× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

Chapter 36—The Training of Children

A gyermeknevelésről

Dear Brother and Sister G, {5T 323}

Kedves G. testvérem és nővérem! {5T 323}   

I am troubled in reference to your case. I see dangers that you seem never to have realized. Have you thoughtfully and prayerfully considered your duty to the children you have taken the responsibility of bringing into the world? Have you thought whether these children are receiving from you an education and discipline that will lead them to honor their Creator in the days of their youth? Have you considered that if you fail to teach them to respect you, their father and mother, and to yield to your authority, you are educating them to dishonor God? Every time you allow them to trample on your authority, and their will to control yours, you are fostering a defect which will be carried with them into all their experience should they become religiously inclined, and will teach them to disregard and trample upon divine authority. {5T 323.1}

Nyugtalan vagyok miattatok. Veszélyeket látok, amelyeket ti, úgy látszik, nem vesztek észre. Megfontoltátok-e alaposan és imádkozó szívvel gyermekeitek iránti kötelességeiteket, akiknek a világra hozásáért felelősséget vállaltatok? Meggondoltátok-e, vajon úgy nevelitek, fegyelmezitek-e őket, hogy tiszteljék a Teremtőt ifjúságuk napjaiban? Fontolóra vettétek-e, hogy ha nem tanítjátok tiszteletre őket önmagatok iránt, és arra, hogy engedelmeskedjenek nektek, akkor csak arra nevelitek őket, hogy gyalázatot hozzanak Istenre? Valahányszor engeditek hogy lábbal tapossák tekintélyeteket és az ő akaratuk uralja a tiéteket, olyan hibát tápláltok bennük, amelyet egész életükre magukkal visznek, és arra készteti őket, hogy semmibe vegyék és lábbal tapossák Isten tekintélyét is. {5T 323.1}   

The question to be settled by you is: “Am I raising a family of children to strengthen the influence and swell the ranks of the powers of darkness, or am I bringing up children for Christ?” If you do not govern your children and mold their characters to meet the requirements of God, then the fewer children there are to suffer from your defective training the better it will be for you, their parents, and the better it will be for society. Unless children can be trained and disciplined from their babyhood by a wise and judicious mother, who is conscientious and intelligent, and who rules her household in the fear of the Lord, molding and shaping their characters to meet the standard of righteousness, it is a sin to increase your family. God has given you reason, and He requires you to use it. {5T 323.2}

Válaszoljatok erre a kérdésre: „Azzal, ahogyan a gyermekeimet nevelem, a sötétség hatalmainak táborát, vagy Krisztus táborát erősítem?” Ha nem irányítjátok gyermekeiteket, ha nem alakítjátok jellemüket Isten követelményei szerint, akkor annál jobb lesz nektek és a társadalomnak is, minél kevesebb gyermeket vállaltok, hogy elszenvedjék hibás neveléseteket. Bűn lenne tovább növelni családotokat, ha a gyermekeket csecsemőkoruktól kezdve nem neveli és fegyelmezi egy bölcs és értelmes anya, lelkiismeretes és okos anya, aki az Úr félelmében kormányozza házát, s aki úgy alakítja jellemüket, hogy megüssék az igazság mértékét. Isten értelmet adott nektek, és elvárja, hogy használjátok is. {5T 323.2}   

You should feel under obligation, by patient, painstaking effort and by earnest, fervent prayer, to so form the characters of your children as to make them a blessing in the home, a blessing in the church, and a blessing in society. You will receive no credit for your work if you allow your children to be controlled by the enemy of all righteousness; the reward is promised for conscientiously forming their characters after the divine Pattern. If you neglect this work, which is so far-reaching in its results, because for the present it is more agreeable for you to do so, and your children grow up morally deformed, their feet in the broad road to death, can God pronounce your work well done? Those who cannot inform themselves, and work intelligently with all their powers to bring their children to Jesus, should decide not to take upon themselves the responsibility of becoming parents. {5T 324.1}

