× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 36—Unity in the Church

EGYSÉG A GYÜLEKEZETBEN

In my last vision I was shown the introduction of the truth, and the progress of the cause of God, upon the Pacific Coast. I saw that good work had been wrought for many in California, but that there were many who professed the truth who were not ready to take hold of the work of God at the right time and to move as the opening providence of God indicates their duty. A great work may be done on this coast in bringing souls to the knowledge of the truth if there is united action. {3T 434.3}

Utolsó látomásomban az Úr megmutatta, hogyan hirdettük első ízben Isten üzenetét, és hogyan halad előre Isten ügye a Csendes-óceán partvidékén. Láttam, hogy jó munkát végeztek Kaliforniában, de azt is, hogy sokan, bár vallják az igazságot, mégsem álltak készen a megfelelő időben két kézzel ragadni meg a munkát, s oly ütemben haladni előre, amint Isten gondviselése kijelölte számukra. Ha összefognánk, nagyszerű munkát lehetne elvégezni a partvidéken, sok embert vezethetnénk az igazsághoz. {3T 434.3}   

If all who have influence felt the necessity of co-operation and would seek to answer the prayer of Christ, that they may be one as He is one with the Father, the cause of present truth would be a power upon this coast. But the people of God are asleep, and do not see the wants of the cause for this time. They do not feel the importance of concentrated action. Satan is ever seeking to divide the faith and hearts of God's people. He well knows that union is their strength, and division their weakness. It is important and essential that all of Christ's followers understand Satan's devices and with a united front meet his attacks and vanquish him. They need to make continual efforts to press together even if it be at some sacrifice to themselves. {3T 434.4}

Ha a tekintélyesek átéreznék az összefogás szükségét, s ha igyekeznének eleget tenni Krisztus imájának, hogy egyek legyenek, amint ő is egy az Atyával, akkor a jelen igazság ügye hatalomnak bizonyulna e területen. Isten népe azonban alszik, nem ismeri fel a mai idők művének kívánalmait. Nem látják be, milyen fontos az egyesült erőfeszítés. Az ördög mindig arra tör, hogy megossza Isten népének hitét és szívét. Jól tudja, hogy egységben az erejük, széthúzva pedig gyengék. Fontos és elengedhetetlen, hogy Krisztus követői ismerjék az ördög csapdáit, és közös erővel szálljanak szembe támadásaival, együttesen győzzék le őt. Folyamatosan, egyenletesen előre kell törniük, ha áldozatokba kerül is. {3T 434.4}   

The people of God, with various temperaments and organizations, are brought together in church capacity. The truth of God, received into the heart, will do its work of refining, elevating, and sanctifying the life and overcoming the peculiar views and prejudices of each. All should labor to come as near to one another as possible. All who love God and keep His commandments in truth will have influence with unbelievers and will win souls to Christ, to swell the glad songs of triumph and victory before the great white throne. Selfishness will be overcome, and overflowing love for Christ will be manifested in the burden they feel to save souls for whom He died. {3T 435.1}

Isten népe különböző vérmérsékletű és természetű emberek gyülekezetbe tömörülése. Isten igazsága, ha befogadják szívükbe, elvégzi feladatát. Finomít, felemel, megszenteli életüket, legyőzi egyénieskedő nézeteiket, kiirtja az előítéletet. Népe iparkodjék, hogy oly közel húzódjanak egymáshoz, ahogy csak lehet. Akik szeretik Istent és megtartják parancsait, jó benyomást tesznek a hitetlenekre, s embereket nyernek meg a Krisztus számára. Leküzdik önzésüket, és abban nyilvánul majd meg a Krisztus iránti túláradó szeretetük, hogy felelősnek tartják magukat az emberekért, akikért Jézus az életét adta. {3T 435.1}   

I was shown many families who are not living as Jesus would have them; they have a work to do at home before they can make advancement in the divine life. I was shown the case of Brother B and was pointed back to the time when he first accepted the truth. It then had a transforming influence upon his life. Self was in a measure lost in the interest he felt for the truth. He sought to show his faith by his works, and his personal interests were made secondary. He loved the work of the Lord and cheerfully sought to advance the interest of His cause; the Lord accepted his efforts to serve Him, and the hand of the Lord prospered him. {3T 435.2}

Számos olyan családot mutattak meg nekem, ahol nem úgy élnek, mint Jézus szeretné. Az ilyenekre otthon vár kötelesség, mielőtt fejlődni tudnának az istenfélő életben. Elém tárták B. testvér életét, arra az időre terelve figyelmemet, mikor a testvér elfogadta az igazságot. Akkoriban az igazságnak átalakító hatalma volt életére. Részben elfeledkezett magáról, mert szívén viselte az igazságot. Iparkodott tettekkel bizonyítani hitét, háttérbe szorítva érdekeit. Szerette az Úr munkáját, s jókedvvel igyekezett támogatni az Úr ügyét. Isten elfogadta igyekezetét, hogy neki szolgáljon, s felvirágoztatta őt. {3T 435.2}   

I was shown that Brother B displeased God and brought great darkness upon himself when he set up his judgment in opposition to that of his brethren in regard to the true way to observe the Sabbath. Brother B's interest was at stake, and he refused to see the correct bearing of the question under consideration. He never would have taken the course he did when he returned from the East, if he had been in the light. I was then carried to another point in his history and saw him journeying. While among unbelievers he did not let his light so shine before men that they by seeing his good works would glorify our Father which is in heaven. He was forgetful of God and of his duty to rightly represent his Saviour in every place and upon all occasions. {3T 435.3}

Láttam, hogy B. testvér Isten kedve ellen tett, sűrű sötétséget hozva magára, mikor a szombat helyes megünneplése felőli nézetét szembeszegezte testvérei nézetével. B. testvérnek érdekei forogtak kockán, ezért nem volt hajlandó elfogadni a helyes álláspontot a szombat felől. Ha az igazságban élt volna, sose indult volna el az úton, melynek keletről visszatérve nekivágott. Ezután élettörténetének második szakaszához vittek, s megmutatták életútját. Mikor testvérünk hitetlenek közt tartózkodott, nem hagyta, hogy úgy fényljék világossága az emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteit és dicsőítsék mennyei Atyját. Megfeledkezett Istenről, s arról a kötelességéről is, nagy minden helyen és minden alkalommal helyesen képviselje Megváltóját. {3T 435.3}   

Brother B is especially weak upon some points; he loves praise and flattery; he loves pleasure and distinction. He exalted himself and talked much and prayed little, and God left him to his own weakness; for he did not bear fruit to the glory of God. On that journey he had an opportunity to do a great amount of good, but he did not realize that he was accountable to God for his talents and that as a steward of God he would be called to an account whether he had used his ability to please himself or to glorify God. If Brother B had felt the power of the love of Christ in his own heart, he would have felt an interest for the salvation of those with whom he was brought in contact, that he might speak to them words which would cause them to reflect in regard to their eternal interest. {3T 436.1}

B. testvér különösen néhány ponton gyenge, szereti a magasztalást és hízelgést, kedve telik az élvezetekben és a megtiszteltetésben. Egyre magát dicsőíti, sokat beszél, de keveset imádkozik, ezért Isten gyengeségére hagyja, mert nem terem gyümölcsöt Isten dicsőségére. Életének e szakaszában alkalma nyílt sok jót tenni, mégsem vette eszébe, hogy Istennek felelős talentumaiért, s mint Isten vagyonkezelőjét, elszámolásra vonják majd, vajon a maga gyönyörűségére fordította-e javait, s képességét, vagy Isten dicsőségért. Ha B. testvér megtapasztalta volna szívében Krisztus szeretetének hatalmát, akkor szívén viselte volna azok üdvösségét, akikkel érintkezésbe került, azt, hogy szólhasson hozzájuk, örök javuk felőli elgondolkozásra késztetve őket. {3T 436.1}   

He had an opportunity to sow the seed of truth, but he did not improve it as he should. He should have carried his religion with him while among his relatives. His holy profession and the truth of God should have blended with all his thoughts, feelings, words, and actions. Christ commands His followers to walk in the light. Walking means moving onward, exerting ourselves, exercising our ability, being actively engaged. Unless we exercise ourselves in the good work to which our Saviour has called us, and feel the importance of personal effort in this work, we shall have a sickly, stunted religion. We gain new victories by our experience in working. We gain activity and strength by walking in the light, that we may have energy to run in the way of God's commandments. We may gain an increase of strength at every step we advance heavenward. God will bless His people only when they try to be a blessing to others. Our graces are matured and developed by exercise. {3T 436.2}

Noha alkalma nyílt vetni az igazság magját, nem ragadta meg az alkalmat, mint kellett volna. Mikor rokonainál időzött, vallását is magával kellett volna vinnie. Szent hitvallásának, s Isten igazságának kellett volna belevegyülni minden gondolatába, érzésébe, szavába és viselkedésébe, hisz Krisztus követői lelkére kötötte, hogy a világosságban járjanak. A járás azt jelenti, hogy előre haladnak, iparkodnak, felhasználják képességeiket, tevékenyek. Ha nem vagyunk igyekvők a jócselekedetekben, amire Üdvözítőnk elhívott bennünket, ha nem tartjuk fontosnak e feladatban a személyes erőfeszítést, úgy beteges, nyomorék lesz a vallásunk. Úgy aratunk új győzelmeket, ha lapasztalt munkássá válunk. Azzal válunk tevékennyé, akkor nyerünk erőt, ha a világosságban járunk, hogy készségesek legyünk, és Isten parancsainak útján haladjunk. Mikor a menny felé törekszünk, minden lépésnél új erőre teszünk szert. Isten csak akkor fogja megáldani népét, mikor mások áldására igyekeznek élni. Az igénybevétel érleli és fejleszti erényeinket. {3T 436.2}   

I was shown that while Brother B was at Battle Creek he was weak in moral power. He had not been seeking to cling to God and preserve his soul in purity of thought and action, and he was left to follow his own mind and to receive impressions that were detrimental to his spiritual interest. He met those who perverted the truth and was led by them to believe things that were untrue; and as he had opened the door to the enemy and received him as an angel of light, he was readily overcome by temptation. {3T 437.1}

Az Úr közölte, hogy amíg B. testvér Battle Creeken élt, gyenge volt az erkölcsi ereje. Nem törekedett Istenhez ragaszkodni és tiszta gondolkodásban s tiszta cselekedetekben tartani meg lelkét, ezért az Úr hagyta a maga feje után menni, s hogy lelki életére ártalmas benyomások érjék. Azokkal járt össze , akik kiforgatták az igazságot. Ezek hamis dolgokat hitettek el vele, s mikor megnyitotta az ajtót az ellenség előtt, világosság angyalaként fogadva őt, akkor már könnyen legyőzte a kísértés. {3T 437.1}   

He became wickedly prejudiced and was suspicious of the very ones in whom God would have him have confidence. He saw things in a perverted light, and the meetings, which should have been to him a great source of strength, were an injury. This was as Satan would have it, that Brother B might lose confidence in the men whom God had appointed to lead out in this work. He became at variance with them and with the heart of the work. He was like a vessel at sea without an anchor or a rudder. If he could not have confidence in those at the head of the work he would have confidence in no one. {3T 437.2}

Gonosz módra előítéletekkel telt meg, s épp azokra gyanakodott, akik felől Isten azt akarta, hogy megbízzon bennük. Helytelen megvilágításban látta a dolgokat, s az összejövetelek, melyeknek bő erő forrásának kellett volna bizonyulni számára, csak ártottak neki. Minden az ördög akaratából történt, hogy B. testvér elveszítse azokba vetett bizalmát, akiket Isten bízott meg a munka vezetésével. Nézeteltérése támadt velük, s a mű fő lényegét illetőn is eltévelyedett. Olyan volt testvérünk, mint a horgony vagy kormány nélkül hánykolódó hajó. Ha azokban nem tud megbízni, akik a mű élén állnak, akkor senkiben sem bízik majd. {3T 437.2}   

Brother B has but little reverence or respect for his brethren; he thinks that his judgment and his knowledge and abilities are superior to theirs; therefore he will not receive anything from them, nor trust to their judgment, nor seek to counsel with them, unless he can lead and teach them. He will act according to his own judgment, irrespective of his brethren's feelings, their griefs, or entreaties. When he separated his confidence from the heart of the work, Satan knew that, unless this confidence could be restored, he was sure of him. Brother B's eternal interest depends upon his accepting and respecting the helps and governments which God has been pleased to place in the church. If he follows a course of his own choosing he will eventually find out that he has been altogether upon a wrong track and that he has deceived himself to his ruin. He will take first one turn, then another, and yet after all miss the true and only path which leads to heaven. {3T 437.3}

