× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 60—A Cross in Accepting the Truth

AZ IGAZSÁGGAL KERESZTET IS VÁLLALUNK

Dear Sister U, {2T 489}

Kedves U. testvérnő! {2T 489}   

I am somewhat acquainted with your peculiar temperament, your caution, your fears, your lack of hope and confidence. I sympathize with you in your sufferings of mind, as you cannot see everything in regard to our position and faith as clearly as you could wish. We know you to be strictly conscientious, and have not a doubt that, could you have the privilege of hearing on all points of present truth, and of weighing the evidences for yourself, you would be established, strengthened, settled, so that opposition or reproach would not move you from the sure foundation. As you have not had the privilege, as many others have, of attending meetings and experiencing for yourself the evidences attending the presentation of the truth we hold sacred, we feel the more solicitous for you. Our hearts are drawn out after you, and our love toward you is sincere and fervent. We fear that amid the perils of these last days you may make shipwreck. Be not grieved with me for thus writing. You cannot have a full sense, as I have, of the wiles and sophistry of Satan. His deceptions are many; his snares are carefully and cunningly prepared to entangle the unwary and unsuspecting. We want you to escape his wiles; we want you to be fully on the Lord's side, loving, and waiting and earnestly longing for, the appearing of our Saviour in the clouds of heaven. {2T 489.1}

Ismerem valamennyire jellemed jellegzetességeit, óvatosságodat, félénkségedet, s hogy nem vagy derülátó, és önbizalmad sincs. Együtt érzek veled kínos gondolataidban, amiért nem látsz mindent oly világosan helyzeted, és hited felől, mint szeretnéd. Tudjuk, hogy szigorúan lelkiismeretes vagy. S abban sem kételkedünk, hogy ha ismernéd a jelen igazság összes pontját, ha módodban lenne mérlegelni a bizonyítékokat, akkor olyannyira megalapozódnál, megerősödnél, megállapodnál benne, hogy az emberek szembeszegülése és pocskondírozása nem tántorítana el téged a biztos alapról. Mivel nem jutott ki neked a kiváltság, mint sokan másoknak, hogy eljárj összejöveteleinkre, s megtapasztald az általunk szentnek tartott igazság hirdetésében rejlő bizonyítékokat, ezért még inkább aggódunk érted. Szívünk vágyik utánad, szeretetünk pedig őszinte és forró. Attól félünk, hogy az utolsó napok veszedelmei között hajótörést szenvedhet a hited. Ne szomorodj el, amiért ezt írom neked. Nem lehet annyira világos fogalmad, mint nekem, Sátán ügyeskedései és álokoskodása felől. Az ördög sokféleképpen csalja az embereket. Gondosan és ravaszul készíti el csapdáit, hogy megejtse a meggondolatlant és gyanútlant. Kívánjuk neked, hogy bárcsak kimenekülnél cselfogásaiból. Szeretnénk, ha teljesen az Úr oldalán állnál, hogy szeresd, várva várjad, s őszintén vágyakozz üdvözítőnk megjelenésére. {2T 489.1}   

Since your first efforts to keep the Sabbath, many things have arisen to discourage you; yet we hope that these things will not divert your mind from the important truths for these last days. Although the advocates of the truth do not all do as they should, because they are unsanctified by the truths they profess, the truth is the same; its luster is undimmed. Although these may stand between the truth and those who have not fully taken hold upon it, and their dark shadow may appear for a time to cloud its bright luster, yet it does not in reality; the truth of heavenly origin is undimmed. Its purity and exalted character are changeless. It lives; for it is immortal. {2T 489.2}

Mióta először próbáltad megtartani a szombatot, sok minden előjött, hogy elvegye ettől a kedvedet. Mi mégis reméljük, hogy ezek nem terelik el figyelmedet az utolsó napok fontos igazságairól. Bár az igazság hirdetői nem mind viselkednek úgy, amint kellene, mert még nem szentelte meg őket az igazság, melyet vallanak, ez mit sem változtat az igazságon; ragyogása ettől nem halványul el. Bár e hívők az igazság és azok köze ékelődnek, akik még nem egészen ragadták meg azt, és sötét árnyékuk ideig-óráig elfedni látszanak az igazság tündöklését, a valóságban mégsem csökken a ragyogása. A mennyei eredetű igazság nem halványult el. Tisztasága és fenséges volta változatlan maradt. Az igazság él, mert halhatatlan. {2T 489.2}   

