× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 3

3. fejezet

6-9 (Romans 8:15-21; see EGW comment on Hebrews 8:6, 7). The Law Ordained to Life—The law of God, spoken in awful grandeur from Sinai, is the utterance of condemnation to the sinner. It is the province of the law to condemn, but there is in it no power to pardon or to redeem. It is ordained to life; those who walk in harmony with its precepts will receive the reward of obedience. But it brings bondage and death to those who remain under its condemnation. (The Review and Herald, April 22, 1902). {6BC 1094.6}

6-9. (Róma 8:15-21; lásd Zsidók 8:6,7 megjegyzéseit) Életre rendelt törvény - A Sínairól félelmes fönségben elharsogott törvény a bűnös elítélésének kihirdetése. A törvény hatásköre a kárhoztatás; megbocsátásra, megváltásra soha sincs hatalma. Az élet számára rendeltetett. Aki a törvény elveivel összhangban él, elnyeri az engedelmesség jutalmát Akik viszont megmaradnak kárhoztatás alatt, azoknak szolgaságot és halált hoz. (Advent szemle és szombat hírnök 1902 április 22) {6BC 1094.6}   

7. See EGW comment on Exodus 34:29. {6BC 1094.7}

7. Lásd 2Mózes 34:29 megjegyzéseit {6BC 1094.7}   

7-11 (Galatians 3:19; Ephesians 2:15; Colossians 2:14; Hebrews 9:9-12; 10:1-7). A Twofold System of Law—God's people, whom He calls His peculiar treasure, were privileged with a two-fold system of law; the moral and the ceremonial. The one, pointing back to creation to keep in remembrance the living God who made the world, whose claims are binding upon all men in every dispensation, and which will exist through all time and eternity. The other, given because of man's transgression of the moral law, the obedience to which consisted in sacrifices and offerings pointing to the future redemption. Each is clear and distinct from the other. {6BC 1094.8}

7-11. (Galata 3:19; Efézus 2:15; Kolosszé 2:14; Zsidók 9:9-12; 10:1-7) A törvény kettős rendszere - Isten népe, melyet az Úr az ő külön kincsének jelent ki, a kettős törvény kiváltságában részesült. Erkölcsi és szertartás-törvényben. Az első visszafelé mutatott a teremtésre, hogy emlékezetben tartsa az élő Istent, aki a világot alkotta, s akinek a követelményei minden üdvrendben, mindenki számára kötelezők, s melyek minden időben, érvényes lesznek, végig az örökkévalóságon A szertartástörvényt az erkölcsi törvény megszegése miatt adta. A szertartástörvény iránti engedelmesség későbbi megváltást jelképező áldozatból állt. Egyik sem téveszthető össze a másikkal. {6BC 1094.8}   

From the creation the moral law was an essential part of God's divine plan, and was as unchangeable as Himself. The ceremonial law was to answer a particular purpose in Christ's plan for the salvation of the race. The typical system of sacrifices and offerings was established that through these services the sinner might discern the great offering, Christ. But the Jews were so blinded by pride and sin that but few of them could see farther than the death of beasts as an atonement for sin; and when Christ, whom these offerings prefigured, came, they could not discern Him. The ceremonial law was glorious; it was the provision made by Jesus Christ in counsel with His Father, to aid in the salvation of the race. The whole arrangement of the typical system was founded on Christ. Adam saw Christ prefigured in the innocent beast suffering the penalty of his transgression of Jehovah's law (The Review and Herald, May 6, 1875). {6BC 1094.9}

A teremtéstől kezdve az erkölcsi törvény Isten természetének elengedhetetlen része volt. Olyan változhatatlan, mim maga Isten. A szertartástörvény más cél betöltésére volt hivatott Krisztusnak az emberség megmentéséért létrehozott tervében. Az Úr azért rendelte el az áldozatok jelképrendszerét, hogy így a bűnös fölismerje Krisztust, a nagy áldozatot. Ám a zsidókat annyira elvakította a kevélység és bűn, hogy alig néhányan tudtak túltekinteni az állatok halálán, mim bűnért való engesztelésen. Mikor Krisztus, akit az áldozatok jelképeztek, eljött, nem ismerték föl öt. A szertartásrend dicsőséges volt. Jézus, az Atyával megtanácskozva rendelte el az ember megmentésének segédeszközéül. Az egész jelképes rendszer Krisztuson alapult. Ádám Krisztus előképét látta az ártatlan állatban, mely elszenvedte az Úr törvénye megszegéséért a büntetést. (Advent szemle és szombat hírnök 1875 május 6) {6BC 1094.9}   

Two Laws Bear Stamp of Divinity—Paul desires his brethren to see that the great glory of a sin-pardoning Saviour gave significance to the entire Jewish economy. He desired them to see also that when Christ came to the world, and died as man's sacrifice, type met antitype. {6BC 1095.1}

A két törvény Isten pecsétjét viseli - Pál meg akarta értetni testvéreivel, hogy az egész zsidó üdvrendnek a bűnöket megbocsátó üdvözítő nagy dicsősége adott jelentőséget. Föl kívánta ismertetni velük, hogy mikor Krisztus a világon élve az ember áldozataként meghalt, a jelkép összetalálkozott a valósággal. {6BC 1095.1}   