Tartsátok kötelességeteknek, hogy türelemmel, gonddal, s komoly, buzgó imával úgy alakítsátok gyermekeitek jellemét, hogy áldás legyenek otthon, áldás a gyülekezetben, áldás a társadalomban is. Nem jár elismerés munkátokért, ha megengeditek, hogy a minden igaz tettek ellensége uralja gyermekeiteket. Isten azért ígért jutalmat, ha lelkiismeretesen az Ő jellemének mintájára alakítjátok jellemüket. Ha elhanyagoljátok ezt a kötelességet, amelynek messzemenő következményei vannak, csak mert pillanatnyilag kényelmesebb így, akkor gyermekeitek erkölcsi nyomorékként nőnek fel, a halál széles útján járva, s Isten nem áldhatja meg munkátokat. Akik nem képesek a neveléshez szükséges tudást megszerezni, s minden erejükkel értelmesen arra törekedni, hogy Jézushoz hozzák gyermekeiket, azok ne is vállaljanak szülői felelősséget. {5T 324.1}   

Mothers must be willing and even anxious to qualify themselves for their important work of developing the characters of their children, guiding, instructing, and restraining their tender charge. Fathers and mothers should be united in this work. Weakness in requiring obedience, and false love and sympathy—the false notion that to indulge and not to restrain is wisdom—constitute a system of training that grieves angels; but it delights Satan, for it brings hundreds and thousands of children into his ranks. This is why he blinds the eyes of parents, benumbs their sensibilities, and confuses their minds. They see that their sons and daughters are not pleasant, lovely, obedient, and care-taking; yet children accumulate in their homes, to poison their lives, fill their hearts with grief, and add to the number whom Satan is using to allure souls to destruction. {5T 324.2}

Az anyák legyenek készségesek, sőt feszítsék meg erejüket, hogy megtanulják gyermekeik erkölcsi nevelésének fontos munkáját, hogy irányítsák, tanítsák és fékezzék a rájuk bízott zsenge életeket. A szülők fogjanak össze kötelességeik teljesítésében. Az engedelmesség megkövetelésében tanúsított gyengeség; hamis szeretet és helytelen együttérzés; az a téves elgondolás, hogy az engedékenység és a szabadjára hagyás bölcs dolog – olyan nevelési elvek ezek, amelyek gyászba borítják az angyalokat. Sátán ellenben örül, mert a gyermekek százait és ezreit kergetik a soraiba. Ezért vakítja el a szülőket, ezért tompítja el eszüket, ezért zavarja meg gondolataikat. Látják ugyan, hogy fiaik és leányaik nem kedvesek, nincs bennük szeretet és engedelmesség, figyelmetlenek, mégis több gyermeket hoznak a világra, akik megkeserítik az életüket, bánatot hoznak rájuk, s azok számát növelik, akiket Sátán a pusztulásba csalogatásra használhat. {5T 324.2}   

Oh! when will parents be wise? When will they see and realize the character of their work in neglecting to require obedience and respect according to the instructions of God's word? The results of this lax training are seen in the children as they go out into the world and take their place at the head of families of their own. They perpetuate the mistakes of their parents. Their defective traits have full scope; and they transmit to others the wrong tastes, habits, and tempers that were permitted to develop in their own characters. Thus they become a curse instead of a blessing to society. {5T 324.3}

Mikor tanulnak meg a szülők józanon gondolkozni? Mikor jönnek rá, hogy mit tesznek olyankor, amikor nem követelik meg az engedelmességet és a tiszteletet, Isten utasítása szerint? A hanyag nevelés meglátszik a gyermekeken, amikor kilépnek a világba, s amikor maguk is családfők lesznek. Folytatják szüleik tévedéseit, torz jellemvonásaik előtt szabad út nyílik. Továbbadják rossz szokásaikat, indulataikat, ízlésüket, amelyeket a saját jellemükben hagytak kifejlődni. Így lesznek áldás helyett átokká a társadalom számára. {5T 324.3}   

