× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 48—The Sin of Covetousness

A MÁSÉ KÍVÁNÁSÁNAK BŰNE

Dear Brother P: {3T 544}

Kedves P. testvér. {3T 544}   

I would make one more effort to warn you to be in earnest to gain the kingdom. Warning after warning has been given you, which you have not heeded. But, oh, if you would even now repent of your past wrong course and turn to the Lord, it might not be too late for wrongs to be righted. All the powers of your mind have been devoted to money getting. You have worshiped money. It has been your god. The rod of God is hanging over you. His judgments may overtake you at any moment and you go down to the grave unready, your garments spotted and stained with the corruptions of the world. What is your record in heaven? Every dollar that you have accumulated has been like an extra link in the chain that fastens you to this poor world. Your passion to get gain has been continually strengthening. The burden of your thoughts has been how you could obtain more means. You have had a fearful experience, which should be a warning to those who allow the love of the world to take possession of their souls. You have become mammon's slave. What will you say when the Master shall demand of you an account of your stewardship? You have allowed the love of money getting to become the ruling passion of your life. You are as much intoxicated with the love of money as is the inebriate with his liquor. {3T 544.2}

Ismét próbállak figyelmeztetni, hogy törekedj komolyan elnyerni a mennyek országát. Figyelmeztetést figyelmeztetés után kaptál, mégsem hallgattál rájuk. De, még ha most bűnbánatot tartanál elmúlt helytelen viselkedésed miatt, ha az Úrhoz fordulnál, talán nem lenne késő helyesbítened hibáidat. Jó ideje már, hogy gondolkodásod minden erejét a pénzszerzésre fordítod. Imádod a pénzt. Ez az istened. Isten vesszője fejed felett lebeg. Büntetései bármely percben utolérhetnek, s akkor készületlenül szállsz a sírba, a világ romlottságától szeplős és szennyes ruhában. Milyen is jelenleg. a mennyei feljegyzés rólad? Minden összeharácsolt dollár, mind megannyi szem a láncban, mely e szegény világhoz köt. A nyereség utáni vágyad szenvedéllyé nőtt. Fő gondod, hogy miként markolhatnál magadnak még több pénzt. Félelmetes életed volt, melynek elrettentő figyelmeztetésként kellene állnia azok számára, akik eltűrik, hogy a világ szeretete hatalmába vegye lelküket. Te mára a pénzisten rabszolgája lettél. Mit mondasz majd, ha a Mester számadásra von vagyonkezelésedről? Eltűrted, eltűröd, hogy a pénzszerzés szeretete váljék életed uralkodó eszméjévé. Annyira megrészegedtél a pénz szerelmétől, mint az iszákos a szeszesitaltól. {3T 544.2}   

Jesus has pleaded that the unfruitful tree might be spared a little longer; and I make one more plea for you to put forth no faint effort, but a most earnest one, for the kingdom. Rescue yourself from the snare of Satan before the word, “He is joined to idols, let him alone,” shall be spoken in regard to you in heaven. All money lovers, like yourself, will one day cry in bitter anguish: “Oh, the deceitfulness of riches! I have sold my soul for money.” Your only hope now is to make no feeble move, but to turn square about. Resolutely call to your aid the will power that you have so long exercised in the wrong direction, and now work in the opposite direction. This is the only way for you to overcome covetousness. {3T 544.3}

Jézus könyörgött, hogy kíméljék meg kissé a meddő fát, s én is még egyszer kérlek, láss hozzá, de ne lanyhán, hanem a leglelkiismeretesebben, hogy elnyerd Isten országát. Menekülj az ördög csapdájából, mert elhangzik felőled a mennyben: „Hozzánőtt bálványaihoz, hagyjátok magára.” A pénz valamennyi hasonló szerelmese így fog egy nap keserű kínok közt sírni: „Jaj, a csalóka gazdagság. Pénzért adtam el üdvősségemet.” Egyedüli reményed, ha erőteljes lépeseket teszel, ha sarkon fordulsz. Hívd segítségül akaraterődet, melyet annyi időn át a rossz irányban használtál. Használd most az ellenkező irányban. Ez az egyedüli út, melyen legyőzheted bírvágyadat. {3T 544.3}   

