× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

Chapter 72—Unholy Ambition

Megszenteletlen törekvés

Dear Brother and Sister N, {5T 586}

Kedves N. testvér és testvérnő! {5T 586}   

Although I have received from you no acknowledgment of my last letter, I feel drawn out to write to you again. I have been shown your danger, and cannot forbear to impress upon your minds the necessity of walking humbly with God. You will be safe as long as you have humble views of self. But I know that your souls are in peril. You are seeking for a broader path for your feet than the humble path of holiness, the royal way that leads to the city of God. You have too much of self and too little of the meekness and lowliness of Christ. You have much self-esteem and self-confidence, and little faith in God. The discordant elements in your nature are largely developed. Unruly passions have a controlling power. Pride and vanity seek for the supremacy. I know that the enemy is tempting you sorely. Your only safety is in entire conformity to the will of God. Submission is necessary on your part; a complete consecration of yourselves to Christ is your only hope of salvation. If you walk in humility of mind before the Lord, then He can work with your efforts, and His strength will be made perfect in your weakness. Christ is our Saviour. He has said for your benefit and for mine: “Without Me ye can do nothing.” Oh, will you have more of Jesus, and less of self? {5T 586.2}

Bár nem válaszoltatok legutóbbi levelemre, mégis kötelességemnek tartom, hogy újra írjak nektek. Megmutatták nekem a benneteket fenyegető veszedelmeket, s elmétekbe kell vésnem annak szükségességét, hogy alázatosan járjatok Istennel. Mindaddig biztonságban lesztek, amíg szerényen vélekedtek önmagatokról. Tudom azonban, hogy üdvösségetek veszélyben forog. Szélesebb utat kerestek a szentség ösvényénél, a királyi útnál, amely Isten városába vezet. Túlteng bennetek az „én”, túlzottan önérzetesek vagytok, és kevés az Istenbe vetett hitetek. Nagyon előtérben állnak jellemetek hamis elemei. Féktelen szenvedélyek uralkodnak rajtatok. Büszkeség és hiúság akarják kezükbe kaparintani az irányítást. Tudom, hogy az ellenség keményen kísért titeket. Egyedüli biztonságotok, ha teljesen összhangban álltok Isten akaratával. Egyetlen reményetek az üdvösségre, ha teljesen Krisztusnak szentelitek magatokat. Ha alázatos szívvel és elmével jártok az Úr előtt, akkor együttműködhet igyekezetetekkel, s ereje megsegít gyöngeségetekben. Krisztus a megváltónk, s Ő mondta nekünk: „Nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn. 15:5) Legyen bennetek több Jézusból, és kevesebb magatokból! {5T 586.2}   

Brother N, you are not naturally devotional and hence need to make constant efforts to cultivate faith. It is easy for you to drop Christ out of your experience. The Lord has given you His blessing in the past, and how sweet it was to your soul! What comfort, what courage, it gave you! Your passion is to exalt education, but I speak the truth when I tell you that education, unless balanced by religious principles, will be a power for evil. {5T 586.3}

N. testvér, nem vagy vallásos természetű ember, s ezért szüntelen erőfeszítésedbe kerül, hogy erősítsd magadban a hitet. Könnyen teljesen el tudnád engedni Krisztust az életedből. Az Úr áldását adta rád a múltban, s milyen csodálatos volt akkor a lelki életed! Milyen megnyugtatást, milyen bátorítást nyújtott neked! Szenvedélyed, hogy magasztald a műveltséget, pedig az az igazság, hogy a műveltség a vallásos elvekhez való ragaszkodás nélkül hatalommá válik a rosszra. {5T 586.3}   

I am not willing to look on passively and see you go as others have gone in the fatal delusion that Seventh-day Adventists are too narrow in their ideas, are traveling in too obscure a path; that they must needs have greater notoriety and rise to greater eminence; that the teachers in our schools should give their powers more exclusively to the sciences and not weave religion into so much of their education. When this seed is dropped into the hearts of students, it will develop rapidly into a harvest which you will not covet to reap. {5T 587.1}

Nem tudom tétlenül nézni, hogy el akarsz menni, abban a végzetes tévedésben ringatva magadat, hogy a h. n. adventisták szűk látókörűek, és nagyon rejtett, tizedrangú ösvényen járnak, s mindenképpen nagyobb hírnévre kell szert tenniük, nagyobb tekintélyre, továbbá iskoláink tanítóinak a tudományokra kell összpontosítaniuk figyelmüket, az oktatás során háttérbe szorítva a vallásosságot. Amikor ilyen magot hintenek a hallgatók szívébe, hamarosan olyan aratnivaló lesz belőle, amelyet nem akarsz majd betakarítani. {5T 587.1}   