Because men and women do not obey God, but choose their own way and follow their own perverted imagination, Satan is permitted to set up his hellish banner in their families and make his power felt through babes, children, and youth. His voice and will are expressed in the unsubdued will and warped characters of the children, and through them he exerts a controlling power and carries out his plans. God is dishonored by the exhibition of perverse tempers, which exclude reverence for Him and induce obedience to Satan's suggestions. The sin committed by parents in thus permitting Satan to bear sway is beyond conception. They are sowing seed which will produce briers and thorns, and choke out every plant of heavenly growth; and the harvest that will be gathered the judgment alone will reveal. But how sad is the thought that when life and its mistakes are viewed in the light of eternity, it will be too late for this aftersight to be of any avail. {5T 325.1}

Mivel az emberek nem az Úrnak engedelmeskednek, hanem a maguk választotta utat járják, a saját romlott elképzeléseiket követik, megengedik Sátánnak, hogy kitűzze pokoli zászlaját családjukban, s érezhetővé tegye hatalmát a csecsemők, a gyermekek és ifjak által. A gyermekek féktelen akaratában és torzult jellemében jut kifejezésre az ördög hangja és akarata. Általuk uralkodik, velük hajtatja végre terveit. Istenre hoznak gyalázatot a megrontott jellem megnyilvánulásai, amelyek kizárják az Úr iránti tiszteletet és a Sátán sugallatainak való engedelmességre késztetnek. Minden képzeletet felülmúló a szülők bűne, mert eltűrik, hogy Sátán uralkodjék gyermekeik életében. Olyan magot vetnek el, amely csak tövist terem, s megfojtja a mennyei növényeket. Csak az ítéletkor derül ki, milyen aratása lesz ennek. Mégis, milyen szomorú arra gondolni, hogy amikor az örökkévalóság fényénél vesszük szemügyre az életet és a tévedéseket, akkor már túl késő lesz bármit cselekedni. {5T 325.1}   

The utter neglect of training children for God has perpetuated evil and thrown into the ranks of the enemy many who with judicious care might have been co-laborers with Christ. False ideas and a foolish, misdirected affection have nurtured traits which have made the children unlovely and unhappy, have embittered the lives of the parents, and have extended their baleful influence from generation to generation. Any child that is permitted to have his own way will dishonor God and bring his father and mother to shame. Light has been shining from the word of God and the testimonies of His Spirit so that none need err in regard to their duty. God requires parents to bring up their children to know Him and to respect His claims; they are to train their little ones, as the younger members of the Lord's family, to have beautiful characters and lovely tempers, that they may be fitted to shine in the heavenly courts. By neglecting their duty and indulging their children in wrong, parents close to them the gates of the city of God. {5T 325.2}

Állandósítja a gonoszságot, ha teljesen elhanyagoljuk a gyermekeket Istennek nevelni, s ezzel az ellenség soraiba vetünk sokakat, akik Krisztus munkatársai lehettek volna, ha okos és gondos nevelést kapnak. A hamis elképzelések, és a balga, rosszul értelmezett szeretet olyan vonásokat ápolnak, amelyek ellenszenvessé és boldogtalanná teszik a gyermekeket és megkeserítik a szülők életét, nemzedékről nemzedékre éreztetve ártalmas befolyásukat. Az a gyermek, akinek engedik, hogy a saját akarata szerint éljen, gyalázatot hoz Istenre, szüleire pedig szégyent. Világosság ragyogott és ragyog Isten szavából és Lelkének bizonyságtételeiből, ezért megtanulhatjuk kötelességeinket. Isten elvárja a szülőktől, hogy az Ő ismeretében neveljék gyermekeiket, arra tanítva őket, hogy tiszteletben tartsák az Úr követelményeit. Isten azt várja, hogy úgy oktassátok kicsinyeiteket, mint az Úr családjának ifjabb tagjait, hogy gyönyörű jellemük, szeretetreméltó természetük legyen, és ott ragyoghassanak majd a mennyben. Ha a szülők elhanyagolják kötelességüket, s megtűrik gyermekeikben a rosszat, ezzel bezárják előttük Isten városának kapuit. {5T 325.2}   