God has opened ways in which covetousness can be overcome—by performing benevolent deeds. By your life you are saying that you esteem the treasures of the world more highly than immortal riches. You are saying: “Farewell, heaven; farewell, immortal life; I have chosen this world.” You are bartering away the pearl of great price for present gain. While thus admonished of God, while in His providence He has, as it were, already placed your feet in the dark river, will you, dare you, cultivate your money-loving propensities? Will you, as the last act of a misspent life, overreach and retain that which is another's just due? Will you reason yourself into the belief that you are doing justice to your brother? Will you add another act of scheming and overreaching to those already written against you in the records above? Shall the blow of God's retributive judgment fall upon you and you be called without warning to pass through the dark waters? {3T 545.1}

Isten utakat nyitott, melyeken le lehet győzni a pénz szerelmét – a jótékonyság tetteinek végzésével. Életed azt hirdeti, hogy többre becsülöd a világi gazdagságot, mint a romolhatatlan kincseket. Ezt mondja a viselkedésed: „Búcsút mondok a mennynek, búcsút az örök életnek. A világot választom.” A jelen nyereségéért elcseréled az értékes igazgyöngyöt. Isten intései ellenére, annak ellenére, hogy gondviselése mintegy a sötét folyóba helyezte lábadat, még mindig akarod, mered tovább melengetni pénzt kedvelő vonásaidat? Rosszra fordított életed utolsó tetteként még most is rá fogsz-e szedni embereket, és magadnak venni, ami más jogos javadalma? Azzal áltatod-e magad, hogy igazságot szolgáltatsz testvérednek? A rászedés és falhoz állítás további tettét fűzöd-e azokhoz, melyet eddig neved ellen jegyeztek a mennyben? Tényleg Isten megtorló büntetéseinek kell lesújtani rád, tényleg figyelmeztetés nélkül kell felszólítani téged, hogy haladj át a sötét vizeken? {3T 545.1}   

Our Saviour frequently and earnestly rebuked the sin of covetousness. “And He said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. And He spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully: and he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? And he said, This will I do: I will pull down my barns, and build greater; and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years; take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee: then whose shall those things be, which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God.” {3T 545.2}

Üdvözítőnk gyakran és szigorúan megrótta az irigység bűnét. „Meglássátok – mondta –, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal bővelkedésben van az embernek élete.” Majd folytatta: „Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodott, mondván: Mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom termésemet. Ezt cselekszem: Csűrjeimet lerontom, s nagyobbakat építek és azokba takarom gabonámat és javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magad kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondta pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet tetőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek? Így van dolga annak, aki kincseket takar magának, és nem az Istenben gazdag.” {3T 545.2}   

God has made a law for His people that a tenth of all the increase shall be His. I have given you, says God, nine tenths; I ask one tenth of all the increase. That one tenth the rich man had withheld from God. If he had not done this, if he had loved God supremely instead of loving and serving himself, he would not have accumulated so great treasures that there would be lack of room to bestow them. Had he bestowed his goods upon his needy brethren to supply their necessities, there would have been no need of tearing down and building greater barns. But he had disregarded the principles of the law of God. He had not loved the Lord with all his heart and his neighbor as himself. Had he used his wealth as a bounty lent him of God with which to do good he would have laid up treasure in heaven and been rich in good works. {3T 546.1}

Isten azt rendelte el népének, hogy jövedelmünk tizede az övé legyen. Így szól hozzájuk: Nektek adom a kilenc részt, a tizedet pedig magamnak kérem. Hanem a gazdag ember magának tartotta meg ezt a tizedet. Ha nem ezt tette volna, ha mindenekfelett Istent szerette volna, ahelyett, hogy magát szerette, szolgálta, nem harácsolt volna össze akkora vagyont, hogy nem lett volna elég helye a befogadására. Ha ínségben levő testvéreinek adta volna javait, hogy szükségleteikről gondoskodjék, nem lett volna szükség lebontani a csűröket, nem kellett volna nagyobbakat építenie. Helyettük ő azonban semmibe vette Isten törvényének elveit. Nem szerette az Urat teljes szívéből, sem felebarátját, mint magát. Ha úgy használta volna fel vagyonát, mint Istentől jótékony célokra kölcsönzött áldást, akkor a mennyben gyűjtött volna kincset, a jótettekben gazdagodott volna. {3T 546.1}   