After Christ died on the cross as a sin offering the ceremonial law could have no force. Yet it was connected with the moral law, and was glorious. The whole bore the stamp of divinity, and expressed the holiness, justice, and righteousness of God. And if the ministration of the dispensation to be done away was glorious, how much more must the reality be glorious, when Christ was revealed, giving His life-giving, sanctifying, Spirit to all who believe (The Review and Herald, April 22, 1902)? {6BC 1095.2}

Krisztus bűnáldozati kereszthalála után a szertartás-rendszernek már nem lehetett jelentősége. Ennek ellenére az erkölcsi törvénnyel állt kapcsolatban és dicsőséges volt. Az egész istenség pecsétjét magán viselte, az Isten szentségét, jogosságát és igazságosságát fejezte ki. S ha a régi üdvrend most félretevésre ítélt szertartásai dicsőségesek voltak, mennyivel dicsőbb a valóság, mikor Krisztus megjelent, és életadó, megszemelő Lelkét adta a hívőnek? (Szemle és hírnök 1902 április 22) {6BC 1095.2}   

The Ministration of Death—The holy law of God is both brief and comprehensive; for it is easily understood and remembered; and yet it is an expression of the will of God. Its comprehensiveness is summed up in the following words: “Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength.... Thou shalt love thy neighbour as thyself.” “This do, and thou shalt live.” “Ye shall therefore keep my statutes, and my judgments: which if a man do, he shall live in them: I am the Lord.”... {6BC 1095.3}

A halál végrehajtása - Isten szem törvénye mind rövid, mind átfogó, mert bár könnyű megértenünk és emlékezetben tartanunk, mégis Isten akaratát fejezi ki: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből teljes elmédből és minden erődből... felebarátodat, mint magadat." „Ezt cselekedd és élni fogsz." „Tartsátok meg azért rendeléseimet és végzéseimet, melyeket, ha megcselekszik az ember, él azok által. Én vagyok az Úr..." {6BC 1095.3}   

If the transgressor is to be treated according to the letter of this covenant, then there is no hope for the fallen race; for all have sinned, and come short of the glory of God. The fallen race of Adam can behold nothing else in the letter of this covenant than the ministration of death; and death will be the reward of everyone who is seeking vainly to fashion a righteousness of his own that will fulfill the claims of the law. By His word God has bound Himself to execute the penalty of the law on all transgressors. Again and again men commit sin, and yet they do not seem to believe that they must suffer the penalty for breaking the law (The Signs of the Times, September 5, 1892). {6BC 1095.4}

Ha a törvényszegővel a szövetség betűje szerűit bánnak, akkor az embernek semmi reménye. Hiszen mindnyájan vétkeztünk és az Isten dicsősége nélkül szűkölködünk. Ádám bukott faja nem várhat mást a szövetség betűjétől, mim a halál végrehajtását. S halál is lesz azok sorsa, akik hiábavalón arra törekednek, hogy maguk alakítsanak ki törvényt betöltő, szem életet. Isten szavát adta, hogy a törvényszegőkön végrehajtja az ítéletet. Az emberek ismételten bűnt követnek el, mégsem hiszik el, hogy a törvényrontásért büntetést kell elszenvedniük. (Idők jelei 1892 szeptember 5) {6BC 1095.4}   

(Hebrews 8:5.) Ceremonies of Jewish Law Prophetic—The gospel of Christ reflects glory upon the Jewish age. It sheds light upon the whole Jewish economy, and gives significance to the ceremonial law. The tabernacle, or temple, of God on earth was a pattern of the original in heaven. All the ceremonies of the Jewish law were prophetic, typical of mysteries in the plan of redemption. {6BC 1095.5}

(Zsidó 8:5) A szertartások jövendölések - Krisztus örömüzenete dicsőséget ragyogtat a zsidó korszakra. Fényt áraszt az egész zsidó üdvrendre s jelentőséggel tölti meg a szertartástörvényt. Isten földi sátora vagy temploma a mennyet eredeti mása volt. A zsidó törvény összes szertartása jövendölés volt, a megváltás terve titkainak a jelképei. {6BC 1095.5}   

The rites and ceremonies of the law were given by Christ Himself, who, enshrouded in a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night, was the leader of the hosts of Israel; and this law should be treated with great respect, for it is sacred. Even after it was no longer to be observed, Paul presented it before the Jews in its true position and value, showing its place in the plan of redemption and its relation to the work of Christ; and the great apostle pronounces this law glorious, worthy of its divine Originator. That which was to be done away was glorious, but it was not the law instituted by God for the government of His family in heaven and on earth; for as long as the heavens shall remain, so long shall the law of the Lord endure (The Signs of the Times, July 29, 1886). {6BC 1095.6}