These facts must be pressed home upon parents; they must arouse, and take up their long-neglected work. Parents who profess to love God are not doing His will. Because they do not properly restrain and direct their children, thousands are coming up with deformed characters, with lax morals, and with little education in the practical duties of life. They are left to do as they please with their impulses, their time, and their mental powers. The loss to the cause of God in these neglected talents lies at the door of fathers and mothers; and what excuse will they render to Him whose stewards they are, entrusted with the sacred duty of fitting the souls under their charge to improve all their powers to the glory of their Creator? {5T 326.1}

Értessük meg a szülőkkel ezeket a tényeket. Ébredjenek fel, s lássanak régóta mellőzött kötelességeik teljesítéséhez! Vannak olyan szülők, akik vallják, hogy szeretik Istent, mégsem teljesítik akaratát. Mivel nem fegyelmezik és nem irányítják helyesen gyermekeiket, ezrek nőnek fel torzult jellemmel, laza erkölccsel, és ezrek állnak hiányos neveléssel az élet gyakorlati kötelességei elé. Magukra hagyják őket, hogy tegyenek, amit akarnak ösztöneikkel, idejükkel, szellemi erejükkel. Az apák és anyák lelkiismeretét terheli, hogy az elhanyagolt képességek elvesznek Isten ügye számára. Akikre Isten szent kötelezettséget helyezett, hogy neveljék a gondjaikra bízott lelkeket, hogy minden erejüket Teremtőjük dicsőségére fordítsák, milyen kifogással állnak majd megbízójuk elé? {5T 326.1}   

My dear brother and sister, may the Lord open your eyes and quicken your minds, that you may see and redeem your failures. You are neither of you living with an eye single to the glory of God. You show but little power to stand up for Jesus and in defense of the faith once delivered to the saints. You have neglected your duty in the family and have proved that youth entrusted to your care are not safe. Thus God looks upon your work in the home; thus it stands registered in the books of heaven. You might have brought many to Jesus; but your want of moral courage has made you unfaithful in every position. {5T 326.2}

Szeretett testvéreim! Bárcsak megnyitná az Úr a szemeteket, felébresztené értelmeteket, hogy felismerjétek és jóvátegyétek mulasztásaitokat! Egyikőtök sem él kizárólag Isten dicsőségére. Alig igyekeztek helytállni Jézusért, s annak a hitnek a védelmében, amelyet a szentek minden időre megkaptak. Semmibe veszitek kötelességeteket a családban, s a rátok bízott fiatalok nincsenek biztonságban. Így látja Isten a családotokat, így jegyezték fel a mennyei könyvekben. Sokakat hozhattatok volna Jézushoz, de az erkölcsi bátorság hiánya minden helyzetben hűtlenné tett titeket. {5T 326.2}   

The errors in your lax system of family government are revealed in the characters of your children. You have not educated yourselves to follow the instructions given in the word of God. The evils resulting from your failures in duty are becoming serious and deep. Sister G does not have the right influence. She has yielded to the strong wills of her wrong-minded children, and has indulged them to their hurt. Both of you should have taught your children from their very babyhood that they could not control you, but that your will was to be obeyed. Had Sister G received the proper training in her childhood, had she been disciplined and educated according to the word of God, she would have a different mold of character herself and would better understand the duties that devolve upon her. She would know how to train her children so as to make their ways pleasing to God. But the defects that have resulted from her own wrong training are reproduced in her children, and what will be the nature of their work should they ever stand at the head of families of their own? The oldest may have some knowledge of domestic duties; but, further than this, she is a mere novice. {5T 326.3}

A családi kormányzatotok lazaságából fakadó hibák megmutatkoznak gyermekeitek jellemében. Nem neveltétek őket arra, hogy kövessék Isten igéjének útmutatásait. A kötelességeitek elhanyagolásából fakadó gonoszságok súlyos következményekkel járnak. G. nővérünknek nem megfelelő a befolyása. Behódol torzult gondolkodású gyermekei erős akaratának, s a kárukra kényezteti őket. Mindkettőtöknek tanítanotok kellett volna a gyermekeket csecsemőkoruktól kezdve, hogy nem uralkodhatnak rajtatok, hanem engedelmeskedniük kell nektek. Ha G. nővérünket megfelelően nevelték volna gyermekkorában, ha fegyelmezték és Isten szava szerint tanították volna, akkor más jellemmel bírna, jobban megértené a rá háruló kötelességeket, s tudná, hogyan nevelje gyermekeit, hogy kedvessé tegye őket Isten előtt. De most az ő nevelésében elkövetett hibákat ismétli meg gyermekeivel. Milyen szülők lesznek a gyermekei, ha majd saját családjuk élén állnak? A legidősebb sem ismeri kellőképpen a házi kötelességeket. {5T 326.3}   