The length and usefulness of life do not consist in the amount of our earthly possessions. Those who use their wealth in doing good will see no necessity for large accumulations in this world; for the treasure which is used to advance the cause of God and which is given to the needy in Christ's name is given to Christ, and He lays it up for us in the bank of heaven in bags which wax not old. He who does this is rich toward God, and his heart will be where his treasures are secured. He who humbly uses what God has given for the honor of the Giver, freely giving as he has received, may feel the peace and assurance in all his business that God's hand is over him for good, and he himself will bear the impress of God, having the Father's smile. {3T 546.2}

Az élet hossza és hasznossága nem földi vagyonunk összességéből áll. Akik jóra fordítják gazdagságukat, nem tartják szükségesnek tetemes vagyont harácsolni össze a világon. Mert a vagyon, melyet Isten ügyére fordítanak, s amit Krisztus nevében az ínségben lévőknek juttatnak, azt Krisztusnak adják, s ő beteszi a mennyei pénztárba, ki nem merülő erszényekbe. Aki ezt cselekszi, az Istenben lesz gazdag, s a szíve is ott lesz, ahol a kincse. Aki alázatosan az adományozó tiszteletére fordítja, amit Isten juttatott neki, aki nagylelkűen adakozik, amint ő is bőkezűen kapott, az minden ügyében méltán békének és bizonyosságnak örvendhet, annak, hogy Isten keze jóságosan áll felette, maga pedig Isten pecsétjét viseli, elnyeri az Atya jóváhagyását. {3T 546.2}   

Many have pitied the lot of the Israel of God in being compelled to give systematically, besides making liberal offerings yearly. An all-wise God knew best what system of benevolence would be in accordance with His providence, and has given His people directions in regard to it. It has ever proved that nine tenths are worth more to them than ten tenths. Those who have thought to increase their gains by withholding from God, or by bringing Him an inferior offering,—the lame, the blind, or the diseased,—have been sure to suffer loss. {3T 546.3}

Sokan sajnálkoztak Isten Izráelének sorsán, amiért az évi bőkezű adakozások mellett rendszeresen tizedet is kellett fizetniük. A mindenben bölcs Isten jól tudta, hogy az adakozásrendszer felel meg leginkább gondviselésének, ezért erre adott népének utasítást. Hiszen mindig bebizonyosodik, hogy a kilenc-tized többet ér nekik, mint a tíz érne. Akik javaiknak Istentől visszatartásával akartak gazdagodni, vagy nyomorék, sánta, vak vagy beteg áldozat hozatalával, azokat elkerülhetetlenül veszteség érte. {3T 546.3}   

Providence, though unseen, is ever at work in the affairs of men. God's hand can prosper or withhold, and He frequently withholds from one while He seems to prosper another. All this is to test and prove men and to reveal the heart. He lets misfortune overtake one brother while He prospers others to see if those whom He favors have His fear before their eyes and will perform the duty enjoined upon them in His word to love their neighbor as themselves and to help their poorer brother from a love to do good. Acts of generosity and benevolence were designed by God to keep the hearts of the children of men tender and sympathetic, and to encourage in them an interest and affection for one another in imitation of the Master, who for our sakes became poor, that we through His poverty might be made rich. The law of tithing was founded upon an enduring principle and was designed to be a blessing to man. {3T 547.1}

A gondviselés, bár láthatatlan, tevékenyen részt vesz az emberek ügyeiben. Isten keze felvirágoztathat, vagy akadályozhat. Gyakran visszatartja, az egyiket, míg a másikat felvirágoztatja, ez az emberek vizsgálása és próbálása végett történik, s felfedni szívüket. Az Úr engedi, hogy az egyik testvért balszerencse érje, s a másikat felvirágoztatja, hogy vajon a megsegített Isten félelmét tartja-e szeme előtt, teljesíti-e az Igéjében megparancsolt kötelességét, s úgy szereti-e felebarátját, mint önmagát. Megsegíti-e szegényebb testvérét, mert szeret jót tenni? A nagylelkűség és jótékonyság tetteivel Isten célja gyengédnek és szánakozónak tartani meg az emberek szívét, s bátorítani bennük az egymás szívükön viselését, egymás iránti szeretetet. Mert ezzel Mesterüket követik, aki szegény lett értünk, hogy nyomora által meggazdagodhassunk. A tizedfizetés tartós elven alapul, s az emberek áldása a célja. {3T 547.1}   

