× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

Chapter 23—The Seal of God

Az elpecsételés

“He cried also in mine ears with a loud voice, saying, Cause them that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand.” {5T 207.2}

„Akkor a fülem hallatára hangosan felkiáltott: Gyertek elő, város ostorai! Mindegyiktek tartsa kezében öldöklő szerszámait… {5T 207.2}   

“And he called to the man clothed with linen, which had the writer's inkhorn by his side; and the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. And to the others he said in mine hearing, Go ye after him through the city, and smite: let not your eye spare, neither have ye pity: slay utterly old and young, both maids, and little children, and women: but come not near any man upon whom is the mark; and begin at My sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house.” {5T 207.3}

Ekkor a fehér ruhába öltözött férfit hívta, akinek íróeszközök voltak az oldalán, és az Úr így szólt hozzá: Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jelöld meg azoknak az embereknek a homlokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyűségek miatt, amelyeket művelnek benne. A többieknek meg ezt mondta a fülem hallatára: Menjetek utána, járjátok be a várost és pusztítsatok! Ne nézzetek rá irgalommal és ne könyörüljetek rajta! Öreget, ifjút, hajadont, gyermeket és asszonyt egyaránt öljetek meg és irtsatok ki mindenkit! Akinek azonban jel van a homlokán, azt ne bántsátok. Szentélyemnél kezdjétek. Megkezdték tehát a véneken, akik a templom előtt voltak.” (Ezék. 9:1, 3–6) {5T 207.3}   

Jesus is about to leave the mercy seat of the heavenly sanctuary to put on garments of vengeance and pour out His wrath in judgments upon those who have not responded to the light God has given them. “Because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil.” Instead of being softened by the patience and long forbearance that the Lord has exercised toward them, those who fear not God and love not the truth strengthen their hearts in their evil course. But there are limits even to the forbearance of God, and many are exceeding these boundaries. They have overrun the limits of grace, and therefore God must interfere and vindicate His own honor. {5T 207.4}

Jézus rövidesen elhagyja a mennyei szentélyben a kegyelem trónját, hogy az igazságszolgáltatás palástját öltse magára, s csapásokban töltse ki haragját azokra, akik nem fogadták el a felajánlott világosságot. „Mivel nem éri azonnal utol az ítélet a gonoszságot cselekedőt, egészen arra van az emberek fiainak szíve őbennük, hogy gonoszt cselekedjenek.” (Préd. 8:11) Az Úr türelme ahelyett, hogy meglágyítaná azok szívét, akik nem félik Istent és nem kedvelik az igazságot, még inkább megerősíti őket gonosz útjaikban. Pedig Isten türelmének is van határa, s ezt sokan átlépik. Ezért Isten kénytelen lesz beavatkozni. {5T 207.4}   

Of the Amorites the Lord said: “In the fourth generation they shall come hither again: for the iniquity of the Amorites is not yet full.” Although this nation was conspicuous because of its idolatry and corruption, it had not yet filled up the cup of its iniquity, and God would not give command for its utter destruction. The people were to see the divine power manifested in a marked manner, that they might be left without excuse. The compassionate Creator was willing to bear with their iniquity until the fourth generation. Then, if no change was seen for the better, His judgments were to fall upon them. {5T 208.1}

Azt mondta az Úr az emoreusokról: „Csak a negyedik nemzedék tér meg ide, mert az emoreusok gonoszsága még nem telt be.” (I. Móz. 15:16) Bár ez a nép híres volt a bálványimádásról és a romlottságról, nem töltötte még csordultig a gonoszság poharát, ezért Isten nem adott parancsot az elpusztításukra. Még látniuk kell Isten hatalmát, hogy ne lehessen semmilyen kifogásuk. A szánakozó Teremtő hajlandó eltűrni gonoszságukat a negyedik nemzedékig, s ha akkor sem látszanak a javulás jelei, büntetésük rájuk zúdul. {5T 208.1}   

With unerring accuracy the Infinite One still keeps an account with all nations. While His mercy is tendered with calls to repentance, this account will remain open; but when the figures reach a certain amount which God has fixed, the ministry of His wrath commences. The account is closed. Divine patience ceases. There is no more pleading of mercy in their behalf. {5T 208.2}

