× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 39—The State of the World

A VILÁG ÁLLAPOTA

I was shown the state of the world, that it is fast filling up its cup of iniquity. Violence and crime of every description are filling our world, and Satan is using every means to make crime and debasing vice popular. The youth who walk the streets are surrounded with handbills and notices of crime and sin, presented in some novel or to be acted at some theater. Their minds are educated into familiarity with sin. The course pursued by the base and vile is kept before them in the periodicals of the day, and everything which can excite curiosity and arouse the animal passions is brought before them in thrilling and exciting stories. {3T 471.3}

Az Úr elém tárta a világ állapotát. Azt, hogy a világ gyors léptekkel színig tölti vétkei kelyhét. Erőszak, s minden elképzelhető bűn tölti be világunkat, s az ördög megragad minden eszközt, hogy népszerűvé tegye a bűnöket, s az elaljasító, kicsapongó életet. Az utcákon járó fiatalokat a bűnök és vétkek hirdetései és falragaszai veszik körül, melyek könyv alakban olvashatók vagy a színházakban láthatók, arra irányulva, hogy megszokják a bűnt. A napilapok folyton szemük előtt lebegtetik a bűnösök útjait, s mindazt, ami kíváncsiságot kelthet és felkorbácsolja az állati szenvedélyeket, izgalmas és izgató történetekkel tálalják eléjük. {3T 471.3}   

The literature that proceeds from corrupted intellects poisons the minds of thousands in our world. Sin does not appear exceeding sinful. They hear and read so much of debasing crime and vileness that the once tender conscience which would have recoiled with horror becomes so blunted that it can dwell upon the low and vile sayings and actions of men with greedy interest. {3T 472.1}

A romlott gondolkodásúak tollából áradó irodalom ezrek észjárását rontja meg. A bűn nem látszik többé elrettentőnek. Annyit hallanak és olvasnak lealjasító bűntettekről és mélyre züllésről, hogy a valaha érzékeny lelkiismeretűk, mely régebben borzadva döbbent volna vissza, eltompul, hogy mohón habzsolja az emberek alantas, rút mondásait, aljas cselekedeteit. {3T 472.1}   

“As it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of man.” God will have a people zealous of good works, standing firm amid the pollutions of this degenerate age. There will be a people who hold so fast to the divine strength that they will be proof against every temptation. Evil communications in flaming handbills may seek to speak to their senses and corrupt their minds; yet they will be so united to God and angels that they will be as those who see not and hear not. They have a work to do which no one can do for them, which is to fight the good fight of faith, and lay hold on eternal life. They will not be self-confident and self-sufficient. Knowing their weakness, they will unite their ignorance to Christ's wisdom, their weakness to His strength. {3T 472.2}

„Úgy lesz az Emberfiának eljövetelekor, mint Noé napjaiban történt.” Istennek mégis lesz jótettekben buzgólkodó népe, mely romlott korunk szennyáradata közepette is tántoríthatatlanul helytáll. Olyan nép lesz ez, mely annyira ragaszkodik Isten erejéhez, hogy az menedék lesz számukra mindennemű kísértés ellen. A mindenki figyelmét megkapó falragaszok aljas közleményei fel akarják korbácsolni ugyan érzékeiket, s megrontani értelmüket, mégis oly közel élnek majd Istenhez és angyalaihoz, hogy olyanok, mint aki se lát, se hall. Olyan feladat vár rájuk, melyet senki el nem végezhet helyettük – megvívni a hit harcát, és elnyerni az örök életet. Nem lesznek sem magabiztosak, sem önteltek. Ismerni fogják gyengeségeiket, ezért tudatlanságukat a Krisztus bölcsességéhez, gyengeségüket az ő erejéhez láncolják. {3T 472.2}   

