× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 43—Power of Appetite

AZ ÉTVÁGY HATALMA

One of the strongest temptations that man has to meet is upon the point of appetite. Between the mind and the body there is a mysterious and wonderful relation. They react upon each other. To keep the body in a healthy condition to develop its strength, that every part of the living machinery may act harmoniously, should be the first study of our life. To neglect the body is to neglect the mind. It cannot be to the glory of God for His children to have sickly bodies or dwarfed minds. To indulge the taste at the expense of health is a wicked abuse of the senses. Those who engage in any species of intemperance, either in eating or drinking, waste their physical energies and weaken moral power. They will feel the retribution which follows the transgression of physical law. {3T 485.3}

Az étvágy az egyik legerősebb kísértés, mellyel az embernek szembe kell szállnia. Titokzatos és csodálatos kapcsolat áll fenn az értelem és a test között. Mindkettő kihat a másikra. Legyen életünk egyik fő célja megóvni egészségünket, kifejleszteni erőnket, hogy az élő gépezet összes része összhangban működjék. Ha elhanyagoljuk testünket, értelmünket hanyagoljuk el. Nem szolgálhatja Isten dicsőségét, ha gyermekeinek beteges a teste s torz a gondolkodása. Gonosz visszaélés értelmi képességeinkkel, ha egészségünk rovására kényeztetjük étvágyunkat. Az akár ivásban, evésben, bárhogy mértéktelenségbe merülők elpazarolják testük erejét, s gyengítik erkölcsi ellenálló képességüket. Az ilyenek erősen érezni fogják a test törvényeinek megszegését követő megtorlást. {3T 485.3}   

The Redeemer of the world knew that the indulgence of appetite would bring physical debility, and so deaden the perceptive organs that sacred and eternal things would not be discerned. Christ knew that the world was given up to gluttony and that this indulgence would pervert the moral powers. If the indulgence of appetite was so strong upon the race that, in order to break its power, the divine Son of God, in behalf of man, was required to fast nearly six weeks, what a work is before the Christian in order that he may overcome even as Christ overcame! The strength of the temptation to indulge perverted appetite can be measured only by the inexpressible anguish of Christ in that long fast in the wilderness. {3T 486.1}

A világ Megváltója tudta, hogy az étvágy bűnös kielégítése testi leromlással jár, de annyira eltompítja a felfogóképességet is, hogy nem ismerjük fel a szent és örökkévaló dolgokat. Krisztus tudta, hogy a világ a falánkság karmai közt vergődik, s az étvágy e bűnös kielégítése olyan erősen megejtette fajunkat, hogy hatalmának megtöréséért Isten Fiának közel hat hétig kellett böjtölnie az ember javára. Akkor milyen súlyos feladat vár a keresztényre, hogy ő is győzni tudjon, amint Krisztus győzött! Falánkságunk kielégítése kísértésének erejét csakis Krisztus kimondhatatlan szenvedésével mérhetjük le, melyet a hosszú pusztai böjttel elviselt. {3T 486.1}   

Christ knew that in order to successfully carry forward the plan of salvation He must commence the work of redeeming man just where the ruin began. Adam fell by the indulgence of appetite. In order to impress upon man his obligations to obey the law of God, Christ began His work of redemption by reforming the physical habits of man. The declension in virtue and the degeneracy of the race are chiefly attributable to the indulgence of perverted appetite. {3T 486.2}

Krisztus tudta, hogy a megváltás tervének sikeres megvalósításáért ott kell elkezdenie az ember megmentését, ahol romlása kezdődött. Ádám az étvágy kielégítésével bukott el. Az emberekbe vésni, hogy engedelmeskedniük kell Isten törvényének, Krisztus azzal látott a mentéshez, hogy új alapokra fektette az ember táplálkozási szokásait. Az erény elszennyeződése és elkorcsosodásunk elsősorban a romlott étvágy bűnös kielégítésének köszönhető. {3T 486.2}   

There is a solemn responsibility upon all, especially upon ministers who teach the truth, to overcome upon the point of appetite. Their usefulness would be much greater if they had control of their appetites and passions, and their mental and moral powers would be stronger if they combined physical labor with mental exertion. With strictly temperate habits, and with mental and physical labor combined, they could accomplish a far greater amount of labor and preserve clearness of mind. If they would pursue such a course, their thoughts and words would flow more freely, their religious exercises would be more energized, and the impressions made upon their hearers would be more marked. {3T 486.3}

