× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

Chapter 38—Worldly Ambition

A nagyravágyás következményei

My Dear Brother I, {5T 336}

Kedves J. testvér! {5T 336}   

Since meeting you at the Maine camp meeting I have felt that it is not too late for you to set your heart and house in order. I know that you have been impressed by the Spirit of God; and now the question is: Will you, in response to this invitation to repent, gladly surrender your heart to God? Your case has been presented to me in vision; but while you were so completely under the control of the enemy of souls, I had no courage to send you the message given me of the Lord. I feared that you would make light of it and that the Holy Spirit would be grieved away for the last time. But now I feel urged to send you this testimony, which will prove to you a savor of life unto life or death unto death. {5T 336.2}

Amióta a maine-i tábori összejövetelen megismerkedtünk, tudom, nincs túl késő ahhoz, hogy rendbe hozd szíved és családod állapotát. Tudom, hogy Isten Lelke mély benyomást tett rád. Most az a kérdés, bűnbánatot tartasz-e, örömmel átadod-e a szívedet Istennek, feleletül a hívásra? Látomásban elém tárult eseted, de míg teljesen a lelkek ellenségének uralma alatt álltál, nem mertem elküldeni neked az Úr üzenetét. Attól tartottam, hogy félvállról veszed, s a végső felhívást visszautasítva távozásra készteted a Szentlelket. Most mégis serkent valami, hogy elküldjem neked a bizonyságtételt, amely életre keltő illatnak, vagy a halál leheletének bizonyul majd számodra (II. Kor. 2:16). {5T 336.2}   

Do not read this if you are decided to choose darkness rather than light, to serve mammon rather than Christ. But if you really want to do the will of God, and are willing to be saved in His own appointed way, then read the testimony; but do not read it to cavil, nor to pervert, ridicule, and despise it; for in that case it will be to you a savor of death unto death, and will witness against you in the judgment. Before reading this warning message, go alone before God and ask Him to remove from you the spirit of defiance, rebellion, and unbelief, and to melt and subdue your stony heart. {5T 336.3}

Ne olvasd el soraimat, ha már eldöntötted, hogy a világosság helyett a sötétséget választod, hogy a pénz istenét akarod szolgálni Krisztus helyett. Csak akkor olvasd el levelemet, ha valóban Isten akaratát kívánod cselekedni, s készen állsz az általa elrendelt módon üdvözülni. De azért ne olvasd el, hogy gáncsoskodj, sem azért, hogy kiforgasd, nevetségessé tedd és megvesd, mert akkor ellened tanúskodik majd az ítéletben. Mielőtt elolvasnád ezt a figyelmeztető üzenetet, járulj egyedül Isten elé, kérd, hogy távolítsa el tőled a dacos, lázadó lelkületet és a hitetlenséget, s hogy lágyítsa meg és csillapítsa le kőszívedet. {5T 336.3}   

We do not understand the greatness and majesty of God nor remember the immeasurable distance between the Creator and the creatures formed by His hand. He who sitteth in the heavens, swaying the scepter of the universe, does not judge according to our finite standard, nor reckon according to our computation. We are in error if we think that that which is great to us must be great to God, and that which is small to us must be small to Him. He would be no more exalted than ourselves if He possessed only the same faculties. {5T 337.1}

Nem foghatjuk fel Isten nagyságát és bölcsességét, s nem tudjuk elképzelni azt a mérhetetlen távolságot, amely a Teremtő és kezének teremtményei közt van. Aki a mennyben lakik, a világegyetem uralkodói jogarát tartja kezében, nem a mi véges mértékünk szerint és nem a mi gondolkodásmódunk alapján ítél. Tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy ami nekünk jelentős, Istennek is fontos, és ami nekünk apróság, az az Ő szemében is csekélység. Ha Isten képességei azonosak lennének a miénkkel, akkor nem lenne dicsőbb, mint mi vagyunk. {5T 337.1}   

God does not regard all sins as of equal magnitude; there are degrees of guilt in His estimation as well as in that of finite man. But however trifling this or that wrong in their course may seem in the eyes of men, no sin is small in the sight of God. The sins which man is disposed to look upon as small may be the very ones which God accounts as great crimes. The drunkard is despised and is told that his sin will exclude him from heaven, while pride, selfishness, and covetousness go unrebuked. But these are sins that are especially offensive to God. He “resisteth the proud,” and Paul tells us that covetousness is idolatry. Those who are familiar with the denunciations against idolatry in the word of God will at once see how grave an offense this sin is. {5T 337.2}