B. testvér alig tiszteli testvéreit. Azt képzeli, hogy az ő belátása, tudása, képességei felette állnak testvéreinek, ezért semmit sem fogad el tőlük, nem bízik véleményükben, nem kéri ki tanácsukat sem, csak ha ő tudja vezetni és tanítani őket. Mindenáron az elgondolását akarja követni, tekintet nélkül testvérei nézetére, szomorúságára vagy kérlelésére. Mikor megvonta bizalmát a mű szívétől, akkor az ördög tudta, hogy ha nem nyeri vissza bizalmát, biztosan áldozatául esik. B. testvér örök java függ attól, elfogadja, tiszteletben tartja-e a segítőket és kormányzatot, melyet Isten jónak látott a gyülekezetnek adni. Ha a magaválasztotta utat követi, végül rádöbben, hogy helytelen nyomon jár, és romlására csalta meg magát. Először erre kanyarodik, majd arra, mégis eltéveszti az igazi s egyetlen, mennybe vezető ösvényt. {3T 437.3}   

There are thousands who are traveling the road of darkness and error, the broad road which leads to death, who flatter themselves that they are in the path to happiness and heaven; but they will never find the one nor reach the other. Brother B needs the helps that God has placed in the church, for he cannot constitute a church of himself, and yet his course shows that he would be satisfied to be a complete church, subject to none. Brother B long since lost his consecration to God; he did not guard the avenue of his soul against the suggestions of Satan. I saw that angels of God were writing his words and actions. He was going further and further from the light of heaven. When the grace of God does not especially control you, Brother B, you are a hard man to connect with. You have great self-confidence and firmness, which are felt in your family and in the church. You have but little reverence and respect for anyone. You do not possess the grace of humility. {3T 438.1}

Ezrek tapossák a sötétség és tévelygés útját, a halálba vezető, széles utat, noha álltatják magukat, hogy a boldogság s menny ösvényét járják. Mégsem találják meg az előbbit, s sosem jutnak el az utóbbiba. B. testvérnek azon segítségekre van szüksége, melyeket Isten helyezett a gyülekezetbe, hisz egymagában nem képezhet gyülekezetet. Viselkedése mégis azt bizonyítja, hogy akkor is elégedett lenne, ha ő lenne az egész gyülekezet, senkinek sem alávetve. B. testvér régen elvesztette Isten iránti odaszentelődését, mert nem őrizte lelkének útjait Sátán sugallataitól. Láttam, hogy Isten angyalai feljegyezték szavait és tetteit. Egyre messzebb és messzebb távolodott a menny fényétől. Mikor Isten kegyelme nem uralkodik rajtad erőteljesen B. testvér, nagyon nehéz kijönni veled. Jókora adag önhittség és csökönyösség van benned, amit megérez a családod, de a gyülekezet is. Alig van benned tisztelet és megbecsülés bárki iránt. Nem rendelkezel az alázat kegyességével. {3T 438.1}   

Brother B returned to this coast in great darkness; he had lost his love for the truth and his love for God. His natural feelings controlled him, and he was proud. He loved himself, and he loved money better than he loved the truth and his Redeemer. I was shown that his course after he returned to the coast was a dishonor to the Christian name. I saw him joining hands with the gay lovers of pleasure. He grieved his brethren and wounded his Saviour and put Him to open shame before unbelievers. I saw that from this time he did not take pleasure in the service of God or in the advancement of the truth. He seemed to possess a zeal to search the Scriptures and different authors, not that he might become established upon important points of present truth which the providence of God had furnished him through men of His choice, but to find a new position and to advance new views in opposition to the established faith of the body. His researches were not made for the glory of God, but to promote self. {3T 438.2}

B. testvér sűrű sötétséggel tele tért vissza e partvidékre. Elvesztette mind a gyülekezet, mind Isten iránti szeretetét. Veleszületett rossz érzései uralják, büszkesége dagasztotta. Magát szereti, de a pénzt is jobban, mint az igazságot és Megváltóját. Láttam, hogy visszatérése óta viselkedésével szégyent hoz a keresztény névre. Láttam, hogy az élvezetek fesztelen követőivel fog össze. Megszomorította testvéreit, megsebezte Megváltóját, és nyílt szégyennek tette ki őt a hitetlenek előtt. Láttam, hogy sokszor nem lelte örömét Isten szolgálatában, vagy az igazság terjesztésében. Úgy látszott, mintha lelkesen kutatná az Írásokat, s különböző szerzőket, de nem, hogy megalapozódjék a jelen igazság fő pontjain, melyekkel Isten gondviselése látta el őt az Isten választotta embereken át, hanem hogy újszerű álláspontot találjon, s újszerű nézetekkel állhasson elő a testület megalapozott hitével ellentétben. Nem az Isten dicsőségére kutatott, hanem, hogy magát helyezze előtérbe. {3T 438.2}   

When Brother B once takes a position on the wrong side, it is not according to his nature to see his error and confess his wrong, but to fight it out to the last, whatever may be the consequences. This spirit is ruinous to the church and ruinous in his family. He needs to soften his heart and let in tenderness, humility, and love. He needs benevolence and noble generosity. In short, he needs to be thoroughly converted, to be a new man in Christ Jesus. Then his influence in the church will be all right and he will be just the help they need. He will have the respect and love of his family and will command his household after him. Duty and love like twin sisters, will be his helps in the management of his children. {3T 438.3}

Ha már egyszer B. testvér a helytelen oldalon foglalt állást, ellenkezne természetével, hogy felismerje tévedését, bevallja helytelen álláspontját. Inkább a végsőkig erősködik, bármi legyen is következménye. E romboló lelkület romboló hatással van a gyülekezetre, de a testvér családjára nézve is veszedelmes. Meg kell hát lágyítania szívét, be kell engednie a gyengédséget, alázatot és szeretetet. Jótékonnyá kell válnia, s nemesen nagylelkűvé, Röviden szólva alaposan meg kell térnie, hogy Jézus Krisztus által új emberre váljék. Akkor majd a légköre áldásos lesz a gyülekezetben, s épp annak a segítségnek bizonyul, melyre ott most szükség van. Ez majd kivívja családja tiszteletét és szeretetét. Kötelesség és szeretet, akár két ikertestvér, segíteni fogják őt, hogy jól nevelje gyermekeit. {3T 438.3}   

I saw that Sister B had much to grieve over in the course that her husband had pursued toward her; that her life had been very sad, when he was able to make it happy. She seemed to be dispirited and to keenly feel that she was neglected and unloved by her husband. In his absence she at times felt nearly distracted and became jealous and distrustful in regard to him. Satan was present with his temptations, and she looked upon some things in an exaggerated light. All this might have been saved had Brother B preserved his consecration to God. I was carried on still further and saw that he was walking in unbelief and darkness while he was flattering himself that he alone had the true light. The further he separated from God the less love did he have for his brethren and for the truth. {3T 439.1}

Láttam, hogy B. testvérnőnek bőven van oka a szomorúságra férje bánásmódja miatt, hogy szomorú az élete, noha a férje boldoggá tehetné. Úgy látszott, hogy elcsügged, s nagyon érzi, hogy férje elhanyagolja, és nem szereti őt. Férje távollétében csaknem kétségbeesett. Féltékenykedik rá, s nem bízik meg benne. Sátán volt itt jelen kísértéseivel, a testvérnő pedig túlzott megvilágításban látott némely dolgot. Mindezt meg lehetett volna előzni, ha B. testvér megőrizte volna Isten iránti odaszentelődését. Majd újra tovább vittek a testvér életútján, s láttam, hogy hitetlenségben és sötétben jár, annak ellenére, hogy azzal áltatja magát, hogy kizárólag Ő ismeri az igaz világosságot. Minél inkább eltávolodott Istentől, annál kevesebb szeretet élt benne testvérei és az igazság iránt. {3T 439.1}   

I was shown Brother B questioning one after another of the points of our faith which have brought us out from the world and made us a separate and distinct people, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our Lord and Saviour Jesus Christ. His unbelief and darkness have not moved the main pillars of our faith. The truth of God is not made of none effect by him. It remains the truth still, but he has had some influence upon the minds of his brethren. The reports of lying lips in regard to my husband and me, which he brought from the East, had an influence to create suspicions and doubts in the minds of others. Those unacquainted with us could not stand in our defense. The church in -----, I saw, might have numbered three times as many as it now does, and might have had tenfold greater strength, had not Brother B played himself into the hands of the enemy. In his blind unbelief he has done all that he could to discourage and scatter the believers in the truth. In his blindness he has not realized that his course was grievous in the sight of God. The discouragement and darkness which he has caused have made the labors of Brother C doubly hard, for his influence has not only been felt by the church in -----, but by other churches. {3T 439.2}

Közölték velem, hogy B. testvér kérdésessé teszi hitünk hol egyik, hol másik pontját, holott ez a hit vezetett ki bennünket a világból, ez tett bennünket különálló, megkülönböztethető néppé, akik várjuk a boldog reménységet, a nagy Istennek és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőséges (és nem dicsőséges) eljövetelét. Hitetlensége és sötétsége mégsem mozdítják el hitünk oszlopait. Nem teszik hatástalanná Isten igazságát, az akkor is igazság marad, de B. testvér kihat testvérei gondolkodására. A férjem és magam felől hallott hazug ajkak keletről hozott híreinek az a következménye, hogy némelyekben gyanút és kételkedést támasztott. Akik nem ismernek, nem kelhettek védelmünkre. Láttam, hogy az …-i gyülekezetnek háromszor annyi tagja, és tízszer olyan erős lehetne, ha B. testvér nem játszotta volna magát az ellenség kezére. Elvakult hitetlenségében mindent elkövetett, hogy elcsüggessze és szétszórja az igazság híveit. Vakságában nem vette eszébe, hogy eljárása utálatos az Isten szemében. A csüggedés és sötétség, amit okozott, kétszeresen megnehezítette C. testvér fáradozásait, mert B. testvér rossz hatása nem csak az …-i gyülekezetben, hanem más gyülekezetekben is érezhető. {3T 439.2}   

Brother B has strengthened unbelief and an opposing influence which Brother C has had to meet. I saw that we would meet the same and that it would take time to eradicate the old root of bitterness whereby many have been defiled; that there is a time to speak and a time to keep silent; that when God should lay upon us the burden to speak we should not hesitate, whether men would hear or whether they would forbear; and that we should press the matter through if it left some outside the church and outside the truth. God has a great and important work for somebody to do in -----, and at the right time it will be done, and truth will triumph. {3T 440.1}

B. testvér egyre erősítette a kételkedés és ellenállás lelkületét, mellyel C. testvér volt kénytelen szembeszállni. Láttam, hogy minket is ilyen fogadtatás érne, s hogy időbe fog kerülni, hogy kiirtsa a keserűség régi gyökerét, mellyel sokan beszennyezték magukat, hogy ideje a szólásnak, ideje a hallgatásnak, hogy mikor Isten ránk hárítja a terhet, hogy szóljunk, nem szabad haboznunk, akár hallgatnak ránk, akár nem, s hogy akkor kell közbelépnünk, ha ez az ügy a gyülekezeten kívül hagy némelyeket. Isten nagyszerű, súlyos és fontos munkát ad valakinek …-en, amit az el is végez a kellő időben, és az igazság diadalmaskodni fog. {3T 440.1}   

Those of our brethren who had not obtained an experience for themselves in present truth could not answer the arguments of Brother B, and although they could not receive the views advocated by him, they were more or less affected by his talk and reasoning. Some have felt no spirit of freedom when they met for worship. They were afraid upon the Sabbath to speak out their real feelings and faith, expecting that he would criticize what they would say. There has been death in the meetings and but little freedom. {3T 440.2}

Testvéreink, akik nem tettek szert belső lelki tapasztalatra a jelen igazságban, nem tudtak megfelelni B. testvér érveléseire. S bár nem tudták befogadni a testvér nézeteit, mégis többé-kevésbé hatott rájuk mind a beszéde, mind a fejtegetése. Némelyek elfogultan jártak az istentiszteletre. Szombaton ugyan féltek kifejteni érzéseiket és hitüket, mert attól tartottak, hogy a testvér gáncsolni fogja, amit mondanának. Ezek az összejövetelek senkit nem erősítettek, hanem inkább gyengítettek. {3T 440.2}   