Komoly felelősség hárul mindnyájunkra, különösen az igazság tanítóira, hogy legyőzzék étvágyukat. Ha határt szabnak étvágyuknak és szenvedélyeiknek, sokkal eredményesebbek lesznek, Szellemi és erkölcsi erejük megerősödne, ha a szellemi erőfeszítéssel a testi munkát is összekapcsolnák. Szigorúan mértékletes szokásokkal, s az egybekapcsolt testi és szellemi munkával sokkal többet el tudnának végezni kötelességükből, s egyúttal világos gondolkodásukat is megőrizhetnék, így szabadon folynának gondolataik és szavaik, lelki életük is újjáéledne, s mélyebb benyomást tennének hallgatóikra is. {3T 486.3}   

Intemperance in eating, even of food of the right quality, will have a prostrating influence upon the system and will blunt the keener and holier emotions. Strict temperance in eating and drinking is highly essential for the healthy preservation and vigorous exercise of all the functions of the body. Strictly temperate habits, combined with exercise of the muscles as well as of the mind, will preserve both mental and physical vigor, and give power of endurance to those engaged in the ministry, to editors, and to all others whose habits are sedentary. As a people, with all our profession of health reform, we eat too much. Indulgence of appetite is the greatest cause of physical and mental debility, and lies at the foundation of the feebleness which is apparent everywhere. {3T 487.1}

A mértéktelen evés, akár egészséges ételekből is, kimerítőn hat a szervezetre, s eltompítja az élesebb és szentebb gondolatokat. Evésben és ivásban is szigorú mértékletességre van szükség, hogy egészségesen tartsuk meg, s lendületesen foglalkoztassuk testünk mindmegannyi szervét. A szigorúan mértékletes szokások, különösen, ha az izmokat eddzük, s a gondolkodást is gyakoroljuk, megóvják mind a szellemi, mind a testi rugalmasságot, s kitartást kölcsönöznek az Ige szolgáinak, könyvszerkesztőknek, s ülő foglalkozásból élőknek. Népünk, bár vallja az egészségügy megújulását, túl sokat eszik. A falánkság kielégítése a testi és szellemi hanyatlás fő oka. Ez a gyökere a mindenfelé burjánzó gyengeségnek. {3T 487.1}   

Intemperance commences at our tables in the use of unhealthful food. After a time, through continued indulgence, the digestive organs become weakened, and the food taken does not satisfy the appetite. Unhealthy conditions are established, and there is a craving for more stimulating food. Tea, coffee, and flesh meats produce an immediate effect. Under the influence of these poisons the nervous system is excited, and, in some cases, for the time being, the intellect seems to be invigorated and the imagination to be more vivid. Because these stimulants produce for the time being such agreeable results, many conclude that they really need them and continue their use. But there is always a reaction. The nervous system, having been unduly excited, borrowed power for present use from its future resources of strength. All this temporary invigoration of the system is followed by depression. In proportion as these stimulants temporarily invigorate the system will be the letting down of the power of the excited organs after the stimulus has lost its force. The appetite is educated to crave something stronger which will have a tendency to keep up and increase the agreeable excitement, until indulgence becomes habit, and there is a continual craving for stronger stimulus, as tobacco, wines, and liquors. The more the appetite is indulged, the more frequent will be its demands and the more difficult of control. The more debilitated the system becomes and the less able to do without unnatural stimulus, the more the passion for these things increases, until the will is overborne, and there seems to be no power to deny the unnatural craving for these indulgences. {3T 487.2}

