× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 40—The State of the Church

A GYÜLEKEZET ÁLLAPOTA

There is great necessity for a reformation among the people of God. The present state of the church leads to the inquiry: Is this a correct representation of Him who gave His life for us? Are these the followers of Christ and the brethren of those who counted not their lives dear unto themselves? Those who come up to the Bible standard, the Bible description of Christ's followers, will be found rare indeed. Having forsaken God, the Fountain of living waters, they have hewn them out cisterns, “broken cisterns, that can hold no water.” Said the angel: “Lack of love and faith are the great sins of which God's people are now guilty.” Lack of faith leads to carelessness and to love of self and the world. Those who separate themselves from God and fall under temptation indulge in gross vices, for the carnal heart leads to great wickedness. And this state of things is found among many of God's professed people. While they are professedly serving God they are to all intents and purposes corrupting their ways before Him. Appetite and passion are indulged by many, notwithstanding the clear light of truth points out the danger and lifts its warning voice: Beware, restrain, deny. “The wages of sin is death.” Although the example of those who have made shipwreck of faith stands as a beacon to warn others from pursuing the same course, yet many rush madly on. Satan has control of their minds and seems to have power over their bodies. {3T 474.3}

Isten népe körében égető a szükség a lelki megújulásra. A gyülekezet mai állapota ehhez a kérdéshez vezet: így nézne ki talán annak helyes képviselete, aki életét adta értünk? Ezek lennének Krisztus követői, s azok testvérei, akik nem sokra becsülték életüket? Csak hébe-hóba találkozunk olyanokkal, akik megütik a Biblia mértékét, a Bibliának Krisztus követőiről szóló leírását. Mert elhagyták Istent, az élő vizek forrását, s víztárolókat ástak maguknak, repedezett víztárolókat, amelyek nem tartják meg a vizet. Az angyal így szólt: „A szeretet s hit rettentő hiánya a súlyos bűnök, mikben Isten népe vétkes.” A hit hiánya hanyagságra vezet, magunk és a világ szeretetére. Akik elszakítják magukat Istentől, s elbuknak a kísértések alatt, vaskos aljasságokat engednek meg maguknak, mert az érzéki szív súlyos gonoszságra vezet. S ilyen állapotokat találunk azoknál, akik Isten népének vallják magukat. Bar állítják, hogy Istent szolgálják, a valóságban megrontják útjukat őelőtte. Sokan annak ellenére is belemerülnek étvágyuk és szenvedélyük kielégítésébe, hogy az igazság tiszta világossága megjelöli a veszélyt, s felemeli figyelmeztető hangját: „Vigyázz, tartózkodj, mondj le, tagadd meg magad!” „A bűn fizetése a halál.” Bár a hitüket zátonyra futtatók példája figyelmeztető fényként lebeg előttük – nehogy ők is arra az útra térjenek –, mégis sokan eszeveszetten rohannak tovább. Az ördög uralkodik értelmükön, s úgy látszik, ő uralkodik testükön is. {3T 474.3}   

Oh, how many flatter themselves that they have goodness and righteousness, when the true light of God reveals that all their lives they have only lived to please themselves! Their whole conduct is abhorred of God. How many are alive without the law! In their gross darkness they view themselves with complacency; but let the law of God be revealed to their consciences, as it was to Paul, and they would see that they are sold under sin and must die to the carnal mind. Self must be slain. {3T 475.1}

Jaj, hányan áltatják magukat, hogy jók és igazak, mikor Isten igaz világossága azt bizonyítja, hogy egész életükben csak kedvtelésükre éltek! Isten irtózattal fordul el viselkedésüktől. Hányan veszik semmibe Isten törvényét! E sűrű sötétségük ellenére elégedetten nézik magukat, de ha kijelentenék lelkiismeretüknek Isten törvényét, mint Pálnak is kijelentették, felismernék, hogy a bűn rabjai, s okvetlenül meg kell halniuk az érzéki, bűnös gondolkodásnak. Még ezután kell megfeszíteni magukat. {3T 475.1}   

How sad and fearful the mistakes that many are making! They are building on the sand, but flatter themselves that they are riveted to the eternal Rock. Many who profess godliness are rushing on as recklessly, and are as insensible of their danger, as though there were no future judgment. A fearful retribution awaits them, and yet they are controlled by impulse and gross passion; they are filling out a dark life record for the judgment. I lift my voice of warning to all who name the name of Christ to depart from all iniquity. Purify your souls by obeying the truth. Cleanse yourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. You to whom this applies know what I mean. Even you who have corrupted your ways before the Lord, partaken of the iniquity that abounds, and blackened your souls with sin, Jesus still invites you to turn from your course, take hold of His strength, and find in Him that peace, power, and grace that will make you more than conquerors in His name. {3T 475.2}

Mily szomorúak s félelmetesek a tévedések, melyeket elkövetnek! Bár homokra építenek, mégis azzal áltatják magukat, hogy az örök sziklához rögzítettek. Sokan, bár vallják az istenfélelmet, mégis vakmerőn folytatják útjukat. Annyira fogalmuk sincs az őket fenyegető veszélyről, mintha nem lenné ítélet. Félelmetes megtorlás vár rájuk, mégis az ösztönök s a vak szenvedélyek uralkodnak rajtuk. Sötét feljegyzéseket halmoznak az ítéletre. Felemelem figyelmeztető szavamat mindenkihez, aki Krisztus nevét vallja. Szakadjatok el a vétkezéstől. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel. Tartsuk távol magunktól a test és a lélek minden szennyét, és Isten félelemében tegyük teljessé megszentelődésünket. Ti, akikre ez vonatkozik, tudjátok, miről beszélek. Benneteket is, akik rossz útra tértetek az Úr előtt, s akik részt vesztek az uralkodó gonoszságban, s bűnnel feketítettétek be lelketeket, Jézus még mindig hívogat, forduljatok vissza útjaitokról, ragadjátok meg erejét, s benne találjatok nyugalmat, erőt és kegyelmet, ami által hódítóknál hatalmasabbak lehettek az ő neve által. {3T 475.2}   

