× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

Chapter 25—Christian Unity

Keresztény egység

“I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.” {5T 236.1}

„Testvérek, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket: ugyanazt valljátok mindnyájan! Ne szakadjatok pártokra, hanem forrjatok össze egyazon elvben, egyazon felfogásban!” (I. Kor. 1:10) {5T 236.1}   

Union is strength; division is weakness. When those who believe present truth are united, they exert a telling influence. Satan well understands this. Never was he more determined than now to make of none effect the truth of God by causing bitterness and dissension among the Lord's people. {5T 236.2}

Az egységben erő, a széthúzásban gyengeség van. Amikor a jelenvaló igazságban hívők egyetértenek, hatalmasan tudnak majd hatni a környezetükre. Sátán jól tudja ezt. Sohasem volt eltökéltebb abban, hogy Isten igazságát az Ő népe között előidézett keserűséggel és szakadásokkal semmisítse meg. {5T 236.2}   

The world is against us, the popular churches are against us, the laws of the land will soon be against us. If there was ever a time when the people of God should press together, it is now. God has committed to us the special truths for this time to make known to the world. The last message of mercy is now going forth. We are dealing with men and women who are judgment bound. How careful should we be in every word and act to follow closely the Pattern, that our example may lead men to Christ. With what care should we seek so to present the truth that others by beholding its beauty and simplicity may be led to receive it. If our characters testify of its sanctifying power, we shall be a continual light to others—living epistles, known and read of all men. We cannot afford now to give place to Satan by cherishing disunion, discord, and strife. {5T 236.3}

Ellenünk van a világ, ellenünk a népszerű egyházak, ellenünk lesz nemsokára az ország törvénye is. Ha volt valaha idő, amikor Isten népének össze kellett fognia, az most jött el. Isten ránk bízta a jelen szükségleteihez szabott igazságokat, hogy a világ tudomására hozzuk azokat. Most hangzik a könyörület utolsó üzenete. Ítéletre váró férfiakkal és nőkkel állunk szemben. Minden erőnkkel törekedjünk tehát elővigyázatosan bemutatni az igazságot, hogy annak szépsége és egyszerűsége láttán az emberek kívánkozzanak elfogadni azt. Ha jellemünk bizonyítja az igazság megmentő erejét, akkor világossággal szolgálunk másoknak – élő levelek leszünk, amelyeket ismer és olvas minden ember. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy viszály és széthúzás szításával helyet adjunk Sátánnak. {5T 236.3}   

That union and love might exist among His disciples was the burden of our Saviour's last prayer for them prior to His crucifixion. With the agony of the cross before Him, His solicitude was not for Himself, but for those whom He should leave to carry forward His work in the earth. The severest trials awaited them, but Jesus saw that their greatest danger would be from a spirit of bitterness and division. Hence He prayed: {5T 236.4}

Egység és szeretet a tanítványok között – a keresztre feszítés előtt erről szólt Megváltónk utolsó imája. A kereszt kínja előtt nem önmagáért aggódott, hanem azokért, akikre földi munkájának folytatását bízta. Kemény megpróbáltatások vártak rájuk, de Jézus látta, hogy az őket fenyegető legnagyobb veszély a keserűség és pártoskodás lelkülete lenne. Ezért imádkozott így {5T 236.4}   

“Sanctify them through Thy truth: Thy word is truth. As Thou hast sent Me into the world, even so have I also sent them into the world. And for their sakes I sanctify Myself, that they also might be sanctified through the truth. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on Me through their word; that they all may be one; as Thou, Father, art in Me, and I in Thee, that they also may be one in Us: that the world may believe that Thou hast sent Me.” {5T 237.1}

: „Szenteld meg őket az igazságban: a Te Igéd igazság. Amint Te küldtél engem a világba, úgy küldöm én is a világba őket. Értük szentelem magam, hogy ők is szentek legyenek az igazságban. De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint Te Atyám, bennem vagy, úgy legyenek egyek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn. 17:17–21) {5T 237.1}   

That prayer of Christ embraces all His followers to the close of time. Our Saviour foresaw the trials and dangers of His people; He is not unmindful of the dissensions and divisions that distract and weaken His church. He is looking upon us with deeper interest and more tender compassion than moves an earthly parent's heart toward a wayward, afflicted child. He bids us learn of Him. He invites our confidence. He bids us open our hearts to receive His love. He has pledged Himself to be our helper. {5T 237.2}

Krisztus imája az idők végéig felöleli összes követőjét. Előre látta népének próbáit és veszélyeit. Nem közömbösek számára a szakadások és viszályok, amelyek megzavarják és gyengítik egyházát. Mélységesebb érdeklődéssel és gyöngédebb szánalommal tekint ránk, mint amilyen a földi szülő szívét hajlítja kiszámíthatatlan, lesújtott gyermekéhez. Jézus azt akarja, hogy tőle tanuljunk. Meg szeretné nyerni a bizalmunkat. Biztat, hogy nyissuk meg szívünket szeretete előtt. Elkötelezte magát, hogy a segítőnk lesz. {5T 237.2}   

When Christ ascended to heaven, He left the work on earth in the hands of His servants, the undershepherds. “And He gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers; for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ: till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ.” {5T 237.3}

Amikor Krisztus a mennybe ment, szolgái kezére bízta a földi munkát. „Ő egyeseket apostolokká, másokat prófétákká, ismét másokat evangélistákká, pásztorokká és tanítókká tett, a szentek tökéletesítésére, szolgálat munkájára, hogy neveljék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére és meglett emberekké nem leszünk, Krisztus teljességének mértékében.” (Ef. 4:11–13) {5T 237.3}   