Mértéktelenségünk asztalunknál kezdődik, egészségtelen ételek fogyasztásával. Idő multával emésztőszerveink elgyengülnek, s az elfogyasztott étel nem elégíti ki többé az étvágyat. Egészségtelen állapot jön így létre, ezért serkentőbb étetekre vágyunk. A tea, a kávé, és húsételek azonnal serkentően hatnak. A bennük rejlő mérgek hatására az idegrendszer izgalomba jön, s olykor, mintha egy időre erőre kapna. Az értelem és a képzelet szárnyalóvá válik. Mivel a serkentő ételeknek igen kellemes a hatásuk, sokan arra következtetnek, hogy szükségük van rájuk, ezért tovább fogyasztják. Ámde mindig beáll az ellenhatás. A felizgatott idegrendszer a jövő tartalékokból kölcsönzött erőt. A szervezetnek ezt az ideiglenes élénkülését levertség követi. Azzal arányban, hogy az élénkítő ételek-italok mennyire serkentették ideiglenesen a szervezetet, úgy következik be a felajzott szervek elernyedése, miután a serkentő anyagok hatásukat vesztették. Ezzel arra neveljük étvágyunkat, hogy erősebb serkentést követeljen, ami fenn tudja tartani, sőt növelni tudja a kellemes felélénkülést, míg az étvágy ily kielégítése szokássá nem válik, míg követelni nem kezdi az erősebb serkentőket, mint a dohányt, a szeszes italokat. Minél inkább kielégítjük étvágyunk követelését, annál gyakrabban követel, s annál nehezebb uralkodni rajta. Minél gyengébb így a szervezet, minél kevésbé bírja ki mesterséges élénkítés nélkül, annál inkább nő a szenvedély az ilyen élénkítések iránt, míg rabigába nem dönti az akaraterőt, míg sehol sem látunk erőt, mely megtagadná e kielégülést követelő, természetellenes vágyat. {3T 487.2}   

The only safe course is to touch not, taste not, handle not, tea, coffee, wines, tobacco, opium, and alcoholic drinks. The necessity for the men of this generation to call to their aid the power of the will, strengthened by the grace of God, in order to withstand the temptations of Satan and resist the least indulgence of perverted appetite is twice as great as it was several generations ago. But the present generation have less power of self-control than had those who lived then. Those who have indulged the appetite for these stimulants have transmitted their depraved appetites and passions to their children, and greater moral power is required to resist intemperance in all its forms. The only perfectly safe course to pursue is to stand firmly on the side of temperance and not venture in the path of danger. {3T 488.1}

Az egyedüli biztonságos út, ha hozzá se nyúlunk teához, kávéhoz, borhoz, dohányhoz, ópiumhoz és szeszes italokhoz. Mai nemzedékünknek kétszer akkora Isten kegyelme által megerősített akaraterőre van szüksége, hogy ellen tudjon állni Sátán kísértéseinek, s elutasítani a megromlott étvágy akár legjelentéktelenebb bűnös kielégítését, mint néhány nemzedékkel ezelőtt. De a mai nemzedéknek kevesebb az önuralma, mint a régebbieknek. Akik elkényeztették élénkítő szerek iránti mohó vágyukat, gyermekeiknek is továbbadták romlott étvágyaikat és szenvedélyeiket, ezért nagyobb erkölcsi erőre van szükségük, hogy ellenálljanak a mértéktelenség mindmegannyi válfajának. Egyedüli biztonságos út rendíthetetlenül helyt állnunk a mértékletesség mellett, ha rá se tesszük lábunkat a veszedelmes ösvényre. {3T 488.1}   

The great end for which Christ endured that long fast in the wilderness was to teach us the necessity of self-denial and temperance. This work should commence at our tables and should be strictly carried out in all the concerns of life. The Redeemer of the world came from heaven to help man in his weakness, that, in the power which Jesus came to bring him, he might become strong to overcome appetite and passion, and might be victor on every point. {3T 488.2}

Az volt a nagyszerű cél, amelyért Krisztus eltűrte a pusztában a hosszú böjtöt, hogy megtanítson bennünket, mennyire elengedhetetlen a lemondás és mértékletesség, az önuralom. E kötelességünk asztalunknál kezdődik, de szigorúan érvényt kell szereznünk ennek az élet összes vonatkozásában. A világ Megváltója a mennyből jött segíteni a gyenge emberen, hogy az erő által, melynek lehozásáért a földre jött, az ember erőssé tudjon válni, le tudja győzni étvágyát és szenvedélyét, s így minden ponton győzni tudjon. {3T 488.2}   

Many parents educate the tastes of their children and form their appetites. They indulge them in eating flesh meats and in drinking tea and coffee. The highly seasoned flesh meats and the tea and coffee, which some mothers encourage their children to use, prepare the way for them to crave stronger stimulants, as tobacco. The use of tobacco encourages the appetite for liquor, and the use of tobacco and liquor invariably lessens nerve power. {3T 488.3}

Sok szülő félreneveli gyermekei ízlését, eltorzítja gyermekei étvágyát. Húsételekkel, teával és kávéval kényeztetik őket. Az erősen fűszerezett húsételek, tea, kávé, melyek fogyasztására sok anya unszolja is gyermekeit, egyengeti az utat, hogy idővel olyan erősebb élénkítő szereket használjanak, mint a dohány. A dohányzás serkenti a vágyat a szeszes italok után, a dohányzás és szeszes italok elkerülhetetlenül aláássák az idegek erejét. {3T 488.3}   

