× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 2

2. fejezet

1-3. Be Afraid of Self—The apostle Paul could meet eloquence with eloquence, logic with logic; he could intelligently enter into all controversies. But was he satisfied with this worldly knowledge? He writes: “And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and Him crucified.” {6BC 1083.10}

1-3. Féljetek az éntől - Pál ékesszólással tudott szembeszállni ékesszólónak, ésszerűséggel az ésszerűnek. Értelmesen tudott belépni bármi vitába. Meg volt-e elégedve világi tudásával? Ezt írja: „Én is, mikor hozzátok mentem, nem mentem, hogy ékesszólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek Isten bizonyságtételét. Mert eltökéltem, hogy egyébről se fogok tudni köztetek, mim Jézus Krisztusról, a megfeszítettről." {6BC 1083.10}   

Here is a very important lesson. We need to understand our whereabouts. We need to understand that the highest education ever given to mortals develops a spirit of humility, for it reveals how much more there is yet to learn. {6BC 1083.11}

Igen fontos ez a tanítás. Meg kell értenünk, hol állunk. Meg kell értenünk, hogy az embernek adott lehető legnagyobb műveltség az alázatos lelkületet fejleszti ki, mert megmutatja, hogy sokkal több vár még tanulásra. {6BC 1083.11}   

The more you learn, the more you will see the necessity of putting your whole mind and interest into learning for Christ's sake. Why are you learning? Are you acquiring knowledge so as to become intelligent in the truth? If that is your object, be assured that you will hide self in Jesus Christ. {6BC 1083.12}

Minél többet tanulsz, annál inkább belátod, hogy teljes erődet és értelmedet a Krisztusért való tanulásra kell fordítanod. Azért tanulsz, hogy az igazságban legyél értelmes? Ha ez a célod, ne feledd Jézusban rejteni el énedet. {6BC 1083.12}   

“And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling.” Paul was a very great teacher; yet he felt that without the Spirit of God working with him, all the education he might obtain would be of little account. We need to have this same experience; we need to be afraid of ourselves. We need individually to sit at the feet of Jesus, and listen to His words of instruction (Manuscript 84, 1901). {6BC 1084.1}

„Erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg köztetek." Pál igen nagy tanító volt, mégis úgy érezte, hagy ha Isten Lelke nem munkálkodik benne, mit sem jelem minden műveltsége. Erre a tapasztalatra van nekünk is szükségünk. Félnünk, rettegnünk kell magunktól. Egyénenként Jézus lábához kell ülnünk s hallgatnunk Urunk tanító szavára. (1901, 84. kézirat) {6BC 1084.1}   

1-4. See EGW comment on Acts 17:34. {6BC 1084.2}

1-4. Lásd Cselekedetek 17:34 megjegyzéseit. {6BC 1084.2}   

1-5 (Acts 9:3-6; 22:3, 4). Instruction for the Church Today—[1 Corinthians 2:1-5 quoted.] Paul was not an unlearned man, but the preaching of Christ was a new gospel to him. It was a work entirely different from that he had engaged in when he hunted the believers from place to place and persecuted them even “unto the death.” But Christ had revealed Himself to Paul in a remarkable manner at his conversion. At the gate of Damascus the vision of the Crucified One changed the whole current of his life. The persecutor became a disciple, the teacher a learner. {6BC 1084.3}

1-5. (Cselekedet 9:3-6;22:3,4) Mai egyháznak szól - (1-5 vers) Pál művelt ember volt. Krisztus hirdetése mégis új örömüzenet volt számára. Teljesen más volt, mim előző foglalatossága, mikor üldözte, halálra kereste a hívőket. Krisztus megrázó módon, kinyilatkoztatta magát neki megtérésénél. Damaszkusz kapujánál a megfeszített látomása egész életét más mederbe terelte. Az üldözőből tanítvány, a tanítóból tanuló lett. {6BC 1084.3}   

From that time Paul was a truly converted man. God gave him a special work to do for the cause of Christianity. His instruction in his letters to the churches of his day is instruction for the church of God to the end of time (Letter 332, 1907). {6BC 1084.4}

