× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 2—Unsanctified Ability

MEGSZENTELETLEN KÉPESSÉG

I have been shown that Brother B has serious defects in his character, which disqualify him for being closely connected with the work of God where important responsibilities are to be borne. He has sufficient mental ability, but the heart, the affections, have not been sanctified to God; therefore he cannot be relied upon as qualified for so important a work as the publication of the truth in the office at Battle Creek. A mistake or a neglect of duty in this work affects the cause of God at large. Brother B has not seen his failings, therefore he does not reform. {3T 22.1}

Tudtomra adták, hogy B. atyafinak súlyos jellemhibái vannak, melyek alkalmatlanná teszik őt arra, hogy szoros kapcsolatban álljon az Isten ügyével, ahol súlyos felelősségeket kell hordozni. Kielégítő ugyan a szellemi képessége, de a szívét, a vonzalmait nem szentelte Istennek. Ezért nem lehet számítani rá, habár olyan fontos munkára képesített, mint Battle Creek-i könyvkiadásunk. Az ebben a munkában ejtett hiba vagy hanyagság kihat Isten egész ügyére. B. atyafi nem látja be a hibáit, ezért nem is küszöböli ki azokat. {3T 22.1}   

It is by small things that our characters are formed to habits of integrity. You, my brother, have been disposed to undervalue the importance of the little incidents of everyday life. This is a great mistake. Nothing with which we have to do is really small. Every action is of some account, either on the side of right or on the side of wrong. It is only by exercising principle in small transactions of ordinary life that we are tested and our characters formed. In the varied circumstances of life we are tested and proved, and thereby we acquire a power to stand the greater and more important tests that we are called to endure, and are qualified to fill still more important positions. The mind must be trained through daily tests to habits of fidelity, to a sense of the claims of right and duty above inclination and pleasure. Minds thus trained do not waver between right and wrong, as the reed trembles in the wind; but as soon as matters come before them, they discern at once that principle is involved, and they instinctively choose the right without long debating the matter. They are loyal because they have trained themselves in habits of faithfulness and truth. By being faithful in that which is least, they acquire strength, and it becomes easy for them to be faithful in greater matters. {3T 22.2}

Apró dolgok azok, amelyek a megbízhatóság szokásaira alakítják a jellemet. Te, testvérem, arra hajlasz, hogy lebecsüld a mindennapi élet apróbb eseményeinek fontosságát. Ez súlyos hiba. Semmi sem igazán jelentéktelen, amivel foglalkozunk. Minden tettünk bizonyos mértékig következményekkel jár vagy a jó, vagy a rossz oldalán. Csak ha a mindennapi élet apró ügyeiben is megvalósítjuk elvünket, ez csiszol minket, ez alakítja jellemünket. Az élet változatos körülményei vizsgálnak és igazolnak bennünket, ezek által teszünk szert erőre, hogy elviseljük a súlyosabb, a fontosabb próbákat, melyek viselésére az élet szólít. Ezek minősítenek arra, hogy még fontosabb állásokat töltsünk be. A mindennapos próbákkal kell ránevelnünk gondolkodásunkat a hűség szokásaira, annak tudatos igényére, ami helyes, ami a hajlamaink és élvezeteink fölött is a kötelességünk. Az így szoktatott gondolkodás nem ingadozik úgy a helyes és helytelen között, mint a nádszál a szélben. Hanem amint azok felmerülnek előttük, máris felismerik, hogy milyen elvről van szó, és önkéntelenül is a helyeset választják, hosszas viták nélkül. Azért megbízhatók, mert a hűség és az igazság szokásaira nevelték magukat. Mivel hűségesek a kicsinyben, erőre kapnak, és könnyűvé válik számukra, hogy hűek legyenek a fontosabb ügyekben is. {3T 22.2}   

Brother B's education has not been such as to strengthen those high moral qualities that would enable him to stand alone in the strength of God in defense of truth, amid the severest opposition, firm as a rock to principle, true to moral character, unmoved by human praise or censure or rewards, preferring death rather than a violated conscience. Such integrity is needed in the office of publication, where solemn, sacred truths are going forth, upon which the world is to be tested. {3T 22.3}

B. atyafi nevelése nem volt olyan, hogy megerősítette volna azokat a magasztos erkölcsi vonásokat, melyek képesítenék arra, hogy egyedül Isten erejével álljon helyt az igazság védelmében, akár a legelkeseredettebb ellenállás dacára is. Szilárdan, mint a szikla, az elv mellett, hűen az erkölcsi jellemhez, megingathatatlanul az emberek dicséretétől, gáncsoskodásától vagy a jutalomtól. Szívesebben vállalva a halált, mint a megsértett lelkiismeretet. Ilyen becsületességre van szükség a kiadóban, ahol komoly, szent igazságokat adunk az emberek kezébe, melyek által a világ majd vizsgálatra kerül. {3T 22.3}   

The work of God calls for men of high moral powers to engage in its promulgation. Men are wanted whose hearts are nerved with holy fervor, men of strong purpose who are not easily moved, who can lay down every selfish interest and give all for the cross and the crown. The cause of present truth is suffering for men who are loyal to a sense of right and duty, whose moral integrity is firm, and whose energy is equal to the opening providence of God. Such qualifications as these are of more value than untold wealth invested in the work and cause of God. Energy, moral integrity, and strong purpose for the right are qualities that cannot be supplied with any amount of gold. Men possessing these qualifications will have influence everywhere. Their lives will be more powerful than lofty eloquence. God calls for men of heart, men of mind, men of moral integrity, whom He can make the depositaries of His truth, and who will correctly represent its sacred principles in their daily life. {3T 23.1}

