from making them wise or heavenly-minded, undertake to arraign the word of God, and to pass judgment upon what is divine and what is human, they are working without the counsel of God. The Lord will not prosper such a work. The effect will be disastrous, both upon the one engaged in it and upon those who accept it as a work from God. Skepticism has been aroused in many minds by the theories presented as to the nature of inspiration. Finite beings, with their narrow, short-sighted views, feel themselves competent to criticize the Scriptures, saying: “This passage is needful, and that passage is not needful, and is not inspired.” {5T 709.1}

{5T 709.1}   

Christ gave no such instruction in regard to the Old Testament Scriptures, the only part of the Bible which the people of His time possessed. His teachings were designed to direct their minds to the Old Testament and to bring into clearer light the great themes there presented. For ages the people of Israel had been separating themselves from God, and they had lost sight of precious truths which He had committed to them. These truths were covered up with superstitious forms and ceremonies that concealed their true significance. Christ came to remove the rubbish which had obscured their luster. He placed them, as precious gems, in a new setting. He showed that so far from disdaining the repetition of old, familiar truths, He came to make them appear in their true force and beauty, the glory of which had never been discerned by the men of His time. Himself the Author of these revealed truths, He could open to the people their true meaning, freeing them from the misinterpretations and false theories adopted by the leaders to suit their own unconsecrated condition, their destitution of spirituality and the love of God. He cast aside that which had robbed these truths of life and vital power, and gave them back to the world in all their original freshness and force. {5T 709.2}

{5T 709.2}   

If we have the Spirit of Christ and are laborers together with Him, it is ours to carry forward the work which He came to do. The truths of the Bible have again become obscured by custom, tradition, and false doctrine. The erroneous teachings of popular theology have made thousands upon thousands of skeptics and infidels. There are errors and inconsistencies which many denounce as the teaching of the Bible that are really false interpretations of Scripture, adopted during the ages of papal darkness. Multitudes have been led to cherish an erroneous conception of God, as the Jews, misled by the errors and traditions of their time, had a false conception of Christ. “Had they known it, they would not have crucified the Lord of glory.” It is ours to reveal to the world the true character of God. Instead of criticizing the Bible, let us seek, by precept and example, to present to the world its sacred, life-giving truths, that we may “show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light.” {5T 710.1}

{5T 710.1}   

The evils that have been gradually creeping in among us have imperceptibly led individuals and churches away from reverence for God, and have shut away the power which He desires to give them. {5T 711.1}

{5T 711.1}   

My brethren, let the word of God stand just as it is. Let not human wisdom presume to lessen the force of one statement of the Scriptures. The solemn denunciation in the Revelation should warn us against taking such ground. In the name of my Master I bid you: “Put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground.” {5T 711.2}

{5T 711.2}   

***** {5T 711}

***** {5T 711}