× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 5—The Cause in New York

A MŰ HELYZETE NEW YORKBAN

While in Vermont, December 10, 1871, I was shown some things in regard to New York. The cause in that state seemed to be in a deplorable condition. There were but few laborers, and these were not as efficient as their profession of faith in the sacred truths for this time demanded them to be. There are those in the state who minister in word and doctrine, who are not thorough workmen. Although they believe the theory of the truth, and have been preaching for years, they will never be competent laborers until they work upon a different plan. They have spent much time among the churches, when they are not qualified to benefit them. They themselves are not consecrated to God. They need the spirit of endurance to suffer for Christ's sake, “to drink of the cup,” and “be baptized with the baptism,” before they are prepared to help others. Unselfish, devoted workmen are needed, to bring things up in New York to the Bible standard. These men have not been in the line of their duty in traveling among the churches. If God has called them to His work, it is to save sinners. They should prove themselves by going out into new fields, that they may know for themselves whether God has committed to them the work of saving souls. {3T 48.1}

1871. december tizedikén, mikor Vermontban tartózkodtam, közöltek velem néhány dolgot ügyünk New York-i állása felől. Úgy tűnt föl előttem, hogy az ügy siralmas állapotban volt. Kevés volt a munkás és azok sem olyan eredményesek, mint azt a jelennek szóló szent igazságokról való hitvallásuk megkövetelte volna. Olyan embereink vannak ebben az államban, akik bár tanítással szolgálnak, mégsem alapos munkások. Bár hisznek az igazság elméletében és évek óta hirdetik az igét, mégsem lesznek rátermett munkások addig, amíg más módszerrel nem dolgoznak. Sok időt töltenek el a gyülekezetekkel, pedig nem is alkalmasak arra, hogy a gyülekezet javára váljanak. Hiszen ők maguk sem Istennek szenteltek. A Krisztusért való szenvedés elviselésének lelkületére van szükségük, inniuk kell a pohárból és meg kell keresztelkedniük a keresztséggel, mielőtt felkészültek volna arra, hogy másokon segítsenek. Önzetlen, odaadó munkásokra van szükség, hogy a Biblia színvonalára emeljék a dolgokat New Yorkban. Ezek az emberek nem kötelességük szerint fáradoztak, mikor egyik gyülekezettől a másikig utazgattak. Ha Isten hívta el őket munkájára, azért tette, hogy bűnösöket mentsen meg. Azzal bizonyítsák be elhivatottságukat, hogy új mezőkre mennek el, ahol megtudhatják, hogy Isten bízta-e rájuk a lélekmentés munkáját. {3T 48.1}   

Had Brethren Taylor, Saunders, Cottrell, Whitney, and Brother and Sister Lindsay labored in new fields, they would now be far in advance of what they are. Meeting the opposition of opponents would drive them to their Bibles for arguments to sustain their position, and this would increase their knowledge of the Scriptures and would give them a consciousness of their ability in God to meet opposition in any form. Those who are content to go over and over the same ground among the churches will be deficient in the experience they should have. They will be weak—not strong to will and do and suffer for the truth's sake. They will be inefficient workmen. {3T 48.2}

Ha Taylor, Cotwell, Whitney és Lindsay atyafi és testvérnő új mezőkön fáradozna, akkor lelkileg sokkal fejlettebbek lennének, mint amilyenek most. Ha az ellenfelek szembeszegülésével találkoznának, ez a Bibliájukhoz vezetné őket, érveket keresni, melyekkel meg tudnák védeni álláspontjukat. Ezzel növelnék jártasságukat a Szentírásban és tudatossá válna bennük, hogy Isten erejével szembe tudnak szállni az ellenséggel, bármilyen alakot is ölt. Akik megelégednek azzal, hogy a gyülekezetet járva a tanításnak ugyanazon a területein szántsanak, azoknak hiányos lesz a tapasztalatuk, amivel pedig rendelkezniük kellene. Gyöngék maradnak, nem pedig erősek szándékaikban, a végrehajtásban, s abban, hogy szenvedjenek az igazságért. Eredménytelen munkások lesznek. {3T 48.2}   

Those who have the cause of God at heart and feel love for precious souls for whom Christ died, will not seek their own ease or pleasure. They will do as Christ has done. They will go forth “to seek and to save that which was lost.” He said: “I came not to call the righteous, but sinners to repentance.” {3T 49.1}

Ha szívükön viselik Isten ügyét, ha a szeretet lángja lobog bennük a drága lelkekért, akikért Krisztus életét adta, akkor nem keresik majd a maguk szórakozását vagy könnyebbségét. Hanem úgy viselkednek majd, mint Krisztus. Menni fognak, hogy "megkeressék és megmentsék az elveszettet." Ő mondta "Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket." {3T 49.1}   

If ministers in New York wish to help the church, they can do so in no better way than to go out into new fields and labor to bring souls into the truth. When the church see that the ministers are all aglow with the spirit of the work, that they feel deeply the force of the truth, and are seeking to bring others to the knowledge of it, it will put new life and vigor into them. Their hearts will be stirred to do what they can to aid in the work. There is not a class of people in the world who are more willing to sacrifice of their means to advance the cause than are Seventh-day Adventists. If the ministers do not utterly discourage them by their indolence and inefficiency, and by their lack of spirituality, they will generally respond to any appeal that may be made that commends itself to their judgment and consciences. But they want to see fruit. And it is right that the brethren in New York should demand fruit of their ministers. What have they done? What are they doing? {3T 49.2}

Ha New York-i lelkészeink segíteni akarják a gyülekezeteket, úgy tudják ezt a legeredményesebben megtenni, ha új területekre mennek ki és embereket vezetnek az igazsághoz. Mikor a gyülekezet látja, hogy az igehirdetők égnek a munka lelkületétől, mélyen átérzik az igazság erejét, igyekeznek embereket vezetni az igazság ismeretére, ez majd új életet és erőt vált ki belőlük. Megindítja szívüket, hogy ők is elkövessenek mindent, hogy segítsenek e munkában. Egyetlen más olyan embercsoport sincs a világon, akik szívesebben feláldozzák javaikat az ügy fellendítéséért, mint a szombattartó adventisták. Ha az igehirdetők nem veszik el teljesen a szombattartók kedvét a maguk tétlenségével és eredménytelenségével, lelkiségük hiányával, akkor az adventisták rendszerint bőkezűen eleget tesznek bárminemű felhívásnak, ami belátásra és lelkiismeretükre hat. De a tagok előbb látni szeretnék az eredményt. Helyénvaló, hogy New York állambeli testvéreink is gyümölcsöt várnak el igehirdetőiktől. Milyen eredményeket értek el a lelkészeik? Mit csinálnak most? {3T 49.2}   

Ministers in New York should have been far in advance of what they are. But they have not engaged in that kind of labor which called forth earnest effort and strong opposition. Had they done so they would have been driven to their Bibles and to prayer in order to be able to answer their opponents, and in the exercise of their talents would have doubled them. There are ministers in New York who have been preaching for years, but who cannot be depended upon to give a course of lectures. They are dwarfed. They have not exercised their minds in the study of the word and in meeting opposition, so that they might become strong in God. Had they, like faithful soldiers of the cross of Christ, gone forth “without the camp,” depending upon God and their own energies, rather than leaning so heavily upon their brethren, they would have obtained an experience, and would now be qualified to engage in the work wherever their help is most needed. If the ministers generally in New York had left the churches to labor for themselves, and had not stood in their way, both churches and ministers would now be further advanced in spirituality and in the knowledge of the truth. {3T 49.3}

A New York-i lelkipásztoroknak messze előbbre kellene járniuk. Ők mégsem láttak olyan fajta munkához, ami komoly erőfeszítést igényelt volna, ami erős ellenállást váltott volna ki. Ha ezt tették volna, akkor a Bibliájukhoz kényszerítette volna őket és az imához, hogy meg tudjanak felelni ellenzőiknek. S hogyha igénybe vették volna talentumaikat, egyúttal meg is kettőzték volna azokat. Akadnak New Yorkban olyan lelkészek, akik évek óta hirdetik ugyan az igét, de akikre mégsem lehet számítani, hogy nyilvános előadássorozatot tartsanak. Elgyengültek, mert nem fejlesztették gondolkodásukat az ige tanulmányozásával, sem az ellenszegüléssel való szembeszállással, hogy így Isten által megerősödjenek. Ha Krisztus keresztjének hű katonáiként elmentek volna a táboron kívülre, ha Istenre és a maguk életerejére támaszkodtak volna, ahelyett, hogy teljes súlyukkal testvéreikre, akkor tapasztalatra tettek volna szert, s mára már képesek lennének munkához fogni bárhol, ahol a legégetőbben szükség van a segítségükre. Ha New York-i igehirdetőink hagyták volna, hogy a gyülekezetek maguk fáradozzanak magukért, ha nem állták volna el a gyülekezetek útját, akkor ma már mind a gyülekezetek, mind az igehirdetők fejlettebbek lennének a lelkiségben és az igazság ismeretében. {3T 49.3}   

Many of our brethren and sisters in New York have been backsliding upon health reform. There is but a small number of genuine health reformers in the state. Light and spiritual understanding have been given to the brethren in New York. But the truth that has reached the understanding, the light that has shone upon the soul, which has not been appreciated and cherished, will witness against them in the day of God. Truth has been given to save those who would believe and obey. Their condemnation is not because they did not have the light, but because they had the light and did not walk in it. {3T 50.1}

Sok New York-i fivérünk és nővérünk visszaesett az egészségügyi megújulás terén. Alig akad egynéhány valódi egészségügyi újító az egész államban. Pedig New York-i testvéreink világosságot és lelki értelmet nyertek. Mégis az igazság, mely behatolt értelmükbe, a fény, mely lelkükbe ragyogott, de melyet nem értékeltek és ápoltak, tanúskodni fog ellenük az Isten napján. Azért adta az Úr az igazságot, hogy megmentse azokat, akik hisznek és engedelmeskednek. Nem az ítéli meg őket, hogy nem volt világosságuk, hanem az, hogy nem jártak benne. {3T 50.1}   

