× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 35—Individual Independence

FÜGGETLENEDÉS, ÖNÁLLÓSKODÁS

Dear Brother A, {3T 414}

Kedves A. testvér, {3T 414}   

My mind is exercised in regard to your case. I have written you some things which have been shown me in regard to your past, present, and future course. I feel anxious for you because I have seen your dangers. Your former experience in spiritualism exposes you to temptations and severe conflicts. When once the mind has been yielded to the direct control of the enemy through evil angels, that person should be very distrustful of impressions and feelings which would lead him on an independent track, away from the church of Christ. The first step that such a one would take independently of the church should be regarded as a device of the enemy to deceive and destroy. God has made His church a channel of light, and through it He communicates His purposes and His will. He does not give one an experience independent of the church. He does not give one man a knowledge of His will for the entire church, while the church, Christ's body, is left in darkness. {3T 414.1}

Gondolatban sokat foglalkozom eseteddel. Már megírtam néhány részletet, melyet elmúlt, jelen és jövő életedről megmutattak nekem. Aggódom érted, mert látom fenyegető veszedelmeidet. Elmúlt spiritiszta élményeid kísértéseknek és éles harcnak tesznek ki. Ha valaki egyszer átengedte értelmét az ellenség gonosz angyalokon át gyakorolt közvetlen uralmának, annak igen bizalmatlanul kellene fogadnia a benyomásokat és érzéseket, melyek független vágányba terelnék őt, el a Krisztus gyülekezetétől. Az első lépést, melyet az ilyen a gyülekezettől függetlenül tesz, úgy kellene tekintenünk, mint az ellenség csapdáját, hogy félrevezessen és elpusztítson. Isten a világosság közvetítőjévé tette a gyülekezetet, ezen át közli céljait és akaratát. Az Úr nem nyújt az embereknek gyülekezettől független tapasztalatot. Nem közli egyetlen emberrel az egész gyülekezet számára szóló akaratának ismeretét, miközben a gyülekezet, a Krisztus teste, sötétben marad. {3T 414.1}   

Brother A, you need to watch with the greatest care how you build. There is a storm coming which will test your hope to the utmost. You should dig deep and lay your foundation sure. “Therefore whosoever heareth these sayings of Mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock: and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.” Steadily the builder places one stone upon another until the structure rises stone upon stone. The gospel builder frequently carries on his work in tears and amid trials, storms of persecution, bitter opposition, and unjust reproach; but he feels deeply in earnest, for he is building for eternity. Be careful, Brother A, that your foundation is solid rock, that you are riveted to it, Christ being that Rock. {3T 414.2}

A testvér, a legkörültekintőbb gonddal vigyázz, hogyan építesz. Olyan vihar közeledik, mely a végsőkig próbára teszi a reményedet. Áss mélyre, rakj biztos alapokat. „Mindaz, aki hallgatja tanításomat, és tettekre váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél, és rázúdult a házra, de nem dőlt össze, mert sziklára alapozták.” Az építő következetesen helyez követ kőre, míg az egész épület fel nem épül, kő a kövön. Az örömhír építője gyakran könnyek között végzi munkáját, próbák gyűrűjében, a zaklatás viharai, keserű ellenzés és igazságtalan szemrehányások közepette, mégis, nagyon komolyan gondolja a dolgot, mert tudja, hogy az örökkévalóság számára épít. A. testvér, vigyázz, hogy szilárd szikla legyen az alap, s hogy odarögzítsd magad a sziklához, amely a Krisztus. {3T 414.2}   

You have a strong, set will, a very independent spirit, which you feel that you must preserve at all hazards. And you have carried this same spirit into your religious experience and life. You have not always been in harmony with the work of God as carried on by your American brethren. You have not seen as they see nor been in union with their manner of proceeding. You have had very little acquaintance with the work in its different departments. You have not felt very anxious to become acquainted with the various branches of the work. You have looked with suspicion and distrust upon the work, and upon God's chosen leaders to carry it forward. You have been more ready to question and surmise and be jealous of those upon whom God has laid the heavier responsibilities of His work, than to investigate and to so connect yourself with the cause of God as to become acquainted with its workings and advancement. {3T 414.3}

Erős, makacs akaratod van, és túl önálló lelkületed, melyről azt gondolod, hogy minden kockázat ellenére is fenn kell tartanod. Ezt a lelkületedet hoztad magaddal vallásos tapasztalatodba és életedbe. Nem mindig álltál összhangban Isten munkájával, amint azt amerikai testvéreid végzik. Nem értettél egyet sem velük, sem munkamódszerükkel. Alig ismered a munkát, a mű különböző osztályait. Nem iparkodtál otthonosabban mozogni a mű egyes ágazataiban. Gyanakodtál, s bizalmatlanul nézted a művet és a vezetőket, noha Isten választotta őket a mű fejlesztéséhez. Elhamarkodtad a kérdésessé tevést, az azokra gyanakvást és irigykedést, akikre Isten fektette művének súlyosabb felelősségeit, ahelyett, hogy tájékozódj, s úgy láncold magadat Isten ügyéhez, hogy jól megismerd működését, és növekedését. {3T 414.3}   

God saw that you were not fitted to be a shepherd, a minister of righteousness to proclaim the truth to others, until you should be a thoroughly transformed man. He permitted you to pass through real trials and feel privation and want, that you might know how to exercise pity and sympathy, and tender love for the unfortunate and oppressed, and for those borne down with want and passing through trial and affliction. {3T 415.1}

Isten látta, hogy addig nem vagy alkalmas a lelkipásztor hivatásra, arra, hogy az igazságosság szolgája légy, hogy hirdesd az igazságot, amíg alaposan meg nem változol. Megengedte, hogy próbákon ess át, nélkülözéseket és ínséget szenvedj, hogy szánakozzál, együtt érezzél, s gyengéd szeretettel viseltess a szerencsétlen elnyomottak, s azok iránt, akiket lesújtott az ínség, vagy akik próbákon s keserűségen mennek át. {3T 415.1}   

While you prayed in your affliction for peace in Christ, a cloud of darkness seemed to blacken across your mind. The rest and peace did not come as you expected. At times your faith seemed to be tested to the utmost. As you looked back to your past life, you saw sorrow and disappointment; as you viewed the future, all was uncertainty. The divine Hand led you wondrously to bring you to the cross and to teach you that God was indeed a rewarder of those who diligently seek Him. Those who ask aright will receive. He that seeketh in faith shall find. The experience gained in the furnace of trial and affliction is worth more than all the inconvenience and painful experience it costs. {3T 415.2}

Mikor szenvedésed közepette Krisztusban érzett békéért esedeztél, akkor mintha a sötétség fellege vonult volna át gondolataidon. Nem köszöntött be a megnyugvás és béke, mint elvártad. Időnként mintha végsőkig próbára tették volna hitedet. Mikor visszatekintettél elmúlt életedre, csupa szomorúságot és csalódást láttál, mikor a jövőt fürkészted, minden bizonytalannak tűnt. Isten keze csodálatosan vezetett, hogy a kereszthez hozzon, s megtanítson, hogy ő valóban megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik őt. Akik helyesen kérnek, azok meg is kapják. Aki hittel keres, talál. A próbák és szenvedések kemencéjében nyert tapasztalat többet ér, mint a kellemetlenség és fájdalmas élmény, amibe kerül. {3T 415.2}   

The prayers that you offered in your loneliness, in your weariness and trial, God answered, not always according to your expectations, but for your good. You did not have clear and correct views of your brethren, neither did you see yourself in a correct light. But, in the providence of God, He has been at work to answer the prayers you have offered in your distress, in a way to save you and glorify His own name. In your ignorance of yourself you asked for things which were not best for you. God heard your prayers of sincerity, but the blessing granted was something very different from your expectations. God designed, in His providence, to place you more directly in connection with His church, that your confidence might be less in yourself and greater in others whom He is leading out to advance His work. {3T 415.3}

Isten meghallgatta az elhagyatottságodban, megfáradt állapotodban és próbádban elrebegett imáidat, nem mindig úgy, ahogy vártad, de mindig javadra. Nem volt helyes és világos nézeted testvéreidről, és magadat sem láttad helyes megvilágításban. Isten gondviselése mégis egyre fáradozott, hogy úgy feleljen szorultságban elrebegett imáidra, hogy megmentsen téged, és dicsőséget szerezzen az Úr nevének. Mivel nem ismerted magadat, nem azt kérted, ami legjobb lett volna számodra. Isten hallotta imáid őszinteségét, az áldás mégis egészen más volt, mint amit vártál. Isten gondviselése azt tervezte, hogy közelebbi kapcsolatba hozzon gyülekezetével, hogy kevésbé légy magabiztos, s jobban megbízzál másokban, azokban, akiket ő vezet, hogy fejlesszék művét. {3T 415.3}   

God hears every sincere prayer. He would place you in connection with His work that He might bring you more directly to the light. And unless you should seal your vision against evidence and light you would be persuaded that if you were more distrustful of yourself and less distrustful of your brethren you would be more prosperous in God. It is God who has led you through strait places. He had a purpose in this, that tribulation might work in you patience, and patience experience, and experience hope. He permitted trials to come upon you, that, through them, you might experience the peaceable fruits of righteousness. {3T 416.1}

Isten minden őszinte imát meghallgat. Azért hoz közeli kapcsolatba nyájával, hogy közvetlenebbül ragyogjon rád a fény. S hacsak be nem hunyod szemed a bizonyíték és a világosság előtt, meggyőződhetsz, hogy ha kevésbé bíznál magadban, s jobban megbíznál testvéreidben, akkor jobban növekednél Istenben. Isten vezetett át szoros helyeken. Célja volt ezzel, hogy a nyomorúság türelmet teremjen benned, a türelem tapasztalatot, a tapasztalat pedig reményt. Próbát engedett meg, hogy ezeken át tapasztald meg az igaz élet békés gyümölcseit. {3T 416.1}   

Peter denied the Man of Sorrows in His acquaintance with grief in the hour of His humiliation. But he afterward repented and was reconverted. He had true contrition of soul and gave himself afresh to his Saviour. With blinding tears he makes his way to the solitudes of the Garden of Gethsemane and there prostrates himself where he saw his Saviour's prostrate form when the bloody sweat was forced from His pores by His great agony. Peter remembers with remorse that he was asleep when Jesus prayed during those fearful hours. His proud heart breaks, and penitential tears moisten the sods so recently stained with the bloody sweat drops of God's dear Son. He left that garden a converted man. He was ready then to pity the tempted. He was humbled and could sympathize with the weak and erring. He could caution and warn the presumptuous, and was fully fitted to strengthen his brethren. {3T 416.2}

