× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 5

5. fejezet

1-11. Sacredness of Vows and Pledges—The people need to be impressed with the sacredness of their vows and pledges to the cause of God. Such pledges are not generally held to be as obligatory as a promissory note from man to man. But is a promise less sacred and binding because it is made to God? Because it lacks some technical terms, and cannot be enforced by law, will the Christian disregard the obligation to which he has given his word? No legal note or bond is more obligatory than a pledge made to the cause of God (The Review and Herald, May 23, 1893). {6BC 1056.6}

1-11. Az eskük és ígéretek szent volta – Népünkre benyomást kell tenni az eskük és ígéretek szentségéről. Az ilyen ígéreteket általában kevésbé kötelezőnek tartják, mint az embernek adott hitellevelet. Dehát kevésbé kötelező-e az ígéret, csak mert Istennek tették? Mivel nincs rá szakkifejezés s nem lehet törvénnyel kényszeríteni megtartását, a keresztény semmibe vegye a kötelezettséget, melyre szavát adta? Nincs olyan törvényes kötvény vagy elismervény, mely kötelezőbb lenne, mint az Isten ügyének tett ígéret. (Szemle 1893 május 23) {6BC 1056.6}   

29. What Does God Say?—We are not to inquire, What is the practice of men? or, What is the custom of the world? We are not to ask, How shall I act in order to have the approval of men? or, What will the world tolerate? The question of intense interest to every soul is, What hath God said? We are to read His Word and obey it, not swerving one jot or tittle from its requirements, but acting irrespective of human traditions and jurisdiction (The Review and Herald, October 1, 1895). {6BC 1056.7}

29. Mit mond Isten? - Ne kérdezzük, mik az emberi szokások, vagy a világ bevett szokása. Ne kérdjük, mit tegyünk, hogy kivívjuk az emberek helyeslését, vagy mit 'tekint helyesnek a világ. Minden lélek számára az az igen fontos kérdés, hogy Isten mit mond. Olvassuk az igét és engedelmeskedjünk neki, jottát sem térve el követelményeitől, tekintet nélkül az emberi hagyományokra és törvényekre. (Szemle és hírnök 1895 október 1) {6BC 1056.7}   

31 (Romans 2:4). Repentance the Gift of Christ—[Acts 5:31 quoted.] Repentance is as much the gift of Christ as is forgiveness, and it cannot be found in the heart where Jesus has not been at work. We can no more repent without the Spirit of Christ to awaken the conscience than we can be pardoned without Christ. Christ draws the sinner by the exhibition of His love upon the cross, and this softens the heart, impresses the mind, and inspires contrition and repentance in the soul (The Review and Herald, April 1, 1890). {6BC 1056.8}

31. (Róma 2:4) Bűnbánat Krisztus ajándéka -(31 vers) A bűnbánat ugyanúgy Krisztus ajándéka, mint a bűnbocsánat, s csak az olyan szívben található meg, ahol Krisztus munkálkodik. Nem tudjuk megbánni bűneinket anélkül, hogy Krisztus Lelke föl ne rázná lelkiismeretünket, amint Krisztus nélkül bűnbocsánatot sem nyerhetünk. Krisztus vonzza a bűnöst a kereszten kinyilvánított szeretetével, mely meglágyítja a szívet, mély benyomást tesz gondolkodására; alázatra és bűnbánatra késztet. (Szemle és hírnök 1890 április 1) {6BC 1056.8}