If the moral sensibilities of Christians were aroused upon the subject of temperance in all things, they could, by their example, commencing at their tables, help those who are weak in self-control, who are almost powerless to resist the cravings of appetite. If we could realize that the habits we form in this life will affect our eternal interests, that our eternal destiny depends upon strictly temperate habits, we would work to the point of strict temperance in eating and drinking. By our example and personal effort we may be the means of saving many souls from the degradation of intemperance, crime, and death. Our sisters can do much in the great work for the salvation of others by spreading their tables with only healthful, nourishing food. They may employ their precious time in educating the tastes and appetites of their children, in forming habits of temperance in all things, and in encouraging self-denial and benevolence for the good of others. {3T 489.1}

Ha fel lehetne rázni a keresztények lelki érzékenységét, hogy mindenben mértékletesek legyenek, példájukkal, asztaluktól kiindulva, segíteni tudnák azokat, akiknek gyenge az önuralma, s csaknem tehetetlenek a falánkság követeléseivel szemben. Ha megértenénk, hogy a földön kialakított szokásaink mennyire kihatnak örök javunkra, hogy örök sorsunk mind az evésben, mind az ivásban megtartott szigorúan mértékletes szokásokon múlik, akkor egészen a szigorú mértékletesség pontjáig verekednénk el magunkat. Példánkkal és igyekezetünkkel eszközül szolgálhatnánk sokak megmentésére a mértéktelenség, bűnös cselekedetek s a halál rombolásától. Ha nővéreink csakis egészséges s tápláló ételekkel terítik meg asztalukat, sokat tehetnek mások megmentésének nagyszerű munkájában. Azzal tölthetnék értékes idejüket, hogy megnevelik gyermekeik ízlését és étvágyát, hogy mindenben a mértékletesség szokásait alakítják ki, és serkentik bennük a mások javára való lemondást és jótékonyságot. {3T 489.1}   

Notwithstanding the example that Christ gave us in the wilderness of temptation by denying appetite and overcoming its power, there are many Christian mothers who by their example and by the education which they are giving their children are preparing them to become gluttons and winebibbers. Children are frequently indulged in eating what they choose and when they choose, without reference to health. There are many children who are educated gourmands from their babyhood. Through indulgence of appetite they are made dyspeptics at an early age. Self-indulgence and intemperance in eating grow with their growth and strengthen with their strength. Mental and physical vigor are sacrificed through the indulgence of parents. A taste is formed for certain articles of food from which they can receive no benefit, but only injury; and as the system is taxed, the constitution becomes debilitated. {3T 489.2}

Annak ellenére, hogy Krisztus, a kísértés pusztájában megtagadva étvágyát, s megtörve az étvágy hatalmát, példát mutatott nekünk, mégis sok keresztény anya példájával, s a gyermekei szoktatásával előkészíti őket, hogy gyomoremberek, borivók legyenek. Gyakran elnézik a gyermekeknek, hogy azt egyenek, ami tetszik, amikor eszükbe jut, tekintet nélkül egészségükre. Sok gyermek babakorától elkapatott ínyenc. Étvágyuk kielégítése miatt kora gyermekségüktől kezdve gyomorbajosak. A bűnös kielégülés és a mértéktelen evés együtt nő, és együtt erősödik velük. A szülők kényeztetése áldozatul löki a gyermekek szellemi és testi rugalmasságát. Olyan ételekre szoknak, amelyekben semmi jó nincs, hanem kizárólag ártalmasak, s túlterhelve szervezetüket, egész testük elkorcsosul. {3T 489.2}   

Ministers, teachers, and students do not become as intelligent as they should in regard to the necessity of physical exercise in the open air. They neglect this duty, which is most essential for the preservation of health. They closely apply their minds to books and eat the allowance of a laboring man. Under such habits some grow corpulent, because the system is clogged. Others become lean, feeble, and weak because their vital powers are exhausted in throwing off the excess of food; the liver becomes burdened and unable to throw off the impurities in the blood, and sickness is the result. If physical exercise were combined with mental exertion, the blood would be quickened in its circulation, the action of the heart would be more perfect, impure matter would be thrown off, and new life and vigor would be experienced in every part of the body. {3T 489.3}