My beloved sister, cling to the truth. Obtain an experience for yourself. You have an individuality. You are accountable only for the manner in which you, independent of all others, use the light that shines upon your pathway. The lack of consecration in others will be no excuse for you. The fact that they pervert the truth by their wrong course of action, because they are unsanctified by it, will not render you less responsible. A solemn obligation rests upon you to exalt the standard of truth, to bear it aloft. Even if the standard-bearer faints and falls, do not leave the precious standard to trail in the dust. Seize it, and bear it aloft, even at the peril of your good name, your worldly honor, and your life, if required. My much-respected sister, I entreat you to look up. Cling fast to your heavenly Father's hand. Jesus, our Advocate, lives to make intercession for us. Whoever may deny the faith by their unholy lives, it does not change the truth into a lie. “Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are His.” “Watch ye and pray, lest ye enter into temptation.” At times I fear that your feet will slide, that you will refuse to walk in the humble, straight, and narrow way which leads to eternal life in the kingdom of glory. {2T 490.1}

Szeretett testvérnőm, ragaszkodjál az igazsághoz. Tégy szert egyéni tapasztalatra. Neked is megvan az egyéniséged. Te vagy felelős azért, hogy, másoktól függetlenül, mint használod fel az ösvényedre eső fényt. Mások megszenteletlensége nem szolgálhat kifogásul. Ha mások helytelen viselkedésükkel megrontják az igazságot, mivel nem szentelték meg magukat általa, attól nem csökken felelősséged. Ünnepélyes kötelezettség nyugszik rajtad, hogy dicsőséget szerezz az igazság lobogójának, s magasra emeld azt. Ha a zászlóvivő elalél, s elbukik, mégse engedd porba hanyatlani a drága lobogót. Ragadd meg, és emeld magasra, ha veszélyeztetné is hírnevedet, világi tekintélyedet, sőt, ha kell, életedet. Nagyra becsült nővérem, kérlek, emeld fel tekintetedet. Kapaszkodj erősen mennyei Atyád kezébe. Jézus, az ügyvédünk, mindenkor él, hogy közbenjárjon értünk. Bárki tagadja is meg hitét szentségtelen életével, attól az igazság nem válik hazugsággá. „Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, amelynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit.” Időnként félek, hogy megcsúszik a lábad, hogy nem leszel kész a szerény, egyenes és keskeny úton járni, noha a dicsőség országába, örök életre vezet. {2T 490.1}   

I present before you the life of self-denial, humility, and sacrifice of our divine Lord. The Majesty of heaven, the King of glory, left His riches, His splendor, His honor and glory, and, in order to save sinful man, condescended to a life of humility, poverty, and shame; “who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame.” Oh, why are we so sensitive to trial and reproach, to shame and suffering, when our Lord has given us such an example? Who would wish to enter into the joy of their Lord while they were unwilling to partake of His sufferings? What! the servant unwilling to bear the humility and shame and reproach which the Master bore unselfishly for him! the servant shrinking from a life of humility and sacrifice which is for his own eternal happiness, by which he may finally obtain an exceedingly great, an eternal reward! The language of my heart is: Let me be a partaker with Christ of His sufferings, that I may finally share with Him the glory. {2T 490.2}

Isteni Urunk életét tárom eléd. A menny fenségese, a dicsőség királya elhagyta kincseit, ragyogó lakóhelyét, megtiszteltetését és dicsőségét, hogy megmenthesse a bűnöst. Vállalta az alázat, nincstelenség és szégyen életét; „aki a felkínált öröm helyett a kereszthalált szenvedte el, anélkül, hogy törődött volna a gyalázattal”. Jaj, miért vagyunk oly kényesek, ha próba, szidalmazás, szégyen és szenvedés ér, noha Urunk ilyen példát mutatott nekünk? Ki szeretne közülünk Ura örömébe lépni anélkül, hogy szenvedéseiben is részt venne? Hogy lehet, hogy a szolga nem kész elszenvedni a megaláztatást, gyalázatot és szidást, amit a Mester önzetlenül elviselt érte? Hogy lehet, hogy a szolga visszariad az alázat és áldozathozatal életétől, noha örök boldogságáért teszi, mert ezek segítségével nyerheti el a jutalom túláradó, örök mértékét! Szívem ezt mondja: had vegyem ki részemet Krisztussal a szenvedésből, hogy végül én is részesüljek a dicsőségben. {2T 490.2}   

