× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 65—An Indulged Daughter

ELKÉNYEZTETETT LÁNY

Dear Friend F, {2T 558}

Kedves F. barátnőm! {2T 558}   

I was shown that you were in danger of being under the full control of the great adversary of souls. Your experience at ----- was not good for you. Your stay at ----- hurt you; you became proud and vain. Persons were not wanting who unwisely petted and praised you until you became vain, pert, and saucy. You have been opposed to restraint, have been headstrong, willful, and stubborn, and have made your parents much trouble. They have erred. Your father has unwisely petted you. You have taken advantage of this and have become deceptive. You have received approbation which you did not deserve. {2T 558.1}

Az Úr közölte, hogy az a veszély fenyeget, hogy teljesen az ember legfőbb ellenségének hatalma alá kerülsz. …-i élményed nem vált javadra; …-ban tartózkodásod ártalmadra volt; hiú és büszke lettél. Nem volt hiány azokban, akik nagyon hízelegtek neked és agyba-főbe dicsértek, míg csak rátarti, hányaveti és arcátlan nem lettél. Szembeszegültél a megfékezéssel, csökönyös, akaratos, nyakas voltál. Sok fejfájást okoztál szüleidnek. Ők is hibát követtek el. Apád bolond fejjel elkényeztetett. Te kihasználtad ezt, s kétszínű lettél. Olyan dicséreteket halmozott rád, melyet nem érdemeltél ki. {2T 558.1}   

You had your own head very much at ----- and took liberties that should not have been allowed for a moment. When you or your sisters were reproved you felt insulted and reported the matter to your mother as though you had been abused. You exaggerated, and she was nervous and easily excited and irritated if she thought her position and dignity were not respected. She was displeased that anyone should dictate to her children, and she did not conceal her displeasure. She spoke improperly to those who should have commanded her respect. Your mother showed great lack of wisdom in taking your part and censuring those whom she should have thanked rather than blamed. She hurt you and did a work for you that she can never fully repair. You triumphed because you thought yourself secure from censure, thought that you could do as you pleased. Your mother's eye was not always upon you; and if it had been, she could not have discerned your evil tendencies. {2T 558.2}

…-ban nagyon a magad elgondolása szerint viselkedtél, s olyan dolgokat engedtél meg magadnak, melyeket pillanatra sem lett volna szabad megengedned. Mikor téged vagy húgaidat megróttak, megsértődtél, s úgy állítottad be anyád előtt, mintha igazságtalanul bántak volna veled. Felfújtad a dolgokat, ő meg ideges, könnyen izguló, haragvó, ha úgy vélte, hogy nem tartják tiszteletben a helyzetét, ha sérelem esett rajta, és nem titkolta a rosszallását. Rátámadt azokra, kiket inkább tisztelnie kellett volna. Anyád balgán viselkedett, mikor a pártodat fogta, s azokat gáncsolta, akiknek valójában köszönettel tartozott. Ezzel kárt tett benned, melyet soha teljesen helyre nem tud hozni. Te meg diadalt ültél. Azt gondoltad, hogy senki sem ejthet bíráló szót ellened. Azt teheted, ami tetszik. Anyád nem mindig ügyelt rád, de ha figyelt volna se ismerte volna fel gonosz hajlamaidat. {2T 558.2}   

At school you had a good and noble teacher, yet you felt indignant because you were restrained. You thought that because you were the daughter of G your teacher should show a preference for you and should not take the liberty to correct and reprove you. Your sisters also partook of the same spirit. You carried your complaints to your parents; they heard your version of matters and sympathized with you more or less, and their feelings were stirred by your exaggerated reports. They injured you. You had not been as strictly disciplined as you should have been. Yet you were offended because you could not have your own way, but were compelled to yield to the decided, thorough manner of Brother H's instructions. While in school, you were sometimes troublesome, impudent, and defiant, and greatly lacked modesty and decorum. You were bold, selfish, and self-exalted, and needed firm discipline at home as well as at school. {2T 558.3}

