× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 11

11. fejezet

18-34 (Matthew 26:26-29). The Lord's Supper Perverted—The Corinthians were departing widely from the simplicity of the faith and the harmony of the church. They continued to assemble for worship, but with hearts that were estranged from one another. They had perverted the true meaning of the Lord's Supper, patterning in a great degree after idolatrous feasts. They came together to celebrate the sufferings and death of Christ, but turned the occasion into a period of feasting and selfish enjoyment. {6BC 1090.3}

18-34. (Máté 26: 26-29) Az úrvacsora megrontása - A keresztények messze távolodtak az egyszerű, őszinte hittől és egyetértéstől. Összejöttek ugyan istentiszteletre, de szívük elidegenedett egymástól. Megrontották az úrvacsora valódi jelentését, nagyrészt a bálványimádó lakomákról véve példát Összejöttek ugyan megemlékezni Krisztus szenvedéséről és haláláról, de dőzsölésre és önző élvezetekre fordították. {6BC 1090.3}   

It had become customary, before partaking of the communion, to unite in a social meal. Families professing the faith brought their own food to the place of meeting, and ate it without courteously waiting for the others to be ready. The holy institution of the Lord's Supper was, for the wealthy, turned into a gluttonous feast; while the poor were made to blush when their meager fare was brought in contrast with the costly viands of their rich brethren. {6BC 1090.4}

Az Úrvacsora előtt szokásos lett közös étkezésre jönni össze. A hívő családok magukkal hozták ebédjüket az istentiszteleti helyre, s anélkül ettek, hogy előzékenyen megvárták volna egymást. A jómódúak számára az úrvacsora szent intézménye lakomázássá vált, míg a szegényeket szégyenkeztek a szegényes táplálékért, mikor a gazdagok költséges csemegéi mellett látták őket {6BC 1090.4}   

Paul rebukes the Corinthians for making the house of God a place of feasting and revelry, like a company of idolaters: “What? have ye not houses to eat and to drink in? or despise ye the church of God, and shame them that have not?” The public religious feasts of the Greeks had been conducted in this way, and it was by following the counsels of false teachers that the Christians had been led to imitate their example. These teachers had begun by assuring them that it was not wrong to attend idolatrous feasts, and had finally introduced similar practices into the Christian church. {6BC 1090.5}

Pál dorgálja a korintusiakat, hogy Isten házát a lakmározás és dőzsölés helyévé teszik „Hát nincsenek-e házaitok az evésre és ivásra? Avagy az Isten gyülekezetét vetitek-e meg és azokat szégyenítitek-e meg, akiknek nincs?" A görögök nyilvános vallásos lakomáit rendezték így, s a hamis tanítók tanácsaira hallgatva a keresztények követték a pogányok példáját. A hamis tanítók azzal kezdték hogy nem bűn részt venni a bálványimádó lakomákon, végül pedig hasonló szokásokat vezettek be a keresztény gyülekezetekbe. {6BC 1090.5}   

Paul proceeded to give the order and object of the Lord's Supper, and then warned his brethren against perverting this sacred ordinance (Sketches from the Life of Paul, 170, 171). {6BC 1090.6}

Ezután Pál elmondja az úrvacsora rendjét és célját, majd figyelmezteti testvéreit a szent úrvacsora megrontása miatt. (Pál élete 170) {6BC 1090.6}   

23-26 (Matthew 26:26-29; Mark 14:22-24; Luke 22:19, 20). The Only Correct Representation—The broken bread and pure juice of the grape are to represent the broken body and spilled blood of the Son of God. Bread that is leavened must not come on the communion table; unleavened bread is the only correct representation of the Lord's Supper. Nothing fermented is to be used. Only the pure fruit of the vine and the unleavened bread are to be used (The Review and Herald, June 7, 1898). {6BC 1090.7}

23-26. (Máté 26:26-29; Márk 14:22-24; Lakács 22:19,20) Egyedüli pontos leírás - A megtört kenyér és az édes must Isten Fiának megtört testét és kiontott vérét ábrázolta. Az úrvacsora asztalára nem szabad kelesztett kenyeret tennünk. Egyedül a kovásztalan kenyér helyes az Úr vacsoráján. Ne fogyasszunk semmi erjesztettet. Csak a szőlő édes termését és kovásztalan kenyeret szabad használni (Szemle és hírnök 1898 június 7) {6BC 1090.7}   

25. See EGW comment on Matthew 26:28. {6BC 1090.8}

25. Lásd Máté 26:28 megjegyzéseit. {6BC 1090.8}   

26 (see EGW comment on Mark 16:1, 2). Frequency of the Lord's Supper—The salvation of men depends upon a continual application to their hearts of the cleansing blood of Christ. Therefore, the Lord's Supper was not to be observed only occasionally or yearly, but more frequently than the annual passover. This solemn ordinance commemorates a far greater event than the deliverance of the children of Israel from Egypt. That deliverance was typical of the great atonement which Christ made by the sacrifice of His own life for the final deliverance of His people (Spiritual Gifts 3:228). {6BC 1090.9}

26. (Lásd Márk 16:14 megjegyzéseit) Az Úrvacsora gyakorisága - Az emberek üdvössége Krisztus megtisztító vérének szívükre való alkalmazásától függ. Ezért nem alkalmasint vagy évente kell úrvacsorát vennünk, hanem gyakrabban. Ez az ünnepélyes szertartás sokkal fontosabb esemény emlékezete, mint Izrael gyermekeinek Egyiptomból való szabadulása. Az a szabadulás azon nagy engesztelés jelképe volt, melyet Krisztus élete föláldozásával végzett. (3. Lelki ajándékok 228) {6BC 1090.9}   

28. See EGW comment on John 13:14, 15. {6BC 1090.10}

28. Lásd János 13:14, 15 megjegyzéseit. {6BC 1090.10}