The truth of God has never been popular with the world. The natural heart is ever averse to the truth. I thank God that we must renounce the love of the world, and pride of heart, and everything which tends to idolatry, in order to be followers of the Man of Calvary. Those who obey the truth will never be loved and honored by the world. From the lips of the divine Teacher, as He walked in humility among the children of men, were heard the words: Whosoever will be My disciple, let him take up his cross, and follow Me. Yes, follow our Exemplar. Was He seeking for praise and honor of men? Oh, no! Shall we then seek for honor or praise from worldlings? {2T 491.1}

Isten igazsága sosem volt népszerű. A bűnös szív mindig húzódozik az igazságtól. Hálát adok Istennek, hogy le kell mondanunk a világ szeretetéről, kevély, hiú szívünkről, s mindarról, ami bálványimádás ízű, hogy a Kálvária emberének követői lehessünk. Az igazságnak engedelmeskedőket a világ sosem fogja szeretni és megtiszteltetésben részesíteni. Isten-tanítónk ajkáról hallották e szavakat, mikor szerényen emberek között járt: „Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem.” Igen, kövesd példaképünket. Urunk nem kereste emberek dicséretét és tiszteletét! Keressük-e hát mi a világiak tömjénezését? {2T 491.1}   

Those who have no love for God will not love the children of God. Listen to the words of heavenly instruction: “Woe unto you, when all men shall speak well of you.” “Blessed are ye, when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man's sake. Rejoice ye in that day, and leap for joy: for, behold, your reward is great in heaven.” “But woe unto you that are rich! for ye have received your consolation.” In the Gospel of John we again find the words of Christ: “These things I command you, that ye love one another. If the world hate you, ye know that it hated Me before it hated you. If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his Lord. If they have persecuted Me, they will also persecute you; if they have kept My saying, they will keep yours also.” “I have given them Thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that Thou shouldest take them out of the world, but that Thou shouldest keep them from the evil. They are not of the world, even as I am not of the world.” {2T 491.2}

Akik nem szeretik Istent, Isten gyermekeit sem fogják szeretni. Hallgasd meg a mennyei tanító szavát: „Jaj, ha az emberek hízelegnek nektek!” „Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek Fiáért. Örüljetek azon a napon, és örvendezzetek; mert íme a ti jutalmatok bőséges a mennyben.” „De jaj nektek gazdagoknak, mert elvettétek a ti vigasztalásotokat.” János evangéliumában újra ott találjuk Krisztus szavait: „Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tieteket is megtartják majd.” „Én a te igédet nekik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.” {2T 491.2}   

In First John we read: “Love not the world, neither the things that are in the world.” In Paul's Epistle to the Romans he beseeches them, by the mercies of God, that they present their bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is their reasonable service. “And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.” And James declares: “Know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.” {2T 492.1}

János első levelében olvassuk: „Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van.” Pál rómaiakhoz írt levelében Isten irgalmára kérleli őket, adják testüket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen okos tiszteletük. „Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” Jakab is kijelenti: „Nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz {2T 492.1}   

I entreat you to carefully consider the instructions in Paul's Epistle to the Galatians: “For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.” I fear that you are in great danger of making shipwreck of faith. You consider that you have sacrifices to make to obey the truth. We believe that you have made some sacrifices, but had you been more thorough in this work, your feet would not now be stumbling, your faith wavering. I do not refer now to sacrifice of means, but to what comes closer than this, to that which would cause you a more painful conflict than to give your means, to that which touches self especially. You have not yielded your pride, your love of the approbation of an unbelieving world. You love to have men speak well of you. {2T 492.2}

.” Kérlek, mérlegeld gondosan Pál galatákhoz intézett utasítását „Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.” Nagyon félek, mert súlyos veszedelem fenyeget, hogy hajótörést szenved a hited. Azt gondoltad, hogy áldozatokat kell hoznod, hogy engedelmeskedni tudj az igazságnak. Tudomásunk szerint eddig is hoztál áldozatokat. De ha alaposabban végeztél volna benső javulást, nem botladozna most lábad. Nem ingadozna a hited. Nem az anyagi áldozatra utalok, hanem ami jobban fáj, ami mélyebben hasít beléd, mint az anyagiak odaadása. Arra, ami érzékenyen érinti önérzetünket. Nem mondtál le a büszkeségről, a hitetlen világ helyeslésének szeretetéről. Szereted, ha jót mondanak rólad. {2T 492.2}   

