× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 2

2. fejezet

Read and Present Acts 2—Let us read and receive and present to others the second chapter of the book of Acts. We need a deeper piety and the sincere meekness of the Great Teacher. I am instructed ... that the whole book of Acts is our lesson book. All of us need to humble our own individual hearts, and be converted daily. (Letter 32, 1910). {6BC 1055.1}

Olvasd és hirdesd a második fejezetet - Olvassuk el, fogadjuk be és mondjuk el másoknak is Cselekedetek második fejezetét. Mélyebb istenfélelemre és a nagy tanító igaz szelídségére van szükségünk. Az Úr közölte velem,...hogy a Cselekedetek egésze a tankönyvünk. Mindnyájan alázzuk meg szívünket s naponta térjünk meg. (1910, 32. levél) {6BC 1055.1}   

1-4 (Acts 1:8, 9; Ephesians 4:8). Christ's Promise Fulfilled—The time had now come. The Spirit had been waiting for the crucifixion, resurrection, and ascension of Christ. For ten days the disciples offered their petitions for the outpouring of the Spirit, and Christ in heaven added His intercession. This was the occasion of His ascension and inauguration, a jubilee in heaven. He had ascended on high, leading captivity captive, and He now claimed the gift of the Spirit, that He might pour it out upon His disciples (The Southern Work, November 28, 1905). {6BC 1055.2}

1-4. (1:8, 9; Efézus 4:8) Krisztus ígérete beteljesedik - Megérett az idő. A Lélek a keresztre feszítésre, föltámadásra, mennybemenetelre várakozott. A tanítványok tíz nap esedeztek a Lélek kitöltéséért, s a mennyben Krisztus támogatta kérésüket. Ez volt mennybemenetelének, beiktatásának alkalma, ünnep a mennyben. Fölszállt a magasba, magával vitte a foglyokat, s most kérte a Szentlélek ajándékát, hogy kitöltse tanítványaira. (Szombatiskolai munkás 1905 november 28) {6BC 1055.2}   

Heaven's Reservoir of Power not Locked—[Acts 2:1-4 quoted.] God is willing to give us a similar blessing, when we seek for it as earnestly. {6BC 1055.3}

A menny erőtartaléka nincs bezárva - (4. vers) Isten kész hasonló áldásban részesíteni bennünket, amikor ugyanolyan komolyan keressük. {6BC 1055.3}   

The Lord did not lock the reservoir of heaven after pouring His Spirit upon the early disciples. We also may receive of the fullness of His blessing. Heaven is full of the treasures of His grace, and those who come to God in faith may claim all that He has promised. If we do not have His power, it is because of our spiritual lethargy, our indifference, our indolence. Let us come out of this formality and deadness (The Review and Herald, June 4, 1889). {6BC 1055.4}

Az Úr miután kitöltötte Szentlelkét az első tanítványokra, nem zárta be a menny tartalékait. Mi is áldása teljességében részesülhetünk. A menny tele van kegyelmének kincseivel, s akik hittel fordulnak Istenhez, minden megígért áldásra igényt tarthatnak. Ha nem nyertük el Isten hatalmát, lelki lankadtságunk, közönyünk, tétlenségünk az oka. Tépjük hát ki magunkat az alakiságból és halott állapotból. (Szemle és hírnök 1889 január 4) {6BC 1055.4}   

(Hosea 6:3; Joel 2:23, 28, 29; Zechariah 10:1; Revelation 18:1.) Pentecost Repeated With Greater Power—It is with an earnest longing that I look forward to the time when the events of the day of Pentecost shall be repeated with even greater power than on that occasion. John says, “I saw another angel come down from heaven, having great power; and the earth was lightened with his glory.” Then, as at the Pentecostal season, the people will hear the truth spoken to them, every man in his own tongue. {6BC 1055.5}

(Hóseás 6:3; Jóel 2:23, 28, 29; Zakariás 10:1; Jelenések 18:1) Pünkösd hatalmasabb megismétlése - Mély vággyal tekintek előre arra az időre, mikor pünkösd eseményei még nagyobb hatalommal megismétlődnek, mint akkor. János apostol mondja: „Láték más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fénylett annak dicsőségétől." Akkor, akár pünkösdkor, ki-ki a maga nyelvén hallja majd az igazságot. {6BC 1055.5}   

God can breathe new life into every soul that sincerely desires to serve Him, and can touch the lips with a live coal from off the altar, and cause them to become eloquent with His praise. Thousands of voices will be imbued with the power to speak forth the wonderful truths of God's Word. The stammering tongue will be unloosed, and the timid will be made strong to bear courageous testimony to the truth. May the Lord help His people to cleanse the soul temple from every defilement, and to maintain such a close connection with Him that they may be partakers of the latter rain when it shall be poured out (The Review and Herald, July 20, 1886). {6BC 1055.6}

