× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

Chapter 37—Christian Forbearance

A keresztény türelem

Dear Brother and Sister H, {5T 331}

Kedves H. testvérem és nővérem! {5T 331}   

In regard to your present relations with the church I would advise that you do all that can be done on your part to come into harmony with your brethren. Cultivate a kind, conciliatory spirit, and let no feeling of retaliation come into your minds and hearts. We have but a little time in this world, and let us work for time and for eternity. Be diligent to make your calling and election sure. See that you make no mistake in regard to your title to a home in Christ's kingdom. If your name is registered in the Lamb's book of life, then all will be well with you. Be ready and anxious to confess your faults and forsake them, that your mistakes and sins may go beforehand to judgment and be blotted out. {5T 331.3}

A gyülekezettel fennálló jelenlegi kapcsolatotok felől azt tanácsolom: kövessetek el mindent, hogy egyetértsetek testvéreitekkel. Ápoljátok magatokban a szeretetteljes, békülékeny lelkületet, s ne engedjétek betörni szívetekbe a bosszúálló gondolatokat. Kevés ideig élünk e Földön, dolgozzunk hát az örökkévalóságért. Szorgoskodjatok, hogy bizonyossá tegyétek elhívásotokat és kiválasztásotokat. Győződjetek meg arról, valós alapja van-e annak, hogy jogot formáltok Krisztus országára. Ha beírták neveteket az élet könyvébe, amely a Bárányé, akkor nincs mitől tartanotok. Legyetek készségesek, sőt vágyakozzatok bevallani hibáitokat és elhagyni azokat, hogy tévelygéseitek és bűneitek előttetek menjenek az ítéletre, hogy ott eltöröljék azokat. {5T 331.3}   

I believe that you are making improvement; but let the work be deeper, more thorough, more earnest. Leave nothing undone that you can do. Walk humbly with God, set your heart in order, overcome self, and watch to avoid every device of Satan. When the heart is in harmony with Jesus, when in words, in spirit, and in deportment, you copy the Pattern, the manners will be refined and elevated, convincing all that there has been in you a radical change. You will then be numbered among the virtuous, God-fearing followers of Jesus. {5T 331.4}

Hiszem, hogy előrehaladtatok ebben, de hatoljon ez az igyekezet mélyebbre, legyen alaposabb és lelkiismeretesebb. Amit csak megtehettek, semmit el ne mulasszatok. Járjatok alázatosan Istennel, szedjétek rendbe szíveteket, győzzétek le magatokat, s virrasszatok, hogy elkerüljétek a gonosz valamennyi csapdáját. Amikor szívetek együtt dobban Jézus szívével, és szavaitokkal, lelkületetekkel és viselkedésetekkel az Ő példáját követitek, akkor modorotok kifinomult lesz, meggyőzve mindenkit, hogy határozott változás történt bennetek. Akkor majd Jézus erényes, istenfélő követői közé számítanak titeket. {5T 331.4}   

My brother, you have a very spotted record. God and your own soul know this. But no one will be more rejoiced than I to see you setting your feet in the way that Christ has walked, and to meet you in the kingdom of God. It is difficult for us to understand ourselves, to have a correct knowledge of our own characters. The word of God is plain, but often there is an error in applying it to one's self. There is liability to self-deception and to think its warnings and reproofs do not mean me. “The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it?” Self-flattery may be construed into Christian emotion and zeal. Self-love and confidence may give us assurance that we are right when we are far from meeting the requirements of God's word. {5T 332.1}

Testvérem, múltad nagyon sok folttal szennyezett. Jól tudja ezt Isten, jól tudod magad is. Mégsem örül majd nálam jobban senki, amikor arra az útra helyezed lábad, amelyen Jézus járt, és amikor találkozom veled Isten országában. Nehéz megérteni önmagunkat, nehéz igazán megismerni a jellemünket. Isten szava ugyan félreérthetetlen, mégis gyakran hibásan alkalmazzuk saját énünkre. Hajlamosak vagyunk becsapni magunkat, s azt gondoljuk, az Írás figyelmeztetései és intései nem ránk vonatkoznak. „Csalárdabb a szív mindennél, és telve van gonoszsággal.” (Jer. 17:9) Önáltatás akadályozhatja keresztény érzelmeink kiteljesedését és lelkesedésünket. Hamis önismeretünk és magabiztosságunk azzal ámítanak, hogy rendben vagyunk, miközben távol állunk attól, hogy megfeleljünk Isten követelményeinek. {5T 332.1}   