The system of benevolence was arranged to prevent that great evil, covetousness. Christ saw that in the prosecution of business the love of riches would be the greatest cause of rooting true godliness out of the heart. He saw that the love of money would freeze deep and hard into men's souls, stopping the flow of generous impulses and closing their senses to the wants of the suffering and the afflicted. “Take heed,” was His oft-repeated warning, “and beware of covetousness.” “Ye cannot serve God and mammon.” The oft-repeated and striking warnings of our Redeemer are in marked contrast with the actions of His professed followers who evidence in their lives so great eagerness to be rich and who show that the words of Christ are lost upon them. Covetousness is one of the most common and popular sins of the last days, and has a paralyzing influence upon the soul. {3T 547.2}

Az Úr azért vezette be az adakozás rendszerét, hogy súlyos bűnt előzzön meg vele. Irigységet és kapzsiságot. Krisztus látta, hogy dolgaink végzése közben a gazdagság szeretete lenne a legnyomósabb ok, mely gyökeresen kitépné szívünkből az istenfélelmet. Látta, hogy a pénz szerelme mélyen és keményen megfagyasztaná az emberek lelkét, elrekesztve a nagylelkű hajlamokat, bezárva szívünket a szenvedők s elesettek szükségletei előtt. „Meglássátok – figyelmeztetett gyakran –, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget.” „Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak!” Üdvözítőnk gyakran elismételte ezt, és szabatos figyelmeztetései szöges ellentétben állnak hitvalló követőinek tetteivel, akik leplezetlen mohóságot tanúsítanak a meggazdagodás iránt, s kimutatják, hogy Krisztus szavai leperegnek róluk. A másé kívánása az utolsó idők egyik legelterjedtebb bűne, s bénító hatással telepszik a lélekre. {3T 547.2}   

Brother P, the desire for wealth has been the central idea of your mind. This one passion for money getting has deadened every high and noble consideration, and has made you indifferent to the needs and interests of others. You have made yourself nearly as unimpressible as a piece of iron. Your gold and your silver are cankered, and have become an eating canker to the soul. Had your benevolence grown with your riches, you would have regarded money as a means by which you could do good. Our Redeemer, who knew man's danger in regard to covetousness, has provided a safeguard against this dreadful evil. He has arranged the plan of salvation so that it begins and ends in benevolence. Christ offered Himself, an infinite sacrifice. This, in and of itself, bears directly against covetousness and exalts benevolence. {3T 547.3}

P. testvér, a vagyon kívánása gondolkodásod fő kérdése. A pénzszerzés szenvedélye eltompított benned minden magasztos és nemes szempontot. Közönyössé tesz mások szükségleteivel és javával szemben. Csaknem olyan érzéketlenné tetted magadat, mint valami vasdarab. Aranyod és ezüstöd rákfene, emésztő rákfene lett lelkednek is. Ha adakozó kedved együtt növekedett volna gazdagságoddal, akkor csak eszköznek tartanád a pénzt, amivel jót tehetsz. Üdvözítőnk, ismerve az embereket irigység alakjában fenyegető veszélyt, biztonsági szelepről gondoskodott e rettegésre méltó gonoszság ellen. Úgy rendezte a megváltás tervét, hogy jótékonysággal kezdődjék, s jótékonyság fejezze be. Krisztus magát ajánlotta kimondhatatlan áldozatul. Ez magában s magától értetődőn ellene szól az irigységnek, helyette a jótékonyságot magasztalja fel. {3T 547.3}   

Constant, self-denying benevolence is God's remedy for the cankering sins of selfishness and covetousness. God has arranged systematic benevolence to sustain His cause and relieve the necessities of the suffering and needy. He has ordained that giving should become a habit, that it may counteract the dangerous and deceitful sin of covetousness. Continual giving starves covetousness to death. Systematic benevolence is designed in the order of God to tear away treasures from the covetous as fast as they are gained and to consecrate them to the Lord, to whom they belong. {3T 548.1}