Ettől kezdve Pál tényleg megtért emberré vált. Isten külön feladatot bízott rá, hogy végezze a kereszténység ügyéért. A gyülekezeteknek irt utasításai az idők végéig. szólnak Isten gyülekezetének. (1907, 332. levél) {6BC 1084.4}   

Eloquence in Simplicity—[1 Corinthians 2:1-5 quoted.] Paul did not come to the churches as an orator or as a scientific philosopher. He did not seek merely to please the ear by flowery words and phrases. In eloquent simplicity he proclaimed the things that had been revealed to him. He was able to speak with power and authority, for he frequently received instruction from God in vision [1 Corinthians 1:6-10 quoted] (Manuscript 46, 1905). {6BC 1084.5}

Ékesszólás az egyszerűségben - (Idézi az öt verset) Pál nem szónok vagy tudós bölcselőkém járt a gyülekezetekbe. Nem ékesszólással akart a fülnek tetszeni. Hanem egyszerűen hirdette a kijelentett dolgokat. Nagy hatalommal tudott szólni, mivel gyakran nyert utasításokat Istentől látomásokban. (6-10 v.) (1905,46. kézirat) {6BC 1084.5}   

(Acts 17:22-34.) Spiritual Power Not in Human Wisdom—[1 Corinthians 2:1-9 quoted.] The apostle Paul had all the privileges of a Roman citizen. He was not behind in the Hebrew education, for he had learned at the feet of Gamaliel; but all this did not enable him to reach the highest standard. With all this scientific and literary education, he was, until Christ was revealed to him, in as complete darkness as are many at this time. Paul became fully conscious that to know Jesus Christ by an experimental knowledge was for his present and eternal good. He saw the necessity of reaching a high standard. {6BC 1084.6}

(Cselekedet 17:22-34) Lelki erőhatalom nem az emberi bölcsességben rejlik - (1-9 vers) Pál, mint római állampolgár előjogokkal rendelkezett. Kitűnő héber művelődésre is szert tett, hiszen Gamáliel lábánál tanult. Ez mégsem emelte őt a legmagasabb szintre. Műveltsége ellenére Krisztus kinyilatkoztatásáig teljes sötétségben éh, mim ma is sokan Pál teljesen ráébredt, hogy Krisztus tapasztalati ismerete szolgálja jelen és örök javát. Szükségesnek tartotta a magas mérték elérését. {6BC 1084.6}   

It had been Paul's custom to adopt an oratorical style in his preaching. He was a man fitted to speak before kings, before the great and learned men of Athens, and his intellectual acquirements were often of value to him in preparing the way for the gospel. He tried to do this in Athens, meeting eloquence with eloquence, philosophy with philosophy, and logic with logic; but he failed to meet with the success he had hoped for. His aftersight led him to understand that there was something needed above human wisdom. God taught him that something above the world's wisdom must come to him. He must receive his power from a higher source. In order to convict and convert sinners, the Spirit of God must come into his work and sanctify every spiritual development. He must eat the flesh and drink the blood of the Son of God (The Review and Herald, July 18, 1899). {6BC 1084.7}

Pál szónoki modorban szokta hirdetni az igét. Királyok és Athén nevezetes emberei előtt szólta az igét. Szellemi képességei gyakran segítették előkészíteni az utat az örömüzenet előtt. Athénben ékesszólásra ékesszólással, bölcseletre bölcselettel, okfejtésre okfejtéssel próbák felelni. Ezzel azonban nem érte el a remélt eredményt. Később megértette, hogy emberi bölcsességénél többre van szükség. Isten megértette vele, hogy fölül kell hatolnia a világi bölcsességen. Magasabb forrásból kell erőt nyernie. A bűnösök meggyőzése és megtérítéséhez Isten Lelkének kell bekapcsolódnia s megszemelnie minden lelki fejlődését. Ennie kell Isten Fiának testét, innia vérét. (Szemle és hírnök 1899 július 18) {6BC 1084.7}   