Péter megtagadta a fájdalmak férfiját, mikor megaláztatásának óráján félelem fogta el. De később megbánta, és újra megtért. Lelke mélyéből megalázkodott, újra átadva magát Üdvözítőjének. Könnyes szemmel visszament a Gecsemáné kert magányába, s ott borult arcra, ahol Üdvözítőjét látta arcra borultan, mikor roppant gyötrelme véres verejtéket sajtolt ki pórusaiból. Pétert furdalta a lelkiismeret, mikor eszébe jut, hogy átaludta az időt, mikor Jézus esedezett a félelmetes órákon. Büszke szíve összetört, s a bűnbánat könnyei öntözték a földet, melyet alig pár órája Isten szeretett Fiának verejtékcsöppjei festettek be. Péter megtért emberként távozott a kertből. Akkor már készen állt megszánni a megkísértettet. Porig volt alázva, ezért szánni tudta a gyengét, tévelygőt. Inteni és figyelmeztetni tudta az önteltet, s egészen felkészült rá, hogy erősítse testvéreit. {3T 416.2}   

God led you through affliction and trials that you might have more perfect trust and confidence in Him, and that you might think less of your own judgment. You can bear adversity better than prosperity. The all-seeing eye of Jehovah detected in you much dross that you considered gold and too valuable to throw away. The enemy's power over you had at times been direct and very strong. The delusions of spiritualism had entangled your faith, perverted your judgment, and confused your experience. God in His providence would try you, to purify you, as the sons of Levi, that you might offer to Him an offering in righteousness. {3T 416.3}

Isten azért vezetett át a nyomorúságon és próbákon, hogy sokkal inkább őrá támaszkodjál, benne bízzál, s kevésbé bízz nézeteidben. Te, testvérem, jobban elviseled a nehéz időket, mint a jólétet. Az Úr szeme sok salakot fedezett fel benned, amit te aranynak véltél, túl értékesnek, hogy eldobd. Az ellenség hatalma olykor közvetlen és nagyon erős volt feletted. A spiritizmus kápráztató megtévesztései összekuszálták hitedet, megrontották értelmedet, megzavarták lelki életedet. Isten gondviselése próbára akar tenni, meg akar tisztítani, akár Lévi fiait, hogy méltóképp mutass be áldozatot neki. {3T 416.3}   

Self is mingled too much with all your labors. Your will must be molded by God's will, or you will fall into grievous temptations. I saw that when you labor in God, putting self out of sight, you will realize a strength from Him which will give you access to hearts. Angels of God will work with your efforts when you are humble and little in your own eyes. But when you think you know more than those whom God has been leading for years, and whom He has been instructing in the truth and fitting for the extension of His work, you are self-exalted and will fall into temptations. {3T 417.1}

Minden munkásságodba beleviszed makacs akaratodat. Holott feltétlenül Isten akaratára kell alakítanod akaratodat, máskülönben ijesztő kísértésekbe fogsz esni. Láttam, hogy mikor Isten által fáradozol, mikor szem elől veszíted magadat, olyan erőt nyersz tőle, mellyel a szívekhez férkőzhetsz. Mikor alázatos vagy, s kicsiny a magad szemében, akkor Isten angyalai fáradoznak együtt igyekezeteddel. De mikor azt képzeled, hogy többet tudsz, mint akiket Isten évek hosszú sora óta vezet, akiket ő oktatott az igazságra, s készítet fel a mű kiterjesztésére, akkor öntelt vagy, s kísértésbe fogsz esni. {3T 417.1}   

You need to cultivate kindness and tenderness. You need to be pitiful and courteous. Your labors savor too much of severity and an exacting, dictatorial, overbearing spirit. You are not always kindly considerate of the feelings of others, and you create trials and dissatisfaction needlessly. More love in your labors, and more kindly sympathy, would give you access to hearts and would win souls to Christ and the truth. {3T 417.2}

Műveld magadban a nyájasságot és gyengédséget. Légy szánakozó és előzékeny. Túlzott szigorral s követelőző lelkülettel munkálkodsz. Kényúri, lehengerlő a modorod. Nem mindig veszed szeretettel tekintetbe mások érzéseit, s feleslegesen támasztasz próbákat, s elégedetlenséget. Vígy több szeretetet, több nyájasságot munkádba, ez majd segíteni fog, hogy könnyebben hozzáférj a szívekhez, s hogy lelkeket nyerj meg Krisztus és az igazság számára. {3T 417.2}   

You are constantly inclined to individual independence. You do not realize that independence is a poor thing when it leads you to have too much confidence in yourself and to trust to your own judgment rather than to respect the counsel and highly estimate the judgment of your brethren, especially of those in the offices which God has appointed for the saving of His people. God has invested His church with special authority and power which no one can be justified in disregarding and despising, for in so doing he despises the voice of God. {3T 417.3}

Folyvást arra hajlasz, hogy függetlenséggel rendelkezz. Sehogy sem érted meg, hogy az önállóskodás szegényes valami, mikor arra visz, hogy túlzottan megbízz magadban, hogy inkább belátásodra támaszkodj, ahelyett, hogy tiszteletben tartsd, és nagyra becsüld testvéreid tanácsát, különösen az olyan hivatást betöltőkét, melyeket Isten rendelt el népének megmentésére. Isten rendkívüli tekintélyt és hatalmat ruházott gyülekezetére, melyet senki sem vehet semmibe, vagy vethet meg, mert ezzel Isten hangját veti meg. {3T 417.3}   

It is not safe for you to trust to impressions and feelings. It has been your misfortune to come under the power of that satanic delusion, spiritualism. This pall of death has covered you, and your imagination and nerves have been under the control of demons; and when you become self-confident and do not cling with unwavering confidence to God you are in positive danger. You may, and frequently do, let down the bars and invite the enemy in, and he controls your thoughts and actions, while you are really deceived and flatter yourself that you are in favor with God. {3T 418.1}

Nem biztonságos benyomásokban és érzetekben bíznod. Az a balsors jutott osztályrészedül, hogy az ördögi csaló káprázat hatalmába, a spiritizmusba keveredj. Ez a halotti lepel terített be, képzeleted s idegeid az ördög uralma alatt álltak, s mikor önbizalmad meghízik, mikor nem kapaszkodsz rendíthetetlen bizalommal Istenbe, akkor veszély fenyeget. Leengedted, s gyakran leengeded a korlátot, behívod az ellenséget, s ilyenkor ő uralkodik értelmeden és tetteiden – valóban elámít, miközben azzal áltatod magad, hogy Isten tetszése szerint teszel. {3T 418.1}   

Satan has tried to prevent you from having confidence in your American brethren. You have regarded them and their moves and experience with suspicion, when they are the very ones who could help you and would be a blessing to you. It will be Satan's studied effort to separate you from those who are as channels of light, through whom God has communicated His will and through whom He has wrought in building up and extending His work. Your views and your feelings and experience are altogether too narrow, and your labors are of the same character. {3T 418.2}

Az ördög akadályozni igyekszik, hogy megbízz amerikai testvéreidben. Gyanakodva szemléled őket, indítékaikat s lelki élményeiket, holott éppen ők tudnának segíteni rajtad, s áldásodra lenni. Az ördög arra tör, hogy elválasszon a világosság közvetítőitől, akiken át Isten közli akaratát, s működik, hogy felépítse és kiterjessze művét. Mindenképpen szűklátókörű vagy. {3T 418.2}   

In order to be a blessing to your people, you need to improve in many things. You should cultivate courtesy and cherish a tender sympathy for all. You should have the crowning grace of God, which is love. You criticize too much and are not so forbearing as you must be if you would win souls. You could have much more influence if you were less formal and rigid, and were actuated more by the Holy Spirit. Your fear of being led by men is too great. God uses men as His instruments and will use them as long as the world shall stand. {3T 418.3}

Sok mindenben meg kell javulnod, hogy családodban áldás lehess. Műveld magadban az előzékenységet, és viselkedj mindenki iránt gyengéd szeretettel. Sajátítsd el Isten legfőbb kegyességét, a szeretetet. Sokat gáncsoskodsz, s nem vagy türelmes, mint lenned kellene, hogy megnyerd az embereket. Sokkal jobb hatást érnél el, ha kevésbé lennél kenetteljes és merev, s ha a Szentlélek indítana. Húzódozol attól, hogy emberek vezessenek, noha Isten embereket használ eszközül, s mindig használni fog, amíg világ a világ. {3T 418.3}   

The angels who fell were anxious to become independent of God. They were very beautiful, very glorious, but dependent on God for their happiness and for the light and intelligence they enjoyed. They fell from their high estate through insubordination. Christ and His church are inseparable. To neglect or despise those whom God has appointed to lead out and to bear the responsibilities connected with His work and with the advancement and spread of the truth is to reject the means which God has ordained for the help, encouragement, and strength of His people. To pass these by and think your light must come through no other channel than directly from God places you in a position where you are liable to deception and to be overthrown. {3T 418.4}

Az elbukott angyalok nagyon szerettek volna Istentől függetlenek lenni. Nagyon szépek voltak, nagyon dicsőségesek, mégis Istentől függött a boldogságuk, világosságuk és éleslátásuk, melynek örvendtek. Az engedelmesség megtagadása miatt kibuktak magasztos helyzetükből. {3T 418.4}   

God has placed you in connection with His appointed helps in His church that you may be aided by them. Your former connection with spiritualism makes your danger greater than it otherwise would be, because your judgment, wisdom, and discrimination have been perverted. You cannot of yourself always tell or discern the spirits; for Satan is very wily. God has placed you in connection with His church that they may help you. {3T 419.1}