Isten nem minden bűnt tekint egyformán súlyosnak. Az ő szemében is vannak a bűnnek fokozatai, akár az emberek ítéletében. De bármennyire csekélységnek tűnik is valamilyen vétek az emberek előtt, Isten előtt egyetlen bűn sem jelentéktelen. A részeges embert lenézik és rámondják, hogy bűnei kizárják őt a mennyből. Ugyanakkor a büszkeség, önzés és irigykedés megrovás nélkül burjánzik. Némelyik bűn különösen sérti Istent: „A kevélynek ellenáll.” (Jak. 4:6) Pál világosít fel minket arról, hogy más tulajdonát kívánni bálványimádás (Eféz. 5:5; Kol. 3:5). Akik ismerik a bálványimádás kárhoztatását a Szentírásban, azok előtt nyomban világossá válik, mennyire súlyos bűn ez. {5T 337.2}   

God speaks through His prophet: “Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him; and to our God, for He will abundantly pardon. For My thoughts, are not your thoughts neither are your ways, My ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways, and My thoughts than your thoughts.” We need clear discernment, that we may measure sin by the Lord's standard and not by our own. Let us take for our rule, not human opinions, but the divine word. {5T 337.3}

Isten az Ő prófétái által szól hozzánk: „Hagyja el útjait a gonosz, és gondolatait a bűnös: térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr. – Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál.” (Ésa. 55:7–9) Tisztánlátásra van szükségünk, hogy Isten mértékével és ne a miénkkel mérhessük a bűnt. Ne emberi véleményeket vegyünk alapul, hanem Isten szavát. {5T 337.3}   

We are on the great battlefield of life, and let it never be forgotten that we are individually responsible for the issue of the struggle; that though Noah, Job, and Daniel were in the land, yet should they deliver neither son nor daughter by their righteousness. You, my brother, have not thought of this. But you have justified your own course because you thought that your brethren did not do right. Sometimes you have acted like a petted, spoiled child and have talked unbelief and doubt to spite others; but will it pay? Is there anything in your family, in the church, or in the world to justify your indifference to the claims of God? Will any of your excuses avail when you stand face to face with the Judge of all the earth? How foolish and sinful will your selfish, avaricious course then appear. How unaccountable it will seem to you that you could let worldly opinions and worldly gain eclipse the reward to be given to the faithful,—an eternity of bliss in the Paradise of God. {5T 337.4}

Most a földi élet küzdőterén harcolunk. Soha ne feledjük, hogy egyénenként felelősek vagyunk a csata kimeneteléért. Noé, Jób és Dániel megállták helyüket, igazságukkal mégsem mentenék meg sem fiaikat, sem leányaikat, csak a saját életüket. Testvérem, te nem gondoltál erre. Azzal igazoltad eljárásodat, hogy a testvéreid sem cselekedtek helyesen. Néha úgy viselkedtél, mint az elkényeztetett gyermek. Hitetlenségről és kétségekről beszéltél, hogy másokat bosszants, megéri ez? Létezhet-e olyasmi a családodban, a gyülekezetedben, vagy a világban, ami igazolná közönyödet Isten követelményei iránt? Segítenek-e rajtad a kifogásaid, amikor majd az egész Föld bírája elé állsz? Milyen balgának és bűnösnek tűnik majd önző és fukar életed! Milyen keserűséget érzel majd, amikor belátod, hogy világi vélemények és világi nyereség takarták el szemed elől a hűségeseknek járó jutalmat – az örök áldást Isten paradicsomában. {5T 337.4}   

When you were in great physical suffering and there was no hope for you in human skill, the Lord pitied you and mercifully removed disease from you. Satan has sought to afflict and ruin you, and even to take your life; but your Saviour has shielded you again and again, lest you should be cut down when your heart was filled with a satanic frenzy, your tongue uttering words of bitterness and unbelief against the Bible and against the truth you once advocated. When Satan has clamored for you, claiming you as his own, Christ has repulsed your cruel and malignant foe with the words: “I have not yet withdrawn My Spirit from him. He has two more steps to take before he will pass the boundary of My mercy and love. Souls are the purchase of My blood. The Lord rebuke thee, O Satan; the Lord rebuke thee.” {5T 338.1}