God has furnished man with abundant means for the gratification of natural appetite. He has spread before him, in the products of the earth, a bountiful variety of food that is palatable to the taste and nutritious to the system. Of these our benevolent heavenly Father says that we may “freely eat.” We may enjoy the fruits, the vegetables, the grains, without doing violence to the laws of our being. These articles, prepared in the most simple and natural manner, will nourish the body, and preserve its natural vigor without the use of flesh meats. {3T 50.2}

Isten bőségesen gondolkodott arról, hogy az emberek kielégítsék természetes étvágyukat. Bőségesen változatos táplálékot terített nekik a föld terményeiből, jóízűt, táplálót a szervezetünknek. Ezekből – mondja mennyei Atyánk -, szabadon ehetnek. Jóízűen elfogyaszthatjuk a gyümölcsöket, a zöldségféléket, gabonákat anélkül, hogy megsértenénk testünk törvényeit. Ezek az élelmiszerek a lehető leg-egyszerűbben és legtermészetesebben elkészítve, táplálni fogják testünket, megőrzik húsételek nélkül is természetes életerejüket. {3T 50.2}   

God created man a little lower than the angels and bestowed upon him attributes that will, if properly used, make him a blessing to the world and cause him to reflect the glory to the Giver. But although made in the image of God, man has, through intemperance, violated principle and God's law in his physical nature. Intemperance of any kind benumbs the perceptive organs and so weakens the brain-nerve power that eternal things are not appreciated, but placed upon a level with the common. The higher powers of the mind, designed for elevated purposes, are brought into slavery to the baser passions. If our physical habits are not right, our mental and moral powers cannot be strong; for great sympathy exists between the physical and the moral. The apostle Peter understood this and raised his voice of warning to his brethren: “Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul.” {3T 50.3}

Isten eredetileg alig valamivel teremtette az embert alacsonyabb rendűvé az angyaloknál. Olyan tulajdonságokkal ruházta fel őt, melyek, ha helyesen használ fel, áldására lesz a világnak és hatása az adományozó dicsőségét tükrözi. De, bár Isten a maga mására teremtette őt, az ember mértéktelenségével megsértette testi természetében az elvet és Isten törvényét. Bárminemű mértéktelenség elzsibbasztja az érzékeny szerveket s annyira elgyöngíti az agy idegerejét, hogy képtelenek nagyra becsülni az örökkévaló dolgokat. Ehelyett a közönséges ügyek színvonalára rántják le azokat. Az alantasabb szenvedélyek szolgaságba vetik az agy magasabb rendű erőit, melyeket pedig magasztos célra tervezett az Úr. Ha helytelen testi szokásaink vannak, szellemi és erkölcsi képességeink sem lehetnek erősek, mert szoros az összefüggés a testi és az erkölcsi között. Péter apostol megértette ezt, ezért is emelte fel hangját figyelmeztetőn a testvérei előtt "Szeretteim, mint vándorokat és hontalanokat intelek titeket, tartózkodjatok a testi kívánságoktól, melyek a lélek ellen küzdenek." {3T 50.3}   

There is but little moral power in the professed Christian world. Wrong habits have been indulged, and physical and moral laws have been disregarded, until the general standard of virtue and piety is exceedingly low. Habits which lower the standard of physical health enfeeble mental and moral strength. The indulgence of unnatural appetites and passions has a controlling influence upon the nerves of the brain. The animal organs are strengthened, while the moral are depressed. It is impossible for an intemperate man to be a Christian, for his higher powers are brought into slavery to the passions. {3T 51.1}

Alig akad erkölcsi erő a névleges keresztény világban. Mindaddig helytelen szokásoknak hódolnak, semmibe veszik a testi és az erkölcsi törvényeket, míg csak ijesztően alacsony fokra nem züllött mind az erény, mind az istenfélelem általános színvonala. Olyan szokások, amelyek csökkentik a testi egészség színvonalát – aláássák a szellemi és az erkölcsi erőt is. A természetellenes étvágyak és szenvedélyek kielégítése döntő hatással van az agyidegekre. Az állatias érzékeket erősíti, az erkölcsieket pedig elnyomja. A mértéktelen ember számára lehetetlenség kereszténynek lenni, hiszen magasztosabb erőit a szenvedélyek rabszolgaságába vetette. {3T 51.1}   

Those who have had the light upon the subjects of eating and dressing with simplicity in obedience to physical and moral laws, and who turn from the light which points out their duty, will shun duty in other things. If they blunt their consciences to avoid the cross which they will have to take up to be in harmony with natural law, they will, in order to shun reproach, violate the Ten Commandments. There is a decided unwillingness with some to endure the cross and despise the shame. Some will be laughed out of their principles. Conformity to the world is gaining ground among God's people, who profess to be pilgrims and strangers, waiting and watching for the Lord's appearing. There are many among professed Sabbathkeepers in New York who are more firmly wedded to worldly fashions and lusts than they are to healthy bodies, sound minds, or sanctified hearts. {3T 51.2}

Akik elnyerték a világosságot az egyszerű étkezés és ruházkodás felől, a testi és erkölcsi törvényeknek megfelelően, de akik mégis hátat fordítanak a tényeknek, melyek rámutatnak kötelességeikre, azok másban is kibújnak majd a kötelesség alól. Ha tompítják lelkiismeretüket, hogy elkerüljék a keresztet, melyet pedig vállalniuk kell, ha összhangba akarnak kerülni a természet törvényeivel, akkor a tízparancsolatot is meg fogják szegni, csakhogy elkerüljék a gyalázatot. Némelyek nagyon is húzódoznak attól, hogy elszenvedjék a keresztet és ne törődjenek a gyalázattal. Némelyeket egyszerűen kinevetnek az elveik miatt. Isten népe között a világhoz való alkalmazkodás hódít teret, pedig azt vallják, hogy hontalanok és vándorok, – hogy várják és sóvárogják Uruk eljövetelét. Sokan vannak a hitvalló szombattartók között New Yorkban, akik megrögzötten hozzánőttek a világi szokásokhoz és a bűnös kívánságokhoz, mint testük egészségéhez, józan gondolkodásukhoz és szívük megszentelődéséhez. {3T 51.2}   

God is testing and proving individuals in New York. He has permitted some to have a measure of prosperity, to develop what is in their hearts. Pride and love of the world have separated them from God. The principles of truth are virtually sacrificed, while they profess to love the truth. Christians should wake up and act. Their influence is telling upon, and molding, the opinions and habits of others. They will have to bear the weighty responsibility of deciding by their influence the destiny of souls. {3T 51.3}

New Yorkban Isten némelyeket próbára tesz és vizsgáztat. Megengedte, hogy jómódban éljenek, hogy megérlelje, ami a szívükben rejlik. A büszkeség és a világ szeretete elválasztja őket Istentől. Lényegében elvetik az igazság elveit, pedig azt vallják, hogy szeretik az igazságot. A keresztények ébredjenek fel és lépjenek ki a tettek mezejére. Mert példamutatásuk jelentős mértékben kihat mások nézeteire és szokásaira. Vállalniuk kell a súlyos felelősséget, mert a befolyásukkal mások sorsát döntik el. {3T 51.3}   

The Lord, by close and pointed truths for these last days, is cleaving out a people from the world and purifying them unto Himself. Pride and unhealthful fashions, the love of display, the love of approbation—all must be left with the world if we would be renewed in knowledge after the image of Him who created us. “For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world; looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ; who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works.” {3T 52.1}

Az Úr az utolsó időknek szóló mélyenszántó és metsző igazságokkal népet választ ki e világból, magának szentelve őket. Büszkélkedés és kificamodott divatok, a páváskodás szeretete, a világ tapsának kedvelése – mindet ott kell hagynunk a világgal, ha azt akarjuk, hogy az új embert öltsük magunkra, aki teremtője képmására megtorpanás nélkül megújul, egészen a teljes megismerésig. "Megjelent ugyanis Istennek minden emberre üdvöt árasztó kegyelme, mely arra tanít, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világi vágyakkal, s éljünk mértéktartóan, szentül és buzgón e világon. várjuk a boldog reményt, a nagy Istennek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki odaadta magát értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, s megtisztítson és jótettekben buzgólkodó, választott népévé tegyen." {3T 52.1}   

The church in ----- need sifting. A thorough conversion is necessary before they can be in working order. Selfishness, pride, envy, malice, evil surmising, backbiting, gossiping, and tattling have been cherished among them, until the Spirit of God has but little to do with them. While some who profess to know God remain in their present state, their prayers are an abomination in His sight. They do not sustain their faith by their works, and it would have been better for some never to have professed the truth than to have dishonored their profession as they have. While they profess to be servants of Christ, they are servants of the enemy of righteousness; and their works testify of them that they are not acquainted with God and that their hearts are not in obedience to the will of Christ. They make child's play of religion; they act like pettish children. {3T 52.2}

Az ...-i gyülekezetnek rostálásra lenne szüksége. Alapos megtérésre van szükségük, mielőtt megfelelő állapotra jutnának el. Önzés, büszkeség, irigység, rosszakarat, aljas gyanúsítás, rágalmazás, pletykálkodás burjánzik közöttük, miközben Isten Lelkének alig van köze hozzájuk. Állítják, hogy ismerik Istent, de ilyen állapotban vesztegelnek, imáik utálatosság csak az Isten szemében. Tettekkel nem támasztják alá hitüket, s némelyeknek jobb lett volna, ha sohasem vallják az igazságot, minthogy arcpirító gyalázatot hozzanak hitvallásukra. Bár verik a mellüket, hogy ők a Krisztus szolgái, valójában az igaz tettek ellenségét szolgálják. Cselekedeteik bizonyítják, hogy nem ismerik Istent és a szívük sem engedelmeskedik Krisztus akaratának. Gyerekjátékot űznek a vallásból, úgy viselkednek, mint megannyi szeszélyes kölyök. {3T 52.2}   

The children of God, the world over, are one great brotherhood. Our Saviour has clearly defined the spirit and principles which should govern the actions of those who, by their consistent, holy lives, distinguish themselves from the world. Love for one another, and supreme love to their heavenly Father, should be exemplified in their conversation and works. The present condition of many of the children of God is like that of a family of ungrateful and quarrelsome children. {3T 52.3}

