× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

Chapter 66—Our Institutions at Battle Creek

Battle Creek-i intézményeink

The evils arising from centering so many responsibilities in Battle Creek have not been few. The dangers are many because of the unconsecrated elements that wait only until a change of circumstances shall encourage them to put all their influence on the side of wrong. If all those connected with our institutions were only devoted and spiritually minded, relying upon God more than upon themselves, there would be far greater prosperity than we have hitherto seen. But while there is such decided lack of humble trust and entire dependence upon God, we cannot be sure of anything. Our great need today is for men who are baptized with the Holy Spirit of God—men who walk with God as did Enoch. We do not want men who are so narrow in their outlook that they will circumscribe the work instead of enlarging it, or who follow the motto: “Religion is religion; business is business.” We need men who are farseeing, who can take in the situation and reason from cause to effect. {5T 555.1}

Számos hátránya van annak, hogy annyi felelősséget összpontosítottunk Battle Creekben. Sokrétű veszedelem fenyeget, mert a meg nem szentelt életűek csak addig várnak, míg a változó körülmények meg nem engedik, hogy a rossz oldalán foglaljanak állást. Ha intézményeink minden alkalmazottja odaadó, megszentelt gondolkodású ember volna, ha Istenre támaszkodnának, nem pedig önmagukra, akkor sokkal nagyobb eredményeket érnénk el. De amíg ennyire hiányzik az alázatos bizalom az Úrban és a teljesen Istenre hagyatkozás, addig minden bizonytalan. Fojtogató a hiány ma olyan hívekben, akiket Isten Szentlelke keresztelt meg, olyan férfiakban, akik Istennel járnak, mint valaha Énok. Semmi szükségünk a szűk látókörűekre, akik ahelyett, hogy fejlesztenék, korlátok közé szorítják a munkát. Sem azokra, akiknek az a jelszavuk, hogy a vallás az vallás, az üzlet pedig üzlet. Széles látókörű emberekre van szükség, akik felismerik az összefüggést ok és okozat között. {5T 555.1}   

The College

A főiskola

The teachers in our college should be men and women of well-balanced minds, who have a strong moral influence, who know how to deal wisely with minds, and who possess the true missionary spirit. If all were of this character, the burdens that now rest on the president would be lightened, and the danger of his becoming prematurely worn would be obviated. But it is this wisdom that is lacking. {5T 555.2}

Főiskolánk tanítói kiegyensúlyozott gondolkodású, jó erkölcsi hatással rendelkező emberek, akik tudják, hogyan kell bölcsen irányítani az emberek gondolkodását, s akikben igaz hittérítő lelkület él. Ha valamennyien ilyen jellemmel rendelkeznének, az igazgató vállán nyugvó teher ma könnyebb lenne. Megelőznék azt a veszélyt, hogy idő előtt kimerüljön. Azonban pontosan ez a bölcsesség hiányzik. {5T 555.2}   

It is not desirable to place the tuition too low. It should be sufficient to meet the expenses, even if the college is not so largely patronized. Those who really prize the advantages to be obtained there will make extra exertions to secure them. The larger part of those who would be induced to come because of the low tuition would be of no benefit to other students or to the church. The larger the number, the more tact, skill, and vigilance is required in their management. {5T 555.3}

Nem okos dolog, ha túl alacsonyra szabjuk a tandíjat. Legyen elég ahhoz, hogy fedezzék a kiadásokat, még ha kevesebb is a hallgató. Akik valóban megbecsülik az iskolánkban nyerhető tudást, azok szívesen megfizetik a tandíjat. A legtöbb fiatal, akiket az alacsonyabb tandíj idecsábítana, úgysem válna javára sem a többi hallgatónak, sem a gyülekezetnek. Minél többen vannak, annál nagyobb tapintatot, hozzáértést és éber felügyeletet követel a felügyeletük. {5T 555.3}   

When the college was first started, there was a fund placed in the Review and Herald office for the benefit of those who wished to obtain an education, but had not the means. This was used by several students, who thus had a good start and could earn enough to replace the amount they had drawn, that others might be benefited by it. {5T 556.1}

