× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 32—Appeal to the Young

FELHÍVÁS AZ IFJÚSÁGHOZ

Dear Youth, {3T 362}

Kedves fiatalok! {3T 362}   

From time to time the Lord has given me testimonies of warning for you. He has given you encouragement if you would yield your hearts’ best and holiest affections to Him. As these warnings revive distinctly before me, I feel a sense of your danger that I know you do not feel. The school located in Battle Creek brings together many young people of different mental organizations. If these youth are not consecrated to God and obedient to His will, and do not walk humbly in the way of His commandments, the location of a school in Battle Creek will prove a means of great discouragement to the church. This school may be made a blessing or a curse. I entreat you who have named the name of Christ to depart from all iniquity and develop characters that God can approve. {3T 362.1}

Az Úr időről időre a figyelmeztetés bizonyságtételét bízza rám számotokra. Bátorítást küld nektek, hogy adjátok neki szívetek legszentebb szeretetének színe-javát. Amint e figyelmeztetések élesen emlékezetembe ötlenek, a titeket fenyegető veszély olyan érzete fog el, melyről nincs sok fogalmatok. A Battle Creek-i iskola más-más szellemű fiatalokat gyűjt össze. Ha e fiatalok nem szentelték magukat Istennek, ha nem járnak alázatosan parancsainak útján, a Battle Creek-i iskola súlyos csüggedés okozójának fog bizonyulni a gyülekezet számára. Az iskola áldás lehet, vagy átok. Kérlek benneteket, akik a Krisztus nevét hívjátok segítségül, hagyjátok abba bűnös életeteket, s oly jellemet fejlesszetek, melyet Isten jóváhagyhat. {3T 362.1}   

I inquire: Do you believe that the testimonies of reproof which have been given you are of God? If you really believe that the voice of God has spoken to you, pointing out your dangers, do you heed the counsels given? Do you keep these testimonies of warning fresh in your minds by reading them often with prayerful hearts? The Lord has spoken to you, children and youth, again and again; but you have been slow to heed the warnings given. If you have not rebelliously braced your hearts against the views that God has given of your characters and your dangers, and against the course marked out for you to pursue, some of you have been inattentive in regard to the things required of you that you might gain spiritual strength and be a blessing in the school, in the church, and to all with whom you associate. {3T 362.2}

Felvetem a kérdést: hiszitek-e, hogy a feddés bizonyságtételei, melyekben részesültetek, Istentől származnak? Ha valóban hiszitek, hogy Isten szava szólt hozzátok, rámutatva veszélyeitekre, engedelmeskedtek-e a tanácsoknak? Frissen megtartjátok-e emlékezetetekben e bizonyságtételeket, gyakran, imádkozó szívvel olvasva azokat? Gyerekek és fiatalok, az Úr szól hozzátok ismételten, mégis csak késve hallgattok a figyelmeztetésekre. Ne tiltakozzatok, lázongva szívetekben az út ellen, melyet Isten kijelölt számotokra, hogy azon járjatok. Elvárja tőletek, hogy lelki erőt nyerjetek, s áldás legyetek az iskolán, a gyülekezetben, s azoknak, akikkel érintkeztek. {3T 362.2}   

Young men and women, you are accountable to God for the light that He has given you. This light and these warnings, if not heeded, will rise up in the judgment against you. Your dangers have been plainly stated; you have been cautioned and guarded on every side, hedged in with warnings. In the house of God you have listened to the most solemn, heart-searching truths presented by the servants of God in demonstration of the Spirit. What weight do these solemn appeals have upon your hearts? What influence do they have upon your characters? You will be held responsible for every one of these appeals and warnings. They will rise up in the judgment to condemn those who pursue a life of vanity, levity, and pride. {3T 363.1}

Ifjak és serdülő lányok, Istennek vagytok felelősek a világosságért, melyet nyújtott nektek. Ez a világosság és figyelmeztetések, ha nem engedelmeskedtek nekik, ellenetek szólnak majd az ítélet napján. Félreérthetetlenül közölték veletek veszélyeiteket, intettek és őriztek minden oldalon, körülvettek benneteket figyelmeztetésekkel. Isten házában hallottátok a legkomolyabb, legünnepélyesebb, szívet vizsgáló igazságokat, melyeket Isten szolgái a Lélek nyilvánvaló hozzájárulásával hirdettek nektek. Mekkora súlyuk van szívetekben az ilyen ünnepélyes felhívásoknak? Mennyiben hatnak ki jellemetekre? Mert minden egyes felhívásért és figyelmeztetésért felelősségre vonnak majd benneteket. Az ítéleten ezek alapján fogják vádolni azokat, akik most a hiábavalóság, könnyelműség és hiúság életét élik. {3T 363.1}   

Dear young friends, that which you sow, you will also reap. Now is the sowing time for you. What will the harvest be? What are you sowing? Every word you utter, every act you perform, is a seed which will bear good or evil fruit and will result in joy or sorrow to the sower. As is the seed sown, so will be the crop. God has given you great light and many privileges. After this light has been given, after your dangers have been plainly presented before you, the responsibility becomes yours. The manner in which you treat the light that God gives you will turn the scale for happiness or woe. You are shaping your destinies for yourselves. {3T 363.2}

Kedves ifjú barátaim, amit vettek, azt is fogjátok learatni. Most érkezett el hozzátok az aratás ideje. Milyen lesz majd az aratásotok? Milyen magot vettek? Minden kiejtett szó, minden cselekedet magot jelent, amely vagy jó, vagy rossz gyümölcsöt terem, örömet vagy bánatot hoz a vetőnek. Amilyen magot vettek, olyan lesz a termés is. Isten nagy világosságot és sok előjogot árasztott rátok. Miután elnyertétek a világosságot, világosan elétek tárva a veszedelmeket, rátok hárul a felelősség. Amint az Istentől nyert fénnyel bántok, az billenti a mérleget a boldogság vagy bánat oldalára. Ti kovácsoljátok sorsotokat. {3T 363.2}   

You all have an influence for good or for evil on the minds and characters of others. And just the influence which you exert is written in the book of records in heaven. An angel is attending you and taking record of your words and actions. When you rise in the morning, do you feel your helplessness and your need of strength from God? and do you humbly, heartily make known your wants to your heavenly Father? If so, angels mark your prayers, and if these prayers have not gone forth out of feigned lips, when you are in danger of unconsciously doing wrong and exerting an influence which will lead others to do wrong, your guardian angel will be by your side, prompting you to a better course, choosing your words for you, and influencing your actions. {3T 363.3}

Mindnyájan hatni tudtok mások gondolkodására és jellemére, vagy a jó, vagy a rossz irányban. S a menny könyveiben azt írják be, amilyen irányban hattok. Angyal jár veletek, feljegyzi szavaitokat, tetteiteket. Mikor reggel felkeltek, tudatában vagytok-e tehetetlenségeteknek, s hogy Isten erejére van szükségetek? Elmondjátok-e a szükségeiteket alázatosan s őszintén mennyei Atyátoknak? Ha az imák nem színlelő ajakról szólnak, akkor, ha veszély fenyegetne, hogy öntudatlanul is, de rosszat kövessetek el, s oly hatással legyetek környezetetekre, mely másokat rosszra vezet, akkor őrző angyalotok mellettetek áll, hogy jobb útra serkentsen, megválasztja szavaitokat, s irányítja cselekedeteiteket. {3T 363.3}   

If you feel in no danger, and if you offer no prayer for help and strength to resist temptations, you will be sure to go astray; your neglect of duty will be marked in the book of God in heaven, and you will be found wanting in the trying day. There are some around you who have been religiously instructed, and some who have been indulged, petted, flattered, and praised until they have been literally spoiled for practical life. I am speaking in regard to persons that I know. Their characters are so warped by indulgence, flattery, and indolence that they are useless for this life. And if useless so far as this life is concerned, what may we hope for that life where all is purity and holiness, and where all have harmonious characters? I have prayed for these persons; I have addressed them personally. I could see the influence that they would exert over other minds in leading them to vanity, love of dress, and carelessness in regard to their eternal interests. The only hope for this class is for them to take heed to their ways, humble their proud, vain hearts before God, make confession of their sins, and be converted. {3T 364.1}

Ha nem érzitek át a veszélyt, ha nem könyörögtök segítségért és erőért, hogy legyőzzétek a kísértéseket, egészen bizonyosan le fogtok térni a helyes ösvényről. Ez esetben hanyagságtok ott áll majd Isten könyvében, a próba napján pedig híjával találnak benneteket. Vannak köztetek, akiket elkényeztettek, babusgattak, agyondicsértek, míg csak alkalmatlanná nem tették őket a gyakorlati életre. Azokról beszélek, akiket ismerek. A kényeztetés, dicséret és henyeség annyira eltorzította jellemüket, hogy hasznavehetetlenek lettek erre az életre. S ha erre haszontalanok, miben reménykedhetnénk azon élet felől, mely teljesen tiszta és szent, ahol mindenkinek kiegyensúlyozott a jelleme? Imádkoztam e fiatalokért, s személyesen is szóltam hozzájuk. Előre láttam, milyen hatással lennének a többiek értelmére – hivalkodásra, divat szeretetére vezetnék őket, s hanyagságra a lelkiek iránt. Számukra az egyedüli remény, ha gondosan ügyelnek útjaikra, ha megalázzák hiú, büszke szívüket Isten előtt, ha bevallják bűneiket, s megtérnek. {3T 364.1}   