Az iskolában nagyon derék és nemes tanítód volt; mégis méltatlankodtál, mert nem engedett szabadjára. Azt hitted, hogy, mert G. lánya vagy, a tanító kötelessége kedvezni neked; s hogy az illendőnél többet enged meg magának, mikor fegyelmez és int. Nővéredben is ez a szellem fortyogott. Bepanaszolták őt szüleidnek, ők meg a ti szemszögötöket vették figyelembe. Többé-kevésbé egyetértettek veletek, és túlzó beszámolóitok felbosszantották őket. Ezzel kárt tettek bennetek. Nem neveltek elég szigorúan. Így megsértődtetek, mert nem tehettétek azt, ami tetszett, hanem kénytelenek voltatok engedni H. testvér ellenmondást nem tűrő modorának. Még iskolás korotokban is, olykor nehezen lehetett kézben tartani titeket. Pimaszok, csökönyösek voltatok, és rettentően hiányzott belőletek az illendőség és szemérmes viselkedés. Szemtelenek, önzők, beképzeltek voltatok, és szigorú fegyelemre szorultatok volna mind otthon, mind az iskolában. {2T 558.3}   

Your mind is impure. You were relieved from care and labor altogether too long. Household duties would have been one of the richest blessings that you could have had. Weariness would not have injured you one tenth as much as have your lascivious thoughts and conduct. You have received incorrect ideas in regard to girls’ and boys’ associating together, and it has been very congenial to your mind to be in the company of the boys. You are not pure in heart and mind. You have been injured by reading love stories and romances, and your mind has been fascinated by impure thoughts. Your imagination has become corrupt, until you seem to have no power to control your thoughts. Satan leads you captive as he pleases. You are not happy. You do not love God or His people. You have a bitter spirit toward those who see your true character. You seem to blame them for the view they take of your case, but you are the one to blame. Your conduct has been such as to call forth cautions and warnings. You have only yourself to censure in this. {2T 559.1}

Tisztátalan a gondolkodásod is. Hosszú ideig felmentettek a gondok és munka alól. Holott a háztartás kötelességei lettek volna az elképzelhető leggazdagabb áldás számodra. A fáradtság tizedannyit sem ártott volna neked, mint buja gondolataid és viselkedésed. Helytelen elképzeléseket szedtél fel a fiúk és lányok barátkozásáról, s rettentően tetszett neked, ha fiúkkal lehettél. Tisztátalan a szíved, tisztátalanok a gondolataid is. Ártott neked a szerelmes történetek olvasása. Tisztátalan gondolatok bűvöltek meg téged. Erkölcstelen lett a képzeleted, s mintha nem lenne erőd, hogy uralkodj gondolataidon. Sátán kénye kedvére hurcol fogságba. Boldogtalan vagy. Nem szereted sem Istent, sem Isten népét. Keserű gondolatokat táplálsz azok iránt, akik átlátnak rajtad. Őket hibáztatod, amiért felismerik helyzetedet; noha te vagy az oka. Viselkedésed hívja ki az intéseket és figyelmeztetéseket. Ezért egyedül magadra vethetsz. {2T 559.1}   

You are a dangerous associate, and have done much harm by your influence in -----. You have led instead of being led. You have dishonored God and are accountable to Him for the work of evil which you have wrought by your influence. Your conduct has not been chaste, modest, or becoming. You have not had the fear of God before your eyes. You have so often dissembled in order to accomplish your plans that you bear a violated conscience. My dear girl, unless you stop just where you are, ruin is surely before you. Cease your daydreaming, your castle-building. Stop your thoughts from running in the channel of folly and corruption. You cannot safely associate with the boys. A tide of temptation is roused and surges in your breast, having a tendency to uproot principle, female virtue, and true modesty. If you go on in your willful, headstrong course, what will be your fate? {2T 559.2}