Isten új életet tud lehelni mindenkibe, aki őszintén szolgálni kívánja őt. Az oltárról vett égő parázzsal tudja megérinteni az ajkakat, ékesszólóvá téve őket magasztalására. Ezrek hangja hatalommal lesz átitatva, hogy hirdessék Isten szavának csodálatos igazságait. A dadogó nyelvet megoldja, a félénkeket megerősíti, hogy bátran bizonyságot tegyenek az igazságról. Segítse meg népét az Úr, hogy megtisztítsa lelki templomát minden szennytől s olyan szoros kapcsolatot tartsanak fönn vele, hogy részesüljenek a késői esőben, mikor az Úr kitölti. (Szemle és hírnök 1886 július 20.) {6BC 1055.6}   

1-4, 14, 41 (Ephesians 4:30). A Harvest From Christ's Sowing—In the work that was accomplished on the day of Pentecost, we may see what can be done by the exercise of faith. Those who believed in Christ were sealed by the Holy Spirit. As the disciples were assembled together, “there came a sound ... as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.” And Peter stood up among them and spoke with mighty power. Among those who listened to him were devout Jews, who were sincere in their belief. But the power that accompanied the words of the speaker convinced them that Christ was indeed the Messiah. What a mighty work was accomplished! Three thousand were converted in one day. {6BC 1055.7}

1-4,14, 41. (Efézus 4:30) Krisztus vetésének aratása - A pünkösdkor elvégzettekből láthatjuk, mi érhető el a hit gyakorlása által. A Szentlélek most pecsételte el a Krisztusban hívő embereket. Amint a tanítványok egybegyűltek..."Zendülés hallatszott... mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, s eltelé az egész házat, ahol ülnek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül." Péter fölállt és nagy hatalommal szólt. Hallgatói közt buzgó zsidók is voltak, akik őszintén hittek. A szóló szavait kísérő hatalom meggyőzte őket, hogy Krisztus valóban üdvözítő volt. Milyen csodás eredményt értek el! Aznap három ezren tértek meg. {6BC 1055.7}   

The seed had been sown by the greatest Teacher the world had ever known. For three and a half years the Son of God had sojourned in the land of Judea, proclaiming the message of the gospel of truth and working with mighty signs and wonders. The seed had been sown, and after His ascension the great ingathering took place. More were converted by one sermon on the day of Pentecost than were converted during all the years of Christ's ministry. So mightily will God work when men give themselves to the control of the Spirit (Manuscript 85, 1903). {6BC 1055.8}

A magot a világ legnagyobb tanítója hintette el. Isten Fia három és fél évig élt Júdeában; hirdette az igazság örömüzenetét, nagy jeleket és csodákat tett. A magot elhintette és mennybemenetele után következett a nagy begyűjtés. Pünkösd napján egyetlen igehirdetésre többen megtértek, mint Krisztus szolgálatának éveiben. Isten ily hatalmasan fog cselekedni, mikor emberek a Lélek uralma alá helyezik magukat.( 1903. 85.kézirat) {6BC 1055.8}   

1-12 (Acts 4:13). Second Edition of Christ's Teaching—After the disciples had received the baptism of the Holy Spirit, the priests and rulers marveled at the words which they spake, for they knew them as unlearned and ignorant men. But they took knowledge of them that they had been with Jesus {6BC 1055.9}

1-12. (4:13) Krisztus tanításainak második kiadása - Miután a tanítványok a Szentlélek keresztségében részesültek, a papok és fejedelmek álmélkodtak szavaikon, mert műveletleneknek ismerték őket. Elismerték, hogy Jézussal voltak. {6BC 1055.9}   

Their teaching was a second edition of the teachings of Christ, the utterance of simple, grand truths that flashed light into darkened minds, and converted thousands in a day. The disciples began to understand that Christ was their Advocate in the heavenly courts, and that He was glorified. They could speak because the Holy Spirit gave them utterance (Manuscript 32, 1900). {6BC 1056.1}

Tanításuk Krisztus tanításainak második kiadása volt. Egyszerű, nagyjelentőségű igazságok - kifejezése, mely világosságot villantott az elsötétült elmékbe s ezreket térített meg egyetlen napon. A tanítványok kezdték megérteni, hogy Krisztus volt mennyei szószólójuk s hogy ő már megdicsőült. Szólni tudtak, mert a Szentlélek szájukba adta a szavakat. (1900, 32. kézirat) {6BC 1056.1}   

17, 18. See EGW comment on Joel 2:28, 29. {6BC 1056.2}

17,18. Lásd: Jóel 2:28,29 hozzászólását. {6BC 1056.2}