× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 28—Moses and Aaron

MÓZES ÉS ÁRON

Upon Mount Hor Aaron died and was buried. Moses, Aaron's brother, and Eleazar, his son, accompanied him to the mount. The painful duty was laid upon Moses to remove from his brother Aaron the sacerdotal robes and place them upon Eleazar, for God had said that he should succeed Aaron in the priesthood. Moses and Eleazar witnessed the death of Aaron, and Moses buried him in the mount. This scene upon Mount Hor carries our minds back to some of the most striking events in the life of Aaron. {3T 293.2}

Áron meghalt a Hór hegyén, ahol el is temették. Fivére, Mózes és Áron fia, Eleázár kisérték fel a hegyre. Mózes fájdalmas kötelessége volt levenni bátyjáról, Áronról a papi öltözéket, és Eleázárra adni, mert Isten megmondta, hogy neki kell követni Áront a papi tisztben. Mózes és Eleázár szemtanúja volt Áron halálának. Mózes temette el őt a hegyen. A Hór hegyi események eszünkbe juttatják Áron életének legfelejthetetlenebb eseményeit. {3T 293.2}   

Aaron was a man of amiable disposition, whom God selected to stand with Moses and speak for him; in short, to be mouthpiece for Moses. God might have chosen Aaron as leader; but He who is acquainted with hearts, who understands character, knew that Aaron was yielding and lacked moral courage to stand in defense of the right under all circumstances, irrespective of consequences. Aaron's desire to have the good will of the people sometimes led him to commit great wrongs. He too frequently yielded to their entreaties, and in so doing dishonored God. The same lack of firmness for the right in his family resulted in the death of two of his sons. Aaron was eminent for piety and usefulness, but he neglected to discipline his family. Rather than perform the task of requiring respect and reverence of his sons, he allowed them to follow their inclinations. He did not discipline them in self-denial, but yielded to their wishes. They were not disciplined to respect and reverence parental authority. The father was the proper ruler of his own family as long as he lived. His authority was not to cease, even after his children were grown up and had families of their own. God Himself was the monarch of the nation, and from the people He claimed obedience and honor. {3T 293.3}

Áron megnyerő természetű férfi volt, akit Isten arra választott ki, hogy Mózes mellett álljon és szóljon helyette, hogy Mózes szószólója legyen. Isten Áront választhatta volna vezetőnek, de aki ismeri a szíveket és az emberi jellemet, tudta, hogy Áron határozatlan, nincs benne erkölcsi bátorság, hogy bármily körülmények közt síkra szálljon a helyes mellett, tekintet nélkül a következményekre. Áron népszerűségre vágyott, s olykor rávették, hogy súlyos hibákat kövessen el. Gyakran hallgatott az emberek unszolására, ezzel szégyent hozva Istenre. A helyes mellett való kiállás hiánya okozta két fia halálát. Áron, bár maga kimagaslóan istenfélő volt, mégsem fegyelmezte a családját. Ahelyett, hogy eleget tett volna kötelességének, ahelyett, hogy megkövetelte volna fiaitól a tiszteletet, eltűrte, hogy hajlamaikat kövessék. Nem nevelte őket lemondásra, hanem eleget tett kívánságaiknak. Nem nevelte gyermekeit arra, hogy tiszteletben tartsák a szülő tekintélyét. Amíg élt, természetesen az apa volt a család feje. Fennhatóságának akkor sem volt szabad megszűnni, amikor gyermekei felnőttek, s nekik is gyermekeik születtek. Maga Isten volt a nemzet uralkodója, s az Úr elvárta tőlük, hogy engedelmeskedjenek neki, s tiszteljék őt. {3T 293.3}   

The order and prosperity of the kingdom depended upon the good order of the church. And the prosperity, harmony, and order of the church depended upon the good order and thorough discipline of families. God punishes the unfaithfulness of parents, to whom He has entrusted the duty of maintaining the principles of parental government, which lie at the foundation of church discipline and the prosperity of the nation. One undisciplined child has frequently marred the peace and harmony of a church, and incited a nation to murmuring and rebellion. In a most solemn manner the Lord has enjoined upon children their duty to affectionately respect and honor their parents. And on the other hand He requires parents to train up their children and with unceasing diligence to educate them with regard to the claims of His law and to instruct them in the knowledge and fear of God. These injunctions which God laid upon the Jews with so much solemnity, rest with equal weight upon Christian parents. Those who neglect the light and instruction which God has given in His word in regard to training their children and commanding their households after them, will have a fearful account to settle. Aaron's criminal neglect to command the respect and reverence of his sons resulted in their death. {3T 294.1}

A nemzet rendje és jóléte függött a gyülekezet kellő rendjétől. A gyülekezet jóléte, egysége és rendje pedig a családok rendjétől és alapos fegyelmétől. Isten megbünteti a szülők hűtlenségét, mert hisz rájuk bízta a szülői kormányzat elveinek fenntartását, ami a gyülekezeti fegyelem és a nemzet jólétének alapja. Egyetlen fegyelmezetlen gyermek gyakran az egész gyülekezet békéjét s egységét megrontja, sőt zúgolódásra valamint lázadásra bujtogathatja a nemzetet. Az Úr komolyan megparancsolta a gyermekeknek, hogy kötelességük tisztelni és becsülni szüleiket. Másrészt elvárja a szülőktől, hogy fegyelemben neveljék gyermekeiket, és lankadatlan szorgalommal tanítsák őket Isten törvényeinek megtartására, neveljék őket Isten ismeretére és félelmére. Ezek az utasítások, melyeket Isten a zsidóknak adott, ugyanolyan súllyal vonatkoznak a keresztény szülőkre is. Akik elhanyagolják a fényt s az utasításokat, melyeket Isten szava közöl gyermekeik fegyelmezéséről, hogy magukon kezdve házuk népétől is várják el ezek megtartását, azoknak félelmetes számlát kell kiegyenlíteniük. Áron bűnös hanyagsága, amiért nem követelte meg fiai tiszteletét s engedelmességét, mindkettő halálát okozta. {3T 294.1}   