You have not received and practiced the truth in its simplicity. You have, I fear, felt somewhat as though you were condescending to receive the unpopular truth as advocated by Sabbathkeeping Adventists. You have sought, to quite a degree, to retain the spirit of the world and yet adopt the truth. This cannot be. Christ will accept of nothing but the whole heart, the entire affections. The friendship of the world is enmity with God. When you desire to so live as to shun reproach, you are seeking a position above your suffering Lord; and while engaged in this, you are separating from your Father in heaven, exchanging His love for that which is not worth obtaining. {2T 493.1}

Nem fogadtad, s nem is gyakorold őszinte odaadással az igazságot. Úgy vélted, hogy leereszkedés, ha elfogadod a népszerűtlen igazságot, amint azt a szombattartó adventisták hirdetik. Igyekeztél megtartani a világ lelkületét, de egyúttal elfogadni az igazságot is. De ez lehetetlen. Krisztus nem fogad el kevesebbet, mint a teljes szívet, teljes szeretetünket. A világgal való barátkozás ellenségeskedés Istennel. Mikor úgy igyekszel élni, hogy elkerüld a gyalázatot, szenvedő Urunk fölé akarsz emelkedni; s míg ilyet teszel, elkülöníted magadat mennyei Atyádtól. Olyan szeretetre váltod be a szeretetét, amelyet nem érdemes megszerezni. {2T 493.1}   

I have felt pressed in spirit in regard to you, my sister, and also your husband. As I have taken my pen to write, your cases have been clearly brought before me. I am fully aware of your dangers, of your state of perplexity and doubt. Everything has been unfavorable for you, Sister U, since you have sought to obey the law of God. But nothing has been as great a hindrance to you both as your pride. You are both fond of display; this has no part in good, humble religion. I saw that you both had a fiery ordeal to pass, that you would be tested and proved. In this conflict, Satan would strive hard to blind your eyes to your eternal interest, and would present the advantages of the present time, this little, short life which is so uncertain. You would see charms in this life, and unless you parted with your love of show and the favor of the world you could not retain the love of God. Jesus was presented to me, pointing to the charms of heaven, seeking to attract your eyes from the world, and saying: “Which will ye choose, Me, or the world? You cannot have Me and the love of the world, too. Will you sacrifice Him who died for you for the pride of life, for the treasures of the world? Choose between Me and the world; the world has no part in Me.” {2T 493.2}

Aggódok érted, testvérnőm, és férjedért is. Mikor tollat ragadtam, hogy írjak nektek, világosan elém tárták eseteteket. Jól ismerem fenyegető veszélyeiteket; tanácstalanságotokat és kételyeiteket. Minden ellenetek fordul U. testvérnő, mióta engedelmeskedni iparkodtok Isten törvényének. De semmi sem volt akkora akadály, mint kevélységed. Mindketten szeretitek a hivalkodást, holott ennek semmi helye a jó, az alázatos vallásban. Láttam, hogy tüzes próbán kell átesnetek, hogy az Úr megvizsgáljon, s felszínre hozza, ami bennetek lakik. E tusában Sátán elszántan erőlködik bekötni szemeteket örök jólétetek előtt, s a jelen előnyeit teregetni elétek. Ezét a rövid, röpke életét, mely úgy is annyira bizonytalan. Bűbájos igézetet tereget elétek e földi élet iránt, s ha le nem mondotok a fitogtatás és világi tekintély szeretetéről, nem tudjátok megtartani az Isten szeretetét. Láttam Jézust, amint a menny vonzóerejére mutat, s igyekszik arra terelni tekinteteteket, el a világtól: „Melyiket választjátok, engem, vagy a világot? Nem szerethettek engem és a világot is. Ne áldozzátok fel az élet hiúságáért, a világ kincseiért azt, aki meghalt értetek! Válasszatok köztem és a világ között; a világnak nincs része bennem.” {2T 493.2}   

