× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 18—True Love

AZ IGAZ SZERETET

True love is not a strong, fiery, impetuous passion. On the contrary, it is calm and deep in its nature. It looks beyond mere externals and is attracted by qualities alone. It is wise and discriminating, and its devotion is real and abiding. God tests and proves us by the common occurrences of life. It is the little things which reveal the chapters of the heart. It is the little attentions, the numerous small incidents and simple courtesies of life, that make up the sum of life's happiness; and it is the neglect of kindly, encouraging, affectionate words, and the little courtesies of life, which helps compose the sum of life's wretchedness. It will be found at last that the denial of self for the good and happiness of those around us constitutes a large share of the life record in heaven. And the fact will also be revealed that the care of self, irrespective of the good and happiness of others, is not beneath the notice of our heavenly Father. {2T 133.2}

Az igazi szeretet nem elsöprő, tüzes, féktelen szenvedély. Ellenkezőleg. Nyugodt és•mély érzés. Túltekint a külső megjelenésen, és csak a belső érték vonzza. Az igaz szeretet bölcs és körültekintő, odaadása pedig valóságos és tartós. Isten az élet napi eseményeivel vizsgáztat és próbál bennünket. Az apróságok árulják el a szív milyenségét. Apró figyelmességek, az élet számos jelentéktelen eseménye, s a szívből fakadó előzékenység építi, mint megannyi tégla, a boldogságot. A nyájas, bátorító, szeretetteljes szavak elhanyagolása, az élet apró előzékenységeinek hiánya teszik elviselhetetlen teherré a boldogtalan életet. Végül mindnyájan rájövünk, hogy a mennyei feljegyzés zöme a körülöttünk élők javára és boldogságuk érdekében tett lemondásokból áll. Az is napvilágra jön majd, ha csupán magunkkal törődünk, tekintet nélkül mások boldogságára és jólétére. Az sem kerüli el mennyei Atyánk figyelmét. {2T 133.2}   

Brother B, the Lord is working for you, and will bless and strengthen you in the course of right. You understand the theory of truth, and should be obtaining all the knowledge you can of God's will and work, that you may be prepared to fill a more responsible position if He, seeing you can glorify His name best in so doing, should require it of you. But you have yet an experience to gain. You are too impulsive, too easily affected by circumstances. God is willing to strengthen, stablish, settle you, if you will earnestly and humbly seek wisdom of Him who is unerring, and who has promised that you shall not seek in vain. {2T 134.1}

B. testvér! Az Úr fáradozik érted, s meg fog áldani, és erősíteni a helyes úton. Eddig megértetted az igazság elméletét. Most pedig sajátíts el mindent, amit csak tudsz, az Isten akarata és munkája felől, hogy fel tudj készülni felelősségteljesebb állás betöltésére, ha az Úr – látva, hogy azzal dicsőítené meg leginkább a nevét, – erre felszólítana. Neked még előbb lelki életre kell éledned. Eddig nagyon meggondolatlanul viselkedtél, túlságosan kihatnak rád a körülmények. Isten meg akar erősíteni, kiegyensúlyozottá, megállapodottá tenni, ha attól kérsz őszintén és alázatosan bölcsességet, aki sosem téved, s aki megígérte, hogy nem kérnéd hiába tőle. {2T 134.1}   

In teaching the truth to others, you are in danger of talking too strong, in a manner not in keeping with your short experience. You take in things at a glance, and can see the bearing of subjects readily. All are not organized as you are, and cannot do this. You will not be prepared to patiently, calmly wait for those to weigh evidence who cannot see as readily as you do. You will be in danger of urging others too much to see at once as you see and feel all that zeal and necessity of action that you feel. If your expectations are not realized, you will be in danger of becoming discouraged and restless, and wishing a change. You must shun a disposition to censure, to bear down. Keep clear of everything that savors of a denunciatory spirit. It is not pleasing to God for this spirit to be found in any of His servants of long experience. It is proper for a youth, if graced with humility and the inward adorning, to manifest ardor and zeal; but when a rash zeal and a denunciatory spirit are manifested by a youth who has but a few years of experience, it is most unbecoming and positively disgusting. Nothing can destroy his influence as soon as this. Mildness, gentleness, forbearance, long-suffering, being not easily provoked, bearing all things, hoping all things, enduring all things—these are the fruit growing upon the precious tree of love, which is of heavenly growth. This tree, if nourished, will prove to be an evergreen. Its branches will not decay, its leaves will not wither. It is immortal, eternal, watered continually by the dews of heaven. {2T 134.2}

