× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

Chapter 71—Education of Workers

Munkások képzése

We have a work to do which but few realize. It is to carry the truth to all nations. There is a broad field for laborers in foreign lands as well as in America. God calls for men who are devoted, pure, largehearted, broad-minded, and humble to enter these fields. How few have any sense of this great work! We must arouse and work from a higher standpoint than we have hitherto done. {5T 580.1}

Kevesen értik meg a ránk váró munkát: eljuttatni az igazságot minden emberhez. Széles terület vár a munkásokra mind külföldön, mind itt, Amerikában. Isten olyan embereket hív, hogy jussanak el ezekre a területekre, akik odaadók, tiszták, nemes lelkűek, megértőek és alázatosak. Milyen kevesen fogják fel ezt a hallatlanul nagy feladatot! Fel kell ébrednünk, magasabb nézőpontról szemlélnünk a munkát, mint idáig. {5T 580.1}   

Those who now embrace the truth have every advantage, especially in the accumulation of light and knowledge brought out in our publications. Past experiences, rich and varied, should now be appreciated in their true light. We know how hard the work moved at first, how many obstacles were arrayed against it, how few facilities were at the command of the pioneers in this cause to use in its advancement; but now all is changed, and the clear light is shining. If primitive Christianity could enter the hearts of all who claim to believe the truth, it would bring to them new life and power. The people who are in darkness would then see the contrast between truth and error, between the teachings of God's word and the fables of superstition. {5T 580.2}

Akik most fogadják el az igazságot, azok minden kiváltsággal rendelkeznek, különösen a sajtónkban felhalmozódó világosság és tudás terén. Most érzékelhetjük igazi megvilágításban a múlt gazdag és sokrétű tapasztalatait. Tudjuk, milyen nehezen indult meg a munka. Tudjuk, mennyi akadály tornyosult eléje, milyen csekély eszközök álltak az úttörők rendelkezésére. De most minden megváltozott, és tiszta világosság ragyog. Ha az őskeresztény lelkület költözne mindenki szívébe, aki állítja, hogy hisz az igazságban, akkor ez új életet és erőt hozna életünkbe és munkánkba. Akkor a sötétségben élő emberek észrevennék az ellentétet igazság és tévedés, Isten szavának tanítása és a babonás mesék között. {5T 580.2}   

Mistakes have been made in not seeking to reach ministers and the higher classes with the truth. People not of our faith have been shunned altogether too much. While we should not associate with them to receive their mold, there are honest ones everywhere for whom we should labor cautiously, wisely, and intelligently, full of love for their souls. A fund should be raised to educate men and women to labor for these higher classes, both here and in other countries. We have had altogether too much talk about coming down to the common mind. God wants men of talent and good minds, who can weigh arguments, men who will dig for the truth as for hid treasures. These men will be able to reach, not only the common, but the better classes. Such men will ever be students of the Bible, fully alive to the sacredness of the responsibilities resting upon them. They will give full proof of their ministry. {5T 580.3}

Hibákat követtünk el azzal, hogy nem próbáltuk elérni az igazsággal más felekezetek lelkészeit és a magasabb társadalmi osztályok tagjait. Túlságosan kerültük a más hitűeket. Miközben nem szabad úgy összekapcsolódnunk velük, hogy átvegyük gondolkodásmódjukat, tudnunk kell, hogy mindenhol vannak becsületes emberek, akikért körültekintően, bölcsen és okosan, lelkük iránti szeretettel telve kellene dolgoznunk. Pénzalapot kellene létesítenünk, hogy munkásokat neveljünk a magasabb osztályok elérésére, külföldön és itthon is. Túl sok szó esik arról, hogy „szálljunk le” az egyszerű emberekhez. Isten azonban tehetséges, éles eszű embereket is el kíván küldeni, akik meg tudják fontolni az érveket, és kutatni tudnak az igazság mint rejtett kincs után. Ők majd elérhetik nemcsak a magasabb rétegeket is. Az ilyen emberek örökre a Biblia kutatói maradnak. Teljesen felfogják a rájuk háruló felelősség szentségét, s igeszolgálatuk tökéletes bizonyítékát tudják majd nyújtani. {5T 580.3}   