The youth may have principles so firm that the most powerful temptations of Satan will not draw them away from their allegiance. Samuel was a child surrounded by the most corrupting influences. He saw and heard things that grieved his soul. The sons of Eli, who ministered in holy office, were controlled by Satan. These men polluted the whole atmosphere which surrounded them. Men and women were daily fascinated with sin and wrong, yet Samuel walked untainted. His robes of character were spotless. He did not fellowship, or have the least delight in, the sins which filled all Israel with fearful reports. Samuel loved God; he kept his soul in such close connection with heaven that an angel was sent to talk with him in reference to the sins of Eli's sons, which were corrupting Israel. {3T 472.3}

A fiatalok elvei olyan szilárdak lehetnek, hogy az ördög legerősebb csalásai sem csalogatják el őket elkötelezettségüktől. Sámuel gyermek volt még, mikor a legrombolóbb légkör vette körül. Olyanokat látott és hallott, amik kínokkal töltötték el lelkét. Hisz Éli fiait, bár szent hivatásban szolgáltak, Sátán uralta. Éli két fia megrontotta a levegőt maga körül. A bűn és gonoszság naponta megbabonázott embereket, Sámuel mégis szeplőtlen maradt. Semmi sem szennyezte be jelleme ruháit. Semmi közösséget sem érzett a bűnökkel, a legkevésbé sem gyönyörködött ezekben, melyek félelmetes hírekkel töltötték be egész Izráelt. Sámuel szerette Istent, olyan közeli kapcsolatban tartotta meg a mennyel a lelkét, hogy az Úr hozzá küldött angyalt Éli fiainak egész Izráelt megrontó bűnével kapcsolatban. {3T 472.3}   

Appetite and passion are overcoming thousands of Christ's professed followers. Their senses become so blunted on account of familiarity with sin that they do not abhor it, but view it as attractive. The end of all things is at hand. God will not much longer bear with the crimes and debasing iniquity of the children of men. Their crimes have indeed reached unto the heavens and will soon be answered by the fearful plagues of God upon the earth. They will drink the cup of God's wrath unmixed with mercy. {3T 473.1}

Krisztus hitvalló követőinek ezreit az étvágy és szenvedély győzi le ma. A bűnnel való közeli kapcsolat miatt annyira eltompulnak érzékeik, hogy képtelenek gyűlölni, hanem inkább vonzónak találják a bűnt. Minden dolgok vége elközelített. Isten nem sokáig fogja tűrni az emberek gyermekeinek gonoszságát és aljas vétkeit. Bűnük az egekig hat, ezért rövidesen Isten félelmetes csapásai lesznek a felelet. Inni fognak Isten haragjának poharából, melyet könyörülettel elegyítetlenül töltött kelyhébe. {3T 473.1}   

I have seen that there is danger that even the professed children of God will be corrupted. Licentiousness is binding men and women as captives. They seem to be infatuated and powerless to resist and overcome upon the point of appetite and passion. In God there is power; in Him there is strength. If they will take hold upon it, the life-giving power of Jesus will stimulate everyone who has named the name of Christ. Dangers and perils surround us; and we are only safe when we feel our weakness and cling with the grasp of faith to our mighty Deliverer. It is a fearful time in which we live. We cannot cease watchfulness and prayer for a moment. Our helpless souls must rely on Jesus, our compassionate Redeemer. {3T 473.2}

Láttam, hogy az a veszély fenyeget, hogy Isten hitvalló gyermekei is elzüllenek. Az erkölcstelenség rakja, egyre rakja a férfiakra és nőkre a rabláncokat. Mintha megbűvölték volna őket, mintha nem lenne erejük, hogy ellenálljanak, s legyőzzék étvágyukat és szenvedélyüket. Istenben az erő, s általa nyerhetünk erőt mi is. Ha valaki megragadja Jézus életadó erejét, az újjáéleszti azokat, akik Krisztus nevét veszik magukra. Veszedelmek és kockázatok vesznek körül. Csak akkor vagyunk biztonságban, ha gyengeségünk tudatában élünk, ezért hitünk erejével mindenható Szabadítónkba kapaszkodunk. Félelmetes időkben élünk. Semmi esetre sem szabad beszüntetnünk a virrasztást s az imát, egyetlen percre sem. Tehetetlen lelkünknek feltétlenül Jézusra, együtt érző Megváltónkra kell támaszkodnia. {3T 473.2}   