A végtelen Isten minden nemzettel csalhatatlan pontossággal számol el. Míg felajánlja kegyelmét, míg bűnbánatra hív, nyitva van előttük a megtérés útja. Haragját akkor tölti ki, amikor számlájuk elérte a kijelölt összeget. Isten kegyelme véget ér, s nincs többé könyörgés értük. {5T 208.2}   

The prophet, looking down the ages, had this time presented before his vision. The nations of this age have been the recipients of unprecedented mercies. The choicest of heaven's blessings have been given them, but increased pride, covetousness, idolatry, contempt of God, and base ingratitude are written against them. They are fast closing up their account with God. {5T 208.3}

A látnok, amikor végigtekintett a korszakokon, a mi napjaink felől kapott látomást. Korunk nemzetei példátlan kegyelemben részesülnek. A menny áldásainak színe-javát kapták, de egyre növekvő büszkeségük, irigységük, bálványimádásuk, Istennel szembeni megvetésük és rút hálátlanságuk terhelik számláikat. Ezek most gyors ütemben telnek be Istennél. {5T 208.3}   

But that which causes me to tremble is the fact that those who have had the greatest light and privileges have become contaminated by the prevailing iniquity. Influenced by the unrighteous around them, many, even of those who profess the truth, have grown cold and are borne down by the strong current of evil. The universal scorn thrown upon true piety and holiness leads those who do not connect closely with God to lose their reverence for His law. If they were following the light and obeying the truth from the heart, this holy law would seem even more precious to them when thus despised and set aside. As the disrespect for God's law becomes more manifest, the line of demarcation between its observers and the world becomes more distinct. Love for the divine precepts increases with one class according as contempt for them increases with another class. {5T 209.1}

A leginkább megrázó számomra, hogy akik a legnagyobb világosságot és a legtöbb kiváltságot nyerték, azokat is beszennyezte az uralkodó gonoszság. A körülöttük lévő gonoszság hatására még az igazság hitvallói is kihűltek, elsodorta őket a bűn erős árja. Az igaz istenfélelmet és szentséget támadó egyetemes gúnyolódás arra készteti azokat, akik nem állnak szoros kapcsolatban Istennel, hogy elveszítsék tiszteletüket az Ő törvénye iránt. Ha követnék a világosságot, ha szívükből engedelmeskednének az igazságnak, ez a szent törvény csak annál becsesebb lenne a szemükben, mivel mások megvetik és félrelökik. Ahogyan az Isten törvénye iránti tiszteletlenség egyre nyíltabb lesz, egyre élesebb lesz a határ is a világ és a törvények megtartói között. Az isteni előírások iránti szeretet olyan mértékben növekszik az egyik csoportnál, amilyen mértékben fokozódik e rendelkezések megvetése a másiknál. {5T 209.1}   

The crisis is fast approaching. The rapidly swelling figures show that the time for God's visitation has about come. Although loath to punish, nevertheless He will punish, and that speedily. Those who walk in the light will see signs of the approaching peril; but they are not to sit in quiet, unconcerned expectancy of the ruin, comforting themselves with the belief that God will shelter His people in the day of visitation. Far from it. They should realize that it is their duty to labor diligently to save others, looking with strong faith to God for help. “The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.” {5T 209.2}

A válság gyorsan közelít, Isten meglátogatásának ideje hamarosan elérkezik. Bár gyűlöli a büntetést, mégis végre kell hajtania, méghozzá rövidesen. A világosságban járók felismerik a közelgő vészt, de nem szabad álmos nemtörődömséggel várniuk a romlásra, azzal nyugtatva magukat, hogy Isten majd elrejti népét a meglátogatás napján. Nem így van. Meg kell érteniük, hogy kötelességük mások megmentéséért szorgoskodni, erős hittel Istentől várva a segítséget. „Sokat tehet az igazak odaadó könyörgése.” (Jak. 5:16) {5T 209.2}   

The leaven of godliness has not entirely lost its power. At the time when the danger and depression of the church are greatest, the little company who are standing in the light will be sighing and crying for the abominations that are done in the land. But more especially will their prayers arise in behalf of the church because its members are doing after the manner of the world. {5T 209.3}

Az istenfélelem kovásza nem veszítette el teljesen az erejét. Amikor az egyház veszélye és válsága a tetőpontra hág, a világosságban járó kis csapat siránkozni és bánkódni fog a Földön folyó szörnyűségek miatt. Annál buzgóbban emelik fel imáikat az egyház javáért, mivel a gyülekezet tagjai a világ példáját követik. {5T 209.3}   