We are, as it were, on the very borders of the eternal world, and if you do the work in this school for which it was founded you must educate largely from the Book of all books. You must not exalt any other study above that of the Bible. Other schools in our land are not to be taken as your pattern. {5T 587.2}

Ha azt a munkát végzed az iskolában, amelynek céljából alapították, akkor javarészt a Könyvek könyvéből fogsz tanítani. Nem szabad semmi más tudományt a Biblia fölé emelned. Országunk többi iskoláit ne tartsd példaképnek. {5T 587.2}   

I have been shown that you are charmed with that line of education from which the religious element is almost entirely excluded. There are numerous schools of this order in our land, where students can go if they desire that kind of training. But this school must be of a different character; it must have the mold of God in every department. {5T 587.3}

Tudtomra adták, hogy a tanításnak az a módszere bűvöl el téged, amelyből csaknem teljesen kiszorították a vallást. Számos ilyen iskola akad mindenütt, ahová elmehetnek a tanulók, ha ilyen tanítást szeretnének. A mi iskolánknak azonban másnak kell lennie: isteni minta után kell alakítani. {5T 587.3}   

Jesus and His love should be interwoven with all the education given, as the very best knowledge the students can have. “The fear of the Lord is the beginning of wisdom.” If the principal, in his ambitious projects, soars away from the Source of all wisdom and thinks that Bible religion will clip his wings, he will find that he amounts to no more than a soap bubble. Then for your soul's sake bring the Prince of life into every plan, every organization. You cannot have too much of Jesus or of Scripture history in your school. {5T 587.4}

Jézust és szeretetét kell beleszőnünk minden oktatásba, mint a legmagasztosabb tudást, amelyet a hallgatók elsajátíthatnak. Isten félelme a bölcsesség kezdete. Ha az igazgató nagyravágyó terveivel messzire szárnyal a bölcsesség forrásától, s azt képzeli, hogy a Biblia csak akadályozza, akkor később majd rájön, hogy nem több ő a szappanbuboréknál. Lelked üdvösségéért építsd be az élet fejedelmét minden tervedbe! Kizárt dolog, hogy iskoládban túl sokat taníts Jézusról vagy a Szentírás történelméből. {5T 587.4}   

Have we the truth? Are we living in the closing period of this earth's history? Is Christ at the door? These are questions for us all to settle. Education ought always to be of a high, holy order, and the need is more imperative now than ever before. The removal of the faithful from this world will soon be accomplished. Then why not bring all the energies of mind and soul into entire consecration to God? {5T 587.5}

Hát nem hiszed, hogy nálunk az igazság? Hogy a Föld történelmét záró korban élünk? Hogy Krisztus az ajtó? Valamennyiünknek ezekkel a kérdésekkel kell szembesülnünk. A nevelésnek mindenkor magasztosnak és szentnek kell lennie, s ez ma nyilvánvalóbb, mint valaha is volt. Rövidesen elviszik a hűségeseket ebből a világból. Fordítsuk hát értelmünk és lelkünk minden erejét az Isten iránti teljes odaszentelődésre! {5T 587.5}   

Never hide your colors, never put your light under a bushel or under a bed, but set it on a candlestick, that it may give light to all that are in the house. Did you and the teachers who were with you at ----- watch for opportunities to enlighten others? Did you seek in wisdom to do all the good you possibly could? Did you try to call the attention of those whose acquaintance you formed, to Bible truths? Did you not drag your colors behind you because you were ashamed to be regarded as God's peculiar people? “Whosoever therefore shall be ashamed of Me and of My words; ... of him also shall the Son of man be ashamed, when He cometh in the glory of His Father.” If you would only feed on Christ daily then you could be a true educator. {5T 588.1}

Soha ne rejtsd el a gyertyádat, hanem tedd a tartóra, hogy világítson egész házadnépének. A többi tanítóval együtt őrködjetek éberen, s ha alkalom kínálkozik, világosítsátok fel az embereket! Igyekezzetek bölcsen megtenni mindazt a jót, amit tudtok. Tereljétek a Biblia igazságaira azok figyelmét, akikkel összebarátkoztok. Szégyellitek, hogy Isten különleges népének tartsanak? „Aki szégyell engem és az én szavaimat… azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön az Atya dicsőségében.” (Mk. 8:38) Ha naponta Krisztus lelkületéből táplálkoznál, akkor igaz nevelő lehetnél. {5T 588.1}   

My brother, there is danger of your trying to communicate too much at one time. You are not required to make lengthy speeches or to talk upon subjects that will not be understood or appreciated by common people. There is danger of your dwelling upon themes at the very top of the ladder, when those whom you are instructing need to be taught how to climb successfully its first rounds. You talk of things which those unacquainted with our faith cannot comprehend; hence your speeches are not interesting. They are not food for those whom you address. {5T 588.2}