In sending forth His ministers our Saviour gave gifts unto men, for through them He communicates to the world the words of eternal life. This is the means which God has ordained for the perfecting of the saints in knowledge and true holiness. The work of Christ's servants is not merely to preach the truth; they are to watch for souls as they that must render account to God. They are to reprove, rebuke, exhort with long-suffering and doctrine. {5T 237.4}

Amikor elküldte szolgáit, ajándékokat adott nekik, mert ezek által juttatja el a világhoz az örök élet igéit. Ezeket rendelte Isten, hogy a szentek tökéletesedjenek az ismeretekben és a valódi megszentelődésben. Krisztus szolgáinak nem csupán az igehirdetés a feladatuk: őrködniük kell az emberek felett, mert el kell számolniuk Istennel. Türelmesen és a tanítások szerint kell feddeniük, dorgálniuk, buzdítaniuk. {5T 237.4}   

All who have been benefited by the labors of God's servant should, according to their ability, unite with him in working for the salvation of souls. This is the work of all true believers, ministers and people. They should keep the grand object ever in view, each seeking to fill his proper position in the church, and all working together in order, harmony, and love. {5T 238.1}

Fogjanak össze Isten szolgáival mindazok, akiknek javára szolgált munkásságuk, hogy ők is embereket menthessenek meg, ki-ki képességei szerint. Ez minden igazi hívőnek kötelessége, lelkésznek, laikusnak egyaránt. Tartsák mindig szem előtt ezt a nagyszerű célt. Mindenki igyekezzék betölteni a saját helyét a gyülekezetben, és mindnyájan törekedjenek együtt dolgozni rendben, összhangban és szeretetben. {5T 238.1}   

There is nothing selfish or narrow in the religion of Christ. Its principles are diffusive and aggressive. It is represented by Christ as the bright light, as the saving salt, as the transforming leaven. With zeal, earnestness, and devotion the servants of God will seek to spread far and near the knowledge of the truth; yet they will not neglect to labor for the strength and unity of the church. They will watch carefully lest opportunity be given for diversity and division to creep in. {5T 238.2}

Krisztus vallása nem önző, nem korlátolt. Elvei szerteágazóak és kezdeményezőek. Krisztus úgy mutatta be, mint fénylő világosságot, romlást gátló sót, átalakító kovászt. Isten szolgái lelkesen, buzgón és odaadóan terjesztik majd közel és távol az igazság ismeretét, mégsem hanyagolhatják el, hogy az egyház erejéért és egységéért munkálkodjanak. Éberen őrködnek, nehogy megoszlás és széthúzás lopakodjon be közéjük. {5T 238.2}   

There have of late arisen among us men who profess to be the servants of Christ, but whose work is opposed to that unity which our Lord established in the church. They have original plans and methods of labor. They desire to introduce changes into the church to suit their ideas of progress and imagine that grand results are thus to be secured. These men need to be learners rather than teachers in the school of Christ. They are ever restless, aspiring to accomplish some great work, to do something that will bring honor to themselves. They need to learn that most profitable of all lessons, humility and faith in Jesus. Some are watching their fellow laborers and anxiously endeavoring to point out their errors, when they should rather be earnestly seeking to prepare their own souls for the great conflict before them. The Saviour bids them: “Learn of Me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.” {5T 238.3}

Az utóbbi időben olyan férfiak léptek elő, akik ugyan Krisztus szolgáinak vallják magukat, tevékenységük mégis homlokegyenest ellenkezik az egységgel, amelyet Jézus alapozott meg az egyházban. Sajátos elgondolásokkal és módszerekkel dolgoznak. Változásokat hoznak az egyházba, amelyeket haladó elgondolásoknak tartanak, s azt képzelik, hogy így majd nagyszerű eredményeket érhetnek el. Ezek a férfiak inkább tanulók, mint tanítók lehetnének Krisztus iskolájában. Állandóan nyugtalanok, valamilyen óriási munkát akarnak véghezvinni, tenni valamit, ami nekik szerezne dicsőséget. Legelőször meg kellene tanulniuk minden leckék közül a leghasznosabbat: az alázatot és Jézusba vetett hitet. {5T 238.3}   

Teachers of the truth, missionaries, officers in the church, can do a good work for the Master if they will but purify their own souls by obeying the truth. Every living Christian will be a disinterested worker for God. The Lord has given us a knowledge of His will that we may become channels of light to others. If Christ is abiding in us, we cannot help working for Him. It is impossible to retain the favor of God and enjoy the blessing of a Saviour's love, and yet be indifferent to the danger of those who are perishing in their sins. “Herein is My Father glorified, that ye bear much fruit.” {5T 238.4}

Az igazság tanítói, misszionáriusai, a gyülekezet tisztviselői jó munkát végezhetnek a Mesterért, ha az igazság iránti engedelmességgel megtisztítják lelküket. Minden valódi keresztény Isten önzetlen munkása lesz. Az Úr tudomásunkra hozta akaratát, hogy legyünk mások számára a világosság közvetítői. Ha Krisztus lakik bennünk, nem tehetünk másképp: Őérte dolgozunk. Nem tarthatjuk meg Isten jóindulatát, és az Üdvözítő szeretetét sem élvezhetjük, ha közömbösek maradunk azok iránt, akik bűneikben pusztulnak el. „Az dicsőíti meg Atyámat, ha sok gyümölcsöt hoztok.” (Jn. 15:8) {5T 238.4}   

Paul urges the Ephesians to preserve unity and love: “I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love; endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling; one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.” {5T 239.1}