Brother B desires that others should look up to him as a man who can explain the Scriptures, but I was shown that he is deceived and does not understand them. He has started upon a wrong track in seeking to get up a new faith, an original theory of faith. He would uproot and misplace those waymarks which show us our correct bearings, that we are near the close of this earth's history. He may flatter himself that he is being led of the Lord, but it is surely another spirit. Unless he changes his course entirely, and is willing to be led and to learn, he will be left to follow his own ways and make entire shipwreck of faith. {3T 440.3}

B. testvér elvárja, hogy úgy tekintsenek fel rá, mint aki magyarázni tudja a Szentírást. Ám az Úr közölte, hogy a testvér félre lett vezetve, nem érti az igéket. Rossz vágányon indult, hogy új hitet alapítson, a hit eredetieskedő elméletét. A testvér kitépné, és máshová helyezné az útjelzőket, melyek tényleges helyzetünket mutatják, azt, hogy közel értünk a történelem végéhez. Ha azzal álltatja is magát, hogy az Úr vezeti őt, mégis egészen bizonyos, hogy más szellem az. Hacsak teljesen irányt nem változtat, ha nem lesz hajlandó arra, hogy vezessék és tanítsák, az Úr hagyni fogja, hogy menjen a feje után, teljesen zátonyra futtatva hitét. {3T 440.3}   

Some have been so blinded by their own unbelief that they could not discern the spirit of Brother B. They might have been helped by him if he had been standing in the counsel of God. He could have led them to the light instead of increasing their confusion of faith and their perplexities. But he has been a stumbling block, a blind leader of the blind. Had he made straight paths for his feet, the lame would not have been turned out of the way, but would have been healed. He has refused to walk in the light of truth which God has given His people, and those who would walk in the light he has hindered. {3T 441.1}

Egyeseket annyira elvakított a hitetlenség, hogy nem tudták kiismerni B. testvér lelkületét. A testvér talán segítségükre lehetett volna, ha Isten tanácsára hallgat. A világossághoz vezethette volna őket, ahelyett, hogy csak növelte a hitük kuszáltságát, s tanácstalanságukat. Ehelyett a botlás köve volt, vakok vezetője. Ha egyenes ösvényt készített volna lábának, a megbénult tag nem ficamodott volna ki, hanem meggyógyult volna. De nem volt hajlandó az igazság világosságában járni, melyet Isten nyújtott népének, s akik a világosságban akartak járni, azokat megakadályozta. {3T 441.1}   

He feels that it is an honor to suggest doubts and unbelief in regard to the established faith of God's commandment-keeping people. The truth that he once rejoiced in is now darkness to him, and, unless he changes his course, he will fall back into a mixture of the views of the different denominations, but will agree in the whole with none of them; he will be a distinct church of himself, but not under the control of the great Head of the church. By bringing his views in opposition to the faith of the body, he is disheartening and discouraging the church. He sees that if the body of Sabbathkeepers have the truth he is in darkness, and this he cannot admit. The truth condemns him, and instead of seeking to bring his soul into harmony with it, surrendering to its claims and dying to self, he is seeking a position where he will not be under condemnation. {3T 441.2}

B. testvér azt tartja, hogy dicséretre méltó, ha valaki kétségeket és hitetlenséget sugall Isten parancstartó népének megalapozott hite felől. Az igazság, melynek valamikor örvendezett, ma már csak sötétség a számára, s ha irányt nem változtat, vissza fog esni a különböző felekezetek nézeteinek elegyébe, de eggyel sem fog teljesen egyetérteni. A testvér egymagában egész egyházat képez, de nem az Isten vezetése alatt állót. Nézeteinek a testület hitével való szembenállásai csak elkedvetleníti és elcsüggeszti a gyülekezetet. Tudja, hogy ha a szombattartók testületénél az igazság, akkor ő sötétben van, ezt viszont képtelen elismerni. Az igazság elmarasztalja őt, mégis ahelyett, hogy összhangba hozná vele a lelkét, letenné a fegyvert az igazság követelményei előtt és meghalna magának, inkább olyan álláspont után kutat, ahol nem lesz ítélet alatt. {3T 441.2}   

I was shown that if he continues in his present course, blinded to his real condition, he will be glad after a while to find some pretext for giving up the Sabbath. Satan is surely leading him, as he has led many others, away from the body in a course of deception and error. How much safer for Brother B to bring his soul into harmony with the truth than to misinterpret Scripture to bring it into harmony with his ideas and actions. If he would bring his actions into harmony with the principles of God's law he has a task on his hands of which he has scarcely dreamed. The carnal heart is at enmity with God. It is not subject to the law of God, neither indeed can be. {3T 441.3}

Az Úr közölte, hogyha folytatja jelenlegi útját, ha vak marad tényleges állapota felől, idő multával, ha ürügyet talál rá, boldogan feladja a szombatot. Egész biztosan Sátán vezeti őt, amint ő is sokakat elvezetett a testülettől az önámítás és tévelygés útjára. Sokkal biztonságosabb lenne B. testvérnek, ha összhangba hozná lelkét az igazsággal, minthogy félremagyarázza az Írást, hogy összhangba hozza elgondolásaival és tetteivel. Ha egyetértésre akarja hozni viselkedését Isten törvényének elveivel, olyan súlyos feladat áll előtte, melyről alig álmodott. A test vágyódása ugyanis Isten ellen van. Nem veti alá magát Isten törvényének, hisz nem is képes rá. {3T 441.3}   

The insinuations and open speeches of those who are our enemies in Battle Creek were received by Brother B while on his journey East, and he returned with bitter and wicked feelings in his heart against those at the heart of the work and especially against me and my work. He had no good reason for the feelings he cherished and the views he expressed in regard to my labors and testimonies. The unbelief and prejudice which had corrupted his own soul he sought to instill into the minds of others. He did this with considerable effect. At first, many were influenced by his sophistry and darkness, for he can make assertions and draw inferences as though he were handling positive facts. He knows how to press matters and is of ready speech. His words had influence with some who were unconsecrated and who wished to have it just as he represented in regard to our work and our calling. He had influence and excited prejudice in the minds of some whom we could have helped, had he not closed our way so that we could not gain access to them. Of this class were Brother and Sister D. {3T 442.1}

B. testvér, mikor keleten járt, elhitte Battle Creek-i ellenségeink célzásait s nyílt vádjait. Ezért gonosz és keserű érzésekkel tért vissza a mű szívében levők ellen, különösen ellenem és munkásságom ellen. Holott semmi oka sem volt rá, hogy ilyen érzéseket melengessen, ilyen véleményeket terjesszen munkám s bizonyságtételeim felől. A lelkét megrontó hitetlenséget és előítéletet másokba is át igyekezett ültetni. Ebben meglehetősen eredményes volt. Eleinte sokakra kihatott álokoskodása és sötétsége, mert ügyesen fogalmaz feltevéseket, s úgy ecseteli a képzelt ügyeket, mintha tényekről lenne szó. Tudja, miként siettesse a dolgokat, s jó beszédkészsége is van. Szavai mély benyomást tettek a megszenteletlenekre, akik azt szerették volna, hogy tényleg úgy legyen, mint a testvér állítja a munkánk és elhívatásunk felől. Tekintélyre tett szert, s előítéletet támasztott többekben, kiken segíteni tudtunk volna, ha nem zárta volna el előttünk az utat, hogy most már hozzájuk sem tudunk férni. Ezek közé tartozott D. testvér és testvérnő. {3T 442.1}   

In this Brother B may see the fruits of his course, and there are others who were influenced in the same way, with the same results, so far as their faith and confidence in the truth are concerned. As soon as Brother B or any others decide that the men who have had the most to do in bringing the cause of present truth up to its present condition are not led of God, but are scheming and designing men, deceiving the people, then the course for them to pursue in order to be consistent is to renounce the entire work as a delusion, a fraud. In order to be consistent, they must throw all overboard. This Brother B has almost imperceptibly to himself been doing, and this others have done. He will at some future time, if not now, review his work with different feelings than he now has. He will see the work which he has been doing during the past few years as God sees it, and will not view it with the satisfaction he now feels. When he sees the miserable work in which he has been engaged for a few years past, his proud boasting of wisdom and superior knowledge will have an end, and he will repent in bitterness of soul, for the blood of souls is on his garments. {3T 442.2}

B. testvér ebben ismerheti fel útjának gyümölcsét. De mások is akadtak, akikre ugyanúgy kihatott, ugyanilyen következményekkel, ami a hitüket, s az igazságba vetett bizalmukat illeti. Amint B. testvér, vagy bárki más azt veszi fejébe, hogy nem Isten vezeti azokat, akik bár a legtöbbet tettek, hogy jelen állapotáig juttassák el a jelen igazság ügyét, hanem számító tervkovácsok, akik falhoz állítják az embereket, akkor, ha következetesek akarnak lenni, azt kellene tenniük, hogy az egész művet csalásként és lopásként elmarasztalják. Ha következetesek akarnak lenni, mindent el kell vetniük. B. testvér ezt is tette magával, csaknem észrevehetetlenül, s mások is ezt művelik. Valamikor, ha most nem is, de másképpen fogja látni, amit tett. Úgy látja majd elmúlt néhány év alatt elkövetett rombolását, mint Isten látja, s nem lesz oly elégedett, mint most. Majd ha felismeri a siralmas ügyködést, melyet néhány éve végez, akkor véget ér a bölcsessége és dicsekvése szélesebb körű ismereteiről. Keserű lélekkel tart majd bűnbánatot, mert emberek vére tapad ruhájához. {3T 442.2}   

If Brother B had wanted to view things correctly and had felt the possibility of being deceived, he would have come to Brother and Sister White with the reports injurious to their reputation and would have given them an opportunity to speak for themselves. The reports which he brought away across the plains to the Pacific Coast bear false witness, thus breaking the law of God. He will one day meet the hard speeches, as well as the deceptive sophistry instigated by Satan, which he has instilled into minds to injure the influence of my husband and myself. This matter lies not between Brother B and me, but between him and God. {3T 443.1}

Ha B. testvér helyesen akarta volna látni a dolgokat, ha lehetségesnek tartotta volna, hogy csalódik, a hírnevünket támadó mendemondákkal White testvérhez és testvérnőhöz fordult volna, és alkalmat adott volna nekik tisztázni a dolgokat. A pletykák, melyeket a síkságokon át magával hozott a Csendes-óceán partjára, hamis tanúság csupán, azért megszegik Isten törvényét. Valamikor majd kíméletlen beszédeket fog hallani, valamint Sátántól eredő csaló álokoskodást, melyet ő ültetett el emberekbe, hogy ártson mind férjem, mind az én tekintélyemnek. Ez az ügy nem B. testvér és köztem esett meg, hanem közte és Isten között. {3T 443.1}   

God has given us our work, and if He has given us a message to bear to His people, those who would hinder us in the work and weaken the faith of the people in its truth and verity are not fighting against the instrument, but against God, and they must answer to Him for the result of their words and actions. All who have spiritual discernment may judge of the tree by its fruits. Brother B stands forth as one enlightened by God to undeceive the people in regard to our work and mission. All may see, if they will, the fruit growing upon this tree. Brother B, is it to eternal life, or is it to death? {3T 443.2}

Férjemre és rám Isten szabta ki a munkakörünket, s ha az Úr üzenetet bízott ránk népe számára, akkor akik akadályozni akarnak munkánkban, és gyengíteni akarják népünknek munkánk igazságába és hitelveibe vetett hitét, nem az eszköz ellen, hanem Isten ellen viaskodnak. Vele kell elszámolniuk szavaik és tetteik következményeivel. A lelki éleslátású maga is meg tudja ítélni a fát gyümölcseiről. B. testvér úgy tolja magát az előtérbe, mint akit Isten világosított meg, hogy felnyissa népe szemét munkánk és küldetésünk felől. Mindenki megláthatja, ha akarja, hogy milyen gyümölcs terem e fán. B. testvér örök életre teremsz-e gyümölcsöt, vagy a halálra? {3T 443.2}   

After Brother B received from Battle Creek this special knowledge, which led him to take a course to belittle our work and mission, he felt at liberty to join with the unbelieving in the dissipation of pleasure, and by his levity of conduct he brought reproach upon the cause of Christ and great suffering upon his wife. Was he so blinded that he had no conviction that he was seeking to tear down what God was building up? Had he no thoughts that he might be fighting against God? The work which he has been doing angels have recorded in heaven, and he will have to answer for it when every work shall be brought into judgment to bear the inspection of the infinite God. In his blindness Brother B has been lifting his puny arm to fight against God while flattering his deceived soul that he was doing God service. Every man's work is to be tried by the fire of the last day, and only gold, silver, and precious stones will stand the test. {3T 443.3}