Veszedelmes barát vagy, és …-ban is sok kárt okoztál a viselkedéseddel. Te vezettél, ahelyett, hogy téged vezettek volna. Szégyent hoztál Istenre, s neki kell elszámolnod a gonoszságokért, amelyeket hatásodra elkövettek. Viselkedésed nem volt sem erényes, sem szemérmes, sem illő. Nem tartottad szem előtt az Isten félelmét. Annyiszor alakoskodtál már, hogy tető alá hozzad terveidet, hogy erőszakot követtél el lelkiismereteden. Édes lányom, ha nem torpansz meg utadon, biztos romlás áll előtted. Hagyd abba az álmodozást, a légvárak építését. Fékezd gondolataidat, hogy ne dőreségen és romlottságon őröljenek. Csak úgy barátkozhatsz fiúkkal, hogy veszedelemnek teszed ki magad. A kísértések árja emelkedik és buzog kebledben, ami arra űz, hogy gyökerestől kiirtsa belőled az erkölcsi szempontokat, a női erényt s a valódi szemérmet. Ha folytatod akaratos, csökönyös utadat, mi lesz annak a vége? {2T 559.2}   

A new year has dawned upon us. What have you determined to do? What have you resolved shall be the record borne up to God by the ministering angels of your work from day to day? What words that you have uttered will appear in the page of the book of records? What thoughts will the Searcher of hearts find cherished by you? He is a discerner of the thoughts, of the intents and purposes of the heart. You have a fearful record of the past year, which is laid open to the view of the Majesty of heaven and the myriads of pure, sinless angels. Your thoughts and acts, your desperate and unsanctified feelings, may have been concealed from mortals; but remember, the most trivial acts of your life are open to the view of God. You have a spotted record in heaven. The sins you have committed are all registered there. {2T 560.1}

Újév köszönt most ránk. Mire tökélted el magad? A szolgáló angyalok milyen jelentéseket visznek napról-napra az Isten elé? Milyen szavakat jegyeznek fel a mennyei könyvekbe? A szívek vizsgálója milyen melengetett gondolatokat talál szívedben? Mert ő ismeri gondolataidat, szíved célját és szándékait. Az elmúlt évben félelmetes jegyzőkönyvet irattál, mely nyitva áll a menny felségese, és az ártatlan, bűntelen angyalok milliárdjai előtt. Lehet, hogy a halandók előtt eltitkoltad gondolataidat és tetteidet, veszett és megszenteletlen érzéseidet. Mégse feledd, hogy Isten előtt életed legapróbb tette is nyitott könyv. Szennyfoltok éktelenkednek mennyei feljegyzéseiden. Elkövetett bűneid sorra ott találhatók. {2T 560.1}   

God's frown is upon you, and yet you appear destitute of feeling; you do not realize your lost and undone condition. At times you do have feelings of remorse; but your proud, independent spirit soon rises above this, and you stifle the voice of conscience. You are not happy, yet you imagine that if you could have your own way unrestrained you would be happy. Poor child! you occupy a position similar to that of Eve in Eden. She imagined that she would be highly exalted if she could only eat of the fruit of the tree which God had forbidden her even to touch, lest she die. She ate, and lost all the glories of Eden. {2T 560.2}

Isten helytelenítése nehezedik rád, s te mégsem érzed át helyzetedet. Nem ismered fel elveszett állapotodat. Időnként ugyan furdal a lelkiismeret, de büszke, önfejű természeted hamar lerázza ezt magáról. Az utóbbi időben elfojtod magadban a lelkiismeret hangját. Boldogtalan vagy. Mégis azt képzeled, hogy ha akadálytalanul nyélbe üthetnéd terveidet, boldog lennél. Szegény gyermek! Helyzeted hasonlít Éva helyzetére a paradicsomban. Ő is azt képzelte, hogy magas polcra emelkedne, ha ehetne a fának a gyümölcséből, amelyet Isten érinteni is megtiltott, nehogy meghaljon. Éva szakított a fáról és ezzel elvesztette Éden egész dicsőségét. {2T 560.2}   