Krisztus és gyülekezete oszthatatlan egész. Ha mellőzzük, s megvetjük azokat, akiket Isten vezetőkül hívott el, s hogy viseljék a művével s az igazság fejlesztésével és terjesztésével kapcsolatos felelősségeket, akkor azon eszközöket vetjük el, melyeket az Úr az ő népének segítésére, bátorítására és erősítésére rendelt. Ha megkerülőd őket, s ha ragaszkodsz, hogy csakis közvetlenül Istentől fogadj el világosságot, olyan helyzetbe hozod magadat, ahol könnyen tévútra tévedhetsz, és vereséget szenvedsz. Isten azért hozott kapcsolatba a gyülekezet javára rendelt segítőkkel, hogy elfogadd tőlük a támogatást. A spiritizmussal való előző kapcsolataid súlyosabbá teszik fenyegető veszélyeidet, mint máskülönben lenne, mert náluk megromlott a belátásod, értelmed és megkülönböztető képességed. Magadtól nem ismered fel a lelkületet, mert az ördög nagyon ravasz. Ezért hozott Isten kapcsolatba gyülekezetével, hogy segíteni tudjanak neked. {3T 419.1}   

You are sometimes too formal, cold, and unsympathizing. You must meet the people where they are, and not place yourself too far above them and require too much of them. You need to be all softened and subdued by the Spirit of God while you preach to the people. You should educate yourself as to the best manner of laboring to secure the desired end. Your labor must be characterized by the love of Jesus abounding in your heart, softening your words, molding your temperament, and elevating your soul. {3T 419.2}

Olykor nagyon rideg, hideg és szeretetlen vagy. Ott kell érintkezned az emberekkel, ahol vannak, nem magasan föléjük helyezkedve, s túl sokat várva el tőlük. Amikor az Igét hirdeted, meg kell lágyulnod, és le kell csillapodnod Isten Lelke által. Neveld rá magad a legjobb munkamódszerre, hogy elérd a kívánt eredményt. Jellemezze munkásságodat Jézus szívedből áradó szeretete. Ez lágyítsa szavaidat, alakítsa jellemedet, tegye magasztossá lelkedet. {3T 419.2}   

You frequently talk too long when you do not have the vitalizing influence of the Spirit of heaven. You weary those who hear you. Many make a mistake in their preaching in not stopping while the interest is up. They go on speechifying until the interest that had risen in the minds of the hearers dies out and the people are really wearied with words of no special weight or interest. Stop before you get there. Stop when you have nothing of special importance to say. Do not go on with dry words that only excite prejudice and do not soften the heart. You want to be so united to Christ that your words will melt and burn their way to the soul. Mere prosy talk is insufficient for this time. Arguments are good, but there may be too much of the argumentative and too little of the spirit and life of God. {3T 419.3}

Gyakran túl hosszan beszélsz, amikor nem is rendelkezel a menny lelkületének éltető erejével. Sokan követik el igehirdetésnél ezt a hibát, hogy nem fejezik be, mikor még élénk az érdeklődés. Addig szónokolnak, míg ki nem hunyt a hallgatókban felkeltett érdeklődés, amíg bele nem fáradtak a nem különösebben fontos, nem jelentős szóáradatba. Hagyd abba, mielőtt idáig érnél. Mikor már nincs fontos mondanivalód, fejezd be. Ne folytasd a száraz szóáradatot, mely csak előítéletet támaszt, s a szíveket sem lágyítja meg. Olyannyira egynek kellene lenned Krisztussal, hogy szavaid kiolvasszák, kiégessék az utat az emberek lelkébe. A száraz beszéd nem felel meg a mai időkben. Bár jók lehetnek az érvek, mégis túl sok lehet benne a vitatkozás szelleméből, s túl kevés az Isten lelkületéből és életéből. {3T 419.3}   

Without the special power of God to work with your efforts, your spirit subdued and humbled in God, your heart softened, your words flowing from a heart of love, your labors will be wearing to yourself and not productive of blessed results. There is a point which the minister of Christ reaches, beyond which human knowledge and skill are powerless. We are struggling with giant errors, and evils which we are impotent to remedy or to arouse the people to see and understand, for we cannot change the heart. We cannot quicken the soul to discern the sinfulness of sin and to feel the need of a Saviour. But if our labors bear the impress of the Spirit of God, if a higher, a divine power attends our efforts to sow the gospel seed, we shall see fruits of our labor to the glory of God. He alone can water the seed sown. {3T 419.4}

Isten munkásságodhoz járuló hatalma nélkül, anélkül, hogy Isten csillapítaná és tenné alázatossá lelkedet, lágyítaná meg szívedet, anélkül, hogy szíved szeretetéből fakadnának a szavak, fáradozásod kimerítő lesz számodra, s az áldott eredményeket sem hozza meg. Van olyan pont, melyhez Krisztus szolgája elérkezik, melyen túl az emberi tudás és rátermettség tehetetlen. Hallatlan tévedésekkel küzdünk, s oly gonoszságokkal, melyek orvoslására tehetetlenek vagyunk. Képtelenek vagyunk rádöbbenteni az embereket, hogy ismerjék fel, s értsék meg azokat, mert nem tudjuk megváltoztatni a szívüket. Nem tudjuk életre támasztani lelküket, hogy felismerjék a bűn vétkes voltát, s megértsék, hogy Megváltóra van szükségük. De ha munkásságunk magán viseli Isten Lelkének pecsétjét, ha magasabb isteni hatalom járul igyekezetünkhöz, hogy hintsük az örömüzenet magját, akkor látni fogjuk, hogy fáradozásunk gyümölcsöt terem az Isten dicsőségére. Egyedül ő tudja megöntözni az elhintett magot. {3T 419.4}   

Thus with you, Brother A. You must not get in too great a hurry and expect too much of darkened minds. You must cherish humble hope that God will graciously impart the mysterious, quickening influence of His Spirit, by which alone your labors will not be in vain in the Lord. You need to cling to God by living faith, every moment realizing your dangers and your weakness, and constantly seeking that strength and power which God alone can give. Try the best you may, of yourself you can do nothing. {3T 420.1}

Így van ez esetedben is, A. testvér. Ne hajszold magad elhamarkodott sietségbe, ne várj el túl sokat a sötétbe borult emberektől, hanem ápold magadban az alázatos reményt, hogy Isten elküldi Lelkének titkos, éltető hatalmát, mert egyedül, e nélkül hiába fáradozunk az Úrért. Arra van szükséged, hogy élő hittel kapaszkodj Istenbe, percről percre felismerve veszélyeidet, gyengeségedet, s lankadatlanul keresd az erőt és hatalmat, melyet egyedül Isten tud nyújtani. Akármennyire igyekszel is, magadban mit sem érhetsz el. {3T 420.1}   

You need to educate yourself, that you may have wisdom to deal with minds. You should with some have compassion, making a difference, while others you may save with fear, pulling them out of the fire. Our heavenly Father frequently leaves us in uncertainty in regard to our efforts. We are to sow beside all waters, not knowing which shall prosper, this or that. We may stimulate our faith and energy from the Source of our strength, and lean with full and entire dependence upon Him. {3T 420.2}

Neked még tanulnod kell, hogy bölcsen tudj bánni az emberekkel. Egyeseket ments meg, a többieken pedig könyörülj, szent félelemmel ragadva ki őket a tűzből. Mennyei Atyánk gyakran kétségek közt hagy minket munkásságunk eredménye felől. A mi kötelességünk minden víz mellé vetni, hiszen nem tudjuk, melyik sikerül, ez, vagy az. Magunk meríthetünk hitet és erőt erőnk forrásából, és teljesen, fenntartás nélkül őrá támaszkodhatunk. {3T 420.2}   

Brother A, you need to work with the utmost diligence to control self and develop a character in harmony with the principles of the word of God. You need to educate and train yourself in order to become a successful shepherd. You need to cultivate a good temper—kindly, cheerful, buoyant, generous, pitiful, courteous, compassionate traits of character. You should overcome a morose, bigoted, narrow, faultfinding, overbearing spirit. If you are connected with the work of God you need to battle with yourself vigorously and form your character after the divine Model. {3T 420.3}

Iparkodj uralkodni magadon, s Isten Igéjével egyező jellemet fejleszteni. Neveld és fegyelmezd magad, hogy eredményes lelkipásztor lehess. Ápold magadban a jó jellemet, a nyájas, vidám, derűs, nagylelkű, szánakozó, előzékeny, együtt érző vonásokat. Győzd le a mogorva, szenteskedő, szűklátókörű, gáncsoskodó, lehengerlő lelkületet. Ha Isten művében munkálkodsz, küzd le magadat erőteljesen, s isteni mintára alakítsd jellemedet. {3T 420.3}   

Without constant effort on your part some development, under the influence of a corrupt mind, will appear and block up your way, which hindrance you will be inclined to charge to some other than the true cause. You need self-discipline. Our piety should not appear sour, cold, and morose; but lovable and teachable. A censorious spirit will hedge up your way and close hearts against you. If not humbly dependent on God, you will frequently close your own path with obstacles and charge the same to the course of others. {3T 421.1}

Ha meg nem feszíted folyvást az erődet, akkor a romlott gondolkodás hatása alatt valami a színtérre toppan, s elállja utadat, mely akadályért hajlamos leszel másra hárítani a felelősséget. Neked fivérem, önfegyelemre van szükséged. Istenfélelmünk ne legyen fanyar, hideg, komor, hanem szeretetreméltó, s tanítható. Ha bíráló lelkület él benned, ez eltorlaszolja utadat, bezárja előtted a szíveket. Ha nem támaszkodsz alázatosan Istenre, gyakran akadályokat gördítesz ösvényedre, melyekért másokat fogsz hibáztatni. {3T 421.1}   

You need to stand guard over yourself, that you do not teach the truth or perform duties in a bigoted spirit that will excite prejudice. You need to study how you may show yourself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Inquire of yourself what your natural disposition is, what character you have developed. It should be your study, as well as that of every minister of Christ, to exercise the greatest watchfulness that you do not cherish habits of action, or mental and moral tendencies, which you would not wish to see appear among those whom you bring out upon the truth. {3T 421.2}

Őrködj magad felett, hogy ne önhitten tanítsd az igazságot, vagy teljesítsd kötelességeidet, mert ez csak előítéletet kelt. Kutasd, hogy miként vívd ki Isten jóváhagyását, mint oly térítő, akinek nem kell szégyent vallania. Vizsgáld meg magadat, hogy milyen lelkület él benned, hogy milyen jellemet fejlesztettél magadban. Tarts önvizsgálatot, amint Krisztus valamennyi szolgájának önvizsgálatot kellene tartania, hogy a legéberebben virrasszanak, nehogy oly szokásokat, szellemi s erkölcsi irányzatokat melengess, amilyet nem szeretnél felfedezni azokban, akiket az igazsághoz vezetsz. {3T 421.2}   