God distinguished Aaron by choosing him and his male posterity for the priesthood. His sons ministered in the sacred office. Nadab and Abihu failed to reverence the command of God to offer sacred fire upon their censers with the incense before Him. God had forbidden them, upon pain of death, to present the common fire before Him with the incense. {3T 295.1}

Isten megtiszteltetésben részesítette Áront, mikor őt és férfiutódait választotta a papi tisztre. Az ő fiai szolgáltak a szent hivatásban. Nádáb és Abihu nem tartották tiszteletben Isten parancsát, hogy a jó illatú áldozathoz szent tűzből vegyenek füstölőikbe. Isten halálbüntetés terhe mellett tiltotta meg, hogy füstölőjükben közönséges tűzzel áldozzanak előtte. {3T 295.1}   

But here is seen the result of loose discipline. As these sons of Aaron had not been educated to respect and reverence the commands of their father, as they disregarded parental authority, they did not realize the necessity of explicitly following the requirements of God. When indulging their appetite for wine and while under its exciting stimulus, their reason was clouded, and they could not discern the difference between the sacred and the common. Contrary to God's express direction, they dishonored Him by offering common instead of sacred fire. God visited them with His wrath; fire went forth from His presence and destroyed them. {3T 295.2}

Így tűnik ki a fegyelem lazaságának következménye. Mivel Áron nem nevelte fiait apjuk parancsainak tiszteletben tartására, fiai semmibe vették szülői tekintélyét. Ezért azt sem tartották feltétlenül szükségesnek, hogy pontosan kövessék Isten utasításait. Miután borral oltották szomjukat, a bor izgató hatása alatt állva, gondolkodásuk ködbe borult, ezért nem tettek különbséget a szent és a közönséges között. Isten kifejezett parancsa dacára, közönséges tűzzel áldoztak. Ezért Isten haraggal látogatta meg őket, tűz csapott fel jelenlétében, és mindkettőjüket megemésztette. {3T 295.2}   

Aaron bore his severe affliction with patience and humble submission. Sorrow and keen agony wrung his soul. He was convicted of his neglect of duty. He was priest of the most high God, to make atonement for the sins of the people. He was priest of his household, yet he had been inclined to pass over the folly of his children. He had neglected his duty to train and educate them to obedience, self-denial, and reverence for parental authority. Through feelings of misplaced indulgence, he failed to mold their characters with high reverence for eternal things. Aaron did not see, any more than many Christian parents now see, that his misplaced love and the indulgence of his children in wrong was preparing them for the certain displeasure of God and for His wrath to break forth upon them to their destruction. While Aaron neglected to exercise his authority, the justice of God awakened against them. Aaron had to learn that his gentle remonstrance, without a firm exercise of parental restraint, and his imprudent tenderness toward his sons were cruelty in the extreme. God took the work of justice into His own hands and destroyed the sons of Aaron. {3T 295.3}

Áron türelemmel és alázatos beletörődéssel viselte a súlyos csapást. Kínos fájdalom és gyász szorította lelkét. Tudta, hogy ő hanyagolta el kötelességét. A magasságos Isten papja volt, mégis hajlott rá, hogy szemet hunyjon gyermekei ballépései felett. Hanyagul végezte kötelességét, hogy engedelmességre, önmegtagadására, fegyelemre, s a szülői tekintély tiszteletére nevelje és szoktassa őket. Rosszul értelmezett elnézéssel elmulasztotta úgy alakítani jellemüket, hogy mély tiszteletet tanúsítsanak az örökkévaló dolgok iránt. Áron nem látta be, amint sok mai keresztény szülő sem látja be, hogy a rosszul értelmezett szeretet, s annak elnézése, ha gyermekei rosszat teszek, Isten kétségbevonhatatlan helytelenítéséhez, s haragjának megsemmisítő fellobbanásához vezethet. Áron nem gyakorolta tekintélyét, s Isten igazságszolgáltatása feltámadt ellenük. Áronnak meg kellett tanulnia, hogy erélytelen szemrehányása, a szülői szigor alkalmazása nélkül, fiai iránti erélytelen gyengédsége valójában a lehető legsúlyosabb kegyetlenség volt. Isten a maga kezébe vette hát az igazságszolgáltatást, és elpusztította Áron két fiát. {3T 295.3}   

When God called for Moses to come up into the mount, it was six days before he was received into the cloud, into the immediate presence of God. The top of the mountain was all aglow with the glory of God. And yet even while the children of Israel had this glory in their very sight, unbelief was so natural to them that they began to murmur with discontent because Moses was absent. While the glory of God signified His sacred presence upon the mountain, and their leader was in close converse with God, they should have been sanctifying themselves by close searching of heart, humiliation, and godly fear. God had left Aaron and Hur to take the place of Moses. In his absence the people were to consult and advise with these men of God's appointment. {3T 296.1}