You should control your thoughts. This will not be an easy task; you cannot accomplish it without close and even severe effort. Yet God requires this of you; it is a duty resting upon every accountable being. You are responsible to God for your thoughts. If you indulge in vain imaginations, permitting your mind to dwell upon impure subjects, you are, in a degree, as guilty before God as if your thoughts were carried into action. All that prevents the action is the lack of opportunity. Day and night dreaming and castle-building are bad and exceedingly dangerous habits. When once established, it is next to impossible to break up such habits, and direct the thoughts to pure, holy, elevated themes. You will have to become a faithful sentinel over your eyes, ears, and all your senses if you would control your mind and prevent vain and corrupt thoughts from staining your soul. The power of grace alone can accomplish this most desirable work. You are weak in this direction. {2T 561.1}

Uralkodj gondolataidon. Nem könnyű feladat ez, s nem is fog menni neked hatalmas, sőt súlyos erőfeszítés nélkül. Isten mégis ezt várja el tőled. Ez a kötelesség nyugszik minden felelős lényen. Isten felelősnek tart gondolataidért. Ha belemerülsz a hiú ábrándozásba, ha megtűröd, hogy gondolataid tisztátalan tárgyakon legeljenek, bizonyos fokig olyan bűnös vagy Isten előtt, mintha el is követted volna, amire gondolsz. Csak az alkalom hiánya tart vissza elkövetésétől. A nappali és éjjeli ábrándozás és álmodozás rossz, és rettentően veszélyes szokás. Az ilyen szokásokat, ha megrögződtek, csaknem lehetetlen megtörni, és ártatlan, szent, magasztos tárgyakra irányítani a gondolatokat. Ha uralkodni akarsz gondolataidon, ha meg akarod akadályozni, hogy hiábavaló és romlott gondolatok szennyezzék be lelkedet, válj megbízható őrré a szemed, füled és összes érzékszerved felett. Egyedül a kegyelem hatalma képes elvégezni ezt a legkívánatosabb javulást. Mert te magadban gyönge vagy ehhez. {2T 561.1}   

You have become wayward, bold, and daring. The grace of God has no place in your heart. In the strength of God alone can you bring yourself where you can be a recipient of His grace, an instrument of righteousness. Not only does God require you to control your thoughts, but also your passions and affections. Your salvation depends upon your governing yourself in these things. Passion and affection are powerful agents. If misapplied, if set in operation through wrong motives, if misplaced, they are powerful to accomplish your ruin and leave you a miserable wreck, without God and without hope. {2T 561.2}

Csökönyös, arcátlan és vakmerő vagy. Isten kegyelmének nincs helye szívedben. Pedig egyedül Isten erejével juthatsz el oda, ahol kegyelmében részesülhetsz, ahol igaz tetteinek eszköze lehetsz. Isten nemcsak azt várja el, hogy gondolataidon uralkodj, hanem szenvedélyeiden és szerelmes érzelmeiden is. Üdvösséged függ attól, hogy kormányozni tudod-e magadat e dolgokban. A szenvedély és a szerelem erős érzések. Ha rosszul alkalmazod, ha a helytelen okok váltják ki, ha méltatlanra pazarolod, akkor hatalmasan elősegítik romlásodat, nyomorult roncsnak hagy hátra, Isten és reménység nélkül. {2T 561.2}   

The imagination must be positively and persistently controlled if the passions and affections are made subject to reason, conscience, and character. You are in danger, for you are just upon the point of sacrificing your eternal interests at the altar of passion. Passion is obtaining positive control of your entire being—passion of what quality? of a base, destructive nature. By yielding to it, you will embitter the lives of your parents, bring sadness and shame to your sisters, sacrifice your own character, and forfeit heaven and a glorious immortal life. Are you ready to do this? I appeal to you to stop where you are. Advance not another step in your headstrong, wanton course; for before you are misery and death. Unless you exercise self-control in regard to your passions and affections, you will surely bring yourself into disrepute with all around you, and will bring upon your character disgrace which will last while you live. {2T 562.1}