A zsidó törvény szertartásait maga Krisztus rendelte el, aki a felhő, illetve tűzoszlopban Izrael seregeinek vezetője volt. Nagy tisztelettel kell hát viseltetnünk e törvény iram, mert szent az. Még mikor többé nem kellett megtartani, Pál igaz álláspontjai és értéke szerint ecseteké azt a zsidóknak, rámutatva a megváltás tervében betöltött helyére és Krisztus munkásságával való kapcsolatára. S a nagy apostol-küldött dicsőnek, isteni szerzőjéhez méltónak jelenti ki ezt a törvényt. Amit abba kellett hagyni, bár dicsőséges volt, mégsem volt az Isten által mennyei és földi családja kormányzására rendelt törvénye. Mert amíg az ég fönnáll, addig az Úr törvénye is fönn fog állni (Idők jelei 1886 július 29) {6BC 1095.6}   

(Revelation 22:14.) Glory Gives Way to Greater Glory—There is no discord between the Old Testament and the New. In the Old Testament we find the gospel of a coming Saviour; in the New Testament we have the gospel of a Saviour revealed as the prophecies had foretold. While the Old Testament is constantly pointing forward to the true offering, the New Testament shows that the Saviour prefigured by the typical offerings has come. The dim glory of the Jewish age has been succeeded by the brighter, clearer glory of the Christian age. But not once has Christ stated that His coming destroyed the claims of God's law. On the contrary, in the very last message to His church, by way of Patmos, He pronounces a benediction upon those who keep His Father's law: “Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city” (The Signs of the Times, July 29, 1886). {6BC 1095.7}

(Jelenések 22:14) A dicsőség nagyobb dicsőségnek adott helyet - Semmi ellentét sincs az Ó és Újszövetség közt. Az Ószövetségben az eljövendő üdvözítő örömhírét találjuk. Az utóbbiban pedig a megjelent Üdvözítő örömüzenetét, amit a látnokok előre megmondták. Egyrészt az Ószövetség folyvást előre mutat a valóságos áldozatra, másrészt az Újszövetség azt bizonyítja, hogy eljött a jelképes áldozat által előrevetített Üdvözítő. Á zsidó kor halványabb dicsőségét a tündöklőbb, világosabb keresztény kor dicsősége követte. Krisztus azonban egyszer sem állította, hogy eljövetele semmissé tette Isten törvényének követelményeit. Ellenkezőleg. Az egyházhoz intézett utolsó üzenete Pátmoszból áldást mond Atyja törvényének megtartóira. „Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fajához és bemehessenek a kapukon a városba." (Idők jelei 1886 július 29) {6BC 1095.7}   

7-17. The Moral Law Glorified by Christ—The types and shadows of the sacrificial service, with the prophecies, gave the Israelites a veiled, indistinct view of the mercy and grace to be brought to the world by the revelation of Christ. To Moses was unfolded the significance of the types and shadows pointing to Christ. He saw to the end of that which was to be done away when, at the death of Christ, type met antitype. He saw that only through Christ can man keep the moral law. By transgression of this law man brought sin into the world, and with sin came death. Christ became the propitiation for man's sin. He proffered His perfection of character in the place of man's sinfulness. He took upon Himself the curse of disobedience. The sacrifices and offerings pointed forward to the sacrifice He was to make. The slain lamb typified the Lamb that was to take away the sin of the world. {6BC 1096.1}

7-17. Krisztus dicsőítette az erkölcsi törvényt - Az áldozati szolgálat jelképei és ábrái a jövendölésekkel együtt fátyolozott, pontosan ki nem vehető képet adtak az irgalmasságról és kegyelemről, melyet Krisztus eljövetele fog a földre hozni. Az Úr kinyilatkoztatta Mózesnek a Krisztusra mutató jelképek és ábrák jelentőségét. Mózes látta annak végét, melynek majd meg kell szűnnie, mikor Krisztus halálakor a jelkép valósággá válik. Látta, hogy az ember csakis Krisztus által tudja megtartani az erkölcsi törvényt. E törvény megszegésével az ember bűnt hozott a világra, és a bűnnel halált. Krisztus lett az ember bűnéért a jóvátétel. Krisztus az ő jellemének tökéletességét ajánlja az ember bűnössége helyébe, ő vette magára az engedetlenség átkát. Az ősi áldozatok az ő áldozatára mutattak előre. A leölt bárány azt a Bárányjelképezte, aki elveszi a világ bűnét. {6BC 1096.1}   

It was seeing the object of that which was to be done away, seeing Christ as revealed in the law, that illumined the face of Moses. The ministration of the law, written and engraved in stone, was a ministration of death. Without Christ, the transgressor was left under its curse, with no hope of pardon. The ministration had of itself no glory, but the promised Saviour, revealed in the types and shadows of the ceremonial law, made the moral law glorious (The Review and Herald, April 22, 1902). {6BC 1096.2}

Mózes arcát az világította be, hogy látta Krisztust, az elmúlásra ítélt szertartások célját, amim a törvényben megnyilatkozik. A tőrvény szolgálata, amint a kőbe volt vésve, a halál szolgálata volt. Krisztus nélkül a törvényszegő a törvény átka alatt és a bocsánat reménysége nélkül marad. A szolgálatnak magának nem volt dicsősége, de a megígért üdvözítő, akit a szertartásrend törvénye kinyilatkoztatott, ő tette az erkölcsi törvényt dicsővé. (Advent szemle és szombat hírnök 1902 április 22) {6BC 1096.2}   