Mikor Isten felhívta Mózest a hegyre, hat nap telt el, mielőtt befogadta őt a felhőbe, közvetlen jelenlétébe. A hegy csúcsa messzire tündökölt Isten dicsőségétől. S mégis, bár Izráel gyermekei közvetlenül tanúi voltak e látványnak, a kételkedés annyira a vérükben volt, hogy zúgolódni kezdtek Mózes távolléte miatt. Miközben Isten dicsősége mutatta, hogy szent jelenléte a hegyen tartózkodik, s vezetőjük szemtől-szembe beszél Istennel, addig alapos szívvizsgálattal, megalázkodással kellett volna megszentelődniük, és istenfélőnek maradniuk. Isten Áront és Húrt állította addig Mózes helyébe. Távollétében a népnek őket kellett volna megkérdezni, s az ő tanácsukra hallgatni. {3T 296.1}   

Here Aaron's deficiency as a leader or governor of Israel is seen. The people beset him to make them gods to go before them into Egypt. Here was an opportunity for Aaron to show his faith and unwavering confidence in God, and with firmness and decision to meet the proposition of the people. But his natural desire to please and to yield to the people led him to sacrifice the honor of God. He requested them to bring their ornaments to him, and he wrought out for them a golden calf and proclaimed before the people: “These be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt.” And to this senseless God he made an altar and proclaimed on the morrow a feast to the Lord. All restraint seemed to be removed from the people. They offered burnt offerings to the golden calf, and a spirit of levity took possession of them. They indulged in shameful rioting and drunkenness; they ate, they drank, and rose up to play. {3T 296.2}

Itt tűnik ki Áron elégtelensége, s vágya, hogy ő lehessen Izráel vezetője és kormányzója. A nép azért ostromolta, hogy készítsen nekik isteneket, akik majd előttük mennek Egyiptomba. Áronnak akkor alkalma nyílt bebizonyítani Istenbe vetett hitét, s tántoríthatatlan bizalmát, hogy szilárdan és határozottan ellenáll a nép javaslatának. Az a vonása, hogy a nép kedvére szeretett tenni, hogy teljesíteni akarta kívánságukat, arra vezette, hogy feláldozza Isten becsületét. Megparancsolta hát a népnek, hogy hozzák el ékszereiket, ő pedig borjút öntött azokból, és kihirdette a nép előtt: „Ezek a te isteneid Izráel, akik kihoztak téged Egyiptom földéről.” S e tehetetlen isten előtt épített oltárt, és jelentette ki, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. A nép, mintha lerázott volna minden fékentartást, égőáldozatot mutatott be az aranyborjúnak, majd erőt vett rajtuk a kicsapongás szelleme. Szégyenteljes dínom-dánomba, részegségbe merültek. Ettek, ittak, majd felkeltek mulatni. {3T 296.2}   

A few weeks only had passed since they had made a solemn covenant with God to obey His voice. They had listened to the words of God's law, spoken in awful grandeur from Sinai's mount, amid thunderings and lightnings and earthquakes. They had heard the declaration from the lips of God Himself: “I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before Me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate Me; and showing mercy unto thousands of them that love Me, and keep My commandments.” {3T 296.3}

Alig néhány hét múlt el, hogy Izráel fiai ünnepélyesen szövetséget kötöttek Istennel, hogy engedelmeskedni fognak szavának. Mennydörgés, villámlás, és földrengés közepette hallották szájából a törvényt, mikor félelmetes fenségében szólt a Sínai hegyről. Isten ajkáról hallották a szavakat: „Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy melyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteljed azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.” {3T 296.3}   

Aaron and also his sons had been exalted by being called into the mount to there witness the glory of God. “And they saw the God of Israel: and there was under His feet as it were a paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in His clearness.” {3T 297.1}

Áron és fiai abban az előjogban részesültek, hogy az Úr felhívta őket a hegyre, ahol szemtanúi voltak Isten dicsőségének. Látták Izráel Istenét. Lába alatt olyan valami volt, mint a zafírkő, és fénylett, mint a tiszta ég. {3T 297.1}   

God had appointed Nadab and Abihu to a most sacred work, therefore He honored them in a most wonderful manner. He gave them a view of His excellent glory, that the scenes they should witness in the mount would abide with them and the better qualify them to minister in His service and render to Him that exalted honor and reverence before the people which would give them clearer conceptions of His character and awaken in them due obedience and reverence for all His requirements. {3T 297.2}

Nádábot és Abihut Isten jelölte ki a legszentebb hivatásra, ezért a legkitüntetőbb módon megtisztelte őket. Megmutatta nekik szemkápráztató dicsőségét, hogy sose feledjék, aminek a hegyen tanúi voltak, s ezzel is alaposabban felkészítse őket az ő szolgálatával foglalkozni. Ama mély tiszteletet tanúsítsák iránta a nép előtt, mely világos fogalmat nyújtson nekik Isten jelleméről, illő engedelmességet és tiszteletet keltve bennük az Úr minden kívánalma iránt. {3T 297.2}   

Before Moses left his people for the mount, he read to them the words of the covenant that God had made with them, and they with one voice answered: “All that the Lord hath said will we do, and be obedient.” How great must have been the sin of Aaron, how aggravated in the sight of God! {3T 297.3}

Mielőtt Mózes felment a hegyre, felolvasta előttük a szövetség igéit, melyet Isten kötött velük, ők meg azt felelték rá: „Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk.” Mily súlyos volt hát Áron bűne, mennyire megnövekedett vétke az Isten szemében! {3T 297.3}   

