× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

Chapter 56—Religion and Scientific Education

Vallási és tudományos nevelés

Dear Brother and Sister B, {5T 501}

Kedves B. testvérem és nővérem! {5T 501}   

You have both been presented before me as in danger spiritually. You were leaving the right path and were placing your feet in a broader road. Sister B was saying many things, in jots and tittles, here a little and there a little, which were as seed sown, and the harvest will surely come. She was encouraging unbelief and telling her husband that the road they had been traveling was altogether too narrow and lowly. She thought that her husband's qualifications were of a high order and should be exercised in a broader and more influential manner. Brother B was of the very same mind; in fact, he had led her into this train of thought. You both held the banner upon which was inscribed, “The commandments of God, and the faith of Jesus;” but as you met in your way with people whom you thought were popular, down came the banner, and you put it behind your backs, saying: “If we let it be known that we are Seventh-day Adventists, then our influence will be at an end, and we shall lose many advantages.” I saw the banner of truth trailing behind you. Then the question arose: “Why carry it at all? We can believe that which we see to be truth, but we need not let the educators and students know that we bear this unpopular banner.” There were those in your company who were not pleased or satisfied with these suggestions, but they weakly followed your influence in place of letting their light shine by holding aloft their standard. They hid their banners and marched on, fearing to let the light which was given them of heaven shine before all. {5T 501.1}

Úgy mutattak meg nekem mindkettőtöket, mint akik lelkileg veszedelemben forogtok. Letérni készültök a helyes ösvényről. B. nővérem hitetlenséget szított: azt hajtogatta férjének, hogy az út, amelyen járnak, nagyon is keskeny, nagyon is szegényes. Úgy vélekedett, hogy férje képességei magasabb rendűek, tekintélyesebb körökben kellene azokat felhasználnia. B. testvér teljesen egyetértett vele, sőt valójában ő vezette feleségét ehhez a nézethez. Eredetileg mindketten kezetekben tartottátok a zászlót, amelyen ez a felirat áll: Isten parancsolatai és Jézus hite. De amikor köztiszteletnek örvendő emberekkel találkoztatok, leengedtétek és a hátatok mögé rejtettétek lobogótokat, mondván, hogy „ha eláruljuk, hogy hetedik napot ünneplő adventisták vagyunk, akkor csorbul a tekintélyünk, és számos előnyt elveszítünk”. Láttam, hogy a hátatok mögött, a porban húztátok az igazság lobogóját. Azután felvetődött a kérdés: minek egyáltalán magatokkal vinni? Úgy vélekedtetek, hihetünk abban, amit igazságnak tartunk, mégsem feltétlenül szükséges a nevelőkkel és a tanulókkal tudatnunk, hogy ilyen népszerűtlen zászlót hordozunk. Olyanok is veletek tartottak, akik nem örültek ezeknek a javaslatoknak, mégis tétovázva követtek titeket, ahelyett, hogy engedték volna világosságukat felragyogni azáltal, hogy magasra emelik a lobogót. Ők is elrejtették zászlójukat, félve attól, hogy a mennyből kapott világosságuk mindenki előtt fénylik. {5T 501.1}   

I saw one approaching you with firm tread and grieved countenance. He said: “Let no man take your crown.” Have you forgotten the humiliation endured by the Son of God in coming to our world, how He suffered abuse, reproach, insult, hatred, mockery, and betrayal, how He endured the shameful trial in the judgment hall after having suffered the superhuman assaults of Satan in the Garden of Gethsemane? Have you forgotten the wild cry from the mob, “Crucify Him, crucify Him,” and how He died as a malefactor? Is the servant greater than his Lord? The followers of Jesus will not be popular, but will be like their Master, meek and lowly of heart. You are seeking to climb to the highest seat, but will find yourselves at last in the lowest. If you seek to deal justly, to love mercy, to walk humbly with God, you will be partakers with Christ of His sufferings and sharers with Him of His glory in His kingdom. The Lord has blessed you, but how little have you appreciated His loving-kindness! How little praise He has received from your lips! You may do a good work for the Master, but not with your ideas as supreme. You must learn in the school of Christ, else you can never be qualified to enter the higher grade, receive the seal of the living God, enter in through the gates into the city of God, and be crowned with glory, honor, and immortality. {5T 501.2}