With wise, firm government these children might have been useful members of society; as it is, they are a curse, a reproach to our faith. They are vain, frivolous, willful, extravagant. They have but little reverence for their parents, and their consciences are far from sensitive. They have had their own way, and their wishes have governed their parents, until it is almost impossible to arouse their moral sensibilities. The natural tendencies of the parents, particularly those that are objectionable, are strongly developed in the children. The whole family, parents and children, are under divine censure; and none of them can hope to enter the peaceful abodes of bliss unless they will take up their long-neglected duties and, in the spirit of Christ, build up characters that God can approve. {5T 327.1}

Bölcs, határozott igazgatással a gyermekek a társadalom hasznos tagjai lettek volna. Most csak átok lettek, s hitünk szégyenei. Hiúk, léhák, akaratosak, fényűzők. Alig tisztelik a szüleiket, és a lelkiismeretük egy csöppet nem érzékeny. Kikövetelték, hogy a maguk útján járhassanak, s kívánságaik igazgatták a szüleiket, míg csak lehetetlenné nem vált, hogy bárki felébressze erkölcsi érzékenységüket. A szülők természetes hajlamai – különösen a kifogásolható vonásaik – fejlődtek ki erőteljesen a gyermekekben is. Az egész család, a szülők és a gyermekek egyaránt Isten bírálata alá esnek. Egyikük sem remélheti, hogy beléphet a békés hajlékba, hacsak hozzá nem kezdenek régóta mellőzött kötelességeik teljesítéséhez, és Krisztus lelkülete szerint olyan jellemet nem építenek, amelyet Isten jóváhagyhat. {5T 327.1}   

Parents are responsible for the work coming from their hands. They should have wisdom and firmness to do their work faithfully and in the right spirit. They are to train their children for usefulness by developing their God-given talents. A failure to do this should not be winked at, but should be made a matter of church discipline, for it will bring the curse of God on the parents and a reproach and grievous trials and difficulties on the church. A moral leprosy that is contagious, polluting the bodies and souls of the youth, often results from a failure to discipline and restrain the young; and it is time that something was done to check its ravages. {5T 327.2}

A szülők felelősek a kezük alól kikerülő gyermekekért. Legyenek szilárdak és bölcsek, hogy hűségesen és helyes lelkülettel végezzék kötelességüket. Úgy neveljék gyermekeiket a hasznosságra, hogy Istentől kapott képességeik kibontakozzanak. Ne hunyjatok szemet, ha nem teljesítik kötelességeiket! Tegyétek ezt a gyülekezeti fegyelem dolgává, mert Isten átkát hozza a szülőkre, a gyülekezetre pedig csak szégyent, súlyos próbákat és nehézségeket. Ragályos erkölcsi lepra ez, amely beszennyezi a fiatalok testét és lelkét. Gyakran a fegyelmezés, a fékentartás elmulasztásából származik. Ideje, hogy tegyünk valamit e poklosság pusztítása ellen. {5T 327.2}   

The Bible gives explicit directions concerning the important work of educating children: “Hear, O Israel: The Lord our God is one Lord: and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart.” The parents are themselves to be connected with God; they are to have His fear before them and to have a knowledge of His will. Then comes their work: “And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates.” {5T 328.1}

A Biblia pontos utasítást ad a gyermeknevelés fontos feladatáról: „Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben.” (V. Móz. 6:4–6) A szülőknek összeköttetésben kell lenniük Istennel. Nem szabad elfeledniük az Úr félelmét, ismerniük kell Isten akaratát. Azután így szól az ige a feladatukról: „Vésd gyermekeidnek is az eszébe, beszélj róluk, ha otthon tartózkodsz, s amikor úton jársz, amikor lefekszel s amikor felkelsz. Igen, jelként kösd azokat a kezedre, legyenek ék a homlokodon. Írd fel azokat házad ajtófélfájára és kapujára!” (V. Móz. 6:7–9) {5T 328.1}   

