× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 7—Faithfulness in Home Duties

HŰSÉG A HÁZI KÖTELESSÉGEKBEN

Dear Sister O, {3T 79}

Kedves O. testvérnő! {3T 79}   

I think you are not happy. In seeking for some great work to do, you overlook present duties lying directly in your path. You are not happy, because you are looking above the little everyday duties of life for some higher and greater work to do. You are restless, uneasy, and dissatisfied. You love to dictate better than you love to perform. You love better to tell others what to do than with ready cheerfulness to take hold and do yourself. {3T 79.2}

Az a véleményem, hogy nem vagy boldog. Amikor valamilyen nagyszerű feladatot keresel, szemet hunysz a közvetlenül ösvényeden fekvő jelen kötelességek felett. Boldogtalan vagy, mert elnézel az élet apró, mindennapos kötelességei felett, valami magasztosabb, nagyszerűbb kötelesség után vágyakozol. Nyugtalan vagy és elégedetlen. Jobban szeretsz parancsolgatni, mint engedelmeskedni. Jobban szereted másoknak előírni, hogy mit tegyenek, mint készségesen, vidáman hozzáfogni és magad elvégezni. {3T 79.2}   

You could have made your father's home more happy had you studied your inclination less and the happiness of others more. When engaged in the common, ordinary duties of life you fail to put your heart into your labor. Your mind is reaching forward and beyond to a work more agreeable, higher, or more honorable. Somebody must do these very things that you take no pleasure in and even dislike. These plain, simple duties, if done with willingness and faithfulness, will give you an education which it is necessary for you to obtain in order to have a love for household duties. Here is an experience that is highly essential for you to gain, but you do not love it. You murmur at your lot, thus making those around you unhappy and meeting with a great loss yourself. You may never be called to do a work which will bring you before the public. But all the work we do that is necessary to be done, be it washing dishes, setting tables, waiting upon the sick, cooking, or washing, is of moral importance; and until you can cheerfully and happily take up these duties you are not fitted for greater and higher duties. The humble tasks before us are to be taken up by someone; and those who do them should feel that they are doing a necessary and honorable work, and that in their mission, humble though it may be, they are doing the work of God just as surely as was Gabriel when sent to the prophets. All are working in their order in their respective spheres. Woman in her home, doing the simple duties of life that must be done, can and should exhibit faithfulness, obedience, and love as sincere as angels in their sphere. Conformity to the will of God makes any work honorable that must be done. {3T 79.3}

Ha kevesebbet törődtél volna a magad hajlandóságaival és többet a mások boldogságával, akkor elégedettebbé tehetted volna apád házát. Mikor az élet mindennapos kötelességeit teljesíted, nem végzed szívvel-lélekkel. Gondolataid előre szárnyalnak, valamilyen kellemesebb, magasabb és tiszteletreméltóbb foglalkozás felé. Pedig valakinek el kell végeznie ezeket a dolgokat is, amelyeket nem örömmel, sőt utálattal végzel. Az egyszerű kötelességek, ha szívesen és hűségesen teljesíted, olyan nevelésben részesítenek, amelyre szükséged van, hogy megkedveld a házi kötelességeket. Erre a tapasztalatra van nagyon szükséged, te mégis rugódozol ellene. Siránkozol a sorsodon, s ezzel elrontod környezeted boldogságát és magad is sokat veszítesz. Pedig sohasem lesz olyan hivatásod, ami a nagyközönség elé állítana. Mégis mindez, amit el kell végeznünk, legyen az mosogatás, terítés, betegápolás, főzés, vagy mosás, erkölcsi fontossággal bír. S amíg jókedvvel és örömmel nem teljesíted ezeket a feladatokat, addig alkalmatlan vagy a nagyszerűbb és magasztosabb kötelességekre. Valakinek el kell végeznie az egyszerű tennivalókat. S akik elvégzik, azoknak érezniük kell, hogy szükséges és tiszteletreméltó ez a munka. S azt is, hogy küldetésük, bármennyire szerény, ugyanolyan bizonyosan Isten munkáját teljesíti, mint Gábrielé, amikor a látnokhoz küldik el. Mindenki a maga hatáskörében végzi a maga kötelességét. A családjára dolgozó asszony, aki az élethez feltétlenül szükséges egyszerű kötelességeket végzi, lehet és legyen is hűséges, engedelmes és szeretetteljes, olyan buzgó a maga területén, mint az angyalok az övékén. Ha Isten akaratához igazodunk, akkor minden szükséges munka tiszteletreméltó. {3T 79.3}   