Veszélyes, ha egyszerre túl sokat akarsz közölni. Nem kell hosszú beszédeket tartanod, sem nehéz témákat feszegetned, amikor hallgatóidnak még csak az szükséges, hogy megtanítsák őket az első lépések sikeres megtételére. Olyan dolgokat magyarázol, amelyeket azok, akik nem ismerik hitünket, nem tudnak felfogni, ezért nem érdekfeszítőek az előadásaid. Nem azoknak való táplálékot nyújtasz, akikhez szólsz. {5T 588.2}   

Jesus was the greatest educator the world ever knew. In comparison with His knowledge the highest human knowledge is foolishness. But His instructions were so simple that all understood Him, both learned and unlearned. He made no effort to show His deep knowledge, for this they could not have understood. You seem to think your long talks have a special influence to mold and fashion your hearers just as you wish, but you will certainly fail in this. You would have a much better influence if you would talk less and pray more; God is your source of strength. {5T 588.3}

Jézus volt a legjobb tanító, akit valaha is ismert a világ. Az Ő tudásához viszonyítva a legnagyobb emberi tudás is balgaság csupán. Mégis olyan egyszerűen tanított, hogy mindenki megértette, a művelt és a tanulatlan egyaránt. Nem fitogtatta mélyreható ismereteit, mert úgysem értették volna meg az emberek. A jelek szerint azt gondolod, hogy hosszas előadásaiddal úgy formálhatod-alakíthatod hallgatóidat, amint neked tetszik. Ebben azonban nagyon tévedsz. Akkor tennél sokkal mélyebb benyomást hallgatóidra, ha kevesebbet beszélnél, és többet imádkoznál. Isten az erőd forrása. {5T 588.3}   

Your long speeches on education in the sciences are painful to the angels of God, who are constantly and intensely active in seeking to call the thoughts and affections to heavenly things. Souls are perishing while you neglect to work with your entrusted talents as Christ has given you an example. Souls will be lost under your long, Christless speeches. Your own soul is dwarfed and crippled in the knowledge of Christ. You are losing very much because you are blinded by the spirit and customs of an education which will not save the soul. {5T 589.1}

A tudományos nevelésről tartott hosszúra nyúló beszédeid gyötrelmek Isten angyalai számára, akik minduntalan és erőteljesen a mennyei dolgokról való elmélkedésre, annak szeretetére igyekeznek terelni az embereket. Emberek vesznek el, míg te hanyagul nem aknázod ki a rád bízott képességeket, mint ahogy Jézus példát mutatott nekünk. Emberek vesznek majd el véget nem érő, nem keresztény beszédeid hatására. A te lelki életed is összezsugorodott és nyomorék lett Krisztus ismeretének hiánya miatt. Súlyos veszteség ér, mert olyan nevelésmód vakít el, amely nem menti meg az embert. {5T 589.1}   

The youth need your labor. If you were a converted man, daily learning lessons in the school of Christ, then your labors would be a savor of life unto life. Then you could work with patience and love, and in the power of God, for the souls of youth who are exposed to temptation. Devote a portion of the time you consume in long addresses, to personal labor for the youth who need your help. Teach them the claims of God are upon them; pray with them. There are many who are bound in evil habits with fetters as firm as steel. The poor victims are fascinated with the charms of Satan's allurements and are unable to break away and stand in God-given freedom. They have lost years; shall they lose the year just entered upon? Will the principal of the school awaken to a sense of his responsibilities and give his mind and heart to the salvation of the students? If not, then let another take his place. Expenses should not run on and on, while nothing, or next to nothing, is done in the very line for which the school was brought into existence. {5T 589.2}

A fiatalok rászorulnak, hogy fáradozz értük. Ha megtért ember lennél, ha naponta Krisztus iskolájában tanulnál, akkor életre éltető illat lenne, amit végzel. Akkor türelmesen és szeretettel, Isten erejével fáradoznál a fiatalokért, mert ki vannak téve a kísértéseknek. A hosszadalmas beszédekkel elpazarolt idő egy részét szenteld a fiatalok közt végzett személyes munkára, mert a segítségedre szorulnak. Azt tanítsd nekik, hogy Isten igényeket támasztott velük szemben, imádkozz velük. A rossz szokások sokakat acélerős bilincsben tartanak. Az ellenség csábításai megbűvölték szegény áldozataikat. Képtelenek kiszabadulni, és az Istentől kapott szabadságban járni. Már eddig is éveket veszítettek el, hát el kell még veszíteniük a következőt is? Az iskola igazgatója ébredjen kötelességei tudatára. Szentelje gondolatait és szívét a hallgatók üdvösségére. Ha pedig nem hajlandó erre, állítsanak helyébe mást. Nem szabad továbbra is költekeznünk, ha semmit vagy csaknem semmit sem végzünk abból, amire az iskolát életre hívtuk. {5T 589.2}   