Mikor másokat tanítasz, veszély fenyeget, hogy rövid tapasztalatodhoz képest túl hangsúlyozottan szólsz. Te magad ugyan egyetlen pillantással felméred a helyzetet, könnyen megérted a dolgok állását. Másoknak azonban nincs ilyen képességük, nem tudnak nyomon követni. Mégsem akarsz türelmesen, nyugodtan várni rájuk, hogy azok is mérlegeljék az érveket, akik nem fogják fel oly gyorsan a dolgokat, mint te. Veszély fenyeget, hogy nyomást gyakorolsz másokra, hogy máris úgy lássanak, mint te, rögtön magukévá tegyék lelkesedésedet, és belássák a tettek szükségességét, mint ahogy te belátod. Ha meg nem sikerül, amit akarsz, veszély környékez, hogy elcsüggedj, nyugtalankodj, és máshová kívánkozzál. Messze kerüld el a gáncsoskodást, az erőszakoskodás szellemét. Tartsd távol magadat mindennemű vádaskodó lelkülettől. Nem Istennek tetsző, ha nagy tapasztalattal rendelkező szolgái közül bárkiben ez a szellem található. Helyes, ha alázat és belső szépség díszíti a fiatalt, ha lobogó lelkesedés lángol lelkében. De nagyon visszataszító, sőt undorító, ha elhamarkodó, túlbuzgó és megbélyegző lelkület nyilvánul meg olyan fiatalokban, akiknek alig néhány éves tapasztalat áll a háta mögött. Semmi olyan sebesen meg nem semmisíti jó munkáját, mint ez a viselkedés. A türelem, jóság, gyöngédség, hosszútűrés, mindent remélés, haragra nem gerjedés, mindent eltűrés, mindent elviselés – eme gyümölcsök teremnek a szeretet nemes, mennyei eredetű fáján. Ez a fa, ha öntözik, örökzöldnek bizonyul. Ága nem szárad el, levele nem fonnyadozik. Ha folyvást a menny harmata öntözi, hervadhatatlan és örök marad. {2T 134.2}   

Love is power. Intellectual and moral strength are involved in this principle, and cannot be separated from it. The power of wealth has a tendency to corrupt and destroy; the power of force is strong to do hurt; but the excellence and value of pure love consist in its efficiency to do good, and to do nothing else than good. Whatsoever is done out of pure love, be it ever so little or contemptible in the sight of men, is wholly fruitful; for God regards more with how much love one worketh than the amount he doeth. Love is of God. The unconverted heart cannot originate nor produce this plant of heavenly growth, which lives and flourishes only where Christ reigns. {2T 135.1}

Roppant hatalom a szeretet; elvében szellemi és erkölcsi erő rejlik, melyet lehetetlen elválasztani tőle. A gazdagság hatalma megrontásra, pusztításra hajlik. Az erőszak hatalma bántalmazni képes. De a tiszta szeretet kitűnősége és ereje abban rejlik, hogy jót, és csakis jót tesz. Bármit végzünk is tiszta szeretetből, ha mégannyira jelentéktelen és megvetendő az emberek szemében, akkor is tökéletesen gyümölcsöző, mert Isten többre becsüli, amit szeretettel teszünk, annál, hogy mennyit teszünk. A szeretet Istentől ered. A megtéretlen szívből nem jöhet, nem növekedhet ez a mennyei növény, mert csak ott él és virul, ahol Krisztus uralkodik. {2T 135.1}   

Love cannot live without action, and every act increases, strengthens, and extends it. Love will gain the victory when argument and authority are powerless. Love works not for profit nor reward; yet God has ordained that great gain shall be the certain result of every labor of love. It is diffusive in its nature and quiet in its operation, yet strong and mighty in its purpose to overcome great evils. It is melting and transforming in its influence, and will take hold of the lives of the sinful and affect their hearts when every other means has proved unsuccessful. Wherever the power of intellect, of authority, or of force is employed, and love is not manifestly present, the affections and will of those whom we seek to reach assume a defensive, repelling position, and their strength of resistance is increased. Jesus was the Prince of Peace. He came into the world to bring resistance and authority into subjection to Himself. Wisdom and strength He could command, but the means He employed with which to overcome evil were the wisdom and strength of love. Suffer nothing to divide your interest from your present work until God shall see fit to give you another piece of work in the same field. Seek not for happiness, for it is never to be found by seeking for it. Go about your duty. Let faithfulness mark all your doings, and be clothed with humility. {2T 135.2}