Pál az efézusiakat az egység és a szeretet megóvására buzdítja: „Kérlek tehát én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy méltóan éljetek ahhoz az elhíváshoz, amelynek részesei lettetek, igaz alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékében fönntartsátok a lelki egységet. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy elhívásotok is egy reménységre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindenek fölött és mindenek által és mindegyikőtökben van.” (Ef. 4:1–6) {5T 239.1}   

The apostle exhorts his brethren to manifest in their lives the power of the truth which he had presented to them. By meekness and gentleness, forbearance and love, they were to exemplify the character of Christ and the blessings of His salvation. There is but one body, and one Spirit, one Lord, one faith. As members of the body of Christ all believers are animated by the same spirit and the same hope. Divisions in the church dishonor the religion of Christ before the world and give occasion to the enemies of truth to justify their course. Paul's instructions were not written alone for the church in his day. God designed that they should be sent down to us. What are we doing to preserve unity in the bonds of peace? {5T 239.2}

Az apostol inti testvéreit, hogy életükkel bizonyítsák az igazság erejét, amint ő mutatta meg nekik. Szelíden, gyengéden, türelemmel és szeretettel mutassák be Krisztus jellemét és üdvössége áldásait. Egy a test, egy a lélek, egy az Úr és egy a hit. Mint Krisztus testének tagjait, minden hívőt ugyanaz a lelkület és ugyanaz a reménység hasson át. A gyülekezetben dúló viszály megszégyeníti a világ előtt Krisztus vallását, egyúttal kifogással is szolgál: igazolja az igazság ellenségeinek útjait. Pál utasításai nem korlátozódnak kora gyülekezeteire, hanem Isten akaratából eljutottak hozzánk. Mit teszünk hát azért, hogy a békesség kötelékében őrizzük meg az egységet? {5T 239.2}   

When the Holy Spirit was poured out upon the early church, the brethren loved one another. “They ... did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God, and having favor with all the people: and the Lord added to the church daily such as should be saved.” Those primitive Christians were few in numbers, without wealth or honor, yet they exerted a mighty influence. The light of the world shone out from them. They were a terror to evildoers wherever their character and their doctrines were known. For this cause they were hated by the wicked and persecuted even unto death. {5T 239.3}

Az őskeresztény egyházban a Szentlélek kitöltése idején a testvérek szerették egymást. „Örvendezve és tiszta szívvel fogyasztották eledelüket. Magasztalták az Istent és az egész nép szeretetében álltak. Az Úr pedig napról napra növelte az üdvösségre rendeltek számát.” (Ap. csel. 2:46–47) Az őskeresztények kevesen voltak, gazdagság és dicsőség nélkül, mégis mély benyomást tettek környezetükre. A világ világossága voltak. A gonoszt cselekvőket félelem járta át, ahol csak jellemük és tanításuk ismertté vált. Ezért gyűlölték őket a gonoszok, ezért üldözték és pusztították el őket. {5T 239.3}   

The standard of holiness is the same today as in the days of the apostles. Neither the promises nor the requirements of God have lost aught of their force. But what is the state of the Lord's professed people as compared with the early church? Where is the Spirit and power of God which then attended the preaching of the gospel? Alas, “how is the gold become dim! how is the most fine gold changed!” {5T 240.1}

A szentség mértéke ma is ugyanaz, mint az apostolok napjaiban volt. Isten ígéretei és követelményei mit sem veszítettek erejükből. Milyen a mai gyülekezet állapota az őskeresztény egyházhoz hasonlítva? Hol található most Isten Lelke és hatalma, amely akkor kísérte az evangélium hirdetését? „Jaj, de meghomályosodott az arany, elváltozott a szép színarany!” (Jer. sir. 4:1) {5T 240.1}   

The Lord planted His church as a vine in a fruitful field. With tenderest care He nourished and cherished it, that it might bring forth the fruits of righteousness. His language is: “What could have been done more to My vineyard, that I have not done in it?” But this vine of God's planting has inclined to the earth and entwined its tendrils about human supports. Its branches are extended far and wide, but it bears the fruit of a degenerate vine. The Master of the vineyard declares: “When I looked that it should bring forth grapes, brought it forth wild grapes?” {5T 240.2}

Az Úr elültette gyülekezetét, mint szőlőtövet a termékeny földbe. A leggyöngédebben gondozta, hogy megteremje az igazság gyümölcseit. Így szól: „Mit kellett volna még megtennem szőlőmmel, amit nem tettem meg vele?” De a szőlő, amelyet Isten ültetett, a földre hajlott, emberi támasztékokra tekerte indáit. Ágai messze nyúltak ugyan, de csak vadszőlő gyümölcsét érlelik. A szőlőskert ura kijelenti: „Azt vártam, hogy szőlőt teremjen, hát miért hozott csak vadszőlőt?” (Ésa. 5:4) {5T 240.2}   

The Lord has bestowed great blessings upon His church. Justice demands that she return these talents with usury. As the treasures of truth committed to her keeping have increased, her obligations have increased. But instead of improving upon these gifts and going forward unto perfection, she has fallen away from that which she had attained in her earlier experience. The change in her spiritual state has come gradually and almost imperceptibly. As she began to seek the praise and friendship of the world, her faith diminished, her zeal grew languid, her fervent devotion gave place to dead formality. Every advance step toward the world was a step away from God. As pride and worldly ambition have been cherished, the spirit of Christ has departed, and emulation, dissension, and strife have come in to distract and weaken the church. {5T 240.3}

