× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 4

4. fejezet

A Lesson to Learn and Practice—I point you to the words of the apostle Paul in the fourth chapter of Ephesians. This whole chapter is a lesson that God desires us to learn and practice (Manuscript 55, 1903). {6BC 1117.5}

Megtanulni és gyakorolni - Efézus negyedik fejezetének szavaira hívom fél a figyelmet. Isten azt akarja, hogy tanuljuk meg és gyakoroljuk is az egész fejezet tanítását. (1903,55. kézirat) {6BC 1117.5}   

The Means of Unity Explained—In the fourth chapter of Ephesians the plan of God is so plainly and simply revealed that all His children may lay hold upon the truth. Here the means which He has appointed to keep unity in His church, that its members may reveal to the world a healthy religious experience, is plainly declared (Manuscript 67, 1907). {6BC 1117.6}

Az egység eszközei - Efézus négyben világosan és érthetően ecseteli Isten tervét, hogy Isten gyermekei meg "tudják ragadni az igazságot. Az Úr világosan kijelenti itt annak módját hogy egység lehessen gyülekezetében, hogy a tagok egészséges vallásos tapasztalatot állíthassanak a világ elé. (1907,67. kézirat) {6BC 1117.6}   

4-13. See EGW comment on 1 Corinthians 12:4-6, 12. {6BC 1117.7}

4-13. Lásd 1Korintus 12:4-6,12 megjegyzéseit. {6BC 1117.7}   

7 (chs. 1:7; 2:7, 8; Romans 3:24; Titus 2:11). What Is Grace?—The Lord saw our fallen condition; He saw our need of grace, and because He loved our souls, He has given us grace and peace. Grace means favor to one who is undeserving, to one who is lost. The fact that we are sinners, instead of shutting us away from the mercy and love of God, makes the exercise of His love to us a positive necessity in order that we may be saved (The Signs of the Times, June 5, 1893). {6BC 1117.8}

7. (1:7; 2:7.8; Róma 3:24; Titusz 2:11) Mi a kegyelem? - Az Úr látta bukott állapotunkat, látta, hogy kegyelemre van szükségünk s mivel szeretett bennünket kegyelemben és békességben részesítetett minket. A kegyelem olyannak adott kedvezést jelem, aki nem érdemli meg, aki elveszett. Bűnösségünk ténye nem rekeszt ki Isten kegyelméből és szeretetéből, hanem kimondottan szükségessé teszi szeretetének gyakorlását hogy üdvözülhessünk. (Idők jelei 1893 június 5) {6BC 1117.8}   

8. See EGW comment on Acts 1:9. {6BC 1117.9}

8. Lásd Cselekedetek 1:19 észrevételeit. {6BC 1117.9}   

13. See EGW comment on Proverbs 4:23; Philippians 1:21. {6BC 1117.10}

13. Lásd Példa 4:23; Filippi 1:21 hozzászólását. {6BC 1117.10}   

13, 15. See EGW comment on v. 30; 2 Corinthians 3:18; Revelation 18:1. {6BC 1117.11}

13,15. Lásd 30. vers és 2Korintus 3:18; Jelenések 18:1 meglátásait. {6BC 1117.11}   

15. See EGW comment on 2 Peter 3:18. {6BC 1117.12}

15. Lásd 2Péter 3:18 hozzászólását. {6BC 1117.12}   

20-24 (Hebrews 12:14; see EGW comment on 1 Thessalonians 4:3). The Secret of Holiness—No man receives holiness as a birthright, or as a gift from any other human being. Holiness is the gift of God through Christ. Those who receive the Saviour become sons of God. They are His spiritual children, born again, renewed in righteousness and true holiness. Their minds are changed. With clearer vision they behold eternal realities. They are adopted into God's family, and they become conformed to His likeness, changed by His Spirit from glory to glory. From cherishing supreme love for self, they come to cherish supreme love for God and for Christ.... {6BC 1117.13}

20-24. (Zsidó 12:14; lásd: 1Tessalonika 4:3 értelmezését) A- szentség titka - Senki sem részesül szentségben születése joginjogán, vagy ajándékként más embertől. A szentség Isten ajándéka Krisztus által. Akik befogadják a Mmegváltót, azok Isten fiaivá válnak. Az Úr lelki gyermekei ők, újjászülettek, s megújultak az igazságosságban és igaz szentségben. Gondolkodásuk megváltozott. Tisztábban látják az örök valóságokat. Befogadták őket az Isten országába. Átalakultak Isten képének hasonlatosságára az Úr lelke által dicsőségről-dicsőségreIsten mására alakultak át, az Úr lelke dicsőségről-dicsőségre változtatva el őket. A maguk legfőbb szeretetétől az Isten és Krisztus legfőbb szeretetének ápolására jutottak el...... {6BC 1117.13}   

Accepting Christ as a personal Saviour, and following His example of self-denial—this is the secret of holiness (The Signs of the Times, December 17, 1902). {6BC 1117.14}

Személyes üdvözítőnek fogadni el a Megváltót s Krisztust követni a lemondás útján, ez a szentség titka. (Idők jelei 1902 december 17) {6BC 1117.14}   

(2 Corinthians 3:18.) Grace Essential Every Day and Hour—The sanctification of the soul is accomplished through steadfastly beholding Him [Christ] by faith as the only-begotten Son of God, full of grace and truth. The power of truth is to transform heart and character. Its effect is not like a dash of color here and there upon the canvas; the whole character is to be transformed, the image of Christ is to be revealed in words and actions. A new nature is imparted. Man is renewed after the image of Christ in righteousness and true holiness.... The grace of Christ is essential every day, every hour. Unless it is with us continually, the inconsistencies of the natural heart will appear and the life will present a divided service. The character is to be full of grace and truth. Wherever the religion of Christ works, it will brighten and sweeten every detail of life with more than an earthly joy and a higher than earthly peace (Letter 2a, 1892). {6BC 1117.15}

