× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 1

1. fejezet

1. The Beginning of Paul's Apostleship—Paul regarded the occasion of his formal ordination as marking the beginning of a new and important epoch in his lifework. It was from the time of this solemn ceremony, when, just before he was to depart on his first missionary journey, he was “separated unto the gospel of God,” that he afterward dated the beginning of his apostleship in the Christian church (The Review and Herald, May 11, 1911). {6BC 1067.2}

1. Pál küldetésének kezdete - Pál felszentelésének alkalmát életműve új, fontos szakasza kezdetének tekintette. Az ünnepélyes szertartástól kezdve, mikor közvetlen első hittérítő utazása előtt volt Pál „kiválasztva Isten örömüzenetének hirdetésére." Ezt tekintette apostoli hivatása kezdetének. (Szemle és hírnök 1911 máj 11) {6BC 1067.2}   

7, 8 (see EGW comment on Acts 18:2). A Strong Church in Rome—Notwithstanding the opposition, twenty years after the crucifixion of Christ there was a live, earnest church in Rome. This church was strong and zealous, and the Lord worked for it (The Review and Herald, March 6, 1900). {6BC 1067.3}

7,8. (Lásd Cselekedetek 18:2 megjegyzéseit) Erős gyülekezet Romában - Az ellenállás dacára Krisztus keresztre feszítése után húsz évvel életerős, buzgó gyülekezet virágzott Rómában, s az Úr fáradozott érte (Advent szemle és szombat hírnök 1900 március 6) {6BC 1067.3}   

14 (Matthew 28:19, 20). Debtor Through Accepting Christ—In what sense was Paul debtor both to the Jew and to the Greek? To him had been given the commission, as it is given to every disciple of Christ, “Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost; teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world.” In accepting Christ, Paul accepted this commission. He realized that upon him rested the obligation of laboring for all classes of men—for Jew and Gentile, learned and unlearned, for those occupying high positions and for those in the most lowly walks of life (Letter 262, 1903). {6BC 1067.4}

14. (Máté 28:19,20) Adós Krisztus elfogadása által - Pál milyen értelemben volt zsidóknak és pogányoknak adósa. Az Úr neki és Krisztus minden tanítványának adta a megbízást: „Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Krisztus elfogadásával Pál a megbízatást is elfogadta. Megértette, hogy kötelessége fáradozni mindenkiért. Zsidóért, pogányért, tanultért, tanulatlanért. (1903. 262. levél) {6BC 1067.4}   

17. A Growing Understanding of Faith—The righteousness of Christ is revealed from faith to faith; that is, from your present faith to an increased understanding of that faith which works by love and purifies the soul (The Review and Herald, September 18, 1908). {6BC 1067.5}

17. A hit növekvő megértése - Krisztus igazságossága hitből hitbe jelentetik ki, vagyis a jelenlegi hitedből azon hit növekedett megértésére, mely szeretet által működik és megtisztítja a lelket. Krisztus igazságossága - jelleme jelentetik ki hitből hitbe, vagyis jelenlegi hitedből azon hit növekedett megértésére, mely szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. (Advent szemle és szombat hírnök 1908 szeptember 18) {6BC 1067.5}   

20. See EGW comment on Romans 12:1, 2. {6BC 1067.6}

20. Lásd 12:1,2 megjegyzéseit. {6BC 1067.6}   

20, 21 (Acts 14:17). Nature Acts as a Silent Preacher—The material world is under God's control. The laws that govern all nature are obeyed by nature. Everything speaks and acts the will of the Creator. The clouds, the rain, the dew, the sunshine, the showers, the wind, the storm, all are under the supervision of God, and yield implicit obedience to him who employs them. The tiny spear of grass bursts its way through the earth, first the blade, then the ear, and then the full corn in the ear. The Lord uses these, His obedient servants, to do His will. The fruit is first seen in the bud, enclosing the future pear, peach, or apple, and the Lord develops these in their proper season, because they do not resist His working. They do not oppose the order of His arrangements. His works, as seen in the natural world, are not one half comprehended or appreciated. These silent preachers will teach human beings their lessons, if they will only be attentive hearers (Letter 131, 1897). {6BC 1067.7}

20, 21. (Cselekedetek 14:17) A természet néma igehirdetése - Az anyagi világ Isten ellenőrzése alatt áll. A természet engedelmeskedik a természet törvényeinek. Minden Isten akaratát hirdeti, cselekszi. A felhők, az eső, a harmat, a napsütés, a záporok, a szél, a- vihar, mind Isten fölügyelete alatt áll s pontosan engedelmeskedik Istennek, aki fölhasználja őket. A parányi fűszál kibújik a földből, előbb a levél, azután a kalász, majd az érett mag a kalászban. Az Úr fölhasználja ezen engedelmes szolgáit akaratának teljesítésére. A gyümölcs előbb a bimbóban látható, magába zárva a jövő gyümölcsöt. Az Úr megnöveli ezeket idejükre, mivel nem szegülnek szembe működésével. A természet nem áll ellene Isten rendjének. A természet világában levő műveit félig sem értjük, félig sem becsüljük. Ezek a néma igehirdetők hirdetik nekünk az Úr tanításait, ha figyelmes hallgatók vagyunk. (1897,131. levél) {6BC 1067.7}   

20-25 (Psalm 19:1-3; Acts 17:22-29; 1 Corinthians 1:21; Colossians 2:9; Hebrews 1:3). Nature's Revelation Imperfect—The most difficult and humiliating lesson that man has to learn is his own inefficiency in depending upon human wisdom, and the sure failure of his own efforts to read nature correctly. Sin has obscured his vision, and of himself he cannot interpret nature without placing it above God. He cannot discern in it God, or Jesus Christ, whom He has sent. He is in the same position as were the Athenians, who erected their altars for the worship of nature. Standing in the midst of Mars’ Hill, Paul presented before the people of Athens the majesty of the living God in contrast with their idolatrous worship. [Acts 17:22-29 quoted.] {6BC 1068.1}