Vanity in dress as well as the love of amusement is a great temptation for the youth. God has sacred claims upon us all. He claims the whole heart, the whole soul, the whole affections. The answer which is sometimes made to this statement is: “Oh, I do not profess to be a Christian!” What if you do not? Has not God the same claims upon you that He has upon the one who professes to be His child? Because you are bold in your careless disregard of sacred things, is your sin of neglect and rebellion passed over by the Lord? Every day that you disregard the claims of God, every opportunity of offered mercy that you slight, is charged to your account and will swell the list of sins against you in the day when the accounts of every soul will be investigated. I address you, young men and women, professors or nonprofessors: God calls for your affections, for your cheerful obedience and devotion to Him. You now have a short time of probation, and you may improve this opportunity to make an unconditional surrender to God. {3T 364.2}

A fiatalok számára súlyos kísértés a hiú ruházkodás és a szórakozás szeretete. Isten szent követeléseket támaszt valamennyiükkel szemben. Igényt tart egész szívükre, teljes lelkükre, szeretetükre. Olykor azt felelik erre: Ó, hát úgysem vallom kereszténynek magam. És ha nem? Isten nem ugyanazon követeléseket támasztja irántatok, mint az iránt, aki gyermekének vallja magát? Mivel elszemtelenedtetek a szent dolgok iránt, az Úr tán szemet fog hunyni hanyagságtok és lázadástok felett? Minden napot, melyen semmibe veszitek Isten igényeit, minden megvetett lehetőséget rovástokra írnak, s csak duzzasztják ellenetek a bűnök jegyzékét ama napra, mikor mindenki számlája kivizsgálásra kerül. Hozzátok szólok ifjak és lányok, hitvallók és nem hitvallók. Isten szereteteteket kéri, jókedvű engedelmességeteket, iránta való odaadásotokat. Ez az élet rövid próbaidő csupán, használjátok hát az alkalmat, hogy feltétel nélkül átadjátok magatokat az Úrnak. {3T 364.2}   

Obedience and submission to God's requirements are the conditions given by the inspired apostle by which we become children of God, members of the royal family. Every child and youth, every man and woman, has Jesus rescued by His own blood from the abyss of ruin to which Satan was compelling them to go. Because sinners will not accept of the salvation freely offered them, are they released from their obligations? Their choosing to remain in sin and bold transgression does not lessen their guilt. Jesus paid a price for them, and they belong to Him. They are His property; and if they will not yield obedience to Him who has given His life for them, but devote their time and strength and talents to the service of Satan, they are earning their wages, which is death. Immortal glory and eternal life is the reward that our Redeemer offers to those who will be obedient to Him. He has made it possible for them to perfect Christian character through His name and to overcome on their own account as He overcame in their behalf. He has given them an example in His own life, showing them how they may overcome. “The wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.” {3T 365.1}

Az Isten követelményei iránti engedelmesség és alávetettség azok a feltételek, melyet az ihletett apostol említ, hogy Isten gyermekeivé, a királyi család tagjaivá lehessünk. Jézus megment a vérével minden gyermeket és ifjút, minden férfit és nőt a romlás feneketlen mélységéből, ahová az ördög kényszerítené őket. Mivel sok bűnös nem fogadja el az ingyen felajánlott megváltást, azért még nem szabadulnak a kötelezettségek alól! Mivel a bűnben és törvényszegésben maradást választják, ez súlyosbítja vétkes voltukat. Jézus megfizette értük az árat így ők is az Úr tulajdonai. Hozzá tartoznak, s ha nem engedelmeskednek annak, aki életét adta értük, hanem az ördög szolgálatába állítják idejüket, erejüket és képességeiket, nekik is az ördög fizetsége jár, ami a halál. Hervadhatatlan dicsőség és örök élet a jutalom, melyet a Megváltó ajánl fel azoknak, akik hajlandók neki engedelmeskedni. Lehetővé tette, hogy neve által tökéletesítsék keresztény jellemüket, hogy győzelmet arassanak, amint ő is győzött értük. Jézus az életével mutatott példát, jelölte ki a győzelem útját. „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” {3T 365.1}   

The claims of God are equally binding upon all. Those who choose to neglect the great salvation offered to them freely, who choose to serve themselves and remain enemies of God, enemies of the self-sacrificing Redeemer, are earning their wages. They are sowing to the flesh and will of the flesh reap corruption. {3T 365.2}

Isten követelményei egyformán kötelezők mindenkire. Akik a nagylelkűen felajánlott, nagyszerű megváltás mellőzését választják, s hogy magukat szolgálják, hogy az Isten s az önfeláldozó Megváltó ellenségei maradnak, megérdemlik fizetségüket. Testükbe vetnek, és testükből aratnak romlást. {3T 365.2}   

Those who have put on Christ by baptism, by this act showing their separation from the world and that they have covenanted to walk in newness of life, should not set up idols in their hearts. Those who have once rejoiced in the evidence of sins forgiven, who have tasted a Saviour's love and who then persist in uniting with the foes of Christ, rejecting the perfect righteousness that Jesus offers them and choosing the ways that He has condemned, will be more severely judged than the heathen who have never had the light and have never known God or His law. Those who refuse to follow the light which God has given them, choosing the amusements, vanities, and follies of the world, and refusing to conform their conduct to the just and holy requirements of God's law, are guilty of the most aggravating sins in the sight of God. Their guilt and their wages will be proportionate to the light and privileges which they have had. {3T 365.3}

Akik a keresztség által Krisztust öltik magukra, kinyilvánítják, hogy elkülönülnek a világtól, akik új élet élésére kötöttek szövetséget, ne állítsanak bálványokat szívükben. Akik már egyszer örvendeztek a bűnbocsánat bizonyosságának, s megízlelték az Üdvözítő szeretetét, de később Krisztus ellenségeihez csatlakoznak, elvetve a tökéletes igazságot, az igaz életet, melyet Krisztus felajánl nekik, akik az általa elítélt utat választják, azokat szigorúbban bírálják el, mint az olyan pogányt, aki sosem nyert világosságot, sosem ismerte Istent és törvényét. Akik nem hajlandók követni a fényt, melyet Isten nyújtott, hanem a világi szórakozásokat, hiábavalóságokat és dőreségeket választják, akik nem készek Isten törvényének méltányos és szent követelményeihez szabni magatartásukat, azok Isten szemében a legminősíthetetlenebb bűnökben vétkesek. Bűnösségük és fizetésük arányos lesz a világossággal s előjogokkal, melyeknek örvendeztek. {3T 365.3}   

We see the world absorbed in their own amusements. The first and highest thoughts of the larger portion, especially of women, are of display. Love of dress and pleasure is wrecking the happiness of thousands. And some of those who profess to love and keep the commandments of God ape this class as near as they possibly can and retain the Christian name. Some of the young are so eager for display that they are even willing to give up the Christian name if they can only follow out their inclination for vanity of dress and love of pleasure. Self-denial in dress is a part of our Christian duty. To dress plainly, abstaining from display of jewelry and ornaments of every kind, is in keeping with our faith. Are we of the number who see the folly of worldlings in indulging in extravagance of dress as well as in love of amusements? If so, we should be of that class who shun everything that gives sanction to this spirit which takes possession of the minds and hearts of those who live for this world only and who have no thought or care for the next. {3T 366.1}

Látjuk, hogy a világ mélyen az élvezetekbe merül. Legtöbbjüknek a hivalkodás a legfőbb gondjuk, különösen a nőknek. A divat és élvezetek rajongása nyomorítja meg ezrek boldogságát. S egyesek, noha vallják, hogy szeretik és megtartják Isten parancsait, olyan közelről majmolják a világiakat, amennyire csak lehet, hogy éppen csak megtartják keresztény nevüket is. Vannak fiatalok, kik olyan mohón kapnak a hivalkodáson, hogy a keresztény nevet is képesek feladni, csakhogy követhessék a hiú ruházkodás és gyönyörök szeretete iránti hajlamukat. A magunk megtagadása a ruházkodásban, ez is a keresztény kötelesség része. Az egyszerű ruházkodás, az ékszerek és mindennemű díszek mellőzése nem más, mint hitünk megtartása. Azok között vagyunk-e, akik felismerik annak dőreségét, hogy a világiak a fényűző ruházkodásba és szórakozás szeretetébe merülnek? Ha igen, legyünk azok között is, akik elkerülnek mindent, ami szentesítené e lelkületet mely hatalmába keríti azok gondolkodását és szívét, akik csakis a világnak élnek, s nem gondolnak és nem törődnek az elkövetkező világgal. {3T 366.1}   

Christian youth, I have seen in some of you a love for dress and display which has pained me. In some who have been well instructed, who have had religious privileges from their babyhood, and who have put on Christ by baptism, thus professing to be dead to the world, I have seen a vanity in dress and a levity in conduct that have grieved the dear Saviour and have been a reproach to the cause of God. I have marked with pain your religious declension and your disposition to trim and ornament your apparel. Some have been so unfortunate as to come into possession of gold chains or pins, or both, and have shown bad taste in exhibiting them, making them conspicuous to attract attention. I can but associate these characters with the vain peacock, that displays his gorgeous feathers for admiration. It is all this poor bird has to attract attention, for his voice and form are anything but attractive. {3T 366.2}