Ha alá akarod vetni szenvedélyeidet és szerelmeidet a lelkiismeretnek, és jellemességnek, akkor következetesen és szívósan féken kell tartanod képzeletedet. Veszedelemben forogsz, mert azon a ponton vagy, hogy a szenvedély oltárán feláldozd örök üdvösségedet. Alantas, pusztító szenvedély ragadja markába egész lényedet. Ha behódolsz neki, megkeseríti szüleid életét, szomorúságot és gyalázatot hozol nővéredre, koncul dobod oda a jellemedet, és eljátszod a mennyet, a dicső örök életet. Valóban kész lennél erre? Kérlek, torpanj meg, ahol vagy. Tapodtat se folytasd csökönyös, kéjvágyó utadat, mert ott csak boldogtalanság és halál vár rád. Ha nem gyakorolsz önuralmat szenvedélyeid és szerelmes érzésed felett, biztosan rossz hírnevet szerzel magadnak, és olyan szégyenfoltot ejtesz jellemeden, mely egész életeden elkísér. {2T 562.1}   

You are disobedient to your parents, pert, unthankful, and unholy. These miserable traits are the fruits of a corrupt tree. You are forward. You love the boys, and love to make them the theme of your conversation. “Out of the abundance of the heart the mouth speaketh.” Habits have become powerful to control you; and you have learned to deceive in order to carry out your purposes and accomplish your desires. {2T 562.2}

Szüleid iránt engedetlen, fennhéjázó, hálátlan, szentségtelen vagy. Ezek a siralmas vonások romlott fa gyümölcsei. Tolakodó vagy. Szereted a fiúkat, és szeretsz róluk beszélni. „A szív teljességéből szól a száj.” Szokásaid elhatalmasodtak feletted, azok uralkodnak rajtad. Te pedig megtanultál álnokoskodni, hogy megvalósítsad terveidet és kielégítsd kívánságaidat. {2T 562.2}   

I do not consider your case hopeless; if I did, my pen would not be tracing these lines. In the strength of God you can redeem the past. Your name is already a byword in -----; but you can change this by using the powers which God has given you. You may even now gain a moral excellence so that your name may be associated with things pure and holy. You can be elevated. God has provided for you the necessary helps. He has invited you to come to Him, and has promised to bear your burdens and give you rest of soul. “Learn of Me,” says the divine Teacher, “for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.” You have long been above this lowliness and meekness. You will have to learn this important lesson of the divine Teacher before you can find the rest promised. You have thought so much of yourself, of your own smartness, that it has led you to such affectation and vanity as to make you almost a fool. You have a deceitful tongue, which has indulged in misrepresentation and falsehood. Oh, my dear girl, if you could only arouse, if your slumbering, deadened conscience could be awakened, and you could cherish a habitual impression of the presence of God, and keep yourself subject to the control of an enlightened, wakeful conscience, you would be happy yourself and a blessing to your parents, whose hearts you now wound. You could be an instrument of righteousness to your associates. You need a thorough conversion, and without it you are in the gall of bitterness and in the bonds of iniquity. You may imagine yourself free when following the lead of your own wayward, pernicious mind; but you are in the most degrading bondage. Without the principles of religion, you may consider yourself an object of envy; but all who are good and virtuous will regard your character with pity and your course with abhorrence. You can become a partaker of the divine nature if you will escape the corruption that is in the world through lust; or by being a partaker of it, you may sink down in this corruption and bear the impress of the satanic. {2T 562.3}