7-18 (Romans 3:31; 7:7; Galatians 3:13). Christ's Glory Revealed in His Law—Christ bore the curse of the law, suffering its penalty, carrying to completion the plan whereby man was to be placed where he could keep God's law, and be accepted through the merits of the Redeemer; and by His sacrifice glory was shed upon the law. Then the glory of that which is not to be done away—God's law of ten commandments, His standard of righteousness—was plainly seen by all who saw to the end of that which was done away. {6BC 1096.3}

7-18. (Róma 3:31; 7:7; Galata 3:13) Krisztus dicsősége törvényében nyilatkozik meg - Krisztus viselte a törvény átkát, szenvedte el büntetését, valósította meg a tervet, mely által az ember olyan helyzetbe kerül, ahol meg tudja tartani Isten törvényét s a Megváltó érdemei által elfogadhatóvá válik. Krisztus áldozata dicsőséget vetett a törvényre. Akkor az el nem múló törvény dicsősége - Isten tízparancsáé, az igaz élet mértékéé - világosan látható lett azok előtt, akik látták az elmúlásra szánt rendszer végét. {6BC 1096.3}   

“We all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory even as by the Spirit of the Lord.” Christ is the sinner's advocate. Those who accept His gospel behold Him with open face. They see the relation of His mission to the law, and they acknowledge God's wisdom and glory as revealed by the Saviour. The glory of Christ is revealed in the law, which is a transcript of His character, and His transforming efficacy is felt upon the soul until men become changed to His likeness. They are made partakers of the divine nature, and grow more and more like their Saviour, advancing step by step in conformity to the will of God, till they reach perfection. {6BC 1096.4}

„Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélve, ugyanazon ábrázatra változunk, dicsőségről-dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől." Krisztus a bűnös védőügyvédje. Akik elfogadják az evangéliumi örömüzenetet, fedetlen arccal szemlélik őt. Látják küldetése és a törvény kapcsolatát, és elismerik Isten bölcsességét és dicsőségét, amint Krisztusban megnyilatkozik. Az Üdvözítő dicsősége a törvényben tűnik elő, ami az ő jellemének leírása, s átalakító hathatóssága érezhető a lelkükön, mígcsak az ember az ő mására nem alakul át. Az Úr az isteni természet részeseivé teszi őket, egyre inkább Üdvözítőjükre hasonlítanak, lépésről-lépésre haladva az Isten akaratához való alkalmazkodásban, míg végül elérik a tökéletességet. {6BC 1096.4}   

The law and the gospel are in perfect harmony. Each upholds the other. In all its majesty the law confronts the conscience, causing the sinner to feel his need of Christ as the propitiation for sin. The gospel recognizes the power and immutability of the law. “I had not known sin, but by the law,” Paul declares. The sense of sin, urged home by the law, drives the sinner to the Saviour. In his need man may present the mighty arguments furnished by the cross of Calvary. He may claim the righteousness of Christ; for it is imparted to every repentant sinner (The Review and Herald, April 22, 1902). {6BC 1096.5}

A törvény és az örömüzenet teljes összhangban áll; egymást erősítik. A törvény egész fönségével a lelkiismeret elé áll, a bűnöst Krisztus szükségességére, mint bűneiért való jóvátételre ébreszti. Az evangélium örömüzenete elismeri a törvény erejét és megváltozhatatlanságát. „Nem ismertem a bűnt, csak a törvény által," jelenti ki Pál. A bűntudat, amit a törvény sürget a lélekre, az Üdvözítőhöz űzi a bűnöst. Szükségletében az ember igénybe veheti a Kálvária keresztje által elénk tárt hatalmas érveket. Krisztus igazságosságára, szentségére tarthat igényt, mert abban részesül minden bűnbánó, megtérő bűnös. (Szemle és hírnök 1902 április 22) {6BC 1096.5}   

12-15 (see EGW comment on Exodus 34:29-33). The Veil of Unbelief—[2 Corinthians 3:12-15 quoted.] The Jews refused to accept Christ as the Messiah, and they cannot see that their ceremonies are meaningless, that the sacrifices and offerings have lost their significance. The veil drawn by themselves in stubborn unbelief is still before their minds. It would be removed if they would accept Christ, the righteousness of the law. {6BC 1096.6}

12-15. (Lásd 2Mózes 34:29-33 fejtegetését) A hitetlenség fátyla - (12-15 vers) A zsidók nem fogadták el Krisztust üdvözítőnek s nem látják be, hogy mind szertartásaik, mind az áldozatok jelentőségüket vesztették. A maguk elé vont csökönyös hitetlenség-fátylat még mindig szemük előtt tartják. Ha elfogadnák Krisztust, a törvény igazságosságát, a fátyol eltűnne. {6BC 1096.6}   