Isten gyermekei az egész világon egyetlen népes testvériséget alkotnak. Üdvözítőnk pontosan meghatározta azt a lelkületet és azokat az elveket, amelyeknek uralniuk kell azok tetteit, akik következetes, szent életükkel megkülönböztetik magukat a világtól. Egymás szeretetének, mennyei Atyjuk mindenek feletti szeretetének kell testet öltenie a viselkedésükben és tetteikben. Isten gyermekeinek jelenlegi állapota olyan, mint fészekaljnyi hálátlan marakodó gyereké. {3T 52.3}   

There is danger of even ministers in New York being of that class who are ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. They do not practice what they learn. They are hearers, but not doers. These ministers need an experience in the truth that will enable them to comprehend the elevated character of the work. {3T 53.1}

New Yorkban még az igehirdetőket is az a veszély fenyegeti, hogy olyanok lesznek, mint azok, akik bár folyvást tanulnak, mégsem tudnak eljutni az igazság ismeretére. Hallgatni hallgatják ugyan, mégsem viszik át az igazságot a gyakorlatba. Ezeknek a lelkészeknek tapasztalatra kell szert tenni az igazságban, ami majd képesíti őket, hogy megértsék a munka emelkedett jellegét. {3T 53.1}   

We are living in a most solemn, important time of this earth's history. We are amid the perils of the last days. Important and fearful events are before us. How necessary that all who do fear God and love His law should humble themselves before Him, and be afflicted and mourn, and confess the sins that have separated God from His people. That which should excite the greatest alarm, is that we do not feel or understand our condition, our low estate, and that we are satisfied to remain as we are. We should flee to the word of God and to prayer, individually seeking the Lord earnestly, that we may find Him. We should make this our first business. {3T 53.2}

A világtörténelem legkomolyabb, legfontosabb korában élünk. Az utolsó napok veszélyei között. Nagy horderejű és félelmetes események állnak előttünk. Mennyire szükséges hát, hogy aki féli az Istent és szereti törvényét, porig alázza magát előtte, bánkódjék és gyászoljon, vallja be azokat a bűnöket, melyek falat emelnek Isten és népe közé. Az a legvisszataszítóbb, hogy nem is értjük meg az állapotunkat, alantas helyzetünket, hanem elégedettek vagyunk, ha úgy maradunk, ahogy vagyunk. Meneküljünk hát az Isten szavához és az imához, egyénenként keressük komolyan az Urat, hogy megtalálhassuk őt. Legyen ez a legfőbb célkitűzésünk. {3T 53.2}   

The members of the church are responsible for the talents committed to their trust, and it is impossible for Christians to meet their responsibilities unless they occupy that elevated position that is in accordance with the sacred truths which they profess. The light that shines upon our pathway makes us responsible to let that light shine forth to others in such a manner that they will glorify God. {3T 53.3}

A gyülekezet tagjai felelősek a rájuk bízott tehetségekért. Lehetetlen a keresztény számára eleget tenni felelősségeinek, hacsak azt az emelkedett álláspontot nem foglalja el, mely összhangban áll az igazsággal, amelyet vall. Az ösvényünkre ragyogó fény felelősséget ró ránk, hogy úgy ragyogtassuk világosságunkat, hogy Istent dicsőítsük meg. {3T 53.3}   

Relatives in the Church

Rokonok a gyülekezetben

The advancement of the church in ----- in spiritual things is not in proportion to the light which has shone upon their pathway. God has committed to each talents to be improved by putting them out to the exchangers, that when the Master comes He may receive His own with usury. The church at ----- is largely composed of valuable material, but its members fail to reach the high standard which it is their privilege to attain. {3T 53.4}

Az ...-i gyülekezet lelki fejlődése nem áll arányban az ösvényükre ragyogó fénnyel. Isten mindenkire bízott tálentumokat, hogy a pénzváltókhoz kiadva kiaknázzák azokat, hogy amikor a Mester hazaérkezik, kamatostól kapja vissza, ami az övé. Az ...-i gyülekezet javarészben értékes emberanyagból tevődik össze, a tagok mégis elhibázzák, hogy elérjék azt a magas színvonalat, amelyet kiváltságuk megütni. {3T 53.4}   

The working material in the church is found mostly in branches of three families which are connected by marriage. There is more talent in the church, and more material to make good workmen, than can be employed to advantage in that locality. The entire church are not growing in spirituality. They are not favorably situated to develop strength by calling into exercise the talents that God has given them. There is not room for all to work. One gets in the way of another. There is a lack of spiritual strength. If this church were less a family church each would feel individual responsibility. {3T 54.1}

A gyülekezet tagjainak tetemesebb része három egymással rokon család tagjaiból áll. Több tehetség van a gyülekezetben és több emberanyag a jó munkások kitermeléséhez, mint amennyit előnyösen lehetne alkalmazni azon a vidéken. A gyülekezet összessége nem növekszik lelkiekben. Nem kedvező itt a helyzet arra, hogy azáltal fejlődjenek, hogy használnák is az Istentől kapott tehetségeket. Nincs elég hely, hogy mind dolgozni tudna. Egyik a másik útjában áll. Hiányzik a lelki erősség. Ha ez a gyülekezet kevésbé volna családi gyülekezet, akkor mindnyájan egyénileg felelősnek tartanák magukat. {3T 54.1}   

If the talent and influence of several of its members should be exercised in other churches, where they would be drawn out to help where help is really needed, they would be obtaining an experience of the highest value in spiritual things, and by thus bearing responsibilities and burdens in the work of God would be a blessing to others. While engaged in helping others, they would be following the example of Christ. He came not to be ministered unto, but to minister to others. He pleased not Himself. He made Himself of no reputation, but took upon Himself the form of a servant, and spent His life in doing good. He could have spent His days on earth in ease and plenty, and have appropriated to Himself the enjoyments of this life. But He lived not to enjoy, He lived to do good and to save others from suffering, and His example is for us to follow. {3T 54.2}

Ha más gyülekezetben vetnék be néhány tag képességét és jó hatását, ahol bevonnák őket olyanok segítésébe, akik tényleg segítségre szorulnak, akkor a legmagasabb értékű tapasztalatot nyernék el. S azzal,, hogy így másokon segítenek, Krisztus példáját követnék. Krisztus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Jézus nem a maga örömére élt, hanem kiüresítette magát, a szolga szerepét vállalta és jó cselekedetekkel töltötte életét. Pedig ő is kényelemben és bőségben tölthette volna földi életét, és megszerezhette volna magának ennek az életnek az örömeit. Mégsem a gyönyöröknek élt, hanem hogy jót tegyen és megmentsen másokat a szenvedéstől. Azért nyújtott nekünk példát, hogy azt kövessük. {3T 54.2}   

If consecrated to God, Brethren I and J could bear greater responsibilities than they have borne. They have thought that they would be prompt to respond to any call that should be made for means, and that this was the principal burden that they had to bear in the cause of God. But God requires more of them than this. If they had trained their minds to a more critical study of the word of God, that they might have become laborers in His cause, and had worked for the salvation of sinners as earnestly as they have to obtain the things of this life, they would have developed strength and wisdom to engage in the work of God where laborers are greatly needed. {3T 54.3}

I. és J. atyafi, ha Istennek szentelik magukat, súlyosabb felelősségeket tudnának hordozni, mint eddig. Azt gondolták, hogy készségesen eleget tesznek, ha bármikor javak adományozására hívnak fel, s ez az ő felelősségük, mit Isten ügyében viselniük kell. Ám Isten többet vár el tőlük. Ha arra nevelték, csiszolták volna gondolkodásukat, ha alaposabban tanulmányozták volna az Isten szavát, hogy az Úr ügyének munkásai lehessenek, s ha ugyanolyan buzgón törekedtek volna a bűnösök megmentésére, mint az élet dolgainak megszerzésére, akkor olyan erőt és bölcsességet fejlesztettek volna ki magukban, hogy Isten munkájába lépjenek, ahol égető szükség van munkásokra. {3T 54.3}   

These brethren, by remaining in a family community, are being dwarfed in mental and spiritual strength. It is not the best policy for children of one, two, or three families that are connected by marriage, to settle within a few miles of one another. The influence is not good on the parties. The business of one is the business of all. The perplexities and troubles which every family must experience more or less, and which, as far as possible, should be confined within the limits of the family circle, are extended to family connections, and have a bearing upon the religious meetings. There are matters which should not be known to a third person, however friendly and closely connected he may be. Individuals and families should bear them. But the close relationship of several families, brought into constant intercourse, has a tendency to break down the dignity which should be maintained in every family. In performing the delicate duty of reproving and admonishing, there will be danger of injuring feelings, unless it be done with the greatest tenderness and care. The best models of character are liable to errors and mistakes, and great care should be exercised that too much is not made of little things. {3T 55.1}

Ezek a testvérek, mivel családi közösségben maradtak, eltörpülnek a szellemi és lelki erő területein. Nem az a legjobb, ha egy, két vagy három család gyermekei néhány mérföldön belül telepednek le egymástól. Ennek nem jó a hatása a család tagjaira. Az egyik ügye mindnek az ügyévé válik. A tanácstalanságok és bajok, melyeken többé-kevésbé minden családnak át kell esni, s amelyeket, amennyire csak lehet, a családi körön belül kell megtartani, átterjed a rokonságra és kihat a vallásos összejövetelekre. Vannak dolgok, amelyeket nem lenne szabad másnak tudni, bármennyire barátságosak, bármilyen közeli rokonok is. Egyéneknek és családoknak kell ezeket elviselni. De ha néhány család közeli kapcsolatban él, ha szüntelenül érintkeznek, akkor az legtöbbször aláássa az emberi méltóságot, melyet pedig minden családban fenn kellene tartani. Amikor az intések és korholások kényes kötelességét végzik, az a veszély fenyeget, hogy megsértik az érzéseket, hacsak a legmesszebbmenő gyöngédséggel és gondossággal nem végzik. A jellem legkitűnőbb példái is hajlamosak a tévedésekre, ezért nagyon óvakodnunk kell, nehogy túl nagy jelentőséget tulajdonítsunk az apró ügyeknek. {3T 55.1}   