Amikor súlyos testi fájdalmak értek, s nem reménykedhettél az emberek tudásában, az Úr megszánt és kegyelmesen elvette rólad a betegséget. Sátán próbált téged megbetegíteni és tönkretenni, sőt az életedre tört. Üdvözítőd azonban ismételten megóvott, nehogy a gonosz akkor pusztítson el, amikor démoni eszeveszettség tombol benned, és hitetlen, keserű szavakat szólsz a Biblia és az igazság ellen, aminek pedig valamikor a védelmére keltél. Amikor az ördög mindenáron téged követelt mint tulajdonát, Krisztus ezekkel a szavakkal űzte el kíméletlen, gonosz ellenségedet: „Még nem vontam vissza tőle a Lelkemet. Még két lépés választja el attól, hogy áthaladjon a kegyelem és a szeretet határán. Véremmel vásároltam meg az embereket. Vádoljon téged az Úr, te Sátán, vádoljon téged az Úr!” (Zak. 3:2) {5T 338.1}   

I was then carried back in your life, and you were shown to me when the truth found a response in your heart. The Spirit of God convicted you of the course you should pursue, and you had quite a struggle with self. You had been a sharp, scheming man. You had not done by others as you would wish them to do by you, but had taken advantage of them whenever you could. You had a close, stern battle to fight to subdue self and mortify pride; and it was only through the grace of God that this work could be accomplished. Instead of effecting a thorough reformation, you joined the truth to a patched-up character, which would not stand the test of temptation. You did not begin by seeking God with a broken and contrite heart, and making wrongs right. Had you done this, you would not have stumbled and fallen into the snare of the enemy. There was a mixture of selfishness in your motives, which you yourself did not clearly see. Arguments drawn from worldly interest, social position, and comparative respectability influenced you and decided you not to make earnest, thorough work before God and men. Reaching after the worldly standard marred the sincerity and purity of your Christian character; and you failed to bring forth fruits meet for repentance. {5T 338.2}

Ekkor az Úr felidézte előttem az elmúlt napokat, s megmutatta azt az időt, amikor az igazság visszhangra talált a szívedben. Isten Lelke meggyőzött az útról, amelyet követned kell, te pedig elkeseredett harcot vívtál az önzéseddel. Ravasz, számító ember voltál. Nem azt tetted másokkal, amit te szerettél volna tőlük kapni, hanem amikor csak tudtad, kihasználtad őket. Elkeseredett közelharcot kellett vívnod, hogy legyőzd s megalázd büszkeségedet. Csak Isten kegyelme által tudtad elvégezni ezt. Mégis, ahelyett, hogy gyökerestől megújultál volna, hirtelenében megfoltozott jellemedhez csatoltad az igazságot, de ez a jellem nem bírta elviselni a kísértés próbáját. Nem azzal kezdted, hogy megtört és alázatos szívvel kerested Istent, s nem tetted jóvá igazságtalan tetteidet sem. Ha ezt cselekedted volna, nem buktál volna el, és később sem estél volna az ellenség csapdájába. Önzés keveredett indítékaidhoz, amit magad sem láttál tisztán. Világi érdekek, társadalmi rang, viszonylagos tisztesség befolyásoltak téged, ezek késztettek arra a döntésre, hogy ne végezz alapos, komoly munkát Isten és emberek előtt. {5T 338.2}   

Zacchaeus declared: “If I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold.” You could at least have made efforts to correct your acts of injustice to your fellow men. You cannot make every case right, for some whom you have injured have gone into their graves, and the account stands registered against you. In these cases the best you can do is to bring a trespass offering to the altar of the Lord, and He will accept and pardon you. But where you can, you should make reparation to the wronged ones. {5T 339.1}

A világ mértéke után nyúltál, az csúfította el keresztény jellemed őszinteségét és ártatlanságát. Így aztán nem teremtél megtéréshez méltó gyümölcsöket. Zákeus így szólt: „Ha valakit becsaptam valamivel, négyannyit adok helyette.” (Lk. 19:8) Legalább igyekeztél volna, hogy rendezd a mások ellen elkövetett igazságtalanságaidat! Úgysem tehetsz mindent jóvá, mert azok közül, akiket becsaptál, néhányan már a sírjukban pihennek, s a feljegyzés megmásíthatatlanul ellened szól. Ilyen esetekben a legjobb, amit tehetsz, hogy jóvátételül áldozatot hozol az Úr oltárára, amit Ő majd elfogad, és megbocsát neked. De ahol csak teheted, kárpótold azokat, akiket megrövidítettél. {5T 339.1}   