A szeretet nem tud tétlenül élni. Minden tette csak növeli, erősíti, kiterjeszti a szeretetet. Ahol az érvek és a tekintély semmire sem mennek, a szeretet ott is győzedelmeskedik. A szeretet nem haszonleső, még csak jutalmat sem vár fáradozásáért. Isten mégis azt rendelte, hogy a szeretet minden tettének jelentős nyereség legyen az eredménye. A szeretet, bár szétáradó és csöndes a működése, mégis hatalmasan céltudatos, hogy súlyos gonoszságokat győzzön le. Hatása csillapító és átalakító, ezért ott is megragadja a bűnös életét, megérinti a szíveket, ahol más módszer eredménytelen. Bármily hatásos is a latba vetett szellemi képesség, tekintély, vagy erő, ha nem párosul szeretettel, a bűnösök várakozó, elutasító álláspontra helyezkednek, ellenállásuk pedig egyre erősödik. Jézus a béke fejedelme volt. Azért jött a világra, hogy legyőzze az ellenállást és a tekintélyt. Rendelkezésére állt ugyan a bölcsesség és az erő, a gonosz legyőzéséhez mégis a szeretet bölcsességét és erejét használta. Semminek se tűrd, hogy elvonja figyelmedet jelenlegi munkádtól, míg az Úr jónak nem látja más feladatot bízni rád egyazon területen. Ne kergesd a boldogságot, mert amíg keresve keresed, sosem találod. Tégy eleget kötelességednek. Végezz mindent megbízhatóan, és öltsd magadra az alázatot. {2T 135.2}   

“Whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them.” Blessed results would appear as the fruit of such a course. “With what measure ye mete, it shall be measured to you again.” Here are strong motives which should constrain us to love one another with a pure heart, fervently. Christ is our example. He went about doing good. He lived to bless others. Love beautified and ennobled all His actions. We are not commanded to do to ourselves what we wish others to do unto us; we are to do unto others what we wish them to do to us under like circumstances. The measure we mete is always measured to us again. Pure love is simple in its operations, and is distinct from any other principle of action. The love of influence and the desire for the esteem of others may produce a well-ordered life and frequently a blameless conversation. Self-respect may lead us to avoid the appearance of evil. A selfish heart may perform generous actions, acknowledge the present truth, and express humility and affection in an outward manner, yet the motives may be deceptive and impure; the actions that flow from such a heart may be destitute of the savor of life and the fruits of true holiness, being destitute of the principles of pure love. Love should be cherished and cultivated, for its influence is divine. {2T 136.1}

„Amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.” Az ilyen út gyümölcsei áldott eredményekben válnak láthatóvá. „Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek.” Erős rugók ezek, s arra kell késztetniük minket, hogy tiszta szívvel, odaadón szeressük egymást. Krisztus a példaképünk, aki szertejárt, jót tett, mások áldására élt. A szeretet megszépítette, megnemesítette valamennyi tettét. Nem azt kötötte lelkünkre, hogy magunkkal tegyük, amit akarunk, hogy velünk tegyenek. Hanem másokkal tegyük, amit szeretnénk, hogy tegyenek velünk. Amilyen mértékkel mérünk, mindig azt kapjuk vissza. A tiszta szeretet közvetlen őszinteséggel fáradozik, s e cselekedetek bármi más elvtől megkülönböztethető. A tekintély szeretete, s a nagyrabecsülés utáni vágy rendezett életet, s kifogástalan viselkedést eredményezhet. A magunk nagyrabecsülése a gonoszság látszatának elkerülésére vezethet. Önző ember is végezhet bőkezű tetteket, elismerheti a jelen igazságot, kívül alázatos és megnyerő lehet. Indítékai mégis félrevezetők és tisztátalanok maradhatnak. Az ilyen szívből fakadó tettek híjával lehetnek az élet illatának, s a megszentelődés gyümölcsének, mert hiányoznak belőle a tiszta szeretet elvei. Ápoljuk és műveljük hát a szeretetet, mert Isten árasztja szét benne az áldását. {2T 136.1}