Miután B. testvér meghallotta Battle Creek-ről e rendkívüli hírözönt, mely arra vezette, hogy lenézze munkánkat és küldetésünket, jogosnak tartotta, hogy csatlakozzék a hitetlenekhez az élvezethajhászásban. E könnyelmű viselkedésével szégyent hozott Krisztus ügyére, és súlyos szenvedést a feleségére. Annyira megvakult volna, hogy ne tudná, hogy azt akarja lerombolni, amit Isten épít? Nem gondolt rá, hogy Isten ellen harcol? Angyalok jegyezték le, amit tett. Mikor minden tettet ítéletre vonnak, hogy állja ki a végtelen Isten felülvizsgálatát, el kell számolnia ezzel. Vakságában B. testvér felemelte gyenge karját, hogy Isten ellen harcoljon, s közben áltatja megcsalt lelkiismeretét, hogy Istent szolgálja. Az utolsó nap tüze próbára teszi mindenki cselekedeteit, s csak az arany, ezüst és drágakő állja ki a próbát. {3T 443.3}   

God will not be trifled with. He may bear long with men, but He will visit their transgressions and render to every man as his works have been. Although men may talk boastingly and pride themselves upon their wisdom, one breath from the lips of God can bring their honor and glorying to the dust. I was shown that Brother B will be inexcusable in the day of God, when every case is weighed in the balances of the sanctuary. He knows better than to do as he has done. He has had sufficient evidence to determine the character of the work which God has committed to us. The fruits of this work are before him, which he can see and understand if he will. {3T 444.1}

Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Az Úr türelmes lehet az emberrel, végül mégis megtorolja vétkeiket, s cselekedetek szerint jutalmaz. Bár az ember dicsekvőn jártathatja száját, s büszkélkedhet bölcsességével, mégis Isten ajkának egyetlen lehelete porba sújthatja kevélységüket s dicsekvésüket. Láttam, hogy B. testvér menthetetlen lesz Isten napján, mikor mindenkit lemérnek a szenthely mérlegén. Tudhatta volna, mit művel. Elég bizonyíték, állt rendelkezésére, hogy megítélje ama munkának jellegét, melyet Isten bízott ránk. Előtte munkánk gyümölcse, melyet, ha akar, felismerhet és megérthet. {3T 444.1}   

Brother B's self-confidence is most wonderful, and is a fearful snare to him. If he does not overcome this dangerous trait in his character, it will prove his ruin. He is in his natural element when he is battling and controverting points of doctrine; he will question and quibble and be at variance with his brethren until Satan so controls his mind that he really thinks that he has the truth and his brethren are in error. He does not stand in the light and has not the blessing of God, for it constitutes a part of his religion to oppose the settled points of God's commandment-keeping people. Are all these deceived? and is Brother B the only man to whom God has given correct truth? Is not God just as willing to give His devoted, self-sacrificing servants a correct understanding of the Scriptures as to give it to Brother B for them? {3T 444.2}

Érthetetlen B. testvér önelégültsége, s félelmetes csapda is számára. Ha nem győzi le jelleme e veszélyes vonását, akkor ez romlásának bizonyul. A testvér akkor van elemében, mikor csatába száll, s mikor valamelyik hittételt támadja. Kétségbe von, köntörfalaz, kiforgatja a szavak értelmét, és szembeszegül testvérei nézeteivel, miközben az ördög annyira eluralkodik gondolatain, hogy azt képzeli, nála az igazság, testvérei pedig tévelyegnek. Nem jár a világosságban, s nincs rajta Isten áldása, mert az is vallása elidegeníthetetlen része, hogy szembeszálljon Isten parancstartó népének megállapodott hittételeivel. Valamennyiünket félrevezették volna talán, egyedül csak B. testvér, akinek Isten kijelentette volna a pontos igazságot? Isten oly készségesen megadja odaadó, önfeláldozó szolgáinak a Szentírás helyes értelmét, s nem B. testvérrel közölné számunkra. {3T 444.2}   

Does Brother B try his course by this simple test: “Does this light and knowledge that I have found, and which places me at variance with my brethren, draw me more closely to Christ? does it make my Saviour more precious to me and make my character more closely resemble His?” It is a natural, but not a pleasing, trait in our characters to be keen in our perceptions, and tenacious in our remembrance, of the faults and failings of others. {3T 444.3}

B. testvér kipróbálta-e az egyszerű vizsgát: „Közelebb visz-e Krisztushoz e világosság és tudás, melyet találtam, s mely összekülönböztet testvéreimmel? Vonzóbbá teszi-e számomra Üdvözítőmet, s hasonlóbbá teszi-e jellememet az övéhez?” Természetes, de nem kellemes jellemvonásunk, hogy pillanatok alatt felszippantjuk, és soha el nem felejtjük a mások hibáit s botlásait. {3T 444.3}   

Brother B does not try to be in union with his brethren; his self-confidence has led him to feel no special necessity for union. He feels that their minds have been cast in a mold inferior to his own and that to receive their opinions and counsel as worthy of attention would be a great condescension. This self-confidence has shut him away from the love and sympathy of his brethren and from union with them. He feels that he is too wise and experienced to need the precautions which are indispensable to many. He has so high an opinion of his own abilities and such a reliance upon his own attainments that he believes himself prepared for any emergency. Said the heavenly angels, pointing to Brother B: “Let him that thinketh he standeth take heed lest he fall.” Self-confidence leads to neglect of watchfulness and of humble, penitential prayer. There are outward temptations to be shunned and inward foes and perplexities to be overcome, for Satan adapts his temptations to the different characters and temperaments of individuals. {3T 445.1}

B. testvér nem törekszik egységre testvéreivel. Önelégültsége arra vezette, hogy nem tartja fontosnak az egységet. Azt gondolja, hogy gyatrább az eszük, nagy leereszkedés lenne, ha figyelemre méltónak fogadná el nézeteiket, s tanácsukat. Ez a beképzeltség elszigeteli őt testvérei szeretetétől és megértésétől, de a velük való egységtől is. A testvér azt tartja, hogy olyan bölcs és tapasztalt, hogy semmi szüksége az intésekre, melyekre sok másnak feltétlenül szüksége van. Olyan jó a véleménye tudásáról, s oly igen nagyra van kiváló képességeivel, hogy azt képzeli, készen áll bármily veszedelmes helyzetre. Az angyal B. testvérre mutatott, s így szólt: „Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, hogy el ne essék.” Az önhittség a virrasztás és alázatos, bűnbánó ima elhanyagolására vezet. El kell kerülnünk a külső kísértéseket, le kell győznünk a belső ellenséget és tétovázást, hiszen az ördög az emberek más-más jelleméhez és vérmérsékletéhez szabja kísértéseit. {3T 445.1}   

The church of Christ is in constant peril. Satan is seeking to destroy the people of God, and one man's mind, one man's judgment, is not sufficient to be trusted. Christ would have His followers brought together in church capacity, observing order, having rules and discipline, and all subject one to another, esteeming others better than themselves. Union and confidence are essential to the prosperity of the church. If each member of the church feels at liberty to move independently of the others, taking his own peculiar course, how can the church be in any safety in the hour of danger and peril? The prosperity and very existence of a church depend upon the prompt, united action and mutual confidence of its members. When, at a critical time, one sounds the alarm of danger, there is need of prompt and active work, without stopping to question and canvass the whole subject from end to end, thus letting the enemy gain every advantage by delay, when united action might save many souls from perdition. {3T 445.2}

Krisztus gyülekezetét szakadatlan veszély fenyegeti. Az ősellenség Isten népének elpusztítására tör. Ezért egyetlen ember belátása, szellemi képessége sem elég, hogy megbízzunk benne. Krisztus azt akarja, hogy követői tömörüljenek gyülekezetekbe, tartsanak rendet, vessék alá magukat a rendnek és fegyelemnek, egymásnak, tekintse inkább alázatosan egyik a másikat magánál különbnek. A gyülekezet jólétéhez nélkülözhetetlen az egység és bizalom. Ha a gyülekezet minden tagja megengedettnek tartja, hogy a többiektől függetlenül cselekedjék, sajátos útját válassza, a gyülekezet hogyan lehet akár kissé is biztonságban a veszély óráján? A gyülekezet jóléte, sőt létezése a tagok gyors, egyesült lépéseinek, s egymás iránti bizalmának függvénye. Mikor a válság óráján egyikük megfújja a riadót, gyors és tevékeny tettre lesz szükség, anélkül, hogy megállnának kérdéseket szegezni szembe, vagy elejétől a végéig megvitatni a kérdést. Hiszen ezzel csak megengednék, hogy az ellenség kaparintsa meg az összes előnyt a halasztás miatt, mikor az egyesült fellépés sok embert megmenthetne a kárhozattól. {3T 445.2}   

God wants His people to be united in the closest bonds of Christian fellowship; confidence in our brethren is essential to the prosperity of the church; union of action is important in a religious crisis. One imprudent step, one careless action, may plunge the church into difficulties and trials from which it may not recover for years. One member of the church filled with unbelief may give an advantage to the great foe that will affect the prosperity of the entire church, and many souls may be lost as the result. Jesus would have His followers subject one to another; then God can use them as instruments to save one another; for one may not discern the dangers which another's eye is quick to perceive; but if the undiscerning will in confidence obey the warning, they may be saved great perplexities and trials. {3T 446.1}

Isten azt akarja, hogy népe egységes legyen, a keresztény testvériség legszorosabb kötelékében. A gyülekezet jólétéhez elengedhetetlen megbíznunk testvéreinkben. Vallásos válság idején egyesült erővel kell cselekednünk. Egyetlen meggondolatlan lépés, egyetlen esztelen tett olyan nehézségekbe s próbákba taszíthatja a gyülekezetet, melyből évek alatt sem lábal ki. A gyülekezetnek egyetlen hitetlenséggel telített tagja olyan előnyhöz juttathatja hatalmas ellenfelünket, mely az egész gyülekezet virágzására kihathat, ami következtében sok ember elveszhet. Jézus azt akarja, hogy követői hallgassanak egymásra. Akkor Isten fel tudja használni őket, hogy megmentsék egymást, mert az egyik talán nem ismeri fel a veszélyt, melyet a másik szeme gyorsan felmér. De ha aki nem ismerte fel, bizalommal engedelmeskedik a figyelmeztetésnek, súlyos bajokból és próbákból menekülhet meg. {3T 446.1}   

As Jesus was about to leave His disciples, He prayed for them in a most touching, solemn manner that they all might be one “as Thou, Father, art in Me, and I in Thee, that they also may be one in Us: that the world may believe that Thou hast sent Me. And the glory which Thou gavest Me I have given them; that they may be one, even as We are one: I in them, and Thou in Me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that Thou hast sent Me, and hast loved them, as Thou hast loved Me.” The apostle Paul in his first epistle to the Corinthians exhorts them to unity: “Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.” {3T 446.2}

Mikor Jézus elhagyni készült tanítványait, a legmegrendítőbb komoly imát mondta el, hogy követői mindnyájan egyek legyenek, „amint te Atyám énbennem, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek, hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én őbennük, és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél”. Pál apostol írja a korinthusi első levélben, hogy törekedjenek egységre. „Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.” „Testvérek, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, ugyanazt valljátok mindnyájan! Ne szakadjatok pártokra, hanem forrjatok össze egyazon elvben, egyazon felfogásban.” (Más fordításban.) {3T 446.2}   

God is leading a people out from the world upon the exalted platform of eternal truth, the commandments of God and the faith of Jesus. He will discipline and fit up His people. They will not be at variance, one believing one thing, and another having faith and views entirely opposite, each moving independently of the body. Through the diversity of the gifts and governments that He has placed in the church, they will all come to the unity of the faith. If one man takes his views of Bible truth without regard to the opinions of his brethren, and justifies his course, alleging that he has a right to his own peculiar views, and then presses them upon others, how can he be fulfilling the prayer of Christ? And if another and still another arises, each asserting his right to believe and talk what he pleases without reference to the faith of the body, where will be that harmony which existed between Christ and His Father, and which Christ prayed might exist among His brethren? {3T 446.3}

