× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 11

11. fejezet

Judging Not Man's Prerogative—The 11th chapter of 2 Corinthians contains much instruction. It reveals to us that men who are liable to view matters after human eyesight may make very grave mistakes if they engage in a work that God has not appointed, but condemned. That work is to criticize, to climb upon the judgment seat, and pronounce sentence. How much better would it be for the spiritual advancement of such to look well to their own shortcomings and defects of character through watchful examination of their own hearts, to try to remove from them the beam of faultfinding, of evil surmising, of evil speaking, of bearing false witness, of hatred, and accusing of the brethren (Manuscript 142, 1897). {6BC 1105.10}

Nem előjog az ítélkezés - Ez a fejezet számos utasítást tartalmaz. Kinyilatkoztatja, hogy az ember emberi szemmel hajlamos szemlélni az ügyeket, így súlyos tévedéseket követhet el abban, amit Isten nem bízott rá, hanem helytelenít. Ez a gáncsoskodás, bírói székbe fölkapaszkodás, ítélet mondás. Mennyivel jobb lenne az ilyenek lelki fejlődésére nézve, ha tulajdon hiányosságaikat jellemhibáikat vennék számba, ha a maguk szívét vizsgálnák meg figyelmesen, ha el törekednének távolítani szemükből a hibakeresés, aljas .gyanúsítás, gonosz beszéd, hamis tanúságtétel gyűlölség és a testvérek vádolásának gerendáját. (1897,142. kézirat) {6BC 1105.10}   

14 (Matthew 24:24; 10:4; see EGW comment on Ephesians 6:10-12). Meeting Satan's Crowning Deception—Satan came as an angel of light in the wilderness of temptation to deceive Christ; and he does not come to man in a hideous form, as he is sometimes represented, but as an angel of light. He will come personating Jesus Christ, working mighty miracles; and men will fall down and worship him as Jesus Christ. We shall be commanded to worship this being, whom the world will glorify as Christ. What shall we do?—Tell them that Christ has warned us against just such a foe, who is man's worst enemy, yet who claims to be God; and that when Christ shall make His appearance, it will be with power and great glory, accompanied by ten thousand times ten thousand angels and thousands of thousands; and that when He shall come, we shall know His voice (The Review and Herald, December 18, 1888). {6BC 1105.11}

14. (Máté 24:24; János 10:4; lásd Efézus 6:10-12 megjegyzéséit) Sátánnak szembeszállva - Sátán a világosság angyalának öltözve ment Jézushoz a kísértés pusztájában. Az emberhez sem jön visszataszító alakban, mint néha rajzolják, hanem a világosság angyalaként. Jézust megszemélyesítve fog eljönni, hatalmas csodákat műveim. Az emberek le fognak borulni és imádják őt, mintha Jézus Krisztus lenne. Ránk is ránk parancsolnak, hogy imádjuk ezt a lényt, akit a világ Krisztusként dicsőit. Mit tegyünk akkor? Mondjuk meg hogy Krisztus pontosan ilyen ellenségre figyelmeztetett minket, aki az ember leggonoszabb ellensége, mégis Istennek mondja magát. S hogy mikor Krisztus valóban megjelenik, hatalommal és nagy dicsőséggel jön tízezerszer tízezer és ezerszer ezer angyal kíséretében, s hogy mikor eljön, meg fogjuk ismerni hangját. (Szemle és hírnök 1888 december 18) {6BC 1105.11}   

(Matthew 7:15; 2 Thessalonians 2:7-12.) An Unfailing Test—Satan has come down in these last days to work with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. His satanic majesty works miracles in the sight of false prophets, in the sight of men, claiming that he is indeed Christ Himself. Satan gives his power to those who are aiding him in his deceptions; therefore those who claim to have the great power of God can only be discerned by the great detector, the law of Jehovah. The Lord tells us if it were possible they would deceive the very elect. The sheep's clothing seems so real, so genuine, that the wolf can be discerned only as we go to God's great moral standard and there find that they are transgressors of the law of Jehovah (The Review and Herald, August 25, 1885). {6BC 1106.1}