Az önzés és irigység bűne ellen Isten gyógyírja a folytonos, magunkat megtagadó jótékonyság s adakozás gyakorlása. Isten azért vezette be a rendszeres adakozást, hogy fenntartsa művét, s enyhítse a szenvedők és ínségesek nyomorúságát is. Azért rendelte el, hogy az adományozás szokássá váljék, hogy ellensúlyozza az önzés veszélyes és csalóka bűnét. A folyamatos adakozás halálra éhezteti az irigységet. Isten rendelése szerint a rendszeres adakozás célja elszakítani az irigytől a gazdagságot, olyan gyorsan, hogy amint szert tesz rá, úgy az Úrnak szentelje, ami az Urat illeti. {3T 548.1}   

This system is so arranged that men may give something from their wages every day and lay by for their Lord a portion of the profits of every investment. The constant practice of God's plan of systematic benevolence weakens covetousness and strengthens benevolence. If riches increase, men, even those professing godliness, set their hearts upon them; and the more they have, the less they give to the treasury of the Lord. Thus riches make men selfish, and hoarding feeds covetousness; and these evils strengthen by active exercise. God knows our danger and has hedged us about with means to prevent our own ruin. He requires the constant exercise of benevolence, that the force of habit in good works may break the force of habit in an opposite direction. {3T 548.2}

Az Úr rendelte el e rendszert, hogy az emberek naponta adakozzanak jövedelmükből, s félretehessék Urunknak minden hasznuk bizonyos részét. Isten rendszeres adakozásra rendelt terve sorvasztja az irigységet, s erősíti a jótékonyságot. Ha vagyonuk növekszik, akkor még az istenfélelmet vallók is beleszeretnek pénzükbe. Minél többre tettek szert, a gyűjtés annál kövérebbre hizlalja az irigységet, s e gonoszságok egyre gyarapodnak a művelésükkel. Isten jól ismeri fenyegető veszélyünket, ezért olyan védelemmel kerített körül, mely megakadályozza romlásunkat. Az Úr elvárja, hogy ne fáradjunk bele a jócselekedetekbe, hogy a jótettek szokásának hatalma megtörje az ellenkező irányú szokás erejét. {3T 548.2}   

God requires an appropriation of means for benevolent objects every week, that in the frequent exercise of this good quality the heart may be kept open like a flowing stream and not allowed to close up. By exercise, benevolence constantly enlarges and strengthens, until it becomes a principle and reigns in the soul. It is highly dangerous to spirituality to allow selfishness and covetousness the least room in the heart. {3T 548.3}

Isten elvárja, hogy minden héten adakozzunk nemes célokra, amint a jó gyakori cselekvésével csevegő patakként megáradjon szívünk, s ne hagyjuk elzáródni. A jótékonyság a gyakorlással egyre nő, erősödik, míg elvvé nem válik, s el nem uralkodik lelkünkön. Lelkiségünkre hallatlanul veszélyes meghagynunk akár a legszűkösebb helyet az irigység és önzés számára. {3T 548.3}   

The word of God has much to say in regard to sacrificing. Riches are from the Lord and belong to Him. “Both riches and honor come of Thee.” “The silver is Mine, and the gold is Mine, saith the Lord of hosts.” “For every beast of the forest is Mine, and the cattle upon a thousand hills.” “The earth is the Lord's, and the fullness thereof; the world, and they that dwell therein.” It is the Lord thy God that giveth thee power to get wealth. {3T 549.1}

Isten szava gyakran emlegeti az áldozathozatalt. A gazdagság az Urtól van, ezért őt is illeti meg. „A gazdagság és dicsőség mind tetőled vannak.” „Enyém az ezüst és enyém az arany, mondja a seregek Ura.” „Enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken.”„ Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége s annak lakosai.” Az Úr, a te Istened ad erőt és képességet, hogy gazdagságot szerezz. {3T 549.1}   

Riches are in themselves transient and unsatisfying. We are warned not to trust in uncertain riches. “Riches certainly make themselves wings; they fly away.” “Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal.” {3T 549.2}