Isten munkája megköveteli a magasztos erkölcsű embereket, hogy azok foglalkozzanak az igazság terjesztésével. Olyan férfiakra van itt szükség, akiknek a szívét áthatja a szent lelkesedés. Erős akaratú, határozott célú emberekre, akiket nem könnyű eltántorítani, akik félre tudnak tenni minden önző érdeket, akik mindenüket odaadják a keresztért és koronáért. A jelen igazság ügye azok hiánya miatt szenved, akik állhatatosan ragaszkodnak a helyesről és a kötelességről alkotott felfogásukhoz. Akiknek erkölcsi becsülete tántoríthatatlan, s akik ereje felér Isten gondviselésének útegyengetésének magaslatára. Ezek a vonások értékesebbek, mint a kimondhatatlan gazdagság, amit Isten munkájába és ügyébe belefektettek. Életerő, erkölcsi megközelíthetetlenség s az igazságra törő acélos akarat – ezek azok a minősítések, amire nem lehet szert tenni akármennyi arannyal sem. Az ilyen emberek jó hatást gyakorolnak bárhol. Életük hatalmasabb hangon hirdet hűséget, mint a legfellengzősebb ékesszólás. Isten határozott szívű, gondolkodású, erkölcsi bátorsággal rendelkező férfiakat hív, akiket igazságának őrizőivé tehet, s akik helyesen fogják képviselni mindennapi életükben az igazság szent elveit. {3T 23.1}   

In some respects Brother B has ability that but few have. If his heart were sanctified to the work he could fill an important position in the office with acceptance to God. He needs to be converted and to humble himself as a little child, and seek pure, heart religion, in order for his influence in the office, or in the cause of God anywhere, to be what it ought to be. As his influence has been, it has injured all connected with the office, but more especially the young. His position as foreman gave him influence. He did not conduct himself conscientiously in the fear of God. He favored particular ones more than others. He neglected those who, for their faithfulness and ability, deserved special encouragement, and he brought distress and perplexity upon those in who he should have had a special interest. Those who link their affections and interest to one or two, and favor them to the disadvantage of others, should not retain their position in the office for a day. This unsanctified partiality for special ones who may please the fancy, to the neglect of others who are conscientious and God-fearing, and in His sight of more value, is offensive to God. That which God values we should value. The ornament of a meek and quiet spirit He regards of higher value than external beauty, outward adornment, riches, or worldly honor. {3T 23.2}

Bizonyos szemszögből B. atyafinak olyan képessége van, mint csak kevés embernek. Ha valóban a munkának szentelné a szívét, akkor fontos helyet tölthetne be – Isten jóváhagyásával – a kiadóban. Előbb azonban meg kell térnie, kisgyermekként meg kell alázkodnia, törekednie kell a tiszta szívre, a szívből fakadó vallásra ahhoz, hogy olyan légkört árasszon a kiadóban vagy bárhol az Isten ügyében, amilyet kellene. Mert eddig csak mindenkinek ártalmára volt a kiadóban, különösen a fiataloknak. Főnöki állása tekintélyt kölcsönzött neki. Mégsem viselte magát lelkiismeretesen, az Isten félelmében. Elhanyagolta azokat, akik hűségük és képességük folytán különös bátorítást érdemeltek. Szomorúságot és bajt hozott azokra, akiket pedig nagyon a szívén kellett volna viselnie. Akik egy-két emberre árasztják csak szeretetüket és figyelmüket, és mások rovására kedveznek nekik, azoknak egyetlen napra sem lenne szabad megtartani az állásukat a kiadóban. Ez a szentségtelen részrehajlás azok javára, akiket megkedvelnek és azok rovására, akik lelkiismeretesek, istenfélők, sőt értékesek is az Úr szemében – sértő az Istenre nézve. Azt kellene nekünk is megbecsülni, amit Isten tart nagyra. Isten előtt értékesebb a rejtett belső ember a maga zavartalan szelídségében és lelki nyugalmában, mint a külső ékesség, a gazdagság és a világi megtiszteltetés. {3T 23.2}   

The true followers of Christ will not choose intimate friendship with those whose characters have serious defects, and whose example as a whole it would not be safe to follow, while it is their privilege to associate with persons who observe a conscientious regard for duty in business, and in religion. Those who lack principle and devotion generally exert a more positive influence to mold the minds of their intimate friends than is exerted by those who seem well balanced and able to control and influence the defective in character, those lacking spirituality and devotion. {3T 24.1}

Krisztus valódi követői nem választják azok bensőséges barátságát, akiknek súlyos hibák éktelenkednek a jellemén, s akiknek a példáját nem lenne biztonságos követni, míg az a kiváltság jutott nekik, hogy olyanokkal barátkozzanak, akik lelkiismeretesen végzik kötelességüket, mind a mindennapi, mind a vallásos életükben. Akik hűtlenek az elvhez és nem él bennük Isten iránti odaadás, azok magatartása többnyire erősebben kihat meghitt barátaik jellemének alakítására, mint azok, akik uralkodni tudnak magukon és befolyásolni tudják a jellemben hibásakat, azokat, akikben nincs lelkiség és odaadás. {3T 24.1}   