Many in the Christian world also have a veil before their eyes and heart. They do not see to the end of that which was done away. They do not see that it was only the ceremonial law which was abrogated at the death of Christ. They claim that the moral law was nailed to the cross. Heavy is the veil that darkens their understanding. The hearts of many are at war with God. They are not subject to His law. Only as they shall come into harmony with the rule of His government can Christ be of any avail to them. They may talk of Christ as their Saviour; but He will finally say to them, I know you not. You have not exercised genuine repentance toward God for the transgression of His holy law, and you cannot have genuine faith in Me, for it was My mission to exalt God's law.... {6BC 1096.7}

A keresztény világban soknak van fátyol a szemén, a szívén. Nem látják a végét, hogy mi szűnt meg. Nem látják, hogy Krisztus halála csupán a szertartástörvényt törölte el. Azt állítják, hogy az erkölcsi törvényt is a kereszthez szögezték. Súlyos a függöny, mely elsötétíti látásukat. Sokak szíve háborút visel Isten ellen. Nem vetik alá magukat Isten törvényének. Pedig csak amennyiben összhangba kerülnek az Úr kormányának szabályával, annyiban válhat javukra Krisztus. Beszélhetnek Krisztusról, mint Üdvözítőjükről, az Úr végül mégis azt mondja nekik, hogy nem ismerlek titeket. Nem gyakoroltatok valódi bűnbánatot Isten iránt szent törvénye megrontásáért, s nem lehet valódi belém vetett hitetek, hiszen Isten törvényének fölmagasztalása a küldetésem. {6BC 1096.7}   

The moral law was never a type or a shadow. It existed before man's creation, and will endure as long as God's throne remains. God could not change or alter one precept of His law in order to save man; for the law is the foundation of His government. It is unchangeable, unalterable, infinite, and eternal. In order for man to be saved, and for the honor of the law to be maintained, it was necessary for the Son of God to offer Himself as a sacrifice for sin. He who knew no sin became sin for us. He died for us on Calvary. His death shows the wonderful love of God for man, and the immutability of His law (The Review and Herald, April 22, 1902). {6BC 1097.1}

Az erkölcsi törvény sohasem volt jelkép vagy árnyék. Hanem már az ember teremtése előtt létezett, s mindaddig érvényben marad, míg Isten trónja fönnáll: Isten a törvény egyetlen elvét sem változtatta meg, hogy megmentse az embert, hiszen a törvény az ő kormányának alapja. Változhatatlan, megmásíthatatlan, végtelen és örök az. Hogy az embert meg lehessen mentem és a törvény is tiszteletben legyen tartva, magának Isten Fiának kellett áldozatul ajánlania magát bűneinkért. Aki nem ismert bűnt, ő vált bűnné értünk, ő halt meg helyettünk a Kálvárián. Halála bizonyítja Isten csodálatos szeretetét irántunk, de törvénye megváltozhatatlanságát is. (Advent szemle és szombat hírnök 1902 április 22) {6BC 1097.1}   

14, 16. Christ's Death Lifts the Veil—The death of Jesus Christ for the redemption of man lifts the veil and reflects a flood of light back hundreds of years, upon the whole institution of the Jewish system of religion. Without the death of Christ all this system was meaningless. The Jews reject Christ, and therefore their whole system of religion is to them indefinite, unexplainable, and uncertain. They attach as much importance to shadowy ceremonies of types which have met their antitype as they do to the law of the ten commandments, which was not a shadow, but a reality as enduring as the throne of Jehovah. The death of Christ elevates the Jewish system of types and ordinances, showing that they were of divine appointment, and for the purpose of keeping faith alive in the hearts of His people (The Review and Herald, May 6, 1875). {6BC 1097.2}

14,16. Eltávolítja a fátylat - Krisztusnak az ember megváltásáért elszenvedett halála eltávolítja a fátylat és fényözönt áraszt a századokra, a zsidó üdvrend teljes, intézményére. Krisztus halála nélkül egész rendszerük értelmeden. A zsidók elvetik Krisztust, ezért egész vallásrendszerük határozatlan, megmagyarázhatatlan, bizonytalan számukra. Olyan jelentőséget tulajdonítanak jelképeik árnyék-szertartásainak, (melyek már valósággá váltak,) mint a tízparancs tőrvényének, mely pedig sohasem volt árnyék, hanem olyan örökérvényű valóság, mint Isten trónja. Krisztus halála fölmagasztalja a jelképek és rendeletek zsidó rendszerét, bizonyítva, hogy Isten rendelte el azokat, hogy népe szívében életben tartsa a hitet. (Szemle és hírnök 1875 május 6) {6BC 1097.2}   

18 (Hebrews 12:2; see EGW comment on Psalm 19:14; Romans 8:29; Ephesians 4:20-24; Colossians 3:10; Revelation 7:4-17). The Matchless Charms of Jesus—Look to Christ, behold the attractive loveliness of His character, and by beholding you will become changed into His likeness. The mist that intervenes between Christ and the soul will be rolled back as we by faith look past the hellish shadow of Satan and see God's glory in His law, and the righteousness of Christ. {6BC 1097.3}