We have too little working talent in the different branches of the cause. New enterprises must be set on foot. We need ability to devise plans whereby souls who are in the darkness of error can be reached. We need the intelligence of varied minds, but we should not find fault with them because their ideas do not just fit our own. We should have broader plans for the education of workers to give the message. Those who believe and love the truth have done nobly in giving of their means to sustain its various enterprises, but there is great lack of capable workers. It is not wise to be constantly expending means to open untried fields while so little is done to prepare workers to occupy them. God's work must not be hindered for want of agents to execute it. He calls for cultivated men, who are Bible students, who love the truth that they open to others, and who bring it into their own lives and characters. We want men who love Jesus and cling to Him, and who appreciate the infinite sacrifice made in behalf of fallen humanity. We want lips touched with holy fire, hearts pure from the defilement of sin. Those whose piety is shallow, and who have great ambition to be considered first and best, are not the men for this time. Those who think more of their own way than of the work are not wanted. {5T 581.1}

Túl kevés tehetséges embert alkalmazunk a különböző területeken. Új vállalkozásokba kellene fognunk. Tehetségekre van szükség a tervek elkészítésére, amelyek segítségével elérhetnénk a sötétben és tévedésben veszteglőket. Különféle adottságú emberekre van szükségünk, de ne tekintsük őket alkalmatlanoknak csak azért, mert elgondolásaik nem pontosan egyeznek a miénkkel. Átfogó terveket kell kidolgoznunk az üzenetet közvetítő munkások nevelésére. Akik hiszik és szeretik az igazságot, azok nemes bőkezűséggel adják javaikat intézményeink fenntartására. De a rátermett munkások hiánya égető. Nem bölcs dolog új és új területek megnyitására költeni a pénzt, amíg ilyen keveset teszünk azoknak a képzéséért, akik megművelhetnék az új területeket. Isten munkájának nem szabad fennakadnia ügyintézők hiányában. Az Úr olyan művelt emberek toborzására hív fel, akik kutatják a Bibliát, szeretik az igazságot, amelyet azután másoknak is feltárnak, de beépítik a saját életükbe és jellemükbe is; szeretik Jézust és ragaszkodnak hozzá, értékelik az elesett emberiségért hozott végtelen áldozatot. Szent tűz érintette ajkak, bűn szennyétől mentes, tiszta szívek kellenek. Semmi szükség azokra, akiknek az istenfélelme sekélyes, akikben nagy a hajlandóság arra, hogy elsőknek és legjobbaknak tartsák őket. {5T 581.1}   

Our churches are not receiving the kind of training that will lead them to walk in all humility of mind, to put away all pride of external display, and to labor for the inward adorning. The efficiency of the church is precisely what the zeal, purity, self-denial, and intelligent labor of the ministers make it. An active missionary spirit should characterize its individual members. They must have deeper piety, stronger faith, and broader views. They must make more thorough work in personal effort. What we need is a living religion. A single individual of enlarged conceptions of duty, whose soul is in communion with God and who is full of zeal for Christ, will exert a powerful influence for good. He drinks at no low, turbid, polluted stream, but from the pure, high waters at the fountainhead; and he can communicate a new spirit and power to the church. As the pressure from without increases, God would have His church vitalized by the sacred, solemn truths they believe. The Holy Spirit from heaven, working with the sons and daughters of God, will surmount obstacles and hold the vantage ground against the enemy. God has great victories in reserve for His truth-loving, commandment-keeping people. The fields are already whitening for the harvest. We have light, and rich, glorious endowments from heaven in the truth made ready to our hands; but men and women have not been educated and disciplined to work in the fast-ripening harvest fields. {5T 581.2}

Gyülekezeteink nem részesülnek abban a nevelésben, amely megtanítaná őket, hogy tökéletes alázatban járjanak. Amely félretétetné velük a külsőségek büszke fitogtatását, s a belső szépség művelésére buzdítaná őket. A gyülekezet sikere pontosan azon a szinten áll, amelyre a lelkész buzgalma, tisztasága, lemondása és körültekintő munkája emeli fel. Minden gyülekezeti tagot tevékeny, missziós lelkületnek kellene jellemeznie. Mélységesebb istenfélelemre, erősebb hitre és szélesebb látókörre van szükségünk. A kötelességeit tágan értelmező ember sokat érhet el, ha Istennel tart fenn közösséget, ha Krisztusért lángol a lelke. Ha nem iszik sekély, zavaros, szennyezett pataktól, hanem csak a tiszta forrás vizéből, akkor erőt sugározhat. Ahogyan egyre növekszik a külső nyomás, Isten azt kívánja, hogy a szent és komoly igazság, amelyben hiszünk, életet leheljen a gyülekezetbe. A Szentlélek, Isten fiaival és lányaival együttműködve szétzúzza az akadályokat, és megvédi területeit az ellenségtől. Isten döntő győzelmeket tartogat igazságát szerető, parancsolatait megtartó népének. Megértek már a mezők az aratásra. Miénk a világosság. A gazdag, dicső mennyei hagyaték elérhető közelségbe kerül – az igazság képében –, mégsem képeztünk munkásokat a gyorsan érő aratás betakarítására. {5T 581.2}   