A gazdagság magában véve mulandó és ki nem elégítő. Az Úr figyelmeztet, hogy ne bízzunk a bizonytalan gazdagságban. „A gazdagság bizonyára szárnyakat növeszt, és már el is tűnt előled.” „Ne gyűjtsetek kincset a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol tolvajok betörnek és lopnak.” {3T 549.2}   

Riches bring no relief in man's greatest distress. “Riches profit not in the day of wrath.” “Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath.” “Because there is wrath, beware lest He take thee away with His stroke: then a great ransom cannot deliver thee.” This warning, my brother, is appropriate in your case. {3T 549.3}

A gazdagság nem hoz enyhülést az ember legsúlyosabb bajára. „Nem használ a vagyon a haragnak idején.” „Ezüstjük, aranyuk nem mentheti meg őket az Úr haragjának napján.” „Vigyázz, félre ne vezessen a bőség, a gazdag váltságdíj el ne tántorítson.” Ez a figyelmeztetés fivérem, a te esetedre szól. {3T 549.3}   

What provision, Brother P, have you made for eternal life? Have you a good foundation against the time to come, that will secure to yourself eternal joys? Oh, may God arouse you! May you, my dear brother, now, just now, commence to work in earnest to get some of your gain and riches into the treasury of God. Not a dollar of it is yours. All is God's, and you have claimed for your own that which God has lent you to devote to good works. Your time is very short. Work with all your might. By repentance you may now find pardon. You must loosen your grasp of earthly possessions and fasten your affections upon God. You must be a converted man. Agonize with God. Do not be content to perish forever, but make an effort for salvation before it shall be everlastingly too late. {3T 549.4}

P. testvér, mennyiben gondoskodtál örök életedről? Gyűjtöttél-e biztos alapot a jövőre, mely megszerzi neked az örök boldogságot? Jaj, bárcsak felrázna téged az Úr! Kedves fivérem, bárcsak komolyan hozzáfognál, most azonnal, hogy nyereséged és gazdagságod egy részét eljuttasd Isten kincstárába! Hiszen egyetlen forint sem a tied belőle, hanem mind az Istené. Te mégis igényt tartasz arra, amit Isten csupán kölcsönadott, hogy jótéteményekre szenteld. Nagyon rövid már az időd. Készülődj hát minden erőddel. Ha most megtérsz, bűnbocsánatot nyerhetsz. Lazítsd meg a földi kincsekhez ragaszkodásodat, szeresd szívből Istent. Feltétlenül meg kell változnod. Gyötrődj lelkedben Isten előtt. Ne törődj bele, hogy örökre elpusztulj, hanem feszítsd meg erődet az üdvösség elnyeréséért, mielőtt örökre későn lenne. {3T 549.4}   

It is not now too late for wrongs to be righted. Show your repentance for past wrongs by redeeming the time. Where you have wronged anyone, make restitution as it comes to your mind. This is your only hope of the pardoning love of God. It will be like taking out the right eye or cutting off the right arm, but there is no other way for you. You have made efforts repeatedly, but have failed because you have loved money, some of which has not been very honestly gained. You would not try to redeem the past by restitution. When you begin to do this, there will be hope for you. If during the few remaining days of your life you choose to go on as you have done, your case will be hopeless; you will lose both worlds; you will see the saints of God glorified in the heavenly city and yourself thrust out; you will have no part in that precious life which was purchased for you at an infinite cost, but which you valued so little as to sell it for earthly riches. {3T 549.5}

Ma még nem késő, hogy helyrehozd mulasztásaidat. Azzal bizonyítsd be, hogy megbántad múltban elkövetett helytelen tetteidet, hogy jóváteszed mulasztásaidat. Ha megrövidítettél valakit, kárpótold őket, amint az emlékezeted szolgál. Ez egyedüli reményed, hogy elnyerd Isten megbocsátó szeretetét. Olyan lesz ez, mintha jobb szemedet vájnád ki, vagy jobbodat metszened le, mégsem áll más út nyitva előtted. Többször megpróbáltál tenni valamit erről, de semmire sem mentél, mert szereted a pénzt, noha egy részét nem becsületesen szerezted. Nem voltál hajlandó az összeg visszaadásával jóvátenni a múltat. Mikor hajlandó leszel, akkor lesz reményed. Ha életed kevés hátralévő idején úgy folytatod, mint eddig, akkor semmi reményed sincs, akkor mindkét világot elveszted. Látni fogod ugyan, hogy Isten szentjei megdicsőülnek a mennyei városban, de téged kívül rekesztenek. Nem lesz részed a drága életben, melyet Jézus végtelen áron vásárolt meg neked, de melyet te olyan kevéssé becsültél, hogy földi kincsekért odaadtad. {3T 549.5}   