Brother B's influence, if unsanctified, endangers the souls of those who follow his example. His ready tact and ingenuity are admired, and lead those connected with him to give him credit for qualifications that he does not possess. At the office he was reckless of his time. If this had affected himself only, it would have been a small matter; but his position as foreman gave him influence. His example before those in the office, especially the apprentices, was not circumspect and conscientious. If, with his ingenious talent, Brother B possessed a high sense of moral obligation, his services would be invaluable to the office. If his principles had been such that nothing could have moved him from the straight line of duty, that no inducement which could have been presented would have purchased his consent to a wrong action, his influence would have molded others; but his desires for pleasure allured him from his post of duty. If he had stood in the strength of God, unmoved by censure or flattery, steady to principle, faithful to his convictions of truth and justice, he would have been a superior man and would have won a commanding influence everywhere. Brother B lacks frugality and economy. He lacks the tact which would enable him to adapt himself to the opening providence of God and make him a minuteman. He loves human praise. He is swayed by circumstances, and is subject to temptation, and his integrity cannot be relied upon. {3T 24.2}

B. atyafi, ha meg nem szentelődik, veszélybe sodorja azokat, akik az ő példáját követik. Csodálják a talpraesett modorát, éles eszét, ő pedig arra viszi az ismerőseit, hogy olyan vonásokat tulajdonítsanak neki, amelyekkel nem rendelkezik. A kiadónál hanyagul bánik az idővel. Ha ez csak őt érintette volna, nem lett volna súlyos következménye, de mert előmunkás volt, másokra is kihatott példája, különösen az ipari tanulókra. Nem volt sem megfontolt, sem lelkiismeretes. Ha B. atyafi éles esze mellett az erkölcsi kötelesség magasztos tulajdonságával is rendelkezne, akkor szolgálata felbecsülhetetlen lenne a hivatalban. Ha olyan elvei lennének, hogy semmi ki nem mozdítaná őt a kötelesség egyenes ösvényéről, ha semmi csábítás le nem kenyerezné, hogy beleegyezzék valami helytelenségbe, akkor a viselkedése másokat is jóra indított volna. De a szórakozások utáni vágyódása eltántorította őt kötelességének őrhelyéről. Ha Isten erejével helytállna, ha meg nem ingatná őt sem a gáncsoskodás, sem a hízelgés, ha kiállna az elv mellett, ha ragaszkodna az igazságról és igaz életről alkotott meggyőződéseihez, akkor kitűnő ember lenne és nagyon jó hatást gyakorolna bárhol. B. atyafi nem lemondó és nem is takarékos. Hiányzik belőle az a körültekintés, ami képesítené, hogy alkalmazkodjék a gondviselés útmutatásához és olyan őrálló legyen, akire számítani lehet. Nagyon kedveli, ha az emberek tömjénezik. A körülmények ide-oda ingatják, nem erős a kísértésben, és nem lehet számítani a becsületességére. {3T 24.2}   

Brother B's religious experience was not sound. He moved from impulse, not from principle. His heart was not right with God, and he did not have the fear of God and His glory before him. He acted very much like a man engaged in common business; he had but very little sense of the sacredness of the work in which he was engaged. He had not practiced self-denial and economy, therefore he had no experience in this. At times he labored earnestly and manifested a good interest in the work. Then again he would be careless of his time and spend precious moments in unimportant conversation, hindering others from doing their duty and setting them an example of recklessness and unfaithfulness. The work of God is sacred and calls for men of lofty integrity. Men are wanted whose sense of justice, even in the smallest matters, will not allow them to make an entry of their time that is not minute and correct—men who will realize that they are handling means that belongs to God, and who would not unjustly appropriate one cent to their own use; men who will be just as faithful and exact, careful and diligent, in their labor, in the absence of their employer as in his presence, proving by their faithfulness that they are not merely men pleasers, eye-servants, but are conscientious, faithful, true workmen, doing right, not for human praise, but because they love and choose the right from a high sense of their obligation to God. {3T 25.1}

B. atyafi nem hűséges a vallásos életben. Ösztönösen cselekedett, nem elvből. Nem volt rendezett kapcsolata Istennel, nem Isten félelme és dicsősége lebegett szeme előtt. Nagyon úgy viselkedett, mint aki közönséges munkát végez. Vajmi kevés fogalma volt munkájának szent jellegéről. Nem gyakorolta a lemondást és a takarékosságot, ezért nem is volt jártas ezekben. Időnként mégis lelkiismeretesen dolgozott és eléggé szívén viselte a munkát. Majd megint csak pazarolta az időt, értékes perceket töltött semmitmondó beszélgetéssel, akadályozva másokat is, hogy végezzék kötelességüket. Az időpocsékolás pedig a hűtlenség példáját nyújtotta nekik. Isten ügye szent, ezért is megközelíthetetlenül becsületes embereket követel meg. Olyan férfiakra van itt szükség, akiknek igazságérzete még a legjelentéktelenebb dologban sem engedi meg nekik, hogy olyan időt számítsanak fel, ami nem pontos és becsületes – olyan férfiakra, akik megértik, hogy Isten javait kezelik. Akik egyetlen fillért sem tulajdonítanának el a maguk javára. Akik ugyanolyan megbízhatók, pontosak, gondosak és szorgalmasak lesznek a munkájukban a munkaadó távollétében, mintha hátuk mögött állna. Akik azzal bizonyítanák megbízhatóságukat, hogy nem csupán az ember tetszésére vágynak, nemcsak a szemnek dolgoznak, hanem lelkiismeretes, hű, igaz munkások, akik a helyeset teszik, nem az emberek dicséretéért, hanem mert azt szeretik, mert azt választják, az Isten iránti kötelességük érzéséből. {3T 25.1}   