2 (Galatians 6:14). The One Central Truth of the Scriptures—There is one great central truth to be kept ever before the mind in the searching of the Scriptures—Christ and Him crucified. Every other truth is invested with influence and power corresponding to its relation to this theme. It is only in the light of the cross that we can discern the exalted character of the law of God. The soul palsied by sin can be endowed with life only through the work wrought out upon the cross by the Author of our salvation (Manuscript 31, 1890). {6BC 1084.8}

2. (Galata 6:14) Az írások központi igazsága - A Szentírás kutatásánál mindenkor egyeden központi igazságot kell szem előtt tartani. Krisztust, a megfeszítettet. Minden más igazságnak annyi a hatása és ereje, amennyire ehhez a tárgyhoz kapcsolódik. Csak a kereszt fényénél ismerjük föl Isten törvényének magasztos jellegét. A bűntől beteg lelket csakis üdvösségünk szerzőjének a kereszten elért eredménye által lehet életet adományozni. (1890, 31. kézirat) {6BC 1084.8}   

4 (1 Corinthians 4:9). Faithful Preachers a Spectacle to the World—Our work for this time is not to be done by enticing words of man's wisdom, such as were used by heathen orators to gain applause. Speak in the demonstration of the Spirit, and with the power which God alone can impart. The testing truths for this time are to be proclaimed by men whose lips have been touched with a live coal from off God's altar. Such preaching will be a decided contrast to the preaching usually heard. Faithful, God-sent messengers are a spectacle to the world, to angels, and to men, not because they place themselves in high positions, but because they show that they are strengthened and helped by the Spirit (Manuscript 165, 1899). {6BC 1084.9}

4. (4:9) Hű igehirdetők a világ látványosságai - Ne végezzük munkánkat az emberi bölcsesség megnyerő szavaival. Ezeket a pogány szónokok használták a taps kedvéért. Szóljatok a Szemlélek erejével, az egyedül Isten által nyújtható hatalommal. A mai időknek szóló vizsgáztató igazságokat hirdessük Isten oltáráról vett eleven tűz érintette ajakkal. Az ilyen igehirdetés a szokásos igehirdetések ellentéte lesz. A hűséges, Isten küldte hírnökök látványosságai lettek a világnak, angyaloknak és embereknek is, nem mert magukat magasztalják, hanem mert érzékelni lehet, hogy a Lélek erősíti és segíti őket. (1899,165. kézirat) {6BC 1084.9}   

7-14. See EGW comment on Romans 11:33. {6BC 1085.1}

7-14. Lásd Róma 11:33 megjegyzéseit. {6BC 1085.1}   

9 (Ephesians 1:17, 18). Educating the Imagination—You need to dwell upon the assurances of God's Word, to hold them before the mind's eye. Point by point, day by day, repeat the lessons there given, over and over, until you learn the bearing and import of them. We see a little today, and by meditation and prayer, more tomorrow. And thus little by little we take in the gracious promises until we can almost comprehend their full significance. {6BC 1085.2}

9. (Efézus 1:17,18) A képzelet nevelése - Időzzünk Isten igéjének ígéretein. Pontról-pontra, napról-napra ismételjük el a kapott tanításokat, mígcsak meg nem tanuljuk fontosságukat, mire vonatkozásukat. Ma megértjük valamennyire, elmélyedünk rajta, holnapra már ima segítségével többet látunk meg. És így lassan-lassan befogadjuk a kegyelmes ígéreteket, mígcsak csaknem teljesen fölfogjuk jelentőségüket. {6BC 1085.2}   

Oh, how much we lose by not educating the imagination to dwell upon divine things, rather than upon the earthly! We may give fullest scope to the imagination, and yet, “eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.” Fresh wonders will be revealed to the mind the more closely we apply it to divine things. We lose much by not talking more of Jesus and of heaven, the saints’ inheritance. The more we contemplate heavenly things, the more new delights we shall see, and the more will our hearts be brimful of thanks to our beneficent Creator (Letter 4, 1885). {6BC 1085.3}