Amikor a főiskola először nyitotta meg a kapuit, alapítványt helyeztek a Szemle és Hírnök kiadóhivatalába azok javára, akik tanulni szerettek volna, de nem volt rá pénzük. Néhány hallgató igénybe is vette azt. Ezek kedvező kezdetet kaptak, s amikor később eleget kerestek, visszafizették a kölcsönt, hogy mások is igénybe vehessék. {5T 556.1}   

Some provision should now be made for the maintenance of such a fund to loan to poor but worthy students who desire to prepare themselves for missionary work. There are among us persons of ability who might be of good service in the cause were they but looked after and encouraged. When any of these are too poor to obtain the advantages of the college, the churches should feel it a privilege to defray their expenses. The youth should have it plainly set before them that so far as possible they must work to meet their own expenses. That which costs little will be lightly appreciated; that which costs something near its true value will be estimated accordingly. But the churches in different fields should feel that a solemn responsibility rests upon them in regard to training youth and educating older persons to engage in missionary effort. When they see among them any who give promise of making useful workers, but who are not able to educate themselves, they should take the responsibility of sending them to the college to be instructed and developed. {5T 556.2}

Gondoskodjunk most olyan alapról, melyből kölcsönvehetnek a méltó, de szegény hallgatók, akik a hittérítésre szeretnének felkészülni. Vannak köztünk kitűnő képességű fiatalok, akik jó szolgálatot végezhetnének, ha gondoskodnánk róluk és bátorítanánk őket. Ha valamelyik túl szegény ahhoz, hogy a főiskolánkra járjon, a gyülekezet tartsa kiváltságnak, hogy fedezze a költségüket. Meg kell mondanunk a fiataloknak, hogy amennyiben csak lehetséges, dolgozzanak, hogy ellássák magukat. Ami kevesebbe kerül, kevésbé becsülik meg. De amiért csaknem annyit fizetünk, mint amennyit ér, azt jobban megbecsüljük. A területek gyülekezetei mégse feledjék, hogy komoly felelősség nyugszik rajtuk, hogy neveljék a fiatalokat és idősebbeket, hogy a hittérítés mezejére léphessenek. Ha felfedeznek soraikban olyanokat, akikből hasznos munkásokat lehetne nevelni, de nem bírják maguk fizetni iskoláztatásukat, akkor a gyülekezet vállalja a felelősséget – küldje el őket a főiskolára, hogy ott tanuljanak és fejlődjenek. {5T 556.2}   

Qualifications of Managers

Az ügyintézők képzettsége

There should be a thorough reformation on the part of the men who are now connected with our important institutions. They possess some valuable traits of character, while they are sadly lacking in others. Their character needs to have a different mold, one after the likeness of Christ. They must all remember that they have not yet attained unto perfection, that the work of character building is not yet finished. If they will walk in every ray of light that God has given; if they will compare themselves with Christ's life and character, they will discern where they have failed to meet the requirements of God's holy law and will seek to make themselves perfect in their sphere, even as God in heaven is perfect in His sphere. If these men had realized the importance of these things, they would today be far in advance of their present condition, far better qualified to fill places of trust. During these hours of probation they are to seek for perfection of character. They must learn daily of Christ. They are connected with the work of God, not because they are perfect, unerring men, without defects of character, but notwithstanding these defects. God expects them, while connected with His work, to be constantly studying and learning how to copy the Pattern. {5T 556.3}