(Máté 7:15; 2Thessalonika 2:7-12) Csalhatatlan próba - A Sátán leszáll az utolsó napokban, hogy a gonoszság minden csalárdságával működjön azok között, akik elvesznek. 0 sátáni felsége csodákat tesz a hamis próféták és az emberek szemeláttára, azt állítva, hogy ő valóban a Krisztus. A Sátán hatalmát kölcsönzi azoknak, akik segítik öt ámításaiban. Úgy, hogy akik állítják, hogy Isten nagy hatalmával rendelkeznek, azokat csak a hatalmas leleplező, az Úr törvényéve) lehet fölismerni. Az Úr azt mondja, hogyha lehetne, magukat a választottakat is elhitetnék. A báránybőr annyira valóságosnak tűnik, hogy a farkast csak akkor ismerhetjük föl, ha Isten nagy mértékéhez fordulunk, s azt találjuk ott, hogy ezek az Úr törvényének megszegői. (Szemle 1885 augusztus 25) {6BC 1106.1}   

Preparing for the Final Act—This world is a theater. The actors, the inhabitants of the world, are preparing to act their part in the last great drama. God is lost sight of. There is no unity of purpose, except as parties of men confederate to gain their ends. God is looking on. His purposes in regard to His rebellious subjects will be fulfilled. The world has not been given into the hands of men, though God is permitting the elements of confusion and disorder to bear sway for a season. A power from beneath is working to bring about the last great scenes in the drama—Satan coming as Christ, and working with all deceivableness of unrighteousness in those who are binding themselves together in secret societies. Those who are yielding to the passion for confederation are working out the plans of the enemy. The cause will be followed by the effect (Letter 141, 1902). {6BC 1106.2}

Az utolsó fölvonás előkészítése - Színház a világ. Színészei, a föld lakosai, most készülnek lejátszani a nagy szomorújáték utolsó fölvonásában a szerepüket. Az emberek szem elől veszítették Istent. Nincs közös céljuk, kivéve, ha egyes csoportok összefognak céhük elérésére. Isten letekint a földre. Lázadó alattvalóit illető terve meg fog valósulni. A világot nem bízta emberek kezére, bár megtűri a zűrzavar és fejetlenség elemeit, hogy ideig-óráig uralkodjanak. Alulról jövő hatalom munkálkodik, hogy megrendezze a szomorújáték utolsó nagy jelenetért, a Sátán eljövetelét - mintha csak Isten lenne, ámító hatalommal irányítva a titkos társulatokba tömörülteket, akik engedve a szövetkezés szenvedélyének, az ellenség terveit valósítják meg. Az ok követni fogja az okozatot (1902, 141. levél) {6BC 1106.2}   

(Ephesians 6:10-12.) Constant Vigilance Demanded—[Ephesians 6:10-12 quoted.] Every one who has enlisted under the bloodstained banner of Christ has entered upon a warfare that demands constant vigilance. Satan is determined to keep up the warfare to the end. Coming as an angel of light, claiming to be the Christ, he will deceive the world. But his triumph will be short. No storm or tempest can move those whose feet are planted on the principles of eternal truth. They will be able to stand in this time of almost universal apostasy (Manuscript 74, 1903). {6BC 1106.3}

(Efézus 6:10-12) Szüntelen ébenséget követel -(6:10-12) Aki csak elkötelezte magát Krisztus véráztatta lobogója alá, szüntelen éberséget követelő harcba lépett. Sátán a legvégsőkig folytatni akarja a küzdelmet Világosság angyalaként jön el és. Krisztusnak mondva magát, el fogja ámítani az egész világot. Diadala azonban rövid életű lesz. Semmiféle vihar el nem tudja mozdítani azokat, akik megvetették lábukat az örök igazságon. Ezek meg tudnak majd állni a csaknem általános hitehagyás időszakában. (1903, 74. kézirat) {6BC 1106.3}   

14, 15. See EGW comment on Matthew 7:21-23. {6BC 1106.4}

14,15. Lásd Máté 7:21-23 megjegyzéseit. {6BC 1106.4}   

23-30. Paul's Indomitable Courage—Gain courage from the experience of the apostle Paul. He had many trials. He was an unwearied worker, and traveled constantly, sometimes through inhospitable regions, sometimes on the water, in storm and tempest. Far harder than ours was his lot, for traveling then had not the conveniences that it has now. But Paul allowed nothing to hinder him from his work (Letter 107, 1904). {6BC 1106.5}

23-30. Pál bátorsága - Merítsetek bátorságot Pál apostol tapasztalatából. Pált számos megpróbáltatás érte. Fáradhatatlan munkásként, állandóan utazott, gyakran ellenséges érzelmű vidékeken át, olykor vizén, viharban, orkánban. Sokkal nehezebb sorsa volt a miénknél, hisz az utazás nem volt olyan kényelmes, mint ma. Pál mégsem engedte meg hogy bármi akadályozza őt munkájában. (1904, 107. levél) {6BC 1106.5}