Szilárd léptekkel és szomorú arccal közeledett hozzátok valaki, s így szólt: „Senki el ne vegye koronátokat.” (Jel. 3:11) Elfelejtettétek talán a megalázkodást, amelyet Isten Fia szenvedett el, amikor világunkba jött? Hiszen tudjátok, hogyan tűrte a gyalázatot, szidást, sértegetést, gyűlölködést, gúnyt és árulást. Hogyan szenvedte el a szégyenteljes ítéletet a bírósági teremben, miután a Getsemáne-kertben emberfeletti támadásokat viselt el Sátántól? Elfelejtettétek a csőcselék bőszült ordítását: „Feszítsd meg, feszítsd meg!” – és hogy miként halt meg Isten Fia a gonosztevők halálával? Mióta lett nagyobb a szolga az uránál? Jézus követői sohasem népszerűek, hanem olyanok, mint Mesterük: szelídek és alázatos szívűek. Ti a legmagasabbra szeretnétek feljutni, végül mégis a legalacsonyabbra kerültök majd. Ellenben ha igyekeztek igazságosan bánni az emberekkel, szeretni az irgalmasságot és alázatosan járni Istennel, akkor részesültök Krisztus szenvedéseiből is. Az Úr megáldott titeket, mégis milyen kevéssé értékelitek gondoskodó szeretetét! Milyen kevés dicséret hangzik ajkatokról! Jó munkát végezhettek a Mesterért, de nem úgy, ahogyan ti gondoljátok. Krisztus iskolájában kell tanulnotok, másként sohasem léphettek felsőbb osztályba, soha nem nyeritek el az élő Isten pecsétjét, soha nem mehettek be Isten városának kapuin, s nem koronáznak meg titeket dicsőséggel, tisztességgel és halhatatlansággal. {5T 501.2}   

Satan works in many ways where he is not discerned, even through men and women who are in positions of trust. He will suggest to their minds plausible errors of thought and action and speech that will create doubt and work distrust where they think there is assurance of safety. He will work upon dissatisfied elements to put them in active operation. There will be a desire for greatness and honor. Envy will be excited in minds where it is not supposed to exist, and circumstances will not be wanting to call it into action. Doubts will be raised, and flattering promises of gain will be offered if the cross is not made so prominent. Satan will tempt some to think that our faith stands as a barrier to great advancement and bars the way to reaching a high worldly position and being called remarkable men and women. {5T 502.1}

Sátán sokféleképpen végzi munkáját, ahol nem figyelnek rá, a bizalmi állásokat betöltő férfiak és nők által is. Tetszetős, de téves gondolatokat, tetteket javasol nekik, szavakat, amelyek kételyt ébresztenek és bizalmatlanságot keltenek. Kiképezi az elégedetleneket, majd támadásra indítja őket. Felkelti az emberekben a hírnév és a megtiszteltetés utáni vágyat. Irigységet korbácsol fel olyanokban, akikről fel sem tételeznénk. Bőven lesz alkalom, amikor az irigység a felszínre törhet. Sátán elhinti a kételkedés magvait, majd kecsegtető ígéretekkel áll elő, ha a hívek nem teszik annyira szembetűnővé a keresztet. Az ellenség azzal kísért némelyeket, hogy azt képzeljék: hitük akadályozza haladásukat, s elállja előttük az utat magasabb világi állások előtt, s az előtt, hogy figyelemreméltó embereknek tartsák őket. {5T 502.1}   

In his first display of disaffection Satan was very cunning. All he claimed was that he wanted to bring in a better order of things, to make great improvements. He led the holy pair away from God, away from their allegiance to His commandments, on the same point where thousands are tempted today and where thousands fall; that is, by their vain imaginings. True knowledge is divine. Satan insinuated into the minds of our first parents a desire for a speculative knowledge, whereby he declared they would greatly improve their condition; but in order to gain this, they must take a course contrary to God's holy will; for God would not lead them to the greatest heights. It was not God's purpose that they should obtain knowledge that had its foundation in disobedience. This was a broad field into which Satan was seeking to lead Adam and Eve, and it is the same field that he opens for the world today by his temptations. {5T 502.2}

