× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

Chapter 59—Suitable Reading for Children

Megfelelő olvasmányok a gyermekeknek

Dear Brother E, {5T 516}

Kedves F. testvér! {5T 516}   

I have just read the Review and Herald and have seen your article giving a list of good books for our youth. I was much surprised to read your recommendation of Uncle Tom's Cabin, Robinson Crusoe, and such books. You are in danger of becoming somewhat careless in your writing. It would be well to give thought and careful study to whatever is to be immortalized in print. I am really alarmed to see that your spiritual eyesight is not more clear in the matter of selecting and recommending reading for our youth. I know that the recommendation in our papers of such infatuating books as Uncle Tom's Cabin will in many minds justify the reading of other books which are nothing but fiction.... This recommendation will make taxing work for those who are laboring to persuade the youth to discard fictitious reading. I have repeatedly seen the evil of reading such books as you recommend, and have an article all prepared, cautioning our youth in this very matter. {5T 516.1}

Most olvastam a Review and Herald-ban a cikket, amelyben az ifjúságnak ajánlott könyveket sorolod fel. Nagyon elcsodálkoztam, hogy köztük láttam a Tamás bátya kunyhóját, a Robinson Crusoe-t és hasonló műveket. Az a veszély fenyeget téged, hogy meggondolatlanul írsz. Jó lenne, ha megfontoltak lennénk és vigyáznánk arra, mit örökítünk meg nyomtatásban. Nagyon riasztó látni, hogy lelki látásod nem tisztább, amikor a fiataloknak ajánlott olvasmányokat válogatod össze. Tudom, hogy ha olyan könyveket ajánlunk olvasásra folyóiratainkban, mint a Tamás bátya kunyhója, akkor ez sokak szemében helyesnek tünteti fel, hogy más, hasonló tartalmú könyveket olvassanak, amelyek pedig puszta kitalálások. Ajánlott olvasmányaid fárasztó munkát rónak majd azokra, akik igyekeznek rávezetni a fiatalokat, hogy ne olvassanak kitalált történeteket. Gyakran voltam tanúja annak, milyen következményekkel jár az általad javasolt könyvek olvasása. Ezért írtam is egy cikket, amely pontosan ebben a kérdésben figyelmezteti a fiatalokat. {5T 516.1}   

Be sure, my brother, not to lead away from the searching of the Scriptures. It has been revealed to me that the purchase and sale by our brethren of storybooks such as are commonly circulated in Sunday schools is a snare to our people, especially to our children. It leads them to expend money for that class of reading which fevers the imagination and unfits them for the real duties of practical life. You may be assured that this recommendation of yours will be acted upon. The youth need no such sanction or liberty, for their taste and inclination are all in this direction. But I hope no more such recommendations will appear. You must be getting away from Jesus and His teachings and do not realize it. {5T 516.2}

Testvérem, előbb győződj meg arról, hogy nem távolítod-e el ifjainkat a Szentírás kutatásától! Kijelentést kaptam, hogy az ilyen könyvek vásárlása és árusítása, amelyeket a vasárnapi iskolákban terjesztenek, csapdát jelentenek népünk, különösen pedig a gyermekek számára. Olyan olvasmányok megvásárlására készteti őket, amelyek izgalomba hozzák képzeletüket, alkalmatlanná téve őket a mindennapi élet kötelességeinek teljesítésére. Bizonyos lehetsz abban, hogy javaslataidnak lesz foganatja. A fiataloknak semmi szükségük az ilyen engedményekre, mert ízlésük és hajlamaik úgyis ebbe az irányba taszítják őket. Remélem, soha többé nem lát napvilágot efféle javaslat. Úgy látszik, távolodsz Jézustól és tanításaitól, s még csak észre sem veszed. {5T 516.2}   

It is Satan's work to present to our youth newspaper stories and storybooks that fascinate the senses and thus destroy their relish for the word of God. Do not, my dear brother, throw everything that comes into your mind into the Review and Herald, but write guardedly. If the Spirit of Christ moves you to write, then use your pen, feeling the burden of souls, weeping between the porch and the altar, crying: “Spare Thy people, O Lord, and give not Thine heritage to reproach.” But if it is only your own feelings and active mind that prompt you to write, then refrain until the Lord's Spirit presses and moves you. Do not think that because you pursue a certain course and do certain things it is an evidence that they are right and that you must present them to others as a rule or guide. It is not best for you to feel at liberty to speak your mind upon such matters as concern the welfare of our youth, recommending books which do not tend to spirituality or piety. If you fancy that such reading will develop firm, unspotted principle you are mistaken. May the Lord help you to move cautiously and humbly, and not throw out misleading statements in the papers; for they will be considered as having been sanctioned by our people. You are putting a burden upon others to counteract the influence of these sentiments. {5T 517.1}