God knows with what fidelity and spirit of consecration everyone fulfills his mission. There is no place for the slothful in this great work, no place for the self-indulgent or those who are incapable of making life a success in any calling, no place for halfhearted men who are not fervent in spirit, willing to endure hardness, opposition, reproach, or death for Christ's sake. The Christian ministry is no place for drones. There is a class of men attempting to preach who are slipshod, careless, and irreverent. They would better be tilling the soil than teaching the sacred truth of God. {5T 582.1}

Isten mindenkiről tudja, mennyire lehet számítani rá, milyen mértékben teljesíti megszentelt lélekkel a küldetését. Ebben a munkában nincs helye a restnek, sem az elpuhultnak, sem azoknak, akik az élet egyetlen területén sem tudnak helytállni. Nincs helyük a lanyháknak, akiknek nem lángol a lelkük, akik nem hajlandók elviselni Krisztusért a nehézségeket, az ellenkezést, a szidalmazást vagy a halált. Nincs helyük a keresztény lelkészi szolgálatban a resteknek. Olyan emberek próbálnak igehirdetők lenni, akik nemtörődömök és könnyelműek. Jobb lenne, ha a földet művelnék, Isten szent igazságának tanítása helyett. {5T 582.1}   

Young men must soon bear the burdens older ones have borne. We have lost time in neglecting to bring young men to the front and give them a higher, more solid education. The work is constantly advancing, and we must obey the command: “Go forward.” Much good could be done by youth who are established in the truth and are not easily influenced or swayed from the right by their surroundings, but who walk with God, who pray much, and who put forth most earnest endeavors to gather all the light they can. The worker should be prepared to put forth the highest mental and moral energies with which nature, cultivation, and the grace of God have endowed him; but his success will be proportionate to the degree of consecration and self-sacrifice in which the work is done, rather than to either natural or acquired endowments. The most earnest and continued efforts to acquire qualifications for usefulness are necessary; but unless God works with the human efforts, nothing can be accomplished. Christ says: “Without Me ye can do nothing.” Divine grace is the great element of saving power; without it all human efforts are unavailing; its co-operation is needed even with the strongest and most earnest human efforts for the inculcation of truth. {5T 582.2}

Az idősek terhét nemsokára a fiataloknak kell átvenni. Időt vesztettünk, mert nem vontuk az élre a fiatalokat és nem neveltük őket magasabb, alaposabb műveltségre. A munkának folytatódnia kell. Engedelmeskedjünk a parancsnak: „Előre menjetek!” Sok jót tehetnek a hitben megalapozott fiatalok, akiket nem ingat meg egykönnyen a környezetük, hanem Istennel járnak, sokat imádkoznak, és a legbuzgóbb igyekezettel szívják magukba mindazt az igazságot, amit csak tudnak. A bibliamunkás álljon készen arra, hogy tevékenységébe a legmagasabb értelmi és erkölcsi erejét vigye, amivel a természet, a nevelés és Isten kegyelme ellátta. Sikere nem annyira természetes vagy megszerzett képességeivel, hanem a megszentelődés és önfeláldozás fokával lesz arányos. A lehető legbuzgóbban, megállás nélkül igyekezzenek megszerezni a hasznosságra képesítést, de ha Isten nem segíti az ember erőfeszítését, akkor a siker elmarad. Krisztus kijelentette: „Nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn. 15:5) A megmentő erő legfontosabb alkotórésze az isteni kegyelem. Nélküle semmivé foszlik az ember igyekezete. Az ember legteljesebb és legbuzgóbb törekvéséhez is az isteni kegyelem közreműködése kell, hogy az emberek szívébe és elméjébe vésődjön az igazság. {5T 582.2}   