While Moses was receiving the law of God in the mount, the Lord informed him of the sin of rebellious Israel and requested him to let them go, that He might destroy them. But Moses pleaded before God for the people. Although Moses was the meekest man that lived, yet when the interests of the people over whom God had appointed him as leader were at stake, he lost his natural timidity and with singular persistency and wonderful boldness pleaded with God for Israel. He would not consent that God should destroy His people, although God promised that in their destruction He would exalt Moses and raise up a better people than Israel. {3T 297.4}

Amikor Mózes átvette a hegyen Isten törvényét, az Úr közölte vele a lázadó Izráel bűnét. Kérte Mózest, ne állja el haragja útját, hadd törölje el őket. Mózes ennek ellenére is esedezett az Úrhoz a nép érdekében. Bár ő volt a legszelídebb ember, aki valaha is élt, de amikor a népről volt szó, akik élére Isten rendelte, elvesztette örökölt félénkségét, s egyedülálló következetességgel, bámulatra méltó merészséggel kérlelte Istent Izráel érdekében. Nem volt hajlandó beletörődni, hogy Isten elpusztítsa népét, s pusztulásuk után őt teszi naggyá, Izráelnél jobb népet támasztva. {3T 297.4}   

Moses prevailed. God granted his earnest petition not to blot out His people. Moses took the tables of the covenant, the law of Ten Commandments, and descended from the mount. The boisterous, drunken revelry of the children of Israel reached his ears long before he came to the camp. When he saw their idolatry, and that they had broken in a most marked manner the words of the covenant, he became overwhelmed with grief and indignation at their base idolatry. Confusion and shame on their account took possession of him, and he there threw down the tables and broke them. As they had broken their covenant with God, Moses, in breaking the tables, signified to them that so also God had broken His covenant with them. The tables whereupon was written the law of God were broken. {3T 298.1}

Mózes győzött. Isten meghallgatta komoly kérését, hogy ne törölje el népét. Mózes aztán vette a szövetség két tábláját, a Tízparancs törvényét, s lement a hegyről. Még messze járt a tábortól, Izráel gyermekei szilaj, részeges tivornyájának zaja ütötte meg fülét. Mikor megpillantotta bálványimádásukat, s hogy a legégbekiáltóbban megszegték a szövetség igéit, szomorúság és felháborodás vett erőt rajta. Tanácstalanság és szégyen gyötörte miattuk, ezért elhajította, összetörte a két táblát. Mivel megszegték Istennel kötött szövetségüket, Mózes a két tábla eltörésével jelezte, hogy Isten is megszakítottnak tekinti a szövetséget. A két tábla, amelyen Isten törvénye állt, összetört. {3T 298.1}   

Aaron, with his amiable disposition, so very mild and pleasing, sought to conciliate Moses, as though no very great sin had been committed by the people, over which he should feel thus deeply. Moses asked in anger: “What did this people unto thee, that thou hast brought so great a sin upon them? And Aaron said, Let not the anger of my Lord wax hot: thou knowest the people, that they are set on mischief. For they said unto me, Make us gods, which shall go before us: for as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. And I said unto them, Whosoever hath any gold, let them break it off. So they gave it me: then I cast it into the fire, and there came out this calf.” Aaron would have Moses think that some wonderful miracle had transformed their golden ornaments into the shape of a calf. He did not relate to Moses that he, with other workmen, had wrought out this image. {3T 298.2}

Áron, barátságos természetével, mely annyira szelíd, s annyira szeretetreméltó volt, igyekezett megbékíteni Mózest, mintha a nép által elkövetett bűn nem is lett volna annyira súlyos. Nem is kellene Mózesnek szívére venni. Mózes haragosan szegezte neki a kérdést: Mit tett veled a nép, hogy ilyen súlyos bűnt hoztál rá? Áron ezt válaszolta: „Ne haragudj, uram! Te magad is tudod, hogy a nép mennyire hajlik a rosszra. így követelőztek: Készíts nekünk istent, hogy előttünk járjon, mivel Mózessel, aki kihozott minket Egyiptomból, nem tudjuk, mi lett. Én erre megkérdeztem őket: Kinek van közületek aranya? Ők idehozták nekem, én tűzbe vetettem, s ez a borjú lett belőle.” Áron azt szerette volna elhitetni. Mózessel, hogy lám, megfoghatatlan csoda segítségével öntötték a bálványt. {3T 298.2}   

Aaron had thought that Moses had been too unyielding to the wishes of the people. He thought that if Moses had been less firm, less decided at times, and that if he had made a compromise with the people and gratified their wishes, he would have had less trouble, and there would have been more peace and harmony in the camp of Israel. He, therefore, had been trying this new policy. He carried out his natural temperament by yielding to the wishes of the people, to save dissatisfaction and preserve their good will, and thereby prevent a rebellion, which he thought would certainly come if he did not yield to their wishes. But had Aaron stood unwaveringly for God; had he met the intimation of the people for him to make them gods to go before them to Egypt with the just indignation and horror that their proposition deserved; had he cited them to the terrors of Sinai, where God had spoken His law in such glory and majesty; had he reminded them of their solemn covenant with God to obey all that He should command them; had he told them that he would not, at the sacrifice of his life, yield to their entreaties, he would have had influence with the people to prevent a terrible apostasy. But when, in the absence of Moses, his influence was required to be used in the right direction, when he should have stood as firm and unyielding as did Moses, to prevent the people from pursuing a course of sin, his influence was exerted on the wrong side. He was powerless to make his influence felt in vindication of God's honor in keeping His holy law. But on the wrong side he swayed a powerful influence. He directed, and the people obeyed. {3T 298.3}