Sátán műve ez, aki folytatásos történetekkel és regényekkel akarja elvarázsolni az érzékeket és kiégetni belőlünk az Isten szava utáni vágyat. Kedves testvérem, ne nyomtass ki mindent, ami eszedbe jut a Review and Herald hasábjain, hanem csak akkor írj, ha jól megfontoltad a dolgot! Ha Krisztus Lelke késztet az írásra, akkor ragadj tollat, átérezve felelősségedet, a tornác és az oltár között sírva: „Könyörülj Uram, népeden; ne hagyd, hogy gyalázat érje örökségedet!” (Jóel 2:17) De ha csak a saját ötleteid és nyughatatlan gondolataid ösztökélnek az írásra, akkor tartóztasd meg magad, míg csak az Úr Lelke nem szorongat és késztet. Ne gondold, hogy mert valamilyen irányban haladsz és bizonyos dolgokat megteszel, már bizonyítja, hogy azok helyesek, s így szabályként írhatod elő másoknak is. Nem helyes, hogy úgy gondolod, olyan ügyekben közölheted a véleményedet, mint az ifjúság jóléte. Helytelen, hogy olyan könyveket javasolsz, amelyek nem segítik elő a lelkiséget és az istenfélelmet. Ha azt gondolod, hogy az efféle olvasmányok segítik a szilárd, tiszta alapelvek kibontakozását, akkor tévedsz. Segítsen az Úr, hogy megfontoltan és alázatosan tevékenykedj, s ne közölj félrevezető megállapításokat a folyóiratokban, mert az emberek azt gondolják, hogy népünk jóváhagyta azokat. Csak másokat terhelsz meg, akiknek ellensúlyozniuk kell gondolataid hatását. {5T 517.1}   

My brother, your safety is in walking humbly with God. I tremble when I read your many articles, giving counsel and rules for other ministers. It is hardly proper for you to have so much to say in this direction. If you become self-sufficient and self-confident, the Lord will certainly leave you to make some mistake. You need carefully to guard your own soul and to seek a daily, living experience in the things of God. You should keep self out of sight and let Jesus appear. Christ is your strength, your shield; you are a weak, erring man and need to be very cautious, lest you stumble. I entreat you to be on your guard that you do not in word or in deed mar the sacred work of God. {5T 517.2}

Testvérem, abban rejlik biztonságod, ha alázatosan jársz Istennel. Reszketek, amikor olyan cikkeket olvasok tőled, amelyekben tanácsokat adsz és szabályokat fektetsz le a többi igehirdetőnek. Aligha helyes, hogy annyi mondanivalód legyen ezekben a kérdésekben. Ha önelégült és magabiztos leszel, akkor az Úr kétségkívül megengedi majd, hogy hibát kövess el. Gondosan őrködnöd kell a lelki életed felett, és naponta törekedned kell, hogy Isten dolgaiban tapasztalatot szerezz. Rejtőzz el magad elől, és engedd, hogy Jézus lépjen az előtérbe! Krisztus az erőd és a pajzsod. Gyenge, tévelygő ember vagy, nagyon vigyázz hát, hogy el ne ess! Kérve kérlek, őrizkedj, nehogy szóval vagy tettel rombold Isten szent munkáját! {5T 517.2}   

I have felt so thankful for you that you could act a part in this great work. Jesus loves you, and He will work with your efforts if you have a living connection with God. But you must live a life of watchfulness and prayer. Do not become careless. Do not separate from Jesus, but bring Him into your everyday life. Do not make work for yourself and others by careless admissions and counsels; but know that unless Christ is taken into your heart, unless your eye is single to the glory of God, pride will come into your heart, self-esteem will prevail, and you will, ere you are aware, be walking carelessly. “Make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way.” {5T 518.1}