Ministers of Christ are enjoined to be examples to the flock of God. The influence of a minister can do much toward molding the character of his people. If the minister is indolent, if he is not pure in heart and life, and if he is sharp, critical, and faultfinding, selfish, independent, and lacking self-control, he will have these same unpleasant elements in a large degree to meet and deal with among his people, and it is hard work to set things in order where wrong influences have made confusion. What is seen in their minister will make a great difference in regard to the development of Christian virtue in the people. If his life is a combination of excellences, those whom he brings to the knowledge of the truth through his labors will, to a great degree, if they truly love God, reflect his example and influence, for he is a representative of Christ. Thus the minister should feel his responsibility to adorn the doctrine of God our Saviour in all things. {3T 421.3}

Krisztus arra utasítja szolgáit, hogy legyenek Isten nyájának példaképei. Az igehirdető sokat tehet, hogy a helyes irányban alakítsa Isten népének jellemét. Ha a lelkész hanyag, ha nem tiszta a szíve és élete, ha metsző és gáncsoskodó, ha szőrszálhasogató, önző és önfejű, ha nem tud uralkodni magán, akkor e kellemetlen vonásokat ismeri majd fel népe közt, ezeket kell majd egyre gyomlálnia. Nagyon nehéz helyrehozni a dolgokat, ha már a helytelen hatások eltorzították azokat. A gyülekezetre nagyon kihat, amit az igehirdetőben lát, a keresztény erények kifejlesztése terén. Ha élete kiváló vonásokat tükröz, akkor a munkásságával az igazság ismeretére vezetettjei nagymértékben az ő példáját s lelkületét veszik át, mert hiszen az igehirdető Krisztus képviselője. Ezért tartsák kötelességüknek, hogy minden tekintetben Isten tanításait mutassák be életükkel. {3T 421.3}   

The highest efforts of the gospel minister should be to devote all his talents to the work of saving souls; then he will be successful. Wise and watchful discipline is necessary for everyone who names the name of Christ; but in a much higher sense is it essential for a gospel minister, who is a representative of Christ. Our Saviour awed men by His purity and elevated morality, while His love and gentle benignity inspired them with enthusiasm. The poorest and humblest were not afraid to approach Him; even little children were attracted to Him. They loved to climb upon His lap and to kiss that pensive face, benignant with love. This loving tenderness you need. You should cultivate love. Expressions of sympathy and acts of courtesy and respect for others would not detract from your dignity one particle, but would open to you many hearts that are now closed against you. {3T 422.1}

Az örömüzenet lelkészeinek legyen legmagasabb célkitűzése, hogy minden tehetségét a lélekmentésnek szentelje. Ez esetben eredményes is lesz. Bölcs és virrasztó fegyelemre van szükségünk, akik Krisztus nevét hívjuk segítségül, de sokkal inkább szüksége van erre az örömhír szolgájának, hisz ő Krisztus képviselője. Üdvözítőnk tisztaságával és emelkedett erkölcsiségével mély tiszteletet váltott ki, szeretete és gyengéd nyájassága pedig csodálatot ihletett az emberekben. A legszegényebb és legfélénkebb sem félt hozzá fordulni, még a kisgyermekek is vonzódtak hozzá. Szerettek az ölébe ülni és figyelni nyájas szavaira. Neked is e gyengéd szeretetre van szükséged. Ápold hát magadban a szeretetet. Ha kifejezésre juttatod szeretetedet, ha előzékeny és tiszteletteljes vagy, az szemernyit sem von le tekintélyedből, hanem sok olyan szívet megnyitna neked, melyek most bezárulnak előtted. {3T 422.1}   

Christ was just what every minister should strive to be. We should learn to imitate His character and combine strict justice, purity, integrity, love, and noble generosity. A pleasant face in which love is reflected, with kind and courteous manners, will do more, aside from pulpit efforts, than labor in the desk can do without these. It becomes us to cultivate a deference to other people's judgment, when, to a greater or less extent, we are absolutely dependent upon them. We should cultivate true Christian courtesy and tender sympathy, even for the roughest, hardest cases of humanity. Jesus came from the pure courts of heaven to save just such. You close your heart too readily to many who have apparently no interest in the message you bear, but who are still subjects of grace and precious in the sight of the Lord. “He that winneth souls is wise.” Paul became all things to all men if by any means he might save some. You must be in a similar position. You must bend from your independence. You lack humbleness of mind. You need the softening influence of the grace of God upon your heart, that you may not irritate, but melt your way to the hearts of men, although these hearts may be affected by prejudice. {3T 422.2}

Krisztus épp olyan volt, amilyenné az igehirdetőnek válnia kell. Tanulmányozzuk jellemét, olvasszuk egybe magunkban a szigorúan vett igazságosságot, ártatlanságot, szeretetet és nemes bőkezűséget. A szeretettől sugárzó, barátságos arc, a nyájas és előzékeny modor többet ér el, mint amit a szószéken végzett igyekezet ezek nélkül el tud végezni. Jól tennénk, ha iparkodnánk tiszteletben tartani mások nézeteit, mikor többé vagy kevésbé teljesen rájuk támaszkodunk. Még a legdurvább, legkeményebb emberrel szemben is tápláljunk igazi keresztény előzékenységet, s gyengéd szeretetet. Jézus azért jött le a menny királyi udvarából, hogy az ilyeneket mentse. Elhamarkodva zárod be szívedet azok előtt, akik látszólag nem érdeklődnek az igazság iránt, holott ők akkor is a kegyelem tárgyai, akkor is értékesek az Úr szemében. „Lelkeket nyer meg a bölcs.” Pál mindenkinek minden lett, hogy mindenkit megmentsen. Neked is ilyen álláspontra kell jutnod. Lejjebb kell adnod büszke önállóskodásodat. Nincs benned szerénység. Isten kegyelmének lágyító hatalmára van szükséged, hogy ne fordítsd magad ellen az embereket, sőt, inkább közeledjenek hozzád. Készíts utat szívükhöz, még ha előzőleg előítélet is élt bennük. {3T 422.2}   

The cause of God is in great need of earnest men, men who abound in zeal, hope, faith, and courage. It is not self-willed men who can meet the demands for this time, but men who are in earnest. We have too many sensitive ministers who are feeble in experience, deficient in the Christian graces, lacking in consecration, and are easily discouraged; who are earnest to gratify their own wills and are persevering in their efforts to accomplish their own selfish purposes. Such men will not fill the demands for this time. We need men in these last days who are ever awake. Minutemen are wanted who are sincere in their love for the truth and willing to labor at a sacrifice if they can advance the cause of God and save precious souls. Men are wanted in this work who will not murmur or complain at hardships or trials, knowing that this is a part of the legacy that Jesus has left them. They should be willing to go without the camp and suffer reproach and bear burdens as good soldiers of Christ. They will bear the cross of Christ without complaint, without murmuring or fretfulness, and will be patient in tribulation. {3T 423.1}

Isten ügyének égető szüksége van lelkiismeretes, komoly emberekre, akikben van lelkesedés, remény, hit és bátorság. Nem az önfejű csökönyösek tudnak eleget tenni a ma követelményeinek, hanem akik komolyan gondolják Isten ügyét. Túl sok az érzékeny igehirdető, akiknek gyenge a lelki életük, hiányosak a keresztény erényeik, félig megszentelődöttek, s könnyen csüggedők, akik akkor gondolják komolyan a dolgokat, ha mindenáron a maguk akaratát akarják véghezvinni, s akkor kitartók, mikor önző céljaikra törnek. Ezek nem felelnek meg a ma igényeinek. Olyanokra van szükség ezen utolsó időkben, akik szüntelenül éberek, őszintén szeretik az igazságot, áldozatok árán is készségesen fáradoznak, ha fejleszteni tudják Isten ügyét, ha drága lelkeket tudnak megmenteni. Olyanokra van szükség e hivatásban, akik nem zúgolódnak és panaszkodnak a nélkülözések és próbák közt, tudva, hogy ez is része a Jézus által rájuk hagyott örökségnek. Menjenek készségesen a táboron kívülre, szenvedjék el a gyalázatot, s viseljenek terheket, mint Krisztus jó katonái. Ezek panasz, zúgolódás és ideges kapkodás nélkül viselik Krisztus keresztjét, s türelmesek a bajok között. {3T 423.1}   

The solemn, testing truth for these last days is committed to us, and we should make it a reality. Brother A, you should avoid making yourself a criterion. Avoid, I entreat you, appealing to your own sympathies. All that we can suffer, and all that we may ever be called to suffer, for the truth's sake will seem too small to be compared with what our Saviour endured for us sinners. You need not expect always to be correctly judged or correctly represented. Christ says that in the world we shall have tribulation, but in Him we shall have peace. {3T 423.2}

Miránk bízták az utolsó időknek szóló komoly, vízválasztó igazságot. A. testvér, nehogy magadat tedd mérvadónak! S kérlek, kerüld el az önsajnálatot. Mindaz, amit el tudunk szenvedni, mindaz, aminek elszenvedésére felszólítanak, hogy viseljük az igazságért, jelentéktelennek tűnik majd amellett, amit Üdvözítőnk szenvedett értünk, bűnösökért. Ne várd, hogy mindig helyesen ítéljenek meg, vagy méltóképp szóljanak rólad. Krisztus mondja, hogy a világban üldözni fognak minket, benne mégis békét lelünk. {3T 423.2}   

You have cultivated a combative spirit. When your track is crossed, you immediately throw yourself into a defensive position; and, although you may be among your brethren who love the truth and have given their lives to the cause of God, you will justify yourself, while you criticize them and become jealous of their words and suspicious of their motives, and thus lose great blessings that it is your privilege to gain through the experience of your brethren. {3T 423.3}

Viszálykodó lelkületet ápolsz magadban. Ha keresztezik utadat, azon nyomban védekező állásba vonulsz, s ha testvéreid között vagy is, akik szeretik az igazságot, és életüket áldozták Isten ügyére, mégis magadat fogod védeni, őket pedig gáncsolni. Gyanakodva ízlelgeted szavaikat, nem bízol meg indítékaikban. Emiatt komoly áldást veszítesz, melyet testvéreid tapasztalatán át lenne előjogod elnyerni. {3T 423.3}   

Discussions to be Avoided

Kerüljük a vitákat

You have loved to debate the truth and loved discussions; but these contests have been unfavorable to your forming a harmonious Christian character, for in this is a favorable opportunity for the exhibition of the very traits of character that you must overcome if you ever enter heaven. Discussions cannot always be avoided. In some cases the circumstances are such that of the two evils the choice must be made of the least, which is discussion. But whenever they can be avoided, they should be, for the result is seldom honoring to God. {3T 424.1}