The cause of God needs teachers who have high moral qualities and can be trusted with the education of others, men who are sound in the faith and have tact and patience, who walk with God and abstain from the very appearance of evil, who stand so closely connected with God that they can be channels of light—in short, Christian gentlemen. The good impressions made by such will never be effaced, and the training thus given will endure throughout eternity. What is neglected in this training process is likely to remain undone. Who will undertake this work? We would that there were strong young men, rooted and grounded in the faith, who had such a living connection with God that they could, if so counseled by our leading brethren, enter the higher colleges in our land, where they would have a wider field for study and observation. Association with different classes of minds, an acquaintance with the workings and results of popular methods of education, and a knowledge of theology as taught in the leading institutions of learning would be of great value to such workers, preparing them to labor for the educated classes and to meet the prevailing errors of our time. Such was the method pursued by the ancient Waldenses; and, if true to God, our youth, like theirs, might do a good work, even while gaining their education, in sowing the seeds of truth in other minds. {5T 583.1}

Isten ügyének tiszta erkölcsű, mások tanításában megbízható emberekre van szüksége, akiknek hite nem ingadozik, akik gyöngédek és türelmesek. Akik Istennel járnak, s a gonosznak még a látszatát is messze kerülik. Akik szorosan Isten mellett állnak, röviden szólva: becsületes keresztények. Az ilyen emberek által keltett jó benyomást nem törli ki semmi. Az így elnyert nevelés örökre megmarad. A hanyag nevelés következménye valószínűleg megmarad. Ki vállalkozik erre a feladatra? Szeretnénk, ha volnának erős fiatalok, hitben megalapozottak, akik már most olyan élő kapcsolatban állnak Istennel, hogy ha a vezető testvérek javasolnák, beiratkozhatnának az ország felsőbb iskoláiba, ahol sokoldalú műveltséget szerezhetnének. A különféle gondolkodású emberekkel való érintkezés, a nevelés módszereinek és a módszerek hathatóságának ismeretei, a hittudomány elsajátítása, amint azt az intézetekben tanítják, munkásaink nagy hasznára válnának. Megtanítaná őket a műveltebb rétegek közötti munkálkodásra és a korunk fő tévedéseivel szembeni érvelésre. Ez volt a hajdani valdensek módszere is. Fiataljaink, ha hűek Istenhez, az igazság magját vetve jó munkát végezhetnének addig is, amíg tanulnak. {5T 583.1}   

“Be strong, and quit yourselves like men.” Ask of Him who suffered reproach, insult, and mockery for your sakes: “Lord, what wilt Thou have me to do?” None are too highly educated to become humble disciples of Christ. Those who feel it a privilege to give the best of their life and learning to Him from whom they received them, will shun no labor, no sacrifice, to render back to God in highest service His entrusted talents. In the great battle of life many of the workers lose sight of the solemnity and sacred character of their mission. The deadly curse of sin continues to blight and deface the moral image of God in them because they do not work as Christ worked. {5T 584.1}

„Legyetek bátrak és legyetek férfiak.” (I. Sám. 4:9) Kérdezzétek meg azt, aki gáncsot, sértést, gúnyolódást szenvedett értetek: „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” (Ap. csel. 9:6) Senki sem túl művelt ahhoz, hogy Krisztus alázatos tanítványává ne válhatna. Aki megtiszteltetésnek veszi, hogy Krisztusnak adja élete és tudása legjavát, az nem ijed meg sem a munkától, sem az áldozathozataltól, hogy a legmagasztosabb szolgálatban rója le adóját a rábízott talentumokért. Az élet fárasztó küzdelmeiben sokan szem elől veszítik hivatásuk komolyságát és szentségét. A bűn halálos átka továbbra is tönkreteszi és kitörli belőlük Isten erkölcsi mását, mert nem dolgoznak úgy, ahogyan Krisztus dolgozott. {5T 584.1}   

We see the need of encouraging higher ideas of education and of employing more trained men in the ministry. Those who do not obtain the right kind of education before they enter upon God's work are not competent to accept this holy trust and to carry forward the work of reformation. Yet all should continue their education after they engage in the work. They must have the word of God abiding in them. We need more cultivation, refinement, and nobility of soul in our laborers. Such an improvement as this would show results in eternity. {5T 584.2}

Nagy szükség van a magasabb színvonalú nevelésre, s arra, hogy több képzett lelkészt állítsunk munkába. Akik nem szerzik meg a megfelelő képesítést, mielőtt Isten szolgálatába lépnének, azok nem alkalmasak e szent megbízatás elfogadására és a reformáció előbbrevitelére. A művelődésnek a munkába lépés után is folyamatosnak kell lennie. Isten igéjének kell lakoznia a lelkészekben. Pallérozottabb elmét, kifinomultságot és lelki nemességet várunk el munkásainktól, s e magas színvonal elérésének eredményei megmutatkoznak majd az örökkévalóságban. {5T 584.2}   