Isten az örök igazság magasztos alapzatán vezet ki népet a világból – Isten parancsain és Jézus hitén. Az Úr meg fogja fegyelmezni, fel fogja készíteni népét. Nem fognak csoportokra szakadozni, hogy az egyik ebben higgyen, a másik egészen másban, teljesen szembenálló nézetekkel, hogy mind függetlenítse magát a testülettől. Az ajándékok és vezető készségek segítségével, melyeket a gyülekezetbe helyezett, mindnyájan eljutnak a hit egységére. Ha valaki testvérei nézeteinek semmibevételével alakítja ki a Biblia igazságairól alkotott nézeteit, ha mindenáron a maga eljárását akarja igazolni, ha azt hangoztatja, hogy joga van külön nézeteihez, sőt másokra is rá akarja erőltetni azokat, az illető hogyan tehetne eleget Krisztus imájának? S ha másik és meg másik támad, mind ragaszkodva jogához, hogy abban higgyen, s azt hirdesse, ami neki tetszik, tekintet nélkül a testület hitére, hol lesz már akkor az összhang, mely Krisztus és Atyja közt fennáll, s amiért Krisztus könyörgött, hogy éljen testvérei között? {3T 446.3}   

God is leading out a people and establishing them upon the one great platform of faith, the commandments of God and the testimony of Jesus. He has given His people a straight chain of Bible truth, clear and connected. This truth is of heavenly origin and has been searched for as for hidden treasure. It has been dug out through careful searching of the Scriptures and through much prayer. {3T 447.1}

Isten népet vezet ki, s a hit egyetlen nagyszerű alapzatára helyezi őket – Isten parancsaira és Jézus bizonyságtételére. A bibliai igazságok összefüggő, világos és töretlen láncát adta nekik. Az igazság mennyei eredetű, s úgy kutattak utána, mintha rejtett kincset kerestek volna. Úgy ásták fel, hogy gondosan kutatták a Szentírást, és sokat imádkoztak. {3T 447.1}   

Brother B is doubting point after point of our faith. If he is right in his new theories, the body of Sabbathkeepers is wrong. Shall the established faith in the strong points of our position, which has led us out from the world and united us a distinct and peculiar people, be given up as erroneous? Shall we receive the faith of this one man, with the evidences he gives us of the fruits of his religious character? Or will Brother B yield his judgment and opinions, and come to the body? If he had not blinded his soul by receiving prejudice, and by cherishing wicked opposition to the work of God, he would not have been left to such darkness and deception. {3T 447.2}

B. testvér hitünk egyik pontját a másik után teszi kérdésessé. Ha újszerű elméleteinek van igaza, akkor a szombattartók testülete téved. Adjuk fel talán, mint tévest, álláspontunk erős oszlopaiba vetett, megalapozott hitünket? Az azokba az oszlopokba vetett hitet, melyek kivezettek minket a világból, s megkülönböztethető, külön néppé egyesítettek bennünket? Ennek az egyetlen embernek hitét fogadjuk el talán a vallásos élete gyümölcseinek általa nyújtott bizonyítékaival? Vagy B. testvér mond le nézetéről s véleményeiről, és ő csatlakozik a testülethez? Ha nem vakította volna el lelkét előítélet befogadásával, ha nem melengetett volna gonosz ellenállást Isten műve ellen, nem lett volna ilyen sötétségben és tévelygésben hagyva. {3T 447.2}   

He is a ready talker and will persistently urge his opinions and will not yield to the weight of evidence against him. It is cruel for him to stand in the way of the prosperity of the church, as he has done. The world is large; he has all the privileges that he can ask of going out among unbelievers and converting them to his theories; and when he can present a well-organized body that he has been the means of converting from sin to righteousness, then, and not before, should he press his peculiar views upon the church of God, which is pained and disheartened with his darkness and error. He has no right to build upon another man's foundation his wood, hay, and stubble to be consumed by the fires of the last day. {3T 447.3}

A testvér kitűnően tud beszélni, s fáradhatatlanul hangoztatja nézeteit. Nem kész engedni az ellene tornyosuló bizonyíték súlyának. Kegyetlenség tőle, hogy így a gyülekezet virágzásának útjába áll. Hiszen elég széles a világ, jogában áll, amennyire csak kívánja, hogy a hitetlenek közé menjen. s azokat nyerje meg elméleteinek. S mikor majd jól szervezett testületet tud felmutatni, mely segítségével a bűntől igaz tettekre térít, csak akkor, és addig nem hangoztathatja külön nézeteit Isten gyülekezetének, melynek jelenleg fájdalmat okoz, s elcsüggeszt sötétségével és tévelygésével. Nincs joga más alapjára építeni fel fa, széna és szalma épületét, csakhogy elhamvadjon az utolsó nap tüzében. {3T 447.3}   

I was shown that the only safe position for Brother B is to sit at the feet of Jesus and learn the way of life more perfectly. His doctrine shall drop as the rain, and His speech shall distill as the dew, upon the heart of the humble and teachable. Brother B must obtain a teachable disposition. He is not to sit as a judge, but as a learner; not to cavil, but to believe; not to question and find fault and oppose, but to listen. Pride must give way to humility, and prejudice must be exchanged for candor, or the gracious words of Christ will be in vain to him. My brother, you may reason with your blind judgment and unsanctified mind until the day of God and not advance a step toward heaven; you may debate and investigate and search learned authors, and even the Scriptures, and yet grow more and more self-deceived, and become darker and darker, as did the Jews in reference to Christ. What was their fault? They rejected the light which God had already given them and were seeking for some new light by which they might so interpret the Scriptures as to sustain their actions. {3T 448.1}

Az Úr közölte, hogy az egyetlen biztos hely B. testvér számára, ha Jézustól megtanulja az élet útjain való helyes járást. Jézus tanítása esőként permetez, az ő szava harmatként hull. B. testvér tegyen szert tanítható lelkületre. Ne üljön ítéletet bíróként, hanem legyen tanuló, tanuljon meg nem gáncsoskodni, hanem hinni, nem kihívni dolgokat, szőrszálat hasogatni, nem szembeszegülni, hanem hallgatni. A kevélység térjen ki az alázat elől, s előítéletét cserélje ki nyílt őszinteségre. Máskülönben Krisztus drága szavai hiába szólnak hozzá. Fivérem, ítéletnapig érvelhetsz elvakult nézeteiddel és megszenteletlen gondolkodásmódoddal, így egyetlen lépéssel sem haladsz a menny felé. Vitatkozhatsz, kutathatsz és nyomozhatsz a tudás után tekintélyes szerzők műveiben, sőt a Szentírásban is, mégis egyre inkább önámító leszel, egyre sötétebbé és sötétebbé válsz, akár a zsidók Krisztus felől. Hol is követték el a zsidók a hibát? Ott, hogy elvetették a fényt, melyet egyszer már elnyertek. Új világosságot kerestek, hogy úgy magyarázhassák a Szentírást, hogy alátámassza magatartásukat. {3T 448.1}   

You are doing the same; you pass over the light that God has seen fit to give you in the publications upon present truth and in His word, and are seeking doctrines of your own, theories which cannot be sustained by the word of God. When you become as a little child, willing to be led, and when your understanding is sanctified and your will and prejudices surrendered, such a light will be shed abroad in your heart as will illumine the Scriptures and show you present truth in its beautiful harmony. It will appear like a golden chain, link joined to link in a perfect whole. “Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.” “Learn of Me,” says Christ; “for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.” {3T 448.2}

Te is ezt teszed. Mellőzöd a világosságot, melyet Isten a jelen igazság kiadványaiban és Igéjében látott jónak nyújtani. Ehelyett a magad hittételei után loholsz. Oly elméletek után, melyeket lehetetlen Isten szavával alátámasztani. Majd ha olyan leszel, mint a kisgyermek, aki készegesen hagyja, hogy vezessék, mikor megszentelt lesz a gondolkodásod, és Istennek adod át akaratodat s előítéleteidet, akkor az Úr olyan fényt áraszt szívedbe, amely megvilágítja a Szentírást, s a jelen igazságot tárja eléd, ünnepélyes, komoly összhangjában. Olybá tűnik majd az előtted, mint az aranylánc, ahol szem szemhez kapcsolódik, tökéletes egészet alkotva. „Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába.” ”Tanuljátok meg tőlem – mondja Krisztus –, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek.” {3T 448.2}   

If you have indeed entered the school of Christ, He expects you to manifest in your character and deportment the lowliness which is so beautifully exemplified in His character. Christ will not undertake to teach the self-righteous, self-conceited, and self-willed. If such come to Him with the inquiry, What is truth? He gives them no answer. It is only the meek that He will guide in judgment; the meek will He teach His way. Solomon was naturally endowed with good judgment and large reasoning powers, but he acknowledged himself before God as a little child. He sought for wisdom from God with humility, and he sought not in vain. If you really search for the truth with the right motive you will come with the body, for they have the truth. If you are searching the Scriptures and different authors that you may find doctrines which will coincide with your own preconceived opinions, and if you have already settled your faith, then you will be boastful, self-confident, and unyielding. {3T 448.3}

Ha valóban beléptél Krisztus iskolájába, akkor ö azt mondja, hogy jellemeddel és viselkedéseddel tanúsítsd azt az alázatos szívűséget, mely olyan szépen nyilvánul meg az ő jellemében. Krisztus nem vállalkozik az önhitt, a beképzelt s a makacs tanítására. Ha ilyen fordul hozzá azzal a kérdéssel, hogy mi az igazság, nem felel neki. Csak a szelídek gondolatait irányítja, a szelídet tanítja meg útjaira. Salamon születésénél fogva éles eszű volt, és hallatlan érvelő készséggel rendelkezett, Isten előtt mégis kicsiny gyermeknek ismerte el magát. Salamon Istennél kereste alázatosan a bölcsességet, s nem hiába kereste. Ha igazán és helyes indítékkal keresed az igazságot, akkor csatlakozni fogsz a testülethez, hiszen náluk az igazság. Ha csak azért kutatod a Szentírást s a különböző szerzőket, hogy olyan tanításokat találj, melyek megegyeznek nézeteiddel, ha már ezekre alapoztad a hitedet, akkor dicsekvő, önhitt és hajthatatlan leszel. {3T 448.3}   

Self-Confidence a Snare

Az önhittség csapdája

Brother B, with your present self-willed, stubborn spirit, you will go further and further from the truth; and unless you are converted you will prove to be a great hindrance to the cause of God in any place where you have any influence. You are persistent to carry your points. Your self-sufficient spirit must be yielded before you can see anything clearly. You have led your wife to think that you knew the truth better than any of our ministers; you have taken the key of knowledge into your own hands, so far as she is concerned, and have kept her in darkness. God has given His church men of judgment, experience, and faith. They know the way of truth and salvation, for they have searched for it in agony of spirit because of the opposition they had to meet from men who turned the truth of God into a lie; and the benefit of the labor of these faithful servants of God is given to the world. {3T 449.1}

B. testvér! Jelenlegi csökönyös, akaratos lelkületeddel egyre messzebb fogsz kerülni az igazságtól. Ha csak jóra nem változol, súlyos akadálynak bizonyulsz még Isten ügyének bárhol, ahol súlya van szavadnak, mivel makacsul kitartasz véleményed mellett. Mielőtt bármit tisztán láthatnál, előbb le kell mondanod elbizakodottságodról. Feleségednek is bemagyaráztad, hogy jobban ismered az igazságot, mint bármely igehirdetőnk. Ami őt illeti, a magad kezébe markoltad el a tudás kulcsát, feleségedet pedig sötétben tartottad. Isten jó belátású, tapasztalt és megbízható embereket adott gyülekezetének, akik ismerik az igazság és az üdvösség útját, hiszen gyötrődő lélekkel kutattak utána azok ellenállása miatt, akik hazugsággá változtatják az Isten szavát. Isten hű szolgái munkájának gyümölcsét a világ javára adta az Úr. {3T 449.1}   

There are very few who realize the exalted nature of the work of God in comparison with the temporal business cares of life. Jesus, the heavenly Teacher, has given us lessons of instruction through His disciples. When He sent out the twelve, He instructed them that into whatever city or town they should enter they must inquire who in it was worthy of their attention and visits; and if a suitable place was found where the people would esteem the blessing sent them,—the privilege of entertaining the messengers of Christ,—there they were to abide and there let their peace rest until they left that city. They were not instructed to visit any and every house indiscriminately, urging their presence upon the people whether they were welcome or not; but if they were not welcomed, if their peace could not rest in the house, they were to leave it and seek a house where the members were worthy and where their spirit could rest. {3T 449.2}