Mégsem tartom reménytelennek esetedet. Ha annak tartanám, nem rónám most e sorokat. Isten erejével jóvátehetnéd a múltat. …-ban már szállóige a neved; mégis változtathatsz ezen, ha felhasználod az Istentől kapott erőket. Most sem túl késő, hogy eljuss az erkölcsi kiválóságra, úgy hogy neved említése tiszta és szent dolgokat idézhet fel. Igenis fel tudnál emelkedni. Isten gondoskodott a kellő segítőkről. S most felszólít, hogy fordulj hozzá. Azt is megígérte, hogy ő hordja terheidet, s nyugalmat ad lelkednek. „Tanuljátok meg tőlem, – int isteni tanítónk, – hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek.” Te már régóta túltetted magad az alázatos szívűségen és szelídségen. Ezt a fontos leckét kell megtanulnod isteni tanítódtól, mielőtt megtalálnád a megígért nyugalmat. Oly nagyra tartod magadat, annyira okosnak, hogy ez olyan kényeskedéshez és hiúsághoz vezetett, hogy csaknem futóbolonddá tett. Hamis a nyelved, belemerült a köntörfalazásba és hazudozásba. Jaj, édes lányom, ha fel tudnád rázni magadat, ha felébredne szunnyadó, elfásult lelkiismereted, s ha Isten jelenlétének szokássá vált benyomása boldogítana, – ha a megvilágosodott, éber lelkiismeret ellenőrzése alatt tartanád magadat, akkor boldog lehetnél. Szüleidnek pedig, akik szívét most egyre sebzed – boldogság. Barátaid számára az igaz tettek eszköze lehetnél. Alaposan meg kell térned; megtérés nélkül a keserűség letaroltságában és a bűnök bilincseiben tengődsz. Lehet, hogy akkor képzeled szabadnak magadat, amikor önfejű, ártalmas gondolataidat követed; noha ez a legmegalázóbb szolgaság. A vallás erkölcsi elvei nélkül talán irigylésre méltónak tartod magadat, mégis, aki jó és erényes, sajnálkozni fog jellemeden, és irtózni viselkedésedtől. Pedig az isteni természet részese lehetnél, ha elmenekülnél a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Vagy romlottság részese lehetsz, lezüllhetsz, s az ördög bélyegét veheted magadra. {2T 562.3}   

You have younger sisters whom you can bless with your influence. You can reflect a sweet, precious light in your father's family and make his heart glad; or you can be a dark shadow, a cloud, a storm which shall desolate. Your passion for reading is of such a character that if indulged it will pervert the imagination and will prove your ruin. Unless you restrain your thoughts, your reading, and your words, your imagination will become hopelessly diseased. Read your Bible attentively, prayerfully, and be guided by its teachings. This is your safety. {2T 563.1}

Fiatal húgaid vannak, akiknek áldására lehetnél példáddal. Édes, becses fényt tükrözhetsz atyád családjában, és örömteljessé teheted szívét. Vagy pedig sötét árnyék, felhő, pusztító vihar lehetsz számukra. Olvasó szenvedélyed olyan erős, hogy ha hajlasz rá, megrontja képzeletedet és romlásnak fog bizonyulni. Ha meg nem fékezed gondolataidat, olvasmányaidat és szavaidat, képzeleted reménytelenül beteges lesz. Olvasd figyelmesen, imával Bibliádat, és hallgass tanításaira. Ebben rejlik biztonságod. {2T 563.1}   

Keep clear of the boys. In their society your temptations become earnest and powerful. Put marriage out of your girl's head. You are in no sense fit for this. You need years of experience before you can be qualified to understand the duties, and take up the burdens, of married life. Positively guard your thoughts, your passions, and your affections. Do not degrade these to minister to lust. Elevate them to purity, devote them to God. {2T 564.1}

Tartsd magad távol a fiúktól. Ha velük időzöl, elhatalmasodik a kísértés. Verd ki fejedből a házasság gondolatát. Hisz nem vagy érett rá. Évek tapasztalatára van szükséged, mielőtt megértenéd a házasélet felelősségeit és vállalnád terheit. Erélyesen állj őrt gondolataid, szenvedélyeid, és a felett, hogy kibe szerelmesedsz bele. Ne szennyezd be belsődet bűnös kívánság szolgájává válással. Emeld gondolkodásodat tisztaságra, szenteld az Istennek. {2T 564.1}   