Nagyon hálás voltam érted, amiért részt vehetsz ebben a nagyszerű munkában. Jézus szeret téged, s együtt fog dolgozni veled, segíti majd igyekezetedet, ha élő kapcsolatot tartasz fenn Istennel. Csakhogy az éberség és az ima életét kell élned; ne válj meggondolatlanná! Ne különülj el Jézustól, hanem hívd be Őt mindennapi életedbe. Meggondolatlan vallomásaiddal és tanácsaiddal ne okozz többletmunkát magadnak és másoknak. Élj annak tudatában, hogy ha nem fogadod szívedbe Krisztust, ha nem törekszel kizárólag Isten dicsőségére, akkor büszkeség lopódzik szívedbe, önérzetesség győz le, s meggondolatlanul cselekszel, mielőtt észbe kapnál. „Járjatok egyenesen, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon.” (Zsid. 12:13) {5T 518.1}   

There are many of our youth whom God has endowed with superior capabilities. He has given them the very best of talents; but their powers have been enervated, their minds confused and enfeebled, and for years they have made no growth in grace and in a knowledge of the reasons of our faith, because they have gratified a taste for story reading. They have as much difficulty to control the appetite for such superficial reading as the drunkard has to control his appetite for intoxicating drink. These might today be connected with our publishing houses and be efficient workers to keep books, prepare copy for the press, or to read proof; but their talents have been perverted until they are mental dyspeptics, and consequently are unfitted for a responsible position anywhere. The imagination is diseased. They live an unreal life. They are unfitted for the practical duties of life; and that which is the most sad and discouraging is that they have lost all relish for solid reading. They have become infatuated and charmed with just such food for the mind as the intensely exciting stories contained in Uncle Tom's Cabin. That book did good in its day to those who needed an awakening in regard to their false ideas of slavery; but we are standing upon the very borders of the eternal world, where such stories are not needed in the preparation for eternal life. {5T 518.2}

Sok olyan fiatal van népünk soraiban, akiket Isten kitűnő adottságokkal áldott meg. A lehető legjobb képességeket adta nekik, de mert kielégítették a regények olvasására serkentő étvágyukat, erőik ellankadtak, gondolkodásuk összezavarodott és elgyengült, ezért évek óta semmit sem növekedtek a kegyességben. Ugyanolyan kevéssé állnak ellent a felületes olvasmányoknak, mint az iszákosok a részegítő italoknak. Ezek a fiatalok ma talán kiadóinkban tevékenykedhetnének, eredményesek lehetnének, dolgozhatnának a könyvelésben, sajtó alá rendezhetnék a könyveket, végezhetnék a korrektori munkát. Képességeik azonban annyira leromlottak, hogy „szellemi emésztési zavarban” szenvednek. Betegessé vált a képzeletük. Valótlan lett számukra az élet, alkalmatlanná váltak gyakorlati kötelességeiket ellátni; s ami a legszomorúbb és leginkább aggasztó: elveszítették érdeklődésüket az értelmes és komolyabb olvasmányok iránt. Olyan szellemi táplálékok vakították és bolondították el őket, mint amilyenek a Tamás bátya kunyhójának rendkívüli módon izgató történetei. Ez a könyv régebben hasznos volt azok számára, akiknek föl kellett ébredniük a rabszolgatartásról vallott hamis elgondolásaikból, de ma már az örökkévalóság határmezsgyéjén állunk, ahol semmi szükség az efféle történetekre ahhoz, hogy felkészüljünk az örök életre. {5T 518.2}   

The only safety for any of us is to be thoroughly converted and to be conversant with the truth as it is revealed in the word of God, that we may be able to give to every man that asks us, a reason of the hope that is in us, with meekness and fear. {5T 519.1}

Bármelyikünk számára csak az jelenthet biztonságot, ha teljesen megtérünk, ha jártasak vagyunk az igazságban, amint azt Isten Igéje kijelenti, és mindig készen állunk arra, hogy szelíden és félelemmel megfeleljünk mindenkinek, aki reménységünkről kérdez minket (I. Pt. 3:15). {5T 519.1}   

The special effort of ministers and of workers all through our ranks for this time should be to turn away the attention of the youth from all exciting stories to the sure word of prophecy. The attention of every soul striving for eternal life should center upon the Bible. {5T 519.2}

Az legyen ma igehirdetőink és összes munkásunk különleges feladata, hogy eltereljük a fiatalok figyelmét az érdekfeszítő történetekről, s a próféciák megbízható szavaira irányítsuk gondolkodásukat. Mindenki, aki az örök életre törekszik, összpontosítsa érdeklődését a Bibliára! {5T 519.2}   

It seems wonderfully strange to me, considering all I have written in regard to the reading of exciting stories, to see a recommendation from your pen to read Robinson Crusoe, Uncle Tom's Cabin, and Aesop's Fables. My brother, you made a mistake in writing that article. If these books are among those which you have for sale, I beg of you never to offer them again to our youth. It is your duty to call their attention to the Bible; do not become their tempter by offering to them attractive storybooks, which will divert their minds from the study of the Scriptures. We must ourselves be drinking of the water of life, else we will be constantly hewing out for ourselves broken cisterns which can hold no water. {5T 519.3}