The Lord commanded Israel not to make marriages with the idolatrous nations around them. “Thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. For they will turn away thy son from following Me, that they may serve other gods: so will the anger of the Lord be kindled against you, and destroy thee suddenly.” “For thou art an holy people unto the Lord thy God: the Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto Himself, above all people that are upon the face of the earth. The Lord did not set His love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people; for ye were the fewest of all people: but because the Lord loved you, and because He would keep the oath which He had sworn unto your fathers.” {5T 328.2}

Az Úr utasította Izraelt, hogy ne kössenek házasságot a körülöttük élő bálványimádó nemzetekkel. „Lányodat ne add egyhez se feleségül közülük, és egyikük lányát se vedd fiadnak feleségül. Mert fiad elidegenedik tőlem és más isteneket fog imádni. Akkor felgerjed ellenetek az Úr haragja és elpusztít benneteket… Mert te az Úr, a te Istened szent népe vagy, téged választott ki az Úr, a te Istened a föld népei közül a maga népének. Nem azért hajolt le hozzátok és választott ki titeket az Úr, mert számban fölötte álltok az összes népnek, hiszen a legkisebb vagytok minden nép között, hanem mert szeretett benneteket az Úr, és megtartja esküjét, amelyet atyáitoknak tett.” (V. Móz. 7:3–4, 6–8) {5T 328.2}   

Here are positive directions that reach down to our time. God is speaking to us in these last days, and He will be understood and obeyed. God spoke to Israel through His servants: “This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.” “The law of the Lord is perfect, converting the soul: the testimony of the Lord is sure, making wise the simple.” “The entrance of Thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.” “Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.” {5T 328.3}

Ezek kifejezett parancsok, amelyek napjainkban is érvényesek. Isten szól hozzánk ezekben az utolsó időkben, nekünk pedig meg kell értenünk, amit mond és engedelmeskednünk kell neki. Isten a szolgáin keresztül szólt Izraelhez. „Ennek a törvénynek a könyve legyen minden időben ajkadon: fontolgasd éjjel-nappal, ügyelj, s mindenben ahhoz szabd tetteidet, ami benne le van írva. Akkor szerencsés leszel minden vállalkozásodban...” (Józs. 1:8) „Az Úr törvénye tökéletes, átformálja a lelket. Az Úr tanúsága megbízható, a balgát bölccsé teszi.” „Szavad lámpás a lábaim előtt, világosság az utamon.” (Zsolt. 19:8; 119:105) {5T 328.3}   

Here the duties of parents are clearly set forth. The word of God is to be their daily monitor. It gives such instruction that parents need not err in regard to the education of their children; but it admits of no indifference or negligence. The law of God is to be kept before the minds of the children as the great moral standard. When they rise up, and when they sit down, when they go out, and when they come in, this law is to be taught them as the great rule of life, and its principles are to be interwoven with all their experience. They are to be taught to be honest, truthful, temperate, economical, and industrious, and to love God with the whole heart. This is bringing them up in the nurture and admonition of the Lord. This is setting their feet in the path of duty and safety. {5T 329.1}

Ezek a kijelentések félreérthetetlenül meghatározzák a szülők kötelességeit. Legyen Isten szava a mindennapi tanítójuk. Olyan utasításokat közöl, hogy a szülőknek nem kell a sötétben tapogatózniuk gyermekeik nevelését illetően, de nem tűri meg a közömbösséget vagy hanyagságot. A gyermekek gondolkodásának homlokterében kell tartaniuk Isten törvényét, az élet fenséges szabályát, bele kell szőniük az elveit egész életükbe. Tanítsák gyermekeiket, hogy becsületesek, igazmondók, mértékletesek, takarékosak és szorgalmasak legyenek, s hogy szeressék Istent teljes szívükből. Ezt jelenti az, hogy az Úr kegyelmében és intelmeivel neveljük őket, ezzel helyezzük lábukat a kötelességteljesítés és a béke ösvényére. {5T 329.1}   