18. (Zsidó 12:2; lásd Zsoltár 19:14; Róma 8:29; Efézus 4:20-24; Kolossé 3:10; Jelenések 7: 4-17 megjegyzéseit) Krisztus páratlan szépségei - Tekintsünk Krisztusra, szemléljük jelleme vonzó szépségét, s akkor szemlélet által képmására változunk el. Amint hit által túltekintünk a Sátán pokoli árnyékán s Isten dicsőségét ismerjük föl a törvényben és Krisztus igazságosságában, isteni jellemében, félregördül a Krisztus és lelkük közé ékelődött köd. {6BC 1097.3}   

Satan is seeking to veil Jesus from our sight, to eclipse His light; for when we get even a glimpse of His glory, we are attracted to Him. Sin hides from our view the matchless charms of Jesus; prejudice, selfishness, self-righteousness, and passion blind our eyes, so that we do not discern the Saviour. Oh, if we would by faith draw nigh to God, He would reveal to us His glory, which is His character, and the praise of God would flow forth from human hearts and be sounded by human voices. Then we would forever cease to give glory to Satan by sinning against God and talking doubt and unbelief. We should no longer stumble along, grumbling and mourning, and covering the altar of God with our tears (Manuscript 16, 1890). {6BC 1097.4}

Az ősellenség el igyekszik rejteni előlünk Jézust, hogy elfödje fényességét, mert mikor akár egyeden pillantást is nyerünk dicsőségéből, hozzá vonzódunk. A bűn elrejti előlünk Jézus páratlanul szép vonásait. Előítélet, önhittség és indulatok vakítják meg szemünket, úgy hogy nem látjuk meg az Üdvözítőt. Jaj, bárcsak hit által közel húzódnánk Istenhez, akkor fölfedné előttünk dicsőségét, ami az ő jelleme. Akkor Isten magasztalása áradna az emberi szívekből, hangzana ajkukról Örökre megszűnnének Sátánnak tulajdonítani a dicsőséget az Isten elleni vétkezéssel és a hitetlenség szava által. Nem botladoznának előre többé zúgolódva és morogva, könnyeikkel takarva el Isten oltárát. (1890, 16. kézirat) {6BC 1097.4}   

(Genesis 5:24; Ephesians 4:13, 15). Too Near the Lowlands of Earth—It is the Holy Spirit, the Comforter, which Jesus said He would send into the world, that changes our character into the image of Christ; and when this is accomplished, we reflect, as in a mirror, the glory of the Lord. That is, the character of the one who thus beholds Christ is so like His, that one looking at him sees Christ's own character shining out as from a mirror. Imperceptibly to ourselves we are changed day by day from our own ways and will into the ways and will of Christ, into the loveliness of His character. Thus we grow up into Christ, and unconsciously reflect His image. {6BC 1097.5}

(1Mózes 5:24; Efézus 4:13,15) Túl közel a föld útpályáihoz - Jézus megígérte, hogy elküldi a vigasztaló Szentlelket. Ő változtatja meg jellemünket Krisztus mására. S mikor ez meglett, akkor mintegy tükör által, az Úr dicsőségét vetítjük vissza. Vagyis annak jelleme, aki így Krisztust szemléli, annyira Krisztusra hasonlít, hogy aki rá tekint, Krisztus jellemét látja előragyogni, mintegy tükörből. Magunk előtt észrevétlenül bár, de útjaikról és akaratukról napról-napra Krisztus útjaira és akaratára, jellemének vonzó szépségére leszünk elváltoztatva. így növekedünk föl Krisztusban, így tükrözzük öntudatlanul Krisztus képmását. {6BC 1097.5}   

Professed Christians keep altogether too near the lowlands of earth. Their eyes are trained to see only commonplace things, and their minds dwell upon the things their eyes behold. Their religious experience is often shallow and unsatisfying, and their words are light and valueless. How can such reflect the image of Christ? How can they send forth the bright beams of the Sun of Righteousness into all the dark places of the earth? To be a Christian is to be Christlike. {6BC 1097.6}

A bitvalló keresztények mindenestől fogva túl közel maradnak a föld lapályaihoz. Szemük a közönséges dolgok látásához szoktatott, gondolkodásuk meg azon időzik,, amit szemük lát. Vallásos tapasztalatuk gyakran sekélyes és nem kielégítő, szavuk könnyű fajsúlyú, értéktelen. Az ilyenek hogyan is tükrözhetnék Krisztus képmását? Hogyan áraszthatnák a krisztusi jellem az igazságosság napjának tündöklő sugarait a föld sötétebb helyeire? Kereszténynek lenni annyit jelent, mint krisztusinak lennünk., {6BC 1097.6}   

Enoch kept the Lord ever before him, and the Inspired Word says that he “walked with God.” He made Christ his constant companion. He was in the world, and performed his duties to the world; but he was ever under the influence of Jesus. He reflected Christ's character, exhibiting the same qualities of goodness, mercy, tender compassion, sympathy, forbearance, meekness, humility, and love. His association with Christ day by day transformed him into the image of Him with whom he was so intimately connected. Day by day he was growing away from his own way into Christ's way, the heavenly, the divine, in his thoughts and feelings. He was constantly inquiring, Is this the way of the Lord? His was a constant growth, and he had fellowship with the Father and the Son. This is genuine sanctification (The Review and Herald, April 28, 1891). {6BC 1097.7}