Keresztény fiatalok, láttam némelyikőtökben a hiú ruházkodás és hivalkodás szeretetét, s ez elszomorított. A helyesen neveltek közül is, akik gyermekkoruktól vallásos előjogoknak örvendeztek, s keresztséggel Krisztust öltötték magukra, így nyilvánosan megvallották, hogy meghaltak a világ számára, némelyekben mégis ott láttam a hiú ruházkodást és léha viselkedést, ami megszomorítja szeretett Megváltónkat, és szégyent hoz Isten ügyére. Szomorúan vettem észre vallásos tisztátalanságotokat, s a hajlamot, hogy a külsőtöket cicomázzátok és díszítgessétek. Némelyeket az a balszerencse ért, hogy arany láncokat és dísztűket örökölt, majd azzal mutatta ki rossz ízlését, hogy feltűnően viselte őket, hogy magára terelje a figyelmet. Önkéntelenül is a hiú páva jut eszembe, mely azért mutogatja gyönyörű tollait, hogy megcsodálják. A szegény madárnak csak ennyije van, amivel magára tudja terelni a figyelmet, mert a hangja és alakja nem vonzó. {3T 366.2}   

The young may endeavor to excel in seeking for the ornament of a meek and quiet spirit, a jewel of inestimable value that may be worn with heavenly grace. This adorning will possess attractions for many in this world, and will be esteemed of great price by the heavenly angels, and above all by our heavenly Father, and will fit the wearers to be welcome guests in the heavenly courts. {3T 367.1}

A fiatalok törekedjenek elnyerni a zavartalan szelídség és lelki nyugalom ékességét, ami olyan felülmúlhatatlan ékszer, melyet viselhetnek. Ez az ékesség sokak számára vonzó lesz már a világon is, és érték a mennyei angyalok, de főleg mennyei Atyánk előtt. Ez teszi alkalmassá viselőjét, hogy szívesen látott vendég legyen a mennyei udvarokban. {3T 367.1}   

The youth have faculties that, with proper cultivation, would qualify them for almost any position of trust. If they had made it their object in obtaining an education to so exercise and develop the powers that God has given them that they might be useful and prove a blessing to others, their minds would not be dwarfed to an inferior standard. They would show depth of thought and firmness of principle, and would command influence and respect. They might have an elevating influence upon others, which would lead souls to see and acknowledge the power of an intelligent Christian life. Those who have greater care to ornament their persons for display than to educate the mind and exercise their powers for the greatest usefulness, that they may glorify God, do not realize their accountability to God. They will be inclined to be superficial in all they undertake and will narrow their usefulness and dwarf their intellect. {3T 367.2}

A fiatalokban olyan képességek vannak, melyek kellő műveléssel csaknem bármely bizalmi állásra képesíti őket. Ha művelődés a céljuk, hogy úgy gyakorolják, s fejlesszék Istentől nyert képességeiket, hogy hasznosak legyenek, és az emberek áldására élhessenek, akkor a gondolkodásuk nem süllyed alantasabb szintre. Akkor elnyerik a gondolkodás mélységét, az elv szilárdságát, mély benyomást tudnak tenni környezetükre, s tiszteletet vívnak ki. Némelyekre örök hatással lehetnének, ami arra vezetne embereket hogy felismerjék, s elismerjék az értelmes keresztény élet hatalmát. Akik többet törődnek a maguk cicomázgatásával, minthogy értelmüket műveljék, s a lehető legnagyobb hasznosságra használják képességeiket, hogy így Istent dicsőíthessék, nem veszik eszükbe, hogy Istennek tartoznak számadással. Ezek mindenben hajlamosak lesznek a felületességre és leszűkítik hasznavehetőségüket és szellemi képességeiket. {3T 367.2}   

I feel deeply pained at heart for the fathers and mothers of these youth, as well as for the children. There has been a lack in the training of these children, which leaves a heavy responsibility somewhere. Parents who have petted and indulged their children instead of from principle judiciously restraining them, can see the characters they have formed. As the training has been, so the character inclines. {3T 367.3}

Fáj a szívem az ilyen fiatalok szüleiért, de gyerekeikért is. E gyermekeket hiányosan nevelték, ami súlyos felelősséget hárít valakire. A kényeztető és elnéző szülők ahelyett, hogy okkal-móddal, elvből megfékezték volna gyermekeiket, most láthatják, milyen jellemet alakítottak. Amilyen volt a nevelés, arra hajlik a jellem. {3T 367.3}   

Faithful Abraham

A hű Ábrahám

My mind goes back to faithful Abraham, who, in obedience to the divine command given him in a night vision at Beersheba, pursues his journey with Isaac by his side. He sees before him the mountain which God had told him He would signalize as the one upon which he was to sacrifice. He removes the wood from the shoulder of his servant and lays it upon Isaac, the one to be offered. He girds up his soul with firmness and agonizing sternness, ready for the work which God requires him to do. With a breaking heart and unnerved hand, he takes the fire, while Isaac inquires: Father, here is the fire and the wood; but where is the offering? But, oh, Abraham cannot tell him now! Father and son build the altar, and the terrible moment comes for Abraham to make known to Isaac that which has agonized his soul all that long journey, that Isaac himself is the victim. Isaac is not a lad; he is a full-grown young man. He could have refused to submit to his father's design had he chosen to do so. He does not accuse his father of insanity, nor does he even seek to change his purpose. He submits. He believes in the love of his father and that he would not make this terrible sacrifice of his only son if God had not bidden him do so. Isaac is bound by the trembling, loving hands of his pitying father because God has said it. The son submits to the sacrifice because he believes in the integrity of his father. But when everything is ready, when the faith of the father and the submission of the son are fully tested, the angel of God stays the uplifted hand of Abraham that is about to slay his son and tells him that it is enough. “Now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from Me.” {3T 368.1}

A hű Ábrahám jut eszembe, aki engedelmeskedve a Beérsebában éjjeli látomásban kapott parancsnak, Izsákkal útnak indul. Maga előtt látta a hegyet, melyet Isten kijelölt, hogy azon áldozzék. Leveszi a fát szolgájának válláról, és Izsákra rakja át, arra, akit majd fel kell áldoznia. Szilárdsággal és gyötrelmes szigorral övezi fel lelkét, készen arra, amit Isten mondott neki. Sajgó szívvel és reszkető kézzel tartja a tüzet, mikor Izsák megkérdezi: Apám, itt a fa meg a tűz, de hol az áldozat? De jaj, Ábrahám most még nem bírja megmondani. Apa és fia megépíti az oltárt, s elérkezik a szörnyű perc, mikor Ábrahámnak meg kell mondania Izsáknak, ami az egész hosszú úton gyötrelmekkel töltötte el lelkét, azt, hogy Izsák az áldozat. Izsák nem gyerek többé, hanem felnőtt ifjú. Megtagadhatta volna apjának az engedelmességet, ha azt választja. Nem vádolja apját, hogy megbolondult, azt sem kísérli meg, hogy eltérítse szándékától, hanem engedelmeskedik. Tudja, hogy apja szereti őt, s nem ajánlaná fel e borzalmas áldozatot, ha Isten nem szólította volna fel erre. Szánakozó apjának reszkető, szerető keze megkötözi Izsákot, mert Isten úgy parancsolta. A fiú alárendeli magát, hogy apja feláldozza, mert hisz apjának feltétlen becsületességében. De mikor minden elkészül, mikor a végsőkig próbára lett téve mind az apa hite, mind a fiú engedelmessége, akkor Isten angyala megragadja Ábrahám kinyújtott karját, mely már-már lesújt fiára, s azt mondja néki, hogy elég volt. „Most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezel a te fiadnak a te egyetlenegyednek énérettem.” {3T 368.1}   

This act of faith in Abraham is recorded for our benefit. It teaches us the great lesson of confidence in the requirements of God, however close and cutting they may be; and it teaches children perfect submission to their parents and to God. By Abraham's obedience we are taught that nothing is too precious for us to give to God. {3T 368.2}

A mi okulásunkra jegyezték le ezt. Komoly tanítást nyújt arról, hogy bizalommal lehetünk Isten követelményei iránt, bármily szigorúak és húsunkba vágók, a gyermekeket pedig arra tanítja, hogy tökéletesen vessék alá magukat szüleiknek és Istennek. Ábrahám engedelmessége arra tanít, hogy semmi se legyen túl becses szemünkben, hogy Istennek adjuk. {3T 368.2}   

Isaac was a figure of the Son of God, who was offered a sacrifice for the sins of the world. God would impress upon Abraham the gospel of salvation to man. In order to do this, and make the truth a reality to him as well as to test his faith, He required him to slay his darling Isaac. All the sorrow and agony that Abraham endured through that dark and fearful trial were for the purpose of deeply impressing upon his understanding the plan of redemption for fallen man. He was made to understand in his own experience how unutterable was the self-denial of the infinite God in giving His own Son to die to rescue man from utter ruin. To Abraham no mental torture could be equal to that which he endured in obeying the divine command to sacrifice his son. {3T 369.1}