I saw your feet faltering, your faith wavering. Doubt and unbelief were enclosing you about, and the light of Jesus was departing. Vanity is one of the strongest principles of our depraved natures, and Satan will constantly appeal to it with success. Persons have not been wanting who were ready to aid Satan in his work—to flatter you, to present your ability and the influence you could have in society, to urge that it would be a great pity for you to unite your interests with a people of humble faith and mingle in a class of society, as they regard it, beneath you. It has seemed to you that you were making a great sacrifice for the truth. It is true that the masses who possess influence do not choose to sacrifice their worldly ambition, to separate their affections from the world, and turn their footsteps into the narrow, humble path traveled by the suffering Man of Calvary. They consider their talents and influence too precious to be devoted to the cause of God, too precious to be given back to glorify the Giver who lent them these talents to be improved upon and returned to Him, both principal and interest. For the temporal advantages they hope to gain they will sacrifice the eternal. For the flattery of men they will turn from the approval of the Lord, the Maker of the heavens and the earth, and will forfeit all right to the honor which cometh from above. How few know what is for their best interest! You do not appreciate this. Jesus, through a life of unexampled suffering and an ignominious death, has opened a way whereby man may follow in His footsteps, and finally be exalted to His throne, and receive the reward of immortality and eternal life. For a life of obedience he will receive an immortal inheritance, a treasure undefiled that fadeth not away. {2T 494.1}

Láttam, hogy botladozik a lábatok, ingadozik a hitetek. Kétség és hitetlenség szorongatott, Jézus világossága pedig távozni készült. A hiúság romlott természetetek egyik legerősebb elve – Sátán mindig sikeresen apellál rá. Azokban sem volt hiány, akik segítő kezet nyújtottak neki; hogy hízelegjenek nektek, képességeiteket hozzák fel, s tekintélyeteket, melynek a társadalomban örvendezhetnétek. Ezzel unszolnak, hogy milyen kár lenne egyszerű emberekhez csatlakoznotok, s oly társaságba keverednétek, mely szerintük méltóságotokon alul áll. Úgy vélitek, hogy súlyos áldozatot hoztok az igazságért. Igaz, a tömegek, akik szeretnék megőrizni tekintélyüket, nem készek feláldozni világi nagyravágyásukat, nem hajlandók hátat fordítani a világ szeretetének, a keskeny és szerény ösvényre helyezni lábukat, melyen a Kálvária szenvedő embere járt. Túl értékesnek tartják tehetségeiket és tekintélyüket, hogy Isten ügyének szenteljék, túl értékesnek, hogy visszafordítsák az adományozó dicsőségére, aki a képességeket kölcsönözte nekik, hogy használják ki, s kamatostól térítsék vissza neki. A remélt világi előnyökért odadobják az örökkévalót. Az Úr jóváhagyását az emberek hízelgéséért, aki pedig az ég és a föld alkotója. Eljátsszák a felülről származó dicsőség jogát. Mily kevesen tudják, mi válik javukra! Ti sem értékelitek ezt. Jézus példátlan szenvedés és gyalázatos halál által utat nyitott, melyen az ember a lábnyomába léphet, s végül felemelkedhet királyi székéhez, halhatatlanságot, örök életet nyerhet jutalmul. Az engedelmesség életéért cserébe hervadhatatlan örökséget, becsületesen nyert, romolhatatlan kincset kap viszonzásul. {2T 494.1}   

In the First Epistle of Paul to the Corinthians we read: “For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.” “For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called: but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty; and base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are: that no flesh should glory in His presence.” You have the example of Christ, His unpretending life without display or grandeur. Is the servant above his Lord? {2T 495.1}

Pál első korinthusi levelében olvassuk: „Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert meg van írva: Elvesztem a bölcs bölcsességét és az értelmesek értelmét elvetem.” „Mert tekintsétek csak a ti hivatásotokat atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcseknek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek. Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtlenjeit választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemtelenjeit és megvetettjeit választotta ki magának Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.” Előttetek Krisztus példája, igénytelen, kérkedés és ragyogás nélküli élete. Mióta nagyobb a szolga uránál? {2T 495.1}   

Dear sister, you have a good mind and can do good. You can be as an anchor to your husband and a strength to many others. But if you stand halting between two opinions, unreconciled to the humble work of God, your influence in connection with your husband's will be exerted in a wrong direction. How reads the word of God? Turn from the opinions of men to the law and to the testimony. Shut out every worldly consideration. Make your decision for eternity. Weigh evidence in this important time. We surely need not expect to escape trial and persecution in following our Saviour; for this is the salary of those who follow Him. He plainly declares that we shall suffer persecution. Our earthly interests must be subservient to the eternal. Listen to the words of Christ: “Then Peter began to say unto Him, Lo, we have left all, and have followed Thee. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for My sake, and the gospel's, but he shall receive an hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.” Eternal interests are here involved. {2T 495.2}