The earnest prayers of this faithful few will not be in vain. When the Lord comes forth as an avenger, He will also come as a protector of all those who have preserved the faith in its purity and kept themselves unspotted from the world. It is at this time that God has promised to avenge His own elect which cry day and night unto Him, though He bear long with them. {5T 210.1}

A maroknyi hűséges buzgó imája nem vész kárba. Amikor az Úr mint igazságszolgáltató közeleg, egyúttal azok védőiként is jön, akik a hitet tisztán, magukat pedig folt nélkül őrizték meg. Ekkor áll bosszút az Úr választottaiért, akik éjjel és nappal hozzá folyamodnak, még ha hosszan tűr is. {5T 210.1}   

The command is: “Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof.” These sighing, crying ones had been holding forth the words of life; they had reproved, counseled, and entreated. Some who had been dishonoring God repented and humbled their hearts before Him. But the glory of the Lord had departed from Israel; although many still continued the forms of religion, His power and presence were lacking. {5T 210.2}

A parancs így szól: „Menj át a város közepén és jegyezz jegyet azok homlokára, akik siránkoznak és bánkódnak a szörnyűségek miatt, amelyeket művelnek benne.” (Ezék. 9:4) Ezek a siránkozók és bánkódók az élet igéjét dicsőítették, feddtek, tanácsoltak és kérleltek. Néhányan, akik előbb ugyan szégyent hoztak Istenre, megbánták bűneiket és megalázták szívüket. Isten dicsősége azonban már eltávozott Izraelből. Bár sokan gyakorolták a vallás külsőségeit, mégis hiányzott belőlük Isten ereje és jelenléte. {5T 210.2}   

In the time when His wrath shall go forth in judgments, these humble, devoted followers of Christ will be distinguished from the rest of the world by their soul anguish, which is expressed in lamentation and weeping, reproofs and warnings. While others try to throw a cloak over the existing evil, and excuse the great wickedness everywhere prevalent, those who have a zeal for God's honor and a love for souls will not hold their peace to obtain favor of any. Their righteous souls are vexed day by day with the unholy works and conversation of the unrighteous. They are powerless to stop the rushing torrent of iniquity, and hence they are filled with grief and alarm. They mourn before God to see religion despised in the very homes of those who have had great light. They lament and afflict their souls because pride, avarice, selfishness, and deception of almost every kind are in the church. The Spirit of God, which prompts to reproof, is trampled underfoot, while the servants of Satan triumph. God is dishonored, the truth made of none effect. {5T 210.3}

Amikor Isten haragja csapásokban nyilvánul majd meg, Krisztus alázatos követői kitűnnek a világból lelkük gyötrelme miatt, mely siránkozásban és bánkódásban, feddésekben és figyelmeztetésekben mutatkozik meg. Míg mások leplezni próbálják a gonoszságot és kifogásokat találnak az uralkodó gazságokra, azok, akik szívükön viselik Isten becsületét és szeretik az embereket, nem maradnak csöndben, hogy bárki tetszését elnyerjék. Az igazságtalanok szentségtelen cselekedetei és szavai napról napra gyötrik igaz lelküket. Képtelenek gátat vetni a bűnök elsöprő árjának, ezért telve vannak szomorúsággal és aggodalommal. Amikor még azok otthonaiban is a vallás megvetését látják, akik nagy világosságot nyertek, akkor gyászolni fognak Isten előtt. Sírnak és gyötrik lelküket, amikor látják a gyülekezetben a büszkeség, kapzsiság, önzés és csalás megannyi változatát, és hogy sokan lábbal tapossák az Isten Lelke által ihletett feddéseket, Istenre gyalázatot hoznak, az igazságot pedig hatástalanná teszik, miközben Sátán szolgái diadalmaskodnak. {5T 210.3}   

The class who do not feel grieved over their own spiritual declension, nor mourn over the sins of others, will be left without the seal of God. The Lord commissions His messengers, the men with slaughtering weapons in their hands: “Go ye after him through the city, and smite: let not your eye spare, neither have ye pity: slay utterly old and young, both maids, and little children, and women: but come not near any man upon whom is the mark; and begin at My sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house.” {5T 211.1}