The corruptions of this degenerate age have stained many souls who have been professedly serving God. But even now it is not too late for wrongs to be righted and for the blood of a crucified and risen Saviour to atone in your behalf if you repent and feel your need of pardon. We need now to watch and pray as never before, lest we fall under the power of temptation and leave the example of a life that is a miserable wreck. We must not, as a people, become careless and look upon sin with indifference. The camp needs purging. All who name the name of Christ need to watch and pray and guard the avenues of the soul; for Satan is at work to corrupt and destroy if the least advantage is given him. {3T 476.1}

Romlott korunk aljasságai sok ember lelkét beszennyezték már, akik állítólag Istent szolgálják. De még most sem késő helyrehozniuk a rosszat, ha megtérnek és érzik, hogy bocsánatra van szükségük, hogy a megfeszített és feltámadott Megváltó elfedezze bűnüket. Virrasszanak és imádkozzanak, mint még soha, nehogy elbukjanak a kísértés nyomása alatt, nehogy olyan életet hagyjanak maguk után, mely siralmas roncs csupán. Népünknek nem szabad hanyaggá válnia, és félvállról vennie a bűnt. A tábornak tisztításra van szüksége. Aki Krisztus nevét vallja, virrasszon és imádkozzék, őrizze a lélek útjait, mert az ördög nem alszik, hanem meg akar rontani, el akar pusztítani, ha akár a legparányibb lehetőséget nyújtjuk neki. {3T 476.1}   

My brethren, God calls upon you as His followers to walk in the light. You need to be alarmed. Sin is among us, and it is not seen to be exceedingly sinful. The senses of many are benumbed by the indulgence of appetite and by familiarity with sin. We need to advance nearer heaven. We may grow in grace and in the knowledge of the truth. Walking in the light, running in the way of God's commandments, does not give the idea that we can stand still and do nothing. We must be advancing. {3T 476.2}

Testvéreim, Isten felszólít benneteket, akik az ő követői vagytok, hogy járjatok a világosságban. Riadjatok meg. Hisz bűn rejlik közöttünk, s még csak nem is tűnik végtelenül gonosznak előttünk. Az étvágy kielégítése, s a bűn megszokása zsibbasztja el sokak érzékeit. Törjünk előre, közelebb a mennyhez. Módunkban áll egyre növekedni a kegyességben és az igazság ismeretében. Járjatok a világosságban, fussatok Isten parancsainak útján. Ezek nem azt fejezik ki, mintha megengedhető lenne egyhelyben topognunk, hogy tétlenek legyünk, hanem, hogy előre kell törekednünk. {3T 476.2}   

In self-love, self-exaltation, and pride there is great weakness; but in humility there is great strength. Our true dignity is not maintained when we think most of ourselves, but when God is in all our thoughts and our hearts are all aglow with love to our Redeemer and love to our fellow men. Simplicity of character and lowliness of heart will give happiness, while self-conceit will bring discontent, repining, and continual disappointment. It is learning to think less of ourselves and more of making others happy that will bring to us divine strength. {3T 476.3}

Hallatlan gyengeség rejtőzik a magunk szeretetében, felmagasztalásában, s a büszkeségben, az alázatban viszont roppant erő. Nem azzal tartjuk fenn valódi méltóságunkat, ha a legtöbbet gondolunk magunkról, hanem ha Isten él minden gondolatunkban, ha szívünk izzik a Megváltónk, és embertársaink iránti szeretettől. A jellem őszinte odaadása és az alázatos szívűség, boldogságot fakaszt, az önhittség viszont csak elégedetlenséget, kielégítetlen vágyakat, s örökös csalódást szül. Tanuljunk meg szerényebbet, kevesebbet gondolni magunkról, és többet arra, hogy másokat boldogítsunk. Ez majd meghozza számunkra az isteni erőt. {3T 476.3}   

In our separation from God, in our pride and darkness, we are constantly seeking to elevate ourselves, and we forget that lowliness of mind is power. Our Saviour's power was not in a strong array of sharp words that would pierce through the very soul; it was His gentleness and His plain, unassuming manners that made Him a conqueror of hearts. Pride and self-importance, when compared with lowliness and humility, are indeed weakness. We are invited to learn of Him who was meek and lowly of heart; then we shall experience that rest and peace so much to be desired. {3T 477.1}

Mivel elszakadtunk Istentől, mivel büszkeség domborítja mellünket, mivel sötétben járunk, ezért egyre magunkat toljuk az előtérbe, s feledjük, hogy az alázatos szívűségben az erő. Üdvözítőnk ereje nem az olyan éles szavak elsöprő áradata volt, melyek átütnek, egészen a lélekig, hanem a gyengédség, mesterkéletlen, szerény modora tette őt szívek hódítójává. A kevélység és felfuvalkodottság, ha az alázatos szívűséggel és szerénységgel hasonlítjuk össze, valóban gyengeségek. Az Úr felszólít most, hogy tanuljunk tőle, mert ő szelíd volt és alázatos szívű, akkor tapasztalni fogjuk a megnyugvást s békét, melyre oly igen vágyunk. {3T 477.1}   

***** {3T 477}

***** {3T 477}