Áron nézete szerint Mózes nagyon ridegen utasítja vissza a nép kívánságait. Úgy vélekedett, hogyha Mózes kissé hajlékonyabb, olykor-olykor kevésbé határozott lenne, ha megalkudott volna a néppel, és eleget tett volna óhajaiknak, akkor kevesebb baja lenne velük, nagyobb béke és összhang uralkodna Izráel táborában. Ezért próbálkozott ezzel az új vezetéssel. Áron bűnös hajlamainak tett eleget, mikor behódolt a nép kívánságainak, hogy elejét vegye az elégedetlenségnek és megtartsa jóindulatukat, s így elébe vágjon a lázadásnak, mely, nézete szerint feltétlenül bekövetkezik, ha nem tesz eleget óhajaiknak. Holott ha Áron tántoríthatatlanul helyt állt volna Isten mellett, ha azzal a felháborodással és ijedelemmel szállt volna szembe indítványuknak, amit ez megérdemelt, hogy istent adjon nekik, aki előttük ment volna Egyiptomba, ha eszükbe juttatta volna a Sínai-hegynél érzett rémületüket, mikor Isten oly dicsőségben és fenségben nyilatkoztatta ki törvényét, ha emlékeztette volna őket Istennel kötött ünnepélyes szövetségükre, hogy engedelmeskedni fognak annak, amit megparancsolt nekik; ha kereken kijelentette volna, hogy élete kockáztatásával sem enged kérleléseiknek, akkor lett volna annyi tekintélye, hogy megakadályozza a borzalmas hitehagyást. De mikor Mózes távollétében a helyes oldaton kellett volna kardoskodnia, mikor oly szilárdan és tántoríthatatlanul kellett volna kiállania, mint Mózes szokott, akkor a rossz oldalán vetette latba tekintélyét. Nem volt ereje Isten becsületének megvédésére használni hatalmát, hogy megtartsa az Úr szent törvényeit. A rossz oldalán bezzeg minden tekintélyt latba vetett. Osztogatta a parancsokat, a nép meg engedelmeskedett. {3T 298.3}   

When Aaron took the first step in the wrong direction, the spirit which had actuated the people imbued him, and he took the lead and directed as a general, and the people were singularly obedient. Here Aaron gave decided sanction to the most aggravated sins, because it was less difficult than to stand in vindication of the right. When he swerved from his integrity in giving sanction to the people in their sins he seemed inspired with a decision, earnestness, and zeal new to him. His timidity seemed suddenly to disappear. With a zeal that he had never manifested in standing in defense of the honor of God against wrong he seized the instruments to work out the gold into the image of a calf. He ordered an altar to be built, and, with assurance worthy of a better cause, he proclaimed to the people that on the morrow there would be a feast to the Lord. The trumpeters took the word from the mouth of Aaron and sounded the proclamation from company to company of the armies of Israel. {3T 299.1}

Mikor Áron megtette az első lépést a rossz irányban, őt is a népet átitató lelkület vette birtokába. Kiállt hát az élre, hadvezérként rendelkezett, s a nép példátlanul engedelmeskedett neki. Ezzel Áron kétségkívül jóváhagyta a legszemenszedettebb bűnöket, csak, mert könnyebb volt ez, mintha az igazság mellett vont volna kardot. Mikor eltántorodott becsületességétől azzal, hogy jóváhagyta a nép bűneit, mintha csak számára szokatlan határozottság, buzgalom ihlette volna, félénksége egy csapásra eltűnt. Olyan lelkesen, amilyen sosem volt abban, hogy kiállt Isten becsületének védelmére a gonoszság ellen, úgy ragadta meg a szerszámokat, melyekkel az aranyat a borjú mására kikalapálta. Rendelkezett, hogy emeljenek oltárt, s jobb ügyhöz méltó határozottsággal kihirdette a népnek, hogy másnap megülik az Úr ünnepét. A harsonások átvették Árontól a szavakat, és Izráel seregeinél századról-századra közhírré tették az ünnepet. {3T 299.1}   

Aaron's calm assurance in a wrong course gave him greater influence with the people than Moses could have had in leading them in a right course and in subduing their rebellion. What terrible spiritual blindness had come upon Aaron that he should put light for darkness and darkness for light! What presumption in him to proclaim a feast to the Lord over their idolatrous worship of a golden image! Here is seen the power that Satan has over minds that are not fully controlled by the Spirit of God. Satan had set up his banner in the midst of Israel, and it was exalted as the banner of God. {3T 300.1}

Áron rossz úton tanúsított nyugodt magabiztossága nagyobbra növelte tekintélyét a nép előtt, mint Mózes rendelkezett, mikor a helyes ösvényre terelgette őket, mikor lázongásukat csillapította. Mily borzasztó lelki vakság vett erőt Áronon, hogy a sötétséget helyezte a világosság, a világosságot meg a sötétség helyébe. Milyen elbizakodottság élhetett benne, mikor az Úr lakomáját hirdette meg az aranyszobor bálványimádó tiszteletének! Itt tűnik elő a hatalom, mellyel az ördög uralkodik azok értelmén, akiken Isten Lelke nem teljesen uralkodik. Az ördög tűzte ki lobogóját Izráel kellős közepén, sőt mint Isten zászlóját ünnepelte azt a nép. {3T 300.1}   