Csak nagyon kevesen értik meg Isten munkájának magasztos voltát, ha ezt a munkát az élet ideiglenes, anyagi gondjaival vetjük össze. Jézus, a mennyei tanító, tanítványain át nyújtott utasításokat. Mikor hittérítő útra küldte a tizenkettőt, megparancsolta nekik, hogy ha valamelyik városba vagy faluba betérnek, kérdezősködjenek, ki ott a figyelmükre és látogatásukra méltó ember. S ha találnak megfelelő helyet, ahol megbecsülnék a hozott áldozatokat, az előjogot, hogy Krisztus hírnökeit lássák vendégül, maradjanak nála, és szálljon rá békességük, amíg tovább nem mennek. Nem utasította őket, hogy válogatás nélkül térjenek be bármely, vagy mindegyik házba, hogy az emberekre erőltessék jelenlétüket, ha nem szívesen látják is őket. Hanem, ha nem fogadják őket szívesen, ha békéjük nem tud a házra szállni, akkor menjenek tovább, keressenek olyan házat, ahol a családtagok méltók a megtiszteltetésre, s ahol rájuk szállhat a békességük. {3T 449.2}   

When the messengers of Christ who go forth to teach the truth to others are rejected and their words find no place in the heart, Christ is rejected and His word despised in the messengers of truth whom He has chosen and sent. This has just as full an application in this age of the world as it had when Christ gave the instruction to His chosen messengers. {3T 450.1}

Mikor Krisztus hírnökei útra kelnek hirdetni az igazságot, de elutasítják őket, ha szavaik nem találnak helyet a hallgatók szívében, akkor Krisztust utasították el. Az ő szavát vetik meg igazságának hírnökeiben, bár az Úr választotta ki és küldte el őket. Olyan érvényes ez a mi körünkben is, mint amikor Krisztus kötötte ezt választott hírnökei lelkére. {3T 450.1}   

When Christ was upon the earth, there were men who had no respect or reverence for God's messengers and no more regard for their warning than for their own judgment; also in this age of the world there are those who do not respect the testimony of God's chosen servants so highly as their own opinions. Such cannot be benefited by the labors of God's servants, and time should not be lost in degrading the work of God to meet such minds. Christ said to the servants whom He sent forth: “He that heareth you heareth Me; and he that despiseth you despiseth Me; and he that despiseth Me despiseth Him that sent Me.” {3T 450.2}

Mikor Krisztus a földön járt, akadtak, akik nem tisztelték Isten hírnökeit. A hírnökök figyelmeztetéseit sem becsülték többre, mint tulajdon nézeteiket. Korunkban is vannak, akik annyira sem becsülik Isten választott szolgáinak bizonyságtételeit, mint a maguk nézeteit. Ezeknek nem tud javára válni Isten szolgáinak fáradozása, ezért ne becsüljük le Isten munkáját, hogy ilyen. gondolkodású emberekkel vitázzunk. Krisztus mondta kiküldött szolgáinak: „Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg, aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem.” {3T 450.2}   

Christ gives power to the voice of the church. “Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.” No such thing is countenanced as one man's starting out upon his own individual responsibility and advocating what views he chooses, irrespective of the judgment of the church. God has bestowed the highest power under heaven upon His church. It is the voice of God in His united people in church capacity which is to be respected. {3T 450.3}

Krisztus hatalmat kölcsönöz a gyülekezet szavának: „Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz.” Az Úr nem szentesíti, amikor egy ember a maga szakállára kezd el valamit, és hangoztat olyan nézetet, ami neki tetszik, tekintet nélkül a gyülekezet véleményére. Isten a legfőbb hatalmat ruházta gyülekezetére az ég alatt. Egyesült népének gyülekezetében Isten szavát kell tisztelnünk. {3T 450.3}   

God has given to His church men who have an experience, those who have fasted and wept and prayed, even through the entire night, for the Lord to open the Scriptures to their minds. In humility these men have given the world the benefit of their mature experience. Is this light of heaven, or of men? Is it of any value, or is it worthless? Brother B is doing a work in disseminating erroneous views of Bible truth that he will one day wish to undo; but it will be in vain. He may repent, he may yet be saved as by fire; but, oh, how much precious time will have been lost that never can be redeemed! How much seed has he sown that has borne only briers and thorns! How many souls have been lost that might have been saved had he tried as earnestly to let the true light shine as he has to scatter his darkness! What might he not have done had he been consecrated, sanctified through the truth! Brother B feels too self-sufficient, too rich and increased with goods, to see his need of anything. The True Witness pointed to him and said: “Unless ye become converted as a little child, ye cannot see the kingdom of heaven.” The light of truth so carefully brought out in books and papers he does not respect; but he exalts his own judgment above the most precious light, and this light will rise up in the judgment to condemn him. {3T 451.1}

Isten olyan embereket adott gyülekezetének, akik tapasztalattal rendelkeznek, akik böjtöltek, egész éjjeleken át sírtak, és könyörögtek az Úrhoz, hogy nyitná meg előttük a Szentírást. Ezek alázatosan a világ javára fordították érett tapasztalatuk gyümölcsét. Istentől van-e hát e világosság, vagy emberektől? Értékes-e, vagy pedig értéktelen? B. testvér a Biblia igazságának téves nézeteit terjeszti, amit szeretne meg nem történtté tenni, de hiába szeretné. Megbánhatja, amit tett, lehet, hogy maga megmenekül, mintegy a tűzből, de jaj, mennyi drága időt veszít el addig, amit lehetetlen lesz jóvátenni! Hány magot vetett már eddig is, mely csak tövist és bojtorjánt terem? Hány ember veszett el eddig, akiket meg lehetett volna menteni, ha az igaz világosság fényeskedését segítette volna elő oly buzgón, amint a maga sötétségét terjesztette! Mit el nem végezhetett volna, ha megszentelődött volna az igazság által! B. testvér nagyon is önigazult. Annyira gazdag, dúsgazdag, hogy semmire sincs szüksége. Az igaz tanú rámutatott, s így szólt: „Ha meg nem változol, és olyan nem leszel, mint a gyermek, nem mész be a mennyek országába.” A testvér semmibe veszi az igazság tényét, holott ezt nagyon szabatosan kiadtuk könyvekben és folyóiratokban. Nézeteit a legbecsesebb világosság fölé magasztalja, noha világossága ellene támad az ítéleten, és el fogja marasztalni őt. {3T 451.1}   

I saw that he would question the men upon whom God has seen fit to lay the responsibility of His work. He would exalt his own opinions and views above the light which God had given through them, and would boast of his knowledge; and he would be an accuser of his brethren, not excepting the ambassadors of Christ. All this overbearing influence to belittle the judgment of the servants of God and to accuse them of weaknesses and errors, exalting his own opinions above theirs, if not repented of, will be found written against him in the books, which he will see with shame in the day of God. {3T 451.2}

Láttam, hogy azokba köt bele, akikre Isten jónak látta a mű felelősségét hárítani. Az ő véleményét és nézeteit akarja a fölé a világosság fölé magasztalni, melyet Isten általuk nyújtott, sőt még dicsekszik is nagy tudásával. Testvéreinek vádolója akar lenni, ideértve Krisztus küldötteit is. Ha meg nem bánja a lehengerlő lelkületet, hogy lebecsülje Isten szolgáinak nézetét, s gyengeségekkel meg tévedésekkel vádolja őket, a maga vélekedését pedig az övék fölé emelje, akkor feljegyezve marad a testvér rovásán a könyvekben, és szégyenkezve látja majd viszont az Isten napján. {3T 451.2}   

God will hold up His servants, will preserve His favored ones; but woe unto him who would make of none effect the words of Christ's ambassadors, who receive the word from the mouth of God to speak to the people and who would tell the people that the sword is coming and warn them to prepare for the great day of God. Brother B will find that it is no light or trivial work in which he has been engaged; it is a work which will roll back upon his soul with crushing weight. He has brought his spirit in opposition to God. He has a hard work before him. Said Christ: “It must needs be that offenses come; but woe to that man by whom the offense cometh.” {3T 452.1}

Isten támogatni fogja szolgáit, megőrzi kedveseit. Jaj viszont annak, aki hatástalanná teszi Krisztus követeinek szavait, akik Isten szájából veszik a szót, hogy hirdessék, akik készek hirdetni a népnek, ha kard közelít, figyelmeztetik őket, hogy készüljenek fel Isten nagy napjára. B. testvér be fogja látni, hogy nem jelentéktelen ügybe keveredett, hanem olyat tesz, ami majd megsemmisítő súllyal gördül vissza lelkére, mert Istennel szembeszállásra vitte lelkét. Komoly feladat vár hát rá. Krisztus mondja: „Szükséges ugyan, hogy botránkozások legyenek, de jaj annak, aki botránkozást okoz!” {3T 452.1}   

Brother B, the course that you have been pursuing was shown me three years ago. I saw that you were wrong in almost every action, and yet you tried to gauge the truth to your actions instead of gauging them to the truth. You were not a light to the people of God, but a terrible burden. You will not lift when there is lifting to be done, and you discourage others from union of action. You are ever finding fault and talking of your brethren, and while you have been questioning the course of others, a rank growth of poisonous weeds has flourished and taken deep root in your own heart. These roots of bitterness springing up have defiled many and will defile many more unless you see them and root them out. {3T 452.2}

B. testvér, az Úr három éve elém tárta az ösvényt, melyet követsz. Láttam, hogy helytelen volt csaknem minden cselekedeted, mégis tetteidhez akartad szabni az igazságot, ahelyett, hogy tetteidet szabnád az igazsághoz. Nem világosság voltál Isten népe számára, hanem sötétség, és sokakat lebeszéltél az egységes tettekről. Sose szűnsz meg gáncsoskodni, vagy testvéreidről beszélni. S míg kikezded a mások viselkedését, a mérgező gyomok burjánzó tömege virít és ereszt mélyen gyökeret szívedben. A keserűségnek e felszökkenő gyökerei sokakat beszennyeztek, és ha fel nem ismered, s ki nem irtod őket, még többet fognak beszennyezni. {3T 452.2}   

I was shown that a harsh, pharisaical spirit would grow upon Brother B and control him unless he sees the terrible defects in his character and obtains grace from God to correct the evil. Before he embraced the truth, his hand seemed to be against everyone; his combative spirit would strengthen at any provocation, and his self-esteem would be injured; he was a hard man, getting into and making trouble. The truth of God wrought a reformation in him. God accepted him, and His hand held him up. But since Brother B has lost the spirit of consecration, his old, turbulent spirit, at variance with others, has been strengthening and seeking to gain the mastery. When he dies to self and humbles his proud heart before God he will find how weak is his strength; he will feel the need of heavenly succor and will cry: “Unclean, unclean, before Thee, O God.” All his proud boasting in self will have an end. {3T 452.3}

Az Úr közölte, hogy kíméletlen, farizeusi lelkület uralkodik rajtad, s addig így marad, míg fel nem ismered jellemed ijesztő hibáit, hacsak kegyelemben nem részesülsz Istentől, hogy kiküszöböld a rosszat. A testvér, mielőtt elfogadta volna az igazságot, mindig mindenkinek ellene támadt, harcias szelleme egyre izmosodott, bármi sértésre csak még erősebb lett. Kemény ember volt, aki őrökké bajba keveredett vagy bajt okozott. Isten igazsága javulást eredményezett nála. Isten elfogadta őt, az Úr keze a testvér segítségére sietett. De mióta elvesztette a megszentelődés lelkületét, azóta a régi, viharos, másokkal meghasonló szellem erősödött benne, tört uralomra. Mikor a testvér meghal a maga számára, ha megalázza szívét Isten előtt, rájön, hogy milyen gyenge is az ereje. Akkor majd a mennyei támaszt tartja fontosnak, s így kiált: „Tisztátalan, tisztátalan vagyok előtted, Istenem.” Akkor majd elmúlik e magával való dicsekvés. {3T 452.3}   

Life in this stormy world, where moral darkness triumphs over truth and virtue, will be to the Christian a continual conflict. He will find that he must keep the armor on, for he will have to fight against forces that never tire and foes that never sleep. We shall find ourselves beset with countless temptations, and we must find strength in Christ to overcome them or be overcome by them and lose our souls. We have a great and solemn work to do, and how terrible will be our loss if we fail. If the work which our Master has left us be found undone, we cannot have a second probation granted us. It must remain undone forever. {3T 453.1}

E viharos világban, ahol az erkölcsi sötétség diadalmaskodik az igazság és erény felett, a keresztény számára az élet soha el nem ülő harc lesz. A keresztény ráébred, hogy soha le nem veheti fegyverzetét, mert oly erőkkel kell viaskodnia, amely soha el nem fárad, olyan ellenséggel, aki sosem alszik. Észrevesszük majd, hogy számtalan kísértés ostromol bennünket, ezért Krisztusban kell erőt találnunk, hogy legyőzzük ezeket, mert ha nem, ők győznek le minket, akkor pedig elvesztjük örök életünket. Nagyméretű es komoly munka vár ránk, s milyen riasztó lesz a veszteségünk, ha most vereséget szenvedünk. Mesterünk akkor sem adhat második próbaidőt, ha elvégzetlenül találja a ránk bízott munkát. Akkor az már örökre elvégezetlen marad. {3T 453.1}   