Az Úr nagy áldásokkal halmozta el gyülekezetét. Az igazság azt kívánja, hogy kamatostul fizessük vissza ezeket a tálentumokat. Amilyen mértékben szaporodnak a ránk bízott igazság kincsei, úgy sokasodnak kötelességeink is. De az ajándékok tökéletesítése helyett a gyülekezet még attól is eltántorodott, amit korábbi tapasztalatai útján nyert. Ez a lelkiállapot lassan, csaknem észrevétlenül alakult ki. Amikor az egyház a világ dicséretét és barátságát kezdte keresni, hite megcsappant, buzgalma elbágyadt, izzó odaadása holt formaságoknak adta át a helyét. A világ irányába tett minden lépés távolodást jelentett Istentől. Miközben a büszkeséget és a világi nagyravágyást ápolta, Krisztus lelkülete eltávozott, helyette pedig versengés, széthúzás és küzdelem honosodott meg, hogy gyötörjék és gyengítsék az egyházat. {5T 240.3}   

Paul writes to his Corinthian brethren: “Ye are yet carnal: for whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are yet not carnal, and walk as men?” It is impossible for minds distracted by envy and strife to comprehend the deep spiritual truths of God's word. “The natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned.” We cannot rightly understand or appreciate divine revelation without the aid of that Spirit by whom the word was given. {5T 241.1}

Pál így ír a korinthusi testvéreknek: „Még testiek vagytok. Vagy talán, míg versengés és viszály dúl köztetek, nem vagytok testiek, s nem jártok el nagyon is emberi módon?” (I. Kor. 3:3) Akit irigység és viszálykodás köt le, képtelen felfogni Isten szavának mély, lelki értelmét. „A megtéretlen ember nem fogja fel, ami Isten Lelkéből ered. Oktalanságnak tűnik neki, nem képes megérteni, hogy lelkileg kell azt elbírálni.” (I. Kor. 2:14) Képtelenek vagyunk helyesen felfogni és értékelni az isteni kijelentést annak a Léleknek a segítsége nélkül, aki azt adta. {5T 241.1}   

Those who are appointed to guard the spiritual interests of the church should be careful to set a right example, giving no occasion for envy, jealousy, or suspicion, ever manifesting that same spirit of love, respect, and courtesy which they desire to encourage in their brethren. Diligent heed should be given to the instructions of God's word. Let every manifestation of animosity or unkindness be checked; let every root of bitterness be removed. When trouble arises between brethren, the Saviour's rule should be strictly followed. All possible effort should be made to effect a reconciliation; but if the parties stubbornly persist in remaining at variance, they should be suspended till they can harmonize. {5T 241.2}

Akiket az egyház lelki érdekeinek őrzésével bíztak meg, azoknak ügyelniük kell, hogy jó példával járjanak elöl. Ne adjanak okot irigységre, féltékenységre vagy gyanúra, hanem örökösen a szeretet, tisztelet és előzékenység ugyanolyan lelkületét tanúsítsák, amilyenre a testvéreket kívánják bátorítani. Isten utasításainak szorgalmasan engedelmeskednünk kell. Fékezzük meg az ellenségeskedést és a szeretetlenség minden megnyilvánulását, távolítsuk el a keserűség minden gyökerét! Ha viszály támad a testvérek között, kövessük szigorúan a Megváltótól kapott szabályokat. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a békülésért, de ha a felek makacsul kitartanak a viszálykodásban, függesszük fel tagságukat, míg az egyetértés vissza nem tér közéjük. {5T 241.2}   

Upon the occurrence of trials in the church let every member examine his own heart to see if the cause of trouble does not exist within. By spiritual pride, a desire to dictate, an ambitious longing for honor or position, a lack of self-control, by the indulgence of passion or prejudice, by instability or lack of judgment, the church may be disturbed and her peace sacrificed. {5T 241.3}

Gyülekezeti fegyelmi eljárás esetén minden tag vizsgálja meg a szívét, hogy nem tőle származik-e a baj. Lelki gőg, uralomvágy, a tisztség és megtiszteltetés kívánása, az önfegyelem hiánya, szenvedély vagy előítélet, ingatag magatartás vagy az ítélőképesség hiánya megzavarhatják a gyülekezetet és elpusztítják békességét. {5T 241.3}   

Difficulties are often caused by the vendors of gossip, whose whispered hints and suggestions poison unsuspecting minds and separate the closest friends. Mischief-makers are seconded in their evil work by the many who stand with open ears and evil heart, saying: “Report, ... and we will report it.” This sin should not be tolerated among the followers of Christ. No Christian parent should permit gossip to be repeated in the family circle or remarks to be made disparaging the members of the church. {5T 241.4}

Gyakran a pletyka terjesztői okozzák a bajokat. Elsuttogott célzásaik és sugalmaik megmérgezik a gyanútlanok gondolkodását és éket vernek még a legmeghittebb barátok közé is. Sokan segítik a rombolásban a bajkeverőket, akik nyitott füllel és gonosz szívvel lesik a híreket: „Mondd csak el… mi majd továbbadjuk.” Krisztus követői között nem kellene megtűrnünk ezt a bűnt. Egyetlen keresztény szülő se tűrje meg a pletyka elismétlését, vagy az egyház tagjait befeketítő megjegyzéseket a családi körben. {5T 241.4}   

Christians should regard it as a religious duty to repress a spirit of envy or emulation. They should rejoice in the superior reputation or prosperity of their brethren, even when their own character or achievements seem to be cast in the shade. It was the pride and ambition cherished in the heart of Satan that banished him from heaven. These evils are deeply rooted in our fallen nature, and if not removed they will overshadow every good and noble quality and bring forth envy and strife as their baleful fruits. {5T 242.1}

A keresztények tekintsék vallásos kötelezettségüknek az irigység és versengés lelkületének kioltását. Testvéreink jó hírnevének vagy anyagi jólétének örülnünk kellene akkor is, amikor a mi életünket felhők borítják. Sátánt a szívében ápolt büszkeség és nagyravágyás űzte ki a mennyből. Ezek a gonoszságok mélyen gyökereznek elesett természetünkben, s ha nem gyomláljuk ki őket, elnyomnak minden jót és nemest, s ártalmas gyümölcsöket teremnek: irigységet, viszályt. {5T 242.1}   