Parents are not thorough in the education of their children. They do not see the necessity of molding their minds by discipline. They give them a superficial education, manifesting greater care for the ornamental than for that solid education which would so develop and direct the faculties as to bring out the energies of the soul, and cause the powers of mind to expand and strengthen by exercise. The faculties of the mind need cultivation, that they may be exercised to the glory of God. Careful attention should be given to the culture of the intellect, that the various organs of the mind may have equal strength by being brought into exercise, each in its distinctive office. If parents allow their children to follow the bent of their own minds, their own inclination and pleasure, to the neglect of duty, their characters will be formed after this pattern, and they will not be competent for any responsible position in life. The desires and inclinations of the young should be restrained, their weak points of character strengthened, and their overstrong tendencies repressed. {3T 25.2}

A szülők nem nevelik alaposan a gyermekeiket. Nem látják be, hogy fegyelmezéssel kell alakítani a gondolkodásukat. Felületes nevelésben részesítik őket, gondosabban ügyelve a külső ékességekre, mint arra a megbízható nevelésre, ami úgy fejlesztené és irányítaná a gyermekek képességeit, hogy kifejtsék lelkük erőit és gyakorlással serkentenék gondolkodásukat, hogy fejlődjenek és erősödjenek. A gondolkodás képességét művelni kell, hogy Isten dicsőségére lehessen gyakorolni azt. Gondos figyelmet kell szentelni a szellem művelésére, hogy az agy különböző szervei egyöntetűen erősödjenek azáltal, hogy mindet igénybe vegyük a maga külön hivatására. Ha a szülők eltűrik, hogy gyermekeik a maguk hajlamait kövessék, a maguk gondolkodását és szórakozását, a kötelességük rovására, akkor erre a mintára fejlődik a jellemük és nem lesznek alkalmasak az életben semmi felelős állásra. Meg kell fékeznünk a fiatalok kívánságait és hajlamait, erősítenünk kell jellemük gyönge pontjait és lefaragni megerősödött rossz oldalaikat. {3T 25.2}   

If one faculty is suffered to remain dormant, or is turned out of its proper course, the purpose of God is not carried out. All the faculties should be well developed. Care should be given to each, for each has a bearing upon the others, and all must be exercised in order that the mind be properly balanced. If one or two organs are cultivated and kept in continual use because it is the choice of your children to put the strength of the mind in one direction to the neglect of other mental powers, they will come to maturity with unbalanced minds and inharmonious characters. They will be apt and strong in one direction, but greatly deficient in other directions just as important. They will not be competent men and women. Their deficiencies will be marked, and will mar the entire character. {3T 26.1}

Ha eltűrik, hogy valamelyik képességük tétlenül szunnyadozzék vagy elhajoljon a kellő pályától, akkor nem hajtják végre Isten akaratát. Jól ki kell fejlesztenünk minden képességüket. Fordítsunk gondot minden egyes képességre, mert mindegyik kihat a másikra, mindet gyakorolnunk kell, hogy kiegyensúlyozott legyen a gondolkodásunk. Ha csak egyik-másik szervet műveljük és tartjuk folytonos használatban, mert a gyermekek azt választják, hogy gondolkodásuk erejét egy irányban gyakorolják, szellemi képességük más oldalainak rovására, akkor kiegyensúlyozatlan gondolkodással és jellemük belső feszültségével érik el a felnőtt kort. Rátermettek és erősek lesznek az egyik irányban, de súlyos hiányban fognak szenvedni más, ugyanolyan fontos területeken. Nem lesznek szellemileg életképes férfiak és nők. Szembeszökőek lesznek a hiányosságaik, melyek így megrontják egész jellemüket. {3T 26.1}   

Brother B has cultivated an almost ungovernable propensity for sight-seeing and trips of pleasure. Time and means are wasted to gratify his desire for pleasure excursions. His selfish love of pleasure leads to the neglect of sacred duties. Brother B loves to preach, but he has never taken up this work feeling the woe upon him if he preach not the gospel. He has frequently left work in the office which demanded his care, to comply with calls from some of his brethren in other churches. If he had felt the solemnity of the work of God for this time, and gone forth making God his trust, practicing self-denial, and lifting the cross of Christ, he would have accomplished good. But he frequently had so little realization of the holiness of the work, that he would improve the opportunity of visiting other churches in making the occasion a scene of self-gratification, in short, a pleasure trip. What a contrast between his course and that pursued by the apostles, who went forth burdened with the word of life, and in the demonstration of the Spirit preached Christ crucified! They pointed out the living way through self-denial and the cross. They had fellowship with their Saviour in His sufferings, and their greatest desire was to know Christ Jesus, and Him crucified. They considered not their own convenience, nor counted their lives dear unto themselves. They lived not to enjoy, but to do good, and to save souls for whom Christ died. {3T 26.2}