Now there is a little time left you. Will you work? Will you repent? Or will you die all unready, worshiping money, glorying in your riches, and forgetting God and heaven? No faint struggle or feeble efforts will wean your affections from the world. Jesus will help you. In every earnest effort you make, He will be near you and bless your endeavors. You must make earnest efforts or you will be lost. I warn you not to delay one moment, but commence just now. You have long disgraced the Christian name by your covetousness and small dealing. Now you may honor it by working in an opposite direction and by letting all see that there is a power in the truth of God to transform human nature. You may, in the strength of God, save your soul if you will. {3T 550.1}

Kevés időd van már csak hátra. Megteszed-e, amit tenned kell? Megváltozol-e? Vagy teljesen készületlenül halsz meg, a pénzt imádva, gazdagságoddal kérkedve, feledve Istent és a mennyet? Félszívvel vívott tusa, erőtlen próbálkozás nem apasztja el világ iránti szeretetedet. Jézus segíteni akar rajtad. Minden őszinte igyekezetedben közel áll majd hozzád, és megáldja erőfeszítésedet. Erősen törekedned kell, máskülönben elveszel. Figyelmeztetlek, percig se halogassad a dolgot, hanem azonnal fogj hozzá. Kapzsiságoddal és becstelen üzleteléseddel már régen csupán gyalázatot hozol a keresztény névre. Mostantól kezdve tiszteletet vívhatsz ki a keresztény névnek, ha az ellenkező irányba törekedsz, ha nyilvánvalóvá teszed mindenekelőtt, hogy oly hatalom rejlik Isten igazságában, mely igenis átalakítja az ember természetét. Isten erejével menteni tudnád lelkedet, ha akarod. {3T 550.1}   

You have a work to do which you should begin at once. Satan will stand by your side, as he did by the side of Christ in the wilderness of temptation, to overcome you with reasonings, to pervert your judgment, and to paralyze your sense of right and equity. If you do justice in one instance, you must not wait for Satan to overpower your good impulses by his reasoning. You have so long been controlled by selfishness and covetousness that you cannot trust yourself. I do not want you to lose heaven. I have been shown the selfish acts of your life, your close scheming and figuring, your bartering, and the advantage which you have taken of your brethren and fellow men. God has every instance written in the book. Will you pray to Him to enlighten your mind to see where you have overreached, and then will you repent and redeem the past? {3T 550.2}

Kötelesség vár rád, melynek végzéséhez azonnal hozzá kell fognod. Sátán melléd fog szegődni, mint Krisztus mellé is odaszegődött a kísértés pillanatában, hogy érvekkel győzzön le, megrontva belátásodat, megbénítva az iránti érzékedet, hogy mi helyes, mi nem. Ha helyesen cselekszel egy alkalommal, ne várd meg, míg érveléseivel az ördög lehengerli jó szándékaidat. Annyi ideje uralkodik rajtad az önzés és irigység, hogy nem bízhatsz meg magadban. Nem szeretném, ha elvesztenéd a mennyet. Elvonultatták előttem életed önző cselekedeteit – cselszövéseidet, számolgatásaidat, adás-vételeidet, s hogy mennyire kihasználod testvéreidet s embertársaidat. Isten lejegyeztetett könyvébe minden esetet. Imádkozzál hát, hogy juttassa eszedbe, hol szedtél rá, hol csaptál be embereket, azután tarts bűnbánatot és tedd jóvá a múltat! {3T 550.2}   

Brother P, may God help you before it is too late. {3T 551.1}

P. testvér, segítsen meg az Isten, mielőtt túl késő lenne! {3T 551.1}   

***** {3T 551}

***** {3T 551}