(2Korintus 3:18) Kegyelem, minden órán - A megszentelődés Krisztus hit általi, állhatatos szemlélésével érhető el. Mim Isten egyszülött Fiát szemléljük öt, aki egy az igazsággal. Az igazságnak hatalma van átalakítani a szívet és jellemet. Hatása nem csupán egy-egy színfolt itt is, ott is a vásznon; az egész jellemnek át kell alakulnia, szavakban és tettekben is Krisztus képmásának kell megnyilvánulnia. Az ember új természetet kap. Krisztus a maga képmására alakítja őt át: igazságosságára, isteni jellemre és igaz istenfélelemre...Krisztus kegyelme minden nap, minden órán elengedhetetlen Ha ez nincs velünk folytonosan, máris előbukkannak a bűnös szív következetlenségei. Életünk is felemás szolgálatot mutat. Jellemünknek kegyelemmel teljesnek kell lennie. Ahol Krisztus vallása beteljesedik, ez földi örömnél többel, földi békénél magasztosabbal fogja beragyogni és megédesíteni az élet minden részletét. (1892, 2/a. levél) {6BC 1117.15}   

29. No Corrupt Communication—We are counseled to let no corrupt communication proceed out of our mouth; but a corrupt communication is not simply something that is vile and vulgar. It is any communication that will eclipse from the mind the view of Christ, that will blot from the soul true sympathy and love. It is a communication in which the love of Christ is not expressed, but rather sentiments of an un-Christlike character (Letter 43, 1895). {6BC 1117.16}

29. Semmi romlott beszéd - Pál utasít, hogy ne származzék szánkból semmi romlott beszéd. A romlott beszéd azonban nem egyszerűen gonosz és közönséges szó. Hanem bármi, ami eltakarja a gondolkodásban a Krisztus látványát, ami kitörli a lélekből az igaz szánalmat és szeretetet. Olyan beszéd az, mely nem' Krisztus szeretetét, hanem inkább a keresztényi étlen jellem gondolatait fejezi ki. (1895,43. levél) {6BC 1117.16}   

30 (Colossians 2:10; Revelation 7:2, 3; 14:1-4; see EGW comment on Ezekiel 9:2-4; Acts 2:1-4, 14, 41). Reaching the Mark of Perfection—The mighty power of the Holy Spirit works an entire transformation in the character of the human agent, making him a new creature in Christ Jesus. When a man is filled with the Spirit, the more severely he is tested and tried, the more clearly he proves that he is a representative of Christ. The peace that dwells in the soul is seen on the countenance. The words and actions express the love of the Saviour. There is no striving for the highest place. Self is renounced. The name of Jesus is written on all that is said and done. {6BC 1117.17}

30. (Kolossé 2:10; Jelenések 7:2,3; 14:1-4; lásd Ezékiei 9:2-4; Cselekedetek 2:1-4; T4- 41 megjegyzéseit) A tökéletesség jelének elérése - A Szentlélek hatalmas ereje az ember jellemének teljes, áralakulását eszközli ki, Jézus Krisztusban új teremtménnyé teszi őt. Mikor az ember megtelt a Szentlélekkel, mind súlyosabban próbára és vizsgára kerül, annál világosabban bizonyítja, hogy ö a Krisztus képviselője. A lelkében élő béke látható az arcán. Szavai, tettei Krisztus szeretetét fejezik ki. Nem törekszik magas polcra Lemondott önzéséről. Jézus neve áll mindenen, amit mond, amit tesz. {6BC 1117.17}   

We may talk of the blessings of the Holy Spirit, but unless we prepare ourselves for its reception, of what avail are our works? Are we striving with all our power to attain to the stature of men and women in Christ? Are we seeking for His fullness, ever pressing toward the mark set before us—the perfection of His character? When the Lord's people reach this mark, they will be sealed in their foreheads. Filled with the Spirit, they will be complete in Christ, and the recording angel will declare, “It is finished” (The Review and Herald, June 10, 1902). {6BC 1118.1}

Emlegethetjük a Szentlélek áldásait, de hacsak elő nem készítjük magunkat befogadására, mit érnek számunkra cselekedeteink? Törekszünk-e minden erővel elérni Krisztusban a felnőttek termetét? Keressük-e teljességét, örökkön előre nyomulva az elénk állított cél felé - Krisztus jellemének tökéletességére? Mikor az Úr népe megüti ezt a mértéket, az Úr elpecsételi őket homlokukon. A Szentlélekkel teljesen teljesek lesznek Krisztusban, s a jegyző angyal ki fogja jelentem: Elvégeztetett. ( Szemle és hírnök 1902 január 10) {6BC 1118.1}   

32. Kind Words Never Lost—It should be our aim to bring all the pleasantness possible into our lives, and to do all the kindness possible to those around us. Kind words are never lost. Jesus records them as if spoken to Himself. Sow the seeds of kindness, of love, and of tenderness, and they will blossom and bear fruit (Manuscript 33, 1911). {6BC 1118.2}

32. Nyájas savak sokasem sohasem vesznek el - Tűzzük ki célul eleiünkbe hozni minden kellemességet, amit csak lehetséges, s megtenni minden szívességet, melyet meg tudunk tenni a körülöttünk tevőknek A nyájas szavak sohasem hangzanak hiába. Jézus mint őhozzá intézetteket jegyzi föl ezeket. Hintsétek a nyájasság, a szeretet, a gyöngédség magját s azok majd kivirágoznak és gyümölcsöt teremnek (1911,33. kézirat) {6BC 1118.2}