20-25. (Zsoltár 19:1-3; Cselekedet 17:22-29; 1Korintus 1:21; Kolossé 2:9; Zsidó 1:3) A természet kinyilatkoztatása nem tökéletes - A legnemesebb és legmagasabb rendű lecke, melyet az embernek meg kell tanulnia, az tulajdon elégtelensége, hogy emberi bölcsességre támaszkodjon, valamim a természet helyes megértésére kifejtett erőfeszítésének biztos kudarca. A bűn elhomályosította látását, s nem tudja helyesen értelmezni a természetet anélkül, hogy Isten fölé ne helyezné. Nem tudja fölismerni benne Istent, sem akit elküldött, a Jézus Krisztust. Az athéniek helyzetében van, akik természet imádására szentelték oltáraikat. Mars halmán állva Pál az athéniek elé tárta az élő Isten fenségét, ellentétben bálványimádásukkal. (22-29 vers) {6BC 1068.1}   

Those who have a true knowledge of God will not become so infatuated with the laws of matter or the operations of nature as to overlook, or refuse to acknowledge, the continual working of God in nature. Nature is not God, nor was it ever God. The voice of nature testifies of God, but nature is not God. As His created work, it simply bears a testimony to God's power. Deity is the author of nature. The natural world has, in itself, no power but that which God supplies. {6BC 1068.2}

Az Isten igaz ismeretével rendelkezők nem fognak úgy beleszédülni az anyag törvényeibe és a természet működésébe, hogy ne vegyék észre, vagy ne ismerjék el Isten állandó működését a természetben. A természet nem Isten, sohasem volt Isten. A természet hangja bizonyságot tesz Istenről, a természet mégsem Isten. Mint Isten alkotásai, egyszerűen Isten hatalmáról tanúskodik. Isten a természet alkotója. A természetben magában nincs erő, csak amit Isten kölcsönöz neki. {6BC 1068.2}   

There is a personal God, the Father; there is a personal Christ, the Son. [Hebrews 1:1, 2: Psalm 19:1-3 quoted.] ... {6BC 1068.3}

Személyes Isten létezik, az Atya; személyes Krisztus, a Fiú (Zsidó 1:1,2; Zsoltárok 19: 1-3). {6BC 1068.3}   

The ancient philosophers prided themselves on their superior knowledge. Let us read the inspired apostle's understanding of the matter. “Professing themselves to be wise,” he says, “they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping things.... Who changed the truth of God into a lie, and worshiped and served the creature more than the Creator.” In its human wisdom the world cannot know God. Its wise men gather an imperfect knowledge of God from His created works, and then in their foolishness they exalt nature and the laws of nature above nature's God. Those who have not a knowledge of God through an acceptance of the revelation He has made of Himself in Christ, will obtain only an imperfect knowledge of Him in nature; and this knowledge, so far from bringing the whole being into conformity to His will, will make men idolaters. Professing themselves to be wise, they will become fools. {6BC 1068.4}

Az ősi bölcselők büszkék voltak nagyobb tudásukra. Olvassuk el, hogy az ihletett Pál hogyan értelmezte ezt a kérdést: „Magukat bölcseknek vallván balgákká lettek s az örökkévaló Isten dicsőségét fölcserélték a mulandó emberek, madarak, négylábú és csúszó-mászó állatok képmásával... Mint akik Isten igazságát hazugságra változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett." A világ emberi bölcsességével nem tudja megismerni Istent. A világ bölcsei Isten tökéletlen ismeretére jutottak alkotásaiból, s balgaságukban a természetet és a természet törvényeit magasztalták a természet Istene fölé. Akik nem rendelkeznek Isten ismeretével a kinyilatkoztatás elfogadása által, melyet kinyilatkoztatott magáról Krisztuson keresztül, azok a természetben Isten tökéletlen ismeretére jutnak. Ez a tudás, mely távolról sem teszi az egész embert Isten akaratához alkalmazkodóvá; bálványimádóvá tesz. Bölcseknek vallva magukat, balgává válnak. {6BC 1068.4}   

Those who think they can obtain a knowledge of God aside from His Representative, whom the Word declares is “the express image of his person,” will need to become fools in their own estimation before they can be wise. It is impossible to gain a perfect knowledge of God from nature alone; for nature itself is imperfect. In its imperfection it cannot represent God, it cannot reveal the character of God in its moral perfection. But Christ came as a personal Saviour to the world. He represented a personal God. As a personal Saviour, He ascended on high; and He will come again as He ascended to heaven—a personal Saviour. He is the express image of the Father's person. “In him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily” (The Review and Herald, November 8, 1898). {6BC 1068.5}

Akik azt képzelik, hogy Isten ismeretére képviselőjétől, Krisztustól függetlenül is el tudnak jutni, akiről az ige kijelenti, hogy ő Isten személyének kimondott képmása, azoknak balgává kell válni a maguk szemében, mielőtt valóban bölcsek lehetnének. Lehetetlenség egyedül a természetből Isten tökéletes ismeretére jutni. Tökéletlensége miatt nem képviselheti Istent, Isten erkölcsi tökéletességét. Ezzel szemben Krisztus személyes megváltóként jött el. Ő a személyes Isten képviselője. Személyes megváltóként szállt a magasba s úgy is jön el ismét - személyes megváltóként. 0 az Atya személyének pontos képmása. „Benne lakozik az Istenség egész teljessége testileg." (Szemle és hírnök 1898 november 8) {6BC 1068.5}