Such family and church relationship as exists in ----- is very pleasant to the natural feelings; but it is not the best, all things considered, for the development of symmetrical Christian characters. The close relationship and the familiar associations with one another, while united in church capacity, render the influence feeble. That dignity, that high regard, confidence, and love that make a prosperous church is not preserved. All parties would be much happier to be separated and to visit occasionally, and their influence upon one another would be tenfold greater. {3T 55.2}

Az a családi és gyülekezeti kapcsolat, ami ...-ben áll fönn, nagyon kellemes lehet a természetes érzéseknek. Mégis, mindent beszámítva, nem a legmegfelelőbb a keresztény jellem kialakítására nézve. A közeli kapcsolat és az egymással való bizalmas barátkozás, ha a gyülekezetben is együvé tartoznak, gyöngítik az egymás nagyra becsülését. Így nem őrzik meg azt a méltóságot, tiszteletet, bizalmat és szeretetet, ami virágzóvá teszi a gyülekezetet. Sokkal boldogabb lenne mindenki, ha elválnának, ha csak alkalomadtán érintkeznének, így az egymásra tett jó hatásuk is tízszeresére emelkedne. {3T 55.2}   

United as these families are by marriage, and mingling as they do in one another's society, each is awake to the faults and errors of the others, and feels in duty bound to correct them; and because these relatives are really dear to one another, they are grieved over little things that they would not notice in those not so closely connected. Keen sufferings of mind are endured, because feelings will arise with some that they have not been treated impartially and with all that consideration which they deserved. Petty jealousies sometimes arise, and molehills become mountains. These little misunderstandings and petty variances cause more severe suffering of mind than do trials that come from other sources. {3T 55.3}

Mivel ezek a családok házasságok útján összefonódtak, és mert szüntelenül egymás társaságában forognak, mind ismerik a többi hibáit, melléfogásait, meg azt is kötelességüknek tartják, hogy javítgassák azokat. S mivel ezek a rokonok valóban szeretik egymást, ezért olyan apróságok is elszomorítják őket, melyeket észre sem vennének azokban, akiket nem ismernek olyan közelről. Súlyos fájdalmakat viselnek el, mert némelyik azt gondolja, hogy nem bánnak velük egyenlően, sem annyi figyelemmel, amennyit megérdemelnének. Olykor kicsinyes féltékenykedések ütik fel a fejüket s még a jelentéktelen dolgokat is hallatlanul felfújják. A jelentéktelen félreértések és apró nézeteltérések súlyosabb szenvedéseket okozhatnak, mint a más forrásokból eredő próbák. {3T 55.3}   

These things make these truly conscientious, noble-minded men and women feeble to endure, and they are not developing the character they might were they differently situated. They are dwarfed in mental and spiritual growth, which threatens to destroy their usefulness. Their labors and interests are confined mostly to themselves. Their influence is narrowed down when it should be widening and becoming more general, that they may, by being placed in a variety of circumstances, bring into exercise the powers which God has given them, in such a manner as shall contribute most to His glory. All the faculties of the mind are capable of high improvement. The energies of the soul need to be aroused and brought into action for the glory of God. {3T 56.1}

Ezek a dolgok elgyöngítik a máskülönben igazán lelkiismeretes és nemes gondolkodású férfiakat és nőket, és nem fejlesztenek olyan jellemet, amilyet más körülmények közt fejlesztenének. Eltörpül a szellemi és lelki növekedésük, ami azzal fenyeget, hogy elpusztítja hasznavehetőségüket. Jóformán magukra korlátozódik a munkásságuk és érdeklődésük. Jó hatásuk leszűkül, pedig szélesebbre kellene terjeszkednie és általánosabbá válnia, hogy más-más körülményekben igénybe vegyék azt az erőt, amit Isten adott nekik, oly módon, ahogy a leginkább az Úr dicsőségét szolgálja. Az ész összes képességei hatalmasan kifejleszthetők. Fel kell ráznunk lelkünk szunnyadó erőit és tettre kell késztetnünk azokat az Isten dicsőségére. {3T 56.1}   

Laborers for God

Isten munkatársai

God calls for missionaries. There are men of ability in the church at ----- who will grow in capacity and power as they exercise their talents in the work and cause of God. If these brethren will educate themselves to make the cause of God their first interest, and will sacrifice their pleasure and inclination for the truth's sake, the blessing of God will rest upon them. These brethren, who love the truth, and who have been for years rejoicing because of increasing light upon the Scriptures, should let their light shine forth to those who are in darkness. God will be to them wisdom and power, and will glorify Himself in working with and by those who wholly follow Him. “If any man serve Me, him will My Father honor.” The wisdom and power of God will be given to the willing and faithful. {3T 56.2}

Isten hittérítőket hív. Számos jó képességekkel megáldott ember akad ...-ban, aki növekedni fog a teherbírásban és az erőben, amikor majd Isten munkájáért és ügyéért vetik latba tehetségeiket. Ha ezek a testvéreink arra nevelik magukat, hogy Isten ügyét tegyék fő céljukká, ha hajlandók lesznek feláldozni szórakozásaikat és hajlamaikat az igazságért, akkor az Isten áldása fog megnyugodni rajtuk. Ezek a testvéreink, akik szeretik az igazságot, akik évek óta örvendeznek a Szentírásra áramló, egyre növekvő fénynek, ragyogtassák világosságukat azokra, akik a sötétben vesztegelnek. Isten lesz számukra a bölcsesség és az erő, s az Úr megdicsőíti majd magát, amikor azokkal és azokon keresztül dolgozik, akik teljes szívükkel követik őt. "Ha bárki szolgálni akar nekem, azt megtiszteli az Atya." Isten bölcsességét és erejét nyeri az, aki készségesen és hűségesen akarja szolgálni őt. {3T 56.2}   

The brethren in ----- have been willing to give of their means for the various enterprises, but they have withheld themselves. They have not said: Here am I, Lord; send me. It is not the strength of human instruments, but the power and wisdom of Him who employs them and works with them that makes men successful in doing the work that is necessary to be done. By offering our goods to the Possessor of heaven and earth while we withhold ourselves, we cannot meet His approbation nor secure His blessing. There must be in the hearts of the brethren and sisters in ----- a principle to lay all, even themselves, upon the altar of God. {3T 57.1}

...-i testéveink szívesen adakoztak javaikból a különféle vállalkozásokra, mégis visszatartották magukat. Nem mondták Itt vagyok, Uram, küldj el engem. Nem az ember-eszköz ereje teszi őket eredményessé abban a munkában, amelyet végezniük kell, hanem annak hatalma és bölcsessége, aki alkalmazza őket és velük fáradozik. Ha feláldozzuk bár javainkat a menny és föld tulajdonosának, de ha mégis visszatartjuk magunkat, akkor nem nyerjük el a menny jóváhagyását és az áldásait sem biztosítjuk. ...-i fivéreink és nővéreink szívében annak az elvnek kell virágoznia, hogy mindenüket, még magukat is az Isten oltárára helyezzék. {3T 57.1}   

Men are needed in Battle Creek who can and will take burdens and bear responsibilities. The call has been given time and again, but hardly a response has been made. Some would have answered the call if their worldly interests would have been advanced by so doing. But as there was no prospect of increasing their means by coming to Battle Creek, they could see no duty to come. “To obey is better than sacrifice.” And without obedience and unselfish love, the richest offerings are too meager to be presented to the Possessor of all things. {3T 57.2}

Olyan emberekre van szükség Battle Creekben, akik képesek és hajlandók is terheket viselni, felelősséget vállalni. Újra meg újra hallatszott a hívó szó, mégis alig valaki tett neki eleget. Némelyek akkor feleltek volna a hívásra, ha ezzel fellendítették volna világi érdekeiket. De mert nem volt rá kilátás, hogy a Battle Creekbe költözéssel jobb lesz a sorsuk, ezért nem látták be, hogy kötelességük lenne ideköltözni. Pedig jobb az engedelmesség a véres áldozatnál. Engedelmesség és önzetlen szeretet nélkül a legértékesebb ajándék is túl kicsiny ahhoz, hogy a mindenek tulajdonosának ajánljuk fel. {3T 57.2}   

God calls upon the brethren and sisters in ----- to arise and come up to the help of the Lord, to the help of the Lord against the mighty. The reason why there is so little strength among those who profess the truth is that they do not exercise the ability that God has given them. Very many have wrapped their talent in a napkin and hid it in the earth. It is by using the talents that they increase. God will test and prove His people. {3T 57.3}

Isten felszólítja az ...-i fivéreket és nővéreket, hogy keljenek fel és siessenek az Úr segítségére, a hatalmasok ellen. Azért olyan kevés az erő azok közt, akik az igazságot vallják, mert nem használják fel Istentől nyert képességeiket. Nagyon sokan elrejtették és földbe ásták tálentumaikat. A tehetségek használattal növekednek. Isten vizsgára teszi és próbára teszi népét. {3T 57.3}   

Brother and Sister I have been faithful burden bearers in the cause of God, and now their children should not stand back and let the burdens rest so heavily upon them. It is time that the powers of the less-worn minds of the children should be exercised and they work more especially in the Master's vineyard. {3T 57.4}

I. atyafi és testvérnő megbízható teherviselők voltak az Isten művében, s most a gyermekeiknek sem szabad visszahúzódni és megengedni, hogy annyi teher nehezedjék szüleikre. Ideje, hogy igénybe vegyétek és munkába állítsátok a gyermekek kevésbé kimerült agyát, különösen a Mester szőlőjében. {3T 57.4}   

Some of the brethren and sisters in New York have felt anxious that Brother and Sister K, especially Sister K, should be encouraged to labor among the churches. But this is the wrong place for them to prove themselves. If God has indeed laid upon them the burden of labor, it is not for the churches; for these are generally in advance of them. There is a world before Brother and Sister K, a world lying in wickedness. Their field is a large one. They have plenty of room to try their gifts and test their calling without entering into other men's labors and building upon a foundation that they have not laid. Brother and Sister K have been very slow to obtain an experience in self-denial. They have been slow to adopt the health reform in all its branches. The churches are in advance of them in the denial of appetite. Therefore they cannot be a benefit to the churches in this direction, but rather a hindrance. {3T 57.5}