A lelkipásztorok, tanítók és főiskolások sem válnak elég értelmessé a téren, hogy szükségesnek tartsák a friss levegőn végzett testmozgást. Elhanyagolják e kötelességüket, bár elengedhetetlen az egészség megőrzéséhez. Egyre a könyveket bújják nagy szorgalmasan, mégis a nehéz munkát végzők élelemadagját fogyasztják. Ilyen szokások mellett sokan elhíznak. Mások lesoványodnak, erőtlenek, gyengélkedők, mert a felesleges ételektől való szabadulás erőfeszítése kimeríti életerejüket. A máj túlterhelt lesz, nem tudja kiszűrni a vérből a szennyezést, aminek betegség a következménye. Ha a testmozgást szellemi erőfeszítéssel kapcsolnák össze, meggyorsulna a vérkeringés, tökéletesebb lenne a szívműködés, kiküszöbölve az életfolyamatok melléktermékeit, s egész testükbe új erő és rugalmasság költözne. {3T 489.3}   

When the minds of ministers, schoolteachers, and students are continually excited by study, and the body is allowed to be inactive, the nerves of emotion are taxed, while the nerves of motion are inactive. The wear being all upon the mental organs, they become overworked and enfeebled, while the muscles lose their vigor for want of employment. There is no inclination to exercise the muscles by engaging in physical labor because exertion seems to be irksome. {3T 490.1}

Mikor a lelkipásztorok, iskolai tanítók és főiskolások egyre tanulással gyötrik az agyukat, s hagyják, hogy testük tétlen maradjon, az agy idegei túlterheltek, a mozgás idegei pedig tétlenek. Folyton gondolkodó szerveiket nyüvik, ezért túlterheltek s leromlottak lesznek, másrészt izmaik elvesztik rugalmasságukat a tétlenség következtében. Azért nem szeretik testi munkával igénybe venni izmaikat, mert kellemetlen és terhes nekik az erőlködés. {3T 490.1}   

Ministers of Christ, professing to be His representatives, should follow His example, and above all others should form habits of strictest temperance. They should keep the life and example of Christ before the people by their own lives of self-denial, self-sacrifice, and active benevolence. Christ overcame appetite in man's behalf, and in His stead they are to set others an example worthy of imitation. Those who do not feel the necessity of engaging in the work of overcoming upon the point of appetite will fail to secure precious victories which they might have gained and will become slaves to appetite and lust, which are filling the cup of iniquity of those who dwell upon the earth. {3T 490.2}

Krisztus szolgái, akik az ő képviselőinek vallják magukat, kövessék példáját, és mindenekelőtt alakítsanak ki legszigorúbban mértékletes szokásokat. Azzal szemléltessék Krisztus életét és példáját, hogy lemondón, áldozatkészen és jótékonyan élik életüket. Krisztus az ember javára győzte le étvágyát. Krisztus szolgái, az ő helyében állítsanak követésre méltó példát. Akik feleslegesnek tartják, hogy hozzáfogjanak az étvágy legyőzésének kötelességéhez, azok elmulasztják, hogy értékes győzelmeket arassanak, így a falánkságok és a bűnös kívánságok rabszolgái lesznek, amelyek már-már színültig töltik a föld lakosai bűnének kelyhét. {3T 490.2}   

Men who are engaged in giving the last message of warning to the world, a message which is to decide the destiny of souls, should make a practical application in their own lives of the truths they preach to others. They should be examples to the people in their eating, in their drinking, and in their chaste conversation and deportment. Gluttony, indulgence of the baser passions, and grievous sins are hidden under the garb of sanctity by many professed representatives of Christ throughout our world. There are men of excellent natural ability whose labor does not accomplish half what it might if they were temperate in all things. Indulgence of appetite and passion beclouds the mind, lessens physical strength, and weakens moral power. Their thoughts are not clear. Their words are not spoken in power, are not vitalized by the Spirit of God so as to reach the hearts of the hearers. {3T 490.3}