Szeretsz vitatkozni az igazságról, kedveled a szócsatákat. Ám e viadalok nem kedveztek keresztény jellemed kialakításánál, mert itt jellemed azon vonásainak kiteregetésére nyílik kedvező alkalom, melyeket – ha valaha be szeretnél lépni a mennybe – le kell győznöd. Igaz, hogy nem mindig tudjuk elkerülni a vitákat. Néha olyan helyzet adódik, mikor két rossz közül a kevésbé kedvezőtlent kell választanunk, vitába kell szállnunk. De amikor csak el lehet kerülni, kerüljük el, mert az eredmény ritka esetben dicsőíti Istent. {3T 424.1}   

People who love to see opponents combat, may clamor for discussion. Others, who have a desire to hear the evidences on both sides, may urge discussion in all honesty of motive; but whenever discussions can be avoided, they should be. They generally strengthen combativeness and weaken that pure love and sacred sympathy which should ever exist in the hearts of Christians although they may differ in opinions. {3T 424.2}

Vannak, akik szeretik látni, ha két ellenfél összecsap, lehet, hogy hangosan követelik a vitát. Akik szeretnék meghallgatni mindkét oldal bizonyítékait, ők is kérik a vitát, de becsületes szándékkal. Ha el lehet kerülni, mégis kerüljük el. Mert legtöbbször csak a veszekedő kedvet erősítik. Másrészt gyengítik a tiszta szeretetet és szent szánakozást, melynek mindig ott kell élnie a keresztények szívében, még ha különbözik is a véleményük. {3T 424.2}   

Discussions in this age of the world are not real evidences of earnest desire on the part of the people to investigate the truth, but come through the love of novelty and the excitement which generally attends discussions. God is seldom glorified or the truth advanced in these combats. Truth is too solemn, too momentous in its results, to make it a small matter whether it is received or rejected. To discuss truth for the sake of showing opponents the skill of the combatants is ever poor policy, for it does but very little to advance the truth. {3T 424.3}

A világ mai korszakában, ha az emberek vitatkozást kívánnak, az még nem bizonyíték, hogy komolyan vágynak megismerni az igazságot, hanem legtöbbnyire az újdonság és izgalom szeretete a viták velejárói. A szócsaták csak ritka esetben szolgálják Isten dicsőségét, vagy segítik elő az igazságot. Az igazság túl komoly, következményeiben túl nagy horderejű, hogy jelentéktelen dolognak tekintsük, hogy elfogadják, vagy elvetik. Ha csak azért vitázunk, hogy bebizonyítsuk ellenfeleinknek vitatkozó rátermettségünket, az gyenge irányelv, mert alig ér el valamit az igazság terjesztéséért. {3T 424.3}   

Opponents to the truth will show skill in misstating their opponent. They will make the most solemn, sacred truths the subject of ridicule. They will generally sport and deride precious, sacred truth, and place it in so false a light before the people that minds that are darkened by error and polluted by sin do not discern the motives and objects of these designing men in thus covering up and falsifying precious and important truth. Because of the men who engage in them, there are but few discussions that it is possible to conduct upon right principles. Sharp thrusts are too frequently given by both parties, personalities are indulged in, and frequently both parties descend to sarcasm and witticism. The love of souls is lost in the greater desire for the mastery. Prejudice, deep and bitter, is often the result of discussions. {3T 424.4}

Az igazság ellenségei ravaszul csűrik és csavarják ellenfeleik szavait. Nevetség tárgyává teszik a legkomolyabb, legszentebb igazságokat. Legtöbbször gúnyt űznek a becses, szent igazságból, kikacagják, s hamis színben tüntetik fel az emberek előtt, hogy akik gondolkodását a tévelygés elsötétítette, akiket beszennyezett a bűn, ne ismerjék fel az ilyen áskálódók indítékait és célkitűzéseit. Így fontos és értékes igazságokat rejtenek, s ferdítenek el. Az ezt művelők miatt nagyon kevés az olyan vita, melyet helyes elveken lehetne folytatni. Mindkét fél gyakran éles vágásokat tesz, személyeskedik, gúnyolódik, egymás rovására szellemeskedik. A felülkerekedés kívánása miatt szem elől vesztik az emberek üdvössége iránti szeretetet. A vita következménye sokszor csak mély és keserű előítélet. {3T 424.4}   

I have beheld angels grieved as the most precious jewels of truth have been brought before men utterly incapable of appreciating the evidences in favor of the truth. Their entire being was at war with the principles of truth; their natures were at enmity with it. Their object in discussing was not that they might get hold of the evidences of the truth themselves or that the people might have a fair understanding of our true position, but that they might confuse the understanding by placing the truth in a perverted light before the people. There are men who have educated themselves as combatants. It is their policy to misstate an opponent and to cover up clear arguments with dishonest quibbles. They have devoted their God-given powers to this dishonest work, for there is nothing in their hearts in harmony with the pure principles of truth. They seize any argument they can get with which to tear down the advocates of truth, when they themselves do not believe the things they urge against them. They bolster themselves up in their chosen position, irrespective of justice and truth. They do not consider that before them is the judgment, and that then their ill-gotten triumph, with all its disastrous results, will appear in its true character. Error, with all its deceptive policies, its windings and twistings and turnings to change the truth into a lie, will then appear in all its deformity. No victory will stand in the day of God, except that which truth, pure, elevated, sacred truth, shall win to the glory of God. {3T 425.1}

Láttam, hogy angyalok gyászolták, ha az igazság legbecsesebb gyöngyeit olyanok elé szórták, akik teljesen képtelenek voltak értékelni az igazság mellett felsorakoztatott bizonyítékokat. Egész lényük harcolt az igazság elvei ellen, maga a természetük lázadt fel ellene. A vitával nem az volt a céljuk, hogy maguk is megragadják az igazság bizonyítékait, vagy hogy az emberek elfogulatlanul megértsék tényleges álláspontunkat, hanem, hogy megrontsák az emberek gondolkodását, mert romlott megvilágításba helyezték az igazságot. Egyesek arra szoktatták magukat, hogy folyton küzdő felek legyenek. Kiforgatják ellenfelük állításait, s becstelen szócsavarással ködösítik el a világos érveket. Becstelenségre adták Istentől nyert képességeiket, mert szívükben semmi sem ért egyet az igazság tiszta elveivel. Megnyergelnek bármi érvet, mellyel le tudják hengerelni az igazság védőit, noha maguk sem hisznek abban, amit az igazság védelmezői ellen felhoznak. Beássák magukat választott álláspontjukba, tekintet nélkül a méltányosságra és igazságra. Nem gondolnak arra, hogy előttük az ítélet napja, mikor gonosz eszközökkel kivívott győzelmük – végzetes következményével együtt – igazi megvilágításban tűnik elő, csaló álérveivel, kifacsarásaival, visszájára fordításaival, s mindezt csupán, hogy hazugsággá változtassák az igazságot. Holott semmi győzelem sem áll helyt Isten napján, csak ami igazság, tiszta, magasztos, szent igazság, az diadalmaskodik Isten dicsőségére. {3T 425.1}   

Angels weep to see the precious truth of heavenly origin cast before swine, to be seized by them and trampled with the mire and dirt. Cast not “your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.” These are the words of the world's Redeemer. {3T 425.2}

Angyalok fakadnak sírva, mikor látják, hogy istentelenek elé vetik a mennyei eredetű, drága igazságot, hogy mocskos kéz érintse, s méltatlan láb tapossa a sárba. „Ne szórjátok a gyöngyöket a disznók elé! Különben lábukkal eltaposhatják azokat, aztán megfordulnak és széttépnek titeket.” Ezek a világ Megváltójának szavai. {3T 425.2}   

God's ministers should not count the opportunity of engaging in discussion a great privilege. All points of our faith are not to be borne to the front and presented before the prejudiced crowds. Jesus spoke before the Pharisees and Sadducees in parables, hiding the clearness of truth under symbols and figures because they would make a wrong use of the truths He presented before them; but to His disciples He spoke plainly. We should learn from Christ's method of teaching and be careful not to cut off the ears of the people by presenting truths which, not being fully explained, they are in no way prepared to receive. {3T 426.1}

Isten szolgái ne tartsák előjognak, hogy szócsatákban vesznek részt. Ne rakjuk kirakatba, ne tálaljuk az elfogult tömegek elé hitünk valamennyi pontját. Jézus példázatokban szólt a farizeusok és sadduceusok előtt, jelképekbe rejtve az igazságot, mivel, ha nyíltan szól, rossz célra fordítanák az eléjük tárt igazságokat. Tanítványaival viszont jelképek nélkül, világosan beszélt. Tanuljunk Krisztus módszeréből. Vigyázzunk, ne tárjunk magyarázat nélkül igazságokat az emberek elé, mert így nem tudják megérteni és elfogadni. {3T 426.1}   

The truths that we hold in common should be dwelt upon first and the confidence of the hearers obtained; then, as the people can be brought along, we can advance slowly with the matter presented. Great wisdom is needed to present unpopular truth before a prejudiced people in the most cautious manner, that access may be gained to their hearts. Discussions place before the people, who are unenlightened in regard to our position and who are ignorant of Bible truth, a set of arguments skillfully gotten up and carefully arranged to cover over the clear points of truth. Some men have made it their business to cover up plain statements of facts in the word of God by their deceptive theories, which they make plausible to those who have not investigated for themselves. {3T 426.2}

Először fejtsük ki teljesen a közösségünk által elfogadott igazságokat, és nyerjük meg a hallgatók bizalmát. Majd, amint a hallgatók fel tudják fogni, szép lassan haladhatunk előre a fejtegetett tárggyal. Mély bölcsesség kell ahhoz, hogy népszerűtlen igazságokat csak a legkörültekintőbben tárjunk az elfogultak elé, hogy hozzá tudjunk férni szívükhöz. A nyilvános viták olyan érveket helyeznek az emberek elé – akiknek fogalmuk sincs álláspontunkról, sem a Biblia igazságairól –, melyek rendeltetése ködbe borítani az igazság világos pontjait. Némelyek azt tűzték ki célul, hogy félrevezető elméletekkel sötétítsék el Isten szavának közérthető megállapításait. Elméleteiket elfogadhatóvá teszik azok előtt, akik maguk nem járnak utána. {3T 426.2}   