Néhányan New York állambeli testvéreink közül azt szeretnék, hogy K. atyafit és testvérnőt a gyülekezet között állítsák munkába. Ez azonban nem a megfelelő hely arra, hogy bebizonyítsák elhivatottságukat. Ha Isten valóban elhívta őket, akkor nem a gyülekezetek számára hívta el, mert ezek legtöbbje az említett házaspár előtt jár. Egész világ terül el K. atyafi és testvérnő körül – gonoszságban veszteglő világ. Hatalmas a munkaterületük. Bőséges terület áll rendelkezésükre, hogy a nélkül próbálják ki képességeiket és hivatásukat, hogy más ember munkásságába törnének be és olyan alapokon építenének, amelyeket nem ők fektettek le. K. atyafi és testvérnő nagyon ólomlábakon járt, hogy tapasztalatokat szerezzenek a lemondásban. Nagyon húzták az időt, hogy elfogadják az egészségügyi megújulás valamennyi ágát. A gyülekezetek megelőzték őket az étvágy megtagadásának területén. Ezért nem lehetnek a gyülekezet javára ebben az irányban, inkább csak a kárára. {3T 57.5}   

Brother K has not been a blessing to the church in -----, but a great burden. He has stood directly in the way of their advancement. He has not been in a condition to help when and where they needed help the most. He has not correctly represented our faith; his conversation and life have not been unto holiness. He has been far behind, and has not been ready or willing to discern the leadings of God's providence. He has stood in the way of sinners; he has not been in such a position that his influence would recommend our faith to unbelievers. {3T 58.1}

K. atyafi nem volt áldás az ...-i gyülekezetben, hanem inkább súlyos teher. Elállta előttük a fejlődés útját. Nem volt és nincs olyan állapotban, hogy segíteni tudna, ahol, és amikor a legégetőbb szükség lenne rá. Nem képviselte helyesen a hitünket. Viselkedése és élete nem vallott megszentelődésre. Messze lemaradt és nem állt készen, nem akarta felismerni Isten gondviselésének útmutatásait. Viselkedése, magatartása miatt a hitetleneknek nem tud utat mutatni az igazsághoz. {3T 58.1}   

His example has been a hindrance to the church and to his unbelieving neighbors. If Brother K had been wholly consecrated to God, his works would have been fruitful, productive of much good. But that which more especially distinguishes God's people from the popular religious bodies is not their profession alone, but their exemplary characters and their principles of unselfish love. The powerful, purifying influence of the Spirit of God upon the heart, carried out in words and works, separates them from the world and designates them as God's peculiar people. The character and disposition of Christ's followers will be like their Master's. He is the pattern, the holy and perfect example given for Christians to imitate. His true followers will love their brethren and be in harmony with them. They will love their neighbors as Christ has given them example and will make any sacrifice if they can by so doing persuade souls to leave their sins and be converted to the truth. {3T 58.2}

Példája akadály csak a gyülekezeteknek és hitetlen ismerőseinek. Ha K. atyafi teljesen Istennek szentelte volna magát, akkor cselekedetei gyümölcsözők lennének, sok jót teremnének. De ami különösen megkülönbözteti Isten népét az egyházak zömétől, az nem csupán hitvallásuk, hanem példás jellemük és az önzetlen szeretet elveinek gyakorlati megvalósulásai. Isten Lelkének a szívben végzett hatalmas, megtisztító hatása, ami szavakban és tettekben valósul meg, elkülöníti őket a világtól, és mint Isten választott népét pecsételi meg őket. Krisztus követőinek olyan lesz a jelleme és a lelkülete, mint Mesterüké volt. Ő a példaképük, ő az a szent és tökéletes minta, melyet a keresztényeknek követniük kell. Krisztus valódi követői szeretni fogják testvéreiket és egyetértésben élnek velük. Szeretni fogják embertársukat, amint arra Krisztus példát mutatott. Készen lesznek bármi áldozatra, ha ezzel meggyőzhetik az embereket, hogy hagyják el bűneiket és térjenek meg az igazsághoz. {3T 58.2}   

The truth, deeply rooted in the hearts of believers, will spring up and bear fruit unto righteousness. Their words and works are the channels through which the pure principles of truth and holiness are conveyed to the world. Especial blessings and privileges are for those who love the truth and walk according to the light they have received. If they neglect to do this, their light will become darkness. When the people of God become self-sufficient, the Lord leaves them to their own wisdom. Mercy and truth are promised to the humble in heart, the obedient and faithful. {3T 59.1}

A hívők szívébe mélyen belegyökerezett igazság ki fog kelni és megtermi az igaz élet gyümölcseit. Szavaik és tetteik azok az eszközök, amelyeken át Isten eljuttatja a világhoz az igazság és szentség tiszta elveit. Rendkívüli áldások és kiváltságok várnak azokra, akik szeretik az igazságot és az elnyert világosság szerint élnek. Ha elhanyagolják azt, akkor világosságuk sötétséggé változik. Mikor Isten népe önelégültté válik, a maguk vélt okossága miatt, az Úr eltávolodik tőlük. Isten azoknak ígér kegyelmet és igazságot, akik alázatos szívűek, engedelmesek és hűségesek. {3T 59.1}   

Brother K has stood in the way of his children. If he had been consecrated to God, having his heart in the work, and living out the truth he professed, he would have felt the importance of commanding his household after him, as did faithful Abraham. {3T 59.2}

K. atyafi elállja gyermekei előtt az utat. Ha Istennek szentelte volna magát, ha szíve a munkáért dobogott volna, ha megvalósította volna életében az igazságot, melyet vall, akkor átérezte volna annak fontosságát, hogy megparancsolja háza népének maga után, hogy az Úr útját járják, mint azt a hűséges Ábrahám tette. {3T 59.2}   

The lack of harmony and love between the two brothers K is a reproach to the cause of God. Both are at fault. Both have a work to do in subduing self and cultivating the Christian graces. God is dishonored by the dissensions, and I do not go too far when I say hatred, that exist between these two natural brothers. Brother A K is greatly at fault. He has cherished feelings that have not been in accordance with the will of God. He knows the peculiarities of his brother, B K, that he has a fretful, unhappy temperament. Frequently he cannot see good when it lies directly in his path. He sees only evil and becomes discouraged very easily. Satan magnifies a molehill into a mountain before him. All things considered, Brother B K has in many things pursued a less censurable course than his brother, because it has been less injurious to the cause of present truth. {3T 59.3}

A két K. atyafi közt hiányzik az összhang és a szeretet, s ez a hiány szégyent hoz Isten ügyére. Mindketten hibásak. Mindkettőjükre az a feladat vár, hogy önzetlenné váljanak és legyőzzék hibáikat. Ezek helyett gyakorolják inkább a keresztény kegyeket. Szégyent hoznak Istenre a széthúzások, a civakodások, s nem túlzás gyűlöletet mondani, ami a két édestestvér között dúl. K.A. atya-fi nagyon hibás ebben. Olyan érzéseket melenget, melyek nem férnek össze Isten akaratával. Ismeri fivérének, K.B.-nek hibáit, tudja, hogy zsörtölődő, boldogtalan a természete. Gyakran akkor sem veszi észre a jót, ha az a szeme előtt van. Csak rosszat lát mindenben és könnyen elcsügged. A Sátán a kicsi dolgokat is nagynak tünteti fel előtte. Mindent figyelembe véve K.B. atyafi kevésbé kifogásolható úton járt, mint fivére, mert az kevésbé ártott a jelen igazság ügyének. {3T 59.3}   

These natural brothers must be fully reconciled to each other before they can lift the reproach from the cause of God that their disunion has caused. “In this the children of God are manifest, and the children of the devil: whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother.” “He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now.” Those who labor for God should be clean vessels, sanctified to the Master's use. “Be ye clean, that bear the vessels of the Lord.” “If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? And this commandment have we from Him, That he who loveth God love his brother also.” {3T 59.4}

A két édestestvérnek teljesen meg kell békülnie egymással, mielőtt lemoshatnák isten ügyéről a civakodásuk által okozott szégyent. "Erről ismerhetők fel Isten fiai és az ördög fiai, mindaz, aki nem cselekszik igazságot, nem Istentől való, de az sem, aki testvérét nem szereti." "Aki állítja, hogy a világosságban van, de testvérét gyűlöli, az még most is a sötétségben van." Akik Istenért fáradoznak, legyenek tiszta edények, a Mester szolgálatára szenteltek. "Tisztuljatok meg, akik az Úr edényeit hordozzátok." "Aki állítja, Szeretem az Istent, de felebarátját gyűlöli, az hazug. Aki ugyanis nem szereti testvérét, akit lát, Istent, akit nem lát, hogyan szerethetné? Ezt a parancsot kaptuk tehát tőle Aki szereti Istent, szeresse testvérét is." {3T 59.4}   

The ambassadors of Christ have a responsible and sacred work before them. They are savors of life unto life, or of death unto death. Their influence decides the destiny of souls for whom Christ died. Brother and Sister K both lack experience. Their lives have not been unto holiness. They have not had a deep and thorough knowledge of the divine will. They have not been steadily advancing onward and upward in the divine life, so that their experience could be of value to the church. Their course has burdened the church not a little. {3T 60.1}

Krisztus követei előtt felelősségteljes, szent feladat áll. Ők az élet éltető illata vagy pedig halált jelentő halotti szag. Az ő viselkedésük dönti el az emberek sorsát, akikért Jézus életét adta. Mind K. atyafinak, mind a testvérnőnek hiányzik a lelki tapasztalata. Életük nem irányult a megszentelődésre, nem ismerik mélyen és alaposan az Isten akaratát. Nem törtek fokozatosan előre és felfelé az istenfélő életre, hogy tapasztalatuk értékes lenne a gyülekezet áldására. Jókora terhet jelentettek csak a gyülekezetnek. {3T 60.1}   