We should seek for true goodness rather than greatness. Those who possess the mind of Christ will have humble views of themselves. They will labor for the purity and prosperity of the church, and be ready to sacrifice their own interests and desires rather than to cause dissension among their brethren. {5T 242.2}

Inkább igazi jóságra törekedjünk, mint nagyságra. Akik krisztusi gondolkodásúak, azok szerényen vélekednek önmagukról. Az egyház tisztaságáért és jólétéért dolgoznak. Szívesebben feláldozzák érdekeiket és kívánságaikat, mint hogy viszályt keltsenek testvéreik között. {5T 242.2}   

Satan is constantly seeking to cause distrust, alienation, and malice among God's people. We shall be often tempted to feel that our rights are invaded, when there is no real cause for such feelings. Those whose love for self is stronger than their love for Christ and His cause will place their own interests first and resort to almost any expedient to guard and maintain them. When they consider themselves injured by their brethren, some will even go to law instead of following the Saviour's rule. Even many who appear to be conscientious Christians are hindered by pride and self-esteem from going privately to those they think in error, that they may talk the matter over in the spirit of Christ and pray for one another. Contentions, strife, and lawsuits between brethren are a disgrace to the cause of truth. Those who take such a course expose the church to the ridicule of her enemies and cause the powers of darkness to triumph. They are piercing the wounds of Christ afresh and putting Him to an open shame. By ignoring the authority of the church they show contempt for God, who gave to the church its authority. {5T 242.3}

Az ördög bizalmatlanságot, elidegenülést és rosszakaratot igyekszik támasztani Isten népe körében. Gyakran arra csábít minket, hogy jogfosztottnak lássuk magunkat, holott erre nincs is okunk. Akik jobban szeretik önmagukat, mint Krisztust és ügyét, azok a saját érdekeiket tekintik a legfontosabbnak, s minden kínálkozó alkalmat megragadnak azok védelmére. Ha sértettnek tartják magukat, még bírósághoz is fordulnak, ahelyett, hogy a Megváltó utasításait követnék. Sokan, még akik lelkiismeretes keresztényeknek látszanak is, eltűrik, hogy büszkeségük és saját lényük nagyrabecsülése akadályozza őket abban, hogy egyenesen azokhoz forduljanak, akik szerintük hibáztak, s Krisztus lelkületével beszéljék meg a dolgot és imádkozzanak egymásért. A vetélkedés, a viszály, a testvérek közötti pereskedés szégyent hoz az igazság ügyére. Akik ilyenre képesek, az ellenség gúnyolódásának teszik ki a gyülekezetet, és ezzel a sötétség hatalmainak diadalát segítik elő. Feltépik Krisztus sebeit és nyilvánosan megszégyenítik Őt. Ha semmibe veszik a gyülekezet tekintélyét, Istent vetik meg, aki azt tekintéllyel ruházta fel. {5T 242.3}   

Paul writes to the Galatians: “I would they were even cut off which trouble you. For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbor as thyself. But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh.” {5T 243.1}

Pál így írt a galáciabelieknek: „Bárcsak egészen megcsonkítanák magukat azok, akik zavart támasztanak köztetek. Testvérek, ti szabadságra hívattatok el. Csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Az egész törvény ugyanis ebben az egy mondatban teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Ám ha egymást marjátok és rágjátok, vigyázzatok, hogy fel ne faljátok egymást. Azt mondom tehát: Lélek szerint éljetek! Akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait.” (Gal. 5:12–16) {5T 243.1}   

False teachers had brought to the Galatians doctrines that were opposed to the gospel of Christ. Paul sought to expose and correct these errors. He greatly desired that the false teachers might be separated from the church, but their influence had affected so many of the believers that it seemed hazardous to take action against them. There was danger of causing strife and division which would be ruinous to the spiritual interests of the church. He therefore sought to impress upon his brethren the importance of trying to help one another in love. He declared that all the requirements of the law setting forth our duty to our fellow men are fulfilled in love to one another. He warned them that if they indulged hatred and strife, dividing into parties, and like the brutes biting and devouring one another, they would bring upon themselves present unhappiness and future ruin. There was but one way to prevent these terrible evils and that was, as the apostle enjoined upon them, to “walk in the Spirit.” They must by constant prayer seek the guidance of the Holy Spirit, which would lead them to love and unity. {5T 243.2}

Hamis tanítók akarták eltévelyíteni a galáciabelieket olyan tanításokkal, amelyek ellenkeztek Krisztus evangéliumával. Ezeket kívánta Pál leleplezni. Nagyon vágyott arra, hogy a hamis tanítókat elszigetelje a gyülekezettől, de olyan sok hívőre kiterjedt a hatásuk, hogy veszélyesnek látszott intézkedni ellenük. Ez a lépés vitákat váltott volna ki, belharccal fenyegetve, sőt romlásba sodorva a gyülekezetet. Ezért inkább azt igyekezett a testvérekkel megértetni, hogy milyen fontos egymást szeretettel segíteni. Kijelentette, hogy a törvény mindenkire érvényes kívánalmát töltik be, ha szeretik egymást. Figyelmeztette őket, hogy ne engedjék be szívükbe a gyűlöletet és a viszályt, ne szakadjanak csoportokra. Ha vadak módjára marják egymást, a jelenben boldogtalanságot, a jövőben pusztulást hoznak magukra. E borzalmas szerencsétlenség megakadályozásának egyetlen módja az, ha „Lélekben járnak”, amint azt az apostol meghagyta. Kérjék állandó imával a Lélek vezetését, aki szeretetre tanítja és egységben tartja majd őket. {5T 243.2}   