The Bible is full, clear, and explicit; the character of the true disciple of Christ is marked out with exactness. We must search the Scriptures with humble hearts, trembling at the word of the Lord, if we would not be in any way deceived in regard to our true character. There must be persevering effort to overcome selfishness and self-confidence. Self-examination must be thorough, that there be no danger of self-deception. A little catechizing of self on special occasions is not sufficient. Daily examine the foundation of your hope, and see whether you are indeed in the love of Christ. Deal truly with your own hearts, for you cannot afford to run any risk here. Count the cost of being a wholehearted Christian, and then gird on the armor. Study the Pattern; look to Jesus, and be like Him. Your peace of mind, your hope of eternal salvation, depend on faithfulness in this work. As Christians we are less thorough in self-examination than in anything else; it is no wonder, then, that we make such slow advancement in understanding self. {5T 332.2}

A Biblia teljes, világos és határozott tanítást ad. Pontosan megrajzolja Krisztus igaz tanítványának a jellemét. Alázatos szívvel kell kutatnunk az Írásokat, reszketve Isten szavától, hacsak nem akarjuk, hogy hitetés áldozatai legyünk valódi jellemünket illetően. Rendületlen kitartással kell legyőznünk önzésünket és önteltségünket. Alapos önvizsgálatot kell tartanunk, hogy elkerüljük az önáltatás veszélyét. Nem elég, ha csupán különleges alkalmakkor vizsgáljuk meg szívünk állapotát. Naponta vizsgáljuk meg reménységünk alapját, hogy lássuk, vajon valóban Krisztus szeretetében élünk-e. Bánjatok magatokkal becsületesen, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy ebben a kérdésben bármennyit is kockáztassunk. Vessünk számot, mibe kerül teljesen kereszténynek lennünk, azután öltsük magunkra a fegyverzetet. Tanulmányozzátok a példát, tekintsetek Jézusra, legyetek olyanok, mint Ő! Ebben való hűségetektől függ békességetek, örök életetek reménysége. Nagyon kevéssé vagyunk alaposak az önvizsgálatban. Nem csoda hát, hogy csak ólomlábakon haladunk előre önmagunk megismerésében. {5T 332.2}   

I am writing these things to you because I want you to be saved. I do not want to discourage you, but to urge you to more earnest, vigorous effort. Self-love will prompt you to make a superficial work of self-examination; but let no vain confidence cheat you out of eternal life. Do not build yourself up on the mistakes and errors of others, but between God and your own soul settle the important question upon which hangs your eternal destiny. {5T 333.1}

Azért írom ezeket, mert szeretném, ha üdvözülnél. Nem elcsüggeszteni akarlak, hanem serkenteni a lelkiismeretesebb, élénkebb igyekezetre. Önszereteted fékezni fog, hogy csak felületesen tarts önvizsgálatot. De ne hagyd, hogy hiú ábrándok miatt elveszítsd az örök életet. Ne építsd magad a mások hibái és tévedései szerint, hanem Istennel rendezd a fontos kérdést, amelytől örök életed függ. {5T 333.1}   

“Man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart,”—the human heart, with its conflicting emotions of joy and sorrow,—the wandering, wayward heart, which is the abode of so much impurity and deceit. He knows its motives, its very intents and purposes. Go to Him with your soul all stained as it is. Like the psalmist, throw its chambers open to the all-seeing Eye, exclaiming: “Search me, O God, and know my heart: try me, and know my thoughts: and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.” Submit your heart to be refined and purified; then you will become a partaker of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Then you will “be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear.” The peace of Christ will be yours. Your name will stand registered in the book of life; your title to the heavenly inheritance will bear the royal signet, which none on earth dare question. No one can bar your way to the portals of the city of God, but you will have free access to the royal presence and to the temple of God on high. {5T 333.2}

„Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet” (I. Sám. 16:7) – az ember szívét, annak ellentmondó érzelmeivel: örömével és bánatával, a kétfelé sántikáló, konok ember szívét, amely annyi tisztátalanságnak és csalásnak a tanyája. Az Úr pontosan ismeri szívünk indítékait, pontos szándékait és törekvéseit. Menj hozzá lelked minden szennyével, úgy, ahogy vagy. Mint a zsoltáríró, tárd ki szíved rejtekeit mindent látó szeme előtt, és könyörögj hozzá: „Vizsgálj meg, Uram, vizsgáld meg szívemet, tégy próbát és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e a gonoszság útján, és vezess el az örökkévalóság útjára!” (Zsolt. 139:23–24) Add át neki szívedet, hogy finommá, tisztává tegye. Akkor majd Isten természetében részesülsz, s megmenekülsz a romlottságtól, amely a bűnös kívánságok által uralkodik a világon. Akkor majd mindig készen állsz arra, hogy megfelelj mindenkinek, aki reménységed felől kérdőre von téged (I. Pt. 3:15). Tiéd lesz Krisztus békéje. Ott áll majd a te neved is az élet könyvében. Mennyei örökségeden királyi pecsét lesz, amelyet senki nem merne megkérdőjelezni. Senki nem állhatja el előtted az Isten városának kapujához vezető utat. Szabadon járulhatsz a király elé, s jöhetsz a magasságos Isten templomába. {5T 333.2}   

A few words more press upon my mind. I want you to be united with the church, not because I regard all the church members perfect nor because I regard you perfect. God has precious ones in His church; there are also men and women who are as tares among the wheat. But the Lord does not give you or anyone else the office of saying who are tares and who are wheat. We may see and condemn the faults of others, while we have greater faults which we have never realized, but which are distinctly seen by others. God requires you to give to the world and the church a good example, a life that represents Jesus. There are duties to be performed and responsibilities to be borne. The world has not enough true Christians; the church has need of them; society cannot spare them. Christ's prayer for His disciples was: “I pray not that Thou shouldest take them out of the world, but that Thou shouldest keep them from the evil.” Jesus knows we are in the world, exposed to its temptations, but He loves us and will give us grace to triumph over its corrupting influences. He would have us perfect in character, that our waywardness may not occasion moral deformity in others. {5T 333.3}

Szeretném, ha csatlakoznál a gyülekezethez. Nem azért, mert tökéletesnek tartom a gyülekezet valamennyi tagját, sem nem azért, mert téged tartalak tökéletesnek. Istennek drágagyöngyei vannak a gyülekezetben. Akadnak azonban benne olyan férfiak és nők is, akik csak konkolyok a búza között. Az Úr nem bízta ránk, hogy szétválogassuk: ki a búza, ki a konkoly. Észrevehetjük és elítélhetjük mások hibáit, s közben mégis komolyabb fogyatékosságaink lehetnek, amelyekről nem tudunk, de amelyeket mások tisztán látnak. Isten elvárja tőled, hogy jó példával járj a világ és a gyülekezet előtt. Olyan élettel, amely Jézust képviseli: kötelességek elvégzése, terhek hordozása vár rád. Nincs elég igaz keresztény a világon, a gyülekezetnek szüksége van rájuk, az emberi család nem lehet meg nélkülük. Krisztus így imádkozott a tanítványaiért: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól.” (Jn. 17:15) Jézus tudja, hogy itt élünk, kitéve a világ kísértéseinek. De szeret minket, és kegyelmet ad, hogy legyőzhessük a világ megrontó befolyását. Azt szeretné, ha tökéletes lenne a jellemünk, hogy makacsságunk ne okozzon másokban is erkölcsi torzulást. {5T 333.3}   