I was shown the life of Brother B in his family. Angels wept as they viewed his course at home, as they viewed the unloved wife, who receives no respect from him whose duty it is to love and cherish her as his own body, even as Christ has loved and cherished the church. He takes pains to make her defects apparent and to exalt his own wisdom and judgment and to make her feel her inferiority in company and alone. Notwithstanding she is illiterate, her spirit is far more acceptable to God than the spirit of her husband. God looks upon Sister B with feelings of the deepest pity. She lives out the principles of truth, as far as she has light, much better than her husband. She will not be answerable for the light and knowledge that her husband has had but which she has not had. He could be a light and comfort and blessing to her, but his influence is used in a wrong way. He reads to her what he pleases, that which will give strength to his views and his ideas, while he keeps back essential light which he does not want her to hear. {3T 453.2}

Elém tárták B. testvér családi életét. Angyalok sírtak, látva viselkedését a családi körben, látva felesége iránti ridegségét, aki nem kap tőle tiszteletet, noha kötelessége úgy szeretni és ápolni őt, mint a maga testét, amint Krisztus is szerette és ápolta a gyülekezetet. Azon iparkodik csak, hogy sorra kiteregesse felesége hibáit, s a maga bölcsességét meg felmagasztalja. Arra törekszik, hogy az emberek előtt, s négyszemközt is éreztesse feleségével az alacsonyrendűségét. Annak ellenére, hogy felesége írástudatlan, az ő lelkülete mégis kedvesebb Istennek, mint a férjéé. Isten a legmélyebb szánalommal tekint B. testvérnőre. B. testvérnő sokkal inkább megvalósítja életében az igazság elveit, már amennyi világossággal rendelkezik, mint férje. A testvérnő nem lesz felelős a fényért és tudásért, mellyel a férje rendelkezik, hanem csak azért, ami neki jutott. A testvér világosság, vigasz és áldás lehetne felesége számára, de rossz irányban használja képességét. Azt olvas fel feleségének, ami neki tetszik, ami a maga nézeteit s elgondolásait támassza alá, másrészt elengedhetetlen világosságot tart vissza feleségétől, mert nem akarja, hogy ő is meghallja. {3T 453.2}   

He does not respect his wife, and he allows his children to show her disrespect. Like Eli's sons, these children are left to come up. They are not restrained, and all this neglect will by and by rebound upon himself. That which Brother B is now sowing he will most assuredly reap. Sister B, in many respects, is nearer the kingdom of heaven than her husband. These unruly, disobedient children, that are not educated to self-control, will plant thorns in the hearts of their parents that they cannot prevent; and then in the judgment God will call the parents to account for bringing children into the world and letting them come up untrained, unloving, and unloved. These children cannot be saved in the kingdom of heaven without a great change in their characters. {3T 453.3}

A testvér nem tiszteli feleségét, s azt is eltűri, hogy gyermekei tiszteletlenek legyenek feleségével szemben. Akár Éli fiai, ezek is magukra hagyva nőnek fel. Apjuk nem fegyelmezi őket, pedig ez a hanyagság idővel őrá sújt vissza. Amit most B. testvér elvet, azt is fogja aratni. B. testvérnő sok tekintetben közelebb áll a mennyek országához, mint férje. E neveletlen, engedetlen gyermekek, akiket az apjuk nem szoktat önuralomra, tövist vetnek majd szüleik szívébe, amit a szülők nem tudnak megakadályozni. Az ítéletnapon Isten felelősségre vonja a szülőket, amiért gyerekeket hoztak a világra, majd neveletlenül, szeretet nélkül, ridegen hagyták felnőni őket. E gyermekeket csak akkor lehetne megmenteni a mennyország számára, ha komoly változás menne végbe jellemükben. {3T 453.3}   

Brother B seeks to have his wife believe as he believes, and he would have her think that all he does is right and that he knows more than any of the ministers and is wise above all men. I was shown that in his boasted wisdom he is dealing with the bodies of his children as he is with the soul of his wife. He has been following a course according to his own wisdom, which is ruining the health of his child. He flatters himself that the poison which he has introduced into her system keeps her alive. What a mistake! He should reason how much better she might have been had he let her alone and not abused nature. This child can never have a sound constitution, for her bones and the current of blood in her veins have been poisoned. The shattered constitutions of his children and their aches and distressing pains will cry out against his boasted wisdom, which is folly. {3T 454.1}

B. testvér azon erőlködik, hogy felesége is abban higgyen, amiben Ő. Azt szeretné, ha felesége azt gondolná, hogy ő mindent helyesen tesz, hogy többet tud, mint a többi igehirdető, s hogy mindenkinél okosabb. Közölték velem, hogy kevély okosságában úgy bánik gyermekeivel, mint felesége lelkével. Elképzelése szerint bánik velük, így tönkreteszi gyermekei egészségét. Okosságát követve jár, ami egyre rombolja lánya egészségét. Azzal áltatja magát, hogy az a méreg tartja életben a lányát, amit ad neki. Mekkora tévedés! Gondoljon arra, hogy mennyivel egészségesebb lenne, ha nem avatkozott volna bele, ha nem élt volna vissza a természettel. Lányának sosem lehet már erős a szervezete, mert az apja mérgekkel akadályozta meg egészséges fejlődését. Gyermekeinek romlott egészsége, fájdalmaik, gyengeségeik vádat emelnek az apa kérkedő bölcsessége ellen, noha okossága balgaság csupán. {3T 454.1}   

But what is more deplorable than all the rest is that he has, as it were, left the door to perdition wide open for his children to enter and be lost. The natures of his children will have to be changed, their characters transformed and made over new, or there can be no hope for them. Can angels look lovingly upon your family, Brother B? Can they delight to dwell in your house? The building is good, but the house does not make the happiness within. Those who live within the walls make it a heaven or a hell. You do not respect the mother of your children. You permit in them disobedience and disrespect. {3T 454.2}

De ami még siralmasabb, mint a többi együttvéve, hogy az apa, mondhatnánk szélesre tárta gyermekei előtt a kárhozat kapuját, hogy lépjenek be rajta, vesszenek el. Meg kell változtatni gyermekei természetét, át kell alakítani, újjá kell formálni jellemüket, máskülönben reménytelen az esetük. B. testvér, az angyalok szeretettel tekinthetnének-e a családodra? Örömmel tudnak-e ott lenni családodnál? Bár szép házad van, mégsem lakik benne boldogság. A benne lakóktól lesz menny vagy pokol a ház. Nem viselkedsz tisztelettel gyermekeid anyja iránt. Eltűröd, hogy a gyermekek tiszteletlenek és engedetlenek legyenek. {3T 454.2}   

You may say: “Why does Sister White come to me with this? I have no faith in the visions.” I knew this before I attempted to write, but I feel that the time has come for me to set these things before you. I must tell you the truth, for I expect to meet in the judgment what I have here imperfectly written. I have waited, hoping that I might say something that would reach your heart and soften it for the very words I have here written. But I have lost all hope in that direction, for you are fortified with an armor as impenetrable as steel. You will not accept of anything that does not meet your mind. I was shown that it would have been better for the cause of present truth if you had never embraced the Sabbath. Your conscience is not a very sensitive one; you are blinded by the enemy. {3T 454.3}

Azt mondod: „Miért ír nekem ilyet a testvérnő? Hiszen nem hiszek a látomásokban.” Tudtam ezt, mielőtt írni próbáltam neked, mégis azt gondoltam, hogy eljött az idő eléd tárnom ezeket. Nem tehetek mást, közölnöm kell az igazat, mert tudom, hogy az ítéletkor el kell számolnom, amit, bár tökéletlenül, de leírtam. Hiszen reménykedve vártam, hogy olyat tudok mondani, ami elhatol szívedig, meglágyítja e szavak befogadására. De ma már teljesen reményt vesztettem, mert erős páncél takar. Semmit sem fogadsz el. Közölték velem, hogy a jelen igazság ügyének jobb lett volna, ha sosem fogadod el a szombatot. Nem elég érzékeny a lelkiismereted, mert elvakított az ellenség. {3T 454.3}   

I have given up all hope of doing anything for the church in ----- while you are a stumbling block to them. You once loved the truth, and had you followed on in the pathway of truth and holiness you would now have been an ambassador for Christ. You will have a fearful account to give in the great day of God for your talents which have been unimproved. You had good abilities. God lent these talents to you for you to put to good account, but you have abused these gifts. Had you used the ability that God had given you, on the right side, you would have done much in winning souls to Christ, and you would see in the kingdom of heaven souls saved through your instrumentality. But you have scattered abroad instead of gathering with Christ. Your brethren have been discouraged from trying to rise and advance, because you, like an opposing body, counteract the good they would do. {3T 455.1}

Lemondtam minden reményről, hogy tenni tudnék valamit az …-i gyülekezetért, amíg botlás köve vagy számukra. Valamikor pedig szeretted az igazságot, s ha a szentség ösvényét tapostad volna, ma már a Krisztus küldötte lehetnél. Isten nagy napján félelmetes számlát kell kiegyenlítened rosszra használt képességeidért, noha kitűnő adottságaid vannak. Isten azért bízta rád ezeket, hogy a jóra használd, de te visszaéltél az Úr ajándékaival. Ha a jó oldalon vetetted volna latba Istentől nyert képességedet, sokat tehettél volna, hogy embereket nyerj meg Krisztus számára. Ott látnád majd a magasságban azokat, akiket Urunk közreműködéseddel mentett meg. De te csak szétszórsz, ahelyett, hogy Krisztussal gyűjtenél. Testvéreidnek elment a kedve, hogy iparkodjanak előrehaladni, mivel te, mintha csak ellenséges csapat lennél, ellensúlyoztad a jót, amit elértek. {3T 455.1}   

The heart of God never yearned toward His earthly children with deeper love and more compassionate tenderness than now. There never was a time when God was ready and waiting to do more for His people than now. And He will instruct and save all who choose to be saved in His appointed way. Those who are spiritual can discern spiritual things and see tokens of the presence and work of God everywhere. Satan, by his skillful and wicked strategy, led our first parents from the Garden of Eden—from their innocence and purity into sin and unspeakable wretchedness. He has not ceased to destroy; all the forces which he can command are diligently employed by him in these last days to compass the ruin of souls. He seizes every artifice that he can use to deceive, perplex, and confuse the people of God. {3T 455.2}

Isten szíve sosem vágyódott mélyebb szeretettel, és szánakozóbb gyengédséggel földi gyermekei után, mint most. Sosem volt idő, mikor Isten készségesebben ne várta volna a kínálkozó alkalmakat, hogy többet tegyen népéért, mint ma. S tanítani fogja és megmenti az általa elrendelt úton való menekülést választókat. A lelki ember felismeri a lelki dolgokat, s mindenütt ott látja Isten jelenlétét, Isten keze művét. Az ellenség ravasz és gonosz módszerével kivezette ősszüleinket az Éden kertjéből, az ártatlanságból és tisztaságból a bűnbe és kimondhatatlan nyomorúságba. Azóta is egyre pusztít. Ez utolsó időkben minden erejével, mindennel, ami rendelkezésére áll, az emberek romlásba vivésén mesterkedik. Megragad minden furfangot, hogy félrevezesse, megzavarja és elcsüggessze Isten népét. {3T 455.2}   

He has used you as his agent to scatter darkness and confusion, and he finds that you work admirably in his hands. You are the very instrument that he can handle with good effect to hurt, discourage, and tear down. You are not zealous to put your shoulder under the load with the people of God; but when they would move, you throw yourself as an additional load to prevent them from doing what they might do in advancing in the right direction. Satan is at work with those who keep the commandments of God and have the faith of Jesus. The most bitter hatred exists within him against all who are loyal to God and who obey His commandments. He sleeps not; he does not abate his vigilance for one moment. Would that God's professed followers were half as wise, diligent, and persevering in the work of God as Satan is in his work. {3T 456.1}

Téged is fontos eszközéül használ már jó ideje, hogy hintsd a sötétséget és zűrzavart. S most látja, hogy ragyogó eszköze lettél, melyet jelentős eredménnyel tud használni, hogy bántalmazzon, csüggesszen, romboljon. Nem töröd magad, hogy Isten népével te is a tehernek vesd vállad, hanem ha megmozdulnak, többlettehernek dobod oda magad, hogy megakadályozd, amit megtehetnének a helyes irányban haladásért. Az ördög egyre támadja az Isten parancsait és a Jézus hitét megtartókat. A legkeserűbb gyűlölet él benne az Istenhez hűek és parancsainak engedelmeskedők ellen. Az ördög nem alszik, pillanatra sem szunnyad az ébersége. Isten hitvalló követői bárcsak fele oly okosak, szorgalmasak és kitartók lennének az Úr munkájában, mint Sátán a mesterkedéseiben. {3T 456.1}   