B. atyafi csaknem féktelen hajlandóságot táplált magában a kirándulások és utazgatások iránt. Időt és pénzt pazarol, hogy kielégítse a kirándulások iránti vágyát. Az ilyen szórakozások önző szeretete a szent kötelességek elhanyagolásához vezet. B. atyafi szereti az igehirdetést, de sohasem azért vállalja, mert jól tudná, hogy jaj neki, ha nem az örömhírt hirdeti. Gyakran otthagyta kiadói kötelességeit, hogy eleget tegyen a gyülekezetből egyik vagy másik testvér meghívásának. Ha átérezné Isten mai időkre szóló munkájának komolyságát, és úgy törne előre, hogy Istent teszi bizalmasává, ha gyakorolná a lemondást és Krisztus keresztjének viselését, akkor jó eredményt érhetett volna el. Gyakran azonban annyira kevéssé érzékeli a munka szentségét, hogy a maga örömére, kedvtelésére használja ki a gyülekezetek látogatásának alkalmait. Micsoda ellentét az ő viselkedése és az apostolok között, akik az élet igéjének felelősségével járták a világot és a Lélek hozzájárulásával hirdették a megfeszített Krisztust! Lemondással és keresztviseléssel hirdették az élet útját. Részt vettek Krisztus szenvedéseiben, az volt a legfőbb kívánságuk, hogy megismerjék Krisztus Jézust, a megfeszítettet. Nem keresték a maguk kényelmét, sőt életüket sem kímélték. Nem az örömöknek éltek, hanem hogy jót tegyenek és mentsék az embereket, hiszen Krisztus értük is meghalt. {3T 26.2}   

Brother B can present arguments upon doctrinal points, but the practical lessons of sanctification, self-denial, and the cross, he has not experienced in himself. He can speak to the ear, but not having felt the sanctifying influence of these truths upon his heart, nor practiced them in his life, he fails to urge the truth home upon the conscience with a deep sense of its importance and solemnity in view of the judgment, when every case must be decided. Brother B has not trained his mind, and his deportment out of meeting has not been exemplary. The burden of the work has not seemed to rest upon him, but he has been trifling and boyish, and by his example has lowered the standard of religion. Sacred and common things have been placed on a level. {3T 27.1}

B. atyafi ugyan jól fel tudja sorakoztatni az érveket a hittételek pontjai felől, de a megszentelődés, lemondás, a keresztviselés gyakorlati leckéit még nem tapasztalta magán. Beszélni tud a fülnek, de mivel nem érzékelte még az igazság erejét a szívén, hogy mennyire fontos és komoly is az, mivel sarkunkban az ítélet, amikor mindenki ügyében dönteni fognak, ezért nem tud igazán az emberek lelkiismeretére hatni az igazsággal. B. atyafi nem nevelte meg gondolkodását s az összejöveteleken kívül nem példamutató a viselkedése. Mintha csak nem nehezedne rá a munka felelőssége, hanem komolytalankodó és gyerekes, s a példamutatásával alacsonyra szállítja le a vallás színvonalát. A szentet a közönségessel helyezi egy szintre. {3T 27.1}   

Brother B has not been willing to endure the cross; he has not been willing to follow Christ from the manger to the judgment hall and Calvary. He has brought upon himself sore affliction by seeking his own pleasure. He has yet to learn that his own strength is weakness and his wisdom is folly. If he had felt that he was engaged in the work of God, and that he was indebted to One who had given him time and talents, and who required that they be improved to His glory,—had he stood faithfully at his post,—he would not have suffered that long, tedious sickness. His exposure upon that pleasure trip caused him months of suffering and would have caused his death had it not been for the earnest, effectual prayer of faith put up in his behalf by those who felt that he was not prepared to die. Had he died at that time his case would have been far worse than that of the unenlightened sinner. But God mercifully heard the prayers of His people and gave him a new lease of life, that he might have opportunity to repent of his unfaithfulness and to redeem the time. His example had influenced many in Battle Creek in the wrong direction. {3T 27.2}

B. atyafi húzódozik a keresztviseléstől. Nem hajlandó követni Krisztust a jászoltól a törvényszéken át a Kálváriára. Súlyos betegségre tett szert, amikor a maga kedvtelése után sietett. Nem tanulta meg, hogy a maga ereje gyöngeség csupán, bölcsessége meg balgaság. Ha tudatában van, hogy Isten munkáját végzi, s hogy annak adósa, aki időt és tehetséget bocsátott rendelkezésére, s aki elvárja tőle, hogy az ő dicsőségére fordítsa ezeket, ha hűségesen helytáll őrhelyén, akkor nem kellett volna elszenvednie a kimerítő betegséget. Mivel utazgatásain az időjárás viszontagságainak tette ki magát, hónapokig kellett szenvednie, sőt halálát okozta volna, ha azok buzgó és hathatós imája közbe nem lépett volna, akik úgy érezték, hogy még nem készült el a halálra. Ha akkor meghalt volna, sokkal reménytelenebb lett volna az esete, mint a felvilágosulatlan bűnösé. Isten azonban kegyelmesen meghallgatta népe imáját és meghosszabbította életét, hogy megbánhassa hűtlenségét és jóvátegye a múltat. Mert Battle Creekben sokakra hatott rossz irányban. {3T 27.2}   

Brother B came up from his sickness, but how little did he or his family feel humbled under the hand of God. The work of the Spirit of God, and wisdom from Him, are not manifested that we may be happy and satisfied with ourselves, but that our souls may be renewed in knowledge and true holiness. How much better would it have been for this brother if his affliction had prompted to faithful searching of heart, to discover the imperfections in his character, that he might put them away, and with humble spirit come forth from the furnace as gold purified, reflecting the image of Christ. {3T 28.1}

B. atyafi felgyógyult betegségéből, mégis milyen kevéssé érezte maga és családja is megalázva magát az Isten keze alatt. Isten Lelkének munkája és a tőle származó bölcsesség nem azért nyilvánult meg, hogy elégedettek legyünk magunkkal, hanem hogy ismeretek és tényleges, igaz megszentelődés által újuljon meg a lelkünk. Mennyivel jobb lenne ennek a fivérünknek, ha ez a betegsége szívének alapos vizsgálatára sarkallta volna, hogy felfedezze jellemének tökéletlenségeit, hogy megszabaduljon azoktól és alázatos lelkülettel kerüljön ki a kemencéből, mint megtisztult arany, Krisztus képmását tükrözve. {3T 28.1}   