Izsák itt Isten Fiát testesíti meg, akit az Úr a világ bűnéért áldozott. Isten azt akarta, hogy Ábrahám értse meg az ember megmentésének örömüzenetét. Hogy ezt elérje, hogy valóságossá tegye előtte, s hogy hitét is próbára tegye, elvárta tőle, hogy ölje meg a hőn szeretett Izsákot. Azért kellett átesnie a sötét és félelmetes próbán, hogy mélyen értelmébe vésse a bűnös emberért szerzett megváltás áldozatos voltát. Az Úr a maga áldozatával értette meg vele, mennyire kimondhatatlan a végtelen Isten lemondása, mikor halálra adja Fiát, hogy megmentse az embert a teljes romlástól. Ábrahám számára az volt a legsúlyosabb lelki gyötrelem, melyet akkor viselt el, mikor Isten parancsának engedelmeskedett, hogy áldozza fel fiát. {3T 369.1}   

God gave His Son to a life of humiliation, self-denial, poverty, toil, reproach, and to the agonizing death of crucifixion. But there was no angel to bear the joyful message: “It is enough; You need not die, My well-beloved Son.” Legions of angels were sorrowfully waiting, hoping that, as in the case of Isaac, God would at the last moment prevent His shameful death. But angels were not permitted to bear any such message to God's dear Son. The humiliation in the judgment hall and on the way to Calvary went on. He was mocked, derided, and spit upon. He endured the jeers, taunts, and revilings of those who hated Him, until upon the cross He bowed His head and died. {3T 369.2}

Isten odaadta Fiát a megaláztatás, lemondás, nyomor, fárasztó munka, gyalázat életére, majd a kereszt kínhalálára. Az ő áldozatánál azonban nem jött boldog üzenetet hozó angyal: Elég, nem kell meghalnod szeretett Fiam. Angyalok seregei gyászba borulva vártak, remélve, hogy mint Izsák esetében, Isten az utolsó pillanatban megakadályozza Jézus szégyenteljes halálát. Az Atya mégsem hagyta, hogy az angyalok ilyen üzenetet vigyenek szeretett Fiának. A törvényszékek megaláztatása és a Kálváriára az út nem szakadt félbe. Krisztus elviselte mind a maró gúnyt, becsmérlést, gyűlölőinek gyalázkodását, míg csak le nem hajtotta fejét a kereszten, míg meg nem halt. {3T 369.2}   

Could God give us any greater proof of His love than in thus giving His Son to pass through this scene of suffering? And as the gift of God to man was a free gift, His love infinite, so His claims upon our confidence, our obedience, our whole heart, and the wealth of our affections are correspondingly infinite. He requires all that it is possible for man to give. The submission on our part must be proportionate to the gift of God; it must be complete and wanting in nothing. We are all debtors to God. He has claims upon us that we cannot meet without giving ourselves a full and willing sacrifice. He claims prompt and willing obedience, and nothing short of this will He accept. We have opportunity now to secure the love and favor of God. This year may be the last year in the lives of some who read this. Are there any among the youth who read this appeal who would choose the pleasures of the world before that peace which Christ gives the earnest seeker and the cheerful doer of His will? {3T 369.3}

Isten tudna-e hatalmasabb bizonyítékot nyújtani szeretetéről, mint hogy így engedte Fiát átesni a szenvedés sorozatán? S amint az Isten embernek adott ajándéka ingyenes volt, szeretete pedig végtelen, így korlátlan a bizalmunkra, engedelmességünkre, egész szívünkre és szeretetünk gazdagságára tartott igénye. Az Úr mindarra igényt tart, amit az ember adni képes. Átadásunknak arányban kell állnia Isten ajándékával, teljesnek, hiánytalannak kell lennie. Valamennyien adósai vagyunk Istennek. Olyan igényeket támaszt velünk szemben, melyeknek csak akkor tehetünk eleget, ha teljesen és önként áldozatul adjuk magunkat. Az Úr azonnali, készséges engedelmességre tart igényt, s semmit se fogad el, ami ennél kevesebb. Most nyílik alkalmunk biztosítani magunknak Isten szeretetét és kedvezését. Némelyek életében talán ez az utolsó év, akik ezt olvassák. Van-e ezt a felhívást olvasó fiatalok közt olyan, aki inkább a világ élvezeteit választja ama béke helyett melyet Krisztus nyújt az őszinte keresőnek, és annak, aki jókedvvel teljesíti akaratát? {3T 369.3}   

God is weighing our characters, our conduct, and our motives in the balances of the sanctuary. It will be a fearful thing to be pronounced wanting in love and obedience by our Redeemer, who died upon the cross to draw our hearts unto Him. God has bestowed upon us great and precious gifts. He has given us light and a knowledge of His will, so that we need not err or walk in darkness. To be weighed in the balance and found wanting in the day of final settlement and rewards will be a fearful thing, a terrible mistake which can never be corrected. Young friends, shall the book of God be searched in vain for your names? {3T 370.1}

Isten a szenthely mérlegén méri meg jellemünket, magaviseletünket, indítékainkat. Félelmetes lenne, ha híjával találtatnánk az Üdvözítő iránti szeretet és engedelmesség terén, aki meghalt a kereszten, hogy magához vonzza szívünket. Isten nagyszerű és értékes ajándékokat adományozott nekünk. Világosságot nyújtott, ismertette velünk akaratát, nem kell hát tévelyegnünk, sem a sötétben tapogatóznunk. Ha a végső elszámolás és jutalmak napján valakit lemérnek, és híjával találnak, s félelmes helyzetnek néz elébe, az borzalmas hibát követett el, melyet később nem tudott helyrehozni. Ifjú barátaim, ne keressék majd hiába neveteket Isten könyvében. {3T 370.1}   

God has appointed you a work to do for Him which will make you colaborers with Him. All around you there are souls to save. There are those whom you can encourage and bless by your earnest efforts. You may turn souls from sin to righteousness. When you have a sense of your accountability to God you will feel the need of faithfulness in prayer and faithfulness in watching against the temptations of Satan. You will, if you are indeed Christians, feel more like mourning over the moral darkness in the world than indulging in levity and pride of dress. You will be among those who are sighing and crying for the abominations that are done in the land. You will resist the temptations of Satan to indulge in vanity and in trimmings and ornaments for display. The mind is narrowed and the intellect dwarfed that can be gratified with these frivolous things to the neglect of high responsibilities. {3T 370.2}

Isten olyan feladattal bízott meg benneteket, mely az ő munkásaivá tesz. Körös-körül megmentésre váró lelkek élnek. Ott vannak, akiket bátorítani tudnátok, akiknek áldására lehetnétek buzgó igyekezetetekkel. Mikor majd eszetekbe veszitek, hogy Istennek tartoztok számadással, akkor majd szükségesnek tartjátok, hogy hűségesek legyetek az imaéletben, s hogy virrasszatok az ördög kísértései ellen. Ha valóban keresztények vagytok, sokkal inkább elszomorít majd a világ erkölcsi sötétsége, minthogy magatokat léhaságra és divatos öltözködésre adnátok. Akkor azok közt lesztek, akik siránkoznak és bánkódnak a szörnyűségek miatt, melyek Isten népe közt történnek. Akkor majd ellenálltok a Sátán arra irányuló kísértéseinek, hogy belemerüljetek a hiúságba, cicomáskodásba és szépítgetésekbe. Az értelem, melyet a magasztos felelősség rovására ezek a hiábavaló dolgok tudnak kielégíteni, az csak elsatnyul, szellemi képessége eltörpül. {3T 370.2}   

The youth in our day may be workers with Christ if they will; and in working, their faith will strengthen and their knowledge of the divine will will increase. Every true purpose and every act of right doing will be recorded in the book of life. I wish I could arouse the youth to see and feel the sinfulness of living for their own gratification and dwarfing their intellects to the cheap, vain things of this life. If they would elevate their thoughts and words above the frivolous attractions of this world and make it their aim to glorify God, His peace, which passeth all understanding, would be theirs. {3T 370.3}

A mai fiatalok, ha akarnak, Krisztus munkatársai lehetnek. S mikor tevékenyek, hitük megerősödik, és növekedik az Isten akarata felől nyert megismerésük. Az élet könyvébe bevezetnek minden igaz szándékot, minden helyénvaló cselekedetet. Fel szeretném rázni a fiatalokat, hogy ismerjék fel és érezzék át annak az életnek bűnös voltát, mely a maguk önző kielégülésére tör, vásári és hiábavaló dolgokkal nyomorítja halálra szellemi képességeiket. Ha gondolatban és tettekben felülemelkednek a világ hivalkodó vonásain, ha az lesz a céljuk, hogy Isten dicsőségére éljenek, akkor övék lesz a minden értelmet felülmúló béke. {3T 370.3}   