Akik nem bánkódnak sem a saját lelki tisztátalanságuk, sem a mások bűnei miatt, azok nem nyerik el Isten pecsétjét. Az Úr megbízta küldötteit, akiknek kezében fegyver volt: „Menjetek, járjátok be a várost és pusztítsatok. Ne nézzetek rá irgalommal és ne könyörüljetek rajta! Öreget, ifjút, hajadont, gyermeket és asszonyt egyaránt öljetek meg és irtsatok ki mindenkit! Akinek azonban jel van a homlokán, azt ne bántsátok. Szentélyemnél kezdjétek. Elkezdték azért a véneken, akik a templom előtt voltak.” (Ezék. 9:5–6) {5T 211.1}   

Here we see that the church—the Lord's sanctuary—was the first to feel the stroke of the wrath of God. The ancient men, those to whom God had given great light and who had stood as guardians of the spiritual interests of the people, had betrayed their trust. They had taken the position that we need not look for miracles and the marked manifestation of God's power as in former days. Times have changed. These words strengthen their unbelief, and they say: The Lord will not do good, neither will He do evil. He is too merciful to visit His people in judgment. Thus “Peace and safety” is the cry from men who will never again lift up their voice like a trumpet to show God's people their transgressions and the house of Jacob their sins. These dumb dogs that would not bark are the ones who feel the just vengeance of an offended God. Men, maidens, and little children all perish together. {5T 211.2}

Látjuk, hogy Isten templomára – az egyházra – mérték Isten haragjának első csapását. A vének, akiknek Isten nagy világosságot adott, s akik a nép lelki őrizői voltak, elárulták a beléjük helyezett bizalmat. Az volt a véleményük, hogy nem kell csodákra és Isten hatalmának kifejezett megnyilvánulására várni, mint a régmúlt napokban. Megváltoztak az idők. E szavak csak még inkább megerősítették hitetlenségüket, ezért az mondták: Az Úr nem tesz sem jót, sem rosszat. Túlságosan kegyelmes ahhoz, hogy csapásokkal sújtsa népét. A „Béke és biztonság!” (I. Thessz. 5:3) e férfiak jelmondata, akik nem hallatják hangjukat mint harsonákat, hogy megmutassák Isten népének vétkeit és Jákob házának bűneit. Őket, akik többé nem hajlandók figyelmeztetni, éri először Isten igazságszolgáltatása. Mindenki elpusztul, akit Isten szolgái nem pecsételtek el. {5T 211.2}   

The abominations for which the faithful ones were sighing and crying were all that could be discerned by finite eyes, but by far the worst sins, those which provoked the jealousy of the pure and holy God, were unrevealed. The great Searcher of hearts knoweth every sin committed in secret by the workers of iniquity. These persons come to feel secure in their deceptions and, because of His long-suffering, say that the Lord seeth not, and then act as though He had forsaken the earth. But He will detect their hypocrisy and will open before others those sins which they were so careful to hide. {5T 211.3}

A földi szem csak azt látta, hogy a hűségesek a tisztátalanságok miatt siránkoztak és bánkódtak. De a legsúlyosabb bűnök, amelyek felkeltették a tiszta és szent Isten féltő szeretetét, rejtve maradtak. A szívek mindentudó kutatója ismeri a romlás munkásainak összes titokban elkövetett bűnét. Ezek biztonságban érzik magukat, s mivel Isten hosszútűrő, azt mondják, hogy az Úr nem lát, majd úgy tesznek, mintha az Úr elfeledkezett volna a Földről. Isten mégis leleplezi majd képmutatásukat, megmutatja a bűnöket, amelyeket olyan gondosan takargattak. {5T 211.3}   

No superiority of rank, dignity, or worldly wisdom, no position in sacred office, will preserve men from sacrificing principle when left to their own deceitful hearts. Those who have been regarded as worthy and righteous prove to be ring-leaders in apostasy and examples in indifference and in the abuse of God's mercies. Their wicked course He will tolerate no longer, and in His wrath He deals with them without mercy. {5T 212.1}

Nem menti meg őket a magas rang, tekintély vagy világi bölcsesség, sem a felszentelt hivatal attól, hogy feláldozzák elveiket, amikor álnok szívükre lesznek hagyatva. Akiket megbízhatóknak és igazaknak tartottak, azok bizonyulnak a hitehagyás szervezőinek, a közöny és Isten kegyelmével való visszaélés elöljáróinak. Gonosz útjukat Isten nem tűri többé. {5T 212.1}   