Sátán nagyon ravasz volt, amikor legelőször az elégedetlenségnek adott hangot. Csak annyit mondott, hogy jobb rendszert szeretne bevezetni. Elcsábította Istentől a szent házaspárt, eltérítette őket a parancsolatok iránti hűségüktől, mégpedig ugyanazon a ponton, amelyen ma is ezreket kísért, s ahol ezrek buknak el: hiábavaló képzelgéseik miatt. Egyfajta elméleti tudás utáni vágyat csempészett be ősszüleink gondolataiba, amellyel – állította – hatalmas mértékben javítanának helyzetükön. De hogy ezt elérhessék, Isten szent akarata ellen kell cselekedniük, mert Isten nem vezetné el őket a legnagyobb magasságokra. Isten nem akarta, hogy olyan tudásra tegyenek szert, amelynek engedetlenség az alapja. Széles terület volt, amelyre a gonosz igyekezett elvezetni Ádámot és Évát, s kísértéseivel ugyanezt a területet nyitja meg ma is a világ előtt. {5T 502.2}   

You were presenting the idea that education must stand as an independent work. This mixing of religious matters and Bible doctrines with scientific education you considered as a drawback in our educational work and as a hindrance in the work of carrying the students to the higher degrees of scientific knowledge. {5T 503.1}

Ti is azt az elgondolást terjesztitek, hogy a nevelésügynek független területként kellene működnie. Visszalépésnek tekintettétek a Biblia és a vallás tanítását a tudományos képzés mellett. Akadálynak, amely gátolja, hogy a tudományos ismeretek magasabb fokára vezessétek el hallgatóitokat. {5T 503.1}   

The great reason why so few of the world's great men and those having a college education are led to obey the commandments of God is that they have separated education from religion, thinking that each should occupy a field by itself. God presented a field large enough to perfect the knowledge of all who should enter it. This knowledge was obtained under divine supervision; it was bound about with the immutable law of Jehovah, and the result would have been perfect blessedness. {5T 503.2}

A legfőbb ok, amiért a világ neves emberei közül s az egyetemeken képzettek közül olyan kevesen jutnak el az Isten parancsolatai iránti engedelmességre, az, hogy eltávolították a vallást a nevelésből. Azt gondolták, mindkettőnek más-más területet kellene elfoglalnia. Isten elég széles mezőt jelölt ki, ahol mindenki tökéletesíthette volna ismereteit. A tudást Isten felügyelete alatt nyerték el, s az Úr változhatatlan törvénye kerítette el ezt a területet, a tanulás eredménye pedig tökéletesen áldott élet lett volna. {5T 503.2}   

God did not create evil, He only made the good, which was like Himself. But Satan would not be content to know the will of God and do it. His curiosity was on the stretch to know that which God had not designed he should know. Evil, sin, and death were not created by God; they are the result of disobedience, which originated in Satan. But the knowledge of evil now in the world was brought in through the cunning of Satan. These are very hard and expensive lessons; but men will learn them, and many will never be convinced that it is bliss to be ignorant of a certain kind of knowledge, which arises from unsatisfied desires and unholy aims. The sons and daughters of Adam are fully as inquisitive and presumptuous as was Eve in seeking forbidden knowledge. They gain an experience, a knowledge, which God never designed they should have, and the result will be, as it was to our first parents, the loss of their Eden home. When will human beings learn that which is demonstrated so thoroughly before them? {5T 503.3}