These agents of Satan are hard to meet, and it is difficult to have patience with them. But calmness, patience, and self-control are elements which every minister of Christ should cultivate. The combatants of the truth have educated themselves for intellectual battle. They are prepared to present on the surface sophistry and assertions as the word of God. They confuse unsuspecting minds and place the truth in obscurity, while pleasing fables are presented to the people in the place of pure Bible truth. {3T 426.3}

Nehéz szembeszállni az ördög ily eszközeivel, s nehéz türelmesnek lenni velük. De a nyugalom, türelem, önuralom oly pontok, melyeket Krisztus minden szolgájának művelnie kell. Némelyek úgy állítanak be felületes álokoskodásokat, úgy tálalják állításaikat, mintha Isten Igéje lenne. Ezzel megzavarják a gyanútlanok gondolkodását, homályba borítják az igazságot, miközben a Biblia tiszta igazsága helyett meséket tárnak az emberek elé. {3T 426.3}   

Many choose darkness rather than light because their deeds are evil. But there are those who, if the truth could have been presented in a different manner, under different circumstances, giving them a fair chance to weigh the arguments for themselves and to compare scripture with scripture, would have been charmed by its clearness and would have taken hold upon it. {3T 426.4}

Sokan azért választják inkább a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszt cselekszenek. Mégis akadnak, akiknek, ha másképpen, más körülmények között hirdetnék az igazságot, ha kedvezőbb alkalmat nyújtanánk nekik, hogy maguk latolgathassák az érveket, szöveget szöveggel vetve össze, akkor az igazság tisztasága megnyerné őket, s el is fogadnák. {3T 426.4}   

It has been very indiscreet for our ministers to publish to the world the wily sophistry of error, furnished by designing men to cover up and make of none effect the solemn, sacred truth of Jehovah. These crafty men who lie in wait to deceive the unwary give their strength of intellect to perverting the word of God. The inexperienced and unsuspecting are deceived to their ruin. It has been a great error to publish to all the arguments wherewith opponents battle the truth of God, for in so doing minds of every class are furnished with arguments which many of them had never thought of. Someone must render an account for this unwise generalship. {3T 427.1}

Súlyos meggondolatlanság volt, hogy tulajdon igehirdetőink kürtölték tele a világot a tévelygés minden hájjal megkent álokoskodásaival, melyeket számító emberek juttattak kezükbe, hogy leplezzék, és hatástalanná tegyék az Úr komoly, ünnepélyes, szent igazságait. Ezek alattomosan lesben állnak, hogy félrevezessék a gyanútlant. Isten szavának megrontására kölcsönzik szellemi erejüket. Romlásukra vezetik félre a járatlant és gyanútlant. Súlyos hiba volt mindenki kezébe adni az érveket, melyekkel Isten igazságának ellenségei hadakoznak, mert ezzel mindenféle gondolkodású embernek olyan érveket adtak a kezébe, melyekre maguk sosem gondoltak volna. Valakinek számot kell majd adnia az ilyen esztelen vezetésért. {3T 427.1}   

Arguments against the sacred truth, subtle in their influence, affect minds that are not well informed in regard to the strength of the truth. The moral sensibilities of the community at large are blunted by familiarity with sin. Selfishness, dishonesty, and the varied sins which prevail in this degenerate age have blunted the senses to eternal things so that God's truth is not discerned. In giving publicity to the erroneous arguments of our opponents, truth and error are placed upon a level in their minds, when, if they could have the truth before them in its clearness long enough to see and realize its sacredness and importance, they would be convinced of the strong arguments in its favor and would then be prepared to meet the arguments urged by opposers. {3T 427.2}

A szent igazság ellen összeszedett tekervényes érvek kihatnak az igazság erejét nem ismerők gondolkodására. A nagyközönség erkölcsi érzékét eltompította, hogy a bűn közelségében élnek. Önzés, becstelenség, s a mai romlott korban virító különböző bűnök eltompították az érzékeket az örökkévaló dolgok iránt, ezért nem ismerik fel Isten igazságát. Azzal, hogy segítjük terjeszteni ellenfeleink téves érveit, egyazon szintre helyezzük az igazságot az emberek előtt. Holott ha közérthetőn, elég részletesen eléjük tárnánk az igazságot, ha megértenék annak szent voltát és fontosságát, az erőteljes érvek hatására meggyőződnének igazáról, akkor készen állnának szembeszegülni az igazság ellenfeleinek érveivel. {3T 427.2}   

Those who are seeking to know the truth and to understand the will of God, who are faithful to the light and zealous in the performance of their daily duties, will surely know of the doctrine, for they will be guided into all truth. God does not promise, by the masterly acts of His providence, to irresistibly bring men to the knowledge of His truth, when they do not seek for truth and have no desire to know the truth. Men have the power to quench the Spirit of God; the power of choosing is left with them. They are allowed freedom of action. They may be obedient through the name and grace of our Redeemer, or they may be disobedient, and realize the consequences. Man is responsible for receiving or rejecting sacred and eternal truth. The Spirit of God is continually convicting, and souls are deciding for or against the truth. The deportment, the words, the actions, of the minister of Christ may balance a soul for or against the truth. How important that every act of the life be such that it need not be repented of. Especially is this important among the ambassadors of Christ, who are acting in the place of Christ. {3T 427.3}

Akik igyekeznek megismerni az igazságot, és megérteni Isten akaratát, akik hűek a világossághoz és buzgók a cselekvésében napi kötelességeik közt, biztosan felismerik a tanítást, mert el lesznek vezetve az igazságra. Isten nem ígéri meg, hogy gondviselésének mesterfogásával elvezeti az embereket ellenállhatatlanul igazságának ismeretére, ha ők maguk nem keresik azt, ha nem kívánják azt megismerni. Az embereknek módjában áll elfojtani Isten Lelkét. Isten rájuk bízta, válasszanak. Az embernek szabad az akarata. Megváltónk neve és kegyelme által engedelmesek lehetnek, vagy pedig engedetlenek. Ez esetben viselniük kell a következményeket. Az ember maga felelős, hogy elfogadja-e, vagy elveti a szent és örök igazságokat. Isten Lelke szakadatlanul meggyőzni igyekszik mindenkit. Emberek döntenek, ki az igazság mellett, ki ellene. Krisztus szolgájának viselkedése, szavai, tettei az igazság oldalára, vagy az igazság ellen állíthatja az embereket. Mily fontos tehát, hogy életünk minden cselekedete olyan legyen, amit majd nem kell megbánni. Különösen fontos ez Krisztus azon követei között, akik az ő helyében cselekszenek. {3T 427.3}   

The Authority of the Church

A gyülekezet hatásköre

The world's Redeemer has invested great power with His church. He states the rules to be applied in cases of trial with its members. After He has given explicit directions as to the course to be pursued, He says: “Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever [in church discipline] ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.” Thus even the heavenly authority ratifies the discipline of the church in regard to its members when the Bible rule has been followed. {3T 428.1}

A világ Megváltója messzemenő hatalmat ruházott gyülekezetére. Az Úr megállapította a szabályokat, melyeket akkor kell alkalmazni, ha fegyelmi eljárásra kerül sor tagjaival. Miután részletesen utasított, hogy milyen utat kövessünk, azt mondja: „Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve les, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz.” Így még a menny tekintélye is jóváhagyja a gyülekezet döntését, amikor megfegyelmezi a tagjait, ha a gyülekezet követi a Biblia szabályát. {3T 428.1}   

The word of God does not give license for one man to set up his judgment in opposition to the judgment of the church, neither is he allowed to urge his opinions against the opinions of the church. If there were no church discipline and government, the church would go to fragments; it could not hold together as a body. There have ever been individuals of independent minds who have claimed that they were right, that God had especially taught, impressed, and led them. Each has a theory of his own, views peculiar to himself, and each claims that his views are in accordance with the word of God. Each one has a different theory and faith, yet each claims special light from God. These draw away from the body, and each one is a separate church of himself. All these cannot be right, yet they all claim to be led of the Lord. The word of Inspiration is not Yea and Nay, but Yea and Amen in Christ Jesus. {3T 428.2}

Isten szava nem ad engedélyt, hogy egyetlen ember szembeszegüljön a gyülekezet döntésével, sem, hogy a gyülekezet nézeteivel szemben is hangoztassa a véleményét. Ha nem lenne gyülekezeti fegyelem és kormányzás, a közösség részekre forgácsolódna, képtelen lenne megmaradni egységes testületnek. Akadnak függetlenkedő egyének, akik állítják, hogy nekik van igazuk, s hogy Isten különleges módon tanítja, s vezeti őket. Mindnek megvan a maga elmélete, a rá jellemző nézetei, s mind azt állítja, hogy ezek egyeznek meg Isten szavával. Mindnek más-más az elmélete és hite, mégis azt állítják, hogy Istentől nyertek rendkívüli világosságot. Ezek mind a közösségekből szakítanak ki híveket, mind külön gyülekezet a maguk elképzelése szerint. Lehetetlen, hogy mindnek igaza lenne. Ennek ellenére is hangoztatják, hogy az Úr vezeti őket. Az ihletés Igéje nem igen és nem, hanem igen és úgy legyen a Jézus Krisztusban. {3T 428.2}   

Our Saviour follows His lessons of instruction with a promise that if two or three should be united in asking anything of God it should be given them. Christ here shows that there must be union with others, even in our desires for a given object. Great importance is attached to the united prayer, the union of purpose. God hears the prayers of individuals, but on this occasion Jesus was giving especial and important lessons that were to have a special bearing upon His newly organized church on the earth. There must be an agreement in the things which they desire and for which they pray. It was not merely the thoughts and exercises of one mind, liable to deception; but the petition was to be the earnest desire of several minds centered on the same point. {3T 429.1}

Üdvözítőnk azzal az ígérettel fejezi be utasításait, hogy ha ketten vagy hárman egy szívvel kérnek valamit, az Úr megadja kérésüket. Krisztus arra mutat. hogy az adott cél elérésénél is egységet kell alkotniuk a többiekkel. Az Úr nagy hangsúlyt fektet a közös imára, az egységes célkitűzésre. Isten meghallgatja az egyének könyörgéseit, ez alkalommal Jézus mégis fontos tanításokat nyújtott, ami majd messzemenőn kihat újonnan alapított földi gyülekezetére. Előbb meg kell egyezniük, hogy mit kérnek, s miért imádkoznak. Nem egyetlen ember gondolatai és működése ez, mert egyetlen embert könnyű megcsalni. Hanem legyen a könyörgés több ember őszinte kívánsága. {3T 429.1}   