It is with reluctance that the Lord withdraws His presence from those who have been blessed with great light and who have felt the power of the word in ministering to others. They were once His faithful servants, favored with His presence and guidance; but they departed from Him and led others into error, and therefore are brought under the divine displeasure. {5T 212.2}

Az Úr vonakodva vonja vissza jelenlétét azoktól, akiket nagy világossággal áldott meg s akik mások szolgálata közben tapasztalták az Ige erejét. Valamikor Isten hűséges szolgái voltak, akiket Ő jelenlétével és irányításával tüntetett ki; de eltávoztak tőle és tévelygésre vezettek másokat is. {5T 212.2}   

The day of God's vengeance is just upon us. The seal of God will be placed upon the foreheads of those only who sigh and cry for the abominations done in the land. Those who link in sympathy with the world are eating and drinking with the drunken and will surely be destroyed with the workers of iniquity. “The eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers: but the face of the Lord is against them that do evil.” {5T 212.3}

Az isteni igazságszolgáltatás nem sokáig várat már magára, s Isten pecsétjét csak azok homlokára helyezik majd, akik bánkódnak a tisztátalanságok miatt. Akik a világhoz húznak, akik együtt esznek és isznak a részegesekkel, azokra biztos pusztulás vár a romlottság munkásaival együtt. „Az Úr szeme az igazakon és füle könyörgő szavukon, de a gonoszt cselekvőkkel szembefordul.” (I. Pt. 3:12) {5T 212.3}   

Our own course of action will determine whether we shall receive the seal of the living God or be cut down by the destroying weapons. Already a few drops of God's wrath have fallen upon the earth; but when the seven last plagues shall be poured out without mixture into the cup of His indignation, then it will be forever too late to repent and find shelter. No atoning blood will then wash away the stains of sin. {5T 212.4}

Tetteink határozzák meg, hogy elnyerjük-e az élő Isten pecsétjét, vagy fegyverektől fogunk-e elhullani. Isten haragpoharából néhány csepp már a Földre hullott, de a hét utolsó csapás idején örökre késő lesz bűnbánatot tartani és menedék után nézni. Az elfedező vér nem mossa le többé a bűnt. {5T 212.4}   

“And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people: and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time: and at that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book.” When this time of trouble comes, every case is decided; there is no longer probation, no longer mercy for the impenitent. The seal of the living God is upon His people. This small remnant, unable to defend themselves in the deadly conflict with the powers of earth that are marshaled by the dragon host, make God their defense. The decree has been passed by the highest earthly authority that they shall worship the beast and receive his mark under pain of persecution and death. May God help His people now, for what can they then do in such a fearful conflict without His assistance! {5T 212.5}

„Abban az időben felkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója, mert olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be van írva a könyvbe.” (Dn. 12:1) Mire ez a nyomorúságos idő eljön, addigra mindenki felől döntöttek már, véget ért a próbaidő, véget ért a megátalkodottak iránti kegyelem. Az élő Isten pecsétje ott lesz már népén. Ez a kis maradék nem tudja megvédeni magát a világ hatalmasai ellen vívott halálos küzdelemben, Sátán seregei ellen, ezért Istent választják védelmüknek. A Föld legtekintélyesebb hatóságai törvényt hoznak: üldözés és halálbüntetés terhe mellett a fenevadat kell imádni, az ő pecsétjét kell felvenni. Most segítse meg Isten az Ő népét, mert mit is tehetnének ilyen félelmetes összecsapásban a segítsége nélkül? {5T 212.5}   

Courage, fortitude, faith, and implicit trust in God's power to save do not come in a moment. These heavenly graces are acquired by the experience of years. By a life of holy endeavor and firm adherence to the right the children of God were sealing their destiny. Beset with temptations without number, they knew they must resist firmly or be conquered. They felt that they had a great work to do, and at any hour they might be called to lay off their armor; and should they come to the close of life with their work undone, it would be an eternal loss. They eagerly accepted the light from heaven, as did the first disciples from the lips of Jesus. When those early Christians were exiled to mountains and deserts, when left in dungeons to die with hunger, cold, and torture, when martyrdom seemed the only way out of their distress, they rejoiced that they were counted worthy to suffer for Christ, who was crucified for them. Their worthy example will be a comfort and encouragement to the people of God who will be brought into the time of trouble such as never was. {5T 213.1}