Énok mindenkor az Urat tartotta maga előtt s az ihletett ige szavai szerint Istennel járt. Krisztust választotta állandó társául. A világban élt, Krisztus jellemét tükrözte, az ő minősítéseit tanúsította, a jóságot, irgalmasságot, gyöngéd szánakozást, szeretetet, türelmet, szelídséget, alázatot és együttérzést. Krisztussal való mindennapos közössége annak mására alakította őt, akivel oly közeli kapcsolatban állt. Napról-napra a maga útjáról Krisztus útjára törekedett, a mennyei, az isteni útra hajolt át gondolataival és érzéseivel. Folyton ezt kérdezte: Ez-e az Úr útja? Az Atya és Fiú közösségében élve szüntelenül növekedett. Ez a valódi megszentelődés. (Szemle és hírnök 1891 április 28) {6BC 1097.7}   

Behold Christ by Studying His Life—[2 Corinthians 3:18 quoted.] Beholding Christ means studying His life as given in His Word. We are to dig for truth as for hidden treasure. We are to fix our eyes upon Christ. When we take Him as our personal Saviour, this gives us boldness to approach the throne of grace. By beholding we become changed, morally assimilated to the One who is perfect in character. By receiving His imputed righteousness, through the transforming power of the Holy Spirit, we become like Him. The image of Christ is cherished, and it captivates the whole being (Manuscript 148, 1897). {6BC 1098.1}

Életét tanulmányozva szemléljük Krisztust - (18. vers) Szemléljük Krisztust azáltal, hogy tanulmányozzuk igéjében leírt életét. Ássunk az igazság, mint rejtett kincs után. Tekintetünket rögzítsük Krisztusra. Mikor személyes Üdvözítőnknek fogadjuk el őt, bátorságot ad, hogy bizalommal járuljunk a kegyelem trónjához. Szemlélet által változunk el, hasonulunk erkölcsileg ahhoz, akinek tökéletes a jelleme. Elfogadva a nekünk betudott igazságosságot, a Szentlélek átalakító hatalma által az ő mására változunk el. Ápoljuk hát a Krisztus képmását, s ez egész lényünket birtokba veszi. (1897, 148. kézirat) {6BC 1098.1}   

Striving to Become Christlike—Beholding Christ for the purpose of becoming like Him, the seeker after truth sees the perfection of the principles of God's law, and he becomes dissatisfied with everything but perfection. Hiding his life in the life of Christ, he sees that the holiness of the divine law is revealed in the character of Christ, and more and more earnestly he strives to be like Him. A warfare may be expected at any time, for the tempter sees that he is losing one of his subjects. A battle must be fought with the attributes which Satan has been strengthening for his own use. The human agent sees what he has to contend with—a strange power opposed to the idea of attaining the perfection that Christ holds out. But with Christ there is saving power that will gain for him victory in the conflict. The Saviour will strengthen and help him as he comes pleading for grace and efficiency (Manuscript 89, 1903). {6BC 1098.2}

Törekedjünk hasonlóságira - Az igazság keresője fölismeri Isten törvénye elveinek tökéletességét s mindennel elégedetlen lesz, ami ennél kevesebb. Krisztus életébe rejtve el életét, látja, hogy Krisztus jelleme nyilatkoztatja ki az isteni törvény szentségét s egyre jobban törekszik őhozzá hasonlóvá válni. Az ilyen ember bármikor háborúságot várhat, mert a kísértő látja, hogy alattvalót veszít. Olyan vonásokkal kell fölvennie a harcot, melyeket a Sátán a maga használatára erősített meg. Az ember látja, mivel kell megküzdenie - idegen hatalommal, mely szembeszegül a Krisztus által ígért tökéletesség elérésének gondolatával. Krisztussal azonban megmentő hatalom járul, mely a küzdelemben kivívja az embernek a győzelmet. A Megváltó megerősíti és segíti őt, amint hozzá fordul kegyességért és eredményességért. (1903, 89. kézirat) {6BC 1098.2}   

Clearing the Moral Atmosphere—When Christ is loved more than self, the Saviour's beautiful image is reflected in the believer.... {6BC 1098.3}

Az erkölcsi légkör megtisztítása - Mikor jobban szeretjük Krisztust, mim magunkat, az Üdvözítő vonzó jelleme tükröződik a hívőben... {6BC 1098.3}   

Until self is laid upon the altar of sacrifice, Christ will not be reflected in the character. When self is buried, and Christ occupies the throne of the heart, there will be a revelation of principles that will clear the moral atmosphere surrounding the soul (Letter 108, 1899). {6BC 1098.4}