You see that your brethren do not come up to the Bible standard, that there are defects in them; and you dwell upon these defects. You feed upon them instead of feeding upon Christ, and by beholding you become changed into the same image. But criticize no one; do not contrast your own exact course with the deficiencies of others. You may be in danger of wanting to correct others and make them feel their wrongs. Do not do this. This is not the work God has given you to do. He has not made you a church tinker. There are many things which you view in the light of the Bible. But though you may be in the right on some points, do not get the impression that your positions are always correct; for on many points your ideas are distorted and will not bear criticism. {5T 334.1}

Látod, hogy testvéreid nem ütik meg a bibliai mértéket, látod hibáikat. Azonban sokat gondolsz ezekre a hibákra, ezeken rágódsz, ahelyett, hogy Krisztusból táplálkoznál, és Őt szemlélve az Ő képmására változnál át. Senkit ne bírálj. Ne állítsd szembe rendszeretetedet mások gondatlanságával. Abba a veszélybe sodródhatsz, hogy megfenyítesz másokat, éreztetve velük hibáikat. Tartózkodj ettől. Isten nem ezt a feladatot rótta rád, nem akarja, hogy a gyülekezet javítgatója legyél. Sok mindent a Biblia fényében látsz, de még ha igazad van is, ne gondold, hogy álláspontod mindig helyes, mert nézeteid számos dologban hibásak, és nem bírnák el a vizsgálatot. {5T 334.1}   

Do not seek to exalt self, but learn in the school of Christ meekness and lowliness of heart. You know what Peter's character was, how strikingly his peculiar traits were developed. Before his great fall he was always forward and dictatorial, speaking unadvisedly from the impulse of the moment. He was always ready to correct others and to express his mind before he had a clear comprehension of himself or of what he had to say. But Peter was converted, and the converted Peter was very different from the rash, impetuous Peter. While he retained his former fervor, the grace of Christ regulated his zeal. Instead of being impetuous, self-confident, and self-exalted, he was calm, self-possessed, and teachable. He could then feed the lambs as well as the sheep of Christ's flock. {5T 334.2}

Ne keresd a magad dicsőségét, hanem tanulj szelídséget és alázatos szívűséget Krisztus iskolájában! Ismered Péter jellemét: súlyos botlása előtt mindig önmagát előtérbe helyező és parancsoló volt a fellépése, meggondolatlanul szólt a pillanat hatása alatt. Mindig készen állt mások ledorongolására és a véleménynyilvánításra, mielőtt még világos felfogása lett volna önmagáról, vagy arról, amit mondani akart. De Péter megtért, s egészen más lett, mint az előző, hebehurgya, lobbanékony Péter. Megtartotta ugyan lángolását, de Krisztus kegyelme szabályozta a lelkesedését. A hevesség, önteltség, önmagasztalás helyett nyugodt lett, higgadt és tanítható. Ekkor már vezetni tudta Krisztus nyájának nem csak a juhait, de a bárányait is. {5T 334.2}   

You, my brother, have a great work to do for yourself day by day. You must make constant effort to curb bad tempers and evil propensities. These have grown with your growth, and Jesus alone can strengthen you to fully overcome them. You should regard yourself as a servant of Christ and seek to be like Him in character. Try to make yourself agreeable to others. Even in your business relations, be courteous, kind, and forbearing, showing the meekness of Jesus and that His spirit is ruling you. You are related to humanity, and you must be patient, kind, and pitiful. You need to cherish thoughtfulness and subdue selfishness. Let your inquiry be: “What can I do to bless others?” If your heart is yearning to do them good, even at inconvenience to yourself, you will have the blessing of God. Love, lifted out of the realm of passion and impulse, becomes spiritualized and is revealed in words and acts. A Christian must have a sanctified tenderness and love, in which there is no impatience or fretfulness; the rude, harsh manners must be softened by the grace of Christ. {5T 335.1}