Akik a figyelmeztetés utolsó üzenetét hirdetik – az emberek üdvösségét eldöntő üzenetet –, valósítsák meg életükben a hirdetett igazságokat. Legyenek példaképek az evésben, ivásban, istenfélő, tiszta beszédjükkel és viselkedésükkel. Szerte a világon, Krisztus sok állítólagos képviselőjében a szentség palástja alatt ott rejlik a falánkságba, az alantasabb szenvedélyek kielégítésébe és súlyos bűnökbe való merülés. Vannak kitűnő képességekkel rendelkezők, akik felét sem érik el, amit elérhetnének, ha mindenben mértékletesek lennének. Az étvágy és szenvedély kielégítése beködösíti az agyat, csökkenti a testi, de az erkölcsi erőt is. Az ilyenek nem gondolkodnak világosan. Nem tudják erővel szólni szavaikat, nem élteti őket Isten Lelke, hogy így elérnék hallgatóik szívét. {3T 490.3}   

As our first parents lost Eden through the indulgence of appetite, our only hope of regaining Eden is through the firm denial of appetite and passion. Abstemiousness in diet and control of all the passions will preserve the intellect and give mental and moral vigor, enabling men to bring all their propensities under the control of the higher powers and to discern between right and wrong, the sacred and the common. All who have a true sense of the sacrifice made by Christ in leaving His home in heaven to come to this world that He might by His own life show man how to resist temptation will cheerfully deny self and choose to be partakers with Christ of His sufferings. {3T 491.1}

Mivel ősszüleink étvágyuk kielégítése miatt vesztették el Édent, ezért egyedüli reményünk, hogy az étvágy és szenvedély szigorú megtagadásával nyerjük azt vissza. Az étkezésben gyakorolt önmegtartóztatás, összes szenvedélyünk, dühkitörésünk kordában tartása megőrzi szellemi képességünket, szellemi és erkölcsi erőt nyújt. Képesítik az embert, hogy a magasabb erők uralma alá hajtsa összes tulajdonságát, s hogy különbséget tudjon tenni a helyes és helytelen, a szent és közönséges között. Akinek valódi fogalma van Krisztus áldozatáról, mikor elhagyta mennyei otthonát eljönni világunkra, viselkedésével megmutatni, hogyan álljunk ellene a kísértésnek, azok jókedvvel megtagadják magukat s részt vesznek Krisztus szenvedéseiben. {3T 491.1}   

The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Those who overcome as Christ overcame will need to constantly guard themselves against the temptations of Satan. The appetite and passions should be restricted and under the control of enlightened conscience, that the intellect may be unimpaired, the perceptive powers clear, so that the workings of Satan and his snares may not be interpreted to be the providence of God. Many desire the final reward and victory which are to be given to overcomers, but are not willing to endure toil, privation, and denial of self, as did their Redeemer. It is only through obedience and continual effort that we shall overcome as Christ overcame. {3T 491.2}

Isten félelme a bölcsesség kezdete. Akik győznek, amint Krisztus is győzött, folyvást őrizkedniük kell a Sátán kísértéseitől. Korlátok közé kell szorítaniuk az étvágyat, türelmetlenséget, s mindkettőt alávetni a felvilágosult lelkiismeret szavának, hogy értelmi képességük romlatlan, teljes értékű, felfogóképességük tiszta maradjon, nehogy Isten gondviselésének tekintsék Sátán mesterkedéseit és csapdáit. Sokan szeretnék elnyerni a végső jutalmat és diadalt, melyben a győztesek részesülnek, de nem készek elviselni a kemény munkát, nélkülözést, lemondást, mint Üdvözítőjük elviselte. Csak engedelmesség és folyamatos erőfeszítés által győzhetünk, amint Krisztus győzött. {3T 491.2}   

The controlling power of appetite will prove the ruin of thousands, when, if they had conquered on this point, they would have had moral power to gain the victory over every other temptation of Satan. But those who are slaves to appetite will fail in perfecting Christian character. The continual transgression of man for six thousand years has brought sickness, pain, and death as its fruits. And as we near the close of time, Satan's temptation to indulge appetite will be more powerful and more difficult to overcome. {3T 491.3}

Az étvágy uralma ezrek romlásának fog bizonyulni, holott ha e ponton győztek volna, rendelkezésükre állt volna az erkölcsi erő, hogy az ördög összes más kísértése felett győzelmet arassanak. Ámde a falánkság rabszolgái elmulasztják folyton tökéletesíteni keresztény jellemüket. Az ember hatezer éves engedetlensége betegséget, fájdalmat, s halált érlelt gyümölcsül. S az idők végéhez közeledve, az ördög kísértése, hogy elégítsük ki étvágyunkat, egyre hatalmasabb lesz, egyre nehezebben tudjuk majd legyőzni. {3T 491.3}   

***** {3T 492}

***** {3T 492}