In the wonderful conversion of Paul we see the miraculous power of God. A brightness above the glory of the midday sun shone round about him. Jesus, whose name of all others he most hated and despised, revealed Himself to Paul for the purpose of arresting his mad yet honest career, that He might make this most unpromising instrument a chosen vessel to bear the gospel to the Gentiles. He had conscientiously done many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. In his zeal he was a persevering, earnest persecutor of the church of Christ. His convictions of his duty to exterminate this alarming doctrine, which was prevailing everywhere, that Jesus was the Prince of life were deep and strong. {3T 429.2}

Pál csodálatos megtérésénél Isten csodatevő hatalmát látjuk. Hirtelen a déli verőfénynél ragyogóbb dicsőség vette őt körül. Jézus, akinek nevét mindenekfelett gyűlölte és megvetette, kinyilatkoztatta magát Pál előtt, hogy megállítsa eszeveszett, mégis becsületes útján, hogy e legkevésbé kecsegtető eszközből olyan választott edényt készítsen, aki eljuttatja az örömhírt a pogányokhoz. Pál, lelkiismeretére hallgatva sok mindent elkövetett a názáreti Jézus ellen. Buzgósága arra hajszolta, hogy Krisztus egyházának szívós és lelkes üldözője legyen. Mély és erős volt benne a meggyőződés, hogy kötelessége kiirtani e mindenfelé virágzásnak indult, nyugtalanító tanítást, mely szerint Jézus az élet fejedelme. Pálnak minden kétséget kizáróan meggyőződése volt, hogy Jézus hite hatástalanná teszi Isten törvényét, az áldozatok bemutatásának istentiszteletét, a körülmetélkedés szertartását, noha ezek az összes elmúlt korokban Isten teljes jóváhagyását élvezték. Krisztus csodálatos megjelenése azonban világosságot gyújtott értelme sötét kamráiban. Az a názáreti Jézus, aki ellen harcolt, valóban a világ Megváltója. {3T 429.2}   

Paul verily believed that faith in Jesus made of none effect the law of God, the religious service of sacrificial offerings, and the rite of circumcision, which had in all past ages received the full sanction of God. But the miraculous revelation of Christ brings light into the darkened chambers of his mind. The Jesus of Nazareth whom he is arrayed against is indeed the Redeemer of the world. {3T 429.3}

Pál felismeri, hogy eddig rossz ügyért harcolt, ezért felkiált: „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” {3T 429.3}   

Paul sees his mistaken zeal and cries out: “Lord, what wilt Thou have me to do?” Jesus did not then and there tell him, as He might have done, the work that He had assigned him. Paul must receive instruction in the Christian faith and move understandingly. Christ sends him to the very disciples whom he had been so bitterly persecuting, to learn of them. The light of heavenly illumination had taken away Paul's eyesight; but Jesus, the Great Healer of the blind, does not restore it. He answers the question of Paul in these words: Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do.” Jesus could not only have healed Paul of his blindness, but He could have forgiven his sins and told him his duty by marking out his future course. From Christ all power and mercies were to flow; but He did not give Paul an experience, in his conversion to truth, independent of His church recently organized upon the earth. {3T 429.4}

Jézus nem mondta meg ott és akkor, mint tehette volna, hogy milyen feladatot szánt neki. Pálnak először tanítást kell kapnia a keresztény hit felől, majd annak megfelelően cselekednie. Krisztus azokhoz a tanítványokhoz irányította őt, akiket olyan keserűen üldözött, hogy ezek tanítsák. A ragyogó mennyei fény elvette szeme világát, s Jézus, a vakok mindenható gyógyítója mégsem adja most vissza látását, hanem így felel Pál kérdésére: „Kelj fel, menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned.” Jézus nemcsak a szeme világát adhatta volna vissza Pálnak, hanem megmondhatta volna neki kötelességét is. Ecsetelhette volna előtte jövő útját. {3T 429.4}   

The marvelous light given Paul upon that occasion astonished and confounded him. He was wholly subdued. This part of the work man could not do for Paul, but there was a work still to be accomplished which the servants of Christ could do. Jesus directs him to His agents in the church for a further knowledge of duty. Thus He gives authority and sanction to His organized church. Christ had done the work of revelation and conviction, and now Paul was in a condition to learn of those whom God had ordained to teach the truth. Christ directs Paul to His chosen servants, thus placing him in connection with His church. {3T 430.1}

A Pálra ragyogó csodálatos fény megdöbbentette és elhallgattatta öt, teljesen lecsillapodott. Az elvégzésre váró belső lelki változásnak e részét ember nem tudta volna elvégezni Pálért. További lelki igazgatásra volt szüksége, s azt Krisztus szolgái végezték. Jézus az eszközéhez küldi, gyülekezetéhez, hogy azok közöljék vele további kötelességét. Ezzel az Úr tekintélyt ruház szervezett gyülekezetére. A kinyilatkoztatást és meggyőzést Krisztus végezte el, s most már Pál olyan lelki állapotban volt, hogy tanulhatott azoktól, akiket Isten rendelt, hogy az igazságra tanítsák. Krisztus választott szolgáihoz küldi Pált, s így a gyülekezetéhez irányítja őt. {3T 430.1}   

The very men whom Paul was purposing to destroy were to be his instructors in the very religion that he had despised and persecuted. He passed three days without food or sight, making his way to the men whom, in his blind zeal, he was purposing to destroy. Here Jesus places Paul in connection with his representatives upon the earth. The Lord gave Ananias a vision to go up to a certain house in Damascus and call for Saul of Tarsus; “for, behold, he prayeth.” {3T 430.2}

Azok lesznek a tanítói, akiket eddig el akart pusztítani, és abban a vallásban, amelyet eddig megvetett és üldözött. Három napig volt étlen szomjan, vakon, keresve az utat azokhoz, akiket vak elfogultságában ki akart irtani. Jézus ekkor megismerteti őt földi képviselőivel. Az Úr látomásban szólt Ananiásnak, hogy menjen el valahova Damaszkuszban és kérdezősködjék a tárzusi Saul után, aki „mert íme imádkozik”. {3T 430.2}   

After Saul was directed to go to Damascus, he was led by the men who accompanied him to help him bring the disciples bound to Jerusalem to be tried and put to death. Saul tarried with Judas at Damascus, devoting the time to fasting and prayer. Here the faith of Saul was tested. Three days he was in darkness of mind in regard to what was required of him, and three days he was without sight. He had been directed to go to Damascus, for it should there be told him what he should do. He is in uncertainty, and he cries earnestly to God. An angel is sent to Ananias, directing him to go to a certain house where Saul is praying to be instructed in what he is to do next. Saul's pride is gone. A little before he was self-confident, thinking he was engaged in a good work for which he should receive a reward; but all is now changed. He is bowed down and humbled to the dust in penitence and shame, and his supplications are fervent for pardon. Said the Lord, through His angel, to Ananias: “Behold, he prayeth.” The angel informed the servant of God that he had revealed to Saul in vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him that he might receive his sight. Ananias can scarcely credit the words of the angel, and repeats what he has heard of Saul's bitter persecution of the saints at Jerusalem. But the command to Ananias is imperative: “Go thy way: for he is a chosen vessel unto Me, to bear My name before the Gentiles, and kings, and the children of Israel.” {3T 430.3}

Miután az Úr utasította Pált, hogy menjen Damaszkuszba, kezénél fogva vezették őt be a városba, akik azért kísérték el, hogy segítsenek neki megkettőzve Jeruzsálembe vinni a tanítványokat, hogy ott majd törvényszék elé állítsák és kivégezzék őket. Saul ekkor Júdásnál lakott Damaszkuszban, böjtnek és imának szentelve idejét. Az Úr így tette próbára hitét. Három napig fogalma sem volt, mit vár el tőle az Úr, azonfelül vak is volt. Bizonytalanság közt hánykolódott, és őszinte szívből Istenhez kiáltott. Az Úr angyalt küldött Ananiáshoz, hogy menjen el a házba, ahol Pál éppen imádkozik, s mondja meg neki, mit kell tennie ezután. Pálnak ekkorra már elpárolgott a büszkesége. Nemrégen még önhitten azt képzelte, hogy jó ügyért harcol, amiért majd jutalmat kap. Mostanra azonban mindez megváltozott. A bűnbánat és szégyen megtörte és porig alázta őt, ezért odaadón könyörög bűnbocsánatért. Az Úr így szólt angyala által Ananiáshoz: „Íme imádkozik.” Az angyal közölte Isten szolgájával, hogy látomásban kijelentette Pálnak, hogy Ananiás nevű férfi jön hozzá és veti rá kezét, hogy visszanyerje a szeme világát. Ananiás alig hisz az angyal szavának, és elmondta, mit hallott arról, hogy Pál milyen keserűen üldözi a szenteket Jeruzsálemben. Az Ananiáshoz szóló parancs azonban határozott: „Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt.” {3T 430.3}   

Ananias was obedient to the direction of the angel. He laid his hands upon the man who so recently was exercised with a spirit of the deepest hatred, breathing out threatenings against all who believed on the name of Christ. Ananias said to Saul: “Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. And immediately there fell from his eyes as it had been scales: and he received sight forthwith, and arose, and was baptized.” {3T 431.1}

Ananiás engedelmeskedett az angyal parancsának. Arra tette kezét, akit nemrég keserű gyűlölet fűtött, aki fenyegetéseket fújt a Krisztus nevében hívők ellen. Ananiás így szólt Saulhoz: „Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton, melyen jöttél, hogy szemed megnyíljon, és beteljesedjél Szentlélekkel. És azonnal mintegy pikkelyek estek le szeméről, és mindnyárt visszanyerte látását, és felkelvén, megkeresztelkedett.” {3T 431.1}   

Jesus might have done all this work for Paul directly, but this was not His plan. Paul had something to do in the line of confession to the men whose destruction he had premeditated, and God had a responsible work for the men to do whom He had ordained to act in His stead. Paul was to take those steps necessary in conversion. He was required to unite himself to the very people whom he had persecuted for their religion. Christ here gives all His people an example of the manner of His working for the salvation of men. The Son of God identified Himself with the office and authority of His organized church. His blessings were to come through the agencies that He has ordained, thus connecting man with the channel through which His blessings come. Paul's being strictly conscientious in his work of persecuting the saints does not make him guiltless when the knowledge of his cruel work is impressed upon him by the Spirit of God. He is to become a learner of the disciples. {3T 431.2}