You may become a prudent, modest, virtuous girl, but not without earnest effort. You must watch, you must pray, you must meditate, you must investigate your motives and your actions. Closely analyze your feelings and your acts. Would you, in the presence of your father, perform an impure action? No, indeed. But you do this in the presence of your heavenly Father, who is so much more exalted, so holy, so pure. Yes; you corrupt your own body in the presence of the pure, sinless angels, and in the presence of Christ; and you continue to do this irrespective of conscience, irrespective of the light and warnings given you. {2T 564.2}

Meggondolt, szemérmes, erényes lány lehetsz, de csak komoly erőfeszítés árán. Feltétlenül virrasztanod, imádkoznod kell. Feltétlenül mélyedj el és vizsgáld meg indítékaidat, tetteidet. Alaposan vedd szemügyre érzéseidet, viselkedésedet. Elkövetnél-e valamilyen tisztátalan tettet apád szemeláttára? Természetesen nem. Mennyei Atyád jelenlétében mégis ezt teszed, aki pedig oly igen magasztosabb, szentebb, tisztább. Igen, a tiszta és bűntelen angyalok jelenlétében, Krisztus szemeláttára rontod meg testedet. S ezt folytatod, tekintet nélkül lelkiismeretedre, a neked nyújtott világosságra és figyelmeztetésekre. {2T 564.2}   

Remember, a record is made of all your acts. You must meet again the most secret things of your life. You will be judged according to the deeds done in the body. Are you prepared for this? You are injuring yourself physically and morally. God has enjoined upon you to preserve your body holy. “Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, ... and ye are not your own? For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.” Will not God judge you for debasing to lust the passions and affections when He claims the wealth of your affections and your entire being to be devoted to His service? {2T 564.3}

Ne feledd, hogy minden tetted feljegyzésre kerül. Újra találkozni fogsz életed legtitkosabb ügyeivel. Cselekedeteid szerint fizet meg neked az Úr. Elkészültél-e erre? Mert jelenleg egyre csak ártasz magadnak, testileg és erkölcsileg is. Isten megparancsolta, hogy szentnek tartsuk meg testünket. „Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” Isten elítél érte, hogy bűnös kívánság kielégítésével aljasítod le szenvedélyeidet és szeretetedet, pedig ő tart igényt szereteted gazdagságára s arra, hogy egész lényedet az ő szolgálatára szenteld. {2T 564.3}   

Again I warn you as one who must meet these lines in that day when the case of everyone shall be decided. Yield yourself to Christ without delay; He alone, by the power of His grace, can redeem you from ruin. He alone can bring your moral and mental powers into a state of health. Your heart may be warm with the love of God; your understanding, clear and mature; your conscience, illuminated, quick, and pure; your will, upright and sanctified, subject to the control of the Spirit of God. You can make yourself what you choose. If you will now face rightabout, cease to do evil and learn to do well, then you will be happy indeed; you will be successful in the battles of life, and rise to glory and honor in the better life than this. “Choose you this day whom ye will serve.” {2T 564.4}

Újra figyelmeztetlek, mint aki tudja, hogy szembe kell néznie e sorokkal ama napon, mikor mindenki sorsa döntésre kerül. Halogatás nélkül add át magad Krisztusnak. A kegyelem hatalmával ő menthet meg a romlásból. Csakis ő tud meggyógyítani erkölcsileg és szellemileg. Szíved az Isten iránti szeretettől tüzesedhet át, felhőtlen és érett lehet a gondolkodásod; lelkiismereted megvilágosodott, életerős és tiszta; akaratod egyenes és megszentelt lehet a Szentlélek uralma alatt. Azzá válhatsz, amit választasz. Ha most sarkon fordulsz, ha nem követsz el több erkölcstelenséget, hanem megtanulsz jót tenni, akkor igazán boldog, akkor eredményes lehetsz. Akkor sikeres leszel az élet csatáiban, végül pedig ennél jobb életben dicsőségre és megtiszteltetésre emelkedhetsz. „Válasszatok ma, hogy kit akartok szolgálni.” {2T 564.4}   

***** {2T 565}

***** {2T 565}