Humiliation of Christ

KRISZTUS MEGALÁZTATÁSA

Did not our Exemplar tread a hard, self-denying, self-sacrificing, humble path on our account in order to save us? He encountered difficulties, experienced disappointments, and suffered reproach and affliction in His work of saving us. And shall we refuse to follow where the King of glory has led the way? Shall we complain of hardship and trial in the work of overcoming on our own account, when we remember the sufferings of our Redeemer in the wilderness of temptation, in the Garden of Gethsemane, and on Calvary? All these were endured to show us the way and to bring us the divine help that we must have or perish. If the youth would win eternal life, they need not expect that they can follow their own inclinations. The prize will cost them something, yes, everything. They can now have Jesus or the world. How many dear youth will suffer privation, weariness, toil, and anxiety in order to serve themselves and gain an object in this life! They do not think of complaining of the hardships and difficulties they encounter in order to serve their own interest. Why, then, should they shrink from conflict, self-denial, or any sacrifice in order to obtain eternal life? {3T 371.1}

Példaképünk a nehéz, lemondó, önfeláldozó, alázatos ösvényt járta értünk, hogy megmentsen minket. Nehézségekkel találta magát szembe, csalódások érték, gyalázkodást és szenvedést viselt el igyekezetében, hogy megmentsen minket. Mégis megtagadnánk, hogy oda is kövessük őt, ahova pedig a dicsőség királya haladt előttünk? Panaszkodjunk talán a nehéz helyzetekről és próbákról, noha magunkért akarunk győzni, mikor eszünkbe jut, mit szenvedett Megváltónk a kísértés pusztájában, a Gecsemánéban, a Kálvárián? Ezeket azért viselte el, hogy megmutassa nekünk az utat, és meghozza nekünk az isteni segítséget, melyet el kell fogadnunk, máskülönben menthetetlenül elpusztulunk. Ha a fiatalok el szeretnék nyerni az örök életet, ne várják azt, hogy követni tudják hajlamaikat. A díj sokba – mindenbe – fog kerülni. Most még választhatnak Jézus és a világ között. Hány kedves fiatal kész elviselni a nélkülözéseket, fáradtságot, nehéz munkát és aggodalmat, csakhogy magukat szolgálják, hogy ebben az életben érjék el céljukat! Eszükbe se jutna panaszkodni a nélkülözések és az útjukba kerülő akadályok miatt, mikor a maguk érdekeit szolgálják. Mért kellene hát visszariadniuk a viszályoktól, a lemondástól vagy bármi áldozattól, mikor az örök életet akarják elnyerni? {3T 371.1}   

Christ came from the courts of glory to this sin-polluted world and humbled Himself to humanity. He identified Himself with our weaknesses and was tempted in all points like as we are. Christ perfected a righteous character here upon the earth, not on His own account, for His character was pure and spotless, but for fallen man. His character He offers to man if he will accept it. The sinner, through repentance of his sins, faith in Christ, and obedience to the perfect law of God, has the righteousness of Christ imputed to him; it becomes his righteousness, and his name is recorded in the Lamb's book of life. He becomes a child of God, a member of the royal family. {3T 371.2}

Krisztus a dicsőség udvarából jött le a bűntől szennyes világra, s az emberek színvonalára alázta magát. Azonosította magát gyengeségeinkkel, s hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett. Krisztus igaz jellemet tökéletesített a földön. Nem a maga javára, mert az ő jelleme tiszta és szeplőtlen volt, hanem a bukott emberért. S most felajánlja jellemét annak, aki hajlandó elfogadni azt. A bűnösnek a bűnei elhagyása, a Krisztusba vetett hit, s az Isten tökéletes törvénye iránti engedelmesség által Krisztus igazságos tetteit tudják be, ezek az ő igaz tettei lesznek, s nevét bejegyzik a Bárány életkönyvébe. Isten gyermekévé, a királyi család tagjává válik. {3T 371.2}   

Jesus paid an infinite price to redeem the world, and the race was given into His hands; they became His property. He sacrificed His honor, His riches, and His glorious home in the royal courts and became the son of Joseph and Mary. Joseph was one of the humblest of day laborers. Jesus also worked; he lived a life of hardship and toil. When His ministry commenced, after His baptism, He endured an agonizing fast of nearly six weeks. It was not merely the gnawing pangs of hunger which made His sufferings inexpressibly severe, but it was the guilt of the sins of the world which pressed so heavily upon Him. He who knew no sin was made sin for us. With this terrible weight of guilt upon Him because of our sins He withstood the fearful test upon appetite, and upon love of the world and of honor, and pride of display which leads to presumption. Christ endured these three great leading temptations and overcame in behalf of man, working out for him a righteous character, because He knew man could not do this of himself. He knew that upon these three points Satan was to assail the race. He had overcome Adam, and he designed to carry forward his work till he completed the ruin of man. Christ entered the field in man's behalf to conquer Satan for him because He saw that man could not overcome on his own account. Christ prepared the way for the ransom of man by His own life of suffering, self-denial, and self-sacrifice, and by His humiliation and final death. He brought help to man that he might, by following Christ's example, overcome on his own account, as Christ has overcome for him. {3T 372.1}

Jézus végtelen árat fizetett, hogy megváltsa a világot, ezért rábízták az emberiséget – az ő tulajdona lettünk. Feláldozta megtisztelő helyzetét, gazdagságát, fenségben uralkodó, dicső otthonát, s József és Mária fia lett. József a lehető legegyszerűbb kétkezi munkás volt. Jézus is dolgozott, a nélkülözések és fárasztó munka életét élte. Keresztsége után, mikor nyilvános szolgálata elkezdődött, csaknem hat hétig viselte a gyötrő böjtöt. Nem csupán az éhség tette kimondhatatlanná szenvedéseit, hanem ólomsúllyal nehezedett rá a világ bűne. Ö, aki bűnné lett értünk, maga nem ismert bűnt. A bűneink miatt ráháruló roppant teherrel együtt viselte az étvágy követelésének rettenetes súlyát, de a világ, a megtiszteltetés és a hiú fitogtatás önhitt, elbizakodásra vezető szeretetének roppant terhét is. Krisztus elviselte, kibírta e három legsúlyosabb kísértést, és győzött az ember javára, helyes jellemet alakítva ki számára, mert tudta, hogy az ember képtelen erre. Tudta, hogy az ördög e három ponton rohamozza az emberiséget. Sátán legyőzte Ádámot s azt tervezi, hogy addig folytatja a züllesztést, míg teljessé nem teszi az ember romlását. Krisztus azért szállt síkra, hogy az ember helyett legyőzze az ördögöt, mert látta, hogy magára hagyva sehogyan sem bír győzelmet aratni. Krisztus a szenvedéssel teli, lemondó, önfeláldozó életével és megaláztatásával, majd végső halálával készítette elő az utat az ember megváltásához. Segítséget hozott az embernek, hogy ha követi Krisztus példáját, győzelmet tudjon aratni magáért, amint Krisztus is győzött érte. {3T 372.1}   

“What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? for ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.” “Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.” “Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness? and what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel? and what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be My people. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you, and will be a Father unto you, and ye shall be My sons and daughters, saith the Lord Almighty.” {3T 372.2}

„Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” „Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent ezek vagytok ti.” „Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel. És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez. Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondta: Lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek, és magamhoz fogadlak titeket. És leszek néktek Atyátok, és lesztek fiaimmá és lányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” {3T 372.2}   

How graciously and tenderly our heavenly Father deals with His children! He preserves them from a thousand dangers to them unseen and guards them from the subtle arts of Satan, lest they should be destroyed. Because the protecting care of God through His angels is not seen by our dull vision, we do not try to contemplate and appreciate the ever-watchful interest that our kind and benevolent Creator has in the work of His hands; and we are not grateful for the multitude of mercies that He daily bestows upon us. {3T 373.1}

Mennyei Atyánk mily kegyelmesen s gyengéden bánik gyermekeivel! Megőrzi őket ezernyi ismeretlen veszélytől, s megóvja őket Sátán körmönfont ármányaitól, nehogy elpusztuljanak. Mivel Istennek angyalai által végzett védelmező gondoskodása láthatatlan homályos szemünk előtt, azért ne is próbáljuk elképzelni és megbecsülni azt az örökké éber érdeklődést, mellyel szeretetteljes és jó szándékú Teremtőnk viseltetik kezének alkotásai iránt? Nem vagyunk hálásak a kegyelem sokrétűségéért, amelyet naponta ránk áraszt. {3T 373.1}   

The young are ignorant of the many dangers to which they are daily exposed. They can never fully know them all; but if they are watchful and prayerful, God will keep their consciences sensitive and their perceptions clear, that they may discern the workings of the enemy and be fortified against his attacks. But many of the young have so long followed their own inclinations that duty is a meaningless word to them. They do not realize the high and holy duties which they may have to do for the benefit of others and for the glory of God; and they utterly neglect to perform them. {3T 373.2}

A fiatalok nem ismerik a sok-sok veszélyt, melynek naponta ki vannak téve. Soha teljesen meg nem ismerhetik azokat, de ha virrasztanak és imádkoznak, akkor Isten érzékenynek őrzi meg lelkiismeretüket, s tisztán a felfogásukat, hogy felismerjék az ellenség áskálódását, és támadásai közepette is erősek legyenek. Ám sok fiatal már hosszú ideje hajlamait követi, hogy a kötelesség semmitmondó szó előttük. Nem értik meg a magasztos és szent kötelességeket, melyeket végezniük kell mások javára és Isten dicsőségére, s teljesen elhanyagolják a teljesítésüket. {3T 373.2}   