A bátorság, a lelkierő, a hit és az Isten megmentő hatalmába vetett feltétlen bizalom nem egy pillanat műve. E mennyei eredetű tulajdonságok megszerzéséhez évek tapasztalata szükséges. Isten gyermekei már előzőleg a szent életre való törekvéssel és az igazsághoz való szilárd ragaszkodással pecsételték meg sorsukat. Számtalan kísértés közepette tudták, hogy szilárdan ellen kell állniuk, máskülönben elbuknak. Érezték, hogy súlyos kötelesség vár rájuk. Azt is tudták, hogy bármelyik órában felszólítást kaphatnak, hogy tegyék le fegyverzetüket. S ha életük anélkül zárulna le, hogy feladatukat nem végezték el, az örök veszteségük lenne. Buzgón elfogadták a menny világosságát, akár az első tanítványok Jézustól. Régen, amikor pusztákba és hegyekbe űzték az őskeresztényeket, amikor földalatti börtönökben haltak meg éhség, hideg, kínzások miatt, amikor a vértanúhalál látszott az egyetlen kiútnak szorongatott helyzetükből, még örvendeztek is, hogy Isten méltónak találta őket arra, hogy szenvedjenek az értük megfeszített Krisztusért. Ragyogó példájuk megnyugvás és bátorítás lesz Isten népének, akik majd olyan nyomorúságos időben élnek, amilyen még sohasem volt. {5T 213.1}   

Not all who profess to keep the Sabbath will be sealed. There are many even among those who teach the truth to others who will not receive the seal of God in their foreheads. They had the light of truth, they knew their Master's will, they understood every point of our faith, but they had not corresponding works. These who were so familiar with prophecy and the treasures of divine wisdom should have acted their faith. They should have commanded their households after them, that by a well-ordered family they might present to the world the influence of the truth upon the human heart. {5T 213.2}

Nem mindenkit pecsételnek el, aki szombatünneplőnek vallja magát. Még akik másokat tanítanak az igazságra, azok között is sokan akadnak, akik nem nyerik el homlokukra Isten pecsétjét. Övék volt a világosság, ismerték Mesterük akaratát, értették hitük minden pontját, tetteik mégsem álltak összhangban hitükkel. Akik annyira jártasak voltak a próféciák és az isteni bölcsesség ismeretében, azoknak a tettek mezejére kellett volna vinniük hitüket. „Parancsolniuk kellett volna házuk népének maguk után” (I. Móz. 18:19), így rendezett családi életükkel bemutathatták volna a világnak az igazság emberi szívre tett hatását. {5T 213.2}   

By their lack of devotion and piety, and their failure to reach a high religious standard, they make other souls contented with their position. Men of finite judgment cannot see that in patterning after these men who have so often opened to them the treasures of God's word, they will surely endanger their souls. Jesus is the only true pattern. Everyone must now search the Bible for himself upon his knees before God, with the humble, teachable heart of a child, if he would know what the Lord requires of him. However high any minister may have stood in the favor of God, if he neglects to follow out the light given him of God, if he refuses to be taught as a little child, he will go into darkness and satanic delusions and will lead others in the same path. {5T 214.1}

Hiányzik belőlük az istenfélelem és az odaadás, nem jutottak el a vallásos tapasztalat magasabb szintjére, és ezzel másokat is megnyugtattak állapotuk felől. A véges emberi ítélőképesség nem fogja fel, hogy ha azokat választják példaképül, akik olyan gyakran nyitották meg előttük Isten szavának kincstárát, akkor bizonyosan veszélybe sodorják lelküket. Jézus az egyetlen igaz mintakép. Mindenki kutassa térden állva, a gyermek alázatos, befogadó szívével, de a saját szemével az írásokat, hogy megtudja, mit kíván az Úr. Akármilyen bőven részesült is egy lelkész Isten kegyelméből, ha később elhanyagolja az Úrtól nyert világosság követését, s nem akar kisgyermekként tanulni többé, akkor sötétségbe és ördögi csapdákba téved, és másokat is oda vezet. {5T 214.1}   

Not one of us will ever receive the seal of God while our characters have one spot or stain upon them. It is left with us to remedy the defects in our characters, to cleanse the soul temple of every defilement. Then the latter rain will fall upon us as the early rain fell upon the disciples on the Day of Pentecost. {5T 214.2}