“These,” said Aaron without hesitation or shame, “be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt.” Aaron influenced the children of Israel to go to greater lengths in idolatry than had entered their minds. They were no longer troubled lest the burning glory like flaming fire upon the mount had consumed their leader. They thought they had a general who just suited them, and they were ready to do anything that he suggested. They sacrificed to their golden god; they offered peace offerings, and gave themselves up to pleasure, rioting, and drunkenness. They were then decided in their own minds that it was not because they were wrong that they had so much trouble in the wilderness; but the difficulty, after all, was with their leader. He was not the right kind of man. He was too unyielding and kept their sins continually before them, warning, reproving, and threatening them with God's displeasure. A new order of things had come, and they were pleased with Aaron and pleased with themselves. They thought: If Moses had only been as amiable and mild as Aaron, what peace and harmony would have prevailed in the camp of Israel! They cared not now whether Moses ever came down from the mount or not. {3T 300.2}

„Ezek a te isteneid Izráel – mondta Áron habozás és arcpirulás nélkül – akik kihoztak téged Egyiptom földéről.” Áron súlyosabb bálványimádásra sarkallta Izráelt, mint különben eszükbe jutott volna. Nem zavarta őket többé, hogy a hegyen lobogó, tűzhöz hasonló égő dicsőség megemésztette vezérüket. Azt gondolták, hogy most már szívük szerinti vezérük van, s készen álltak megtenni, amit javasol. Áldoztak hát az aranyborjú előtt, békeáldozatot mutattak be, majd átadták magukat a szórakozásnak, vad mulatozásnak és részegségnek. Majd arra a következtetésre jutottak, hogy nem azért volt annyi bajuk a pusztában, mert bennük volt a hiba, hanem a vezetőjükkel volt baj. Mózes nem volt megfelelő ember. Nagyon merev volt. Folyvást szemükre hányta bűneiket, figyelmeztetett, intett, s Isten helytelenítésével fenyegetőzött. Most új rend lépett érvénybe, meg voltak elégedve Áronnal, meg magukkal is. Azt gondolták, hogy ha Mózes ily szeretetreméltó lett volna, milyen béke és egyetértés uralkodott volna Izráel táborában! Azt sem bánták volna, ha Mózes soha többé le nem jön a hegyről. {3T 300.2}   

When Moses saw the idolatry of Israel and his indignation was so aroused at their shameful forgetfulness of God that he threw down the tables of stone and broke them, Aaron stood meekly by, bearing the censure of Moses with commendable patience. The people were charmed with Aaron's lovely spirit and were disgusted with the rashness of Moses. But God seeth not as man sees. He condemned not the ardor and indignation of Moses against the base apostasy of Israel. {3T 300.3}

Mikor Mózes látta Izráel bálványimádását, felháborodás fogta el, amiért oly szégyenteljesen elfeledkeztek Istenről, s összetörte a két kőtáblát. Áron akkor szelíden állt ott, s dicséretreméltó türelemmel viselte Mózes bírálatát. Áron szeretetreméltó lelkülete megnyerte a nép szívét. Mózes elhamarkodottsága viszont felháborította őket. De Isten nem az ember szemével lát. Az Úr nem helytelenítette Mózes afeletti felháborodását, hogy Izráel alantas bálványimádásra süllyedt. {3T 300.3}   

The true general then takes his position for God. He has come direct from the presence of the Lord, where he pleaded with Him to turn away His wrath from His erring people. Now he has another work to do, as God's minister, to vindicate His honor before the people, and let them see that sin is sin, and righteousness is righteousness. He has a work to do to counteract the terrible influence of Aaron. “Then Moses stood in the gate of the camp, and said, Who is on the Lord's side? let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. And he said unto them, Thus saith the Lord God of Israel, Put every man his sword by his side, and go in and out from gate to gate throughout the camp, and slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbor. And the children of Levi did according to the word of Moses: and there fell of the people that day about three thousand men. For Moses had said, Consecrate yourselves today to the Lord, even every man upon his son, and upon his brother, that He may bestow upon you a blessing this day.” {3T 301.1}

Az igazi vezető most Isten mellett állt ki. Egyenesen az Úr jelenlétéből érkezett, ahol közbenjáróként könyörgött Istenhez, hogy fordítsa el haragját tévelygő népétől. Most pedig más kötelesség vár rá, az Isten szolgájára, hogy igazolja Urának becsületét a nép előtt, hogy beláttassa velük bűnük súlyosságát. Kötelesség vár rá, helyteleníteni Áron viselkedésének züllesztő benyomását. Mózes a tábor kapujához lépett, s ezt kiáltotta: „Aki az Úré, ide hozzám! És gyűltek hozzá mind a Lévi fiai. És így szólt nekik: Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Kössön mindenitek kardot az oldalára, menjetek által és vissza a táboron, egyik kaputól a másik kapuig, és ki-ki ölje meg az ő atyafiát, barátját és rokonságát. A Lévi fiai pedig a Mózes beszéde szerint cselekedtek, és elhullt azon a napon a népből úgymint háromezer férfiú. És mondta Mózes: Ma szenteljétek kezeteket az Úrnak, ki-ki az ő fia és atyafia ellen, hogy áldása szálljon ma reátok.” {3T 301.1}   

Here Moses defines genuine consecration as obedience to God, to stand in vindication of the right and to show a readiness to carry out the purpose of God in the most unpleasant duties, showing that the claims of God are higher than the claims of friends or the lives of the nearest relatives. The sons of Levi consecrated themselves to God to execute His justice against crime and sin. {3T 301.2}