Ha arra gondolok, hogy mennyit írtam már az izgalmat keltő regények olvasása ellen, nagyon furcsának találom, hogy olyan könyveket javasolsz, mint a Robinson Crusoe, Aesopus meséi stb. Testvérem, hibáztál, amikor megírtad azt a cikket. Ha az említett könyvek azok között vannak, amelyeket eladásra kínálsz, akkor könyörögve kérlek, soha többé ne ajánld azokat a mi fiataljainknak! Az a feladatod, hogy a Bibliára tereld a figyelmüket; ne válj a fiatalok kísértőjévé, ne kínálj nekik csábító történeteket, amelyek elterelik gondolataikat a Szentírás kutatásáról. Feltétlenül személyesen kell innunk az élet vizéből, különben repedezett víztárolókat ásunk magunknak, amelyek képtelenek megtartani a vizet. {5T 519.3}   

There are a thousand ways and plans that Satan has of creeping in to unsettle the minds of youth; and unless the soul is firmly and fully stayed upon God, and conscientiously guarded upon the very point of keeping the mind employed in searching the Scriptures and becoming grounded in our faith, they will surely be ensnared. We cannot be off guard for a moment. We cannot allow ourselves to move from impulse. We must set a guard about our minds and the minds of our children, that they may not be allured by Satan's temptations. {5T 519.4}

Sátánnak ezerféle módja van arra, hogy belopódzkodjék a fiatalok szívébe és kibillentse egyensúlyából a gondolkodásukat. S ha lelki életünk nem nyugszik szilárdan és teljesen Istenben, ha tudatosan nem vigyázunk arra, hogy értelmünket a Szentírás kutatásával foglaljuk le, s ha nem válunk megalapozottá hitünkben, akkor a fiatalok bizonyosan csapdába esnek. Egy pillanatra sem lehetünk meggondolatlanok, nem cselekedhetünk megfontolás nélkül. Védőkorlátot kell felállítanunk értelmünk és gyermekeink értelme köré, nehogy elcsábítsanak minket Sátán kísértései. {5T 519.4}   

We are in the great day of atonement, and the sacred work of Christ for the people of God that is going on at the present time in the heavenly sanctuary should be our constant study. We should teach our children what the typical Day of Atonement signified and that it was a special season of great humiliation and confession of sins before God. The antitypical day of atonement is to be of the same character. Everyone who teaches the truth by precept and example will give the trumpet a certain sound. You need ever to cultivate spirituality, because it is not natural for you to be heavenly-minded. The great work is before us of leading the people away from worldly customs and practices, up higher and higher, to spirituality, piety, and earnest work for God. It is your work to proclaim the message of the third angel, to sound the last note of warning to the world. May the Lord bless you with spiritual eyesight. I write this in love, seeing your danger. Please consider these things carefully and prayerfully. {5T 520.1}

A bűnök eltörlésének nagy napján élünk. Ezért folyton tanulmányoznunk kell azt a szent munkát, amelyet most Krisztus végez Isten népéért a menynyei szentélyben. Tanítsuk meg gyermekeinknek, mit jelentett az elfedezés mintaképül szolgáló napja az ószövetségben, s azt is, hogy ez az Isten előtti mély megalázkodás és bűnvallomás rendkívüli időszaka volt. Az elfedezés valódi napját is ennek kell jellemeznie. Mindazok, akik az igazságra tanítanak és az igazságra adnak példát, határozott hangon szólaltatják meg harsonájukat. Szüntelenül ápolnod kell lelkiségedet, mert számodra nem természetes, hogy mennyei módon gondolkodj. Az a felelősség hárul ránk, hogy elvezessük az embereket a világi szokásoktól, egyre magasabbra és magasabbra, a lelki beállítottsághoz, az istenfélelemhez és az Úrért végzett komoly munkához. Kötelességed hirdetni a harmadik angyal üzenetét, hirdetni a világnak a figyelmeztetés utolsó kiáltását. Áldjon meg téged az Úr lelki látással! Szeretetből írom neked ezeket a sorokat, mert látom, milyen veszélyben forogsz. Kérlek, fontold meg mindezt imádsággal, figyelmesen! {5T 520.1}   

***** {5T 520}

***** {5T 520}