The sickness that he had brought upon himself, the church helped him bear. His watchers were provided, and his expenses were in a great measure borne by the church; yet neither he nor his family appreciated this generosity and tenderness on the part of the church. They felt that they deserved all that was done for them. As Brother B came up from his sickness, he felt wrong toward my husband because he disapproved his course, which was so censurable. He united with others to injure my husband's influence, and since he has left the office he has not felt right. He would poorly stand the test of being proved by God. {3T 28.2}

A betegséget, melyet pedig maga okozott, a gyülekezet segített neki elviselni. Ápolókat adtak mellé és a költségek oroszlánrészét is a gyülekezet fedezte. De sem ő, sem a családja nem értékelték a gyülekezetnek ezt a bőkezűségét és gyöngédségét. Azt gondolták, hogy megérdemlik, amit tettek értük. Mikor B. atyafi felépült, neheztelt a férjemre, mert helytelenítette ezt az eljárást, pedig nagyon is kifogásolható volt. Szövetkezett másokkal, hogy rombolja férjem tekintélyét. Sőt, mióta elhagyta a kiadót, azóta is neheztel rá. Az atyafi rosszul viselné el, ha Isten próbára tenné. {3T 28.2}   

Brother B has not yet learned the lesson that he will have to learn if he is saved at last—to deny self, and resist his desire for pleasure. He will have to be brought over the ground again and tried still more closely, because he failed to endure the trials of the past. He has displeased God in justifying self. He has but little experience in the fellowship of the sufferings of Christ. He loves display and does not economize his means. The Lord knows. He weighs the inward feelings and intentions of the heart. He understands man. He tests our fidelity. He requires that we should love and serve Him with the whole mind, and heart, and strength. The lovers of pleasure may put on a form of godliness that involves some self-denial even, and they may sacrifice time and money, and yet self not be subdued, and the will not be brought into subjection to the will of God. {3T 28.3}

B. atyafi nem tanulta meg, pedig meg kell tanulnia, ha végül üdvözülni akar, hogy megtagadja magát és leküzdje az élvezetek iránti vágyát. Újra ugyanerre a pontra kell visszakerülnie és még súlyosabb próba elé állnia, mert nem viselte el a múlt próbáit. Isten rosszallását váltotta ki, mert „kimosakodta” magát. Csak kevés tapasztalata van abból, hogy kivegye részét a Krisztus szenvedéseiből. Szereti a cifrálkodást és nem takarékoskodik a pénzével. Az Úr jól tudja ezt, hiszen ő a belső érzéseket, a szív szándékait méri le. Hiszen ő jól ismeri az embereket. Isten próbára teszi hűségünket. Azt várja tőlünk, hogy teljes elménkkel, szívünkkel és érőnkkel szeressük őt, hogy neki szolgáljunk. Az élvezetek szerelmesei magukra ölthetik ugyan az istenfélelem látszatát, ami még bizonyos lemondással is jár, áldozhatnak a pénzükből és az idejükből is, de az önzésüket mégsem fékezték meg és akaratukat sem vetették alá az Isten akaratának. {3T 28.3}   

The influence of the D girls was very bad in Battle Creek. They had not been trained. Their mother had neglected her sacred duty and had not restrained her children. She had not brought them up in the fear and admonition of the Lord. They had been indulged and shielded from bearing responsibilities until they had no relish for the plain, homely duties of life. The mother had educated the daughters to think much of dress, but the inward adorning was not exalted before them. These young girls were vain and proud. Their minds were impure; their conversation was corrupting; and yet there was a class in Battle Creek who would associate with this stamp of minds, and they could not associate with them without coming down to their level. These girls were not dealt as severely with as the case demanded. They love the society of young men, and the young men are the theme of their meditation and of their conversation. They have corrupted manners, and are headstrong and self-confident. {3T 29.1}

A D. nővérek nagyon rossz hatást gyakoroltak Battle Creekben. Nem nevelték meg őket. Anyjuk elhanyagolta szent kötelességét, nem fékezte meg gyermekeit. Nem nevelte őket az Úr félelmében és intéseivel. Elkényeztette őket, megkímélte őket a felelősségvállalástól, míg csak semmi kedvük sem volt az élet egyszerű, házi kötelességeihez. Az anya arra nevelte a lányait, hogy sokat gondoljanak a ruházkodásra, de a belső ékességet nem magasztalta előttük. Ezek a fiatal lányok hiúak és büszkék voltak. Tisztátalan volt a gondolkodásuk, viselkedésük romboló légkört lehelt, mégis akadtak Battle Creekben, akik barátkoztak az ilyenfajta gondolkodásúakkal, pedig nem barátkozhatnak velük másképp, csak ha az ő színvonalukra süllyednek le. Ezekkel a lányokkal nem bántak olyan szigorúan, mint viselkedésük megkövetelte volna. Keresik a fiatalemberek társaságát, ők gondolataik középpontja, beszélgetésük tárgya. Romlott a modoruk, nyakasak és beképzeltek. {3T 29.1}   