Míg önzésünket, rigolyáinkat az oltárra nem helyezzük, Krisztus nem tükröződik vissza jellemünkben. Mikor eltemetjük énünket és Krisztus foglalja el a szív oltárát, olyan elvek nyilvánulnak meg, melyek megtisztítják a lelkünket körülvevő erkölcsi légkört. (1899, 108. levél) . {6BC 1098.4}   

Human Peculiarities Will Disappear—The Holy Spirit has been prevented from coming in to mold and fashion heart and mind, because men suppose that they understand best how to form their own characters. And they think that they may safely form their characters after their own model. But there is only one model after which human character is to be formed—the character of Christ. Those who behold the Saviour are changed from glory to greater glory. When men will consent to submit to Christ's will, to be partakers of the divine nature, their crooked, human peculiarities will disappear. When they decide that they will retain their own peculiarities and disagreeable traits of character, Satan takes them and places his yoke on them, using them to do his service. He uses their talents for selfish purposes, causing them to set an example so disagreeable, so un-Christlike, that they become a reproach to the cause of God (Manuscript 102, 1903). {6BC 1098.5}

Eltűnnek a furcsaságok - Nem hagyjuk, hogy a Szentlélek belépjen és alakítsa gondolatunkat és szívünket, mert az ember azt képzeli, maga alakíthatja legjobban a jellemét. Azt képzelik, biztonságosan formálhatják jellemüket a maguk mintájára. Ámde egyetlen minta létezik csupán, melyre a jellemet alakítani kell - a Krisztus jelleme. Akik a Megváltót szemlélik, azok dicsőségről dicsőségre változnak el. Mikor az ember hajlandó alávetni magát Krisztus akaratának, hogy az isteni természet részese legyen, torz, emberi különlegességei eltűnnek. Mikor meg akarják tartani furcsaságaikat és kellemetlen jellemvonásaikat, az ősellenség rabul ejti és szolgálatába fogja be őket. Képességeiket önző célokra fordítja, olyan visszataszító, annyira keresztényieden példaadásra késztetve őket, hogy szégyent jelentenek Isten ügye számára. (1903, 102. kézirat) {6BC 1098.5}   

(Song of Solomon 5:10, 16; Hebrews 12:2.) Approaching the Perfect Pattern—As one becomes acquainted with the history of the Redeemer, he discovers in himself serious defects; his unlikeness to Christ is so great that he sees the necessity for radical changes in his life. Still he studies with a desire to become like his great Exemplar. He catches the looks, the spirit, of his beloved Master. By beholding, by “looking unto Jesus the author and finisher of our faith,” he becomes changed into the same image. {6BC 1098.6}

(Énekek éneke 5:10,16; Zsidók 12:2). A tökéletes minta megközelítése - Mikor az. ember megismeri a Megváltó történetét, súlyos hibákat fedez föl magában. Oly nagy a Krisztustól való különbözősége, hogy alapos változások szükségességét látja életében. Azzal a kívánsággal kutat hát tovább, hogy hasonlóvá váljék csodálatos példaképéhez. Meglátja szeretett Mestere tekintetét, szellemét. Jézusra, hitünk szerzőjére és bevégzőjére tekintve, szemlélet által ugyanarra a képmásra változik el. {6BC 1098.6}   

It is not by looking away from Him that we imitate the life of Jesus, but by talking of Him, by dwelling upon His perfections, by seeking to refine the taste and elevate the character, by trying—through faith and love, and by earnest, persevering effort—to approach the perfect Pattern. By having a knowledge of Christ—His words, His habits, and His lessons of instruction—we borrow the virtues of the character we have so closely studied, and become imbued with the spirit we have so much admired. Jesus becomes to us “the chiefest among ten thousand,” the One “altogether lovely” (The Review and Herald, March 15, 1887). {6BC 1098.7}

Nem a tőle való eltekintés által követjük Jézus életét, hanem ha róla beszélünk, ha tökéletességéről gondolkodunk, ha finomítani igyekszünk szokásainkat és magasztossá tenni jellemünket, ha hit és szeretet, valamint komoly, kitartó igyekezet által próbáljuk megközelíteni a tökéletes példaképet- Krisztus szavainak, szokásainak, tanításainak ismerete által alaposan tanulmányozott jellemének erényeit vesszük kölcsön s mi is az ő oly igen csodált lelkületével hatódunk át. Jézus lesz számunkra tízezer közül is legfőbb, a mindenestől kívánatos. (Szemle és hírnök 1887 március 15) {6BC 1098.7}   

Christ Will Draw His Image on the Soul—When the soul is brought into close relationship with the great Author of light and truth, impressions are made upon it revealing its true position before God. Then self will die, pride will be laid low, and Christ will draw His own image in deeper lines upon the soul (Manuscript 1a, 1890). {6BC 1099.1}

Krisztus rávési képmását a lélekre - Mikor szoros kapcsolatra hozzuk lelkünket a világosság és igazság mindenható forrásával, olyan benyomások érnek, melyek megláttatják velünk Isten előtti valóságos állapotunkat, akkor énünk meghal, kevélységünk megalázkodik s Krisztus a maga képmását vési mélyebb vonásokkal lelkünkre. (1890, l/a. kézirat) {6BC 1099.1}