Sister K's past life has not been of such a character that her experience could be a blessing to others. She has not lived up to her convictions of duty. Her conscience has been violated too many times. She has been a pleasure seeker and has given her life to vanity, frivolity, and fashion, in face of the light of truth which has shone upon her pathway. She knew the way, but neglected to walk in it. The Lord gave Sister K a testimony of warning and reproof. She believed the testimony and separated herself from that class who were lovers of pleasure more than lovers of God. Then, as she viewed her past life, so full of neglects and wrongs, she gave up to unbelief and stolid gloom. Despair spread its dark wings over her. Her marriage to Brother K changed the order of things somewhat, but at times since she has been very gloomy and desponding. {3T 60.2}

K. testvérnő előző élete nem olyan volt, hogy a tapasztalata áldást jelentene másoknak. Nem ültette át életébe a kötelességről alkotott meggyőződését. Túl sokszor vett erőszakot a lelkiismeretén. Annak ellenére, hogy az igazság fénye ragyogott ösvényére, az élvezetek szerelmese volt, könnyelmű komolytalanságra és divatra pazarolta életét. Ismerte ugyan az utat, mégsem járt rajta. K. testvérnőnek az Úr a figyelmeztetés és intés bizonyságtételét adta. Nővérünk hitt a bizonyságtételnek és elkülönült azoktól, akik jobban kedvelték az élvezeteket, mint Istent. S miután visszatekintett elmúlt életére, mely zsúfolva volt hanyagságokkal és helytelenségekkel, átadta magát a hitetlenségnek és a lehangolt mélabúnak. A kétségbeesés kerítette mindjobban hatalmába. Miután férjhez ment K. atyafihoz, megváltozott ugyan kissé, de időről időre azóta is nagyon levert és csüggedt volt. {3T 60.2}   

Sister K has a good knowledge of the prophecies and can trace them and speak upon them very readily. Some of the brethren and sisters have been anxious to urge Brother and Sister K to go out as active laborers. But there is danger of their working from a wrong standpoint. Sister K's educational advantages have been superior to those of many by whom she is surrounded. As she has labored publicly, she has depended upon her own strength more than upon the Spirit of God. She has had a spirit of lofty independence and has thought that she was qualified to teach rather than be taught. With her lack of experience in spiritual things she is unprepared to labor among the churches. She has not the discernment and spiritual strength necessary to build them up. If she and her husband engage in this work at all, they should commence by exerting a good influence in the church at -----. Their labor should be bestowed where the work most needs to be done. {3T 60.3}

K. testvérnő eléggé jártas a jövendölésekben, le tudja vezetni azokat és helyesen tud beszélni róluk. Néhány testvérünk szeretné kérlelni a K. házaspárt, hogy menjenek el tevékeny munkásnak. Mégis az a veszély fenyeget, hogy rossz alapon állnának munkába. K. testvérnő művelődési előnyei fölötte állnak sokaknak, akik körülveszik őt. Amikor nyilvánosan fáradozott, inkább a maga erejére, mint Isten Lelkére támaszkodott. A fennhéjázó függetlenség lelkülete élt benne s azt gondolta, hogy jobban beillik tanítónak, mint tanulónak. A lelki dolgokban való járatlansága miatt azonban nincs felkészülve rá, hogy a gyülekezetek között dolgozzék. Nincs meg benne az a lelki látás, és lelki erő, ami a gyülekezetek felépítéséhez szükséges. Ha ő és férje egyáltalán ilyen munkába fognak, kezdjék azzal, hogy jó hatással legyenek az ...-i gyülekezetre. Ott fáradozzanak, ahol arra szükség van. {3T 60.3}   

There is work to be done in new fields. Sinners who never have heard the warning message need to be warned. Here Brother and Sister K have ample room to work and prove their calling. No one should hinder them in their efforts in new fields. There are sinners to save in every direction. But some ministers are inclined to go over and over the same ground among the churches, when their labors cannot help them, and their time is wasted. {3T 61.1}

Elvégzésre váró munka van az új területeken. Figyelmeztetnünk kell a bűnösöket, akik még sohasem hallották az intő üzenetet. K. atyafinak és testvérnőnek tágas tér nyílik itt a munkára s arra, hogy bebizonyítsák elhivatottságukat. Senki ne akadályozza erőfeszítésüket az új területeken. Akad elég megmentésre váró bűnös mindenfelé. Némelyik igehirdető mégis hajlamos arra, hogy ugyanazt a területet járja be újra és újra a gyülekezetek közt, ahol a fáradozásuk úgysem tud segíteni a gyülekezeteken, ezért kárba vész az idejük. {3T 61.1}   

We wish that all the Lord's servants were laborers. The work of warning souls should not be confined to ministers alone, but brethren who have the truth in their hearts, and who have exerted a good influence at home, should feel that a responsibility rests upon them to devote a part of their time to going out among their neighbors and into adjoining towns to be missionaries for God. They should carry our publications and engage in conversation and, in the spirit of Christ, pray with and for those whom they visit. This is the work that will arouse a spirit of investigation and reformation. {3T 61.2}

Szeretnénk, ha az Úr összes szolgája munkás lenne. Nem lenne szabad kizárólag az igehirdetőkre korlátozódni annak, hogy figyelmeztessük az embereket. hanem azok a testvérek, akiknek szívében ott él az igazság, s akik jó hatást fejtettek ki otthon, tartsák kötelességüknek, hogy idejük egy részén Isten hittérítőiként menjenek ki szomszédaik közé és a környező városokba. Terjesszék iratainkat, kezdeményezzenek beszélgetéseket és Krisztus lelkületével imádkozzanak azokért és azokkal, akiket meglátogattak. Ez az a tevékenység, ami felkölti a kutatás és lelki megújulás szellemét. {3T 61.2}   

For years the Lord has been calling the attention of His people to health reform. This is one of the great branches of the work of preparation for the coming of the Son of man. John the Baptist went forth in the spirit and power of Elijah to prepare the way of the Lord and to turn the people to the wisdom of the just. He was a representative of those living in these last days to whom God has entrusted sacred truths to present before the people to prepare the way for the second appearing of Christ. John was a reformer. The angel Gabriel, direct from heaven, gave a discourse upon health reform to the father and mother of John. He said that he should not drink wine or strong drink, and that he should be filled with the Holy Ghost from his birth. {3T 61.3}

Az Úr már évek óta az egészségügyi megújulásra tereli népe figyelmét. Ez az Emberfia eljövetelére előkészítő munka egyik legfontosabb ága. Keresztelő János Illés lelkével és erejével ment, hogy előkészítse az Úr útját és az igazak bölcsességére vezessen embereket. Ő volt azok képviselője, akik ezekben az utolsó időkben élnek, akikre Isten szent igazságokat bízott, hogy hirdessék az embereknek és előkészítsék az utat Krisztus második eljövetele előtt. János is megújító volt. Gábriel főangyal egyenesen a mennyből érkezve szólt János apjának és anyjának az egészségügyi megújulásról. Lelkükre kötötte, hogy János ne igyék bort, sem részegítő italt, és már születésétől kezdve betelik Szentlélekkel. {3T 61.3}   

John separated himself from friends and from the luxuries of life. The simplicity of his dress, a garment woven of camel's hair, was a standing rebuke to the extravagance and display of the Jewish priests, and of the people generally. His diet, purely vegetable, of locusts and wild honey, was a rebuke to the indulgence of appetite and the gluttony that everywhere prevailed. The prophet Malachi declares: “Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord: and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers.” Here the prophet describes the character of the work. Those who are to prepare the way for the second coming of Christ are represented by faithful Elijah, as John came in the spirit of Elijah to prepare the way for Christ's first advent. The great subject of reform is to be agitated, and the public mind is to be stirred. Temperance in all things is to be connected with the message, to turn the people of God from their idolatry, their gluttony, and their extravagance in dress and other things. {3T 62.1}

János távol tartotta magát a világi barátoktól és az élet fényűzéseitől. Egyszerű öltözéke, teveszőr ruhája folytonos szemrehányás volt a zsidó papok és a nép tékozlása és páváskodása ellen. Étrendje csakis zöldségfélékből, sáskából és vadmézből állt, ami ugyancsak megrovás volt az étvágy feneketlen kielégítése, az ínyenckedés ellen, ami akkor mindenfelé burjánzott. A látnok Malakiás jelenti ki "Nézzétek, elküldöm néktek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az Úr nagy és rettenetes napja. Ő a fiak felé fordítja az apák szívét, és apáik felé a fiaik szívét." A látnok itt a mi feladatunkat is ecseteli. Akiknek Krisztus második eljövetelét kell előkészíteni, azokat a hű Illés jelképezi, mint ahogy János is Illés lelkületével jött, hogy előkészítse az utat Krisztus első eljövetelére. A megújulásnak az a magasztos célja, hogy mi magunk felszabaduljunk és a nagyközönséget is gondolkodásra késztessük. Kapcsoljuk össze az üzenettel a mindenben megtartott mértékletességet, hogy elfordítsuk Isten népét a bálványimádástól, a torkosságtól és a ruházkodásban és más dolgokban elkövetett fényűzéstől. {3T 62.1}   

The self-denial, humility, and temperance required of the righteous, whom God especially leads and blesses, is to be presented to the people in contrast to the extravagant, health-destroying habits of those who live in this degenerate age. God has shown that health reform is as closely connected with the third angel's message as the hand is with the body. There is nowhere to be found so great a cause of physical and moral degeneracy as a neglect of this important subject. Those who indulge appetite and passion, and close their eyes to the light for fear they will see sinful indulgences which they are unwilling to forsake, are guilty before God. Whoever turns from the light in one instance hardens his heart to disregard the light upon other matters. Whoever violates moral obligations in the matter of eating and dressing prepares the way to violate the claims of God in regard to eternal interests. Our bodies are not our own. God has claims upon us to take care of the habitation. He has given us, that we may present our bodies to Him a living sacrifice, holy and acceptable. Our bodies belong to Him who made them, and we are in duty bound to become intelligent in regard to the best means of preserving them from decay. If we enfeeble the body by self-gratification, by indulging the appetite, and by dressing in accordance with health-destroying fashions, in order to be in harmony with the world, we become enemies of God. {3T 62.2}