Jézus mindezt közvetlenül megtehette volna Pálért, de nem ez volt a terve. Pálra kötelesség várt, hogy bevallja bűnét azoknak, akiknek a pusztulását tervezte, s Isten azokra is felelősségteljes feladatot bízott, akiket arra rendelt, hogy az ő helyében cselekedjenek. Pálnak sorra meg kellett tennie a megtéréshez szükséges lépéseket. Az Úr elvárta tőle, hogy csatlakozzék a néphez, melyet nemrég vallása miatt üldözött. Krisztus itt nyújt szemléltető példát, miként végzi az emberek megmentését. Isten Fia azonosította magát szervezett gyülekezetének rendeltetésével és tekintélyével. Áldásainak e célra rendelt eszközein át kellett áramlania, így kapcsolva össze az embereket az eszközökkel, melyeken át áldásai érkeznek. Noha Pál a lelkiismeretét követte, mikor a szenteket üldözte, nem veszi el bűntudatát, amikor a Szentlélek meggyőzi őt, hogy milyen kegyetlenséget követett el. Pálnak a tanítványok tanítványává kell válnia. {3T 431.2}   

He learns that Jesus, whom in his blindness he considered an impostor, is indeed the author and foundation of all the religion of God's chosen people from Adam's day, and the finisher of the faith, now so clear to his enlightened vision. He saw Christ as the vindicator of truth, the fulfiller of all prophecies. Christ had been regarded as making of none effect the law of God; but when his spiritual vision was touched by the finger of God, he learned of the disciples that Christ was the originator and the foundation of the entire Jewish system of sacrifices, that in the death of Christ type met antitype, and that Christ came into the world for the express purpose of vindicating His Father's law. {3T 432.1}

Ezek után megtanulja, hogy Jézus, akit elvakultságában csalónak tartott, Ádám napjaitól kezdve ő volt Isten népe vallásának szerzője és alapítója. Sőt ama hit bevégzője is, mely most tárul áttekinthetőn megvilágosodott lelki látása elé. Most már úgy ismerte Krisztust, mint az igazság igazolóját, az összes jövendölések beteljesedését. Azelőtt azt tartotta, hogy Krisztus hatástalanná teszi Isten törvényét, de mikor Isten ujja érintette lelki látását, megtanulta a tanítványoktól, hogy Krisztus volt az egész zsidó áldozati rendszer szerzője és alapítója, hogy Krisztus halálával beteljesedett a jelkép, s hogy Krisztus azzal a szándékkal jött a világba, hogy igazolja, megvédje Atyja törvényét, hogy érvényt szerezzen annak. {3T 432.1}   

In the light of the law, Paul sees himself a sinner. That very law which he thought he had been keeping so zealously he finds he has been transgressing. He repents and dies to sin, becomes obedient to the claims of God's law, and has faith in Christ as his Saviour, is baptized, and preaches Jesus as earnestly and zealously as he once condemned Him. In the conversion of Paul are given us important principles which we should ever bear in mind. The Redeemer of the world does not sanction experience and exercise in religious matters independent of His organized and acknowledged church, where He has a church. {3T 432.2}

A törvény fényénél Pál most bűnösnek ismeri magát. Most látja, hogyan szegte meg azt, amiről úgy vélte, hogy szigorúan megtartotta. Bűnbánatot tart, meghal a bűn számára, engedelmessé válik Isten törvénye követelései iránt, hisz Krisztusban, mint Üdvözítőjében és megkeresztelkedik. S ettől kezdve oly buzgón s lelkesen hirdeti Jézust, mint előzőleg elítélte őt. Pál megtérése fontos elveket nyújt, melyeket sose szabad elfelejtenünk. A világ Megváltója ott, ahol elismert gyülekezetünk van, nem hagyja jóvá a vallásos élményt s istentiszteletet szervezett és elismert gyülekezetétől függetlenül. {3T 432.2}   

Many have the idea that they are responsible to Christ alone for their light and experience, independent of His acknowledged followers in the world. But this is condemned by Jesus in His teachings and in the examples, the facts, which He has given for our instruction. Here was Paul, one whom Christ was to fit for a most important work, one who was to be a chosen vessel unto Him, brought directly into the presence of Christ; yet He does not teach him the lessons of truth. He arrests his course and convicts him; and when he asks, “What wilt Thou have me to do?” the Saviour does not tell him directly, but places him in connection with His church. They will tell thee what thou must do. Jesus is the sinner's friend, His heart is ever open, ever touched with human woe; He has all power, both in heaven and upon earth; but He respects the means which He has ordained for the enlightenment and salvation of men. He directs Saul to the church, thus acknowledging the power that He has invested in it as a channel of light to the world. It is Christ's organized body upon the earth, and respect is required to be paid to His ordinances. In the case of Saul, Ananias represents Christ, and he also represents Christ's ministers upon the earth who are appointed to act in Christ's stead. {3T 433.1}

Sokan azt vették fejükbe, hogy egyedül Krisztusnak felelősek világosságukért és lelki életükért, függetlenül evilági elismert követőitől. Jézus azonban elítéli ezt mind tanításaival, mind példamutatásával, mind a mi okulásunkra nyújtott tényekkel. Itt volt Pál, akit Krisztus később a legfontosabb hivatásra tett alkalmassá, aki választott edénye lett, s az Úr közvetlenül Jézus jelenlétébe hozott, mégsem maga tanítja őt. S mikor Pál megkérdezi tőle: „Mit akarsz tőlem, mit tegyek?”, az Üdvözítő nem tudatja vele közvetlenül akaratát, hanem gyülekezetéhez küldi. Azok majd megmondják, mit kell tenned. Jézus a bűnösök barátja, szíve mindig nyitva áll, az ember nyomorúsága mindig megérinti őt. Övé minden hatalom mennyen és földön, mégis tiszteletben tartja az eszközöket, melyeket az emberek felvilágosítására és megmentésére rendelt. A gyülekezethez küldi Pált, s ezzel elismeri a hatalmat, melyet a gyülekezetre ruházott, mint a világnak szánt világosság közvetítőjére. A gyülekezet Krisztus szervezett testülete a földön, ezért elvárja, hogy mi is tiszteletben tartsuk, amit elrendelt. Saulnál Ananiás képviseli Krisztust, de ő képviseli Krisztus földi szolgáit is, akiket megbízott, hogy helyette cselekedjenek. {3T 433.1}   

Saul was a learned teacher in Israel; but while he is under the influence of blind error and prejudice, Christ reveals Himself to him, and then places him in communication with His church, who are the light of the world. They are to instruct this educated, popular orator, in the Christian religion. In Christ's stead Ananias touches his eyes that they may receive sight; in Christ's stead he lays his hands upon him, prays in Christ's name, and Saul receives the Holy Ghost. All is done in the name and authority of Christ. Christ is the fountain. The church is the channel of communication. Those who boast of personal independence need to be brought into closer relation to Christ by connection with His church upon the earth. {3T 433.2}

Saul híres tanító volt Izráelben, de amíg elvakult tévedés és előítélet ígézete alatt állt, Krisztus megjelenik neki, gyülekezetéhez küldi öt, mely a világ világossága. Nekik kell oktatniuk e művelt, közismert szónokot a keresztény vallásra. Krisztus helyében Ananiás érinti meg szemét, hogy visszanyerje látását, Krisztus helyett ő teszi rá a kezét, Krisztus nevében imádkozik, s Pál elnyeri a Szentlelket. Minden Krisztus nevében és tekintélyével történik. Krisztus a forrás. A gyülekezet a közvetítő eszköz. Az egyéni függetlenséggel hivalkodóknak úgy kell közelebbi kapcsolatra lépniük Krisztussal, hogy csatlakoznak földi gyülekezetéhez. {3T 433.2}   

Brother A, God loves you and desires to save you and bring you into working order. If you will be humble and teachable, and will be molded by His Spirit, He will be your strength, your righteousness, and your exceeding great reward. You may accomplish much for your brethren if you will hide in God and let His Spirit soften your spirit. You have a hard class to meet. They are filled with bitter prejudice, but no more so than was Saul. God can work mightily for your brethren if you do not allow yourself to get in the way and hedge up your own path. Let melting love, pity, and tenderness dwell in your heart while you labor. You may break down the iron walls of prejudice if you only cling to Christ and are ready to be counseled by your more experienced brethren. {3T 434.1}

A. testvér, Isten szeret, meg akar menteni, és tettre kész állapotba akar hozni. Ha alázatos és tanítható leszel, ha engeded, hogy Lelke alakítson, akkor ő lesz erőd, igaz életed, s szerfelett nagy jutalmad. Ha elrejtőzöl Istenben, ha hagyod, hogy Lelke meglágyítson, akkor sokat tehetsz testvéreidért. Kemény emberekkel kell szembeszállnod. Ezek keserű előítélettel telítettek, de nem keserűbbel, mint Saul. Isten hatalmasan tud munkálkodni testvéreiért, ha nem hagyod magadnak, hogy elálld az utat, s a magad ösvényét is elzárd. Amikor fáradozol, éljen szívedben túláradó szeretet, szánalom, és gyöngédség. Ha Krisztusra figyelsz, ha hagyod, hogy tapasztaltabb testvéreid tanácsoljanak, akkor letörheted az előítélet vasfalait. {3T 434.1}   

You must not, as God's servant, be too easily discouraged by difficulties or by the fiercest opposition. Go forth, not in your own name, but in the might and power of Israel's God. Endure hardness as a good soldier of the cross of Christ. Jesus endured the contradiction of sinners against Himself. Consider the life of Christ and take courage, and press on in faith, courage, and hope. {3T 434.2}

Nem szabad könnyen elcsüggedned a nehézségek vagy a tüzes ellenállás miatt, hisz Isten szolgája vagy. Törj előre – nem a magad nevében, hanem Izráel Istenének hatalmával és erejével. Mint Krisztus keresztjének jó katonája, viseld el a nehézségeket, hiszen Jézus is elviselte, hogy a bűnösök ellene szóljanak. Gondolj Krisztus életére, meríts belőle bátorítást, majd haladj előre hittel, bátran, reménykedve. {3T 434.2}   

***** {3T 434}

***** {3T 434}