× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 19

19. fejezet

11, 12, 17 (Luke 8:46). Miracles No Encouragement to Blind Superstition—As Paul was brought in direct contact with the idolatrous inhabitants of Ephesus, the power of God was strikingly displayed through him. The apostles were not always able to work miracles at will. The Lord granted His servants this special power as the progress of His cause or the honor of His name required. Like Moses and Aaron at the court of Pharaoh, the apostle had now to maintain the truth against the lying wonders of the magicians; hence the miracles he wrought were of a different character from those which he had heretofore performed. As the hem of Christ's garment had communicated healing power to her who sought relief by the touch of faith, so on this occasion, garments were made the means of cure to all that believed; “diseases departed from them, and evil spirits went out of them.” Yet these miracles gave no encouragement to blind superstition. When Jesus felt the touch of the suffering woman, He exclaimed, “Virtue is gone out of me.” So the Scripture declares that the Lord wrought miracles by the hand of Paul, and that the name of the Lord Jesus was magnified, and not the name of Paul (Sketches from the Life of Paul, 135). {6BC 1063.8}

11,12,17. (Lukács 8:46) A csodák nem a vak babona bátorítására vannak - Pál közvetlenül érintkezett Efézus bálványimádó lakosival s Isten hatalma szembeszökőn megnyilvánult általa. Az apostolok nem mindig tudtak csodákat tenni. Az Úr annyiban adta meg szolgáinak ezt a képességet, amennyiben ügyének fejlődése és nevének becsülete megkívánta. Akár Mózesnek és Áronnak a fáraó udvarában, Pálnak is fönn kellett tartania az igazságot a varázslók hazug csodáival szemben. Ezért mostani csodái különböztek az előbbiektől. Amint Krisztus ruhaszegélye gyógyító erőt szerzett annak, aki a hit érintésével gyógyulást keresett, úgy ez alkalommal is ruhadarabok szolgáltak eszközül hívők gyógyítására. „Eltávozának azoktól a betegségek és a gonosz lelkek kimentek belőlük." Ezek a csodák mégsem bátorították a vak babonaságot. Mikor Jézus érezte az asszony érintését, így szólt „Erő ment ki belőlem." így a Szentírás kijelenti, hogy az Úr csodákat tett Pál keze által, s hogy az Úr nevét, nem Pálét érte magasztalás. (Pál élete 135) {6BC 1063.8}   

19. Value of the Books Sacrificed—When the books had been consumed, they proceeded to reckon up the value of the sacrifice. It was estimated at fifty thousand pieces of silver, equal to about ten thousand dollars (Sketches from the Life of Paul, 137). {6BC 1064.1}

19. Az elégetett könyvek értéke - Mikor a könyvek elhamvadtak, összeszámolták értéküket, ötvenezer ezüst pénzt számoltak össze, ami tízezer dollárnak felelne meg. (Pál élete 135) . {6BC 1064.1}   

33. See EGW comment on 2 Timothy 4:13, 14. {6BC 1064.2}

33. Lásd: 2Timoteus 4: 13, 14 fejtegetését: {6BC 1064.2}