Had the unbelievers with whom you have associated seen in you the transforming power of the truth, they would have had an argument in favor of Christianity which they could not controvert. You might thus have reflected a clear, sharp light to the world; but instead of this you have mingled with the world and imbibed its spirit. My brother, you must be born again. A mere form of Christianity is not of the least value. It is destitute of saving power, having in it no reformative energy. A religion which is confined to Sabbath worship emits no rays of light to others. I entreat you to examine your own heart closely. You have a combative, contentious spirit, and you are cultivating instead of repressing that spirit. You should make a decided change, and cultivate meekness, faith, humility, and love. Your soul is in peril; you will surely be subject to the strong delusions of Satan unless you stop where you are and press against the current of worldliness and ambition. Your relations with the world must be changed, and a decided separation must take place. The positions which you occupy, which are continually opening to you doors of temptation, must be given up. Avoid politics; shun contention. Keep clear of every office which would encourage those traits in your character that need to be battled down and overcome. {5T 339.2}

Ha hitetlen barátaid meglátták volna benned az igazság átalakító hatalmát, olyan érv lehettél volna a kereszténység mellett, amit lehetetlen megcáfolni. Tiszta, éles fényt tükrözhettél volna a világnak. De ehelyett összekeveredtél a világgal és átjárt téged annak lelkülete. Testvérem, újjá kell születned. Teljesen értéktelen az olyan kereszténység, amely csak külsőségekből áll. Hiányzik belőle a megmentő hatalom, nincs átalakító ereje. Az a vallásosság, amely csak a szombati istentiszteletre korlátozódik, senkire sem ragyogtat fénysugarakat. Kérve kérlek, vizsgáld meg alaposan a szívedet! Harcias, vetekedő szellem él benned, s ahelyett, hogy elnyomnád, még legyezgeted is. Határozottan változtass az életeden! Ápold magadban a szelídséget, hitet, szeretetet és alázatot. Veszedelemben forog az üdvösséged, egészen bizonyosan elbuksz Sátán súlyos csalásai következtében, ha meg nem veted a lábadat és nem állsz ellent a világiasság és nagyravágyás vonzásának. Változtatnod kell a világhoz fűződő kapcsolataidon, határozott elkülönülésre van szükséged. Pozíciód folyamatosan a kísértések ajtajait nyitja meg előtted, ezért add fel azt. Messziről kerüld el a politizálást, őrizkedj a vitatkozástól! Maradj távol minden olyan hivatástól, amely serkentené benned a leküzdendő jellemvonásokat. {5T 339.2}   

My brother, you must make a strong, decided effort, or you will never be able to cast off the works of darkness. Satan looks upon you as his own. When you listen to the testimonies of God's servants, as at the late camp meeting, you are deeply convicted. But you do not respond to the impressions of the Spirit of God; and as you mingle with worldlings you drink in their spirit and are borne down by the worldly current, having no moral power to resist its influence. You become one with the world-loving, and your spirit is worse than theirs, for your choice is voluntary. You love the praise of men, and you love worldly possessions above Jesus. The love of mammon has been woven into every fiber of your being and has become all-absorbing. To eradicate it will be like plucking out the right eye or cutting off the right arm. But I speak to you as one who knows: Unless you overcome this intense love of money, it will cost you your soul's salvation, and then it would have been better for you had you never been born. {5T 340.1}

Testvérem, határozott erőfeszítéseket kell tenned, másképp sohasem rázod le magadról a sötétség cselekedeteit. A gonosz a magáénak tekint. Amikor Isten szolgái bizonyságtételét hallgatod, mint az utóbbi tábori összejövetelen, akkor mély meggyőződés lesz úrrá rajtad. Mégsem felelsz Isten Lelkének benyomásaira. Amikor pedig a világiak közé vegyülsz, az ő lelkületüket teszed magadévá – elsodor a világ árja, mert nincs benned erkölcsi erő az ellenállásra. Eggyé leszel a világ szerelmeseivel, sőt rosszabb a lelkületed, mint az övék, mert önként választottad. Szereted az emberek dicséretét, s jobban szereted e világ gazdagságát, mint Jézust. A pénz istenének szeretete tapad minden porcikádhoz, teljesen lefoglal. Olyan nehéz lesz kiirtani ezt magadból, mintha a jobb szemedet vájnád ki, vagy a jobb kezedet vágnád le. Mégis úgy szólok hozzád, mint aki tudja: ha le nem győzöd magadban a pénz lángoló szeretetét, az lelked üdvösségébe fog kerülni, akkor pedig jobb lett volna meg sem születned. {5T 340.1}   