Isten nem teremtett gonoszságot, csak jót, olyat, mint Ő maga. Sátán azonban nem elégedett meg Isten akaratának ismeretével, sem annak teljesítésével. Kíváncsisága arrafelé ágaskodott, amit Isten nem látott jónak közölni vele. Nem Isten teremtette a gonoszságot, a bűnt és a halált: ezek az engedetlenség következményei voltak, amely Sátántól ered. Annak a rossznak a tudása, amely most a világban van, Sátán ravaszsága által került közénk. Kemény leckék, nagy árat kell értük fizetni, az ember mégis meg akarja tanulni ezeket. Sokakat nem is lehet meggyőzni, hogy jobb, ha tudatlanok maradunk bizonyos ismeretek felől, amelyek alantas kívánságokból és szentségtelen célokból fakadnak. Ádám fiai és leányai ugyanolyan kíváncsiak és tolakodóak, mint Éva volt, amikor megkívánta a tiltott tudást. Olyan tapasztalatokhoz, olyan ismeretekhez jutunk, amelyekre Isten tervei szerint sohasem kellene szert tennünk. S most is ugyanaz a következménye, mint ősszüleink esetében volt: elveszítjük édeni otthonunkat. Mikor tanulják meg végre az emberek azt, ami már minden kétséget kizáróan bebizonyosodott előttük? {5T 503.3}   

The history of the past shows an active, working devil. He can no more be idle than harmless. Satan was found in only one tree to endanger the safety of Adam and Eve. He planned to attract the holy pair to that one tree, that they might do the very thing God had said they should not do—eat of the tree of knowledge. There was no danger to them in approaching any other tree. How plausible his speech! He laid hold of the very arguments which he uses today,—flattery, envy, distrust, questioning, and unbelief. If Satan was so cunning at first, what must he be now after gaining an experience of many thousands of years? Yet God and holy angels, and all those who abide in obedience to all the Lord's expressed will, are wiser than he. The subtlety of Satan will not decrease, but the wisdom given to men through a living connection with the Source of all light and divine knowledge will be proportionate to his arts and wiles. {5T 504.1}

A történelem bizonyítja, hogy tevékeny ellenségünk van. Sátánt eredetileg csak egyetlen fánál lehetett megtalálni, csak ott fenyegette Ádám és Éva biztonságát. Azt tervezte, hogy ahhoz a fához csalogatja a szent párt, hogy éppen azt követhessék el, amit Isten megtiltott – vagyis egyenek a tudás fájáról. Ha bármelyik más fához közeledtek, nem fenyegette őket veszély. Mennyire tetszetős az ördög beszéde! Megragadta mindazokat az érveket, amelyeket ma is használ: a hízelgést, a másé kívánását, a bizalmatlanságot, kételkedést és hitetlenséget. Ha az ellenség már akkor ennyire ravasz volt, milyen lehet most, amikor évezredek tapasztalata áll mögötte? Isten, a szent angyalok és mindazok, akik engedelmeskednek az Úr összes kijelentett akaratának, mégis bölcsebbek, mint ő. Sátán ravaszsága ugyan nem csökken, de az a bölcsesség, amelyet kaphatunk, ha élő kapcsolatot tartunk fenn a világosság és az isteni tudás forrásával, elég ahhoz, hogy legyőzzük megtévesztő fondorlatait. {5T 504.1}   

If men would stand the test which Adam failed to endure, and would, in the strength of Jesus, obey all the requirements of God, because they are righteousness, then they would never become acquainted with the objectionable knowledge. God never designed that men should have this knowledge which comes of disobedience, and which, carried into practice, ends in eternal death. When men almost invariably choose the knowledge that Satan presents; when their taste is so perverted that it craves that knowledge as though it were a fountain of supreme wisdom, then they give evidence that they are separated from God and are in rebellion against Christ. {5T 504.2}

Ha az emberek helytállnának a próbában, amelyben Ádám elbukott, s ha Jézus erejével engedelmeskednének Isten valamennyi kívánalmának – mivel azok igazságosak –, akkor sohasem ismernék meg a kifogásolható tudást. Isten soha nem tervezte, hogy az ember olyan ismeret birtokába jusson, amely engedetlenségből fakad, s amely, ha tettekre váltják, örök halálban végződik. De ha emberek csaknem állandóan azt a tudást választják, amelyet Sátán mutat be, ha annyira megromlott az ízlésük, hogy ez után vágyakoznak, mintha ez volna a legmagasabb rendű ismeretek forrása, akkor azt bizonyítják, hogy elkülönültek Istentől, és Krisztus ellen lázadoznak. {5T 504.2}   

***** {5T 505}

***** {5T 505}