Egyikünk sem nyeri el Isten pecsétjét, amíg jellemünkön akár egyetlen hiba vagy folt éktelenkedik. Jellemhibáink kiküszöbölése saját kötelességünk, hogy lelkünk temploma tisztán álljon, minden csúfságtól mentesen. Akkor majd ránk hull a késői eső, amint a korai eső hullott a tanítványokra pünkösdkor. {5T 214.2}   

We are too easily satisfied with our attainments. We feel rich and increased with goods and know not that we are “wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked.” Now is the time to heed the admonition of the True Witness: “I counsel thee to buy of Me gold tried in the fire, that thou mayest be rich; and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear; and anoint thine eyes with eyesalve, that thou mayest see.” {5T 214.3}

Nagyon könnyen megelégszünk eredményeinkkel. Gazdagnak tartjuk magunkat, és nem tudjuk, hogy „nyomorultak vagyunk és szánalomra méltók, szegények, vakok és mezítelenek”. Ideje, hogy megfogadjuk a hű tanúbizonyság felszólítását: „Tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben megtisztult aranyat, hogy meggazdagodj, fehér ruhát, hogy felöltözz, s ne lássák szégyenletes mezítelenséged, és kenetet, hogy megkend szemedet és láss.” (Jel. 3:17–18) {5T 214.3}   

In this life we must meet fiery trials and make costly sacrifices, but the peace of Christ is the reward. There has been so little self-denial, so little suffering for Christ's sake, that the cross is almost entirely forgotten. We must be partakers with Christ of His sufferings if we would sit down in triumph with Him on His throne. So long as we choose the easy path of self-indulgence and are frightened at self-denial, our faith will never become firm, and we cannot know the peace of Jesus nor the joy that comes through conscious victory. The most exalted of the redeemed host that stand before the throne of God and the Lamb, clad in white, know the conflict of overcoming, for they have come up through great tribulation. Those who have yielded to circumstances rather than engage in this conflict will not know how to stand in that day when anguish will be upon every soul, when, though Noah, Job, and Daniel were in the land, they could save neither son nor daughter, for everyone must deliver his soul by his own righteousness. {5T 215.1}

Ebben az életben tüzes próbákon kell átmennünk, súlyos áldozatokat kell hoznunk, ám Krisztus békéje a jutalmunk. Olyan kevés lemondást vállalunk, olyan keveset szenvedünk Krisztusért, hogy már csaknem teljesen elfeledtük a keresztet. Ki kell vennünk részünket Krisztus szenvedéseiből, ha majd trónjára szeretnénk ülni vele. Míg önmagunk kényeztetésének könnyű ösvényét tapossuk és visszariadunk az áldozattól, addig hitünk nem szilárdul meg és nem ismerhetjük meg sem Jézus békéjét, sem azt az örömet, ami a győzelem tudatának gyümölcse. Akik a megváltottak seregéből a legnagyobb dicsőségben részesülnek, akik Isten és a Bárány trónja előtt fehérbe öltözötten állnak, jól ismerik, mit jelent a küzdelemben felülkerekedni, mert a nagy nyomorúságból jöttek. Akik a küzdelem helyett behódoltak a körülményeknek, nem tudják majd, hogyan álljanak helyt azon a napon, amikor mindenkinek a saját igazságosságával kell megmentenie önmagát. Bár Noé, Jób és Dániel megállták helyüket, mégsem menthették volna meg sem fiukat, sem lányukat (Ezék. 14:12–23). {5T 215.1}   

No one need say that his case is hopeless, that he cannot live the life of a Christian. Ample provision is made by the death of Christ for every soul. Jesus is our ever-present help in time of need. Only call upon Him in faith, and He has promised to hear and answer your petitions. {5T 215.2}

Senkinek sem kell azt mondania, hogy esete reménytelen, hogy képtelen keresztényként élni. Krisztus mindenkiről gondoskodott halálával, s Ő mindig jelenlevő segítség a szükség idején. Ha hittel kérünk Tőle, meghallgatja kéréseinket és válaszol is rájuk – ezt ígérte. {5T 215.2}   

Oh, for a living, active faith! We need it; we must have it, or we shall faint and fail in the day of trial. The darkness that will then rest upon our path must not discourage us or drive us to despair. It is the veil with which God covers His glory when He comes to impart rich blessings. We should know this by our past experience. In that day when God has a controversy with His people this experience will be a source of comfort and hope. {5T 215.3}