A house divided against itself cannot stand. When Christians contend, Satan comes in to take control. How often has he succeeded in destroying the peace and harmony of churches. What fierce controversies, what bitterness, what hatred, has a very little matter started! What hopes have been blasted, how many families have been rent asunder by discord and contention! {5T 244.1}

Az önmagával meghasonlott ház nem állhat fenn. Ha a keresztények meghasonlanak, ellenfelük veszi át hatalmat. Hányszor sikerült elpusztítania a gyülekezetek békéjét és összhangját! Milyen parázs vitákat, keserűséget, mekkora gyűlöletet okozott már valamely jelentéktelen ügy! Mennyi remény foszlott semmivé, hány család szakadt szét a viszály és háborúság miatt! {5T 244.1}   

Paul charged his brethren to beware lest in trying to correct the faults of others they should commit sins equally great themselves. He warns them that hatred, emulation, wrath, strife, seditions, heresies, and envyings are as truly the works of the flesh as are lasciviousness, adultery, drunkenness, and murder, and will as surely close the gate of heaven against the guilty. {5T 244.2}

Pál a testvérek lelkére kötötte, hogy legyenek körültekintőek, nehogy míg mások hibáit próbálják kijavítani, maguk is ugyanolyan súlyos bűnöket kövessenek el. Figyelmeztet, hogy a gyűlölet, versengés, harag, viszálykodás, lázongás és irigység ugyanúgy a test cselekedetei, mint a bujaság, paráznaság, részegeskedés és gyilkosság, s ugyanolyan bizonyossággal zárják be az e bűnökben veszteglők előtt a menny kapuját. {5T 244.2}   

Christ declares: “Whosoever shall offend one of these little ones that believe in Me, it is better for him that a millstone were hanged about his neck, and he were cast into the sea.” Whoever by willful deception or by a wrong example misleads a disciple of Christ is guilty of a great sin. Whoever would make him an object of slander or ridicule is insulting Jesus. Our Saviour marks every wrong done to His followers. {5T 244.3}

Krisztus kijelentette: „Aki csak egyet is bűnre csábít a bennem hívő kicsinyek közül, annak jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák.” (Mt. 18:6) Bárki, aki szándékos csalással vagy rossz példával félrevezeti Krisztusnak akár egyetlen tanítványát is, az súlyos bűnt követ el. Bárki, aki mást megrágalmaz vagy nevetségessé tesz, Jézust sérti meg. A Megváltó feljegyez minden gonoszságot, amelyet hívei ellen követünk el. {5T 244.3}   

How were those punished who in olden time made light of what God had chosen as sacred to Himself? Belshazzar and his thousand lords profaned the golden vessels of Jehovah and praised the idols of Babylon. But the God whom they defied was a witness of the unholy scene. In the midst of their sacrilegious mirth a bloodless hand was seen tracing mysterious characters upon the palace wall. Filled with terror, king and courtiers heard their doom pronounced by the servant of the Most High. {5T 244.4}

Hogyan bűnhődtek az elmúlt időkben, akik félvállról vették, amit Isten szentnek tekintett? Belsazár és ezer főembere megszentségtelenítették Isten aranyedényeit, és Babilon bálványait magasztalták. Ám az Úr, akivel dacoltak, tanúja volt az istentelen jelenetnek. Szentségtörő mulatozásuk közben kezet láttak, amely titokzatos jeleket írt a falra. Rémület töltötte el a királyt és udvaroncait, majd a Magasságos szolgájának szájából hallották ítéletük bejelentését. {5T 244.4}   

Let those who delight to trace words of calumny and falsehood against the servants of Christ remember that God is a witness of their deeds. Their slanderous touch is not profaning soulless vessels but the characters of those whom Christ has purchased by His blood. The hand which traced the characters upon the walls of Belshazzar's palace keeps faithful record of every act of injustice or oppression committed against God's people. {5T 244.5}

Akik szeretnek rágalmazni és hamis tanúságot tenni, ne feledjék, hogy Isten a tanúja cselekedeteiknek. Szennyes kezük nem lelketlen edényeket érint, hanem azokat, akiket Krisztus a vérével vásárolt meg. A kéz, amely Belsazár falára rótta az írásjeleket, ma is pontosan feljegyzi az igazságtalanság és elnyomás minden tettét, amelyet Isten népe ellen bárki elkövet. {5T 244.5}   

Sacred history presents striking examples of the Lord's jealous care for the weakest of His children. During the journeying of Israel in the wilderness the weary and feeble ones who had fallen behind the body of the people were attacked and slain by the cowardly and cruel Amalekites. Afterward Israel made war with the Amalekites and defeated them. “And the Lord said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven.” Again the charge was repeated by Moses just before his death, that it might not be forgotten by his posterity: “Remember what Amalek did unto thee by the way, when ye were come forth out of Egypt; how he met thee by the way, and smote the hindmost of thee, even all that were feeble behind thee, when thou wast faint and weary; and he feared not God.... Thou shalt blot out the remembrance of Amalek from under heaven; thou shalt not forget it.” {5T 245.1}