Had you, Brother B, followed on when you first set your hand to the plow, and not looked back, you would now have been a messenger of light to bear the truth to those in darkness. But God could not use you to His glory until you should learn to counsel with your brethren and not to think you knew all that was worth knowing. Satan has succeeded in keeping you from doing good. You did run well for a season, but Satan's temptations overcame you. You loved to be first and to be flattered. You loved the power which money gives. Satan understands the weakness of men. He has the knowledge which he has accumulated for ages and is an experienced hand at his work. His cunning and devices are well matured, and are too often successful because God's people are not as wise as serpents. {3T 456.2}

B. testvér, mikor első ízben az eke szarvára helyezted kezedet, ha továbbhaladtál volna, ha nem tekintettél volna vissza, ma a világosság hírnöke lennél, akkor ma hirdetnéd az igazságot a sötétben veszteglőknek. De Isten nem tud felhasználni dicsőségére, amíg meg nem tanulod, hogy testvéreddel tanácskozd meg az ügyeket, s ne képzeld, hogy mindent tudsz, amit tudni érdemes. Az ördögnek sikerült visszatartani téged, hogy jót tegyél. Egy ideig ugyan jól futottál, de az ördög kísértései legyűrtek. Szereted, ha te vagy az első, szereted, ha magasztalnak. Szereted a hatalmat, amit a pénz kölcsönöz. Az ördög jól ismeri az emberek gyengéit. Évezredek alatt gyűjtött tudással rendelkezik, s minden hájjal megkenten mesterkedik. Jól tökéletesített ravaszsággal s csapdákkal él, és igen sokszor sikeres is, mert Isten népe nem okos, mint a kígyó. {3T 456.2}   

Satan frequently appears as an angel of light, arrayed in the livery of heaven; he assumes friendly airs, manifesting great sanctity of character and high regard for his victims, the souls whom he means to deceive and destroy. Perils lie in the path which he invites souls to travel, but he succeeds in concealing these and presents the attractions only. The great Captain of our salvation has conquered in our behalf, that through Him we might conquer, if we would, in our own behalf. But Christ saves none against their choice; He compels none to obedience. He made the infinite sacrifice that they might overcome in His name and His righteousness be imputed unto them. {3T 456.3}

Az ördög gyakran a világosság angyalaként, a menny öltözékében jelenik meg. Barátságos modort vesz fel, megszenteltnek látszó jellemet és mély tiszteletet tetet áldozatai iránt, akiket csapdába akar ejteni, s elpusztítani. Veszedelmek várnak az ösvényen, melyre csalogat. De ügyesen álcázza a veszélyeket s csak az ösvény szépségeit mutogatja. Üdvösségünk isteni parancsnoka győzött értünk, hogy ha akarunk, általa mi is győzni tudjunk. Krisztus mégsem ment meg senkit akarata ellenére, senkit sem kényszerít engedelmességre. Azért hozta meg kimondhatatlan áldozatát, hogy ők is győzni tudjanak nevével, s hogy igaz tetteit, szent voltát nekik tulajdonítsák. {3T 456.3}   

But in order to be saved you must accept the yoke of Christ and lay off the yoke which you have fashioned for your neck. The victory that Jesus gained in the wilderness is a pledge to you of the victory that you may gain through His name. Your only hope and salvation is in overcoming as Christ overcame. The wrath of God now hangs over you. You love the attractions of the world above the heavenly treasure. The lust of the eye and the pride of life have separated you from God. Your confidence in your own poor, weak, faulty self must be broken. You must feel your weakness before you will drop, with your burden, into the hands of God. The soul that trusts fully and entirely in God will never be confounded. {3T 457.1}

De a meneküléshez előbb el kell fogadnod Krisztus igáját, melyet pedig te alkottál magadnak, le kell vetned. Krisztus pusztai győzelme neked is ígéret, hogy nevében győzelmet arathatsz. Egyedüli reményed, üdvösséged, hogy te is győzz, amint Krisztus győzött, bár most még Isten helytelenítése van feletted. Jobban szereted a világ csábításait, mint a mennyei kincset. A szem kívánsága, az élet kérkedése elválaszt Istentől. Elengedhetetlen, hogy megtörd a szegény, gyenge, hibás magadba vetett bizalmat. Mielőtt terheddel együtt Isten kezébe esnél, előbb érezned kell gyengeségedet. Aki Istenben bízik, sosem csalatkozik. {3T 457.1}   

God would not have us consult our own convenience in obeying Him. Christ pleased not Himself when He was a man among men. He was a man of sorrows and acquainted with grief. The Majesty of heaven had not where to lay His head, no place that He could claim as His own. He became poor for our sakes, that through Him we might be rich indeed. Let us not talk of sacrifice, for we know not what it is to sacrifice for the truth. As yet we have scarcely lifted the cross for Christ's dear sake. Let us not seek for a way which is easier than the path our Redeemer has traveled before us. How incompetent are you, with all your boasted wisdom, to guide yourself! How liable are you to follow the dictates of a deceived conscience, to run in the way of error, and drag others with you! {3T 457.2}

Mikor engedelmeskedni akarunk, az Úr nem fogadja el, ha a magunk kényelmét vesszük előre. Krisztus, mikor emberként járt a földön, nem a maga gyönyörűségére élt. Fájdalmak férfija volt, aki tudta, mi a szenvedés. Noha, a menny fenségese volt, nem volt hova lehajtania a fejét. Értünk lett szegény, hogy szegénysége által meggazdagodhassunk. Ne emlegessünk áldozathozatalt, mert fogalmunk sincs, mit jelent áldozatot hozni az igazságért. Eddig alig emeltük magunkra a keresztet Krisztus kedvéért. Ne keressünk könnyebb utat, mint amelyen Megváltónk előttünk járt. Nagyra tartott bölcsességed ellenére milyen tehetetlen vagy, hogy vezesd magad! Mily könnyen követnéd megcsalt lelkiismereted parancsait, hogy a tévelygés útján fuss, s másokat is magaddal ránts! {3T 457.2}   

Your natural temperament is such that submission and obedience to God's requirements are very hard. Your unbounded self-confidence, your prejudices, and your feelings easily lead you to choose a wrong path. Christ will be to you an infallible guide if you will choose Him before your own blind judgment. In your business you have not had an eye single to the glory of God. You have had many perplexities and many difficulties to encounter, and if you had trusted to the True Counselor instead of to your own judgment, you would ever have been guided out of your perplexities in your business transactions. {3T 457.3}

Nehezedre esik alávetni magad, s engedelmeskedni Isten követelményeinek. Határtalan önbizalmad, előítéleteid és érzéseid könnyen rávesznek, hogy a magad ösvényét válaszd. Ha viszont vak belátásod helyett Krisztust választod, akkor ő lesz csalhatatlan vezetőd. Világi dolgaidban ez ideig nem mindent cselekedtél Isten dicsőségére. Sok tanácstalanság és nehéz helyzet ért utol, s ha magad helyett az igaz tanácsadóban bíztál volna, világi ügyeidben is mindenkor kivezetett volna szorult helyzetedből. {3T 457.3}   

You have an important work before you which you can never do without the special help of God. You are capable of securing the companionship of angels and of being an heir of God, a joint heir with Jesus Christ; and for you to labor to confine the range of hope and desire within the narrow compass of your own convenience would be a lifelong mistake. It is a terrible mistake to live only for this world. You look back and feel the condemnation of your own wrong course, and seek to justify yourself by finding fault with others. Whatever course others may pursue, or however wrong they may be, their errors will never cover one of your mistakes; and in the day of final reckoning you will not dare to plead this before God as a palliation for your neglect of duty. {3T 458.1}

Fontos feladat vár rád, amelyet Isten segítsége nélkül sosem tudnál elvégezni. Megbizonyosodhatnál, hogy végül elnyered az angyalok társaságát. Isten örököse, s Jézus Krisztus örököstársa lehetnél, s élethosszig tartó hiba lenne úgy munkálkodnod, hogy kényelmed szűk kereteire korlátozod reményedet és kívánságodat. Rettentő melléfogás csakis e világnak élnünk, Mikor visszatekintesz, belátod, hogy helytelen utad elítél. Ilyenkor azzal igyekszel kimosakodni, hogy másokban keresel hibát. Bármily úton járnak mások, bárhogy tévednek is, hibájuk sosem takarja tévedéseidet. S a végső elszámolás napján úgysem mersz ilyen mentséggel előhozakodni Isten előtt kötelességelhanyagolásod enyhítő körülményéként. {3T 458.1}   

God proposes to accept you as His child and make you a member of the royal family, a child of the heavenly King, upon conditions that you come out from the world and be separate and touch not the unclean thing. The Monarch of heaven would have you possess and enjoy all that can ennoble, expand, and exalt your being and fit you to dwell with Him forever, your existence measuring with the life of God. What a prospect is the life which is to come! What charms it possesses! How broad and deep and measureless is the love of God manifested to man! No words can describe this love; it surpasses all thought and imagination, but it is a reality that you may learn by experience; you may rejoice in it with joy unspeakable and full of glory. {3T 458.2}

Isten gyermekének szeretne elfogadni téged, s a királyi család tagjává, a mennyei király gyermekévé tenni, de csak ha kijössz a világból, elszakadsz tőlük, ha tisztátalant nem érintesz. A menny uralkodója azt szeretné, ha mindaz a tied lenne, s mindannak örvendeznél, ami megnemesíthet, fejleszthet, s egész lényedet magasztossá teheti, alkalmassá ott élned vele mindörökké, ahol életed Isten életéhez fogható. Mily nagyszerű kilátás is az eljövendő élet! Mily kimondhatatlan szépségekkel rendelkezik! Mily mély, tágas és mérhetetlen Isten irántunk tanúsított szeretete! Ezt a szeretetet szavakkal nem tudjuk leírni, felülmúl minden képzeletet, mégis olyan valóság, amit már most tapasztalatból megismerhetsz. Már most örvendezhetsz neki, kimondhatatlan örömmel, s dicsőséggel teljesen. {3T 458.2}   

With such a prospect before you, how can you narrow your mind to the compass of worldly thoughts and to the range of worldly occupations, seeking gain and yielding one point after another of present truth. Truth, principle, and conscience are desirable for you to retain. The favor of God is better than houses of silver and of gold. The deepest joy of the heart comes from the deepest humiliation. Trust and submission to God work out strength and nobleness of character. Tears are not in every case evidences of weakness. In order for you to build up a character which is symmetrical in the sight of a pure and holy God you must begin at the foundation. The heart must be broken before God, and true repentance for sin must be shown, till you meet the demands of truth and duty. Then you will have true respect for yourself and true confidence in God. You will have tenderness of feeling. All that braggadocio spirit will be gone. In the place of harshness will be great tenderness blended with firmness of purpose to stand for the truth at all events. You will then see much in the world and in your own heart to make you weep. {3T 458.3}

Ilyen kilátással előtted hogyan szűkítheted le gondolataidat a világi gondolkodás szűk keretébe, világi foglalatosságok, a nyereségre törés keretébe, s arra, hogy a jelen igazság pontjait sorra feladd. Ajánlatos lenne ragaszkodnod az igazsághoz, az elvhez és tiszta lelkiismerethez. Isten oltalma többet ér, mint az ezüst és arany paloták. A szív legigazibb öröme a legmélyebb megalázkodásból fakad. Az Isten iránti bizalom s engedelmesség erőt és nemességet vált ki jellemünkből. A könny nem mindig a gyengeség jele. Az Isten szemében kiegyensúlyozott, tiszta és szent jellem építésénél, az alapoknál kell elkezdened. Törd össze szívedet Isten előtt, tanúsíts bűneid miatt igaz bűnbánatot, míg eleget nem teszel az igazságnak és kötelességnek. Akkor igaz tisztelettel lehetsz magad, és igaz bizalommal Isten iránt. Akkor majd gyengédek lesznek a gondolataid. Ez a hetvenkedő szellem szertefoszlik. A durvaság helyét erős szándékkal elegyedett mély gyengédség foglalja el, hogy minden körülmények között az igazság mellett állj helyt. Akkor majd sok sírásra késztetőt veszel észre a világban, de szívedben is. {3T 458.3}   

***** {3T 459}

***** {3T 459}