The entire family love display. The mother is not a prudent, dignified woman. She is not qualified to bring up children. To dress her children to make a show is of greater consequence to her than the inward adorning. She has not disciplined herself. Her will has not been brought into conformity to the will of God. Her heart is not right with God. She is a stranger to the operation of His Spirit upon the heart, bringing the desires and affections into conformity to the obedience of Christ. She does not possess ennobling qualities of mind and does not discern sacred things. She has let her children do as they pleased. The fearful experience that she has had with two of her elder children has not made the deep impression on her mind that the circumstances demanded. She has educated her children to love dress, vanity, and folly. She has not disciplined her two younger girls. A D, under a proper influence, would be a worthy young man; but he has much to learn. He follows inclination rather than duty. He loves to follow his own will and pleasure, and has not a correct knowledge of the duties devolving upon a Christian. Self-gratification, and his own inclination, he would gladly interpret to be duty. Self-gratification he has not overcome. He has a work to do to clear his spiritual vision, that he may understand what it is to be sanctified to God, and learn the high claims of God upon him. The serious defects in his education have affected his life. {3T 29.2}

Az egész családjuk szereti a cifrálkodást. Az anyjuk nem erényes, emelkedett asszony. Nem alkalmas arra, hogy gyermekeket neveljen. Nagyobb nyomatékkal esik nála latba, hogy fitogtatóan öltöztesse gyermekeit, mint a belső lelki ékességek. De hiszen magát sem fegyelmezte meg. Nem hozta összhangba akaratát az Isten akaratával. Nem rendezte szívét az Istennel. Ismeretlen előtte az a folyamat, melyet Isten Lelke visz végbe a szívben, ha a Krisztus iránti engedelmességgel hangolja össze a kívánságokat és a szeretetet. Nem élnek benne nemesítő gondolatok és nem ismeri fel a szent dolgokat. Hagyta, hogy azt tegyenek a gyermekei, ami éppen tetszik. Az a félelmetes élmény, amelyen a két idősebb gyermeke miatt esett át, nem tett olyan mély benyomást rá, mint a körülmények miatt elvárhattuk volna. Arra nevelte gyermekeit, hogy szeressék a cifra öltözködést, a hiúságot és a dőreségeket. Két ifjabb lányát sem fegyelmezte meg. Pedig ha D. a helyes hatásoknak lenne kitéve, jóravaló ifjú lenne, de még sokat kell tanulnia. Mert szívesebben követi hajlamait, mintsem a kötelességet. Szeret a maga feje és kedve szerint járni, s nincs helyes fogalma a keresztényre háruló kötelességekről. Legszívesebben azt tartaná a kötelességének, ami a legjobban megfelel neki. Nem győzte le még a maga kedvtelésének a szeretetét. Belső kötelesség vár hát rá, hogy megtisztítsa lelki látását, hogy megértse, mit jelent Istennek szenteltnek lenni, s megtanulja, hogy Isten milyen magasztos követeléseket támaszt iránta. Nevelésének súlyos hiányosságai árnyékolják be életét. {3T 29.2}   

If, with his good qualifications, Brother B were well balanced and a faithful foreman of the office, his labor would be of great value to the office, and he could earn double wages. But for the past years, considering his deficiency, with his unconsecrated influence, the office could better afford to do without him, even if his services could be had for nothing. Brother and Sister B have not learned the lesson of economy. The gratification of the taste, and the desire for pleasure and display, have had an overpowering influence upon them. Small wages would be of more advantage to them than large, for they would use all as they pass along, were it ever so much. They would enjoy as they go, and then when affliction draws upon them, would be wholly unprepared. Twenty dollars a week would be laid out about the same as twelve. Had Brother and Sister B been economical managers, denying themselves, they could ere this have had a home of their own, and besides this have had means to draw upon in case of adversity. But they will not economize as others have done, upon whom they have sometimes been dependent. If they neglect to learn these lessons, their characters will not be found perfect in the day of God. {3T 30.1}

Ha B. atyafi kitűnő képességeivel kiegyensúlyozott és hűséges osztályvezető lenne a kiadónál, munkája komoly érték lenne a kiadónak és kétszeres fizetést kereshetne meg. De az elmúlt években, figyelembe véve a hibáit és megszenteletlen hatását, a kiadó jobban járt volna, ha nem dolgozna ott, még ha ingyen vállalná is. B. atyafi és testvérnő nem tanulták meg a takarékosság leckéit. ízlelésük kielégítése, a szórakozás és a kérkedés szeretete lenyűgöző hatalommal uralkodnak rajtuk. Kis fizetés jobban a javukra válna, mint a nagy, mert úgyis elköltenék az egészet, még ha még akkora lenne is. Úgy költenék élvezetekre, amint megkapnák, s ha baj érné őket, teljesen készületlenek lennének. Ugyanúgy elköltenék a heti húsz dollárt, mint a tizenkettőt. Ha a B. házaspár takarékosan bánt volna a pénzzel, ha lemondók lettek volna, mára már a maguk házában lakhatnának, s amellett megtakarított pénzük is lehetne a sovány időkre. Ők azonban nem hajlandók takarékoskodni, mint mások teszik, akikre alkalomadtán támaszkodnak. Ha elhanyagolják, hogy megtanulják ezeket a leckéket, jellemüket tökéletlennek találják majd az Isten napján. {3T 30.1}   

Brother B has been the object of the great love and condescension of Christ, and yet he has never felt that he could imitate the great Exemplar. He claims, and all his life has sought after, a better portion in this life than was given our Lord. He has never felt the depths of ignorance and sin from which Christ has proposed to lift him and to link him to His divine nature. {3T 31.1}