“I have written unto you, fathers, because ye have known Him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.” The apostle here links the experience of the fathers with that of the young men; in like manner there is a link between the old disciples in this cause and those who are younger, who have not had an experience in the early events of this message. Those who were young when the message arose will have to be educated by the old standard-bearers. These teachers must realize that too great pains cannot be taken to fit men for their holy trust while the standard-bearers are still able to hold the standard aloft. And yet those who have so long fought in the battles may still win victories. They have been so thoroughly acquainted with the wiles of Satan that they will not be easily moved from the old paths. They remember the days of old. They know Him who is from the beginning. They may ever be light bearers, faithful witnesses for God, living epistles, known and read of all men. {5T 584.3}

„Írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok: él bennetek Isten tanítása és legyőztétek a gonoszt.” (I. Jn. 2:14) Az apostol összekapcsolja az apák tapasztalatát a fiatalokéval. Ugyanilyen kapcsolat van a régi és az új tanítványok között, akik nem élték át az üzenet korábbi eseményeit. Akik akkor voltak fiatalok, amikor az üzenet hirdetése elkezdődött, azoknak az idősebb zászlóvivőktől kellett tanulniuk. Ezek a tanítók ne felejtsék, hogy a fiatalok szent bizalomra való nevelése megér minden fáradságot, amíg a zászló hordozói még mindig magasan tudják lobogtatni a zászlót. Akik régóta edződnek a harcban, azok még mindig új győzelmeket vívhatnak ki. Ők már annyira ismerik Sátán fortélyait, hogy nem egykönnyen térnek le a régi ösvényekről. Nem felejtették el a régmúlt időket. Ismerik Őt, aki kezdettől van. Mindig a világosság hordozói, Isten hűséges tanúi, élő levelek maradnak, amelyeket ismer és olvas minden ember. {5T 584.3}   

Let us, then, thank God that a few are left, as was John, to relate their experience in the beginning of this message, and the reception of that which we now hold so dear. But one after another they are falling at their post, and it is only wisdom that we prepare others to take the work where they leave it. {5T 585.1}

Köszönjük meg hát Istennek, hogy néhányan még közöttünk vannak – ahogyan János hosszú életet élhetett –, s elmondhatják tapasztalataikat. Sajnos egyre kevesebben maradnak. Ezért bölcs dolog, ha másokat képezünk ki, hogy ott folytassák a munkát, ahol az idős testvérek abbahagyják. {5T 585.1}   

Efforts must be made to fit young men for the work. They must come to the front, to lift burdens and responsibilities. Those who are now young must become strong men. They must be able to plan and give counsel. The word of God abiding in them will make them pure and will fill them with faith, hope, courage, and devotion. The work is now greatly retarded because men are carrying responsibilities for which they are unfitted. Shall this great want continue and increase? Shall these great responsibilities drop from the hands of old, experienced workers into the hands of those unable to manage them? Are we not neglecting a very important work by failing to educate and train our youth to fill positions of trust? {5T 585.2}

Erőfeszítéseket kell tennünk, hogy fiatalokat készítsünk fel a munkára. Előtérbe kell lépniük, terheket és felelősségeket hordozniuk. A mai fiataloknak erős férfiakká kell válniuk. Tudniuk kell terveket készíteni, és tanácsot adni. Isten bennük lakozó Igéje majd megtisztítja és megtölti őket hittel, reménnyel, bátorsággal és igyekezettel. A munka igen lelassult, mert vannak, akik olyan felelősségeket vállalnak, amelyekhez nincsenek meg a képességeik. Véget vetünk-e most a súlyos hiánynak, vagy pedig hagyjuk tovább növekedni? A régi, tapasztalt munkások után olyanok kezére bízunk majd súlyos felelősséget, akik nem értenek hozzá? Nagyon fontos területet hanyagolunk el, amikor elmulasztjuk arra képesíteni és nevelni a fiatalokat, hogy felelős állásokat tölthessenek be. {5T 585.2}   

Let the workers be educated, but at the same time let them be meek and lowly of heart. Let us elevate the work to the highest possible standard, ever remembering that if we do our part, God will not fail to do His. {5T 586.1}

A munkások képezzék magukat, de maradjanak szelídek és alázatos szívűek. Végezzük a munkát a lehető legmagasabb szinten, s ne feledjük, hogy ha megtesszük a mi részünket, Isten is megteszi a magáét. {5T 586.1}   

***** {5T 586}

***** {5T 586}