Kedves testvérnőm, jó fejed van, és jót is tehetnél. Horgony lehetnél férjednek, és sok másnak erősség. De ha kétfelé sántikálsz, nem békülve meg Isten szerény művével, akkor férjedet is rossz irányba taszítod. Mit olvasunk Isten szavában? Az emberek véleménye helyett fordulj a törvényhez és a bizonyságtételhez. Rekessz ki minden világi szempontot. Dönts az örökkévalóság mellett. Mérlegeld a bizonyítékot e fontos ügyben. Üdvözítőnket követve nem várhatjuk el, hogy kikerüljük a próbát és zaklatást; mert ez az őt követők fizetése. Az Úr világosan megmondta előre, hogy üldözést fognak szenvedni. Földi érdekünket vessük alá az örökkévalóknak. Figyelj Krisztus szavaira: „És Péter kezdé mondani neki: Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangéliumért; aki száz annyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fiútestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet.” Örök élet forog itt kockán. {2T 495.2}   

Do not flatter yourselves that if you should yield the truth all obstacles to your acquiring property would be removed. Satan tells you this; it is his sophistry. If God's blessing rests upon you because you surrender all to Him, you will prosper. If you turn from God, He will turn from you. His hand can scatter faster than you can gather. “What is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?” {2T 496.1}

Ne áltasd magadat, hogy ha feladjátok az igazságot, eltávolítotok minden akadályt a vagyonszerzés útjából. Ez csak az ellenfél maszlagja és álokoskodása. Ha Isten áldása nyugszik rajtatok, mert mindeneteket neki adjátok, akkor felvirágoztok. Ha elhagyjátok Istent, ő is elhagy benneteket. Keze gyorsabban szét tud szórni, mint gyűjteni tudnátok. „Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall? Mit is adhatna az ember váltságul az ő lelkéért.” {2T 496.1}   

You, my dear sister, need a thorough conversion to the truth, which shall slay self. Cannot you trust in God? Please read Matthew 10:25-40. Please read also, with a prayerful heart, Matthew 6:24-34. Let these words impress your heart: “Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?” The better life is here referred to. By the body is meant the inward adorning, which makes sinful mortals, possessing the meekness and righteousness of Christ, valuable in His sight, as was Enoch, and entitles them to receive the finishing touch of immortality. Our Saviour refers us to the fowls of the air, which sow not, neither reap, nor gather into barns, yet their heavenly Father feedeth them. Then He says: “Are ye not much better than they? ... And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin: and yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.” These lilies, in their simplicity and innocence, meet the mind of God better than Solomon in his costly decorations yet destitute of the heavenly adorning. “Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith?” Can you not trust in your heavenly Father? Can you not rest upon His gracious promise? “Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness; and all these things shall be added unto you.” Precious promise! Can we not rely upon it? Can we not have implicit trust, knowing that He is faithful who hath promised? I entreat you to let your trembling faith again grasp the promises of God. Bear your whole weight upon them with unwavering faith; for they will not, they cannot, fail. {2T 496.2}

Neked, szeretett testvérnőm, alaposan meg kell térned az igazsághoz. Ez majd kiöli belőled az önzést és önérzetet. Miért nem bízol Istenben? Kérlek, olvasd el Máté 10:25–40-et. Kérlek, olvasd. el imádkozó szívvel Máté 6:25–34-et is. Tegyenek mély benyomást szívedre e szavak. „Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet?” Az Úr itt a jobb életre hivatkozik. A testen a belső ékességet érti, ami az olyan bűnös halandókat értékessé teszi az Úr szemében, mint Énokot, akik magukévá tették Krisztus szelídségét és igaz tetteit, s feljogosítja őket a halhatatlanság utolsó simítására. Megváltónk az ég madaraira mutatott. „Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mezők liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak, és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.” Ezek a liliomok egyszerűségükben és ártatlanságukban jobban eleget tesznek Isten gondolatainak, mint Salamon pompás díszruhájában, mikor hiányzott belőle a• benső mennyei ékesség. „Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek?” Ne bírnál megbízni mennye Atyádban? Ne nyugtatna meg kegyes ígérete? „Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és mindezek megadatnak nektek.” Mily drága ígéret is ez, megnyugodhatunk benne. Feltétlen bizalommal elfogadhatjuk, tudva, hogy hűséges az, aki az ígéretet adta. Kérve kérlek, reszketeg hiteddel ragadd meg újra Isten ígéreteit. Támaszkodj rájuk teljes súlyoddal, tántoríthatatlan hittel. Semmi esetre sem fognak kudarcba fulladni, hiszen az lehetetlen. {2T 496.2}