If the youth could only awake to deeply feel their need of strength from God to resist the temptations of Satan, precious victories would be theirs, and they would obtain a valuable experience in the Christian warfare. How few of the young think of the exhortation of the inspired apostle Peter: “Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour: whom resist steadfast in the faith.” In the vision given to John he saw the power of Satan over men and exclaimed: “Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time.” {3T 373.3}

Ha a fiatalok fel tudnának ébredni, hogy mélyen átérezzék, hogy Istentől van szükségük erőre a Sátán kísértései ellen, értékes győzelmeket arathatnának, s becses tapasztalatra tehetnének szert a keresztény hadviselés terén. Milyen kevés fiatal gondol Péternek, az ihletett apostolnak intésével: „Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresvén, kit elnyeljen. Akinek álljatok ellen.” János látomásban látta az ördög hatalmát az emberek felett, ezért kiáltotta: „Jaj a föld és tenger lakosainak, mert leszállott az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van.” {3T 373.3}   

The only safety for the young is in unceasing watchfulness and humble prayer. They need not flatter themselves that they can be Christians without these. Satan conceals his temptations and his devices under a cover of light, as when he approached Christ in the wilderness. He was then in appearance as one of the heavenly angels. The adversary of our souls will approach us as a heavenly guest, and the apostle recommends sobriety and vigilance as our only safety. The young who indulge in carelessness and levity, and who neglect Christian duties, are continually falling under the temptations of the enemy, instead of overcoming as Christ overcame. {3T 374.1}

A fiatalok egyedüli biztonsága a folytonos virrasztás és alázatos ima. Ne áltassák magukat, hogy e kettő nélkül is keresztények tudnának lenni. Az ördög ma is a világosság leple alá rejti kísértéseit és cselvetéseit, épp úgy, mint Krisztust is megközelítette a pusztában. Ott is mennyei angyalok külsejét öltötte magára. Az üdvösség ellenfele mennyei vendégként közelít meg minket, az apostol azért javasolja az óvatosságot és éberséget, mint egyedüli biztonságot. A fiatal, aki gondtalanságot és könnyelműséget enged meg magának, s elhanyagolja a keresztény kötelességet, az egyre az ellenség kísértései alá esik, ahelyett, hogy győzelmeket aratna, amint Krisztus is győzött. {3T 374.1}   

The service of Christ is not drudgery to the fully consecrated soul. Obedience to our Saviour does not detract from our happiness and true pleasure in this life, but it has a refining, elevating power upon our characters. The daily study of the precious words of life found in the Bible strengthens the intellect and furnishes a knowledge of the grand and glorious works of God in nature. Through the study of the Scriptures we obtain a correct knowledge of how to live so as to enjoy the greatest amount of unalloyed happiness. The Bible student is also furnished with Scripture arguments so that he can meet the doubts of unbelievers and remove them by the clear light of truth. Those who have searched the Scriptures may ever be fortified against the temptations of Satan; they may be thoroughly furnished to all good works and prepared to give to every man that asketh them a reason of the hope that is in them. {3T 374.2}

A teljesen megtért számára nem fárasztó teher a Krisztus szolgálata. Az Üdvözítő iránti engedelmesség ez életben sem csökkenti boldogságunkat és igaz örömünket, hanem finomító, felemelő hatalmat gyakorol jellemükre. Az élet becses Igéjének Bibliában található mindennapos tanulása megerősíti szellemi képességünket, felszerel minket az Isten természetben fellelhető nagyszerű és dicső műveinek ismeretével. A Szentírás tanulmányozása által szert teszünk a helyes tudásra, mellyel a lehető legtöbb tiszta, zavartalan boldogságnak örvendhetünk. A Biblia kutatója felfegyverzi magát a Szentírás érveivel is, hogy el tudja távolítani a hitetlenek kételyeit, s az igazság tiszta fényével tud szembeszegülni azokkal. A Szentírás kutatói mindig erőt meríthetnek belőle az ördög kísértései ellen, teljesek lehetnek jócselekedeteikben, s meg tudnak felelni annak, aki reménységükről kérdőre vonja őket. {3T 374.2}   

The impression is too frequently left upon minds that religion is degrading and that it is a condescension for sinners to accept of the Bible standard as their rule of life. They think that its requirements are unrefined, and that, in accepting it, they must relinquish all their tastes for, and enjoyment of, that which is beautiful, and instead must accept of humiliation and degradation. Satan never fastens a greater deception upon minds than this. The pure religion of Jesus requires of its followers the simplicity of natural beauty and the polish of natural refinement and elevated purity, rather than the artificial and false. {3T 374.3}

Gyakran az a benyomás marad az emberekben, hogy a vallás megalázó, s hogy a bűnösök részéről leereszkedés, ha életük szabályának fogadják el a Biblia mértékét. Azt képzelik, hogy Isten követelményei kifinomulatlanok, s ha elfogadják ezeket, le kell mondaniuk ízlésükről, s arról, hogy a szépnek örvendezzenek. Azt képzelik, hogy e helyett a megalázást és a lesüllyedést kell elfogadniuk. Az ördög sosem hoz aljasabb csalást, mint ezt. A mesterséges és hamis helyett Jézus tiszta vallása elvárja követőitől a természetes szépség egyszerűségét, a természetes kifinomultság és emelkedett erkölcsi tisztaság csiszoltságát. {3T 374.3}   

While pure religion is looked upon as exacting in its demands and, with the young especially, is unfavorably contrasted with the false glitter and tinsel of the world, the Bible requirements are regarded as humiliating, self-denying tests, which take from them all the enjoyment of life. But the religion of the Bible ever has a tendency to elevate and refine. And had the professed followers of Christ carried out the principles of pure religion in their lives, the religion of Christ would be acceptable to more refined minds. The religion of the Bible has nothing in it which would jar upon the finest feelings. It is, in all its precepts and requirements, as pure as the character of God and as elevated as His throne. {3T 375.1}

Úgy tekintik a tiszta vallást, mint aminek nagyon szigorúak a követelményei, s kedvezőtlenül hasonlítható össze a világ csillogásával, ragyogásával, különösen a fiatalok esetében. Megalázó, lemondó próbának tartják, mely megfoszt az élet minden örömétől. Holott a Biblia vallása mindig arra hajlik, hogy felemeljen és finomítson. S ha Krisztus hitvalló követői megvalósítanák életükben a hamisítatlan vallás elveit, akkor az elfogadható lenne a kifinomultan gondolkodó emberek előtt. A Biblia vallásában semmi sem hat bántón akár a legnemesebb érzésekre is. Minden tanítása és követelménye oly tiszta, mint Isten jelleme, s magasztos, mint az Úr királyi széke. {3T 375.1}   

The Redeemer of the world has warned us against the pride of life, but not against its grace and natural beauty. He pointed to all the glowing beauty of the flowers of the field and to the lily reposing in its spotless purity upon the bosom of the lake and said: “Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin: and yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.” Here He shows that notwithstanding persons may have great care, and may toil with weariness to make themselves objects of admiration by their outward decorations, all their artificial adornments, which they value so highly, will not bear comparison with the simple flowers of the field for natural loveliness. Even these simple flowers, with God's adornment, would outvie in loveliness the gorgeous apparel of Solomon. “Even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.” {3T 375.2}

A világ Megváltója figyelmeztetett ugyan bennünket az élet kevélysége ellen, de nem az élet kellemes oldalai, sem a természet szépségei ellen. Hiszen ő említette a mezei virágok ragyogó szépségét, s a tó tükrén ringó tavirózsa tisztaságát, mikor így szólt: „Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.” Arra tereli itt a figyelmet, hogy bár valaki gondos lehet, fárasztó munkát végezhet, hogy a csodálat tárgyává tegye magát a külső díszekkel, az összes elképzelhető cicomával, mégsem vetekedhet a természetes szépséggel, a mező egyszerű virágaival. Isten díszítésével a virágok is felülmúlják Salamon legszemkápráztatóbb öltözetét: „Salamon, minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.” {3T 375.2}   

Here is an important lesson for every follower of Christ. The Redeemer of the world speaks to the youth. Will you listen to His words of heavenly instruction? He presents before you themes for thought that will ennoble, elevate, refine, and purify, but which will never degrade or dwarf the intellect. His voice is speaking to you: “Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.” “Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.” If the light of God be in you, it will shine forth to others. It can never be concealed. {3T 376.1}

Fontos tanítás rejlik ebben Krisztus követői számára. A világ megváltója a fiatalokhoz intézi szavait. Hallgatni fogtok-e a mennyei Tanító szavára? Olyan tárgyakat tár elétek megfontolásra, melyek megnemesítenek, felemelnek, kifinomítanak, megtisztítanak, és soha le nem aljasítják, soha alantassá nem teszik a szellemi képességeket. Az ő hangja szól hozzátok: „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.” „Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Ha Isten világossága bennetek van, akkor az világítani fog másoknak is. Mert lehetetlen elrejteni. {3T 376.1}   

Dear youth, a disposition in you to dress according to the fashion, and to wear lace and gold and artificials for display, will not recommend to others your religion or the truth that you profess. People of discernment will look upon your attempts to beautify the external as proof of weak minds and proud hearts. Simple, plain, unpretending dress will be a recommendation to my youthful sisters. In no better way can you let your light shine to others than in your simplicity of dress and deportment. You may show to all that, in comparison with eternal things, you place a proper estimate upon the things of this life. {3T 376.2}