Így Mózes az Isten iránti engedelmességnek hirdette ki a valódi megszentelődést, annak, hogy az igazság igazolása mellett álljunk ki, s még a legkellemetlenebb kötelességek teljesítésével is készségesen hajtsuk végre Isten szándékát, bizonyítva, hogy Isten igényei magasabbak, mint a barátok igényei, sőt, legközelebbi rokonaink életénél is. Lévi fiai azzal szentelték magukat Istennek, hogy végrehajtották Isten gonoszság ellen hozott ítéletét. {3T 301.2}   

Aaron and Moses both sinned in not giving glory and honor to God at the waters of Meribah. They were both wearied and provoked with the continual complaining of Israel, and, at a time when God was to mercifully display His glory to the people, to soften and subdue their hearts and lead them to repentance, Moses and Aaron claimed the power of opening the rock for them. “Hear now, ye rebels; must we fetch you water out of this rock?” Here was a golden opportunity to sanctify the Lord in the midst of them, to show them the long-suffering of God and His tender pity for them. They had murmured against Moses and Aaron because they could not find water. Moses and Aaron took these murmurings as a great trial and dishonor to themselves, forgetting that it was God whom the people were grieving. It was God whom they were sinning against and dishonoring, not those who were appointed of God to carry out His purpose. They were insulting their best Friend in charging their calamities upon Moses and Aaron; they were murmuring at God's providence. {3T 301.3}

Áron és Mózes mindketten vétkeztek, amikor Meriba vizénél nem Istennek tulajdonították a dicsőséget. Mindketten belefáradtak Izráel örökös panaszaiba, mindkettőjüket felingerelték, s mikor Isten könyörületes dicsőségét tárta a nép elé, meglágyítani, lecsillapítani a szíveket, s megtérésre vezetni őket, akkor Mózes és Áron maguknak tulajdonították a hatalmat, mintha ők lennének készek megnyitni a népnek a sziklát. „Halljátok meg most, ti lázadók! Avagy e sziklából fakasszunk-e néktek vizet?” Kitűnő alkalom volt ez, hogy a nép között az Urat hirdessék szentnek, bebizonyítsák előttük Isten hosszútűrését és gyengéd szánakozását. A nép azért zúgolódott Mózes és Áron ellen, mert nem találtak vizet. Mózes és Áron úgy vették a zúgolódást, mintha nekik lett volna súlyos próba és szégyen, feledve, hogy a nép Istent szomorította meg. Isten ellen követtek el bűnt, Istent gyalázták, nem azokat, akiket Isten tervei megvalósításával bízott meg. Legjobb barátjukat, Istent bántották meg, Isten gondviselése ellen panaszkodtak, mikor Mózest és Áront vádolták bajaikkal. {3T 301.3}   

This sin of these noble leaders was great. Their lives might have been illustrious to the close. They had been greatly exalted and honored; yet God does not excuse sin in those in exalted positions any sooner than He does in those in more humble positions. Many professed Christians look upon men who do not reprove and condemn wrong, as men of piety and Christians indeed, while they think that those who stand boldly in defense of the right, and will not yield their integrity to unconsecrated influences, lack piety and a Christian spirit. {3T 302.1}

A két nemes vezető súlyosat vétkezett. Életük mindvégig példamutató maradhatott volna, hisz magas hivatást nyertek, megtiszteltetés érte őket. Isten mégsem nézi el könnyebben a bűnt azoknál, akik megtisztelő helyet foglalnak el, mint a szerényebb embereknél. Sok hitvalló keresztény úgy tekinti azokat, akik nem róják meg, és nem ítélik el a bűnt, mint akik igazán istenfélők és keresztények. Másrészt, akik bátran síkraszállnak a helyes védelmére, akik becsületessége nem alkuszik meg a megszenteletlen hatásokkal, azokból – szerintük – hiányzik az istenfélelem és a keresztényies lelkület. {3T 302.1}   

Those who stand in defense of the honor of God and maintain the purity of truth at any cost will have manifold trials, as did our Saviour in the wilderness of temptation. While those who have yielding temperaments, who have not courage to condemn wrong, but keep silent when their influence is needed to stand in defense of the right against any pressure, may avoid many heartaches and escape many perplexities, they will also lose a very rich reward, if not their own souls. Those who are in harmony with God, and who through faith in Him receive strength to resist wrong and stand in defense of the right, will always have severe conflicts and will frequently have to stand almost alone. But precious victories will be theirs while they make God their dependence. His grace will be their strength. Their moral sensibility will be keen and clear, and their moral powers will be able to withstand wrong influences. Their integrity, like that of Moses, will be of the purest character. {3T 302.2}

Akik kiállnak Isten nevének védelmére, s bármi áron is fenntartják az igazság tisztaságát, azokra sokrétű próba vár, mint az Üdvözítőre a kísértés pusztájában. Míg az engedékeny természetűek, akikben nincs bátorság, hogy elítéljék a gonoszságot, hanem hallgatnak, mikor szükség lenne a tekintélyükre, hogy bármi nyomás ellenében kiálljanak a helyes oldalára, azok sok szívfájdalmat és sok zavaros helyzetet kerülhetnek ugyan el, de gazdag jutalmat veszítenek, ha nem az üdvösségüket is. Akik összhangban állnak Istennel, akik a bele vetett hitből merítenek erőt szembeszegülni a gonoszsággal, s az mellett állni ki, ami helyes, azok mindig súlyos összetűzésekbe keverednek, s gyakran magukra hagyatva kell helytállniuk. Mégis értékes győzelmeket aratnak, míg Istent teszik támaszuknak. Az ő kegyelme lesz erejük. Erkölcsi érzékenységük éles és tiszta lesz, erkölcsi erejük pedig kibírja a gonosz áramlatokat. Becsületességük, akár Mózesé, a legártatlanabb jellegű lesz. {3T 302.2}   