B. atyafi Krisztus nagy szeretetének és leereszkedésének tárgya, mégsem gondolta soha, hogy követni tudná mindenható példaképét. Igényt tart rá és egész életében arra törekedett, hogy jobb sorsa legyen, mint Urunknak volt. Sohasem érezte a tudatlanság és bűn mélységét, amelyből Krisztus ki akarta emelni és isteni természetéhez csatolni őt. {3T 31.1}   

It is a fearful thing to minister in sacred things when the heart and hands are not holy. To be a co-worker with Christ involves fearful responsibilities; to stand as His representative is no small matter. The fearful realities of the judgment will test every man's work. The apostle said, “We preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord;” “for God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.” The sufficiency of the apostle was not in himself, but in the gracious influence of the Spirit of Christ, which filled his soul and brought every thought into subjection to the obedience of Christ. The power of truth attending the word preached will be a savor of life unto life or of death unto death. Ministers are required to be living examples of the mind and spirit of Christ, living epistles, known and read of all men. I tremble when I consider that there are some ministers, even among Seventh-day Adventists, who are not sanctified by the truths which they preach. Nothing less than the quick and powerful Spirit of God working in the hearts of His messengers to give the knowledge of the glory of God, can gain for them the victory. {3T 31.2}

Félelmetes felelősség szent dolgokkal szolgálni, mikor nincs megszentelődve a szívünk és a kezünk. Félelmetes felelősséggel jár, hogy Krisztus munkatársai legyünk. Nem jelentéktelen ügy, ha valaki az ő képviseletében áll ki. Az ítélet rémítő valóságai próbára teszik majd minden ember viselkedését. Az apostol mondta – „Nem magunkat hirdetjük, hanem az Úr Jézus Krisztust; Isten ugyanis azt parancsolta, hogy a sötétből támadjon fény, világosságot támasztott a mi szívünkben is, hogy felragyogjon nekünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán”. Az apostol rátermettsége nem magában rejlett, hanem Krisztus Lelkének kegyelmes áradásában, ami megtöltötte lelkét, ami minden gondolatát alávetette a Krisztus iránti engedelmességnek. A hirdetett igét kísérő igazság hatalma vagy éltető illat lesz, vagy pedig halált jelentő halotti szag. Az Úr elvárja igehirdetőitől, hogy Krisztus gondolkodásának és lelkületének életerős példái legyenek, – élő levelek, melyeket ismer és olvas minden ember. Reszketek, amikor arra gondolok, hogy még a szombatünneplő adventisták között is akadnak olyan igehirdetők, akiket nem szentelt meg az igazság, amelyet hirdetnek. Semmi más meg nem szerezheti nekik a győzelmet, mint Isten élő, hatalmas Lelke, mely a hírnök szívében munkálkodik, hogy megadja neki Isten dicsőségének ismeretét. {3T 31.2}   

Brother B's preaching has not been marked by the sanction of God's Spirit. He can talk fluently and make a point plain, but his preaching has lacked spirituality. His appeals have not touched the heart with a new tenderness. There has been an array of words, but the hearts of his hearers have not been quickened and melted with a sense of a Saviour's love. Sinners have not been convicted and drawn to Christ by a sense that “Jesus of Nazareth passeth by.” Sinners should have a clear impression given them of the nearness and willingness of Christ to give them present salvation. A Saviour should be presented before the people, while the heart of the speaker should be subdued and imbued with His Spirit. The very tones of the voice, the look, the words, should possess an irresistible power to move hearts and control minds. Jesus should be found in the heart of the minister. If Jesus is in the words and in the tones of the voice, if they are mellow with His tender love, it will prove a blessing of more value than all the riches, pleasures, and glories of the earth; for such blessings will not come and go without accomplishing a work. Convictions will be deepened, impressions will be made, and the question will be raised: “What shall I do to be saved?” {3T 31.3}

B. atyafi igehirdetésére nem nyomta rá pecsétjét Isten Lelkének jóváhagyása. Noha folyékonyan tud beszélni és világosan kifejteni valamit, mégis igehirdetéséből hiányzik a lelkiség. Felhívásai nem érintették és indították új megtérésre a szíveket. Elmondta ugyan a szóáradatát, hallgatóinak szívét mégsem dobogtatta meg, mégsem olvasztotta meg az Üdvözítő szeretetének érzete. A bűnösök nem győződtek meg és nem vonzotta őket Krisztushoz az az érzés, hogy a názáreti Jézus halad erre. A bűnösöknek világosan azt a benyomást kell elnyerniük, hogy Krisztus közel áll hozzájuk és szívesen nyújt nekik jelen üdvösséget. Úgy kell hirdetni az embereknek az Üdvözítőt, hogy a szónok szíve lecsillapodott, és az Üdvözítő Lelke itatta át. Még a hanghordozásnak, a tekintetnek, a szavaknak is ellenállhatatlan erővel kell rendelkezniük, hogy megindítsák a szíveket és uralkodjanak a gondolatokon. A lelkész szívében Jézusnak kell élnie. Ha Jézus rejlik a szavaiban és hanghordozásában, ha mindkettőt meglágyítja az Úr gyöngéd szeretete, akkor az komolyabb áldásnak fog bizonyulni, mint a föld összes kincsei, élvezetei és dicsősége, mert az ilyen áldások nem jönnek és távoznak el anélkül, hogy kitörölhetetlen benyomást ne keltsenek. Az emberek meggyőződése elmélyül, mély hatást tesz rájuk, így felvetik a kérdést Mit kell tennem, hogy üdvözüljek? {3T 31.3}   

***** {3T 32}

***** {3T 32}