Kedves fiatalok, hajlotok a világias öltözködésre; hogy csipkéket, aranyat és mesterséges díszeket viseljetek hivalkodásra, de ez nem fogja beajánlani a vallásotokat az embereknek, sem az igazságot, melyet vallotok. Éles látású emberek annak bizonyítékaként veszik külsőtök szépítgetésére irányuló kísérleteiteket, hogy gyenge az elmétek, s büszke a szívetek. Ifjú nővéreimnek jó ajánlólevél lesz az egyszerű, keresetlen, szerény öltözet. Nincs jobb módja, hogy úgy fényljék világosságotok az emberek előtt, mintha szerényen öltözködtök, és szerényen viselkedtek. Ezzel bizonyítjátok, hogy az örök élethez képest nem tartjátok fontosnak az evilági dolgokat. {3T 376.2}   

Now is your golden opportunity to form pure and holy characters for heaven. You cannot afford to devote these precious moments to trimming and ruffling and beautifying the external to the neglect of the inward adorning. “Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel; but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.” {3T 376.3}

Most nyílik előttetek aranyat érő lehetőség, hogy ártatlan, ártalmatlan, tiszta és szent jellemet alakítsatok ki a menny számára. Nem vethetitek koncul e drága órákat a csokroknak, szalagoknak, a külső felcicomázásnak – a benső ékesítés rovására. „Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából, vagy öltözékek felvevéséből való. Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.” {3T 376.3}   

God, who created everything lovely and beautiful that the eye rests upon, is a lover of the beautiful. He shows you how He estimates true beauty. The ornament of a meek and quiet spirit is in His sight of great price. Shall we not seek earnestly to gain that which God estimates as more valuable than costly dress or pearls or gold? The inward adorning, the grace of meekness, a spirit in harmony with the heavenly angels, will not lessen true dignity of character or make us less lovely here in this world. {3T 376.4}

Isten, aki mindent szépnek s gyönyörködtetőnek teremtett, amin csak megnyugszik a szem, nagyon szereti a szépet. Ő mutatja meg, hogyan értékeljétek a valódi szépséget. Isten előtt a rejtett belső ember értékes, a zavartalan szelídség és lelki nyugalom ékessége. Törekedjünk hát buzgón, hogy elérjük, ami értékesebb Isten előtt, mint a költséges öltözék, a gyöngyök, vagy az arany! A belső ékesség, a szelídség kegyessége, a mennyei angyalokkal összhangban álló lelki nyugalom nem csökkenti a jellem valódi méltóságát, s e világon sem tesz bennünket kevésbé vonzóvá. {3T 376.4}   

Religion, pure and undefiled, ennobles its possessor. You will ever find with the true Christian a marked cheerfulness, a holy, happy confidence in God, a submission to His providences, that is refreshing to the soul. By the Christian, God's love and benevolence can be seen in every bounty he receives. The beauties in nature are a theme for contemplation. In studying the natural loveliness surrounding us, the mind is carried up through nature to the Author of all that is lovely. All the works of God are speaking to our senses, magnifying His power, exalting His wisdom. Every created thing has in it charms which interest the child of God and mold his taste to regard these precious evidences of God's love above the work of human skill. {3T 377.1}

A tiszta és szeplőtlen vallásosság nemessé változtatja birtokosát. Az igazi keresztényben mindig fellelhető a kifejezett derű, Istenbe vetett szent, örömteljes bizalom, a gondviselés iránti alávetettség, mely felüdíti a lelket. A keresztény minden elnyert jóban Isten szeretetét és gondoskodását látja. A természet adományai méltók, hogy elgondolkozzunk rajtuk. Ha szemügyre vesszük környezetünk természetes szépségét, gondolataink felemelkednek a természet Alkotójához, aki minden szépséget teremtett. Isten művei szólnak érzékeinkhez, dicsőítik az Úr hatalmát s bölcsességét. Minden teremtett dolognak megvan a maga varázsa, bája, mely felkelti Isten gyermekének érdeklődését, s arra neveli, hogy többre becsülje Isten szeretetének e becses bizonyítékait, mint az ember alkotásait. {3T 377.1}   

The prophet, in words of glowing fervor, magnifies God in His created works: “When I consider Thy heavens, the work of Thy fingers, the moon and the stars, which Thou hast ordained; what is man, that Thou art mindful of him? and the son of man, that Thou visitest him?” “O Lord our Lord, how excellent is Thy name in all the earth! I will praise thee, O Lord, with my whole heart; I will show forth all Thy marvelous works.” {3T 377.2}

A látnok a lelkesedés szavaival dicsőíti Isten teremtett műveit: „Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember – mondom –, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá?” „Mi Urunk, Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!” „Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételeidet.” {3T 377.2}   

It is absence of religion that makes the path of so many professors of religion shadowy. There are those who may pass for Christians but who are unworthy the name. They have not Christian characters. When their Christianity is put to the test, its falsity is too evident. True religion is seen in the daily deportment. The life of the Christian is characterized by earnest, unselfish working to do others good and to glorify God. His path is not dark and gloomy. An inspired writer has said: “But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day. The way of the wicked is as darkness: they know not at what they stumble.” {3T 377.3}

A vallás olyan sok vallójának a vallás hiánya teszi árnyékossá ösvényét. Van, aki bár kereszténynek látszik, mégis méltatlan e névre. Nincsen keresztény jellemük. Mikor keresztény voltuk próbára kerül, vallásuk hamissága nagyon nyilvánvaló. Az igaz vallásosság meglátszik a mindennapi viselkedésen. A keresztény életét őszinte szívből fakadó, önzetlen cselekedetek jellemzik, a mások javára és Isten dicsőségére végzett cselekedetek. A keresztény ösvénye nem sötét és borús. Ihletett író mondja: „Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják, miben ütköznek meg.” {3T 377.3}   

And shall the young live vain and thoughtless lives of fashion and frivolity, dwarfing their intellect to the matter of dress and consuming their time in sensual pleasure? When they are all unready, God may say to them: “This night your folly shall end.” He may permit mortal sickness to come upon those who have borne no fruit to His glory. While facing the realities of eternity, they may begin to realize the value of time and of the life they have lost. They may then have some sense of the worth of the soul. They see that their lives have not glorified God in lighting the path of others to heaven. They have lived to glorify self. And when racked with pain and with anguish of soul they cannot have clear conceptions of eternal things. They may review their past lives, and in their remorse may each cry out: “I have done nothing for Jesus, who has done everything for me. My life has been a terrible failure.” {3T 377.4}

A fiatalok éljenek talán hiábavaló s következetlen életet, a divat és könnyelműség életét, a ruhaügyek szintjére alacsonyítva le szellemi képességeiket, és bűnös, érzéki élvezetekre pazarolva idejüket? Még ha nem is állnak készen, Isten így szólhat hozzájuk: Ma éjjel véget ér dicsőséged. Halálos betegséget engedélyezhet azokra, akik nem teremnek gyümölcsöt az ő dicsőségére. Mikor az örökkévalóság tényeivel kerülnek szembe, talán megértik az idő és életük értékét, melyet most elveszítettek. Akkor talán eszükbe veszik az üdvösség értékét. Belátják, hogy nem dicsőítették Istent életükkel, nem világították meg mások előtt a mennybe vezető utat. Csak a maguk dicsőítésére éltek. S mikor kínok gyötrik, s lelki bánkódás emészti őket, már nem lesz világos fogalmuk az örökkévaló dolgokról. Áttekinthetik múlt életüket, s lelkiismeretfurdalástól mardosva így kiáltanak fel: Semmit sem tettem Jézusért, noha ő mindent megtett értem. Borzalmasan hiábavaló volt az életem! {3T 377.4}   

While you pray, dear youth, that you may not be led into temptation, remember that your work does not end with the prayer. You must then answer your own prayer as far as possible by resisting temptation, and leave that which you cannot do for yourselves for Jesus to do for you. You cannot be too guarded in your words and in your deportment, lest you invite the enemy to tempt you. Many of our youth, by their careless disregard of the warnings and reproofs given them, open the door wide for Satan to enter. With God's word for our guide and Jesus as our heavenly Teacher we need not be ignorant of His requirements or of Satan's devices and be overcome by his temptations. It will be no unpleasant task to be obedient to the will of God when we yield ourselves fully to be directed by His Spirit. {3T 378.1}

Míg imádkozol kedves fiatal, hogy el ne ess a kísértésben, ne feledd, hogy kötelességed nem ér véget az imával. Amennyire csak lehet, magadnak kell megfelelned imádra azzal, hogy ellenállsz a kísértésnek. S amit magad nem bírsz megtenni, bízd Jézusra, hogy ő megtegye érted. Szavaiddal és viselkedéseddel lehetetlen túlzásba vinni az elővigyázatot, nehogy meghívd az ellenséget, hogy megkísértsen. Sok fiatal, semmibe véve a figyelmeztetéseket és intéseket, szélesre tárja az ajtót az ördög előtt. Isten szavával, mint vezetőnkkel, s Jézussal, mint mennyei Tanítónkkal, nem kell tudatlannak lennünk az Úr kívánalmai, sem az ördög csapdái felől, nem elkerülhetetlen, hogy kísértései legyőzzenek. Mikor teljesen átadjuk magunkat az Úr Lelke irányításának, nem lesz nyűgös kötelesség engedelmeskednünk Isten akaratának. {3T 378.1}   