Az azoktól elvárt lemondást, alázatot és mértékletességet, akiket Isten különösképpen vezet és megáld, – ezt kell hirdetnünk az embereknek, azok fényűzésével, egészségrontó szokásaival ellentétben, akik a mai romlott korban élnek. isten megmutatta, hogy az egészségügyi megújulás olyan szorosan összefügg a harmadik angyal üzenetével, mint a kar a törzzsel. Sehol sem találunk olyan súlyos okot a testi és az erkölcsi romlásra, mint ennek a fontos tárgynak az elhanyagolását. Akik belemerülnek az étvágy és a szenvedélyek kielégítésébe és behunyják szemüket a világosság előtt, attól tartva, hogy bűnös étvágyuk kielégítését fedezik fel magukon, amelyről nem hajlandók lemondani, azok vétkesek az Isten előtt. Aki hátat fordít a fénynek egyik dologban, az meg fogja keményíteni szívét, hogy semmibe vegye a más ügyekre ragyogó fényt is. Aki megrontja erkölcsi kötelezettségeit az evés és ruházkodás területén, az az előtt egyengeti az utat, hogy az örökkévaló érdekek terén is felrúgja Isten igényeit. Testünk nem a mi tulajdonunk. Isten helyez ránk felelősséget, hogy óvjuk ezt a lakást, a testünket, melyet nyújtott nekünk, hogy szent és Istennek tetsző áldozatnak őrizzük meg. Azé a testünk, aki teremtette, nekünk meg kötelességünk elsajátítani azokat az ismereteket, amelyek tudtunkra adják, hogy őrizhetjük meg egészségünket a romlástól. Ha mohó kívánságaink kielégítésével elgyöngítjük testünket, ha belemerülünk a falánkságba, vagy az egészségrontó divatok szerint öltözködünk, csak hogy el ne térjünk a világ szokásaitól, akkor Isten ellenségei vagyunk. {3T 62.2}   

Brother and Sister K have not appreciated the light upon health reform. They have not seen a place for it in connection with the third message. Providence has been leading the people of God out from the extravagant habits of the world, away from the indulgence of appetite and passion, to take their stand upon the platform of self-denial and temperance in all things. The people whom God is leading will be peculiar. They will not be like the world. But if they follow the leadings of God they will accomplish His purposes, and will yield their will to His will. Christ will dwell in the heart. The temple of God will be holy. Your body, says the apostle, is the temple of the Holy Ghost. God does not require His children to deny themselves to the injury of physical strength. He requires them to obey natural law, to preserve physical health. Nature's path is the road He marks out, and it is broad enough for any Christian. God has, with a lavish hand, provided us with rich and varied bounties for our sustenance and enjoyment. But in order for us to enjoy the natural appetite, which will preserve health and prolong life, He restricts the appetite. He says: Beware; restrain, deny, unnatural appetite. If we create a perverted appetite, we violate the laws of our being and assume the responsibility of abusing our bodies and of bringing disease upon ourselves. {3T 63.1}

K. atyafi és testvérnő nem becsüli meg az egészségügyi megújulás világosságát. Nem ismerik fel a harmadik angyal üzenetében betöltött helyét. A gondviselés vezeti Isten népét kifelé a világ fényűző, túlzó szokásaitól, el az étvágy és a szenvedélyek kielégítésétől, hogy mindenben a lemondás és a mértékletesség alapján álljanak ki. A nép, melyet Isten vezet, különleges, választott nép lesz. Nem lesznek olyanok, mint a világ. Ha követik Isten útmutatásait, akkor az ő célját valósítják meg, és neki engedik át az akaratukat. Ez esetben Krisztus lakik majd a szívükben. Isten temploma feltétlenül szent lesz. "Testetek a Szentlélek temploma" – mondja az apostol. Isten nem várja el gyermekeitől, hogy testi erejük romlására tagadják meg magukat. Hanem, hogy engedelmeskedjenek a természet törvényének, s így megóvják testi egészségüket. Isten a természet ösvényét jelöli ki, ami eléggé széles bármelyik kereszténynek. Isten bőséges kézzel gazdag és változatos ajándékokkal látott el, hogy tápláljon, és jóízű élelemről gondoskodjék. De hogy örülni tudjunk a természetes étvágynak, ami megóvja egészségünket és megnyújtja életünket, e célból korlátozza az étvágyunkat. Ezt mondja: Vigyázzatok, korlátozzátok, tagadjátok meg a természetellenes étvágyat. Ha romlott étvágyat teremtünk magunknak, azzal áthágjuk lényünk törvényeit, azzal magunkra vállaljuk a felelősséget a testünkkel való visszaélésért, és azért, hogy betegséget hozunk magunkra. {3T 63.1}   

The spirit and power of Elijah have been stirring hearts to reform and directing them to the wisdom of the just. Brother and Sister K have not been converted to the health reform, notwithstanding the amount of evidence that God has given upon the subject. Self-denial is essential to genuine religion. Those who have not learned to deny themselves are destitute of vital, practical godliness. We cannot expect anything else than that the claims of religion will come in contact with the natural affections and worldly interests. There is work for everyone in the vineyard of the Lord. None should be idle. Angels of God are all astir, ascending to heaven and descending to earth again with messages of mercy and warning. These heavenly messengers are moving upon minds and hearts. There are men and women everywhere whose hearts are susceptible of being inspired with the truth. If those who have a knowledge of the truth would now work in unison with the Spirit of God, we would see a great work accomplished. {3T 64.1}

Illés lelke és ereje buzdít szíveket a megújulásra és vezeti őket az igazak lelkületére. K. atyafi és testvérnő nem tértek meg az egészségügyi megújulásra, az Isten által nyújtott bizonyíték lenyűgöző súlya ellenére sem. A valódi valláshoz elengedhetetlen a magunk megtagadása. Akik nem tanulták meg megtagadni magukat, azokból hiányzik az élő, gyakorlati istenfélelem. Nem is várhatunk el egyebet, minthogy a vallás követelései ellenkezni fognak a velünk született hajlamokkal és a világi önzéssel. Mindenki számára akad munka az Úr szőlőjében. Senki se legyen tétlen. Isten angyalai szüntelen föl és alá járnak, fel a mennybe, le újra a földre, a könyörület és a figyelmeztetés üzeneteivel. Ezek a mennyei hírnökök hatnak a gondolkodásra és szívekre. Mindenhol vannak olyan férfiak és nők, akiknek szíve hajlamos arra, hogy az igazságot befogadják. ha azok, akik ismerik az igazságot, Isten Lelke vezetésével hatalmas munkát tudnának elvégezni. {3T 64.1}   

New fields are open in which all can test their calling by experimental effort in bringing souls out from darkness and error, and establishing them upon the platform of eternal truth. If Brother and Sister K feel that God has called them to engage in His work, they have enough to do to call sinners to repentance; but in order for God to work in and through them, they need a thorough conversion. The work of fitting a people in these last days for the coming of Christ, is a most sacred, solemn work, and calls for devoted, unselfish laborers. Those who have humility, faith, energy, perseverance, and decision will find plenty to do in their Master's vineyard. There are responsible duties to be performed, which require earnestness and the exertion of all their energies. It is willing service that God accepts. If the truth we profess is of such infinite importance as to decide the destiny of souls, how careful should we be in its presentation. {3T 64.2}

Új területek nyíltak meg előttünk, ahol mindenki próbára teheti elhívatását: erőfeszítést tehetünk arra, hogy embereket hozzunk ki a sötétből és tévelygésből, hogy az örök igazság alapelvei szerint éljenek ezután. Ha K. atyafi és testvérnő azt gondolják, hogy Isten hívta el őket erre a munkára, akkor találnak bőven tennivalót, hogy bűnösöket hívjanak a megtérésre. De ahhoz, hogy Isten munkálkodjék bennük és általuk, előbb alapos megtérésre van szükségük. Az a munka, hogy embereket készítsünk fel a mostani utolsó napokban Krisztus jövetelére, a legszentebb, legkomolyabb tevékenység, amihez odaadó, önzetlen munkások kellenek. Akikben alázat, hit, erő, szorgalom és határozottság él, bőven találnak tennivalót Mesterük szőlőjében. Felelősségteljes kötelességek várnak elvégzésre, amihez lelkiismeretes buzgalom és összes képességeik erős igénybevétele kell. Isten a szívből fakadó szolgálatot fogadja el. Ha ez az igazság végtelenül fontos, elfogadása vagy elvetése emberek életét dönti el, akkor milyen körültekintően kell azt hirdetnünk! {3T 64.2}   

“The path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day.” Brother and Sister K, had you walked in the light as it shone upon your pathway, had you been drawing nearer to God, steadfastly believing the truth and walking humbly before God in the light He has given, you would now have an experience that would be of inestimable value. Had you improved the talents lent you of God, you would have shone as lights in the world. But light becomes darkness to all those who will not walk in it. In order to be accepted and blessed of God as our fathers were, we must, like them, be faithful. We must improve our light as the ancient, faithful prophets improved theirs. God requires of us according to the grace that He has bestowed upon us, and He will not accept less than He claims. All His righteous demands must be fully met. In order for us to discharge our responsibilities, we must stand on that elevated ground which the order and advancement of holy, sacred truth has prepared for us. {3T 64.3}

Az igaz ember útja, mint a hajnal pirkadása, egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. K. atyafi és testvérnő, ha a világosságban jártatok volna, mely ösvényetekre ragyogott, ha közelebb húzódtatok volna Istenhez, ha állhatatosabban hittetek volna az igazságban, és ha alázatosan jártatok volna Isten előtt a világosságban, melyet adott, akkor már olyan tapasztalatotok lenne, aminek felbecsülhetetlen az értéke. Ha kihasználtátok volna a tálentumokat , melyeket Isten kölcsönzött nektek, akkor világosságként tündökölnétek a világban. De a világosság sötétséggé változik el mindannak, aki nem él aszerint. Ahhoz, hogy Isten elfogadjon és megáldjon, mint atyáinkkal tette, nekünk is feltétlenül hűségesnek kell lennünk. Ki kell használnunk a nekünk adott világosságot, amint az ősi, hű próféták is kihasználták azt, amit kaptak. Teljesen eleget kell tennünk összes méltányos követelményeinek. Ahhoz, hogy eleget tegyünk felelősségeinknek, arra a magasztos alapzatra kell kiállnunk, melyet a szent, nekünk szóló igazság készített elő számunkra. {3T 64.3}   