Shall the powers of mind and soul be misapplied? Shall opportunities be lost? Shall a form and routine be gone through day after day, with nothing gained? Oh, awake, awake! teachers and pupils, before it is too late. Awake before you hear from pale and agonized lips the terrible wail: “The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved.” {5T 589.3}

Ne használjuk fel továbbra is rosszul szellemünk s lelkünk erőit! Ne mulasszuk el többé az alkalmakat! Ne fáradozzunk tovább nap nap után gépies formaságokkal, nyereség nélkül! Tanítók és tanulók, ébredjetek fel, jaj, ébredjetek fel, míg nem késő! Ébredjetek, mielőtt elfehéredett ajkakról nem hangzik a borzalmas siránkozás: „Elmúlt az aratás, véget ért a nyár: de számunkra nem érkezett el a szabadulás!” (Jer. 8:20) {5T 589.3}   

Are the gifts and talents of every educator improved for the very best good of the pupils? Who is watching for a favorable moment to speak words of kindness and love? Who loves to tell the story of Him who so loved the world that He gave His life to redeem lost and perishing sinners? Train the youth, mold the character, educate, educate, educate, for the future, immortal life. Pray often. Plead with God to give you a spirit of supplication. Do not feel that your work as teachers is done unless you can lead your scholars to faith in Jesus and love for Him. Let the love of Christ pervade your own souls, and then you will unconsciously teach it to others. When you as instructors commit yourselves unreservedly to Jesus, for Him to lead, to guide, to control, you will not fail. Teaching your students to be Christians is the greatest work before you. Go to God; He hears and answers prayer. Put from you questionings, doubts, and unbelief. Let no harshness come into your teaching. Be not too exacting, but cultivate tender sympathy and love. Be cheerful. Do not scold, do not censure too severely; be firm, be broad, be Christlike, pitiful, courteous. “Whatsoever a man soweth, that shall he also reap.” {5T 590.1}

Használjuk minden tanító képességeit és tehetségét a tanulók lehető legnagyobb javára. Ki figyeli éberen a kedvező pillanatot, hogy kedvesen és szeretettel szóljon hozzájuk? Ki szereti elmondani annak történetét, aki úgy szereti a világot, hogy életét adta, hogy megváltsa az elveszett, halálukon levő bűnösöket? Neveljétek a fiatalokat, alakítsátok a jellemüket, neveljetek, neveljetek, neveljetek az eljövendő, halhatatlan életre. Imádkozzatok gyakran. Könyörögjetek az Istenhez, hogy adományozza nektek az esedezés lelkületét. Nehogy azt képzeljétek, hogy eleget tettetek tanítói kötelességeteknek, ha nem vezetitek a tanulókat Jézus hitére és szeretetére. Hadd járja át Krisztus szeretete a ti lelkivilágotokat, s akkor majd öntudatlanul arra tanítotok másokat is. Amikor ti, tanítók feltétel nélkül elkötelezitek magatokat Jézusnak, hogy Ő vezessen, irányítson titeket, Ő uralkodjék rajtatok, akkor sohasem vallotok majd szégyent. Legfőbb kötelességetek, hogy kereszténységre neveljétek tanulóitokat. Forduljatok Istenhez: Ő hallja imáitokat és felel is rájuk. Űzzétek ki magatokból a kétségeket és a hitetlenséget. Ne hagyjatok nyerseséget belopózni az oktatásba. Ne legyetek követelőzők, hanem műveljétek a gyengéd együttérzést és szeretet. Legyetek jó kedélyűek. Ne szidjatok, ne bíráljatok túlzott szigorral; legyetek határozottak, türelmesek, krisztusiak, szánakozók, udvariasak. „Amit az ember vet, azt le is aratja.” (Gal. 6:7) {5T 590.1}   

I cannot express to you the intense desire of my soul that you should all seek the Lord most earnestly while He may be found. We are in the day of God's preparation. Let nothing be regarded as of sufficient worth to draw your minds from the work of preparing for the great day of judgment. Get ready. Let not cold unbelief hold your souls away from God, but let His love burn on the altar of your hearts. {5T 590.2}

Ki sem tudom fejezni forró vágyamat, hogy a lehető legőszintébben keressétek az Urat, míg megtalálható. Isten előkészületének napján élünk. Semmit sem tarthatunk elég értékesnek, hogy elvonja gondolatainkat az ítélet végzetes napjára való felkészüléstől. Legyetek készen. A hideg hitetlenség ne tartson távol titeket Istentől, hanem az Ő szeretete lángoljon szívetek oltárán. {5T 590.2}