Now is the time to work. If we are children of God, as long as we live in the world He will give us our work. We can never say that we have nothing to do so long as there remains a work undone. I wish that all the young could see, as I have seen, the work that they can do and that God will hold them responsible for neglecting. The greatest work that was ever accomplished in the world was done by Him who was a man of sorrows and acquainted with grief. A frivolous-minded person will never accomplish good. {3T 378.2}

Ideje komolyan vennünk a dolgokat. Ha Isten gyermekei vagyunk, míg csak e világban élünk, feladatokat bíz ránk. Nem mondhatjuk, hogy semmi tennivalónk, míg bármi is elvégzésre vár. Bár minden fiatal úgy látná, mint én, hogy mit végezhetnének el, s hogy Isten felelősnek tartja őket, ha hanyagok. Ő végezte el a világon a legjelentősebb feladatot, ő a fájdalmak férfija, aki tudta, mi a szenvedés. A léha gondolkodású soha jót nem végez. {3T 378.2}   

The spiritual weakness of many young men and women in this age is deplorable because they could be powerful agents for good if they were consecrated to God. I mourn greatly the lack of stability with the young. This we should all deplore. There seems to be a lack of power to do right, a lack of earnest effort to obey the calls of duty rather than those of inclination. There seems to be with some but little strength to resist temptation. The reason why they are dwarfs in spiritual things is because they do not by exercise grow spiritually strong. They stand still when they should be going forward. Every step in the life of faith and duty is a step toward heaven. I want greatly to hear of a reformation in many respects such as the young have never heretofore realized. Every inducement that Satan can invent is pressed upon them to make them indifferent and careless in regard to eternal things. I suggest that special efforts be made by the youth to help one another to live faithful to their baptismal vows and that they pledge themselves solemnly before God to withdraw their affections from dress and display. {3T 379.1}

Szomorú, ha manapság sok ifjú és lány lelki gyengeségben szenved, mert ha Istennek szentelnék magukat, hatalmas eszközök lehetnének a jóra. Milyen fájdalom a fiatalok szilárdságának, állhatatosságának hiánya. Valamennyiünknek szánakozni kellene ezen. Szemlátomást kevés az erejük a helyes viselkedéshez, hiányzik belőlük az őszinte igyekezet, hogy inkább a kötelesség hívásainak, mint hajlandóságaiknak engedelmeskedjenek. Némelyekben mintha alig lenne erő, hogy ellenálljanak a kísértésnek. Azért csenevészek a lelkiekben, mert nem erősödnek bennük gyakorlás által. Egyhelyben topognak, holott előre kellene törniük. A hitélet s kötelességteljesítés terén minden előre megtett lépés közelebb visz bennünket a mennyhez. Olyan megújulásról szeretnénk hallani, amilyet a fiatalok eddig nem valósítottak meg. Sátán rájuk erőszakol minden csalétket, amit csak ki tud eszelni, hogy közönyössé és hanyaggá tegye őket. Azt javaslom, hogy a fiatalok tegyenek rendkívüli erőfeszítést, hogy támogassák egymást, hogy hűek maradjanak a keresztséggel vállalt ígéretekhez, s kötelezzék el magukat Isten előtt, hogy visszavonják szeretetüket a kiöltözködéstől és hivalkodástól. {3T 379.1}   

I would remind the youth who ornament their persons and wear feathers upon their hats that, because of their sins, our Saviour's head wore the shameful crown of thorns. When you devote precious time to trimming your apparel, remember that the King of glory wore a plain, seamless coat. You who weary yourselves in decorating your persons, please bear in mind that Jesus was often weary from incessant toil and self-denial and self-sacrifice to bless the suffering and needy. He spent whole nights in prayer upon the lonely mountains, not because of His weakness and His necessities, but because He saw, He felt, the weakness of your natures to resist the temptations of the enemy upon the very points where you are now overcome. He knew that you would be indifferent in regard to your dangers and would not feel your need of prayer. It was on our account that He poured out His prayers to His Father with strong cries and tears. It was to save us from the very pride and love of vanity and pleasure which we now indulge, and which crowds out the love of Jesus, that those tears were shed and that our Saviour's visage was marred with sorrow and anguish more than any of the sons of men. {3T 379.2}

Emlékeztetni szeretném a fiatalokat, akik egyre díszítgetik magukat, kalapjukat, hogy az Üdvözítő az ő bűneikért viselt szégyenletes töviskoronát. Amikor értékes időt pazarolnak külsejük cicomázására, ne feledjék, hogy a dicsőség királya egyszerű, egy darabból szőtt öltözetet viselt. Akiknek az a gondjuk, hogy személyüket díszítgessék, ne feledjék, hogy Jézus gyakran kimerült volt a szakadatlan, súlyos fáradozástól, lemondástól és önfeláldozástól, csak hogy a szenvedők, s lelki szükséget látók áldására lehessen. Egész éjszakákat töltött imában, magányos hegyekben. Nem gyengeségei és szükségletei miatt, hanem mert ismerte természetetek gyengeségét, hogy épp azokon a pontokon álljatok ellen az ellenségnek, ahol most vereséget szenvedtek. Tudta, hogy közönyösek lesztek a fenyegető veszedelem iránt, s nem érzitek át az ima szűkségét. Értünk öntötte ki könyörgését az Atya előtt hangos kiáltásokkal és könnyhullatással, hogy megmentsen bennünket a kevélységtől, a hiúság s élvezetek szeretetétől, amelyekbe most belemerülünk, melyek kiszorítják a Jézus iránti szeretetet. Ezért ontotta könnyeit, s azért törte meg tekintetét a bánat és a kín, bárki emberfiánál inkább. {3T 379.2}   

Will you, young friends, arise and shake off this dreadful indifference and stupor which has conformed you to the world? Will you heed the voice of warning which tells you that destruction lies in the path of those who are at ease in this hour of danger? God's patience will not always wait for you, poor, trifling souls. He who holds our destinies in His hands will not always be trifled with. Jesus declares to us that there is a greater sin than that which caused the destruction of Sodom and Gomorrah. It is the sin of those who have the great light of truth in these days and who are not moved to repentance. It is the sin of rejecting the light of the most solemn message of mercy to the world. It is the sin of those who see Jesus in the wilderness of temptation, bowed down as with mortal agony because of the sins of the world, and yet are not moved to thorough repentance. He fasted nearly six weeks to overcome, in behalf of men, the indulgence of appetite and vanity, and the desire for display and worldly honor. He has shown them how they may overcome on their own account as He overcame; but it is not pleasant to their natures to endure conflict and reproach, derision and shame, for His dear sake. It is not agreeable to deny self and to be ever seeking to do good to others. It is not pleasant to overcome as Christ overcame, so they turn from the pattern which is plainly given them to copy and refuse to imitate the example that the Saviour came from the heavenly courts to leave them. {3T 380.1}

Ébredjetek fel hát ifjú barátaim, rázzátok le az ijesztő közönyt s kábultságot, mely a világhoz igazodásra késztet! Hallgassatok az intő szóra, mely arra tanít, hogy pusztulás leselkedik azok ösvényén, akik a veszélynek ez óráján könnyen veszik a dolgokat. Isten türelme nem vár rátok örökké, szegény, komolytalan lelkekre. Aki kezében tartja sorsunkat, nem hagy örökre gúnyt űzni magából. Jézus kijelentette, hogy súlyosabb bűn is létezik, mint amely elpusztította Szodomát és Gomorát. Azok vétke, akik elnyerték ugyan az igazság ragyogó fényét, mégsem készteti ez őket bűnbánatra. Ez a vétek nem más, minthogy elrejtjük a világnak szóló legkomolyabb üzenet fényét. Azok bűne, akik bár látták Jézust a kísértés pusztájában, mikor halálos kínnal görnyedt a világ bűnének súlya alatt, e látvány mégsem készteti őket alapos megtérésre. Urunk csaknem hat hétig böjtölt, hogy az emberért győzzön az étvágyon, a hiúságon, a cicomáskodás és a világi megtiszteltetés kívánásán. Jézus megmutatta nekik, hogy tudnak magukért győzni, amint ő is győzött. Mégis húzódozik a természetük, hogy a drága Megváltóért elviseljék a rosszallást és gyalázatot, a gúnykacajt és szégyent. Nincs ínyükre megtagadni magukat, s a más javát akarni. Nem kellemes győzniük, amint ő is győzött, ezért hátat fordítanak a példának, melyet pedig félreérthetetlenül követésre adott számukra az Úr. Nem hajlandók követni a példát, melyért az Üdvözítő lejött a mennyei udvarokból, hogy rájuk hagyja. {3T 380.1}   

It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for those who have had the privileges and the great light which shines in our day, but who have neglected to follow the light and to give their hearts fully to God. {3T 380.2}

Az ítélet napján enyhébb sorsa lesz Szodomának és Gomorának, mint akiknek osztályrészül jutott a ma ragyogó fényes világosság és előjogok, s mégsem követik a fényt, mégsem adják át szívüket teljesen Istennek. {3T 380.2}