Brother L fails to realize the sanctifying influence of the truth of God upon the heart. He is not as patient, humble, and forbearing as he should be. He is easily stirred; self arises, and he says and does many things without due reflection. He does not at all times exert a saving influence. If he were imbued with the Spirit of Christ, he could with one hand take hold of the Mighty One, while with the hand of faith and love he would reach the poor sinner. Brother L needs the powerful influence of divine love; for this will renew and refine the heart, sanctify the life, and elevate and ennoble the entire man. Then his words and works will savor of heaven rather than of his own spirit. {3T 65.1}

L. atyafi nem ülteti át a gyakorlatba az Isten igazságának szívére tett, megszentelő hatását. Nem olyan türelmes, alázatos és hosszú tűrő, mint amilyennek lennie kellene. Könnyen fellobban. Önérzete nyilvánvaló lesz: az önzése, a különcségei s akkor sok mindent mond és tesz kellő megfontolás nélkül. Testvérünk nem mindig tesz megmentő benyomást. Ha Krisztus lelkülete itatná őt át, akkor meg tudná ragadni a Mindenhatót, míg a hit és szeretet karjával elérhetné a bűnöst. L. atyafinak az isteni szeretet állandó légkörére van szüksége, mert ez újítja meg és finomítja a szívet, szenteli meg életünket, emeli fel és nemesíti meg az egész embert. Akkor majd a szavai és tettei inkább a menny illatát lehelik, mint a maga lelkületét. {3T 65.1}   

If the words of eternal life are sown in the heart, fruit will be produced unto righteousness and peace. A spirit of self-sufficiency and self-importance must be overcome by you, my dear brother. You should cultivate a spirit that is willing to be instructed and counseled. Whatever others may say or do, you should say: What is that to me? Christ has bidden me follow Him. You should cultivate a spirit of meekness. You need an experience in genuine godliness, and unless you have this, you cannot engage in the work of God understandingly. Your spirit must soften and be subdued by being brought into obedience to the will of Christ. You should at all times maintain the lowly dignity of a follower of Jesus. Our deportment, our words and actions, preach to others. We are living epistles, known and read of all men. {3T 65.2}

Ha elvetjük szívünkben az örök élet szavait, akkor az igaz tettek és a békesség gyümölcsét termik meg. Kedves fivérem, le kell győznöd az önhittség és a magad nagyratartásának szellemét. Táplálj magadban olyan lelkületet, ami hajlandó megszívlelni a tanítást és a tanácsot. Bármit mondanak is mások, te szólj így: Mi közöm vele? Krisztus hív, hogy őt kövessem. Ápold magadban a szelídség lelkületét. Tapasztalatra van szükséged a valódi istenfélelem terén, mert ha nem teszel szert rá, akkor nem tudsz értelmesen dolgozni az Isten művében. Meg kell lágyulnia lelkednek és le kell csillapodnia a Krisztus akarata iránti engedelmesség által. Minden időkben őrizd meg Jézus követőinek alázatos-szívű méltóságát. Viselkedésünk, szavaink, tetteink mind megannyi másokhoz intézett szentbeszéd. Élő levelek vagyunk, melyet ismer és olvas minden ember. {3T 65.2}   

You should be careful not to preach the truth from strife or contention, for if you do you will most assuredly turn the battle against yourself and be found advancing the cause of the enemy rather than the truth of God. Every time that you engage in a contest it should be from a sense of duty. If you make God your strength and subdue yourself, and let the truth bear away the victory, the devices of Satan and his fiery darts will fall upon himself, and you will be strengthened, kept from error, and guarded from every false way. You need to cultivate caution and not rush on in your own strength. The work is important and sacred, and you need great wisdom. You should counsel with your brethren who have had experience in the work. But, above everything else, you should obtain a thorough knowledge of your own weakness and dangers, and should strengthen the weak points in your character, that you may not make shipwreck of faith. {3T 66.1}

Nagyon vigyázz, nehogy civakodó vagy vitatkozó kedvből hirdesd az igazságot. Mert ha ezt teszed,, minden kétséget kizáróan magad vesztére vívod a csatát, és az Úr elmarasztal, mert ezzel inkább az ellenség ügyét segíted elő, mint Isten igazságát. Ha bármikor vitába szállsz, tedd mindig kötelességérzetből. Ha Istent teszed meg erőddé, magadat pedig lecsillapítod, s hagyod, hogy az igazság ragadja magához a győzelmet, a Sátán fortélyai és tüzes nyilai Sátánra hullnak vissza, téged pedig az igazság megerősít, visszatart a tévelygéstől és megőriz mindennemű hamis úttól. Neveld magad óvatosságra és ne indulj viadalra a magad erejével. Fontos ez a munka és szent, ezért nagy bölcsességre van szükséged. Kérd ki a munkában tapasztalt testvéreid tanácsát. De mindenek felett alaposan ismerd fel a gyöngeségeidet, veszélyeidet, erősítsd meg jellemed gyönge pontjait, nehogy hajótörést szenvedjen a hited. {3T 66.1}   

We are living amid the perils of the last days, and if we have a spirit of self-sufficiency and independence we shall be exposed to the wiles of Satan and be overcome. Self-importance must be put away from you, and you be hid in God, depending alone upon Him for strength. The churches do not need your labor. If you are consecrated to God, you can labor in new fields, and God will work with you. Purity of heart and life God will accept. Anything short of this, He will not regard. We must suffer with Christ if we would reign with Him. {3T 66.2}

Az utolsó idők veszedelmei közt élünk, s ha az önelégültség és a függetlenedés szelleme él bennünk, akkor ki vagyunk téve a Sátán mesterkedéseinek, akkor le is győz minket. Vesd el magadtól az önteltséget, ezzel Istenben rejtőzöl el, így egyedül őrá támaszkodsz majd az erőért. A gyülekezeteknek nincs szükségük a fáradozásodra. Ha Istennek szenteled magad, új mezőkön fáradozhatsz, s akkor Isten együtt fog dolgozni veled. Isten a tiszta szívet és életet fogadja el. Ami ennél kevesebb, azt nem részesíti megtiszteltetésben. Ha Krisztussal akarunk uralkodni, előbb vele kell szenvednünk. {3T 66.2}   

Brother M could have accomplished good if he had, years ago, given all for Christ. He has not been sanctified through the truth; his heart has not been right with God. He has hid his talent in the earth. What will he who has put his talents to a wrong use say when the Master shall require him to give account of his stewardship? Brother M has not been an honor to the cause of God. It is dangerous to contend with the providence of God and to be dissatisfied with almost everything, as though there had been a special arrangement of circumstances to tempt and destroy. The work of pruning and purifying to fit us for heaven is a great work and will cost us much suffering and trial, because our wills are not subjected to the will of Christ. We must go through the furnace till the fires have consumed the dross and we are purified and reflect the divine image. Those who follow their inclinations and are governed by appearances are not good judges of what God is doing. They are filled with discontent. They see failure where there is indeed triumph, a great loss where there is gain; and, like Jacob, they are ready to exclaim, “All these things are against me,” when the very things whereof they complain are all working together for their good. {3T 66.3}

M. atyafi jó munkát végezhetett volna, ha már évekkel ezelőtt mindent odaad Krisztusért. Az atyafi nem szentelődött meg az igazság által, nem rendezte Istennel a szívét. Földbe rejtette el tálentumát. Mit tud majd kifogásul felhozni az, aki rosszul használta fel tehetségeit, mikor a Mester kérdőre vonja őt a sáfárságáról? M. atyafi nem vált Isten ügyének becsületére. Veszedelmes dolog vitába szállni az Isten gondviselésével és csaknem mindennel elégedetlenkedni, mintha csak az Úr szándékosan úgy rendezte volna a körülményeket, hogy megkísértsen és elpusztítson. Fontos, nagy munka az, amikor a menny számára mentenek meg és finomítanak minket. Sok szenvedésbe és próbába kerül, mert nem akarjuk alávetni akaratunkat Krisztus akaratának. Át kell mennünk a kemencén, míg csak a tűz meg nem emésztette a salakot, míg csak meg nem tisztulunk, míg csak Isten mását nem tükrözzük. Akik a maguk hajlamait követik, akiket a külső látszatok izgatnak, azok nem tudják jól megítélni, hogy Isten mit tesz. Tele vannak elégedetlenséggel, vereséget látnak ott, ahol valójában nagy a győzelem, súlyos veszteséget, ahol nyereség érte az Isten ügyét. S mint Jákób, készek a panasszal: "Minden ellenem fordul", mikor pontosan azok a dolgok munkálják javukat, amelyekre panaszkodnak. {3T 66.3}   

No cross, no crown. How can one be strong in the Lord without trials? To have strength we must have exercise. To have strong faith, we must be placed in circumstances where our faith will be exercised. The apostle Paul, just before his martyrdom, exhorted Timothy: “Be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God.” It is through much tribulation that we are to enter the kingdom of God. Our Saviour was tried in every possible way, and yet He triumphed in God continually. It is our privilege to be strong in the strength of God under all circumstances and to glory in the cross of Christ. {3T 67.1}

Ha most nincs keresztviselés, akkor majd korona sem lesz. Hogyan is lehetne valaki próbák nélkül erős az Úrban? Aki erős akar lenni, annak használni kell az izmait. Hogy erős hitet nyerjünk, olyan körülmények közé kell kerülnünk, ahol gyakorolnunk kell hitünket. Pál apostol közvetlen vértanúsága előtt utasította Timóteust: "Isten erejében bízva viseld el a szenvedéseket velem együtt az evangéliumért." Sok nyomorúság által így kell belépnünk az Isten országába. Üdvözítőnket minden elképzelhető módon próbára tették, mégis – Isten által – diadalt aratott. Nekünk is előjogunk, hogy Isten ereje által bármilyen körülmények között erősek legyünk és a Krisztus keresztjével dicsekedhessünk. {3T 67.1}   

***** {3T 67}

***** {3T 67}