I was shown the greatness and importance of the work before us. But few realize the true state of things. All who are asleep, and who cannot realize any necessity for vigilance and alarm, will be overcome. Young men are arising to engage in the work of God, some of whom have scarcely any sense of the sacredness and responsibility of the work. They have but little experience in exercising faith and in earnest soul hunger for the Spirit of God, which ever brings returns. Some men of good capabilities, who might fill important positions, do not know what spirit they are of. They run in a jovial mood as naturally as water flows downhill. They talk nonsense, and sport with young girls, while almost daily listening to the most solemn, soul-stirring truths. These men have a religion of the head, but their hearts are not sanctified by the truths they hear. Such can never lead others to the Fountain of living waters until they have drunk of the stream themselves. {3T 473.3}

Elém tárták a ránk váró feladat nagyságát és fontosságát. Alig néhányan ismerik a dolgok valódi állapotát. Akik szunnyadnak, és sehogy sem látják be, hogy éberségre és riadalomra van szükség, azokat le fogják győzni. Ifjak jönnek az előtérbe, hogy Isten munkájába lépjenek, bár közülük némelyiknek fogalma sincs a munka szentségről és felelősségéről. Alig van lelki tapasztalatuk, hogy gyakorolják hitüket, s hogy komolyan, lelkük mélyéről szomjazzák Isten Lelkét, mert mindig ez hoz jó eredményt. Némely jó képességű ember, aki talán majd fontos állást tölt be, azt sem tudja, milyen lélek vezeti őket. Kedélyesen futják pályájukat, oly természetesen, amint a víz folyik a hegyről lefelé. Értelmetlen dolgokat fecsegnek, szeretik a fiatal lányok társaságát, miközben csaknem naponta hallják a legkomolyabb és legmegrázóbb igazságokat. Megvan ugyan náluk az ész vallása, a hallott igazságok mégsem szentelik meg szívüket. Ezek mindaddig képtelenek az élő vizek forrásához vezetni, amíg maguk sem ittak a patakból. {3T 473.3}   

It is no time now for lightness, vanity, or trifling. The scenes of this earth's history are soon to close. Minds that have been left to loose thought need change. Says the apostle Peter: “Gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ; as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance: but as He which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation; because it is written, Be ye holy; for I am holy.” {3T 474.1}

Nem a könnyelműség, hiúság és semmitmondó dolgok ideje ez. A föld történelmének eseményei rövidesen véget érnek. A laza gondolkodásúak komolyodjanak meg. Péter apostol mondja: „Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelenik. Mint engedelmes gyerekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek. Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben.” {3T 474.1}   

Loose thoughts must be gathered up and centered on God. The very thoughts should be in obedience to the will of God. Praise should not be given or expected; for this will have a tendency to foster self-confidence rather than to increase humility, to corrupt rather than to purify. Men who are really qualified and who feel that they have a part to act in connection with the work of God will feel pressed beneath the sense of the sacredness of the work, as a cart beneath sheaves. Now is the time to make the most earnest efforts to overcome the natural feelings of the carnal heart. {3T 474.2}

Rendezzük hát el, s összpontosítsuk Istenre kusza gondolatainkat. Gondolataink is engedelmeskedjenek Isten akaratának. Ne magasztaljunk hát senkit, s mi se várjunk el magasztalást, mert ez hajlamossá tesz a magunkban bízásra, alázatunk egyre növelése helyett. Arra hajlik, hogy megrontson, ahelyett, hogy megtisztítana. A valóban minősített férfiakra, akik úgy érzik, hogy ki kell venni részüket Isten munkájából, rá fog nehezedni a mű szentségének tudata, akár a kévék a szekérre. Ma az ideje legyőznünk érzéki szívünk bűnös hajlamait. {3T 474.2}   

***** {3T 474}

***** {3T 474}