“Ye cannot serve God and mammon.” Just as far as you love and cherish the spirit of the world you will have a spirit of defiance and will question and find fault with those who bring you the message of truth. You will deride the truth, and will become a false witness, an accuser of the brethren. The talents given you of God to be improved to His glory will be actively employed against His work and cause. There is no concord between Christ and Belial. You have already chosen the friendship of the world, therefore you are decidedly on the side of Satan. The natural heart is at enmity against God, and will resist the clearest evidence of truth. The wicked will not endure the light that condemns their wrong course of action. {5T 340.2}

„Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” (Mt. 6:24) Amennyire szereted és táplálod a világias lelkületet, pontosan annyira ébred benned a dacosság érzése, úgy kérdőjelezed meg az igazságot, úgy gáncsoskodsz majd azokkal, akik elhozzák neked az igazság üzenetét. Kineveted majd az igazságot, és hamis tanú leszel, testvéreink vádolója. Az Istentől kapott képességeidet, amelyeket az Ő dicsőségére kellene felhasználnod, tevékenyen harcba fogod vetni az Úr műve ellen. Nincs egyetértés Krisztus és Béliál között. A világ barátságát választottad, ezért kifejezetten a gonosz oldalán állsz. A test kívánsága ellenségeskedés Istennel és szembeszegülés az igazság legkézzelfoghatóbb bizonyítékával. Sátán nem állhatja a világosságot, mert az kárhoztatja őt. {5T 340.2}   

You have opened your heart to doubt and skepticism, but you will never be able to be an honest infidel. You may boast that you do not believe the Bible; but you will be perjuring yourself all the time, for you know better. {5T 341.1}

Bár szélesre tártad szívedet a hitetlenség és a kételkedés előtt, mégsem válhatsz soha őszinte hitetlenné. Dicsekedhetsz azzal, hogy nem hiszel a Bibliában, de magad ellen hamisan fogsz esküdni mindenkor, mert jól tudod, hogy nincs igazad. {5T 341.1}   

I entreat you to make earnest work for eternal life. Break the snare of Satan; work against his devices. Let this be the language of your soul. “There is nothing in the universe that I fear so much as that I shall not know all my duty, or that, knowing, I shall fail to do it.” “Stand up for Jesus” were the words of a dying saint. Yes, Brother I, stand up for Jesus. It will take all to do this. You may have to change your position in the world; but a name, distinction, office, are to you a snare, imperiling your soul. A calculating, worldly wisdom is continually seeking to turn you away from the Saviour. A bold, defiant, blasphemous infidelity will attempt to crush His gospel, not only out of your own soul, but out of the world. But stand up for Jesus. In the presence of your relatives and friends, in all your business relations, in your associations with the world,—anywhere and everywhere, under all circumstances,—stand up for Jesus. {5T 341.2}

Kérlek, készülj fel komolyan az örök életre! Zúzd szét az ellenség csapdáját, küzdj a cselvetései ellen. Legyen ez az imád: „Nem félek annyira semmitől a világon, mint hogy nem ismerem fel teljesen a kötelességemet, vagy ha felismerem, nem teljesítem azt.” „Szálljatok síkra Jézusért!” – mondta az egyik haldokló szent. Igen, testvérem, szállj síkra Jézusért! Ez majd igénybe veszi minden erődet. Talán világi foglalkozásodat is meg kell változtatnod. A tekintély, a hírnév, a hivatás csapda neked, veszélyezteti üdvösségedet. A számító világi okosság szüntelenül igyekszik elfordítani téged az Üdvözítőtől. Tolakodó, dacos, istenkáromló hitetlenség próbálja majd maga alá temetni Jézus evangéliumát a lelkedben, s a világban is. Te mégis szállj síkra Jézusért! Rokonaid és barátaid előtt, minden üzleti kapcsolatodban, világi ismerőseid előtt – bárhol és mindenhol, bármilyen körülmények között, állj ki Jézusért! {5T 341.2}   

***** {5T 341}

***** {5T 341}