Youth are ignorant and inexperienced, and the love of the Bible and its sacred truths will not come naturally. Unless great pains is taken to build up around them barriers to shield them from Satan's devices, they are subject to his temptations and are led captive by him at his will. In their early years children are to be taught the claims of God's law and faith in Jesus our Redeemer to cleanse from the stains of sin. This faith must be taught day by day, by precept and example. {5T 329.2}

A fiatalok tudatlanok és tapasztalatlanok, s a Biblia szent igazságainak szeretete nem természetes számukra. Ha nem teszünk komoly erőfeszítéseket, hogy korlátokat építsünk köréjük, s megvédjük őket Sátán cseleitől, akkor a kísértések játékszereivé lesznek, és a gonosz tetszése szerint hurcolja őket a fogságba. Már zsenge éveikben tanítsuk meg a gyermekeket Isten törvényének követelményeire, s arra, hogy higgyenek Jézusban, Megváltónkban, aki megtisztít a bűn szennyétől. Napról napra, elvről elvre kell beléjük nevelnünk ezt a meggyőződést. {5T 329.2}   

A solemn responsibility rests upon parents, and how can the Lord bless them in the positive neglect of their duty? Children can be molded when they are young. But years pass when their hearts are tender and susceptible to the impressions of truth, and but little time is devoted to their moral culture. The precious lessons of truth and duty should be instilled into their hearts daily. They should have a knowledge of God in His created works; this will be of greater value to them than any knowledge of books. {5T 329.3}

A szülőkön komoly felelősség nyugszik. Hogyan kaphatnának áldást, ha kifejezetten elhanyagolják ezt a kötelességüket? Addig lehet formálni a gyermekeket, amíg fiatalok. Azonban évek múlnak el, míg a szívük lágy és fogékony az igazságra, és a szülők mégis alig szenteltek időt erkölcsi képességeik művelésére. Naponta szívükbe kell ültetni az igazság és a kötelességek értékes leckéit. Meg kellene ismerniük Istent a teremtett világból is – ez értékesebb lesz számukra, mint bármilyen könyvből szerzett ismeret. {5T 329.3}   

“Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God,” are the words of our Saviour. Errors in doctrine are multiplying and twining themselves with serpentlike subtlety around the affections of the people. There is not a doctrine of the Bible that has not been denied. The great truths of prophecy, showing our position in the history of the world, have been shorn of their beauty and power by the clergy, who seek to make these all-important truths dark and incomprehensible. In many cases the children are drifting away from the old landmarks. The Lord commanded His people Israel: “When thy son asketh thee in time to come, saying, What mean the testimonies, and the statutes, and the judgments, which the Lord our God hath commanded you? then thou shalt say unto thy son, We were Pharaoh's bondmen in Egypt; and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand: and the Lord showed signs and wonders, great and sore, upon Egypt, upon Pharaoh, and upon all his household, before our eyes: and He brought us out from thence, that He might bring us in, to give us the land which He sware unto our fathers. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God, for our good always, that He might preserve us alive, as it is at this day. And it shall be our righteousness, if we observe to do all these commandments before the Lord our God, as He hath commanded us.” {5T 330.1}

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való” – ezek az Üdvözítő szavai (Mt. 4:4). Sokasodnak a téves hittételek, és kígyóként csavarodnak az emberek gondolkodására. Nincs a Bibliának olyan tanítása, amelyet meg ne tagadtak volna. A papság megfosztotta szépségétől és erejétől a jövendölések létfontosságú igazságait, amelyek meghatározzák helyünket a világ történelmében. Igyekeznek elhomályosítani és érthetetlenné tenni ezeket az igazságokat. Sok esetben a gyermekek elsodródnak a régi tájékozódási pontoktól. Az Úr megparancsolta népének, Izraelnek: „Ha holnap megkérdezi a fiad, melyek azok a parancsok és törvények, amelyeket az Úr, a mi Istenünk szabott nektek, akkor így válaszolj fiadnak: A fáraó rabszolgái voltunk Egyiptomban, de az Úr erős kézzel kivezetett Egyiptomból. Az Úr szemünk láttára nagy és félelmetes jeleket és csodákat vitt végbe Egyiptomban a fáraón és egész háza népén, bennünket azonban kivezetett onnan, hogy elvezéreljen, s nekünk adja azt a földet, amelyet atyáidnak esküvel ígért. S az Úr megparancsolta nekünk, hogy ezeket a törvényeket mind tartsuk meg, s féljük az Urat, a mi istenünket, hogy jól menjen a sorunk, és életben tartson minket, ahogy ez máig is van. Javunkra szolgál majd, ha vigyázunk, hogy az egész törvényt megtartsuk az Úr, a mi Istenünk színe előtt, ahogy megparancsolta nekünk.” (V. Móz. 6:20–25) {5T 330.1}   