Isten féltőn gondoskodik gyengébb gyermekeiről, amint erről a Szentírásban megdöbbentő példákat olvashatunk. Izrael pusztai vándorlása idején a gyáva és kegyetlen amálekiták megtámadták és levágták a főseregtől elmaradt fáradt és gyenge embereket. Később Izrael hadat viselt ellenük és legyőzte őket. „Ezután az Úr így szólt Mózeshez: Írd le ezt emlékül könyvbe, és közöld Józsuéval, hogy az amálekiták emlékét kitörlöm az ég alól.” (II. Móz. 17:14) Mózes, közvetlenül a halála előtt, megismétli a vádat, hogy az utókor meg ne feledkezzék róla. „Emlékezzél vissza, mit tettek veled útközben az amálekiták, amikor Egyiptomból kivonultál. Istent nem félve hátba támadtak az úton, amikor fáradt és kimerült voltál, s elszakították tőled a hátramaradt gyöngéket… Amáleknek még az emlékét is töröld el a földről. El ne feledd!” (V. Móz. 25:17–19) {5T 245.1}   

If God thus punished the cruelty of a heathen nation, how must He regard those who, professing to be His people, will make war upon their own brethren who are worn and wearied laborers in His cause? Satan has great power over those who yield to his control. It was the chief priests and elders—the religious teachers of the people—that urged on the murderous throng from the judgment hall to Calvary. There are hearts today among the professed followers of Christ inspired by the same spirit that clamored for the crucifixion of our Saviour. Let the workers of evil remember that to all their acts there is one witness, a holy, sin-hating God. He will bring all their works into judgment, with every secret thing. {5T 245.2}

Ha Isten ennyire megbüntette ennek a pogány népnek a kegyetlenségét, hogyan tekint akkor azokra, akik bár az Ő népének vallják magukat, mégis megtámadják testvéreiket, ügyének fáradt, elgyengült munkásait? Sátánnak nagy hatalma van azok felett, akik alávetik magukat irányításának. A nép vallásos tanítói, a főpapok és vének voltak azok, akik a törvényháztól a Golgotáig uszították a vérszomjas sokaságot. Krisztus hitvalló követői között ma is akadnak, akiket ugyanaz a lelkület hajt, mint amely Urunk megfeszítését követelte. A gonoszság szolgálói ne feledjék, hogy minden tettüknek tanúja a bűngyűlölő, szent Isten. Minden cselekedetükért ítéletre vonja majd őket, azokért is, amelyeket titokban követtek el. {5T 245.2}   

“We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. For even Christ pleased not Himself.” As Christ has pitied and helped us in our weakness and sinfulness, so should we pity and help others. Many are perplexed with doubt, burdened with infirmities, weak in faith, and unable to grasp the unseen; but a friend whom they can see, coming to them in Christ's stead, can be as a connecting link to fasten their trembling faith upon God. Oh, this is a blessed work! Let not pride and selfishness prevent us from doing the good which we may do if we will work in Christ's name and with a loving, tender spirit. {5T 245.3}

„Nekünk erőseknek az a kötelességünk, hogy viseljük az aggályoskodók gyarlóságát, s ne a magunk javát keressük. Törekedjék mindegyikünk felebarátja kedvére, javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem kereste a maga kedvét.” (Rm. 15:1–3) Amint Krisztus megszánt bennünket és segített rajtunk gyengeségünkben és bűnös voltunkban, úgy kellene nekünk is szánnunk és segítenünk másokat. Sokakat kétségek gyötörnek, gyengeségek terhelnek, hitük erőtlen és képtelenek felfogni a láthatatlant, de ha Krisztust képviselve egy barát jön hozzájuk, ez a látható barát olyan kapocs lehet, amely ingatag hitüket Istenhez kapcsolja. Ó, milyen áldott feladat ez! Ne hagyjuk, hogy büszkeség és önzés akadályozzon a jó munkában, amelyet végezhetünk, ha Krisztus nevében és szerető, gyengéd lelkülettel tesszük. {5T 245.3}   

“Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.” Here, again, our duty is plainly set before us. How can the professed followers of Christ so lightly regard these inspired injunctions? Not long since I received a letter describing a circumstance in which a brother had manifested indiscretion. Although it occurred years ago, and was a very small matter, hardly worthy of a second thought, the writer stated that it had forever destroyed her confidence in that brother. If that sister's life should show upon review no greater errors, it would be indeed a marvel, for human nature is very weak. I have been and am still fellowshiping as brethren and sisters those who have been guilty of grave sins and who even now do not see their sins as God sees them. But the Lord bears with these persons, and why should not I? He will yet cause His Spirit so to impress their hearts that sin will appear to them as it appeared to Paul, exceedingly sinful. {5T 246.1}

„Testvéreim, ha botláson érnek valakit, ti, akik lelkiek vagytok, intsétek meg a szelídség szellemében. De ügyelve, hogy magad kísértésbe ne essél. Hordozzátok egymás terheit, úgy töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal. 6:1–2) Itt újra világosan elénk tárja kötelességünket. Hogyan lehet mégis, hogy Krisztus hitvalló követői félvállról veszik ezeket az ihletett rendelkezéseket? Nemrégiben levelet kaptam, amely az egyik testvérünk meggondolatlan tettéről számol be. Bár igen jelentéktelen ügy volt, alig érdemelt figyelmet, s évekkel ezelőtt történt, a levélíró kijelentette, hogy az eset örökre megölte bizalmát a testvérben. Igazi csoda lenne, ha levélíró testvérünk életének vizsgálata nem tárna fel komolyabb hibákat, mert az ember igen esendő lény. Testvéri közösséget ápoltam és még most is fenntartok olyanokkal, akik súlyos bűnöket követtek el, és akik még ma sem látják bűneiket úgy, amint Isten látja azokat. Az Úr mégis elhordozza őket, én miért ne hordoznám hát el? Lelke egyszer még annyira hatni fog a szívükre, hogy ők is úgy tekintsék a bűnt, mint Pál: igen súlyos gazságnak. {5T 246.1}   