The mild and yielding spirit of Aaron, and his desire to please the people, blinded his eyes to their sins and to the enormity of the crime that he was sanctioning. His course in giving influence to wrong and sin in Israel cost the lives of three thousand men. In what contrast with this is the course of Moses. After he had evidenced to the people that they could not trifle with God with impunity; after he had shown them the just displeasure of God because of their sins, by giving the terrible decree to slay friends or relatives who persisted in their apostasy; after the work of justice to turn away the wrath of God, irrespective of their feelings of sympathy for loved friends and relatives who continued obstinate in their rebellion—after this, Moses was prepared for another work. He proved who was the true friend of God and the friend of the people. {3T 303.1}

Áron lágy és nyomásnak engedő szelleme, s kívánsága, hogy a nép tetszése szerint cselekedjék, vakká tette őt bűneik iránt, s az általa jóváhagyott vétek roppant súlya iránt. Háromezer férfi életébe került az, hogy engedett a gonoszságnak és a bűnnek. Mily éles ellentéte ennek Mózes viselkedése! Miután bizonyítékot nyújtott a népnek, hogy Isten nem hagy büntetlenül gúnyt űzni magából, miután beláttatta velük, hogy Isten méltán haragszik bűneikért – hisz ő adta ki a súlyos parancsot, hogy mindenki ölje meg barátját, rokonát, ha kitartanak hitehagyásuk mellett, az ítélet végrehajtása után, hogy elhárítsák Isten haragját, tekintet nélkül arra, hogy a szívük szakadt meg barátaikért és rokonaikért, akik csökönyösek maradtak a lázadásban –, Mózes készen állt a következő lépésre. Bebizonyította, hogy ő Isten és a nép igazi barátja. {3T 303.1}   

“And it came to pass on the morrow, that Moses said unto the people, Ye have sinned a great sin: and now I will go up unto the Lord; peradventure I shall make an atonement for your sin. And Moses returned unto the Lord, and said, Oh, this people have sinned a great sin, and have made them gods of gold. Yet now, if Thou wilt forgive their sin—; and if not, blot me, I pray Thee, out of Thy book which Thou has written. And the Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against Me, him will I blot out of My book. Therefore now go, lead the people unto the place of which I have spoken unto thee: behold, Mine Angel shall go before thee: nevertheless in the day when I visit I will visit their sin upon them. And the Lord plagued the people, because they made the calf, which Aaron made.” {3T 303.2}

„Másnap mondta Mózes a népnek: Nagy bűnt követtetek el, most azért felmegyek az Úrhoz, talán kegyelmet nyerhetek a ti bűneiteknek. Megtért azért Mózes az Úrhoz és mondta: Kérlek! E nép nagy bűnt követett el, mert aranyból készített magának isteneket. De most bocsásd meg bűnüket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál. És mondta az Úr Mózesnek: Aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből. Most azért eredj, vezessed a népet, ahová mondtam neked. Íme, Angyalom megy előtted, és az én látogatásom napján ezt az ő bűnűket is meglátogatom. És megverte az Úr a népet azért is, amit cselekedtek a borjúval, melyet Áron készített.” {3T 303.2}   

Moses supplicated God in behalf of sinning Israel. He did not try to lessen their sin before God; he did not excuse them in their sin. He frankly acknowledged that they had sinned a great sin and had made them gods of gold. Then he loses his timidity, and the interest of Israel is so closely interwoven with his life that he comes with boldness to God and prays for Him to forgive His people. If their sin, he pleads, is so great that God cannot forgive them, if their names must be blotted from His book, he prays the Lord to blot out his name also. When the Lord renewed His promise to Moses, that His Angel should go before him in leading the people to the Promised Land, Moses knew that his request was granted. But the Lord assured Moses that if He was provoked to visit the people for their transgressions, He would surely punish them for this grievous sin also. But if they were henceforth obedient, He would blot this great sin out of His book. {3T 303.3}

Mózes alázatosan esedezett a vétkező Izráelért. Nem próbálta lekicsinyelni bűnüket Isten előtt, nem mentegette vétküket. Őszintén beismerte, hogy súlyos bűnt követtek el, aranyból öntve maguknak isteneket. Mózes ekkor elfeledkezik félénkségéről, mert Izráel jóléte annyira összefonódott életével, hogy merészen Isten elé lép, könyörög hozzá, hogy feledné népének bűnét. Ha annyira égbekiáltó a bűnük, hogy Isten nem tudja megbocsátani, ha nincs más mód, mint hogy ki kell törölni nevüket könyvéből, akkor – esedezik – az ő nevét is törölje ki. Mikor az Úr megújította ígéretét Mózesnek, hogy angyala előttük fog járni, hogy vezesse a népet a megígért földre, Mózes tudta, hogy az Úr meghallgatta kérését. De mégis megmondta neki, hogy ha addig próbálják türelmét, hogy meg kell látogatni a népet vétkeikért, akkor e súlyos vétkükért is bizonyosan megbünteti majd őket. {3T 303.3}   

***** {3T 304}

***** {3T 304}