Here are principles that we are not to regard with indifference. Those who have seen the truth and felt its importance, and have had an experience in the things of God, are to teach sound doctrine to their children. They should make them acquainted with the great pillars of our faith, the reasons why we are Seventh-day Adventists,—why we are called, as were the children of Israel, to be a peculiar people, a holy nation, separate and distinct from all other people on the face of the earth. These things should be explained to the children in simple language, easy to be understood; and as they grow in years, the lessons imparted should be suited to their increasing capacity, until the foundations of truth have been laid broad and deep. {5T 330.2}

Olyan elvek ezek, amelyeket nem szabad félvállról vennünk. Akik felismerték az igazságot, tudatára ébredtek fontosságának, sőt tapasztalatokra tettek szert Istennel, azok tanítsanak megcáfolhatatlan hittételeket a gyermekeiknek. Ismertessék meg velük hitünk oszlopait, mindazt, amiért szombatünneplő adventisták vagyunk – hogy miért hívott el minket Isten, mint Izrael gyermekeit, hogy választott nép, szent nemzet legyünk. Magyarázzuk meg egyszerű szavakkal ezeket gyermekeinknek, hogy könnyen megértsék. S amikor növekednek, szabjuk a tanításokat is növekvő képességeikhez, míg szélesen és mélyen le nem rakjuk bennük az igazság alapjait. {5T 330.2}   

Parents, you profess to be children of God; are you obedient children? Are you doing the will of your heavenly Father? Are you following His directions, or are you walking in the light of sparks of your own kindling? Are you daily working to outgeneral the enemy and save your children from his devices? Are you opening to them the precious truths of the word of God, explaining to them the reasons of our faith, that their young feet may be planted on the platform of truth? {5T 331.1}

Szülők, Isten gyermekeinek valljátok magatokat? Engedelmes gyermekek vagytok-e? Cselekszitek-e mennyei Atyátok akaratát? Követitek-e utasításait, vagy a saját elképzeléseitek szerint jártok? Törekedtek-e különb hadvezérekké válni, mint az ellenség, s megvédeni gyermekeiteket a csalásaitól? Megnyitjátok-e előttük Isten szavának értékes igazságait, elmagyarázva nekik hitünk alapjait, hogy már fiatalon megállhassanak az igazságban? {5T 331.1}   

The Bible with its precious gems of truth was not written for the scholar alone. On the contrary, it was designed for the common people; and the interpretation given by the common people, when aided by the Holy Spirit, accords best with the truth as it is in Jesus. The great truths necessary for salvation are made clear as the noonday, and none will mistake and lose their way except those who follow their own judgment instead of the plainly revealed will of God. {5T 331.2}

Az igazság drágaköveit tartalmazó Bibliát nem kizárólag tudósok számára írták, éppen ellenkezőleg: Isten a köznépnek szánta. S a köznép értelmezése – amikor a Szentlélek segítségét kérik – felel meg a legjobban az igazságnak, ahogyan az Jézusban él. A Szentírásban annyira világosak az üdvösséghez szükséges nagy igazságok, akár a déli verőfény. Senki nem tévedhet el, senkit nem vezet félre – kivéve azokat, akik Isten világosan kijelentett akarata helyett a saját elgondolásaikat követik. {5T 331.2}   

***** {5T 331}

***** {5T 331}