Napról napra komoly belső munka vár rád, testvérem. Szüntelenül törekedned kell, hogy megfékezd dühkitöréseidet és rossz hajlamaidat. Veled együtt izmosodtak meg, s egyedül Jézus tud megerősíteni, hogy teljesen legyűrhesd azokat. Úgy tekintsd magad, mint Krisztus szolgáját, és igyekezz hozzá hasonlóvá lenni jellemedben. Igyekezz megkedveltetni magadat. Világi dolgaidban is légy udvarias, szeretetteljes és türelmes. Bizonyítsd be, hogy Jézus szelídsége él benned és az Ő lelke vezet. Érintkezned kell az emberekkel, légy hát türelmes, kedves, szánakozó. Tedd fel magadnak a kérdést: Mit tehetnék a mások áldására? Ha szíved vágyakozik jót tenni velük, még a kényelem feladása árán is, akkor Isten áldása nyugszik meg rajtad. Szereteted, ha valamikor kiemelkedik a szenvedélyek és az ösztönök birodalmából, lelkivé válik, s ez megnyilvánul majd szavaidban és tetteidben is. Egy keresztényben annak a megszentelt gyöngédségnek és szeretetnek kell élnie, amelyben nem kap helyet a türelmetlenség és ingerlékenység. Krisztus kegyelmével kell meglágyítanunk az udvariatlan, nyers modort. {5T 335.1}   

O my brother, my sister, educate yourselves in the school of Christ. Let the spirit of controversy cease at home and in the church. Let your hearts be drawn out in love for the people of God. Hearts that are filled with the love of Christ can never get very far apart. Religion is love, and a Christian home is one where love reigns and finds expression in words and acts of thoughtful kindness and gentle courtesy. Let no harsh words be spoken. Let the family worship be made pleasant and interesting. Be a Christian gentleman, my brother; for the very same principles that characterize the home life will be carried into the church. A lack of courtesy, a moment of petulance, a single rough, thoughtless word, will mar your reputation and may close the door to hearts so that you can never reach them. {5T 335.2}

Kedves testvéreim, nevelkedjetek Krisztus iskolájában! Szűnjék meg családotokban, de a gyülekezetben is a vetélkedés szelleme. Tárjátok ki szíveteket szeretettel Isten népe előtt. A Krisztus szeretetével teli szívek sohasem távolodnak messze egymástól. Az igaz vallás: szeretet. A keresztény családban szeretet uralkodik, s a figyelmes kedvesség és gyengéd udvariasság szavakban és tettekben jut kifejezésre. Soha ne hagyja el durva szó a szátokat! Tegyétek a családi áhítatot kellemessé, érdekessé. Kedves testvérem, légy nemes keresztény, mert családi életünk jellemző elveit visszük a gyülekezetbe is. Az udvariasság hiánya, egyetlen ingerült perc, egyetlen durva, meggondolatlan szó foltot ejt hírneveden, és sok ember szívét bezárhatja előtted, akiket azután már soha el nem érhetsz. {5T 335.2}   

Now I have set before you your dangers, and I tell you there are precious victories that you may gain. We can never see the kingdom of heaven unless we have the mind and spirit of Christ. Then copy the pattern at home, at your work, and in the church. Do not try to teach others nor to see how widely you can differ from your brethren, but try to see how near you can come to them, how fully you can be in harmony with them. While doing all that you can on your part to perfect Christian character, give your heart to God for Him to mold according to His pleasure. He will help you; I know He will. May God bless you and your dear children; and may I meet you all around the great white throne, is my prayer. {5T 336.1}

Elétek tártam a veszélyeket, és elmondtam nektek, hogy értékes győzelmeket arathattok. Soha nem látjuk meg Isten országát, ha nem él bennünk Krisztus gondolkodásmódja és lelkülete. Kövessétek hát a jézusi példát a családban, a munkában és a gyülekezetben. Ne próbáljatok másokat tanítani, sem azt meglátni, hogy mennyire különbözik véleményetek a testvérekétől, hanem arra törekedjetek inkább, hogy a lehető legközelebb húzódjatok egymáshoz, és teljes egyetértésben éljetek. Miközben mindent megtesztek, hogy tökéletesítsétek keresztény jellemeteket, adjátok át szíveteket Istennek, legyen az övé, hogy tetszése szerint alakítsa. Tudom, hogy segíteni fog nektek ebben. Áldjon meg titeket és gyermekeiteket az Úr, s bárcsak találkoznánk majd a nagy fehér trón körül – ezért imádkozom. {5T 336.1}   

***** {5T 336}

***** {5T 336}