We know but little of our own hearts and have but little sense of our own need of the mercy of God. This is why we cherish so little of that sweet compassion which Jesus manifests toward us and which we should manifest toward one another. We should remember that our brethren are weak, erring mortals like ourselves. Suppose that a brother has through unwatchfulness been overborne by temptation and contrary to his general conduct has committed some error, what course shall be pursued toward him? We learn from the Bible that men whom God had used to do a great and good work committed grave sins. The Lord did not pass these by unrebuked, neither did He cast off His servants. When they repented, He graciously forgave them and revealed to them His presence and wrought through them. Let poor, weak mortals consider how great is their own need of pity and forbearance from God and from their brethren. Let them beware how they judge and condemn others. We should give heed to the instruction of the apostle: “Ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.” We may fall under temptation and need all the forbearance which we are called to exercise toward the offender. “With what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again.” {5T 246.2}

Nagyon kevéssé ismerjük szívünket, alig van fogalmunk arról, mennyire rászorulunk Isten könyörületére. Ezért kevés bennünk az a gyöngéd szánakozás, amelyet Jézus nyilvánít ki irántunk, s melyet nekünk is gyakorolnunk kellene egymás iránt. Ne feledjük, hogy testvéreink is gyenge, tévelygő emberek, akárcsak mi magunk. Tegyük fel, hogy a kísértés felülkerekedett valamelyik testvérünkön, és – megszokott magaviseletével ellentétben – hibát követ el. Hogyan viszonyulunk hozzá ekkor? A Bibliában olvashatjuk, hogy olyan férfiak, akiket Isten nagy és jó munka elvégzésére tudott felhasználni, súlyos bűnöket követtek el. Az Úr nem hagyta őket megrovás nélkül, de nem is vetette el szolgáit. Amikor megbánták bűneiket, kegyelmesen megbocsátott nekik, kinyilatkoztatta jelenlétét, munkálkodott általuk. A szegény, gyönge halandók gondolják csak meg, mennyire rászorulnak Isten és testvéreik szánalmára és hosszútűrésére! Óvakodjunk mások megítélésétől! Fogadjuk meg az apostol utasítását: „Ti, akik lelkiek vagytok, igazítsátok helyre az olyat a szelídség szellemében, de ügyelj, hogy magad kísértésbe ne essél.” (Gal. 6:1) Bennünket is rabul ejthet a kísértés, és még szükségünk lehet a türelemre, amelynek gyakorlására felszólít az Úr: „Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek majd meg titeket, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” (Mt. 7:2) {5T 246.2}   

The apostle adds a caution to the independent and self-confident: “If a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.... Every man shall bear his own burden.” He who considers himself superior in judgment and experience to his brethren and despises their counsel and admonition, evinces that he is in a dangerous delusion. The heart is deceitful. He should test his character and life by the Bible standard. God's word sheds an unerring light upon the pathway of man's life. Notwithstanding the many influences which arise to divert and distract the mind, those who honestly seek God for wisdom will be guided into the right course. Every man must at last stand or fall for himself, not according to the opinion of the party that sustains or opposes him, not according to the judgment of any man, but according to his real character in the sight of God. The church may warn, counsel, and admonish, but it cannot compel any to take a right course. Whoever persists in disregarding the word of God must bear his own burden, answer to God for himself, and suffer the consequences of his own course. {5T 247.1}

Az apostol inti az önmagukban bízókat: „Aki azt képzeli magáról, hogy valami, holott semmi, az magát áltatja… Mindenkinek a maga terhét kell hordoznia.” (Gal. 6:3, 5) Mindenki téved, aki a testvérei fölött állónak tekinti magát ítélőképesség és tapasztalatok tekintetében, s megveti tanácsukat, figyelmeztetésüket. Csalárd a szív. Vizsgálja hát meg jellemét és életét mindenki a Biblia mértékével. Isten szava biztos fényt vet életünk útjára. Akik őszintén keresik az Úr bölcsességét, azokat Ő a helyes útra irányítja, a sokféle hatás ellenére, amely elterelni és lefoglalni igyekszik gondolataikat. Végül is mindenki saját magáért áll vagy bukik, nem az ellenkezők vagy egyetértők véleménye alapján és nem emberi ítélet szerint, hanem Isten ítélete szerint, a valódi jellem alapján. A gyülekezet figyelmeztethet, tanácsolhat, inthet, de senkit sem kényszeríthet a helyes útra. Aki csökönyösen semmibe veszi Isten szavát, annak viselnie kell terhét, Istennek felel önmagáért, és el kell szenvednie útjának következményeit. {5T 247.1}   

The Lord has given us in His word definite, unmistakable instructions, by obedience to which we may preserve union and harmony in the church. Brethren and sisters, are you giving heed to these inspired injunctions? Are you Bible readers and doers of the word? Are you striving to fulfill the prayer of Christ that His followers might be one? “The God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus: that ye may with one mind and one mouth glorify God.” “Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you.” {5T 248.1}

Az Úr félreérthetetlen utasításokat adott Igéjében. Ha ezeknek engedelmeskedünk, megőrizhetjük a gyülekezet egységét és összhangját. Testvéreim, hallgattok-e ezekre az ihletett rendelkezésekre? Akik a Bibliát olvassátok, az Ige cselekvői vagytok-e? Törekedtek-e megvalósítani Krisztus imáját, amelyet követői egységéért mondott el? „Adja meg nektek a türelem és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus szerint egyetértők legyetek, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek Istent.” (Rm. 15:5–6) „Legyetek tökéletesek, legyetek jó reménységben, legyetek egyetértők, éljetek békességben, s a szeretet és békesség Istene veletek lesz.” (II. Kor. 13:11) {5T 248.1}