Azoknak, akik fontos intézményeinkben dolgoznak, alaposan meg kellene újulniuk. Vannak értékes jellemvonásaik, de sok gyengeségük is. Meg kell változnia a jellemüknek – Krisztus mására. Ne feledjék, hogy még nem érték el a tökéletességet, jellemépítésük még munkát igényel. Ha engedelmeskednek minden fénysugárnak, amely Istentől jön, ha összehasonlítják magukat Krisztus életével és jellemével, akkor felismerik, hogy még nem érték el Isten szent törvényének mértékét. Akkor igyekeznek majd tökéletesedni a maguk hatáskörében, amint Isten is tökéletes. Ha megértenék ennek fontosságát, akkor ma már sokkal előbbre járnának, sokkal képzettebbek lennének, hogy betöltsék a bizalmi állásokat. A próbaidő óráiban törekedjenek tökéletesíteni a jellemüket. Naponta tanuljanak Krisztustól. Isten munkájában vesznek részt, nem azért, mert tökéletesek vagy csalhatatlanok, vagy mert nincsenek jellemhibáik, hanem a hibák ellenére. Isten elvárja tőlük, hogy amíg Ővele dolgoznak, addig szüntelenül tanuljanak. Tanulják meg, hogyan követhetik példaképünket, Jézust. {5T 556.3}   

Jesus connected John, Peter, and Judas with Him in His work, making them colaborers with Him; but at the same time they were to be constantly learning lessons of Christ. They were to gather from His divine teachings instructions which were to correct their wrong ideas and their erroneous views of what constitutes a Christian character. John and Peter were not perfect men, but they improved every opportunity to learn. Peter did not learn to distrust himself, to be jealous of himself, until he was overcome by the temptations of the devil and denied his Lord. Judas had the same opportunity that these disciples had to learn the lessons taught by Christ, but he did not appreciate their value. He was a hearer only and not a doer. The result was seen in his betrayal of his Lord. {5T 557.1}

Jézus bevonta Jánost, Pétert és Júdást a tevékenységébe, munkatársaivá tette őket. Mégis, szüntelenül tanulniuk kellett tőle. Istentől származó tanításaiból meg kell érteniük az utasításokat, melyek helyesbítették téves nézeteiket, s helytelen felfogásukat arról, hogy miből áll a keresztény jellem. János és Péter sem voltak tökéletesek, de kihasználtak minden alkalmat a tanulásra. Péter mindaddig nem tanulta meg, hogy ne bízzon önmagában és őrködjön, míg az ördög kísértése le nem győzte és meg nem tagadta Urát. Júdásnak ugyanolyan alkalmai voltak, mint a többi tanítványnak, hogy megtanulják Krisztus leckéit, mégsem becsülte meg azokat. Hallgató volt csak, nem pedig cselekvő. A következmények Ura elárulásában mutatkoztak meg. {5T 557.1}   

The men whom God has connected with His institutions are not to feel that there is no improvement for them to make because they stand in responsible positions. If they are to be representative men, guardians of the most sacred work ever committed to mortals, they must take the position of learners. They must not feel self-sufficient or self-important. They should ever realize that they are treading on holy ground. Angels of God are ready to minister to them, and they must be continually in reception of light and heavenly influences, or they are no more fitted for the work than unbelievers. {5T 557.2}

Azok, akiket Isten bevont intézményeibe, ne képzeljék, hogy nem kell javulniuk, csak mert felelős állásokat töltenek be. Ha képviselni s őrizni akarják a legszentebb munkát, melyet valaha is halandókra bíztak, akkor tanulókká kell válniuk. Nehogy önhittek, elbizakodottak legyenek. Mindig annak tudatában éljenek, hogy szent területen járnak. Isten angyalai örömmel szolgálnak mellettük, nekik pedig óráról órára világosságot és mennyei légkört kell befogadniuk, máskülönben ugyanolyan alkalmatlanok a munkára, mint a hitetlenek. {5T 557.2}   

If the character of the men connected with the office at Battle Creek were so transformed that they could have a helpful influence over those under their control, then the outlook would be more encouraging. Whatever the men employed there may think of their ability, I have reason to say that many will need to improve greatly before they are qualified to fill their positions acceptably. They may feel competent to give counsel, but they are themselves in need of counsel from Him who is unerring in wisdom. Great and important interests are in danger of being misshaped and of coming forth defective from their hands. If all felt their ignorance more, and would depend less on self, they might learn of the great Teacher meekness and lowliness of heart. {5T 558.1}