What you need is love and affection. Your character needs to be molded. Your worrying must be laid aside, and in place of this you must cherish gentleness and love. Deny self. We were not created angels, but lower than the angels; yet our work is important. We are not in heaven, but upon the earth. When we are in heaven, then we shall be qualified to do the lofty and elevating work of heaven. It is here in this world that we must be tested and proved. We should be armed for conflict and for duty. {3T 80.1}

Arra van szükséged, hogy ápold magadban a szeretetet. Jellemeden is változtatnod kell. Tedd félre az aggályoskodást, műveld inkább a gyöngédséget és a szeretetet. Tagadd meg magadat. Bár nem angyalnak teremtett minket az Úr, hanem kevesebbnek, mégis fontos a munkánk. Ma még nem a mennyben élünk, hanem a földön. Mikor majd a mennyben leszünk, akkor alkalmassá válunk a menny magasztos és felemelő munkájára. Itt a földön kell előbb vizsgát tennünk, itt kell igaznak bizonyulnunk. Álljunk ki felkészülten az összecsapások és kötelességek elé. {3T 80.1}   

The highest duty that devolves upon youth is in their own homes, blessing father and mother, brothers and sisters, by affection and true interest. Here they can show self-denial and self-forgetfulness in caring and doing for others. Never will woman be degraded by this work. It is the most sacred, elevated office that she can fill. What an influence a sister may have over brothers! If she is right she may determine the character of her brothers. Her prayers, her gentleness, and her affection may do much in a household. My sister, these noble qualities can never be communicated to other minds unless they first exist in your own. That contentment of mind, that affection, gentleness, and sunniness of temper which will reach every heart, will reflect upon you what your heart gives forth to others. If Christ does not reign in the heart, there will be discontent and moral deformity. Selfishness will require of others that which we are unwilling to give them. If Christ is not in the heart, the character will be unlovely. {3T 80.2}

A fiatalok legmagasztosabb kötelessége otthon a családjukban vár rájuk, hogy áldás legyenek apjuknak, anyjuknak, fivéreiknek és nővéreiknek a szeretet és igazi törődés útján. Itt mutathatják ki, hogy mikor másokkal törődnek és másokért tesznek meg dolgokat, akkor megtagadják és feledik magukat. Ez a munka asszonyt soha meg nem aláz. Ez a legszentebb, legmagasztosabb hivatás, melyet csak betölthet. Mennyire is tud hatni a nővér a fivéreire! Ha ő rendes, akkor döntően tud hatni fivéreinek jellemére is. Imái, gyöngédsége és szeretete sok jót érhet el a családban. Húgom, csak akkor tudod átadni másoknak ezeket a nemes vonásokat, ha előbb benned élnek. Az elégedettség, a szeretet, gyöngédség és napsugaras természet, mely minden szívet meghódít, rád is visszatükrözi, amit másokra áraszt. Ha nem Krisztus uralkodik a szívünkben, akkor elégedetlenség és erkölcsi nyomorúság ver tanyát benne. Az önzés másoktól várja el, amit maga nem hajlandó másokért megtenni. Ha nem Krisztus él szívünkben, akkor visszataszító lesz a jellemünk. {3T 80.2}   

It is not a great work and great battles alone which try the soul and demand courage. Everyday life brings its perplexities, trials, and discouragements. It is the humble work which frequently draws upon the patience and the fortitude. Self-reliance and resolution will be necessary to meet and conquer all difficulties. Secure the Lord to stand with you, in every place to be your consolation and comfort. A meek and quiet spirit you much need, and without it you cannot have happiness. May God help you, my sister, to seek meekness and righteousness. It is the Spirit of God that you need. If you are willing to be anything or nothing, God will help and strengthen and bless you. But if you neglect the little duties you will never be entrusted with greater. {3T 81.1}

Nemcsak a felelősségteljes hivatás, nemcsak tüzes csaták teszik próbára lelkünket, nemcsak ezek követelik meg a bátorságot. A mindennapi élet is magával hozza a maga tanácstalanságait, próbáit, csüggedéseit. Gyakran a szerény munka veszi igénybe a türelmünket és lelki erőnket. Önállóság és határozottság kell ahhoz, hogy szembeszálljunk és legyőzzük a nehézségeket. Gondoskodj arról, hogy az Úr álljon melletted, ő legyen vigaszod és lelki nyugalmad, bárhol vagy. Nagy szükséged van a szelídségre és a lelki nyugalomra, a nélkül sohasem leszel boldog. Segítsen meg az Isten, húgom, hogy törekedj a szelídségre és az igaz életre. Isten Lelke az, amire szükséged van. Ha hajlandó vagy elfogadni, akkor Isten segíteni fog, megerősít és megáld. De ha elhanyagolod az apró kötelességeket, soha nem bíz rád felelősségteljesebbet. {3T 81.1}   

***** {3T 81}

***** {3T 81}