Sokat veszítünk, mert nem neveljük gondolatainkat a földiek helyett az isteni dolgokon való időzésre. Szabadon szárnyra ereszthetjük képzeletünket, mégis, "amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg sem gondolt amit az Úr készített az őt szeretőknek." Minél inkább az isteni dolgokról elmélkedünk, új és új csodák tárulnak elénk. Sokat veszítünk, mert nem beszélünk többet Jézusról a mennyről, a szentek örökségéről. Minél többet elmélkedünk a mennyeiről, annál több új szépséget látunk meg, annál inkább túl fog csordulni szívünk áldott alkotónk iránti bálától. (1885,4. levél) {6BC 1085.3}   

14. Truth Versus Worldly Wisdom—Precious jewels of truth, that are of the highest value to the meek and lowly ones who believe in Christ, are as foolishness to him who is wise in the world's estimation. But truth, eternal truth, is ever present with the true believer. The Spirit is the appointed instructor of such a soul, his guide, his continual strength and righteousness (Manuscript 29, 1899). {6BC 1085.4}

14. Igazság és világi bölcsesség - Az igazság drága ékkövei a tehető legértékesebbek a Krisztusban hívő szelíd és alázatos embernek, a világ szemében - bölcs számára viszont bolondság. Az igazság, az örök igazság ellenben mindig jelenlevő az igaz hívőnek. Az ilyen hívó megbízott vezetője, folytonos ereje és igazságossága a Szentlélek (1899,29. kézirat) {6BC 1085.4}   

16. The Law an Expression of God's Idea—The law of ten commandments is not to be looked upon as much from the prohibitory side as from the mercy side. Its prohibitions are the sure guarantee of happiness in obedience. As received in Christ, it works in us the purity of character that will bring joy to us through eternal ages. To the obedient it is a wall of protection. We behold in it the goodness of God, who by revealing to men the immutable principles of righteousness, seeks to shield them from the evils that result from transgression. {6BC 1085.5}

16. A törvény Isten gondolatinak kifejezése - A tízparancs törvényét ne annyira a tiltó oldaláról, hanem a kegyelem felöl tekintsük. Tilalmai az engedelmességben rejlő boldogság biztos jótállása. Amim Krisztusban elfogadjuk a törvény tilalmait, munkálja bennünk a jellem tisztaságát, s ez örök korszakokon át öröm forrása lesz számunkra. Az engedelmeseknek védőfal a törvény. Isten jóságát látják benne. Az Úr jelentette ki az embernek a szem élet megváltozhatatlan elveit, óvni akarva őket a törvényszegés borzalmas következményeitől. {6BC 1085.5}   

We are not to regard God as waiting to punish the sinner for his sin. The sinner brings punishment upon himself. His own actions start a train of circumstances that bring the sure result. Every act of transgression reacts upon the sinner, works in him a change of character, and makes it more easy for him to transgress again. By choosing to sin, men separate themselves from God, cut themselves off from the channel of blessing, and the sure result is ruin and death. {6BC 1085.6}

Ne tekintsük Istent olyan valakinek, aki alig várja, hogy megbüntesse a bűnöst bűnéért. A bűnös maga hozza magára a büntetést. Viselkedése indít el olyan körülménysort, mely megtermi biztos gyümölcsét. Minden bűn visszahat a bűnösre, eltorzítja jellemét, megkönnyíti a további törvénytaposást. A bűnt választva elkülöníti magát Istentől, az áldás forrásától, s az elkerülhetetlen következmény a romlás és halál. {6BC 1085.6}   

The law is an expression of God's idea. When we receive it in Christ, it becomes our idea. It lifts us above the power of natural desires and tendencies, above temptations that lead to sin (Letter 96, 1896). {6BC 1085.7}

A törvény Isten gondolatának kifejezése. Mikor befogadjuk Krisztust, ilyen lesz a mi gondolkodásunk is. Fölülemel a bűnös kívánságok, hajlamok hatalmán, fölül a bűnre vívó kísértéseken. (1896, 96. levél) {6BC 1085.7}