Ha a Battle Creek-i kiadóhivatalban tevékenykedők átalakulva olyan légkört teremtenének, amely segíti a kezük alatt dolgozókat, akkor biztatóbb lenne a helyzet. Bármit is képzeljenek képességeikről, okom van azt állítani, hogy sokuknak alaposan át kell alakulniuk, mielőtt alkalmasak lennének Istennek tetszőn végezni munkájukat. Lehet, hogy elég okosnak tartják magukat ahhoz, hogy tanácsokat adjanak, pedig ők is annak a tanácsára szorulnak, aki sohasem téved. Ha mindnyájan jobban átéreznék tudatlanságukat, ha kevésbé támaszkodnának önmagukra, akkor szelídséget s alázatosszívűséget tanulnának a mindentudó Tanítótól. {5T 558.1}   

God is observing everything that transpires in the office. “Thou God seest me,” should be always in mind. Everyone who bears responsibilities in the office should be courteous and kind to all. An ever-abiding sense of the presence of Christ would prevent the encroachment upon others’ rights which is so common in the world's practice, but which is an offense to God. The love of Jesus must be incorporated into the lives of the workers in the several departments of the office, in order that justice may be done, not only to the work, but to one another. {5T 558.2}

Isten figyelmét a kiadóban sem kerüli el semmi. „Isten, te látsz engem” – ez legyen mindig előttünk. A kiadó felelős vezetői legyenek udvariasak és kedvesek mindenkihez. Ha Krisztus szüntelen jelenlétének tudatában élnének, ez gátat vetne annak, hogy mások jogait semmibe vegyék, ami annyira általános a világban, de ami sérti Istent. Jézus szeretetét kell beépítenünk a kiadó munkatársainak életébe, hogy igazságosak legyenek, nemcsak a munkában, hanem egymással is. {5T 558.2}   

The very first work, my brethren, is to secure the blessing of God in your own hearts. Then bring this blessing into your homes, put away your criticisms, overcome your exacting ways, and let the spirit of cheerfulness and kindness prevail. The atmosphere of your homes will be carried with you to the office, and heavenly peace will surround your souls. Wherever the love of Jesus reigns there is pitying tenderness and thoughtfulness of others. The most precious work that my brethren can engage in is that of cultivating a Christlike character. {5T 558.3}

A legelső, legfontosabb lépés, testvéreim, hogy a szívetekbe fogadjátok Isten áldását. Majd hozzátok az áldást családi körötökbe! Tegyétek félre a gáncsoskodó lelkületet, győzzétek le követelőző hajlamaitokat, hadd uralkodjék el a derű és a kedvesség lelkülete! Családotok légkörét azután magatokkal viszitek a kiadóhivatalba, s akkor majd mennyei béke vesz körül benneteket. Ahol Jézus szeretete uralkodik, ott mások iránti szánakozó gyengédség és figyelmesség él a szívekben. A legértékesebb tevékenység, amelyet testvéreink végezhetnek, ha munkálják magukban a krisztusi jellemet. {5T 558.3}   

It was shown me that those who preside over our institutions should ever bear in mind that there is a chief director, who is the God of heaven. There should be strict honesty in all business transactions in every department of the work. There must be firmness in preserving order, but compassion, mercy, and forbearance should be mingled with the firmness. Justice has a twin sister, Love. These should stand side by side. The Bible should be your guide. There can be no greater deception than for a man to think that he can find a better guide, when in difficulty, than the word of God. The blessed word must be a lamp to our feet. Bible precepts must be carried into the everyday life. {5T 559.1}

Utasítottak, hogy intézményeink vezetői egy pillanatra se feledjék, ki vezeti valójában a munkát: a menny Istene. Minden téren szigorú becsületesség jellemezze az üzletkötéseket. Fenn kell tartanunk a rendet, azonban a fegyelmezettséghez vegyítsünk szánakozást és türelmet. Az igazság ikertestvére a szeretet. Legyen a Biblia a vezetőnk! Ember nem eshet súlyosabb hibába, mint amikor azt képzeli, hogy Isten szavánál jobb vezetőt találhat, ha nehézségekbe ütközik. Az áldott ige legyen a lámpás lépéseinkhez. A Biblia elveit kell beleszőnünk mindennapi életünkbe. {5T 559.1}