Élő és tevékeny hit! Szükségünk van rá, mindenképpen meg kell szereznünk, különben gyengék leszünk és kudarcot vallunk a megpróbáltatás napján. Az utunkra ereszkedő sötétségnek nem szabad eltántorítania, sem kétségbeejtenie minket. Nem más ez, mint az a lepel, amellyel Isten fedi el dicsőségét, amikor eljön, hogy gazdag áldásokat hozzon nekünk. Már múltbeli tapasztalatainkból kellene ezt tudnunk. Azon a napon, amelyen Isten perbe száll népével, a múltnak ez a tapasztalata a megnyugvás és a remény forrása lesz számunkra. {5T 215.3}   

It is now that we must keep ourselves and our children unspotted from the world. It is now that we must wash our robes of character and make them white in the blood of the Lamb. It is now that we must overcome pride, passion, and spiritual slothfulness. It is now that we must awake and make determined effort for symmetry of character. “Today if ye will hear His voice, harden not your hearts.” We are in a most trying position, waiting, watching for our Lord's appearing. The world is in darkness. “But ye, brethren,” says Paul, “are not in darkness, that that day should overtake you as a thief.” It is ever God's purpose to bring light out of darkness, joy out of sorrow, and rest out of weariness for the waiting, longing soul. {5T 215.4}

Most kell szeplőtlenül megtartanunk magunkat és gyermekeinket a világtól. Most kell megmosnunk és megfehérítenünk ruhánkat a Bárány vérében. Most kell felülkerekednünk büszkeségünkön, szenvedélyeinken és lelki restségünkön. Most kell felébrednünk, és elszánt igyekezettel kiegyensúlyozottá tennünk jellemünket. „Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!” (Zsid. 3:15) Nehéz időket élünk, virrasztva, várva Urunk eljövetelét. A világot ugyan sötétség borítja, „de ti, testvérek – mondja Pál –, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephessen meg” (I. Thessz. 5:4). Isten szándéka mindig az, hogy világosságot hozzon elő a sötétségből, örömet a bánatból, pihenést a fáradtságból, várakozó és vágyakozó lelkünk felüdítésére. {5T 215.4}   

What are you doing, brethren, in the great work of preparation? Those who are uniting with the world are receiving the worldly mold and preparing for the mark of the beast. Those who are distrustful of self, who are humbling themselves before God and purifying their souls by obeying the truth these are receiving the heavenly mold and preparing for the seal of God in their foreheads. When the decree goes forth and the stamp is impressed, their character will remain pure and spotless for eternity. {5T 216.1}

Mit tesztek, testvéreim, hogy a felkészülés óriási munkáját elvégezzétek? Akik egyesülnek a világgal, a világ mintájára formálódnak, s a fenevad bélyegének felvételére készülnek elő. Akik nem bíznak magukban, akik megalázzák magukat Isten előtt és megtisztítják lelküket az igazság iránti engedelmességükkel – azok a mennyei mintára alakulnak át, s Isten elpecsételésére készülnek föl. Amikor kiadják majd a rendeletet, és az emberekre ráütik a pecsétet, jellemük tiszta és szeplőtlen marad az örökkévalóságra. {5T 216.1}   

Now is the time to prepare. The seal of God will never be placed upon the forehead of an impure man or woman. It will never be placed upon the forehead of the ambitious, world-loving man or woman. It will never be placed upon the forehead of men or women of false tongues or deceitful hearts. All who receive the seal must be without spot before God—candidates for heaven. Go forward, my brethren and sisters. I can only write briefly upon these points at this time, merely calling your attention to the necessity of preparation. Search the Scriptures for yourselves, that you may understand the fearful solemnity of the present hour. {5T 216.2}

Itt a felkészülés ideje. Isten pecsétje nem kerül tisztátalan férfi vagy nő homlokára. Nem kerül a nagyravágyó, világot szerető, csalárd és hamis szívű ember homlokára. Aki a pecsétet elnyeri, annak szeplő nélkül kell állnia Isten előtt, a menny várományosaként. Menjetek előre, testvéreim! Most csak röviden írhatok erről, csupán a felkészülés szükségességére akarom terelni figyelmeteket. Kutassátok az írásokat, hogy megérthessétek, milyen félelmetesen komoly napokban élünk. {5T 216.2}